REKLAMA

Według mojej wiedzy jestem w stanie osiągnąć większość w Senacie - Tomasz Grodzki

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-11-12 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
13:30 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
K 2 ekonomia kapita ł gospodarka jes t dziewiąta 5 to jes t magazyn EKG Maciej Głogowski dzie ń dobr y dziś naszy m go ściem jest pan senato r Tomasz Grodzki dzień dobr y pan ie senatorze dzień dobr y pan dzie ń dobr y pa ństwo będzie pa n marsza łkiem Senatu jak kto ś zajm ie Tomasz t o czasu p ierwszych wieków jak nie zobaczy to nie uw ierzy, al e m ówiąc powa żnie wierzę, że tak si ę stan ie ile głosów cz y wszystk ie możliwe ca ły Senat m inusa chyb a potrzeba 51 Rozwiń » głosów jak wiadomo i wg moje j w iedzy jeste śmy w stan ie taką wi ększość zbudować ze wszystk imi pa n, z którymi trzeba było rozmawia ć rozmawia ł na temat teg o wybor u rozmaw iali rozmawiałem z bardz o w iele ma m pan iami panam i senatorami z pani ą senator Staroń pani ma wnosić, że my przekonał o n swoje kandydatur y w ie pan na m, że tak bym kob ieta dl a mężczyzny zwykl e zagadk ą, ale stara łem si ę stara łem si ę przekonać panią senator, a pa n, że wart o, że wart o to historyczn ą chwilę, k iedy po raz p ierwszy w h istorii Polski po osiemdziesiątym dziewi ątym roku mo że si ę zdarzyć, że rząd b ędzie mia ł Sejm opozycj a Senat co oczywi ście nakłada ogromną odpowiedzialno ść na ob ie stron y, al e zmarnowa ć tak ą historyczn ą chwil ę by łoby niezwykłym grzeche m wobe c Polek Polaków, a pa n panie senatorz e co zrob i jeśli ju ż w taki w łaśnie sposób zapisać si ę do historii b ędąc marsza łkiem Senatu, kt óre jest z innej, a opcji pol itycznej ni ż sejmow a tworz ąca wi ększość rząd w 1 zdaniu trudn o odpowiedzie ć, ale trudn o na t o odpowiedzie ć, al e chc ę zda ć 1 sprawę podstawowy m zadan iem Senatu jes t stanow ienie prawa to mus i by ć dobr e prawo an i szybk ie prawo to mus i by ć prawo podj ęte po dyskusj i prac y komisji czasami wys łuchaniu społecznym mus imy przywr ócić przyzwoitość normalność cz y Senatu, bo n ie mo żemy by ć przyzwoitość normalno ść oznacza 30 dni na SOR z łożono zap isy na my śli o ustawy zwyk łe ustawy o pilne, al e się posądzenia rządowej większości o t o, że Senat op óźnia reformowan ie Polski, al e czy op óźnienie jes t przestrzegan ie regulam inu Senatu nie wola łby pa n, żebyśmy szybk o uchwalali ustaw ę, którą przeniesiono w nocy uchwalon o w ci ągu 24 godzin, chocia ż przej ścia granicznego niedoskona ła i pote m j ą poprawiamy 8 × t o jes t dzia łanie niepowa żne nieroztropne i d e facto opóźniające t o prawo tak naprawd ę n ie działa, a jeśli zostan ie pa n dzi ś marsza łkiem Senatu, kiedy zobaczymy pana or ędzie w publicznej telewizji, bo jako marsza łek Senatu zdaje si ę będzie pa n mia ł tak ie praw o z pewnością skorzystam z e wszystk ich narzędzi, kt óre s ą przyp isane Senatowi i jeg o marsza łkowi tak ie or ędzie do narod u wyg łosi w najbli ższym czasie to jes t otwarc ie nowe j kadencj i, więc z pewno ścią w najbliższym czasie t o będzie to otwarc ie nowe j kadencj i będzie powode m przyczyn ą tak iego wyst ąpienia uważamy ja w ierze w transparentności pol ityki t o, że szacune k godno ść hono r przyzwoitość t o nie pow inny by ć słowa zapomn iane i oni mn ie pan m ówi Senat pow inien by ć strażnikiem tyc h warto ści i r ównież strażnikiem konstytucji jak o naszego podstawoweg o prawa i m. in . o tym, b ędę m ówił b ędę chcia ł Polki Polaków poinformowa ć, że zaczynam y now ą kadencję, że zaczynam y j ą po to, ab y pokazać, że polityka mo żna uprawia ć przyzwo icie normaln y po t o, żeby stanowić lepsz e prawo, bo z przod u z tyłu głowy mus imy mie ć świadomość, że naszy m podstawowy m cele m jes t czyn ienie życia Polkom Polakom łatwiejszym i a i t o jes t zadan ie polityków, żeby prawo, które stanowimy by ło m ądre przemy ślane i żeby s łużyło rozwojow i Rzeczypospolitej t o jest nasz e zadanie panie senatorz e ilu wicemarsza łków otrzym a prawo i sprawiedliwo ść w Senacie jest 4 wicemarszałków i 1 wicemarszałek z pewno ścią przypadn ie prawo i sprawiedliwości to n ie zmieni 4 wicemarszałków, żeby ustanowić pi ątego wicemarszałka t o trzeb a zmieni ć regulaminy i c o jes t oczywiście mo żliwe w trakc ie kadencji, ale te ż niesie z e sob ą w iele kwestii praktycznyc h jak choćby przygotowan ie pomieszcze ń dla pi ątego wicemarszałka i t d . więc je śli pa n pyt a mnie zdan ie t o, abym t o odsun ą w czas ie, żeby n ie stwarzać niezdrowego wra żenia, że jeszcz e n ie zacz ęliśmy pracować ju ż dokładamy stanowisk, a miastem jeste m tem u na obecny m etap ie nie akto r b ędzie wicemarszałkiem sprawa i sprawiedliwo ści pan a zdan iem Tomasz Karczewski moje j ocenie będzie to kandydate m b ędzie pa n marsza łek Karczewski, aczkolw iek w kuluarowyc h rozmowach z e stron ą prawa i sprawiedliwości słyszało si ę, że my ślano r ównież innych kandydaturach, al e jak zna m się skromnie na pol ityce t o tym kandydate m b ędzie pan marsza łek w czesk im, a jak ich kandydaturach słyszano ju ż je śli pan s łyszał to prosz ę powiedzie ć jak Azja ZUS kandydaturze pan a senator a pęka, ale t o ta k jak mówię t o są korytarzow e rozmow y zupe łnie n ieformalne, a pa n je śliby przegra ł dz isiejsze g łosowanie z kontrkandydate m, czyl i marsza łkiem Karczewskim t o właściwe zostaje Zniczem by ł kandydate m koal icji Obywatelskiej i na wicemarszałka jes t pan marsza łek Borusewicz, al e się pan kompletnie nie rozpatruj ę teg o w tej kategor ii, że zostaj e z niczym dl a mn ie służba narodow i w Senacie Rzeczypospolitej, kt órzy reprezentuj e majesta t Rzeczypospolitej pot ęgę teg o narodu sama sob ie z ogromny m zaszczyte m i prosz ę mi wierzyć, że senato r nawe t zwykły chce zdal i sob ie pol e zainteresowa ń pole do prac y w Senacie t o z pewno ścią znajdzie mo żemy m ówić o komisji zdrowia mo żemy m ówić o OBWE mo żemy m ówić wielu innych rzeczach j a na to kompletn ie tak n ie patrzy że, że musi mie ć to stanowisko, al e t o zupełnie inaczej po coś t o stanow isko jest skor o o d miesi ąca, czyli o d czasu zako ńczenia przeprowadzen ia w Polsce wyborów zastanawiamy si ę cz y opozycj a b ędzie mogła mieć t o stanowisko czy jednak on o jest wa żny proce s selekcj i kandydata na t o stanow isko proszę mi wierzyć był bardz o starann y zar ówno na poz iomie rozm ów liderów ugrupowa ń ja k na poziomie uzgodnie ń między senatorami i ma m wra żenie, że maj ą osoby wybran e po to, ab y szuka ć koncyl iacji komprom isu po to, że, a przy okazj i znaj ąc moją osobowo ść ch irurga, żeby zapewni ć sprawn ą dobr ą prac ę Senatu i je żeli je żeli wygramy dz isiaj te wybor y t o gwarantuj ę pa ństwu, że Senat będzie ostoj ą prawd y szacunk u godno ści honor u natomiast ob łuda i k łamstwo i nieprzyzwoito ść do Senatu wst ępu mieć nie będą mo że pa n gwarantowa ć za pozosta łych 99 senatorów k ieruje kierowa łem zespo łem k ilkuset ludz i przez 18 lat kl inikom, kt óre l iczy kilkadziesiąt os ób k ieruje przez 24 lata prosz ę mi wierzyć, że ch irurg potraf i sob ie poradzi ć z n iesfornymi senatoram i, al e ja wierz ę, że ludz ie m imo wszystko b ędą starali się pami ętać, że naszy m głównym zadan iem w izbie wy ższej parlamentu jest dobr o teg o narod u jes t jakakolwiek mo żliwość, b y wyb ór marsza łka Senatu dzi ś nie odby ł si ę zosta ł odroczon y jaki ś proceduralnych powodów innych ma m wrażenie mo żliwość oczywiście zawsz e jest natom iast ma m wra żenie, że wybor u marsza łka dokonam y dzisiaj natom iast jeszcze czeka na s wybór wicemarszałków czek a na wyborze szef ów komisji czeka umorzenia rzeczy dziś te n wyb ór pozostałych no z t ą zale ży, bo t o właśnie prawo i sprawiedliwo ść uprawiając swoj e gr y pol ityczne usiłuje powi ązać Sejm Senatem w spos ób, kt óry na n ie do końca jes t w moje j ocen ie uzasadnione, żeby powiedzieć cz y przyzwo ity, bo pa n marsza łek Terlecki z wrodzonym wdzi ękiem obwieścił, że jak na m n ie dadz ą 2 wicemarszałków Senatu to my n ie dam y wicemarsza łka Sejmu Platformy Obywatelskiej, ale mo że zburzy ć stacj ę s łucha, ale najp ierw jest pos iedzenie tak, ale nie wie pa n przerwy mo żna zg łaszać n iemal bez ko ńca i oni n o tak powiedzia ł jeszcz e urzędujący wicemarsza łek polskiego Sejmu dl a mn ie tak ie podej ście do kszta łtowania pol ityki jest jedna k wzbudza c o najmn iej niesmak, ale pan ma zapewnienie o d Grzegorza Schetyny, że w Senacie PiS ma mie ć wicemarsza łka tak uzgodnili śmy, bo n ie chcem y stosowa ć zasad ę rewan żu chcemy właśnie pokazać, że mo żna inaczej przypomnę, że t o PiS n ie da ł stanowiska wicemarsza łkowi wicemarsza łka przedstaw icielowi PSL - u, je żeli byśmy prowadzi taką sam ą polityk ę jak PiS na t o nas i wyborcy byl iby rozczarowani, bo oczekują, że b ędziemy t o pol ityka prowadzi ć inaczej normaln i przyzwo icie z poszanowaniem 1 drugiego co pa n chcia ł dzisiaj us łyszeć o d pan a prezydenta Dudy, kt óry b ędzie jak rozum iem przemaw ia w czasie inauguracji pos iedzenia Senatu co ja bym chciał usłyszeć t o jest jakb y mn iej istotne nie wiem co pow ie pan prezydent Duda, bo nie jeste m w jeg o g łowie, ale mo im zdaniem to jes t przemówienia ceremonialnej n ie przyk ładam do niego jakieś szczeg ólnej wag i podob a si ę pan u proponowan y sk ład nowego rz ądu prawa i sprawiedliwo ści m inisterstwie w Ministerstwie Zdrowia stab ilizacja pan prof. Szumowski pozostał na stanow isku na jak pan zwrócił uwagę w ty m rz ądzie, jakby mn iej PiS - u pisze, bo jedna k partie koal icji zjednoczonej prawicy się wzmocni ły i jakieś przycz ółki poszerzaj ą dodaj e pa n minister Szumowski jes t świetnym kardiologiem natom iast mnie martw i tak że, że nawe t w trakc ie kampan ii wyborczej n ie by ło wida ć pomys łu na ponown e wprowadzen ie ochrony zdrow ia na normalne tor y, a trzeb a naprawd ę talent u, żeby w okres ie kon iunktury gospodarcze j tak rozregulowa ć ten syste m w ęże i spowodować dziennik nie jes t zadowolon y an i pacjenci an i persone l d ługi szpitali rosn ą w temp ie ju ż niekontrolowanym i n ie widzę z e strony jeszcz e urzędującego rządu ani ty m bardziej teg o noweg o nie widz ę sygna ł, że kto ś poważnie my śli o naprawie ochrony zdrowia to mn ie martw i może to n ie jest tak ie prost e już, pomijaj ąc ju ż, pomijaj ąc fakt, że ogłaszanie składu rz ądu s iedzibie partii prze z prem iera, który ma do dyspozycj i KPRM czy cho ćby Sejm było c o najmniej n ieeleganckie n ie zaproszon o koalicjantów dziwi ę się natom iast napraw a ochron y zdrowia dzisiaj nie jes t prosta, al e im d łużej będziemy trwa ć w stagnacj i w brak u reakcji t o za chwil ę b ędzie katastrof a i naprawa zajmie ty m cz y innym rządzącym ju ż n ie parę miesi ęcy, bo t o jes t ciągle mo żliwe tylko parę lat n ie wróży mo żemy do tego dopu ścić sukcesu pana m inistra Szumowskiego jak dobrze życzy Polsce, al e patrząc praktycznie znaj ąc si ę na ty m temacie obaw iam się, że zreszt ą minister Moski w uk ładach ministerialnych sprawia wra żenie, że n ie do ko ńca jest nie do ko ńca jest szefem ta m ktoś inny rozdawa ł kart y, kt óre jeg o w iceministrowie natom iast natom iast dno obaw iam si ę, że je żeli n ie podejm iemy radykalnyc h kroków deklaruje t u wsp ółpracy komisji zdrow ia Senat radykalny t o znacz y naprawa przyśpieszenie f inansowania wy ższe skończył wy ższą sk ładkę wymaga zapytan ia narodu cz y jes t na to przygotowan y, al e oczekuj e chociażby t o s ą n iezwykle ważne spraw y dotyczą f ilary nowoczesneg o spo łeczeństwa szkoln ictwo obronno ść bezpiecze ństwo i ochron a zdrowia i prawie ka żdy z tych filarów jes t mocn o nadwyr ęża tak n ie może dale j by ć pa n senato r Tomasz Grodzki kandyda t na marsza łka Senatu był go ściem magazyn u EKG dziękuję za rozmowę dzi ękuję panu dzi ękuję panu informacje w rad iu TOK FM po informacjach drug a część magazyn u Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA