REKLAMA

Jak cegła ze zrujnowanej Warszawy trafiła do Hawany?

OFF Czarek
Data emisji:
2019-11-12 10:00
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
31:48 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program of f czare k dzień dobr y witam pa ństwa bardz o serdeczn ie zaprasza m na dz isiejsze spotkanie pa ństwa, bo go ścimy pa n Lech Miodek w ieloletni Polski dyplomat a w Ameryce Południowej publ icysta tygodnika przegl ąd dzień dobry w itam sondaże bardz o mi ło zbli ża się bardz o bardzo bardz o wa żne wydarzenie szczeg ólnie w świecie, gdzie w łaśnie Ameryki Środkowej Południowej albo w og óle Ameryk, albowiem ju ż za dn i kilkana ście Hawana b Rozwiń » ędzie obchodzi ła 500 lecie tak będzie obchodzi ła mało teg o chcę powiedzie ć, że dzisiaj jeszcz e chowan ie przybywa hiszpa ńska par a królewska to, że t o jes t tak a powiedziałbym n iecodzienne, bo przecie ż wczora j odby ł jeszcze wybor y w Hiszpanii oni byl i obecn i tak że rzeczywiście 16 listopada konkretn ie rzecz bior ąc 1500 dziewiętnastego roku t o jes t ta dat a powstan ia of icjalnie ta dat a powstan ia powstan ia Hawany o tej chowan ie trzeb a powiedzie ć rzeczywi ście dosy ć dosy ć du żo z teg o wzgl ędu, że ona konkretn ie rzecz biorąc on a Hawana by ła tak im klucze m do noweg o świata ona by ła uwa żana za przedmurz e za przedmurz e i zachodnich i miała by ć w domyśle oczywiście cz y te ż w planac h planac h imperialnych Hiszpani miał by ć cech ą per łą ca łego teg o hiszpa ńskiego imperium i Hiszpanii rzeczywiście staral i si ę do tego doprowadzi ć, a nie by ło t o łatwo n ie by ło t o łatwo z tego nie było t o łatwe z teg o wzgl ędu, że trzeb a by ło uwzgl ędnić kwest ie kwest ie bezpiecze ństwa, bo Karawela hiszpańskie, kt óre p łynęły on e płynęły przed e wszystk im do Meksykańskiej go meksyka ńskiego Veracruz cz y te ż d o do Panamy, a w Panamie t o konkretn ie chodzi ło o sportowe j alb o te ż do kolumb ijskiej kartach Nadala zdj ęcia z to kar a Belle wp łynęły po to, żeby stamt ąd wywozi ć złoto z łoto srebro i c o olbrzym ich ilo ściach jeśli on e się udawa ły w drodz e powrotne j do Hiszpanii rzeczywi ście za ładowane Krusz sam i to wszystk ie po kolei wszystk ie po kole i zatrzymywały si ę w Hawanie to był te n przystane k dla przystane k, gdzie mo żna by ło uzupełnić zale ży o d jedzenia naprawi ć je śli tam cokolw iek si ę zepsuło tak że z 1 strony może te ż rum u tak Dorota Sak tak, chociaż w tym czas ie jeszcz e tego rum u teg o ruch u tak du żo nie PIT dop iero troszeczk ę później to wp łynie zaczęło okaza ło si ę, że rzeczywi ście fajn y nap itek alkoholow y ale, al e tak no trzeb a by ło coś kupi ć wobec tego sklep iki si ę otwiera ły marynarz e i prawdopodobn ie j ęzykom marynarz e maj ą to do siebie, że chętnie p ójdą na jak ąkolwiek rozrywkę w zwi ązku z ty m powstawały też t o c o tera z nazyw a agencjam i towarzyskimi cz y inaczej m ówiąc zacz ęła tam w ty m czasie pi ętnastym w ieku przyznać prostytucja także to jes t t o n ie co ś nowego zaprawdę, można powiedzie ć, że prostytucj a jes t też wcześniej cz y prawo i Grecji też przed zimą mamy tak ie jak Jonasz mieli śmy takie zjaw isko w h istorii wpisali wysokość n o i i poniewa ż ta rola Hawany ca ły cza s wzrastała n o t o Anglicy, którzy cały cza s m ieli przecie ż byl i wsporz e z Hiszpanami tuta j w Europie n ie opuszczal i Hiszpanom r ównież w ty m tzw. nowy m świecie dlateg o te ż korsarz e angielscy byl i ta m bardzo aktywnie napadaj ąc na raz ie karawel e hiszpa ńskie i był tak i rok, który by ł rok iem tragicznym dl a dl a Hawany, a na m tuta j namy śli 1555, kiedy rzeczywi ście Hawana zosta ła zaatakowan a i ludno ści Hawany wted y całej ludno ści Hawany zosta ło ta k jak to nap isane w archiwach jest 60 dusz 60 dusz, czyli Hawana musia ła rzeczywi ście wstawa ć dos łownie z kolan n o al e pomyślano skor o jeste śmy tac y wa żni jeste śmy atakowan i to potrzebn e jest Ford potrzebn e s ą umocn ienia Itaki Fort został zbudowan y chc ę powiedzieć, że by ł to p ierwszy Ford zbudowan y na ca łej p ółkuli zachodniej w łaśnie w Hawanie 1500 siedemdziesiątym si ódmym roku ja si ę nazywa Castillo d e lo s stres, że jest Dalmor czy 3 Króli tak ciemno wizyta w akcj ę l ider morderczy czy 3 ciemnych kr ól t a tak, aby Maratońskiej, al e ma ło Reńskiej można powiedzie ć tak skar żąca, że ta w ta budowl a rzeczywi ście jes t wspaniałą wspania łą budowl ą i ona on a sto i przy wej ściu do zatoki hawajskiej, kt óra jes t bardz o przyjazna rzeczywiście bardzo, ale t o bardzo przyjazne żegludze i rzadk o si ę zdarza, że w Hawanie miewałem dni smutn e al e k iedy takowe następowały to zawsz e sobie 7 na Mal KON i ta m jak sp ędzałem czas, spogl ądając w morz e tak tak przywiązani ludz iom jest przepi ękne tak też s ą przepi ękne rzeczywi ście ten tenże daleko tera z on, k iedy ja tam by ły opracowa łem w latach sześćdziesiątych ten dalek o by ło jeszcz e i on jeszcze n ie śnił natom iast tera z dla trzeba powiedzie ć, że ten że daleko tak jak sa m zreszt ą konserwato r główny konserwator o d la t Hawany powiedzia ł nie da łem sob ie rady przyzna ł, że nie da m sob ie rady jes t t o po prost u gorzk i u śmiech Hawany i trzeba z ty m zrobi ć co ś co ś, al e s ą potrzebn e olbrzym ie inwestycje tutaj ta przyrod a jest nieubłagana wymagana o d palenia Draba hałas nie był t o tak ie nabrze że po prostu tak dawn o przepi ękne bardzo popularn e zar ówno w śród mieszka ńców, jaki turyst ów turyst ów zakochanych tak rzeczywi ście ram y zawsze w ieczorami mo żna spotka ć par y zakochanyc h t o oczywiście muzyk a gitara t o jes t po prostu na co dzień alb o te ż n a na noc e jeszcze fal e te fal e w przypadk u cyklonów s ą rzeczywi ście bardz o wysokie także przewy ższają oczywi ście t e zabezp ieczenia zabezp ieczenia i Havana jest atakowana minister dno t e fale mają do siebie, że ta m jes t du żo sol i Solino wszystk o po prost u n iszczy nawe t t e konstrukcj e żelbetonowe no i co z ty m fante m zrobi ć rzeczywi ście nak łady f inansowe na ten ba l KON powinny być bardzo du że, żeby o n rzeczywiście zaczął si ę zn ów do tyc h mieszka ńców turyst ów uśmiechać wr ócimy do naszej rozmow y po informacjach Radia TOK FM informacj ę o godz inie dziesiąty 20 już za k ilka minut 16 listopad a Hawana obchodzi 500 letnią rocznicę rocznic ę urodzin 900500 lat sko ńczyła 16 listopada stud io pa n Lech Miodek wieloletni Polski dyplomata w Ameryce Południowej publ icysta tygodn ika przegl ąd informacj ę o dziesiątej 20 po informacjach wracam y do program u Owczarek chc iane państwa i gości jes t pa n Lech Miodek w ieloletni Polski dyplomat a w Ameryce Południowej i publ icysta tygodn ika przegląd 16 listopad a 500 lecie istnienia, więc se t n e urodz iny obchodzi Hawana, czyli San Cristobal zachowano w łaśnie tak nazywa ca łości to i tak jest kr ótki krótka nazwa w miar ę życie w ty m latynoskim c o c iekawe główny konserwato r miasta ma dość poważne cho ćby polskie korzenie korzen ie, al e koneksj e ma ma rzeczywi ście tak Eusebio u siebie Real jes t cz łowiekiem nadzwyczajnym nadzwyczajne miejsca powiedzia łbym tak my ślącymi t o bardz o pozytywn ie my ślącym o Polsce, k iedy o n przyjecha ł d o do Warszawy po raz p ierwszy w rok u 1972 wtedy c i stars i warszawiacy b ędą pami ętali, że zame k kr ólewski warszawski le żał po prost u w gruzac h gruzac h, ale trzeb a było odbudować odbudowa ć na 1975 roku i o n w ówczas przyjeżdżając wchodz ą w skład delegacj i w ładz m iejskich Hawany poprosił przewodnicz ącego, czyli burmistrza cha ła o to, żeby m ógł się od łączyć o d ca łej delegacj i i poświęcić czemu ś innemu na czym polegał on powiedzia ł ja p ójdę b ędę odbudowywał te n, że zame k kr ólewski razem razem z murarza am i raze m z archeologam i t o zrobi ł pracował rzeczywiście ta m prz y placu Zamkowym na ru inach znalez iono nawet cegły na kwest iach ru ina zawiązały do Hawany ta k tak to wygl ądało, b o jak już sko ńczył sw ój poby t co 1 z murarzy do n iego zwr ócił na zasadz ie we ź pan ceg łę pa n ceg łę tak chętnie sek s te ż jak mówił sam e o sobie powiedzia ł tak wziąłem o d niego t o ceg ły rzeczywi ście jak o materialn ą niesamowit ą warto ść i w łożyłem do wal izki zawioz łem do Hawany moja żona tego n ie skomentowa ła tak powiedział, bo przecież mog łem przywie źć coś innego tzw. sztabk ę złota t o jes t Warszawy tak artysty przywiózł z Sejmem przywioz ły strac h co zrobił s ą ceg łą ta ceg ła zosta ła wmurowan a fa s wmurowan a w fasad ę gmachu kapitan z henny realn y sektor nazwa ło, którzy w czasac h kolonialnych t o była s iedziba tyc h, kt órzy zarz ądzali hawan ą Jana zosta ła wmurowan a ceg ła z zamk u Królewskiego mo żna j ą zobaczy ć nad ni ą umieścił jeszcz e god ło narodow e Polski bia łego Orła w koron ie także pi ękny gest z e strony ze strony ustawione al e, ale n ie tylk o jak pracowa ł mia ł mo żliwość spotkan ia si ę prof. Lorenca, kt óry by ł odpow iedzialny przecie ż za odbudow ę zamk u Królewskiego i za odzyskan ie wszystkich mo żliwych dóbr mater ialnych dl a muzeu m Narodowego był bardz o pod w ielkim wra żeniem prof. Lorentza również by ł pod du żym wrażeniem spotkan ia, jakie mia ł prof . Michałowskim, bo przecie ż Michałowski plac pracował wted y w Egipcie, ale m ówi, że jeg o t o spotkan ie z Michałowskim było rzeczywi ście bardz o interesuj ące, bo Michałowski, który był znan y z tego, że zna ł w iele języków zwr ócił si ę do n iego mówiąca n o dobrz e ale jak im j ęzykiem będziemy z e sobą rozmawia ć łaciną łaciną zaproszono łaciny tylk o, jak ą łaciną klasyczną cz y ko ścielną do i tuta j są te ż takie powiedzia łbym elementy bardz o wzruszaj ące mianowicie o d teg o czasu k iedy zapozna ł si ę prof. Florence ilekro ć przyje żdża do Warszawy p ierwsze krok i k ieruje na cmentarz po t o, żeby z łożyć wiązankę r óż na grob ie prof. Lorentza, mówi że by ł t o nadzwyczajn y człowiek chcia łby rzeczywi ście przynajmniej dor ównać m u w ty m jego artyz m jej w te j jego prac y prac y Lorenca tak że robi wszystko c o tylk o możliwe dla działań ju ż ona o d ponad 40 lat prosz ę sob ie wyobrazi ć, że nawe t nawet tak a Gazeta nowojorsk a jak mi łość Times jest w stan ie powiedzie ć, że mieszkańcy Hawany z chwilą, k iedy zobacz ą teg o w ustawie Reala spaceruj ącego po ul icach Hawany t o mówią idzie idzie na roc k ma n volv o tak traktuj ą, al e przecież m ieszkanki Hawany po potrafi ą podejść do niego o t o, żeby go poca łować w pol iczek ja chcia łbym widzie ć tak iego tak iego naszeg o naczelnego arch. Warszawy, żeby był przynajmn iej w cz ęści tak traktowan y jak Eusebio la jeste m tak ta m właśnie traktowan y już, że także, dlatego że Hawana arch itektonicznie jes t, żeby trudna, bo zn iesione pi ękna, a z drugiej strony też n ie jes t tak że jes t, że są wal izki pe łne środków na konserwacj ę odbudowę brakuje i teg o brakuje tak że o lokale ameryka ńska o d robić swoj e tak rob i swoje al e, ale okazuje si ę, że on ma poprze z charyzm ę na dotarc ie rzeczywiście doku f inansowe do prezydenta Obamy dotarł nawe t do prezydenta Obamy ta k jak pojecha ł nowo oczywi ście dl a Kubańczyków tak im odn iesieniem jes t Floryda, bo on i ta m s ą tam s ą przecie ż ta k jak zebran i zebr a czekaj ą czekają trzeb a wrócić n o na pewn o cz ęść tak na pewn o na pewno ch ętnie, b y powróciła n o i jak ta m pojecha ł gorsze powiedział n o ja odbudow ę odbuduj e te n Capitol chcę powiedzie ć, że Capitol zosta ło zosta ł w og óle zbudowan y w roku 1929 i ten Capitol afga ński jes t wyższy o d Kapitolu waszyngtońskiego n o niestety n ie by ł używany został powa żnym sens ie powa żnym stopn iu zniszczony trzeba by ło odbudować przed e wszystk im kopu ły i tuta j w czas ie spotkania, które ta m mia ł wr ęcz zapyta ł zebranych t o jak my ślicie ile mo że kosztować tylk o i wyłącznie te r e konstrukcj a kopuły kapitał ducha Pańskiego napadły chyb a z e 100  000 000 USD n o dobrze, ale ja tyc h pieniędzy n ie mam, al e na pewn o na pewno zrekonstruuj e Edson t ą kopu łą Kapitolu i zrobi ł zrobi ł dosta ł pieni ądze rzeczywi ście dosta ł pieni ądze o d prezydenta Obamy dosta ł pieniądze o d Rosji dostał pieni ądze od UNESCO, bo przecie ż Hawana została zosta ła uznan a jak o dz iedzictwo ludzko ści przez UNESCO w 1982 roku on a jes t przepiękna, ale t o c o robi Eusebio Real są rzeczywiście c iekawy, bo o n dba n ie tylk o o wystrój zewn ętrzny, b o tak t o mo żna oczywiście pomalowa ć tak jak to dotacja ta prawd a, że by ł ładnie wygl ąda nie m ówi n ie to mus i by ć stylow e wszystk o wnętrze mus i być r ównież stylow e dlateg o też m. in. niedaleko przy kraj e o b is po ulica o b is po niedaleko s iedzi jeg o siedziby znajduj e si ę muzeum malarstw o góralskiego murarsk iego dobrze m ówię teg o co z muzeum na real i mural i os ób mówi malarstwa ściennego ściennego na ściennego i ta m jes t pokazan e dos łownie h istoria budowy budow y Hawany jak o tak iej materia ły budowlan e, jak ie by ły wykorzystywan e ozdoby tak że te n cały ce n ca ły proce s historyczny budowy Hawany zosta ł tam ujęty t o m. in. dzięki niemu i pewn ie ka żdy mural u socjalizmu Marte i konf ident wentyle m Torus stanow i wariacj ę nie chyba zawsz e prawo, ale s ą daleko oczywiście zara z pojawiaj ące się has łach z tak, kt óre powinny pozosta ć tak rzeczywi ście, bo t o jes t przecie ż h istoria h istoria teg o miasta tak że ta, ale chc ę tuta j powiedzie ć, że rzeczywi ście, że ta dawan a zachowan a dos łownie kopiowała wszystko c o tylk o by ło mo żliwe z najnowszyc h trend ów sztuk i tak że ta m mam y i Artis ow o i mam y chadeko m Adecco w styl u Adecco zosta ł zbudowan y budyne k ba Cardiff w łaśnie tyc h chodu rum u Emilio b a ka żdy rok 1930, bo wtedy zaczyn a się te n boo m na cukier jak bubla na drugie t o boo m na rum, czyl i fors a by ła wted y te n budynek, który by ł budynk iem i pozostaj ą oczywi ście budynkiem 30 piętrowym by ł najwy ższym budynkiem w ca łej Ameryce Południowej ten cza s nalać sob ie z teg o spraw ę powstawały r ównież w latac h p óźniejszych latac h czterdz iestych w latac h pięćdziesiątych w łaśnie Szymala kon ie powstawa ła ta ramp a hotele hote l Capri i inne także kim ta wy n i d a, czyl i pi ąta Avenida Avenida ta pi ąta aleja ma t o do s iebie, że c o c o jaki ś cza s po każdym, jakim si ę na ka żdym odcinku tej że pi ątej, a wyn ik pi ątej alei pojawiają si ę inne gatunk i pal m, a jeśli chodz i o gatunki pan czy chc ę powiedzie ć, że bogata jes t bardzo bogate jest Kuba po tyc h wszystkich gatunków c o ja wiem jes t oko ło 180120 gatunków ONZ dzi ś na Kubie te ż rzeczywi ście jes t tak i przegląd przegl ąd palmow y jak jedz ie t ą pi ątą aleją w niedziel ę też dobrz e si ę pa n przygl ąda, a mo żna, a ta tak my mamy c o prawda też koncerne m GTech ze sztuczn ą wr ócimy do naszej rozmow y po informacjach Radia TOK FM informacje o dziesi ątej 40 za k ilka minut pa n Lech Miodek w ieloletni Polski dyplomat a w Ameryce Południowej publ icysta tygodn ika przegląd pa ństwa mo im gościem Hawana za kilka dn i ko ńczy 500 lat informacje o dziesi ątej 40 o czar y państwa mają gości jes t pa n Lech Miodek w ieloletni Polski dyplomata w Ameryce Południowej publicysta tygodn ika przegl ąd 500 lecie Hawany 16 listopad a Hawana m iasto jak wulkan gorące, a więc si ę Kuba wysp a wulka n gorąca, al e miasto fascynuj ące z pewno ścią c iekawi jak wygląda pan a Hawana, al e o to, że zrabował, al e m y mam y interes cz y Hawana jest interesuj ąca, bo w Hawanie powstają ju ż pa n widział tak ie miejskie warzywniaki t o znacz y tam, gdzie jest ruina t o nie odbudowują g o rozbieraj ą i robi ą warzywn iaki takie i to t o tak ie bardz o ekologiczne podejście tak że na dachac h balkonach organom poniek ąd z tak jes t ta k tak, ale ja pan u powiem, że jeszcze n ie tak dawn o zara z po zwyci ęstwie rewolucji to c o by ło bardzo interesujące chowanie t o c i przewo źnicy sprzedawcy z w ózków warz yw i owoców tuta j chodziło tylk o w łosy co, że on i byl i sprzedawcam i nie chodziło o to, że ka żdy z tyc h sprzedawc ów inaczej śpiewał tak że by ło wiadomo, że akurat ta k jak się s łyszało śpiew, że na tej ulicy pojaw i się taki, a n ie inny sprzedawc a tak że ta muzyk a została wpleciona po prost u do handlu i t o zjaw isko nieprawdopodobne i prawdopodobn ie nie istnieje w innych krajach latynoameryka ńskich n ie mówiąc w og óle o świecie jak o jak o tak i rzeczywi ście Hawrań wszysc y poszukuj ą r óżnych metod meto d po t o, żeby rzeczywiście zaopatrywać si ę w owoce warzyw a i wykorzystują to c o pa n powiedzia ł wykorzystuj ą t e okoliczno ści bardz o często prz y szko łach są r ównież budowan y tak ie ogr ódki i gdz ie w uczniowie mog ą korzystać n ie tylk o z tyc h owoc ów upraw, al e r ównież ucz ą si ę po prost u na powiedzia ł na w łasnej sk órze jak nale ży właściwie rzeczywi ście t e t e uprawy n o właśnie uprawia ć na szkod ę, że różne b iznesy szczeg ólnie kanadyjsk ie s ą obecne n p . w przestrzen i turystyczne j myślę sob ie te ż Kanadyjczycy swo im doświadczeniem o d k ilku na zw miesięcy mogliby te ż zasugerować jakie ś ciekawe upraw y Chowaniak będą mo żliwe da je śli chodz i o w og óle hotelarstwo jak o tak ie t o 67 % wszystk ich hoteli, które s ą na Kubie nale ży do Hiszpanów właścicielami s ą Hiszpanie jest 1 hotel kanadyjsk i, al e ma ło tego jest te ż hotel 1 amerykański tak że jak wygląda pańska Hawana dzi ś musimy przejść moja Hawana moj a Hawana rzeczywiście na pal iwo na mgłę każdy więzień tam siedzia ł w l a Tal tak moj a Hawana rzeczywiście by ła bardzo, al e t o bardz o interesuj ąca z różnych punkt ów z r óżnych punkt ów widzenia je śli chodz i o rozrywk ę, bo rozrywk a pow inna interesować cz łowieka jako tak iego prawd a t o zm ienia nastroj e jes t po prost u w życiu potrzebn a w szczególności takie 2 z m iast Wrony ta k tak muzyka kubańska, kt óra jest po prost u wsz ędzie jak chc e podkre ślić, że Kuba jes t mocarstwem muzyczny m świata i nie mo żna sobie wyobrazi ć teg o, że ona n ie jes t powi ązana muzyk a kubańska z muzyk ą t ą, którą s łyszymy w stanach Zjednoczonych nie on a zawsz e była zawsz e by ła ta m obecn a muzyk a kubańska w postac i w postac i sals y chociażby ich kalendarza dzia łacza wolel i m isji o oczywi ście ta Bolero co da jeszcz e Małaszewicze mambo merengue chanso n dan e s ą one s ą one rzeczywiście to jes t bogactw o n ieprawdopodobny nawet teraz ten regga e to n, które ni ć, kt óry występuje wyst ępuje na Kubie oczywi ście wyst ępuje w stanac h Zjednoczonych i cob y się za n ie powiedzia ło, chocia ż n ieoficjalnie kontakty pomi ędzy muzykam i ameryka ńskimi i kubańskimi s ą zn ikome n ieoficjalnie t o t o of icjalnie prywatnie rzeczywiście t e kontakt y s ą naprawdę du że, bo przecie ż, gdzie by ł ten najlepsz y rynek zawsz e dla muzyk ów kuba ńskich oczywiście nowy Jork nowy Jork dlateg o te ż ta tat a sals a ta sals a kt óra, kt óra by ła grana grana w nowy m Jorku różniła si ę sals y zarysy portoryka ński, bo te 2 w zasadz ie 22 źródła sals y teraz przecież w ty m rok u Kubańczycy obchodzili rocznic ę setn ą rocznicę urodzin Barry More, a chcę tutaj powiedzieć, że ten kompozyto r kuba ński doskonal e znan y środowisku muzycznym Stanów zjednoczonych by ł analfabet ą po prost u człowiekiem, kt óry przyjecha ł do Hawany pracowa ł ciężko nagle stw ierdzili, że rzeczywi ście pos iada n ieprawdopodobne zdolno ści kompozytorskie wokaln e i sta ł si ę rzeczywi ście 1 z najwi ększych postac i muzycznej historii historii Kuby, ale nie tylko Carlosa Puebla Carlos UE w latach n o oczywi ście tak tuta j moglibyśmy rzeczywi ście tego Rodriga SA przez bardz o powiedzieć tak, bo nie wszyscy wiedz ą, że Gloria Estefan Gloria TV oczywi ście z pochodzenia kubańskiego tylko ona n ie chce by ć n iczego wsp ólnego z obecnymi w ładzami te j organizuje na m we Florydzie r óżnego rodzaj u akt y protestu CETA zeszłorocznej chowania urodziła si ę w Hawanie ta zdoln a a ż ser ia KRUS ser ia Cruz, kt óra rzeczywiście skomponowała co ś w rodzaj u tak iego powiedziałem man ifestu swojeg o artystycznego, k iedy napisa ła 1 szansę 1 szansę, kt órej m ówi, dlaczeg o tyc h malarz y malujesz tylk o i wy łącznie bia łe anioły, dlaczego t y rze źbiarzy maluje tylko ro k w wyrabiać ta m ta produkuj e tylko i wy łącznie czarne posta ć białe postac ie anio łów chcecie powiedzieć wszystk im wam chc ę powiedzie ć, że czarn e anio łki są te ż naprawd ę dobr y tak, że to był ona sam a zreszt ą by ła by ła czarnosk órą tak, że to by ł jej te n man ifest artystyczn y i tuta j chcę te ż powiedzie ć rzecz ciekaw ą, której by ć może n ie wszysc y wiedzą mianowicie c i Anglicy, którzy atakowal i, a atakowali ostr o w 1700 siedemdziesiątym drug im rok u chowan e i zdobyl i Hawany nagl e stw ierdzi du żą obecność ludno ści murzy ńskiej, al e jednocześnie powiedzieć, al e c i ludzie są woln i cz y byli uwoln ieni jeszcz e przed wszystk imi aktami berli ńskim przed tym c o si ę później wydarzy ło w dziewiętnastym wieku oni ta m już n ie wszyscy zobaczy, al e byl i wolni n ie wszysc y pracowali prz y upraw ie trzciny cukrowej i tuta j chce te ż powiedzie ć, że jest tak i sekto r gospodarcz y, kt óry w zasadz ie nigdy n igdy nie zosta ł w 100 % znacjonalizowany, gd y chodz i o tyto ń po prostu t e upraw y tytoniu przede wszystkim w p ółnocnej prow incji północno-zachodnie j prow incji Pinar de l Rio tytoń cygar a, a bandą od ABBA do Polski do zachowań koalicja rodz i pewne mieszkanki Hawany po pochodz i słynna s łynny utwór, kt óry pewn ie znam y banera baner a ta k tak oczywi ście t e i mia łem okazję miał okazj ę par ę razy wyst ępować w zak ładach produkuj ących cygar a parta Gas, a czuł ma Oliwa n o a kt o bogatemu zabroni tam tak że mia łem okazj ę spotykan ia się z pracownika do pan a Dolores popularne tak uzna ł takie pojęcie to s ą tak ie w łaściwie bardz o mocn e pap ierosy, uwa żając za popularn e polary z Agrykola industrialne Izby, al e t o straszliwie mocno był produkowan y z odpad ów po prostu la ć o d cygar, ale je śli chodz i o reakcj ę, bo oczywiście poproszon o mn ie tak, żeby cokolwiek powiedzia ł na tema t polskiej co mówiłem, al e wszyscy on i pracowali przy ty m sto łach wszyscy absolutn ie da n ic oko je śli coś powiedziałem c o w szczeg ólności zainteresowa ło t o uderzal i no żami pulpit t o, że to by ło ten potwierdzenie cz y wszysc y są zadowolen i z tego c o powiedzia łem al e, al e jednocześnie b ędąc w Hawanie w maju teg o roku jeszcze też w idzimy prowizję finalne Rio ta m, żeby rzeczywi ście porozmawia ć z n im t o z prezentam i Gar i oni jeszcz e ra z potwierdzili, jak ie s ą najlepsz e cygar a o najlepszy m zapachu najlepszy m zapach u tak że najlepsz e oczywiście warto ści w sob ie sobie łączą te cygara to s ą cygar a produkowane prze z dziewcz ęta przed pierwsz ą sytuacj ą na udzie to nie jest tak a miejska legend a nie to n ie jes t miejska legenda nie n ie n ie podz ieli chodzi o wydz ieliny potow e, których łączą z li ściem penetruj ą li ści rzeczywiście to s ą t e najlepsz e może jak Azja rozkręci, jakie swo im kocie trzeb a ustawić z dyrektorem n iech spróbuje mojeg o tat y mo że woz ów prze żyje ju ż nom inacje i wzrostu przestawia ł za produkcj ę znalezienia si ę pocił kwestionować szans e s ą wyższe 0 FC w zasadzie tylk o pojecha ć na Kubę z NATO można złożyć si ę wybra ł życie dobrz e cudownie 500 lat awan s obchodzi 16 listopada w pasie wybierano p isze, że mia łem tak ą okazj ę wybran ia się, ale stwierdzi łem, że pojadę jednak, że w przyszłym roku wted y, k iedy b ędziecie teraz temperatury w Hawanie są dosy ć wysokie, bo około 30 stopni to spadek, a dla, kt órą t o z ima o tak, al e w styczn iu w styczn iu temperatura zawsz e spada tak mnie, wi ęc do 10 stopni oczywiście na Brusie tak tera z także, al e Hawanę naprawdę wart o wart o odwiedzi ć bardz o dziękuję 500 krajowe wychowany państwa moim go ściem był pa n Lech Miodek w ieloletni Polski dyplomat a w Ameryce Południowej publ icysta tygodn ika przegl ąd dz isiaj wyj ątkowo program Owczarek do godziny jedenaste j, a o d godziny jedenastej, czyl i po informacjach na antenie Radia TOK FM program specjaln y w zwi ązku z inauguracyjnym pos iedzeniem Sejmu, a uroczystość zaplanowan a jest na godzin ę dwunast ą samo po łudnie w dobry m western ie oczywiście b ędziemy ni ą dl a pa ństwa transmitowa ć, że informacje Radia TOK FM ju ż za k ilka m inut o godz inie jedenaste j, a po informacjach Mikołaj Lizut i program specjaln y, a dz isiejszy progra m przygotowa ł Paweł Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i zabierz TOK FM na wakacje!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA