REKLAMA

"Starano się dotrzymywać obietnic, teraz rząd w każdym oświadczeniu mówi, że obietnic nie będzie dotrzymywał"

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-12 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
11:29 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
porane k Radia TOK FM pomnik prof . Paweł Kowal pose ł koal icji Obywatelskiej wszystko zgadz a dzie ń dobr y t o Tomasz Grodzki z kole i te ż profesor kandydat opozycj i na marsza łka Senatu m ówi Super ekspres ie spokojn y o wyn ik b ędę po głosowaniu czy czek a na s dzisiaj jest z tego skoro jest to cz łek skromny wydaje si ę, że muszą by ć jakie ś duże zaskoczenie c o si ę zmieni ło wydaj e mi, że szczęśliwie dla Polski sk łada się tak że Senat b ędzie w r ękach Rozwiń » opozycj i co szczęśliwie nie, dlateg o że opozycj a będzie zadowolon y tylko, dlateg o że przecie ż t o przywr óci troch ę powagi parlamentowi, bo to c o by ło tak ustrojowo r óżne złe rzecz y w ostatnich latach, al e ustroju t o by ła tragedia z parlamentarn ą jedna k szczerze mówiąc znając w iele os ób dawn iej z oboz u władzy przecież my się znam y wszysc y i to n ie tylko, dlatego że kiedy ś wsp ólnie z n imi pracowa łem by łem zaskoczon y m. in . ty m jak brutaln ie traktuj ą parlamen t lekcewa żą polską tradycję parlamentaryzm u jak są skłonne do teg o, żeby kopn ąć parlament pod byl e jakim pretekste m, bo w ielokrotnie te błyskawiczne g łosowanie, które t e dokument y, które bieg ły Sejmu Senatu ora z do prezydenta jeszcze w nocy to by ły spraw y b łahe, które ani dla n ich dl a dl a niczego n ic wa żnego nie wnosi ły po prostu chodzi ło pokazać, że parlament się nie l iczy, że dz isiaj brutaln a si ła w pol ityce i prof . Grodzki i wi ększość opozycyjna, al e także senator ów niezależnych czyt a większość informowa ł w Senacie daje gwarancję, że troszeczk ę przywr óciły powag ę parlamentu, a m y tego bardz o potrzebujem y jak o Polacy z kole i weneckich 99 etatów zrobił Ryszard Terlecki zapowiedział, że b ędzie wyb ierane prezyd ium Sejmu, ale pan ie zgodn ie z pewną tradycj ą dopiero wted y jak si ę wyb ierze prezyd ium Senatu Jarosław 1 proc je śli chodz i o l iczbie wicemarsza łków Senacie na nie mówię o tym, że by ć mo że jedna k marsza łek pisarskiej wted y, gdyb y by ło bardzo ma ło na kat tylko 1 to ich prezyd ium Sejmu możemy si ę powiedzieć spodziewać, że opozycja dostan ie tylko 1 wicemarszałka także proces dokonuje nie ma takiej partii jeg o pozycj a jes t stary dobr y zwycza j, że ka żdy klu b każdy, kt o informuje klu b parlamentarn y w izbie danej ma wicemarszałka to jest standard Europejski t o znowu dotyczy to spraw a znow u dotyczy powag ę parlamentaryzmu przypomina ł, że by ły takie czasy znaczk a do 2001 roku, kiedy prawo sprawiedliwość n ie miało wicemarszałka t o by ło dobrze, chociaż mn iej klu b po c o powtarza ć to niedobrze no, więc no, więc po c o po co robi ć komu ś innemu w ogóle n ie rozumiem teg o, że jak opłaca na m przyjemności bardzo znan y jako przyjemność artystka profesora greckiego, kt óry jes t wykszta łconym profesorem historii i wie jak wa żny dl a polskiego systemu parlamentaryz m tak wiele nie mam y tyc h pereł swojej swojej tradycji, bo by ło ciężko przez ostatn ie k ilkaset lat no to ochroni, chocia ż t o, że powa żnie traktujemy swój parlamen t, je żeli gdzieś jeste m przekonany, że w Senacie klu b prawa i sprawiedliwo ści dostan ie swojeg o wicemarsza łka klubu każdy z klubów opozycyjnyc h, bo ka żdy, kto form y klub ma prawo do wicemarsza łka ta k w ca łym w ca łej nasze j tradycj i w wi ększości tradycj i europejsk ich europejsk ich parlament ów, bo ostatnie 4 lata, al e sceptycy mówią, że przecież n ie są tylk o ostatnie 4 lata, kt óre wskazują na tak ie zjawisko, że parlament ma ma ło dopow iedzenia poseł ma n iewiele dopowiedzenia du żo dopowiedzenia ma m inister k ierownictwo rz ądzącej partii, ale ta malej e wybra ł fac h na naprawdę jest fakt t o n ie zmienia zostaje z te j, gdzie by ły b ędę prowadził badan ia doprowadzi ły normalnie zaj ęcia i wszystko rzeczy, kt óre robi łem i pracowa ł prawdopodobnie zostanie b ędę pos łem zawodowy m tylko wybiorę taką wersję, że jestem pos łem społecznym tak że w tonie b ędzie m ój fach t o b ędzie cz ęść moje j mojeg o udziału w tym c o si ę dz isiaj zmienia w Polsce chciałbym bardzo i podkre ślałem t o w kampan ii wyborczej pokazy ziemi na czym zale ży zach ęcić innych, kt órzy maj ą swoj e ustab ilizowane życie zawodowe, żeby się w łączać do polityki t o jes t moj e prost e przesłanie co do zasad y, a USA przesłanie to gdzie merytoryczn a jest też dość klarowna chciałbym, żeby klas ie średniej, żeby przedsi ębiorcom f irmom rodzinnym ty m, którzy p łacą podatki, bo oni też cza s pomy śleć, dlatego że od n ich zale ży po łowa pracowników w Polsce n ie więcej i to na s wszystkich dotycz y nie dobrostan u tyc h grup społecznych jak ma pan pomysł na t o, żeby Sejm wrócił być mo że legendarne j rol i głównego k ierownika naw y Państwowej sa m Sejm n ie, al e parlament b ędzie si łą rzeczy, jeżeli dz isiaj sprawy potocz ą w Senacie tak jak si ę chyba potocz ą, bo wygl ąda na t o, że już s łyszałem, że wczora j w ieczorem t o wi ększość PiS-owska skutk u bywa ło w łaściwy senator ów najważniejsze ju ż n ie ministerstwo sportu ob iecywano tylko ob iecywano najlepszy minister zawsz e chodziła plotka, że Ministerstwo Sprawiedliwości jes t w grze, wi ęc ka żdy co ś tam te ż się wszystko nie uda ło prawd a czy żartowałem z e znajomymi mo żna, by w ten sposób w Polsce stworzy ć rz ąd koal icyjny bo gdyb y kilku senatorów po polsk u blisko t o większe sprawy w iary w żadnym połowę po łowy w opozycji r ównie śmieszny to projekt pro t o próby t e pr óby przekupstw a senator ów jedna k n ie zebrał jeszcz e Senat i te nac iski i t o wszystk o było bardz o fajne t o jes t taka trochę patolog ie życia parlamentarneg o, ale wygl ąda na t o, że wszystk o jest, że wszystk o działa zawsz e zobaczymy musi by ć do głosowania n ie rozum iem, sk ąd profesora grodzkiego bardz o dobrze przyjmuj e n iem marszałka Sejmu ora z po 4 lat Kornela Morawieckiego, bo bardz o poruszaj ące myśli pa n, że ta sama pow iemy dz isiaj po przem ówieniu marszałka sen iora Antoniego Macierewicza chciałbym powiedzie ć, al e słyszę nawe t wczoraj tam administracja sejmow a ju ż nam powiedzia ła, że n ie b ędzie tak iego zwyczaju, że po kole i wszyscy ślubują ślubować b ędzie klubami, więc ju ż nawe t na ty m polu t e podziały s ą zaznaczon e no no pose ł Antoni Macierewicz n ie s łynie jak o Gołąbek pokoj u jak kto ś naturalny m, więc jako Gołąbek pokoj u te ż n ie słyną z lekarzem tak to jest alb o inna historia z wted y z Kornelem Morawieckim 4 lata tem u doskonal e pamiętam t o by ło tak te ż poczucie ludz i, że 1 z lider ów opozycji w Polsce bardzo specyficzny radykaln y l ider, ale 1 innych części tej w izyty tej w ielkiej legendy Solidarności, że jak tak a sprawiedliwość musi n ie wydarzyło później rząd jak o jedyny nie zosta ł pos łem zosta ł senatorem gdzieś t o wszystk o mus i n ie składały sklejał w ok o Okole o Kornelu Morawieckim to je do teg o jego wyst ąpienia, które faktyczn ie wielokrotnie cytowane i które jes t bardz o tak ie porz ądne chodz i o przekaz my ślę, że dlatego wracam y, że on te ż przez pewn ą misją n ie wyrzek ł swoich poglądów, ale prze z pewn ą misją do Sejmu jak p óźniej by ło tak byłoby nie zawsz e pote m zachowywa ł obiektywizm, ale wszed ł do h istorii i prze z swoje czyn y z la t osiemdziesiątych prze z wyst ąpienie, które by ło szlachetne j do tego wracam y, ale my ślę że, gdyby m ja dedykował poseł, jaki wpływ na to jes t tylko jedn o tak ie przem ówienie wystąpienie Jana Pawła II w sejmie i je żeli coś mo żna by ć zrobi ć, żeby wszyscy posłuchali na czym polega trosk a o dobro wsp ólne proces parlamen t w Polsce jak wa żne stracę parlamentaryzmu, żeby nie kopać ten parlamen t n ie nie odcinać o d narodu, żeby mn ie nie zabron i wchodzi ć posłom jedn o tylko wystąpienie wie pa n, jakie Jan Paweł II w sejmie powinien każdy poseł z e zniczy wierz ących niewierz ących ustalać tylko tak i moment, bo od przyby ł z z iemi w łoskiej do Polski rektorz y się spodziewa ł, że w tak im przebraniu już n ie będzie mo żliwy do pos iedzenia rady miasta wystąpili ich nie chodz i ot o w ielki wyst ąpienie przed oboma izbami i gdyby rynek by ła pełna frekwencj a na sali, a t o tak a rzadkość, a to tak a rzadko ść o wskazanie na tym, jak a jes t Polska tradycj a jak po c o jes t poseł i że musi, chocia ż troch ę w swoim duchu mie ć m iejsca na dobro wsp ólne, a nie tylko na swoją parti ę i swoj e swoje by ły sze f MSZ Witold Waszczykowski krytycznie wypowiedział się o pomy śle, żeby spraw y europejskie zosta ły wyjęte z MSZ - u przyj ęte prze z kancelarię premiera t o c iekawy spór w rodz inie powiedzia łbym p isowskiej pan a zdan ie, jak ie Urząd Komitetu Integracji Europejskiej by ł 1 z najlepszyc h urz ędów stworzonych w trzeciej Rzeczypospolitej na surowym n ie można powiedzie ć be z teg o kontekst u h istorycznego si łą rzeczy by ło to bardzo spektakle prem ierowe przez na pocz ątku trudno tak, ale jak o pan, że słowa MSZ jak właśnie dlateg o ja wracam do tego co było t o było bardzo to by ła bardzo dobr a praktyka, bo jednak spraw y rur to jest t o jest tak ie jedno jedn o z naszyc h dz iwactw ludzie m ówią sprawy europejsk ie sprawy zagraniczne nie są spraw zagran icznych spraw europejsk ich powa żnie traktuj ą integracj ę Europejską, a ka żdy, kto si ę na n iej trochę zn a niezależnie od teg o czy popiera w pe łni czy inaczej byto układała, je żeli si ę na niej zna to w ie, że integracja Europejska wymag a oddzielnego urzędu nie s ą żadne spraw y zagraniczne, bo to dotycz y ka żdego właściwie dział gospodark i ka żdego dzia łu adm inistracji Państwowej tam musz ą by ć wyspecjal izowani urzędnicy, kt órzy myślą SZ jes t do Ameryki Kanady, a MSZ prem ier do Europy MSZ jes t do tego c o jes t sprawam i zagran icznymi bilateralnym mi natomiast tam, gdz ie chodzi o integracji w sferz e np. roln ictwo, gdzie chodz i o negocjowan ie wspólnego bud żetu wymag a innego rodzaju specjalizacji n ie trzeb a do teg o Metternicha, żeby zrozumie ć r óżnego rodzaju 2 historycy tych spr aw jest niebezpieczne chcę pan a przyszłość zapytać również w ie pan jest natur a medi ów ju ż komentarze rzeczy źle się wydarzaj ą si ę n ieco przebrzmia ły ewentualnie mają szansę si ę przebi ć komentarze rzeczy, które dop iero się wydarzy będą b ędą chcieli komentowa ć przed expos é Mateusza Morawieckiego zawarty latem spodz iewa si ę lub oczekiwałby pa n jakiego ś w ątku niecierpliwie Izy i inna przyjemność n o ja swoj e swoje w tej spraw ie m ówi rząd jes t ten rz ąd nie wnos i n ic noweg o rz ąd zapow iada sa m kryzy s wyraźnie tym razem tak jak to w tamty m razem staramy si ę podkre ślać dotrzymywanie obietnic, czyl i takim z tym sztandarem 500 plus by ło t o łatwe tak tera z wyra źnie rz ąd w każdym oświadczeniu usług jest m it, że obietnic nie b ędzie, o czym obok jakże jest uwa żnie słuchamy co rząd m ówi o winie b ędziemy dotrzymywal i obietnic język to jes t przekaz rządu obecn ie w plu s tak i elemen t stagnacj i t e obietnice ciep łej wod y w kraju przypomina te ż zmierza wszystk iego z siedemdziesiątego czwartego rok u, k iedy mówił i t u ostrzeg a rz ąd, że narodu się n ie wiedzie ob ietnicy kolorowego telew izora w ka żdym dom u, a on i mają pomysł teraz na to, że kolorowy telew izor w ka żdym dom u ludzie na t o n ie pójdą inni rozwi ązali spraw ę Banasia jeszcze powtarza m to spraw a banalnie, ale w expos é Mateusza Morawieckiego n ie będzie sprawie Banaś tak obstawia ł natom iast obaw iam się, że ciep ła woda mimo wszystk o będzie dobrz e te n kolorow y telewizor przem ówienia do n iego Macierewicza może expos é Mateusza Morawieckiego b ędzie w rad iu tak, al e dzi ęki transm isji obra d dz isiejszego posiedzenia Sejmu, a ja bym chcia ł us łyszeć od pana premiera, chc ąc będzie sprawował nasze, bo to wszystko gdzie ś mu podlega przecież t o jes t może liczyć na Monzie for obie formacje Radia TOK FM, ale mo żny pa n prem ier też pow ie poz a Opolem Paweł Kowal koalicja obywateli dzi ękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JAN WRÓBEL

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA