REKLAMA

Marcin Piasecki - Rz, Joanna Miziołek - Wprost, dr Robert Sobiech - Collegium Civitas

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-12 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
31:53 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
porane k Radia TOK FM Marcin Piasecki Rzeczpospolita dzie ń dobry Robert Sobiech Collegium Civitas dzień dobr y i prawie Joanna Miziołek wprost prawie bez w drodz e, więc za nią muszę powiedzie ć dzie ń dobry pan u pano m te ż dobr y si łą rzeczy najbardziej ekscytuj ącym wydarzeniem dz isiejszego dnia t o posiedzenie Senatu an i Sejmu kt o b y w t o uwierzy ł tuta j jedna k pewn e mo że za du żo powiedziane, że emocj e, al e jedna k pewn e oczekiwania wi ążą si ę Rozwiń » również pos iedzenie Sejmu to przed e wszystk im przem ówieniem Antoniego Macierewicza i marszałka seniora n o jes t jes t pew ien rodzaj napięcia co te ż pow ie Antoni Macierewicz tak rzeczywiście t o racj a główny ci ężar scen y politycznej dzisiejszej n o t o jedna k jedna k Senat wybor y marsza łka Senatu wicemarsza łków jak widać po p ierwsze, napraw a jeste śmy świadkami tego targowan ia si ę tak ewentualnego prób z e strony praw a z mo żliwości przeciągnięcia kogo ś si ę z senator ów opozycyjnych na swoj ą stronę wygląda na t o, że w te j chw ili, że t e próby s ą nieudane, al e drug a sprawa t o jest kwest ia ju ż samyc h samyc h wybor ów PiS testuj e mocn o żąda opr ócz marsza łka r ównież 2 wice marszałków n o wygl ąda na t o, że w łaśnie, że to jes t rodzaj licytacji t o znaczy zaczynamy o d wyższy wysokiego poz iomu, a później ewentualn ie jeste śmy gotowi c o si ę odpuścić no b ędzie to b ędzie to będą czekały chwil ę jak s ądzę dosy ć n iespodziewanie i izbie refleksj i, kt óra by ła tak ą Izbą dotychcza s racze j stosunkow o ma ło dynamiczn ą tak dobrz e dobrz e powiedziane, że Senat zawsze również w cień by ł tak naprawdę w wi ększości w kadencj i potwierdzeniem tego c o zdecydowa ło Sejm n o jakoś trudn o do trudnych do przewidzenia wzgl ędów Polacy jak głosowali na jak ąś parti ę w sejmie głosowali również r ównież w Senacie po raz pierwszy może by ć inaczej tera z pytan ie na ile po p ierwsze, Senat będzie pol itycznie gotow y do tego, żeby mieć inne zdan ie ni ż większość sejmow a jes t czeg o będzie dotyczyć t o inne to t o inne zdan ie innymi s łowy z tego c o do potoku legislacyjnego, bo tyc h ust aw z kolejnych posiedzeniach uchwalanyc h przynajmniej kilkanaście m y w iemy tylko on i w o niektórych dl a mn ie jedna k kwest ia kluczowa znaczy na ile Senat jes t w ty m merytorycznie wyposa żony t o, żeby uzasadniać weta w sejmowe czyl i, jeżeli coś si ę w ustawie n ie tak to ma zaplecz e eksperck ie, które kt óremu, dlaczeg o jest takie tylko, dlateg o że jak o, że pan, że tamt a partia w sejmie zag łosowała na, a p o w tym momenc ie mogliby śmy mie ć do czyn ienia z taką popraw ę proces u legislacyjnego, kt óry został potwornie zepsut y w ci ągu tych ostatnich 4 lat nic nie wskazuj e na to, że b ędzie inaczej, że PiS b ędzie mia ło sw ój umorzenie Express w Senacie, że na 30 dni te n ekspre s zatrzym a, ale pote m b ędzie mia ło poci ąg pośpieszny później ustaw ą z p ierza teraz generaln ie t e ustawy jeszcz e prz y obecny m prezydencie będą b ędą podpisywane drug a rzecz t o zupełnie zupełnie kr ótko cz y testach pytan ie jak b ędzie wyglądała pol ityka nowe j ek ipy rządzące na ile ten eksper t te npo śpieszny będzie uruchom iony do wybor ów prezydenckich innymi słowy jes t szans a, że przegram y wybory prezydenckie, wi ęc mo że najbardz iej kontrowersyjn e rzeczy zr óbmy teraz ta, bo to się jeszcz e da zrobi ć czekam y co wted y t e wet a te weta wet a Senatu, ale wted y jest ryzyk o tak ie, że prezydent Duda mo że nie by ć dobr a z drugiej stron y jes t także, je żeli będziemy tera z udawal i, że jeste śmy łagodnym łagodnymi politykami mam y program, który jest programe m wszystk ich Polaków rozmaw iamy z opozycją zwiększały zwi ększamy szans e dl a prezydent a prezydenta elekta czy wszczyna now ą nową kadencję mo że si ę okazać, że nic tam to nie da, bo za maju czerwc u będzie now y prezydent prawie 100 zlote pytan ia, które są wa żnymi pytan iami dl a polskiej pol ityki tylko nie to cz y praw o w dzie ń dobr y cz y prawo sprawiedliwość sobie zadaję dlateg o ma m takie poczuc ie, że prawo sprawdzić jes t przekonan a o tym, Andrzej jedna k wygr a i t o troch ę wida ć tej arogancj i, kt óre dzisiaj jest niekt órych polityk ów i trochę te ż w ty m, k iedy oni starają si ę podkupywa ć 1 senatorów, oferuj ąc stanow isko m inistra sportu t o, że on i o ty m, mówią z dużą lekko ścią prof. Paruch, który dochodz i do mediów m ówi o ty m, wpros t za c o prawo sprawiedliwość bardzo na n iego z łości, ale jednak c o znacz y t o pokazuje, że oni myślą, że jednak maj ą bardzo duży tak i zas ób ludz i, kt órzy w stan ie jednak za n imi pójść poza tym te nocn e rozmow y, kt óre by ły wczora j opozycji pokazywa ł, że opozycja n ie jes t pewna n ie jest pewna tego cz y uda im się jednak tą kandydatur ą ostateczn ie senator a greckiego przed w jak i sposób i czy będzie ta wi ększość w Senacie dz isiaj, bo jest chyb a trochę tak ie poczuc ie oboz ie rządzącym, że je żeli n ie teraz będzie mieć wi ększość to za ro k za k ilka miesi ęcy, że w końcu kogoś da si ę na t o swoj ą stron ę przenieśli przekupi ć i ten Senat n ie b ędzie miał a ż tak iej znacz ącej roli, dlatego że, o ile b ędzie t e wszystk ie ustawy by ć może tam jakimś czasie odsuwał n ie będzie tylk o blokował, je żeli będą nada l m ieli prezydenta w postac i Andrzeja Dudy, a dz isiaj wszystkie sonda że wskazuj ą, że tak b ędzie też prawo sprawdziliśmy nie ma si ę po prostu, czego pasj i troch ę to dz isiaj się wyczuwa w tej atmosferz e, kt óra spraw i sprawiedliwo ści z 1 strony Jarosław Kaczyński bardz o trudno z drugiej strony te n sk ład rządu też pokaza ł, że on chyb a stawia dosy ć mocno taki system ma m wrażenie kanclersk i wok ół jedna k prem iera Morawieckiego t o znacz y trochę otoczył g o tak r óżnymi lud źmi chocia żby, przenosząc kompetencj e Ministerstwa Spraw Zagranicznych do kancelarii premiera i t o pokazuj e, że Jarosław Kaczyński ma jakąś tak ą świadomą wizję teg o jak chce tę polityk ę przeprowadza ć w oparc iu dosy ć mocnym Mateuszu Morawieckim i w oparc iu o dosyć mocno Andrzeju Dudzie mam wra żenie, że to jes t niezachwiana spodz iewamy si ę, że expos é Mateusza Morawieckiego pozostan ie w jakie ś proporcj i do krótkiego przem ówienia Antoniego Macierewicza w znaczen iu chodzi tuta j za interesowanie op inii publ icznej służby my śmy tyc h exposé ostatn ich czasac h dosy ć dosyć dużo nie ma m się pa ństwo, by jak powiedzie ć ale, al e odpowiedź na to moje pytanie padn ie dop iero po informacjach tak panowie znal i dop iero zdołałem powiedzieć jedn o zdan ie porane k Radia TOK FM Joanna Miziołek Marcin Piasecki Robert Sobiech wr ócimy do Marcina Piaseckiego, kt óry otrzyma ł dobre pytanie nie widz ę, że by ło retoryczne, więc n iech on już n ie będzie retorycznych b ędzie konkretne na c o tam exposé kolego, czyl i JOW odpowiada sob ie par ę exposé w ostatn ich w ostatn ich latac h niewykluczone są pamiętane szczerz e powiedziawszy ocz y cz y pamiętamy to c o powiedzia ł Mateusz Morawiecki chocia żby prz y inauguracji swojeg o rz ądu wcześniej wcze śniej Beata Beata Szydło natom iast w nawi ązaniu do 1 z poprzednich w ątków naszej dyskusji to wart o wskazać, że prawo sprawi ło jednak wygląda na t o, że chcia łoby zadba ć o t o o d centrum i zosta ł Mateusz Morawiecki w powtarza ł t o w wyw iadach dl a Rzeczpospolitej, że jesteśmy staram y si ę by ć partią parti ą centrum co nie oznacz a t o jedna k pow inna oznaczać pewn e stonowan ie nastroj ów bra k radykal izmu w ty m expos é bra k rady radykalizmu, które ma si ę jednak pojawi ł podcza s kampan ii wyborczej, zw łaszcza psa zostaw ia nie stosunek wp isu do przedsiębiorców kt óry, kt óry nabył c o najmniej c o najmn iej z dystansem je żeli, jeżeli t o tego nie odczyta ć jak o po prost u atak i natom iast natom iast też te n t o stonowanie nastroj ów wydaje mi si ę, że by łoby o tyle uspraw iedliwione, że 1 PiS nie może by ć pewn y tego sukcesu wyborczeg o, jeżeli chodzi Andrzeja Dudy t o tutaj troch ę n ie zgadza m, że ja no to zaczyn a t o naprawd ę mo że przes ądzić stosunkow o n iewielka niewielka pul a głosów no i wtedy byłem wtedy, bo może te ż pojawi ć pojawi ć proble m, a nie chodzi łoby tuta j o tych wyborców ma m z czystej czy innej strony radykaln y tylk o po prost u tych bardz iej bardziej umiarkowanych n o i PiS pow inien o n ich jakoś zadbać dlatego są osoby mo żna czasem us łyszeć tak ie wie ści, jeżeli chodz i o partię rz ądzącą, że kwestia Stanisława Piotrowicza i Krystyny Pawłowicz jak o kandydat ów do Trybunału Konstytucyjnego t o b ędzie taki, że jak o ostatn i ostrzejsz y ostrzejsz y elemen t później p óźniej już przynajmn iej do wyborów prezydenckich zachowujemy si ę troszk ę bardz iej spokojn ie oczywiście t o prawd a czas y czas pokaże na m prosz ę zauwa żyć, że n p . je żeli chodzi o rząd t o nowe rozdan ie rządowe t o tutaj w ielkich wielkich prze łomów nie ma jest troch ę ta m z remon t te j te j szachown icy te j układanki, al e element y zostawmy po prost u chodzi o coś takiego wyjątkowo wytworz ą, zanim tak a, ab y konkurencja prawd a Antoni Macierewicz, którego s łowa tak w ielu czek a, zw łaszcza przec iwnik ów pote m wyst ąpi Mateusz Morawiecki i co b ędzie blada mówi o tym, że Polska mus i rozwija ć t o straszn e szczegóły ich nie czeka m na wystąpienie Antoniego Macierewicza rzeczy moim zdaniem to jes t czyst o proceduraln e i t e kwest ie, kto ma być marszałkiem seniorem pow inno si ę rozstrzygnąć def initywnie czy po prostu jest tak że poseł alb o pos łanka z automatów te i to jest tez to jes t procedur a natomiast s ą rzeczy oczywiście wa żne jak mo żna także exposé pewn ie b ędzie istotne, je żeli chodz i o pokazanie priorytet ów i pokazan ie tak ich drobiazgów, kt óre są wa żne w poszczególnych dziedzinach jak zaczął o d teg o czy pami ętamy t o expos é ma swoj ą tak ą napuszone Formuły, że m y mam y jak ąś filozofię rz ądu ja pamiętam c o m ówił wted y prem ier Morawiecki 4 lata rajc a gania Marcina czuj a, jaka by ła pierwsza kwestia co b ędzie priorytetem rz ądu, który zatw ierdza wszyscy 4 lata t o b ędzie ochron a zdrowia to by ł bardz o duży mocny fragmen t wchodzi i c o ta wa żniejsza powiedział nic się czy nie zdaniem prawa ka żdy może teg o teraz już n ie teraz już niemo żna teg o tego powiedzie ć proble m poleg a na ty m, że opozycja, ale równie znaczn a cz ęść komentatorów przesyp ia w po t ę obserwację proces u rządzenia co się zdarzy ło w służbie zdrowia c o si ę zdarzy ło edukacji c o się zdarzyło si ę na ws i w pol ityce klimatycznej i t d. tak to s ą czasami jakie ś tak ie elementy, kt óre s ą wyci ągane można w na poczet Kam kampan ii wyborczej t o n iema systematyczneg o obserwowania tego c o robi rz ąd da Riusz czekam y elektrycy do koszyk a do koszyka opozycj i, czyli gab inet cieni, który tak że Platforma ma od 4 lat, ale prawo g łosu n ie zab ije ta więź ile n ie b ędzie miał tak iego dużego znaczenia te n kontras t mi ędzy Macierewiczem, a Morawieckim, dlateg o że chc e tak naprawdę jedn o wyst ąpienie b ędzie też nie b ędzie tak dużego znaczen ia Antoni Macierewicz jak o te n marsza łek senior chodzi Mateusz Morawiecki jestem bardz o c iekawa teg o wystąpienia dla teg o, że Jarosław Kaczyński podczas konferencj i raze m z n im powiedział bardz o istotnego o spowoln ieniu gospodarczym, które będzie nast ępowało przecie ż Mateusz Morawiecki ca ły sw ój wizerunek oparł na tym, że jes t tym Super premierę o d teg o dobrobytu w Polsce i co rapte m się oka że, że jedna k Polakom może zacząć żyć gorzej troch ę nas przygotowuje mam wra żenie prezes PiS na t o, że mo żemy odczu ć skutki no jes t pytan ie co dalej z tym i wszystk imi dobram i, które zostały dane Polakom, czyli 500 plus cz y to cz y t o c o wszystko zachowamy dzisiaj my ślę, że Mateusz Morawiecki jeste m bardzo ciekawa tego dlatego rz ąd b ędzie nas uspokajał w ty m wszystk im, że troch ę tak jak Grzegorz Schetyna dzie ń c o da ło nic n ie b ędzie zabrane czy będzie sta ł jak ąś nową perspektyw ę, bo jest pytanie czy nakre śli n p . now ą politykę je śli chodz i o spraw y zagraniczne pow iedzmy maj ą swoj e osi ągnięcia w postaci w illi postanow i zosta ć Unii Europejskiej nie maj ą relacj i, więc pytanie jeszcz e nie rozwi ązaliśmy Unii Europejskiej al e, ale bazujemy wykaże jedna k Konrad Szymański b ędzie tak im człowiekiem oddelegowanym tyc h spraw zagranicznych w iemy, że o n wiek Unii Europejskiej ma tam najlepsz e relacje z tyc h wszystk ich mo żliwych polityk ów prawa sprawiedliwo ści i tego negocjacji, jeżeli już t o one przynosz ą jak iekolwiek skutki, więc to jest c iekawe cz y Mateusz Morawiecki te kompetencje zacznie mocn iej przyjmować pytani o energetyk ę w łaśnie kwest ie kl imatu, bo skor o powstaj e ministerstwo, który ma si ę tym zajmować cz y te ż Mateusz Morawiecki zaczn ie tyc h spr aw porusza ć mocn iej z tych bada ń prawa sprawiedliwości wychodzi, że ludz ie np. na kwest ie ekolog ii wi ęcej stawiaj ą wszysc y bardz o istotne te ż jak co pow ie w kontek ście swoich koalicjantów czy Zbigniewa Ziobry Jarosława Gowina my ślę, że to b ędzie decyduj ące tak ie expos é, które b ędzie ustawia ł dalsz ą polityk ę Bogdan Zdrojewski, je żeli będzie kandydował Grzegorz Schetyna na szef a po b ędę jego konkurentem Zdrojewski skrytykowa ł nawet Donalda Tuska między m ówiąc teraz każdy mo że krytykowa ć Donalda Tuska my ślę, że ta intryguj ąca ofert a polityczne numer tygodn ika wpros t pisaliśmy to jeszcz e przed wyborami o tym, że obok na zysk i będzie chcia ł kandydować na szefa Platformy o n teraz mówi, że je żeli Grzegorz Schetyna będzie startowa ł z pytan iem czy Grzegorz Schetyna b ędzie startował, dlateg o że dzisiaj atmosfer a w Platformie wyj ątkowo gor ąca i c i m łodzi pol itycy m łodzi oczywi ście po czterdz iestce tak jak Borys Budka Cezary Tomczyk je żdżą po regionach sprawdzaj ącej nastroje dzisiaj nastroje s ą tak ie, że podobn o na 90 % grob y Borys Budka Grzegorz Schetyna w ogóle nie, wi ęc jeżeli temperatura b ędzie nada l tak wysoka to być mo że te n tak i sprawny hi-tec h, którym mówimy, jak im jest Grzegorz Schetyna w og óle tych wyborów n ie stanie, dlateg o że t e wybor y na przewodnicz ącego Platformy s ą paradoksaln ie bardzo szybk o, bo je żeli ma si ę mają rozstrzygnąć be z tego 5 stycznia nie b ędzie okre s, w kt órym dzia łacze zapomn ą wyn ik wyborów zapomn ą, że cz ęść z n ich została wpisana na list ę on i będą t o wszystk o dobrz e pami ętać i my ślę, że troszeczk ę tak iej patowej sytuacj i Grzegorz Schetyna dlatego te n ostatni zarz ąd te ż pokaza ł o n praktycznie nic zate m zarz ądzenie przebaczył wszystkie decyzj e były jego konkurent o tym, że nie zgodzi ł się przed tym, że nie zgodzi ł z ty m, że spor t Polska pol ityka zagran iczna to sukce s zn iesienia w iz, bo to znak do odbiorcy odr ębne rzeczy natom iast, że maj ą być szybk o, czyl i pod koniec stycznia te wybory je śli chodzi o rozl iczanie w partii, kt óra przegra ła wybor y przedłużenie ewentualnie wotów myślę, że mniejsze t o jest bardzo to jes t bardz o wolno szczególnie w maj u wybory prezydenckie tylko dodam, że ta m by ł taki pla n chciał po prostu po wyborac h prezydenck ich w czerwcu no t o jest oczywi ście dobr e prawo przywódcy, kt óry ma być ma by ć rozliczany, al e ja myślę, że t o dl a czytelno ści procedu r demokratycznyc h pewn o wewnątrzpartyjnych przegrali śmy wybor y alb o cz łonkowie partii przed łużają ten mandat m a tak jak np. wewn ątrz przegranyc h wyborach Jarosław Kaczyński n ie został zdetronizowany alb o wybierają kogo si ę kogoś innego t o pow inno nastąpić nastąpić czy zdecydowa ć zdecydowan ie szybciej, tym bardz iej że Platforma ma, jak ą właściwie jedyn a partia ma tę procedur ę demokratyczną, że wybieraj ą szef a członkowie partii ta t o jest t o jest duża duża warto ść tak sam o jak wybieraj ą kandydat a na prezydenta wprawy Borach, a więc to jest jakb y tutaj mechan izmy powinny działać działać szybc iej, bo to jes t naturalne naturaln a przewag a przewag a Platformy, a to, że będą pojawia ć jacyś kandydaci t o jest normaln e na Warcie natur a w łaśnie tutaj korzenie nie zgodził si ę fraz ą jacy ś kandydaci n ie jednak t o jest to s ą zawodn icy wagi ciężkiej, je żeli chodz i o rywalizacj ę z Grzegorzem Schetyną c o może mo że dochod y to zastrzeżenie, je żeli chodzi o term in wybor ów zgadzam się, że t o mo że jednak powinno by ć szybciej natomiast generalnie t o mo że si ę bardzo tuta j przys łużyć Platformie zmienić tę parti ę te n ju ż sa m wy ścig wyścig wyborczy to n ie jes t tak że rywale m Grzegorza Schetyny b ędzie w łaśnie jaki ś kandydat kto ś dl a Świętego spokoj u nie tuta j widać, że b ędziemy świadkami z iemnej świadkami pewneg o wysiłkiem wy ścigu i je żeli je że i rzeczywi ście Grzegorz Schetyna przegląd by ć mo że mn ą jakiego ś noweg o oblicza Platforma Obywatelskiej, a w zwi ązku z ty m w zwi ązku z ty m r ównież nam, jak o że można obliczy ć Małgorzata Kidawa-Błońska nowy m obliczem wszyscy narzekają, że tak późne poniedziałek gry pow inna zawalczyć o fotel przewodnicz ącego po wygra ć wybory nast ępne wybor y dobrze mówimy tem u tak komplikowa ć ty m ludzie nie można nagle je j działanie 11 rzecz, kt óra tuta j kluczowa Platforma nigdy n ie powiedzia ła, jakie b łędy pope łniła przyszłość, ale wtedy m ówić, o jaką mamy partia raze m, ale w związku z rozbawieniem zresztą wszystk o jest cza s trakta t poranek Radia TOK FM Joanna Miziołek Marcin Piasecki Robert Sobiech n o n ie dacie pa ństwo wiarę rozdzia ł na proble m cz y Zdrojewski Schetyna t o będzie wspania ły spór przecież to jes t spor y na niebyła an i skuteczn ie nie n ie wystąpi ani Drejski n ie jes t tak im mocny m gracze m jak państwo pamiętają obstawiałem prost ą drog ę Małgorzata Kidawa-Błońsk a wywal a Schetynę walczą o serc a Polaków przegryw a, bo wygrywał tak w pol ityce bywa pami ętacie f ilm Margaret Thatcher Meryl Streep Gd najlepszy f ilm wer e Made chc ę powiedzie ć przyjac iel kt óry, którego pyta ł co tera z zrobi ć odpowiedzia ł Margaret lider partii lider countr y przejmie parti ę przejm ie kraj ra d Kidawa-Błońska proszę si ęgnąć do klasyka Marii Kaczyńskich tak rozmarzył si ę rozmac h pomieszczenia rozmarzy ł się natom iast na zastanawiam się na d tym co mówisz no i tuta j jest, że spraw a o tyl e wa żne, żeby po przed e wszystkim te n kandyda t wyścigu Prezydenckim z e stron y Platformy po prostu się pojawi ł się okre ślił, żeby by ło w iadomo w iadomo, kto t o jest na mato nast ąpić jak rozum iem n ieco wcze śniej niż kwest ia wybor u przewodnicz ącego partii natomiast natom iast na c óż, je żeli chodz i o tych frontman a Platformy tyc h, kt órych mo żemy rozwa żać jak o kandydat ów na prezydenta ostatnia to zaktywizował si ę n p . Radosław Sikorski to na c o uznaje za i są czynn e jes t spor o plus ów, ale n ie s ą t o chyb a kandydac i z punkt u w idzenia Platformy idealni o, tyle że w iemy tak, że to jes t parte r, że zawalcz y zawalczy zar ówno w p ierwszej w pierwszej turz e, jak i będzie w stan ie pokona ć najprawdopodobn iej Andrzeja Dudę FM, kt órzy w turz e drugiej TK kandydaci ci kandydaci, kt órzy są rozważali, je żeli chodz i o Platformę Obywatelską czy s ą postac i zaczynaj ą sa m du żo sympat ii do pan i Małgorzaty Kidawy Kidawy Błońskiej natomiast każdemu, czeg o si ę czego ś brakuje nie ma w łaśnie tak iego zdecydowaneg o zdecydowanego frontman a zdecydowaneg o VIP ran o, a czas u na przygotowan ia do te j intensywnej kampan ii przed wyboram i prezydenck imi jest naprawd ę bardz o ma ło w taki rzeczywi ście w bliżej wyborów, ty m bardz iej będziemy omawia ć w kategor iach tak iego wy ścigu po t o, że mamy n o tak to swo isty pol ityczny konkursy pi ękności jak trochę t o w kontek ście PiS w łaśnie dostał manda t na kolejne 4 lata rz ądzenia prawdz iwego rz ądzenia władza wykonawcza to jest bardzo si ę na szans a, że coś zm ieni w sejmie jes t niewiele n iewielka możemy zakładać t o s ą kolejne 4 lata rz ądów partii Jarosława Kaczyńskiego prezydentur a mo że w ty m momencie skorygowa ć tak ie nan o najbardziej kontrowersyjne pomys ły tak ie których, kt óry byli śmy świadkiem poprzedn ich w poprzednich 4 lat, a do teg o jes t potrzebn y prezydent który, jeżeli przedstawi się Polakom, że n ie będzie t o tylk o prezydent anty -Pi S, bo t u w tym momencie ten tere n te n elektorat antyp isowski jest ograniczony, al e prezydent, kt óry będzie korygowa ł polityka rz ądu, a ich w ty m momencie b ędzie prowadzi ł taką kampani ę to kt o będzie t o b ędzie troch ę wtórne to znacz y Polacy muszą wiedzieć co jest prezydenta, bo do te j por y tylk o wtedy rzeczywiście jes t tak, że t o jest konkur s konkurs piękności z automat u prezydent ma najwi ększe wskaźniki z zaufan ia w 2, ale akurat prezydent Duda opr ócz przoduje w tyc h rankingach zaufan ia do kog o porównać z Komorowskim Kwaśniewski to s ą to zupe łnie inny poz iom na, wi ęc tera z do teg o czasu mo że si ę zdarzyć bardzo du ża, ale je żeli będziemy test podchodz i do wyborów prezydenck ich p t . kt o najwięcej największe szans e na wygran ie m inister prezyden t miasta prezydencka t o w ty m momenc ie rzeczywiście jes t tak, że także Doda, kt óry jest już w świetle reflektor ów niestety od lat będzie te ż szansę mia ł najwi ększe ostatn ia rzecz wyb ór wyn iki wybor ów parlamentarnych PiS najwi ęcej dosta ło powyżej lekk o powy żej 8  000 000 głosów Andrzej Duda by ł prezydentem mus i do łożyć do teg o 1 000 0001,51 000 000 głosów, kt óre do te j por y dostała do dostała opozycj a więc, ab y uwa żał, że szans ę prezydenta Dudy na reelekcj ę była mn iej więcej t o jest 30 pracy zależy tylko w zależności od teg o jak się za jak si ę zachow a opozycja jeśli ludz ie mog ą takie wojsk o to dlatego zostan ie przewodniczącą Platformy, bo t o pokazuj e ca ła droga polityczna ona była w ka t szefową warszawsk ich struktu r i ostateczn ie to w ładza dała p óźniej Hannie Gronkiewicz-Waltz czy postępowanie kandydowa ć, bo chcieli ta m ludzie Grzegorza Schetyny na pocz ątku była człowiekiem Donalda Tuska teraz prze z Grzegorza Schetyny i t o właśnie pokazuje, że ona nie jest cz łonkiem, który sa m bierze władzę jak wiemy w ładzy trzeb a wziąć dlateg o też nie będzie żaden sposób walczy ł o przywództwo mo im zdaniem je śli chodz i o to prezydentur y to i tak ą form ę jak on a to widziała t o on a się por ównuje o tym, też pisz ą gazet y dz isiaj do pan i prezydent Słowacji i ja nie w iem przecie ż dobre porównanie to znaczy ona chc e wprowadza ć taką w łaśnie politykę miłości tej kampan ii masz NATO op iera na zgodz ie na miłości to jes t trochę podobn e do tego co rob i Andrzej Duda to miał by ć te ż tak i prezydent właśnie jednoczący przynajmn iej chodzi o t o centrum tutaj s ą bardz o duże podobie ństwa natomiast to jes t troch ę tak, że ona oczywiście z tyc h kandydatu r platformerskich ma najwi ększe szanse, dlateg o że moim zdaniem Radosław Sikorski jednak te j partii dosy ć akceptowane podobno Bartosz Arłukowicz też skanda l w tyc h prawyborach, ale no um ówmy si ę tes t europoseł, który będzie teraz w prawyborac h kandydował te ż nie do ko ńca, bo cz łonkowie Platformy zaufają tylko 1 komentarze Andrzej Duda mia ł bardz o dużą zalet ę astronomią lu b krajowa jes t miał za sob ą partię Jarosława Kaczyńskiego i tutaj m ówimy tu wydają si ę bardzo wa żny mianowicie od finansowa ł koszt y paliwa dl a opozycj i tak właściwie spe łniały się o ty m, że jak o korekt a korekt a np. polityki rz ądu jak ewentualneg o opozycyjneg o prezydenta ma tylk o czy tak powiem naród chce, żeby t ę politykę g łęboko korygować, dlatego że jak s łusznie wskazały no po prost u PiS wygr a wybory i t o bardz o bardz o niedawno t o znaczy na czy m gra ć nasz a gr a, czego my śl argumentacj i jak przekonywa ć Polaków mamy z okna opozycj a te ż ewentualne kandydat łamany prze z kandydatk a opozycyjn a tuta j widać, że teg o dobreg o dobreg o pomysłu nie ma on o jes t anty -Pi S taka tutaj t o jest cora z bardz iej zdaje skuteczno ścią prawd ę powiedzia ł Jacek Karnowski oczywi ście dziennikarz bardzo silnie zwi ązany z oboze m dobre j zm iany powiedział tak mo że Donalda Tuska zniszczy ło t o, że prze z ostatnie 4 lata rz ąd PiS pokazał, że mo żna prowadzi ć inn ą politykę t o jes t ta kwestia zasadn icza możemy uwa ża, że polityka PiS jest t o jest pol ityka na krótkich nogach, że prz y spowolnieniu gospodarczym ko ńczy si ę mo żliwość wpisywania, że widzi dzi ś c ieszymy, a za 10 lat będziemy cofni ęcie rozwoju prze z nieodpowiedzialną politykę PiS tak t o jest to jes t niewykluczone wszystk o, al e na dzisiaj znaczn a cz ęść Polaków czek a do opozycj i na tak i komun ikat tak mo żna prowadzi ć inn ą politykę tylko kto ma co zrob i wszyscy ci, kt órzy prowadz ili polityk ę zanegowan a obecnie przez PiS n iewiarygodne, ale tak, zw łaszcza że Donald Tusk w wyw iadzie, który ostatnio udzielił powiedzia ł o tym, że jedna k większość społeczeństwa ma inne pogl ądy liczą i finans ów zaczął też dostrzega ć, że jednak dzisiaj spo łeczeństwo właśnie przyj ęło zupełnie inn ą stron ę, a opozycja nie stanie odpowiedzie ć na to żaden sposób to jest ciekawe, bo jeżeli n ie można wraca ć do tych, żeby by ło tak jak by ło ta k jak mówi Platforma, bo nikt teg o tak naprawd ę dz isiaj chyba wyborc ów też nie chce s ą nowe jakości, więc na r ękę, b o we znaki jedna k jak zaklęty jest w zasadzie znacz y ta wiara jakoś nie m a w, choć chodz i o t o, że ta nowa jako ść w łaśnie c o wprowadziła Platforma c o wprowadzi ło ten kra j do rozwoj u gospodarczeg o spo łecznego po prostu dzi ś znakomita część Polaków nie chce te j drogi, która doprowadziła kra j do rozwoj u spo łecznego, ponieważ zap łacili za to jes t przyj ęte pod wrażeniem jest pol ityk PiS nie, które to tera z prowadz i do rozwoju nie tylko cały okres kom u i w łasnej rodziny, je żeli się można zgodzić się rozprawa jednak Robertowi zdecydowałem, że Llosa cz y now a nowa jakość oczywi ście znaczn a część poparc ia dla PiS-u bierze się st ąd, że Polacy dostal i cz ęść swo ich pieni ędzy do w łasnej dyspozycji ta to jes t aktorów t o wszystko jest efekte m teg o jak państwo by ło rozpoznawaln e jak sfer a publiczna by ła w pewnyc h tak naprawd ę negowan a przez prze z przez polityków t o jest to jak to jes t ten mechan izm na, ale z drugiej strony jest tak że znaczn a cz ęść Polaków w ie jak wyglądają rządy prawa i sprawiedliwość n p . b ędą w sektorz e publicznym i czekal i jak zależy o d prem ia, je żeli mam y awansować do zbywania i sprawiedliwo ści bardzo dobry m przykładem na to wszystk o zale ży tak naprawdę o d decyzj i ludzi, kt órzy s ą politykami 11 partii ta na Węgrzech mam y już prze ćwiczone za chwilę b iznes nie dostan ie żadnego kontraktu nawet ten średni i że n ie b ędzie dobryc h relacjac h z pol itykami na, jeżeli teraz ma by ć nowa jakość t o oczywiście mo żna spodziewać się Polakom PRL te ż n ie przeszkadza, a już drug i za Gierka by ła dobr a sytuacja gospodarcza to n ikomu nomenklatur a n ie przeszkadzała ta i Antoni Macierewicz reg ionalna strateg ia w związku z tym mo żemy mieć tak ą demokracj ę w wym iarze dośrodkował wschodni bardziej s ą te bardz iej wschodn im w ty m momenc ie przed łużanie rz ądów prawa sprawiedliwo ści jest, by jes t bardz o prawdopodobne tylk o tera z pytanie, kt o zdef iniuje w t e t e s łabości prawa i sprawiedliwości nie na zasadzie krytyki, że t o jes t ata k na demokracj ę dlateg o pokazan ie teg o w tak iej perspektywie, że du ża cz ęść portu poleca m chcieliby śmy jak tw órcy osiedli, żebyśmy nap isali, dlaczego tak, żeby nie chcieli t o c i pechowc y przeczyta, ale t o jest w łaśnie pytan ie p t . co ma robi ć ten prezydent i to ma to tak naprawdę t o jest pierwsze pytan ia, kto ma być prezydentem t o jest pytan ie nr 2 taka tuta j jes t zakładamy 1 rzecz, że n ie zdarz ą si ę żadne żadne wi ększej uwag i okoliczno ści zewnętrzne, je żeli chodz i w og óle funkcjonowan ia pol ityki funkcjonowan ie w og óle kraju wydaj e się, że t o jes t, bo zosta ł byw a te n ten, bo dostrzegł również Jarosław Kaczyński mówiąc o ty m, tak bardzo zwr óciła uwagę komentator ów podcza s przedstaw iania składu rz ądu, że t o jes t rząd te ż, który ma ewentualn ie Sobieraj z e spowoln ieniem gospodarczy m w łaśnie już w te j chw ili mam y do czyn ienia z pewny m k łopotem n p . je żeli chodz i o 55 budżetu przyszłorocznego to jes t jedna k tak składane z tych z tyc h klock ów i zasypywan e pewn e pewne dziury i tra s wyobra źmy sobie na ob y do tego n ie doszło, al e że mamy no ostr e hamowan ie gospodarki n o i w ówczas jedna k nawe t do ludz i, kt órzy sympatyzowal i z PiS-em mo że dosy ć dotkliwie do dotrzeć t o, że co ś jest nie tak, że c i ludz ie po prostu sobie, z czy m się czym ś n ie porazić nas zobacz ą jak b ędzie natomiast natom iast wydaj e mi si ę, że to może z resztą rynku powiedzia ł już być n iestety szybc iej niż ni ż 10 lat to znacz y na oznak i spowoln ienia gospodarczego pewn e wyhamowan ie c o już bardzo mocn o ow i widoczna i w Europie częściowo na świecie tak że w Europie w Niemczech, ale właśnie n o, więc właśnie t o jes t najwi ększy jedna k wzros t hamowa ła jak jes t partne r gospodarcz y gospodarcz y Polski, jeżeli tam nast ępują jedna k dosyć zdecydowan e symptom y hamowania t o u na s on e te ż będą pytan ie na ile rz ądzący si ę sobie z ty m poradz ą, a widać, że si ę teg o po prost u boją, ale się troch ę także wyborcy mam wra żenie sam si ę zan iepokoi w czas ie tych wybor ów tym co mo że si ę stać n o bo prawo sprawdziły zrobił tak ie wewnętrzne badania spr aw wewnętrznych bada ń wyn ika, że ten elektora t podstawowy m wykszta łceniem zawodowym mieszkańcy mn iejszych miejscowościach to o n n ie poszedł w w te j dużej m ierze do wybor ów, bo on i podobno przestraszyl i się w łaśnie t o tym podwy żkami ZUS-u ty m chaose m informacyjnym ty m, że niedługo t o on i mog ą wsiąść zacz ąć płacić na reformę prawa stron y jest efek t wypadek nie pożary chore gałęzie drzew na dawnyc h la t wyn iki badań 1 wniosek to jest ta dan a od ZOZ ostatnia pod ty m zadowolen ie Polaków z własnej sytuacj i mater ialnej bardz o wysokie przewidywania dopr aw do przysz łości szalen ie n iskie ten dźwięk jes t najwi ększy w całej h istorii da to prof . Tomasz Grodzki kandydat opozycj i na marsza łka Senatu będzie gościem Macieja g łogowskiego za k ilka minut w magazyn ie EKG co oznacz a, że na s czas ju ż si ę skończył audycj ę przygotowa ła Karolina opolsk a i organa pieska zrealizowa ł Kamil Wróblewskim, a t e ma m zaszczyt po dzi ękowaniu za udzia ł Joannie Miziołek dziękuję c i now i Piaseckiego dzi ękuję bardz o Robertowi sobie chow ie Sobiechowi Sobiechowi woda zabrała w ie jak najbardziej t o jest las ba t na list sob ie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JAN WRÓBEL

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA