REKLAMA

"Mam dystans do narracji Pani Pawłowicz. Swój talent polemiczny, w niektórych przypadkach, wykorzystywała na niedobrą sprawę."

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-12 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
12:41 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
porane k Radia TOK FM prof . Andrzej Zybertowicz doradc a Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej we w łasne osobisto ści, czyli bardzo w ruch u może bardz o du żej brodz ie tak na udaj ą, że C4 jest sugestia, że mam y do Barbera, żeby si ę do rodowodu pasowa ł do pana redaktora n ie mogę zdradzi ć jakiego ś bezp iecznego gerber a sprawdzonego ma m ma m sprawdzoneg o na ulicy Puławskiej po te j ma łej krypta reklam ie tak i ot o tekst z tygodnika, kt óry sam pan p isuje cz y Rozwiń » tygodn ika s ieci prawo sprawiedliwość wskaza ło kandydat ów do Trybunału Konstytucyjnego pisze auto r kreśli kryj e pod pseudon imem sygnalista n o oczywi ście nominacje wywo łały furię p o stronie opozycji, kt óra wci ąż nie przyzwyczaiła si ę do teg o, że Trybunał Konstytucyjny nie jest ZUS nie jes t ju ż w łasnością trzeciej RP te nazw iska t o ważny komun ikat po p ierwsze nie ma mow y o kapitulacji po drug ie nie ma mowy o strach u po trzecie dzielnych żołnierzy n ie zostaw iamy na lodz ie po czwarte teraz t o my uderzam y w klatk ę nic doda ć nic ująć co ś pa n poda lub te ż ujm ie doda łbym m y Kate za uderzen ie w klatk ę te ż ciekawą hipotez ą normy cudo dz ielnych żołnierzy wiem, że pose ł Piotrowicz faktyczn ie wykonywa ł bardzo trudno m isja w trudnyc h warunkach mo żna powiedzie ć że, że m y m ężnie znosi ł atak i w sytuacj i, gdy wykonywał ważną misj ę natom iast ja osobi ście ma m dystan s do narracj i pan i prof. Pawłowicz, bo to nie jes t tak, że on a wykonywa ła jako ś misj ę w ty m przypadku legislacyjnym w przypadk u pos ła Piotrowicza tylko z Nadrzecznej swój temperamen t polem iczny w niektórych przypadkach mo im zdan iem wykorzystywa ła mnie na dobrą spraw ę, wi ęc nie my śli pa n, że skor o Trybunał nie jes t ju ż w łasnością trzec iej RP to n ie jes t, aby gra ć 1 jego znaczen ia tak, żeby w łasnością prawa i sprawiedliwości no nie le ży nie wy śmiewał teg o, aby wprowadzi ć to drug ie Trybunał po nie pow inien by ć w łasnością tylko pow inien by ć organe m, kt óry na grunc ie na najlepszyc h standard ów wiedzy prawne j ochron y interpretacji rzeczywi ście t o cz y w tym domu pomag a, że ludzie z pierwszej l inii front u dosłownie dzie ń po ty m, jak fron t zosta ł przerwany, bo Stanisław treść nie da si ę parlament pan i Krystyna w ogóle postanawia do n iego n ie i ść w dzie ń p óźniej c i zawodnicy z pierwszej strony front u pierwszej linii frontu s ą cz y do bezstronneg o real izowania prawa przeznaczeni no dobrze dobrz e b y było, gdyby istnieli tzw. bezpartyjn i fachowc y tylko ma m wrażenie, że źli to n ie jes t og ólna pewn a sytuacj a, że osob y niezale żne, kt óre z dystanse m analizuj ą wypowiadaj ą się, kt óre s ą ekspertam i s ą wyp ierane z przestrzen i publicznej c o pewien cza s ja mam okazję rozmawiać przedstaw iciele o d momentu zwyci ęstwa Andrzeja Dudy z przedstaw icielami środowiska akademickiego kt órzy, jakb y dot ąd w kontrowersjac h publicznych pol itycznych n ie istnieli, a wysz ła do mn ie sygna ły, że ch ętnie, b y włączyli si ę w prac y obecneg o oboz u ja, a 1 może nie był popracowal i narodowe j radzie rozwoj u prezydenta i nie może by ć doradzal i jakiejś spółce, jakb y w ludz ie mają poczuc ie, że be z uzyskania jakie ś d źwignie instytucjonalnej n ie mog ą odcisnąć si ę w przestrzeni publicznej t o prawda n o tak pewnie t o prawda, al e to n iedobre, bo po 3 ja sam traktuje s iebie jak o t zw intelektualista publ icznego, al e jestem związany z e sprawny m urzędem świecą światłem odb itym prezydenta RP prawd a i dobrze by by ło, gdyb y nam uda ło się zbudowa ć tak ą przestrzeń publiczn ą, że dobrz e, gdz ie poz a osobami, które mają pewn e wstępne ideowe na czole istniej ą osob y, które nie muszą mieć te n klasy metr y z ty m, żeby krytyczn ie ocenia ć wszystk ie strony, a proszę zwr ócić uwag ę, że przyb ijanie ludz iom wstępu asymetryczne mam wrażenie, że chyba pan u też pr óbowały ust ępować ty m wytwarza sytuacj ę, że n ie mo że unikn ąć w ogóle etykiety prawda to jes t te ż ma by ć etyk ieta n iedobra jakaś, a n ie godzę go ze środy, k iedy uczciwy mądry to ja myślę, że t o jes t technokrata destrukcj a przestrzen i publ icznej została dokonan a prze z nowe med ia, które wytworzy ły FR chyb a pluralizmu nadmiaru w iele możliwości, żeby si ę przebić przez w iele g łosować wszyscy czujn ie reaguj ą ekstremalnie z łe swoj e swoj ą wypowiedź panie profesorze w słowach jedn o chęć w idzimy w działaniu potęgę cz y b ędzie pa n doradzał prezydentowi RP, żeby tak wstrzymał t ę nominację p isowski do Trybunału Konstytucyjnego cz y wspar ł wspar ł selektywnie jak zazwycza j n ie doradza m w sprawac h, które n ie mieszczą się w polu mo ich kompetencjach to są miasta tak naprawd ę w sens ie techn icznym prezydent nie ma wyznaczoneg o term inu na przyj ęcie ślubowania czy prezydent zrob i to niezw łocznie jeśli t e osob y byłyby nom inowane prze z parlamen t cz y czy b ędzie prowadził jakiś pogłębiona anal iza tego n ie w iem, al e ja doradza m w sprawac h bezpiecze ństwa wnioskach prawnych byw a r óżnie mars z niepodleg łości przebiega ł zastanawiaj ąca wr ęcz spokojnie zwr óciły moj ą uwagę 2 kwestie po pierwsze, że nawe t tak i najbardziej spokojny na świecie marsz, na którym si ę nic n ie wydarzy ło bardz o cudzys łów ciekawego i tak si ę przeb ije główne wiadomo ści obchodów 11 listopada, a po drug ie, że med ia publiczne cz y sprzyjające obecne j władzy spychaj ą marsz niepodleg łości na dalsz e stron y newsach, a w poprzedn ich latac h on e zazwycza j otwierały takie materiały przebieg ły bardz o eksponowan e poprze z w zeszłym roku dz isiaj n ie byl e b y po marsz u niepodleganie nie w zeszłym jeszcze czy 2 lata temu to by ło po marsz u niepodległości mieli śmy Serie, a materiałów w med iach zachodnich ta m ta m chyb a pojawiło się hasło bia łych Super s ą tematy Stare Miasto si ę po polsk u m ówi jak widzieli śmy wyra źnie, że wyj ęte z kontekst u obrazy motyw y z marsz u niepodległości były wykorzystan e jak o elemen t wojn y informacyjnej w cel u obni żenia mi ędzynarodowej reputacj i Polski ma m wrażenie, że ten mars z jes t traktowan y jak o jako uroczysto ść podwy ższonego ryzyk a chyba słusznie ac h tak by ł spokojny m. in . podobn ie jak w istocie zeszłoroczny dzięki ci ężkiej pracy pol icji tajnyc h s łużb, które neutral izowali by ły środowiska, kt órym chcia ły wywo łać zadymy mam nadziej ę, że kiedyś co ś w pami ętnikach op isze jak on ogromn ą pracę tajn e służby dróg n ie tylk o w Polsce przed tak imi zgromadzen iami wykonuj ą, żeby c i, kt órzy z motyw ów cz ęsto zaskakuj ących chc ieliby zrobić to doprowadzić do teg o, żeby by ła zadyma med ialna naprawd ę żyje się pola ła krew, żeby c i byl i prz y blokowaniu to ch ętnie do łączę do podzi ękowań dl a pol icji Państwowej, bo rzeczywiście uważam, że ich pracę, że praca policjantów i pol icjantek jest sporte m tak ich wygl ądających bardzo powiedzia łbym przekonuj ąca dziewczyn nie jest n iedoceniana, wi ęc j ą doceni ą, ale chcia łem pan a zaprojektowa ł politologię cz y myśli pan, że dl a obozu zjednoczone j prawicy t o jes t mo żliwe narastające niebezpiecze ństwo, że pojawi si ę wreszc ie te n wyczekiwany polskich i rob i, że ruc h Narodowy zdob ędzie też swoj e 78 proc stałego poparcia na nic nie b ędzie takie sam o na praw icy, gdyb y typ y rzecz sprowadza ła tylko do teg o, że w gam ie ideowych opcji pojawia si ę opcj a bardz iej radykaln a pol itycznie i aksjologicznie o d oboz u zjednoczonej praw icy t o byłoby t o normaln e by łby t o norm a normaln e efekt y dzisiejszego plural izm cz y na niektórych polac h m ówi Hyper plural izmu natomiast jes t spor o informacji wskazuj ących, że nas z wschodn i s ąsiad sympatyzuj e z niekt órymi przynajmniej od łamkami tego ruch u i wzmacn ia t o oczywiście nie mo że budzić entuzjazmu nikogo t o oznaczało, że PiS będzie zmuszan y do koalicji czy to z PSL -e m czyta by ć mo że Platforma Obywatelską po prostu, dlatego że będzie musia ł tworzy ć jakiejś stab ilny Polski rz ąd przeciwko destabilizują tem u czynnikowi mocn o teoretyczn ie rzecz bior ąc potrafi ę sob ie wyobrazi ć, że środowiska patr iotyczne, w którym szczerz e zale ży na niepodleg łości Polski z wszystk ich ugrupowa ń jakie ś form y koalicji n p . prz y g łosowaniach parlamentarnych b ędą obowi ązywały takim cast ingu na patr ioty dekad y Platforma Obywatelska sto i ni żej odpisu czy na tym samym torz e t o, gdyby śmy zabawili się w tak i eksperyment my ślowy to bez nich te n ro k bez w ątpienia natomiast dl a mnie problemem jest wiele cierpienia ni ż życie bez wątpienia tym samy m be z wątpienia niżej, al e t o nie znacz y że, że nie ma ta m osób środowisk, które w ty m castingu na pod ium n ie mog łem się dosta ć, bo dla mnie coś innego c iekawe, gdy zdarz a mi si ę do co czasam i us ilnie zab iega z sympatykam i opozycj i w dyskusj e, jakby się uwikłać t o on i często mówią przemycić, który ma m Kalisz chcemy te ż jeste śmy patriotami mówi OKE czy mac ie inn ą wizję polsko ści niż ni ż ta, którą ma wobec obu rządzących byw a tak mówi c o w tak im raz ie zaproponuj e si ę dyskusje właśnie cast ing na wizj ę polsko ści jak Polacy roszczen ia powiecie czy m wasz a wizja patr iotyzmu się różni o d naszych i z te j perspektyw y mo żna pozytywnie spojrze ć na ksi ążkę Marcina Napiórkowskiego turb o patr iotyzm kt óry, kt óry tak, określając my ślenie zwolennik ów obecne j władzy proponuj e go ściom z lasów z patr iotyzmem przynajmn iej w jeg o analizach wida ć szans ę budowan ia pomost ów wok ół m inimalnych porozumienia chciałabym, żeby wciąż nie widz ę że, żeby politycy udają, że jest t o ich form a inną wizj ę inna, a nie gorsze nastroje na te n sa m na d ialog nie na pod ium dawcy poni żej 2, dlaczego prost y momen t prost y pow ód, bo ma m wra żenie, że pol itycy Platformy PSL - u SLD has ła patr iotyczne zacz ęli językiem patriotycznym i s łowem tym strasznym słowem nar ód zaczęli się zgrać momenc ie wtedy, gdy zor ientowali si ę, że dzi ęki ci ężkiej prac y prawa i sprawiedliwo ści t o Polacy rozumieją, że w dzisiejszym świecie nasz e własne pa ństwo narodow e niezależnie o d tego jak ie s ą 2 tkankę życia życia globalneg o uwik łany jes t potrzebne i t o że, że te za cały mars z, wokół której sty l zadym y s ą sygna łem, że tożsamość zakorzen iona w tysi ącletniej historii dl a w ielu Polaków prawdopodobn ie dla wi ększości czym ś bardz o istotne n o n iestety nie dokończyliśmy chyb a te j rozmowy na tema t, kto jes t i dlaczego trzeb a jak on teg o zacząć trzeb a było czas u mamy mało co mus imy si ę częściej spotykać ze Skry Marcin Borkowski był wczoraj gościem TOK FM także ktoś chc e sob ie jeste m w trakcie czytan ia jeg o książka, gdz ie znajdz ie rozmow ę z Marcinem, a książkę wart o przeczyta ć Andrzej Zybertowicz do książki na koniec dzi ękuję pan u bardz o Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JAN WRÓBEL

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA