REKLAMA

EKG: Ewa Łabno-Falęcka, Tomasz Prusek i Piotr Soroczyński

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-11-12 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
25:30 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
2 i ekonom ia kapitał gospodarka t o jes t druga część magazyn u EKG Maciej Głogowski dzień dobr y dzi ś w naszym stylu pan i Ewa Łabno-Falęck a Mercedes Benz Polska dzie ń dobr y pa n Tomasz Prusek Fundacja przyjazn y kraj dzień obręcz na państwo pa n Piotr Soroczyński krajow a izba gospodarcz a dzień dobry dzie ń wbr ew pierwszej cz ęści go ście magazynu EKG był pa n prof. Tomasz Grodzki ekonomi by ło może troch ę mniej, ale dzisiaj tak i wyjątkowy dzie ń uroczyst a Rozwiń » pos iedzenie Sejmu Senatu będzie oczywi ście można tyc h posiedze ń i relacj i w łaściwe transm isji z tego pos iedzenia zar ówno Sejmu 12 jak i Senatu szesnaste j wys łuchać na anten ie Radia TOK FM jak rozumiem państwo też pe łni nadz iei, że t o b ędzie nowa kadencj a, kt óra właśnie, kt óra c o nowa kadencj a stare problemy my ślę, że kiedy spojrzymy na t o, że mamy dz isiaj Rusek 12 listopada, a przedsiębiorcy przed e wszystk im przedsi ębiorcy, a n ie wiedzą, jak ie będą cen y pr ądu w przysz łym rok u pan tak o d razu t o jes t naprawdę gigantyczne wyzwan ie, b o tak naprawd ę wi ększych przedsi ębiorców ma ju ż przep isami pow inno mie ć, a przyjęte bud żet na przyszły ro k zatem jest to jes t t o ogromn y ogromny proble m bardz o pilna sprawa proszę pan a si ę pa n Tomasz Prusek mówi o tym, pr ądzie, a kt óre to m inister teraz będzie się ty m zajmowa ł ministerstwo energ ii zosta ło rozparcelowan e, więc przypuszcza m, że spraw y zwi ązane z s ą na kontynuowanie tyc h pra c spadn ą na prawdopodobn ie ministra Kurtyka chciałby si ę n ie minister Kurtyka ma by ć m inistrem klimatu, dobrz e więc mam y b ędziemy m ieli m inistra klimatu b ędziemy m ieli nowe ministerstwo tak ie powracające rozwoj u, gdz ie b ędzie budown ictwo turystyka finanse t o wiadomo rodz ina praca pol ityka spo łeczna tak że b ędzie ministerstwo zarz ądzania funduszam i b ędzie ministerstwo co ś na wz ór ministerstwa skarbu, al e on o inaczej ma nazywa ć zarz ądzania m ieniem cz y zarz ądzania dobre m Narodowym kos z tak pan prem ier za ś ma objąć m inisterstwo d s . nadzor u w łaścicielskiego będzie oczywi ście ministerstwo infrastruktury gospodark i morskiej edukacj a środowisko tak że będzie cyfryzacj a to powiedzmy t o są tak ie teraz gospodarczyc h dziedzin resort u to prosz ę bardz o pa n Piotr Raczyński jak rozumiem za interesowane g łównie Ministerstwo Finansów co powinien alb o c o pan a zdan iem powinni śmy us łyszeć za chwilę o d pan a Tadeusza ko ściańskiego, kt óry b ędzie nowy m m inistrem finans ów najp ilniejsze spraw y najwa żniejsze zadan ia na s zara z zdecydowanie poukładanie rozs ądny spos ób ca łego systemu podatkowego, bo przyznam, że z ty m mamy k łopoty na poz iomie VAT - u na poziomie cz ęści akcyz y tak naprawdę PIT CIT też, b y nale żało w jaki sposób spokojniejsze życie na 2020 budżet tak naprawdę spraw ie mamy tera z k łopot, bo pewn e inicjatywy pojawiaj ące się alb o na zmniejszenie albo, że takowy m wydatków powoduj ą, że mo że być tak ie ośrodki rozjechane, ale mam nadziej ę, że jako ść m inister z ty m poradzi n o w sum ie w sumie pracował w resorcie, więc w sum ie 2 na jak im etapie były to prac e, choć oczywi ście w spos ób naturalny oglądał je ze wzgl ędu na zawsze z perspektyw y na swo ich kilku departamentów w jego ręce Osińska teraz pracowa ł w innym resorcie wcze śniej w f inansach teraz powr óci Fin z niego minister w nos utrudnienia no w łaśnie by ł f izykiem wiceministra kilka miesięcy, al e ju ż, al e właśnie przy tych pracac h bud żetowy, wi ęc prawdopodobn ie widział, czyl i dl a pan a sprawy podatkowe tak zawsz e, k iedy jaki ś nowy minister przychodzi albo kadencj a się zmienia to s łyszę, że trzeb a uk ładać na bud żet pa n Tomasz Prusek c o do pan a za chwilę wrócę pa n ju ż trochę wypowiedzia ł si ę pani dr Ewa Łabno-Falęcka, które resor t pan i także, a także do dz iedziny pose ł pan i motoryzacj a rynek ekologia resort wzięła wszystk o co pa n zmieni ł interesuj ące natomiast wracaj ąc do Pańskiego p ierwszego zdan ia dz isiaj trochę wysok iego stanu 12 listopada proszę państwa t o jest 30 lat s łynnej mszy pojednan ia w krzy żowej Tadeusz Mazowiecki amur cal l dok ładnie 2 na 12 listopada, dlaczego t o jest takie wa żne, bo t o jes t ważne, dlatego że Niemcy są naszy m największym partnere m m y jesteśmy partnerem i jak Niemcy maj ą temperaturę t o my dostajem y Czkawka alb o odwrotnie działa tylk o przypomnie ć, bo też bardz o wa żna dat a krzy żowa fantastyczn ie powstała Fundacja spotkań t o jest t o jest n ie tylk o dla polskiego n ie jest naprawd ę dla Europy potem zacz ął ten dobr y cza s w relacjac h polsko-niemieckic h, by wspomnie ć kolejn ą historyczną datę ty m raze m czerwiec 90 tego pierwszego rok u i traktat polsko-niemieck i władzy, który ugruntowa ł nasz ą współpracę granice i t d. także ściany, bo ono zmierzać to wiedzieć, że tak źle jes t pan i wieża ma być odbija si ę bardz o cieszę, że pani m inister Emilewicz ma resor t rozwoju rozwoju i czerpan ie proponowa ła zrobi ć teraz jesteśmy wdzi ęczni jak obraża za t e ostatn ie regulacj e dotycz ące dop łat do pojazdów elektrycznych, bo t o jes t dobr y kro k w dobrą stron ę, jeżeli mówimy, że Polska ma by ć tym liderem, ale niewiele si ę rozwojem tego, ale to n iewielkie, ale czego ś zacząć jes t k ilka model i na rynk u n p . mam y smart a elektrycznego zam ówimy w swoim b iznesie, że w raz ie trzeba, ale to jes t ta m jes t granica 125 ręce rynku ja się, że t o jes t tak i na pocz ątek dobry sygna ł prawda, że idzie, że niewiele samochodów się załapie, bo pani powiedziała wy mac ie jeszcze k ilku producent ów m a tak naprawdę na tę dop łatę do elektryków zaproponowaną ostatn io przez rząd zap isze k ilka modeli naraz magistrze zaprzepaści zaznacz a pani Nowak motoryzacj i, je żeli chodz i oczywi ście Energie tuta j mogę powiedzie ć złośliwie, że my jeste śmy trochę zabezp ieczeni, ponieważ nasza fabryka, żeby si ę tylko energi ą odnawialn ą podpisali śmy tak że dzieliła regulacj a obowiązuje no pan ie redaktorz e jako 23 lata pomyśleliśmy sobie, że co ś z ty m rynkiem energii Sienie źle dzieje podpisali śmy tzw. też cz y Spały Regiment, czyl i d ługoterminową kontrak t z firm ą z farm ą wiatrową, która dostarcz a na m też 45 M W i jest t o o tyl e ile fabryka potrzebuje al e gdyby pani mia ła tak og ólnokrajowe, je żeli jest tak ie sformułowanie powiedzie ć t o, który w, którym resorc ie, kt óra najważniejsza sprawa tera z do zrobienia pani powiedzia ł te n rozw ój tak tura jest bardz o ważny drug ą rzeczą wydaj e mi się, że do ministerstwa kl imatu chyba szkoda, że zosta ło to oddzielono o d Ministerstwa Środowiska, bo dl a mnie s ą, jakby 2 nogi teg o sameg o organizmu, a to za chwil ę powiem, dlaczeg o pewn ie tuta j b ędzie jak zwykl e, jeżeli będzie chem ia między m inistrami będą współpracować, ale te synerg ie s ą absolutn ie potrzebne no i te n kl imat i ochrona środowiska to się sta ło ju ż takim temate m n ie pi ęknoduchów notabene ostatnio przeczyta łam, że frajd y z si ł Czech uczn iowie, a teraz w Niemczech powstają parę tworzą ją 3 czyli jakb y rodzice tych uczni ów ich wsp ierali ostatn io wyl ądował w Berlinie miasto było zakorkowan e przekaza ł, że firmy biznesowe daj ą ludz iom pi ątek wolne to, żeby mogli demonstrowa ć swoj e wsparc ie dla wzmo żonych wysiłków latem środowiska zaczyna t o być naprawdę powa żnie wygląda n o właśnie ma m nadzieję, że będzie trafiał tak że do świadomości nasze j i rz ądzących pa n Tomasz Prusak pa n zaczął o d cen energii, a ja myślałem, że da m panu tuta j do zagrod y z zagospodarowaniem są skarb ta k tak ten nowy zm ieniony resor t skarb u m inisterstwo ds. nadzoru w łaścicielskiego, bo może t o jest to miejsce, kt órym pochwalimy rz ąd mówiąc n o wycofuj e si ę z w łasnej decyzji przyznaje si ę do b łędu i powstanie jakiś resort, kt óry b ędzie nadzorował m ienie skarbu pa ństwa może uzupe łnić myślę, że nie ma znacz y, że muszą zgodzić z pana redaktora, że t o trzeb a pochwalić, ponieważ t e eksperyment y czteroletn i rozpracowaniem sp ółek między 11 resortów proszę pa ństwa na 300 składów z Barceloną mi ędzy 11 resortów, a blisko 30 trafiło pod bezpo średni nadzór premiera t o był po prost u z bra m eksperymen t n ieudany, a spółki n o troch ę zacz ęło przypomina ć, a f irmy kt óre, które funkcjonuj ą w pewnyc h oddzielnych Księstwa tym i pa ństwami były by ły resort y a kiedy zdarza ły się problem y tak jak np. gie łdą papierów warto ściowych okazywało si ę, gdy by ł konfl ikt 22 ministrów czy 2 środków decyzyjnych poni żej prem iera to wted y wted y nast ępował przesuni ęcie nadzoru bezpo średnio do premiera, żeby by ł spokój porządek no to by ły n iestety n ieudane eksperymenty, więc osoby t o wyraźnie powiedzieć, że powr ót do ministerstwa jakkolwiek, bo nos i nazywało, kt óry w 1 ręku pod siln ą w ładzą polityczną ma wszystk ie spółki państwowe jes t po prostu dobrą sławę jeszcz e bardziej agencję reklam y Agencja Mienia Wojskowego agencja rozwoju przedsi ębiorczości on e też będą w ty m ministerstwie, ale my ślę, że t o, o czy m powiedzia łem pa n Tomasz Prusek nie n ie jest kontrowersyjn a nie ma tutaj żadnej różnicy zda ń między nami, al e należy jeszcz e doda ć po przecinku, że t o chyb a po prostu chodz i ta m wielk ą politykę i o t o kto b ędzie skupią nadzór na d tymi sp ółkami i pewnie prze z tę praktyk a ostatnich 23 lat, bo mi, wi ęc od połowy kadencji teg o resort u skarbu n ie by ło teraz pa n prem ier prezesa pan prezes połapali się, że mo że ktoś pow inien teg o przypilnowa ć tak, ale c iekawa by ła argumentacj a premiera premier powiedzia ł, że tworzony jest ministerstwo o t o, żeby uzyskać synerg ie w obliczu zbi ć zbli żającego się nie ba ć kryzysu, ale spowolnienia gospodarczego o ty m, tak że będziemy ju ż za chwil ę mówić, al e wydaj e mi si ę, że spółki t o tak że stanowiska, więc mus i by ć w ładza skup iona w odpow iedzialnych jak karuzela b ędzie si ę ręcznik, a tym bardz iej, że bardzo ważne jest t o, i ż na wz ór ministerialny musi by ć silnym nadzore m pol itycznym, kiedy przyjrzymy sobie, kt o jak funkcjonowa ć sp ółki za poprzedniego rządu t o tak naprawdę przedn iego rządu PiS po USA ta m tak to wówczas ju ż tak naprawd ę najmocn iejszy nadzór najbardz iej sprawn y właścicielskim wted y, k iedy był minister Aleksander Grad mo że mia ł siln ą pozycj ę polityczn ą wewn ątrz wewn ątrz partii my ślę, że w te j chwili pa n Jacek Sasin będzie będzie taką są, kt óry jes t także wicepremierem w nowy m rz ądzie on tak że ma łączyć te 2 urzędy nowy rz ąd zosta ł zaprezentowan y prze z pan a premiera Morawieckiego pan a prezesa Kaczyńskiego w pi ątek wieczorem być mo że w ty m tygodniu alb o w przyszłym zostan ie o n powo łanej pa n premier zwróci si ę do Sejmu z wn ioskiem o wyra żenie wotu m zaufan ia oczywi ście rząd te n stary poda się dziś do dym isji teg o wymag a konstytucja p ierwsze pos iedzenie Sejmu godz ina dwunasta b ędziemy dl a pa ństwa transmitować p ierwsze pos iedzenie Senatu godzina szesnast a r ównież b ędziemy transmitowa ć, a po informacjach tyc h, kt óre teraz będą w radiu TOK FM kontynuacja magazynu EKG i pow iemy o ty m jak t o prezes Kaczyński powiedział pisma pla n, b y skutki spowoln ienia by ły żadne w Polsce skutk i spowoln ienia gospodarczego, wi ęc prezes m ówi b ędzie spowoln ienie, al e na przedn im uratuje na to jak ich decyzji nale ży się spodziewać o ty m, porozmaw iamy po informacjach z K2 K 2 ekonomia kapita ł gospodark a dziewiąta 44 rady t o czase m trwa magazy n EKG Maciej Głogowski dzie ń dobry fran k po 3 z ł i prawie 90 g r euro 4 z ł 27 Fund 4 zł 97 USD 3 zł 87 g r w naszym stud iu dziś pan i Ewa Łabno-Falęcka pan Tomasz Prusek i pa n Piotr Soroczyński, zanim zdziwienia, a mo że właśnie t o będzie zdz iwienie t o po om ówieniu przynajmn iej części sk ładu noweg o rz ądu w łaściwie podziału resort ów, bo nazwiska rozmawiali śmy mniej chcia łem, żeby przypomnie ć pa ństwu chc ę przypomnie ć pa ństwu wypowied ź pi ątkową pan a prezesa Kaczyńskiego który, zapowiadaj ąc wyst ąpienie prem iera Morawieckiego powiedzia ł tak rz ąd prawa i sprawiedliwo ści ten nowy ma charakte r kontynuacj i wci ągu kolejnych 4 lat chcem y, b y po tych 4 latach sytuacja Polaków by ła lepsza niż jes t dzi ś lepsza materialna w ochron ie zdrowia by ła lepsz a poziom bezpiecze ństwa by ł lepsz y i pan prezes Kaczyński mówił, że chcem y odeprze ć niebezpieczeństwa, kt óre mogą si ę pojawi ć mo żliwe jest powa żniejsze spowoln ienie gospodarcze sam powiedział nie chcia łbym m ówić kryzy s mamy plany, by skutk i tak iego spowolnienia n ie były dl a nas odczuwalne były żadne uwa żanie powiedzia ł właściwie to c o rząd mo że zrobić, b y t o skutk i były właśnie te żadną, żebyśmy spokojnie popatrze ć na hande l kwitnie ju ż część ju ż zrobi ł bo, b o tak naprawdę zobaczym y, że mam y wprowadzon ą rozszerzen ie programu 500 plus, kt óry tak naprawd ę nas nie jes t za stymuluje o d strony spo żyć znaczy no do łoży więcej pieni ędzy, żebyśmy my obywatel e mogl i wi ęcej pieni ędzy wydawa ć na swoje potrzeby i w związku z tym b ędzie otrzymywało nas z wzros t naszą produkcję m iejmy nadzieję, że jak najwi ęcej wytwarzan o w kraju w zakres ie i us ługi i towar ów i prawdopodobn ie ta m jeszcze pojawi si ę k ilka innych dodatkowych elementów prosz ę zobaczy ć mówimy o na stałe wprowadzonej trzynastej emeryturze by ć mo że czternastej, a i t o s ą element y tak ie stymulujące przede wszystkim tapet, kt óre mog ą też mie ć si ę istotne znaczen ie dla tych, którzy ewentualn ie te n popad ł b ędą zabezpieczać wciąż b ędzie dzia łał przez przez przynajmniej jakiś cza s będzie dzia łało pami ętajmy, że takie dodatkowe co ś jak np. dodatkowe 500 plus b ędzie na statystykach, podbijając j e dzia ło przez 4 kwartały pote m już n ie mam y kolejneg o elementu, kt óry znowu podbije nabędziemy troch ę wyższym poziomie, dlaczego może być istotne, bo z 1 strony obaw iamy się teg o tego sp łacania kon iunktura w Europie ono trochę woln iej i troch ę później przychodzi żeśmy si ę wszysc y spodz iewali tak naprawd ę, jakby śmy rozmawiali rok tem u, aby śmy byli przekonan i, że wiosną b ędzie pozam iatane b ędzie po prostu n o naprawdę bardz o źle si ę w koniunkturze wi ększość naszych g łównych partnerów ekonom icznych to przychodzi woln i i trochę płycej co nie znaczy, że n ie przejdzie, ale ma m wra żenie, że na poz iomie rządu adm inistracji tak ie przekonan ie, że jeżeli przetrwam y 4 do 6 kwartałów i kraje nasi g łówni partnerzy zaczn ą si ę poma łu odbijać t o m y tak troszkę wymsknie si ę z teg o wszystkiego jak m y tak przejdz ie obok znam pani ą potrzymać namiot uważał, że t o jes t k łopot, że wybaczy ć, że wszed łem panu s łowo, ale co ś mus i jednak być skor o sa m prezes Kaczyński niepytany, bo na konferencj ę, której wspomina łem pytan ie było n ie wywo ływany nie przymuszany powiedział o ty m, że t o spowoln ienie jes t mo żliwe t o poważniejsza co ś prezes jakie ś informacje musiał o d prem iera cz y innych ja my ślę, że czarną farbą c o najmniej 2 silnych o środków analitycznych z MF Ruiz NBP i jeżeli masz te ż by ł w stanie przyznać, że istnieje takie ryzyko i coś z ty m fante m zrobić n o t o jak wida ć przebiło taką polisę ubezpieczeniow ą pa n prezes Kaczyński kupi ł teraz to co co ś ta m mus i nabyć, kiedy go sobie n ie utrzym a si ę na to dłużej si ę naszeg o Zachodniego sąsiada w Niemczech, gdzie mam y prawdopodobn ie techniczną recesj ę czy 2 kwartały spadk u PKB to k iedy popatrzym y jak bardzo jeste śmy powi ązani z Niemcami t o zabrak ło mi wyst ąpieniu prezesa Kaczyńskiego s łowa Niemcy, poniewa ż w dużej mierze jeste śmy zależni o d tego jak a jes t koniunktura w Niemczech w szczeg ólności nasz przemys ł w szczególności przemysł powi ązane z bran żą motoryzacyjną, je żeli s łyszę o d bl isko rok u od przedsi ębiorców branży motoryzacyjne j, którzy w Polsce pracuj ą na rzec z n a rzecz teg o finalnego odb iorcy często, kt óry jest, kt óry jes t w Niemczech słyszeli pracuj ą w trybie sesyjny m i Toma swoj e prze łożenie te ż na t o jak i b ędzie wzros t PKB w Polsce zatem t o takie mi ękkie ostrze żenie jes t jak najbardz iej uzasadn ione ponieważ, o ile na rok 2020 mniej wi ęcej w naszy m bud żecie jes t wszystk o policzone mn iej wi ęcej ta m b ędziemy będziemy jeszcz e Which szczeg óły t o rok 2021 wydaje mi się b ędzie rok iem prawdy t o chyba prawo do dn ia przyje żdża pierwszy 2001 . tu ż po wyborach prezydent a w wyborach prezydenck ich t o bardzo wa żny, poniewa ż zostan iemy prawdopodobn ie z ni ższym jeszcze bardz iej roku dwudz iestym wzroste m gospodarczy m prz y bardzo wyśrubowanych sztywnyc h transferac h socjalnyc h, czyl i 500 plus być mo że trzynasta emerytura konkret Kaczyński cieszył si ę z tyc h pieni ędzy wszystk ie kr ótkoterminowo tak rok 2 chcący powierzyć kr ótkoterminową w 2020 rok to będą te 4 kwartały pow iedzmy k iedy, kiedy wydaje się, że b ędzie mo żna przej ście such ą nogą, ale konsumpcja n ie da si ę napędzać gospodark i w niesko ńczoność w pewny m momencie t o si ę ko ńczy w pewny m momencie to przemys ł i eksport mus i by ć tak naprawd ę bardz o mocnym drug im silnikiem zgoda pan i badań, które noszon o wewn ętrzna konsumpcj a Polska jest du żym rynkiem, ale t o jest tak jak samolo t lecia ł na 1 silniku prawda t o c o prezes Kaczyński mia ł namyśli t o mus ieliby mie ć tuta j mus ieliby się zabawić PET jes t fi ński świątyni natom iast s ą pewn e pomys ły jak trochę dosypać teg o bud żetu tak no n ie wiem podatek cyfrow y pewnie na t o n ie uratuj e, ale s ą to jakie ś tak ie dzia łania, kt óre kt órymi rząd mo że pos łużyć notaben e ja uważam, b y w patrzy łam troch ę wczora j na sytuację w unii Europejskiej żeli chodz i o podatek cyfrowy i uwa żam, że Polska nie powinna tego robić sama tylk o powinno to być zrob ione n a na poziomie Unii Europejskiej, bo to duże otwart e Platformy tzw. gafa, czyl i za Google, a po Mezo i Facebook t o s ą, jakb y pona d narodowe organ izacje cz y struktur y, kt óre paradoksaln ie zapewniaj ą realizuj ą jakie ś potrzeb y prawd a potrzeba komunikacji n ie wiem reklamy i t d . tak dale j, więc t o jest ostatnia zdaje si ę chyba zieloni wyst ąpili z tym pomysłem my ślę, że m inister Kościński bardzo si ę cieszy i nowy m inister finans ów nowy m inister finansów prawd a Francja pr óbowała wprowadzi ć chyb a nawet prowadziła, al e jeszcz e to prawo nie nie żyje Niemcy zastanawiają, al e komisja Europejska od 22 tysięcznego s iedemnastego roku od teg o szczyt u w Tallinie o tym, m ówi i wydają si ę te ż bardz o c iekawy pomys ł na zam ówienie uratuje budżetu, al e na pewno jes t t o jaki ś jakiś pomysł przyzna ł się, że myślę, zw łaszcza podatku taką klasą do g łowy rząd będzie daneg o rodzaju fron t pa ństw natomiast p łacić na na n o to do t e du że w łaśnie wskazan e organ izacje, że tak pow iem robiące na m światową informatyk ę, a ja jak o klient potencja oczywi ście, że tak mas z za sob ą ko ńczy państwo nie było już walczyć z tymi zyskam i, że miałbym już nie trzeb a b ędzie 1 z element ów bardz o mocnych negocjacj i i w tym temac ie czy m sob ie zafundujemy wojnę ze Stanami Zjednoczonymi stany Zjednoczone kontr a Europa t o gdz ie można wcisnąć może się okaza ć, że możemy naciskać tam te ż nasz a kart a przetargow a, al e w zwi ązku z tym żona jes t targowa t o może nie b ędzie tak szybko wprowadzon a na poziomie europejsk im, a ja te ż si ę zgadzam z mo im przedmówcą, że t o n ie powinny pojedyncze kraje robi ć, bo on e zawsze mogą być zaci śnięte, żeby n ie jak zrobi ć ca ła Unia to po prostu b ędzie można poczu ć nie nie da ło si ę wszysc y tak czy ciekaw ą dyskusj ę w każdym raz ie ty m podatkiem cyfrowy m tuta j rozpoczęliśmy no t o jeszcze ostatni temat w magazyn ie jak ju ż zakw ita K2 tę dyskusję o nowym rz ądzie w kilkanaście lat tem u w drugiej części magazynu EKG pa n Tomasz Prusek rozpoczął o d ce n energii właściwie t o tak ie najbardz iej piln ą sprawą, aby paląca spraw a o t o pytałem państwa, pytaj ąc poszczeg ólne resorty, al e tak ceny energii chodzi ło panu 2020 rok i cen y energii, al e przecież to głównie dl a nas jes t wa żne dl a gospodarstw domowych on e będą wdrożone cz y n ie tak jeśli dla na s stoi też dl a tych dostawców energ ii to pan u chodzi ło o t o chodziło, al e te ż w kontek ście w kontek ście przemysłu i w kontek ście przedsi ębiorców, poniewa ż konsumenc i p łacą wg taryf zatw ierdzonych prze z Urząd Regulacji Energetyki, więc c o pew ien spos ób chronieni szkolnych zobaczym y, jak ie będą wn ioski taryfowe najwi ększych grup energetycznyc h jak do tego ustosunkuj e si ę ura z jutro powinniśmy na czy t o może jutro n o może w czasie teg o expos é pa n prem ier co ś powie to t o jes t 1 z c iekawszych i by ć mo że niezwykle wa żnych spr aw teraz trzydziestokrotność, kt órej tak długo rozmawiali śmy zachowa ł się n ieaktualne Jona jak rozum iem zostaje odci ęcie oskładkowania jeszcz e na przysz ły rok to t o już chyb a za p óźno jes t tak to chyba tak wysz ło chyba tak wysoko nale ży, że tak naturalnie wysz ło, że w związku z tym, że nie da się teg o zrobić odpow iednio elegancką odpowiednim term inie może nam się będziemy mieli ro k, żeby si ę zastanowi ć ca łe szcz ęście dobrz e kolejn e jakaś potencjaln ie n iezwykle istotna sprawa n o to przekszta łcenie OFE Wika mam y ju ż propozycj ę rz ądu najnowszą w przysz łym roku mieliby śmy przekszta łcać Africa to jes t jakaś fundamentaln a zmiana, która nas czek a w 2020 roku do teg o powinien prem ier odnie ść si ę w expos é, że to b ędzie 1 z wa żnych spraw określenie się, poniewa ż problem przyszłości OFE wisi na d nami o d wielu w ielu lat z moment u okrojenia przez prze z rząd PO -PS L OFE części obligacyjnej nie było w iadomo c o tak naprawd ę zreszt ą, ale nie nad nam i c o w łaściwie budz i ogromną niepewno ścią inwestor ów giełdowych chociażby to, że warszawska giełda akcj e kilka ładnych obywatelam i jeste śmy konsumentam i podatnikami n iekoniecznie, al e mamy swoje oszcz ędności, kt óre np. lokujemy w funduszac h inwestycyjnych cz y też mam y na kontac h OFE i o d tego czy t o przyszłość zostanie rozwiązana cz y nie zale ży to 3 Energa i spos ób w jaki spos ób rynek kapita łowy wreszc ie otrz ąśnie si ę z teg o problemu, który jest dl a n iego bardzo bardz o silny t o jes t również istotne z teg o powod u, że Polacy tak naprawd ę zostaną uw łaszczeni na pieni ądze, które znajdują si ę w OFE, gdyż pami ętajmy, że na mocy wyrok u Sądu Najwyższego Trybunału Konstytucyjnego do tej pory jeszcz e pieniądze zgromadzon e w OFE s ą środkami publicznymi one n ie s ą środkami prywatnymi w momenc ie, kiedy trafi ą na IKE, je żeli kto ś tam zechc e pozostać stan u jeg o prywatnymi pieni ędzmi, a przynajmniej rząd na raz ie nam mówi no i jak rozum iem powinniśmy coś si ę za chwilę expos é usłyszeć o systemie ochron y za bezp ieczne ochron y zdrow ia tak służby ochron y ochrona cz y lep ienia powinni śmy usłyszeć jasne znaczy, je żeli chodz i jeszcz e o IKE OFE i t d. boją si ę, że tutaj prem ier pow inien, jakby trochę uspokoić n ie tylko inwestorów gazowyc h, al e rzeczywi ście obywatelk i obywateli Polski dlateg o, że to jes t ogromna niepewność t o jest tak ie taki spadek zaufan ia do państwa to s ą rzeczy, kt óre s ą absolutnie p ierwsze planowe j wasz kości no bo to jes t jakby nasz e zabezpieczenie, al e na lata c o o tym, się trochę mo że broni ć, że jakoś to będzie ważny, al e myśmy bardzo du ży szok przeżyli prze z jak tylko wprowadzano te n syste m nas przekonywano, że to s ą nasz e pieni ądze, a potem najwa żniejsze czynn iki państwo powiedziało n ie zdawało się ta m tylko, więc n ie by ło fajn e kończymy dz isiejsze wydan ie magazyn u EKG dzi ś dzień wyj ątkowy godzinie oraz 4 lata, chyb a że cz ęściej taki dzie ń inauguracja Sejmu Senatu o dwunaste j inauguracja Sejmu będziemy pa ństwa transmitowa ć i Senatu szesnaste j jeszcz e przez 4 dnia dziesiąta przez k ilka godzin jest pa n Antoni Macierewicz jest drug ą osob ą państwa wart o o tym, pamiętać, że taka wyj ątkowa spraw a pan i Ewa Łabno-Falęck a była gościem magazyn u EKG bardzo dziękuję dzi ękuję wart ą Tomasz Prusek bardzo dziękuję Ks Raczyński bardzo dzi ękuję audycj ę przygotowała Agata Majewska realizowa ł Kamil Wróblewski teraz informacje po informacjach audycj a wczoraj prze z ca ły dzień informacje o ty m co dz ieje się w sejm ie Senacie rz ądzie do usłyszenia w radiu TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA