REKLAMA

Jak rząd kombinuje, żeby na siłę równoważyć budżet. I przemęczeni maklerzy

Cotygodniowe podsumowanie roku
Data emisji:
2019-11-12 16:50
Prowadzący:
Czas trwania:
01h 09:55 min.
Udostępnij:

W tym odcinku podcastu "Cotygodniowe podsumowanie roku" dużo jest o czasie pracy: czy da się ustalić, że skrócenie tygodnia pracy przynosi dobre efekty, i pracownikom, i pracodawcy, o skróceniu dnia pracy ludzi, którzy obsługują notowania giełdowe ale też skracaniu czasu najgorzej opłacanym pracownikom, żeby wydać na nich jak najmniej pieniędzy.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzisiaj podcas t be z żadnego zaczepneg o wprowadzen ia dzień dobr y dobr y wiecz ór właściwie jeszcze nazw ę Rafał Hirsch t o spotka, kt óry nazwa ł cotygodn iowe podsumowan ie roku, w którym t o Podkarpacie c o tydzie ń opow iada o 10 najciekawszych mo im zdan iem sub iektywnym wydarzeniach jeśli chodz i o gospodark ę zar ówno krajową jak i globaln ą o d miejsca dziesi ątego miejsca p ierwszego zwykl e odliczamy, a w związku z tym, że ten podcas t wcale nie jes t w kr Rozwiń » ótki to myślę, że nie ma co si ę rozdrabniać na drobn e i przechodzi od raz u do miejsca dziesi ątego w ty m tygodn iu cotygodn iowe podsumowan ie rok u podcas t Ekonomiczno pol ityczny Rafała Hirscha zawsz e w poniedzia łek po dziewiętnastego tylk o na tokfm PL i w nasze j apl ikacji mob ilnej, a na miejscu dziesi ątym informacja o ty m, że m inistrowie podp isali rozporządzenie w spraw ie warunk ów udzielania wsparc ia zakup u nowych pojazdów z e środków fundusz u Nisko jes t Nisko em isyjnego, a transportu, czyl i chodz i o to, że będą dop łaty do samochod ów elektrycznych myślę, że t o jes t c iekawa informacja Warta um ieszczenia w tym zestaw ieniu, chocia ż wiem, że w ielu z nas ma sk łonność do tego, żeby sobie troszeczkę kpi ć żartować plan ów naszyc h pa ństwo rz ądowych tego, żebyśmy byl i tak im Zagłębiem europejskim je śli chodz i o samochod y elektryczne my ślę, że t o w jak i sposób funkcjonuj e nasz e pa ństwo jes t raczej cz ęściej smutn e ni ż śmieszne, więc nie będę się w ty m momenc ie przy łącza do tych żarcików natomiast wr ęcz przec iwnie chciałbym powiedzieć, że mo im zdaniem to jes t ciekawy pomysł fajn y pomys ł rozporz ądzenie zak łada, że dop łata do zakup u samochod u chodz i oczywiście zakupy na rynk u pierwotnym tylko, czyl i nowe samochody elektryczn e ta dopłata ma si ęgać 37 ,51000 z ł, ale pod warunkiem, że ca łe auto ca ły samochód kosztuj e nie wi ęcej niż 125  000 zł to je śli chodzi o elektryczn e rozporz ądzenie dotyczy tak że au t nap ędzanych wodorow ą, czyl i energią pobieran ą z wodoru i tuta j dopłata maksymaln a mo że wynosić 90  000 z ł samochód ma kosztowa ć nie wi ęcej ni ż 300  000 z ł warune k warunki właściwie s ą tak ie, że po pierwsze, u żytkownik musi przez c o najmniej 2 lata potem je ździć tym samochode m użytkować go mus i być zarejestrowan y w Polsce musi mieć OC mus i mieć aut o casc o także mus i by ć zabezpieczony ubezp ieczone od ewentualno ści kradzieży nie mo żna go te ż zastawiać jak o zabezpieczenia wierzytelności, chyba że kto ś te n samochód kupi ł na kredyt no to wted y jasn e, że on jes t jakby zabezpieczeniem teg o kredyt u natomiast n ie mo żna wykorzystywać teg o pojazd u w form ie zabezpieczenia jak ichkolwiek innych przypadkach i po pojaw ia si ę tak a krytyk a dość cz ęsto ją s łyszę albo oni czyta m, że t o jes t pomagan ie biednym, że t o jes t pomaganie bogaty m za pieniądze b iednych, czyli no, bo skor o państwo refunduj e część zakupu t o tak jakb y pieniądze podatników na t o idą, a z drugiej strony samoch ód elektryczny to jest co ś co mo że sob ie kupi ć człowiek odpow iednio zamo żny, wi ęc z 1 strony można powiedzieć, że t o jes t celna krytyka, al e z, al e z drugiej strony mo żna powiedzie ć, że po c o w ogóle po c o w ogóle się robi co ś rob i po to, dlateg o, że samochody elektryczn e są lepsz e o d samochod ów spal inowych prawd a generaln ie, zwłaszcza jeśli chodz i o kwest ie ekologiczne zan ieczyszczenia pow ietrza, więc pożądane prze z na s wszystkich powinno być, żeby jak najwi ęcej samochod ów, które poruszaj ą si ę na naszyc h ul icach by ło nap ędzanych elektryczn ie na bater ie, a n ie dieslem cz y te ż benzyn ą w zwi ązku z tym je śli rząd cz y też pa ństwo wymy śla spos ób na t o, żeby dochodzi ć, żeby pchać tę zmian ę do przychod ów w szybszym temp ie to mo żna powiedzieć, że jes t to tak a zmiana, kt órej na korzyść nas wszystkich n o bo wszysc y oddycham y zan ieczyszczonym pow ietrzem, a t o jes t oczywiście niewystarczaj ący, bo tylko 1 wielu element ów, al e jedna k elemen t całej te j walk i o to, żeby pow ietrze by ło cora z, chociaż troszeczk ę mniej zanieczyszczone, wi ęc w tym kontekście to n ie jest pomaga n ie tylk o bogatym, ale to jes t pomaganie tak że ty m wszystkim, kt órzy chodz ą po tyc h ulicach nawe t jeśli n ie maj ą samochod ów i wdychaj ą si łą rzeczy to pow ietrze, więc t o jes t pomagan ie bogatym, al e także pomagan ie w ty m kontek ście b iednym również poz a ty m tak są myślę n o bo t o jes t specyf iczny przyk ład dotycz ący motoryzacj i samochod ów nowyc h i jak kto ś zarzuc a, że to jes t pomaganie bogaty m za pieniądze biednych to si ę zastanaw iam w jaki spos ób w ty m konkretny m zakres ie motoryzacyjnym mo żna, b y pomagać ty m biednym skoro ich w ogóle n ie sta ć na żaden samoch ód to nie w iem w jaki spos ób mo żna t o osiągnąć myślę, że mo żna im pomaga ć pomagać im w kwest iach transportowyc h nie w ten sposób, żeby dawa ć im ulg i na samochody elektryczne, bo oni i tak sob ie n ie kupi ą samochod u elektryczneg o, ale n p . my ślę, że mo żna, b y wprowadzać darmow ą komunikację zbiorową w miastach, żeby trzeba było p łacić za bilety t o te ż oczywiście by łoby w ty m momenc ie fundowane z budżetu, czyli by łoby te ż pieniądze podatnik ów, ale być może t o te ż powodowałoby, że te n ruch samochod ów na ulicach by łby mn iejszy wi ęcej ludz i je ździłoby komunikacj ę zbiorową, chocia ż j a np. bardzo n ie lubi ę je ździć komunikacj ą zbiorow ą w Warszawie i uwa żam, że jes t ca ły szereg zastrzeżeń c o do tej formy, a poza ty m rozumiem t o, że niektórzy ludz ie po prostu nie lubi ą i n ie chc ą je ździć z innymi lud źmi skor o mogą nawe t jeśli n ic do tych innych ludzi n ie maj ą, ale po prost u chc ą by ć sami w trakc ie podróży gdzie ś ta m i skor o mog ą sob ie zapewnić inne form y transportu, bo są odpow iednio zamożni t o trudno im tego trudn o im teg o odmawia ć natomiast n o tak jak m ówiłem mo żna jako ś w trosc e o tych mn iej zamożnych ludz i po prostu doskonali ć rozwija ć komunikacj ę zbiorow ą natomiast je śli chodz i o kwest ie samochod ów elektrycznych n o to trudn o sob ie tuta j wyobrazić n o coś innego si łą rzeczy ok a mo że to wygl ądać pomagan ie bogaty m, ale moim zdaniem to jest cyniczne podej ście do tematu, bo t o przecież akurat w ty m konkretny m przypadku nie chodz i o takie pomagan ie bogaty m jak n p . w przypadk u ulg inwestycyjnych dl a przedsiębiorstwa alb o ul g na innowacje, gdzie sobie t e innowacje mo żna wpisać r óżne rzeczy d e fact o przeprowadzaj ących innowacji generalnie ma m wrażenie, że w Polskim systemie prawnym jest ca ła mas a innych bardz iej wołających o pomo c do n ieba sposob ów pomagania bogaty m za pieniądze biednych już n ie mówiąc o tym, że ca ły syste m podatkowy jest degresywna, czyl i im kto ś więcej zarabia ty m mn iej p łaci podatku an i wi ęcej ujmuj ąc wszystk ie podatk i łącznie razem z e sk ładkami ubezp ieczeniowymi natom iast akurat te n konkretn y pomys ł tak cz y inaczej jes t po żyteczny, poniewa ż fajnie było za jakiś cza s mie ć na ul icach wi ększość samochodów elektrycznyc h tan ie spal inowych jeśli rząd odważył się na t o, żeby dop łacać do tych samochodów butelk ę jes t oczywiście minus z tym zwi ązane tak i, że si łą rzeczy segmentu jes t ryne k cz y jeśli rz ąd wprowadził taki poziom, że dop łaca do samochodów, kt óre są dro ższe niż 125  000 z ł na to n ie b ędzie na rynku w ogóle żadnego samochod u wartego 130  000 zł będzie pewn ie dużo samochod ów wartych 124  000 tak tak sob ie myślę, więc t o jest tak ie, jakb y troszeczk ę zniekszta łcenie rynku, al e chyb a nie ma tak iej w ielkiej szkody z z tym związane to tylk o wolna rynkowi puryści mogl iby na t o chyb a jaki ś bardziej ekstensywn e w sposób narzeka ć na ka żdym razie doczekali śmy się w ko ńcu, bo mówiło się o ty m o d d łuższego czas u w końcu rozporz ądzenie jes t gotow e zosta ło podpisane trzeba wzi ąć na dziewi ątym m iejscu dan e dotycz ące gospodarki n iemieckiej mówiłem o tym w poprzedn ich wydaniach podcast u do ść często tydzie ń temu m ówiłem, że pojawi ło si ę takie pierwsze zw iastuny teg o, że by ć może najgorsze strefa euro ma już za sobą, że mo że mamy takie p ierwsze oznaki o żywienia mo że nawe t ożywienie to może za du żo słowo, al e generaln ie sytuacja przesta ła się pogarsza ć, więc odb ijamy się by ć może o d dna już, ale mówiłem te ż, że stref a eur o jeśli już t o zawdzięcza t o albo b ędzie zawdzięczać przed e wszystkim cora z lepsze j kon iunkturze we Francji dobrze radz i sobie Hiszpania np. także natom iast jes t zdecydowanie najtrudn iejsza sytuacj a w gospodarc e n iemieckiej, kt órej w poprzedn ich paru miesi ącach m ówiło si ę, że tak właściwie jes t w recesji nie ma jeszcz e tyc h ostatecznyc h danych, bo one maj ą być w po łowie listopada, al e wszysc y przyj ęli, że Niemcy s ą w recesji nie wiedzia ł jak długo ta recesja potrwa recesja, czyli 2 kwartały z rz ędu spadk u PKB drugi kwarta ł przyni ósł m inimalny spade k wszyscy zak ładali, że trzeci kwartał też przyn iesie te n spadek o tyc h of icjalnych danych PKB dalej niemal tak w łaściwie mam y ju ż komplet informacji dotycz ących kondycj i n iemieckiej gospodark i we wrze śniu, czyli ostatn ie miesiące trzec iego kwartału, i ż okazuj e, że ta recesja jedna k przynajmn iej zdan iem niektórych ekonomistów recesj a wcale n ie jes t tak a przes ądzone w ostatn ich w ostatnim tygodn iu mieliśmy ju ż mieli śmy dan e dotycz ące dotycz ą dotycz ące zamówień fabrycznyc h i zam ówienia urosły z miesiąca na miesi ąc 13 % zdecydowanie był lepszy o d oczekiwań, chociaż ro k do roku t o był ca ły cza s spada, ale te ż spade k mniejszy o d oczekiwa ń natomiast euforia dość szybk o się sko ńczyła, bo następnego dn ia opublikowano dan e o produkcj i przemys łowej we wrze śniu w Niemczech i ta produkcja z kole i spad ła o 43 % ro k do roku i t o by ło pogłębienie spadku, bo miesi ąc wcześniej by ł spade k o 4 % wi ęc je śli chodz i o kwest ie zwi ązane z produkcj ą w n iemieckim przemyśle n ie wida ć tuta j absolutnie żadnej popraw y sytuacja nada l si ę pogarsza mo żna powiedzie ć można było odnie ść wra żenie po publ ikacji tyc h danych prze z o produkcji, że t o właściwie przyklepa ł nam ju ż ostateczn ie t ę tezę o ty m, że PKB w Niemczech w trzecim kwartal e też spad ły w związku z ty m nasz zachodn i s ąsiad ma recesja, al e kolejnego dn ia w piątek z kolei ukaza ły si ę dan e nie czwart y chyba ukaza ły si ę dan e o handlu zagran icznym, kt óry też ma wp ływ na PKB si ę okaza ło, że eksport niemiecki we wrze śniu wzrósł miesi ąc 2 miesiące 1,5 %, czyli jes t t o najszybszy wzros t n iemieckiego eksportu o d listopada 2017 roku, czyl i mam y tuta j ruc h w górę największy o d blisko 2 lat, czyl i z kole i mamy kolejn ą pozytywn ą niespodziank ę n iemieckiej gospodark i, więc ra z co ś pozytywnego raz jes t coś negatywnego pote m znowu co ś pozytywnego n o i po tyc h danyc h o eksporcie pojawiło się w łaśnie te komentarz e, że by ć może dos łownie w ostatnim momenc ie, bo t o jes t ostatnia dan a za wrzesień ten handel zagran iczny ten eksport import, więc być mo że w ostatn im momencie okaza ło si ę, że Niemcy o włos jedna k rozmin ął si ę z tą recesją i wted y się okaże, że to wszystko, o czy m ja sam też w ty m podca ście wielokrotnie m ówiłem w ostatn ich miesiącach jednak n ie będzie zgodn e z prawdą, b o ja też by łem przekonan y, że tym raze m nie uda si ę uniknąć recesj i teraz po tych danyc h w eksporcie pojawił się do ść spory zna k zapytania musimy jeszcz e par ę dn i poczekać n ie pamiętam dok ładnie, k iedy jes t publikacja niemieckiego PKB chyba czternastego 15 listopada w każdym raz ie wydaje mi si ę, że za tydzie ń w następnym wydan iu podcastu dan e ju ż b ędą i b ędzie mo żna coś na te n tema t powiedzie ć natom iast oczywiście t o czy Niemcy s ą w recesji nie ma t o jest tak a kwest ia dość medialna, al e racze j symboliczna nawe t jeśli unikn ęli tej recesji co n ie oznacz a to automatyczn ie, że sytuacj a się jako ś znacz ąco popraw ia rada ekspertów ekonomicznych on i maj ą tak ą radę w Niemczech obcięła właśnie swoj e prognoz y dl a gospodark i niemieckiej i prognozuj e, że w ty m rok u wzros t wyniesie p ół procen t zaledwie pół procen t w przysz łym rok u tylko 9 poprzednie prognozy mówiły o ty m, że w tym roku b ędzie wzrost 80 tych w przysz łym o 17, czyli to przysz łoroczną chcieli 17 lat dziewi ęćdziesiątych, czyl i prawie po łowę, wi ęc ta sytuacja w Niemczech wygl ąda do ść s łabo natom iast te dan e o eksporc ie w ostatnim momenc ie do ść ciekawie wygl ądają, bo mo że się okaza ć, że jedna k recesj i w Niemczech wcale w tym roku n ie by ło, a Szal na ósmym m iejscu dale j mamy różnego rodzaj u prognoz y makroekonom iczne, b o w ubieg łym tygodniu pojawi ło si ę prognoz y i Międzynarodowego funduszu Walutowego komisji Europejskiej, a dla dla całej Europy, ale oczywi ście najbardz iej interesuje na s to c o te 2 instytucje my ślą o Polsce no i mi ędzynarodowy fundus z walutow y prognozuje, że PKB Polski w tym rok u uro śnie o 4 %, a w przysz łym rok u 31 ten kto ś się ta m kończy, wi ęc nie ma tak iego znaczenia tak iego du żego znaczenia co te instytucje s ą za 2019 natomiast ty m momenc ie ju ż gości mocno skupiamy si ę na to c o różne instytucje międzynarodowe sądzę o ty m jak b ędzie wygl ądać Polska gospodark a w roku 2020 no, wi ęc zdan iem Międzynarodowego funduszu Walutowego w 2020 roku Polska gospodarka będzie rosn ąć o 311 % t o jes t bardz o s łaba prognoza, kt órej szczerze chyb a tak niskie jeszcze n ie widzia łem komisja Europejska też w ubiegłym tygodn iu pokazała swoj e prognoz y i on i uważają, że w ty m roku u na s będzie wzros t o 41 %, a w przyszłym rok u o d 3 i 3, czyli MFW 31 komisja Europejska 3 i 3 rada polityki pieni ężnej te ż mia ła swoje pos iedzenie w ubieg łym tygodniu i te ż przedstawiła swoj e nowe prognoz y i on i prognozuj ą, że PKB w tym rok u uro śnie o 43, a w przysz łym rok u ta średnia progno z dlatego, bo t e prognozy podawan e w przedziale mi ęsem środek tego przedzia łu 355 poprzednia prognoz a NBP mówi rady pol ityki pieni ężnej mówiła, że w przysz łym roku ma by ć wzrost o 3 i dziewi ęćdziesiątych wi ęcej znaczące obni żenie jedna k te ż progno z, chociaż wygląda ona lep iej niż te z e stron y komisji Europejskiej MFW, wi ęc tak MFW 31 komisja Europejska 33 rada pol ityki pieniężnej n ieco pona d 3 ,5 % my przypomn ę tuta j warto przypomnie ć, że rz ąd w swoich za łożeniach do bud żetu na przysz ły ro k założył, że PKB w przysz łym rok u uro śnie o 37 % i kiedy p ierwszy ra z o ty m, informował chyba mają t o było alb o w czerwcu t o wyglądało t o jak zupe łnie now a jak zupełnie zwyczajna tak a może nawe t dość konserwatywn a prognoz a 37 teraz mamy l istopad się okazuj e, że mo że si ę okaza ć, że to jest do ść wyg órowana jednak prognoza, poniewa ż wszystk ie inne instytucje wok ół obni żają dość systematycznie i do ść mocno prognozy dl a Polski na 2020 roku ewidentnie wszysc y zak ładają, że zbliża si ę ju ż n ieco powa żniejsze spowoln ienie gospodarcze je śli chodzi o t e prognoz y komisji Europejskiej to przy okazji on a, a propo s Niemiec uznała, że w przysz łym roku ich wzros t wyn iesie 1 % wcześniej o szacowała, że t o b ędzie 14 % dl a ca łej stref y eur o prognoz a komisji Europejskiej na przysz ły ro k została obni żona z 1412 w ty m rok u wzrost gospodarcz y w ca łej stref ie euro ma si ęgnąć 1 % 1, więc cały cza s t e prognozy id ą w dół, chocia ż t o jak bardzo ostatnio zaczęły ich do dl a Polski to myślę, że to jest interesuj ące, bo ju ż dawn o tak ich ruch ów n ie mieli śmy szlaba n na si ódmym miejscu w tym tygodn iu bardz o c iekawy pomys ł jak pisze o tym, us łyszałem t o si ę uśmiechnąłem, al e z drugiej strony wcale n ie jes t jakaś zabawn a rzecz i właściwie by ć może pomys ł jest być mo że proble m jest bardz o powa żne Otóż s ą takie stowarzyszenia, kt óre nazywają Association Fannie już mark ę i Europy i Investment Association i 2 jest te 2 stowarzyszenia, kt óre jak rozum iem t o zrzeszaj ą gron o pracownik ów rynk ów f inansowych w Europie, czyli maklerów thriller ów jak rozum iem analityk ów tak dale j on i wystosowali tak i apel nap isali tak ie l isty do giełd europejsk ich, w których prosz ą też gie łdy o rozwa żenie skr ócenia trwania sesj i gie łdowej 90 minut i prawda uśmiechamy się na jak pierwsza to słyszymy, że co w og óle za fanaberi ę skróci, dlaczeg o Mości skrócić sesj ę gie łdową 90 minut, al e jak sob ie dobrz e policzymy to ma m wyjdz ie, że Europie zachodniej sesj a gie łdowa trw a 8 , 5 godziny zaczyna si ę o godzinie dziewi ątej i trw a do 1730, czyli 8 , 5 godziny w stanac h Zjednoczonych sesj a rozpoczyna si ę o piętnastej 30 naszego czas u i ko ńczy się dwudz iestej drugiej, czyl i trw a 6 , 5 godziny tylko n ie liczymy tego co na c o dzień prawda by ć może t o jest informacja zaskakująca dl a wielu, al e sesja w stanac h jest ca łe 2 godziny kr ótsza ni ż sesja w Europie tak w łaściwie, dlaczego tak jes t, dlaczeg o w Europie ma by ć ta sesja tak a d ługa skoro najwa żniejszym rynku na świecie w nowy m Jorku jes t jest wyra źnie kr ótsze w związku z tym cz y może n ie w związku z tym, ale zwracają tak że na t o uwag ę te stowarzyszen ia sugerują, żeby skrócić sesj ę 90 minut, ale w łaśnie chodzi im te ż o to, żeby z 1730 przesunąć zako ńczenie na 16, a on i chcą, żeby sesj a w Europie zaczyna ła si ę o dziesiątej czyl i, żeby te n początek przesun ąć na p óźniej do tera z sesja trw a od dziewi ątej do 1730 chodzi o t o, żeby trwa ła od dziesi ątej do s iedemnastej, czyl i pełne 7 godzin półgodziny nadal pół godziny dłużej ni ż w stanach star t by łby o godzinie dziesi ątej co b y oznaczało, że boi, bo to jes t te ż istotne dl a pracowników w Londynie, bo tam godzin ę wcze śniej, a o d 1999 roku Londyn giełdy europejsk ie podpisa ły takie porozum ienie, że rozpoczynają notowania w ty m samy m momenc ie o godzinie dziewi ątej naszeg o czas u, czyl i w Londynie o ósmej tak naprawd ę startują notowania c o jes t godz ina bardz o wczesną w tym Nowym Jorku 1530 to jes t Unii lokaln ie dziewi ąta 30, czyli nowy Jork zaczyn a dziewiąta 30 EURp a zachodn ia kontynentalna zaczyn a dziewi ątej, ale zaczyn a o ósmej z podejrzewam, że to mo że być n iewygodne, więc chodz i o to, żeby w Europie sesję zaczynał si ę o d dziesiątej, czyli w Londynie t o by łaby dziewiąta godzina n o i argumentacj a jes t tak a że, że t e długie godz iny pracy 8 , 5 godziny, a przecie ż jak rozum iem jak kto ś pracuje n p . na giełdzie, al e w alb o w us ługach zwi ązanych z rynkiem finansowym to to nie jest tak, że przychodzi do dom u wra z z przychodzi do prac y wra z z otwarc iem sesji wychodzi do domu wra z z zamknięciem sesji mus i być troszeczk ę przed otwarciem i pewn ie zostaje troch ę po zamkni ęciu też, więc pewnie z tego si ę robi więcej niż się p ół godziny ju ż tak d ługie godz iny pracy zdan iem tych autor ów teg o listu generaln ie odstraszają o d tej bran ży ludz i z rodzinami, kt órzy mają obowiązki, jak ie ta m rodz inne w zwi ązku z ty m robi si ę w te j branży przewaga tak ich młodych mężczyzn s ingli Macio, kt órzy powoduj ą, że ta kultura korporacyjna robi si ę tak a troszeczkę mo żna powiedzie ć agresywn a generaln ie c i, którzy p isali to te n list ca ły cza s zwrac a uwag ę, że generaln ie tak a struktura zatrudn ienia w te j bran ży ma negatywny wp ływ pote m na zdrow ie psych iczne tyc h pracownik ów na poziom zadowolenia z życia no i generalnie c i ludz ie s ą niesamowicie zm ęczeni po prost u tak im takim trybe m życia, al e jes t jeszcze 1 bardzo ciekawy argumen t mianowicie taki, że generalnie obroty na gie łdach malej ą możemy narzekać na niskie obrot y na giełdzie warszawskiej, al e Warszawa n ie jes t wyj ątkiem generalnie obrot u na giełdach w ielu w r óżnych państwach malej ą, a c o jeszcze ciekawsze i c o jeszcz e ważniejsze nie tylk o, że nie, że maleją, al e te ż zm ienia się struktur a rozkładów w czas ie tych obrot ów w trakcie trwan ia sesji, poniewa ż coraz wi ększa cz ęść tych obrotów skup ia si ę na samym ko ńcu notowań albo tu ż prz y ko ńcu notowań jes t t o pochodn a teg o jak zm ienia si ę jak zmieniaj ą si ę sposob y inwestowania na rynkac h kapitałowych w tej chwili ju ż n a na rynkach rozwini ętych jes t znacznie mniej ni ż kiedy ś inwestowania tak iego aktywneg o indywidualnego, żeby inwestor samem u sob ie kupowa ł akcje alb o sprzedawa ł albo wr ęcz chodzi ł jaki ś tren ing do tragedii jes t te ż mn iej aktywnyc h fundusz y inwestycyjnych, kt óre kupuj ą sprzedają pak iety akcj i natom iast zdecydowan ie rośnie gwa łtownie rol a tzw. ETF - ów, czyl i fundusz y zarz ądzanych biernie, czyli tak ich, kt óre naśladują tylk o indeksy gie łdowe ruch y indeksów giełdowych n o i tak i ETF nie ma żadnej potrzeby dokonywan ia jakichkolwiek transakcji w trakcie trwan ia sesj i o npo prost u tylk o jak danego dnia ma jaki ś nap ływ ma jaki ś nap ływ noweg o kapita łu do funduszu n o t o na koniec dn ia w łaśnie na kon iec sesji do kupuj e sobie kolejn y pakiet r óżnych sp ółek, które wchodz ą w skład danego indeksu jak m a jak notuje odp ływ kapita łu jak kl ienci chc ą odzyskać trochę got ówki t o wtedy na kon iec sesj i sprzedaje odpow iedni pak iet generaln ie ETF - y najcz ęściej w normalne j sytuacji robi ł 1 transakcję dz iennie albo 1 albo drug ą stron ę tyle alb o składają pojedyncz e zlecenia, bo to mog ło, że mo że by ć zlecenie może by ć roz łożona na w iele transakcji w każdym razie chodz i o to, że robi ą 1 ruch dziennie n ie robi ą wielu ruch ów nie spekulują nie pr óbują łapać dołków ani górek tak dale j t o nie o t o chodzi wet a w ETF -ac h te zyskuj ą na popraw ę na popularno ści bardz o bardzo w ostatn ich latach okazuje si ę, że t o też przek łada na t o jak wygląda ta sesj a giełdowa i po par u latac h obserwacji dorsz -li c i ludzie, kt órzy tam pracują do wn iosku, że tak naprawd ę spora cz ęść trwan ia sesj i giełdowej nie ma nie ma sens u, bo prze z sporą część się nic nie dz ieje na tym rynku właściwie, więc r ównie dobrze mo żna, b y skr ócić godziny handlu, bo i tak wszysc y wi ększa cz ęść obrotów koncentruj e się pod sam kon iec, wi ęc propozycja jest taka, żeby skr ócić t e notowan ia o 90 minut i niewykluczone, że si ę teg o doczekam y, poniewa ż Euronext, czyli w łaściciel gie łd w Paryżu Lizbonie Amsterdamie i chyba w Brukseli z teg o c o pami ętam generaln ie odpowiedział, że t o jest interesujące jes t ciekawy pomysł tak w łaściwie czem u n ie, a giełda w Londynie t o najwa żniejsza powiedział, że będzie t o konsultować czy też n ie odrzuc a tego pojawiają si ę też takie argument y szacuje, że skrócenie sesj i ludowe j będzie powodowa ć także inne oszcz ędności np. będzie mn iejsze zużycie pr ądu, bo ten cały te n sprz ęt b ędzie chodzi ł kr ócej 90 minut prawda, chociaż akurat nie o t o w ty m przypadku chodz i, ale przy okazj i tak ich oszczędności teg o typu też si ę pojawi ą, wi ęc niewykluczone, że będziemy mieć krótsze sesje w Europie za jaki ś cza s pytanie c o wtedy zrobi warszawsk a gie łda papier ów warto ściowych, które przypomn ę tera z notowania na rynk u akcji ma o d godziny dziewi ątej godziny 171705 dokładnie, al e ta m cen y generalnie zmieniaj ą się ostatn ia zmiana cen y na zamknięciu jes t o godz inie s iedemnastej 00, więc i w tej chwili jest tak że m y ko ńczymy notowania w Europie on e jeszcze p ół godz iny trwaj ą natom iast gdyb y wprowadzi ć zm iany na Zachodzie t o kończyli byśmy o te j samej porz e co zachód natom iast zach ód, by rozpoczyna ł godzin ę p óźniej o dziesi ątej dopiero, więc pytan ie, jakby si ę nas z rynek zachowywa ł między dziewi ątą dziesiątą, czyli otwarc ie czy wszysc y czekal i na to aż si ę otworzy gie łda dajmy NATO we Frankfurcie jak b ędzie jedna k zachowywa ł cz y jednak n ie b ędziemy b ędziemy bardziej odważni b ędziemy próbowali samodz ielnie coś na ty m rynk u robić w sytuacji, w której będzie t o 1 z n iewielu rynk ów czynnyc h o te j porz e na świecie, bo Amerykanie wted y śpią Azja już najcz ęściej jes t zamknięta dziewi ątej Europa jeszcze by si ę nie otwiera ła Edyta warszawsk a giełda co Moskwa by łaby jeszcz e otwarta Turcja giełdy arabsk ie mo że, więc by ć mo że nawe t to byłby tak i nasz tak a nasz a godz inka w tyc h transakcjac h gie łdowych na ca łym świecie i wted y mogliby śmy przykuwać uwag ę, bo to inne większe o d nas ręki wted y pozamykan e t o taka p ół żartem uwaga by ła ta m ostatn ia szans a, a propo s skracan ia godz in pracy no to w ostatn im tygodniu pojawiła si ę rzecz chyba jeszcz e c iekawsza Otóż pojawiło si ę wyn iki eksperymentu, kt óry przeprowadzi ł Microsoft w swoich b iurach w Japonii Microsoft wprowadzi ł ta m na kilka tygodni ostatn iego lat a tylk o eksperymentaln ie czterodn iowy tydzie ń pracy i mierzył jak to przek łada na efekt y, kt óre osi ągają pracownicy i okazało si ę, że jak wprowadzili czterodn iowy tydzień pracy to efektywno ść im się zwi ększyła a ż 40 % prostu ludz ie jak krócej pracuj ą to lep iej pracuj ą, chocia ż w przypadk u Microsoftu n ie chodziło o kr ótsze godz iny prac y w ciągu dn ia tylko chodziło o to, że maj ą 3 dni wolnego n ie stanie 2 dni wolneg o natom iast pozosta łe 4 godziny pracowali ta k jak zwykle i t o wp łynęło na wzros t efektywno ści 40 % co oczywi ście wspaniałą wiadomością dl a tych wszystk ich, którzy uwa żają, że generaln ie pracujemy zby t długo i że nie ma t o sens u, żebyśmy pracowali krócej t o by łoby lepiej sa m zal iczam si ę do teg o grona też si ę wydaj e, że pewnie mog łoby tak by ć że, gdyby śmy pracowal i krócej t o mogliby śmy pracowa ć lep iej bardz iej efektywn ie natom iast przeczyta łem te ż ca ły szereg krytyki dotycz ących teg o badania Microsoftu w Japonii i ta krytyka pomimo tego, że ja jeste m sa m zwolennikiem kr ótszych godzin prac y t o jednak krytyka te ż do mn ie przemaw ia, poniewa ż tak w łaściwie nie ma do ko ńca pewno ści cz y ta wydajno ść wzros ła właśnie dlateg o l iczy tylko, dlatego że oni akura t wted y skr ócili godz iny pracy, bo być może mia ł na t o wpływ jaki ś inny czynnik być może by ł tam jaki ś zbieg okoliczno ści mo że by ły kwest ie pogodow e n p . że tak w łaściwie, żeby zmierzy ć dok ładnie i żeby nie było absolutn ie żadnych w ątpliwości t o taki Microsoft po pow inien w dany m okres ie czas u wszystkie swoj e biura podzieli ć na 2 części i czterodn iowe tydzie ń pracy wprowadzi ć w po łowie b iur tylko, a w drugiej połowie zostawić wszystk o tak jak by ło po staremu i wted y por ównać osi ągnięcia w 1 części w drugiej części, żeby si ę, żeby te 2 części teg o organ izmu sp ółki Microsoft pracowa ły prz y wszystk ich innych warunkach identycznych, żeby jedyn a różnica pomi ędzy tymi 2 grupami polega ła na tym, że jest inny czas pracy i gdyby wted y się okaza ło, że ta grup a, kt óra pracuje kr ócej Malepszy osiągnięcia n o to wted y tak i wniosek już zdecydowan ie trudn iej by łoby obali ć alb o podda ć w ątpliwość natom iast t e wyn iki Microsoftu z Japonii z 1 strony s ą bardzo takie padają wokoło s ą tak ie bardz o efektown e, ale z drugiej stron y do ść łatwo poddawać krytyce z e względu na to, że n ie do ko ńca profesjonalnie zosta ło t o przeprowadzone, dlaczeg o ktoś, kt o chciał ja rozumiem, że po prost u w Microsofcie n ie pracuj ą profesjonalni badacze teg o typu spr aw jak chc ieli to sprawdzi ć dl a swojeg o własnego u żytku mo że nawet wewn ętrznego, a pote m postanow ili upubliczni ć natom iast pewn ie profesjonali ści, którzy wykonują teg o typ u badan ia naukow e na świecie zrob iliby to delikatnie inaczej troszeczkę bardziej by si ę pewn ie do tego przy łożyli oczywiście pojawiła si ę ca ła mas a anal iz artykułów, dlaczeg o tak jest, dlaczego tak jes t, że ludz ie pracują krócej pracuj ą lepiej no z 1 strony właściwe można powiedzie ć, że to, że g łówna przyczyna jes t do ść banalnej bardz o łatwo się domy ślać po prostu cz łowiek m ęczy jak pracuj e za d ługo to pote m już zm ęczony pracuj e gorze j albo udaj e wręcz, że pracuje w zwi ązku z ty m kto ś komu zale ży na ty m żeby, żeby ta wydajno ści te j organ izacji była faktyczn ie duże n ie pow inien tyc h ludz i przem ęczać t o prac ę ta efektywno ści czasam i w przypadku wyj ątkowo długich godzin prac y spad a tak że, dlatego że czasami jes t taka sytuacj a że, że nie ma c o robi ć w prac y czy na pocz ątku jak przychodzi do pracy na początku dnia t o jes t ile ś tam zada ń do wykonania mo że by ć tak że te zadania zostan ą wykonane w czas ie kr ótszym niż przewidywa ło na ko ńcu nie ma n ic do zrobienia, al e nikt n ie p ójdzie do domu, żeby t o źle n ie wyglądało źle prawda, żeby nie wygl ądało, że ktoś jest jakim ś tam len iem alb o si ę uchyl a o d obowi ązków, więc cz ęsto w tak ich sytuacjach jest tak że ludzie siedzą tyle ile maj ą siedzie ć tak właściwie nie mają już n ic do robot y zaczynaj ą gada ć i robi ć różne inne rzeczy i wtedy przy okazji wr ęcz nawe t mog ą prze z przeszkadza ć tak im zachowaniem ty m innym, którzy nada l są w prac y, bo nadal ciągle jeszcz e coś maj ą do zrob ienia, a wi ęc taka sytuacj a te ż może wyst ępować kotek i t o te ż wted y oczywi ście obniża obni ża efektywno ść znacznie lepiej byłoby pu ścić tych ludz i do dom u wcześniej już po pierwszej tak n ie maj ą n ic do zrobienia po drug ie nie przeszkadzali innym, a po trzec ie sami wypoczęli nast ępnego dn ia byl iby w lepszej kondycji do teg o, żeby znow u robić co ś tam prac y c o co do n ich należy w śród głosów krytycznych by ł też widziałem g łosu Ignacy Morawski chyba na Twitterze pisa ł że, że Okaj Okaj fajn ie fajnie, al e tak ie eksperyment y można przeprowadza ć one mają sens w tych bran żach, w kt órych pracuj e kreatywn ie, czyli w łaśnie np. Microsoft, jakiej bran ży IT jes t producenc i gier jaki ś jacy ś arty ści tw órcy tac y ludz ie, kt órych praca cechą ich pracy jes t dość du ża elastyczno ść jest taki rodza j pracy, który n ie jes t liniowy, który nie wymag a teg o, że trzeba co godzin ę coś ta m klepn ąć m łotkiem prawda i że teg o typu bran żach oczywi ście tak i eksperymen t można robi ć one mog ą przynosić pozytywne efekt y, ale są te ż takie bran że, w kt órych po prost u trzeba robić to c o się rob i w sposób liniowy i ta m nie m a ja k za bardz o ograniczać godz in pracy, chocia ż z drugiej stron y wszystk o wskazuj e na t o, że teg o typ u zajęcia właśnie tak ie nazw ijmy t o liniowe ma ło elastyczne t o są w łaśnie te m iejsca, w których b ędą wchodzić coraz cz ęściej roboty po prost u zam iast ludz i, a to oznacza, że ludz ie będą cora z wi ększym stopniu zatrudn ieni zatrudniani właśnie w tyc h bardziej kreatywnyc h nazw ijmy t o w miejscach gospodark i skoro tak t o pewnie cora z bardz iej istotna będzie kwestia teg o jak długo pracujemy już faktyczn ie n ie warto spróbować pracować krócej, bo może się na m t o wszystk im b ędzie opłacać w przysz łości, więc być mo że za jaki ś cza s będziemy mieli tak i model, że t e wszystk ie nu żące nu żące powtarzam y wymagające czasochłonnej wymagaj ącej n ieustannej obecno ści prace b ędą wykonywan e przez robot ów ludzie b ędą mogli się skupia ć na bardziej, że cza s kreatywnyc h i co więcej b ędą mogli skupiać si ę na tyc h rzeczac h kr ócej, bo jak będą to robić krócej t o b ędą robić bardz iej efektywn ie osobiście trzyma m kciuki za to, żeby nam się w te n sposób cyw ilizacja w nadchodzących dziesięcioleciach, bo to chyba n ie jes t kwestia k ilku la t tylko d łuższego okresu ale, żeby na m si ę w tyc h kolejnych dziesięcioleciach w t ę stron ę w łaśnie rozwijała, a mec z na pi ątym m iejscu kolejne c iekawe bardz o ciekawe wyniki bada ń, kt óre zosta ły opublikowane po przez żonę n ie były opubl ikowane w ubiegłym tygodn iu tylk o wcze śniej, al e w ubiegłym tygodniu wpadł mi w r ęce akura t, więc dl a mnie t o był News ubieg łego tygodn ia dlateg o te ż rzuciłem t ę informacj ę do tego tygodn iowego podcast u Otóż znale źli si ę naukowc y tr ójka ich jes t i on i zbadali kwesti ę efekt ów wprowadzen ia p łacy m inimalnej w Niemczech opublikowali swoje badan ia German Economic Review płaca m inimalna w Niemczech zosta ła wprowadzon a dość późno, bo dop iero w 2015 roku wcze śniej tam n ie by ło w og óle tak a Państwowa i to by ła p łaca m inimalna p łaca godzinowa ustalon a n ie ustalon o stawki miesi ęcznej, ale ustalon o stawkę godzinow ą na poz iomie 8 ,5 EU R, a pote m waloryzowaną ustawk ę już par ę raz y i 2019 roku ta p łaca m inimalna w Niemczech wynos i 9 EUR 19 EURcent ów w przyszłym roku ma by ć 935 i n o i w zwi ązku z ty m, że min ęły już od pe łne 3 lata nawet 4 lata ju ż min ęły pe łne prawie 5 od moment u wprowadzen ia, bo wprowadzon o p łacę na pocz ątku 2015 roku no to mo żna ju ż by ło przeprowadzić badan ia, jak ie są efekte m, chocia ż t e badan ia dotyczy ły okres u 20152017, czyli tyc h pierwszych 3 lat to efekt t e efekt y są interesujące i tera z przytoczę no, wi ęc po p ierwsze, oczywi ście wzrosły p łace dl a najmn iej zarabiaj ących, bo to przede wszystk im wprowadz a się płacę minimaln ą prawda, żeby c i najmn iej zarabiający zarab iali wi ęcej i faktyczn ie t e godzinowe p łace dl a najniżej zarabiaj ących wzros ły t o po p ierwsze, al e po drugie, zaobserwowano w n iemieckiej gospodarce tendencj ę rosn ącą tendencj ę do teg o, żeby ty m najmn iej zarabiającym redukowa ć godziny prac y, czyli on i za godzin ę prac y dostawal i mn iej, ale n ie pracowali 8 godzin tylko 6 np. albo 5 tutaj możemy jako ś pr óbować nawi ązywać do tego Microsoftu w Japonii, ale podejrzewam, że c i, którzy zarabiają najmniej akurat n ie są c i ludz ie, którym zależy na tym, że pracować kr ócej boli chyba w związku z tym, że zarabiaj ą ma ło bardziej zależy na ty m, żeby zarobi ć jak najwi ęcej, wi ęc chyba n ie było zgodn e z ich oczek iwaniami w ka żdym raz ie po pierwsze, wzros ły godz inowe prace godzi godz inowe płace dl a najni żej zarabiających, al e z drugiej strony pojawiło się tendencję do teg o, żeby im redukowa ć godziny prac y tak, ab y miesięcznie pensja mn iej wi ęcej by ła następstwem na ty m samym m iejscu c o wcze śniej po trzecie pojawi ł się jak t o c i naukowc y okre ślają niewielki negatywn y wp ływ na zatrudn ienie, czyli cz ęsto si ę m ówi także n ie powinno si ę podnosić płacy m inimalnej, bo wtedy pracodawc y ty m najmniej zarabiaj ącym n ie podniosą pensj i, a za t o ich zwolnią roboty prawd a, bo n ie będzie stać na to, że im p łacić więcej jes t taki jes t teoria nasi n ie zawsz e sprawdz a w przypadk u n iemieckim by ł niewielki negatywny wp ływ na zatrudn ienie, czyli gdz ieniegdzie się zdarzy ło, al e tutaj podkre śla oby m kwestie tego, że t o było, że t o efek t był n iewielkim natomiast je śli chodzi o dodatkow e cel e, kt óre rz ąd komunikowa ł niemieckich wprowadz a p łacę minimalną, czyli tak ie cel e jak ogran iczenie ubóstwa i ogran iczenie nier ówności dochodowych no t o jes t kompletna klap a zupe łnie teg o n ie osi ągnięto w Niemczech i podniesienie p łacy minimalnej nie n ie mia ło żadnego wp ływu w przypadk u naszyc h zachodn ich s ąsiadów na t e na te 2 zjawiska n o i to jes t jeszcze 1 ciekawa rzeczy zanotowan o do ść powa żny poz iom po prostu n iestosowania si ę do tyc h przepis ów, czyli pewna cz ęść jak rozumiem do ść istotnie niemieckich przedsiębiorców po prost u udała, że w ogóle, jak a p łaca minimalna, o c o chodz i i nie zastosowali się tyc h przepis ów, czyl i te n poziom obchodzen ia prawa w przypadku tyc h przepisów okaza ł się do ść spor y, czyl i generalnie, podsumowując tak ie mocno średnia w te efekt y wprowadzen ia p łacy m inimalnej w Niemczech troch ę szkod a bowiem ju ż, że na, al e badan ia s ą takie, jak ie są t o były p ierwsze badania wprowadzen ia p łacy minimalnej w Niemczech mo że kolejne dotyczące kolejnyc h lat b ędą wyglądać troch ę lepiej, al e na samym początku t e efekt y by ły ma m wra żenie mocn o niezadowalaj ące na czwarty m m iejscu w ty m tygodn iu w naszy m podca ście b ędą kwest ie związane z e zm ianami ce n pami ętamy wszysc y prognozy inflacyjne o ty m, że inflacja w Polsce ma przekroczyć 3 % w p ierwszym kwartale przyszłego roku ma by ć sięgać nawe t 3 ,5 % generaln ie cora z dro żej wszystko drożej dro żyzna i t d . tak dale j tema t był wykorzystywan y w kampan ii wyborczej oczywi ście prze z polityków n o i na czwarty m m iejscu w ty m tygodn iu w ty m podcaście postanowi łem wprowadzi ć takie has ło p t . by ć może wrac a deflacj a w Europie, a je śli chodz i o Polskę to by ć mo że wcale te j wy ższej inflacji n ie będzie albo jeśli będzie t o tylko prze z chwilk ę Credit agr icole ban k Polska opracowa ł ma nowe prognoz y dotycz ące inflacji jak wyglądają ciekawie, bo ich zdan iem inflacja średnioroczna w przysz łym rok u wyn iesie tylk o 2 %, a pod kon iec ubieg łego pod koniec kolejne j nast ępnego rok u, czyl i za n o 1213 miesięcy ich zdan iem inflacja w Polsce spadn ie nawe t poni żej 1,5 % teraz przy lepszy m przypomnę też s ą okol ice 2 ,5 %, więc nawe t jeśli b ędziemy mieli t o zwyżka inflacji w nadchodz ących miesi ącach, bo wi ększość zdecydowan a większość ekonomistów prognozuj e, że pierwszy kwarta ł przyszłego rok u b ędzie szczyt inflacji to pote m przynajmn iej zdan iem niektórych on a powinna zacz ąć t o szybko spadać mo że nawet b ędzie poni żej 1,5 % pod kon iec przysz łego roku t o jest nowość je śli chodzi o tę szerok ą palet ę r óżnorakich progno z gospodarczyc h, kt óre si łą rzeczy śledzę bowiem szerzenie widzia łem jeszcz e tak iej prognoz y ona jest bardz o wa żna wyłamuje si ę z teg o konsensusu n o ale kt o w ie zobaczymy mo że za kilka miesięcy pojawi si ę więcej teg o typu prognoz y stron y tak że innych ekonomist ów w ka żdym raz ie wart o zwr ócić uwag ę na to tak że, że n p . inflacja bazow a w Polsce w pa ździerniku wg wstępnych danych podanyc h prze z GUS przel iczona prze z spo t data prze z Platformę dotycz ącą, która anal izuje dane inflacja bazowa w październiku spad ła z 232 i 1 % te ż brzm i ciekawie p ije m y indeksie dotycz ące aktywno ści gospodarczej, który na m tak fataln ie t ąpnięć na pocz ątku pa ździernika mówiłem o tym, tydzie ń temu ta m by ła też wzmianka o ty m, że f irmy w Polsce pierwszy raz od kilku la t zacz ęły obni żać ceny na swoje produkt y popyt na t e produkty na rynku jes t tak ma ły, że trzeba obni żać cenę, żeby si ę sprzedawa ły oczywi ście jak f irmy zaczynają obniżać cen y na to nie ma nic n ie tworzy t o dodatkowe j presji inflacyjnej wręcz przec iwnie mo że t o przybliżać na s do jakiego ś wi ększego hamowania inflacji ani wzrost u, więc pojawiaj ą si ę kolejn e tak ie nowe czynniki nowe sygna ły, które wskazują na t o, że ten wzros t inflacji by ć może n ie będzie tak gwa łtowne jak na m się wydawa ło jeszcz e par ę tygodni tam to jest do ść c iekawa zmiana opart a na danych, kt óre si ę pojawiaj ą, a wychodz ąc poz a Polskę tutaj też ciekawie, b o n p . inflacja w pa ństwach OECD wg najnowszeg o raport u organ izacji spadła z 1 jego 9 % 16 % bazow a spada te ż do 21 %, więc w tych gospodarkach rozwini ętych te ż presja inflacyjna tak jakby zaczyna ła maleć indeks ce n producenckich pija i tzw. produc t Price Index w stref ie eur o we wrze śniu ro k do roku t o by ło - 12 % cen y producentów cen y, które w Polsce wg PiS m y właśnie p ierwszy raz o d paru lat zacz ęły spada ć w ca łej stref ie euro spadają ju ż dość wyraźnie tutaj spade k o ponad 1 % do roku jeszcz e w lipcu by ł wzrost o 1 w s ierpniu był spade k ju ż osiemdziesiątych, a we wrze śniu, bo są dane za wrzesie ń spade k o 12 % je śli chodz i o ocen ę producentów bazow e tylko NATO ta m jes t wzrost wprawdzie, al e tylk o 4 % ro k do rok u też tutaj w og óle n ie wida ć jak iejkolwiek presj i inflacyjnej t e p ija dl a strefy eur o już podałem w rozb iciu na kole j na poszczególne państwa je śli chodz i o najwi ększe gospodark i europejsk ie we Francji - 1 % Wielkiej Brytanii minus siedemdziesi ątych we włoszech - 24 w Hiszpanii - 33 % nawe t w Holandii spade k o bl isko 1 %, więc mieli śmy tak i ep izod wy ższą inflacją w Polsce pewnie jeszcz e przez jakiś cza s utrzyma ły w stref ie euro to już praw ie w og óle znikn ą i inflacji znow u ta m nie ma, wi ęc wszystkie prognoz y o ty m, że inflacja, że po 10 latach nieobecno ści wraca wrac a w glorii chwa ły inflacja na salony gospodarcz a światowe okaza ła się chyb a jednak n ieprawdziwa, bo teraz okazuj e, że ten wystrzał by ł tak i krótkotrwały mówiliśmy par ę miesięcy tem u o ty m, że inflacja pojaw ia się praktyczn ie wszędzie no a tera z w łaśnie z powrote m jedna k w tym kontek ście jeszcz e przywołam kolejny ra z wr ócę do nowych progno z rady polityki pieni ężnej, o kt órych ju ż mówiłem wspominam ju ż nowych prognozac h dotycz ących wzrostu gospodarczego je śli chodzi o inflacji rada pol ityki pieniężnej prognozuje, że średnioroczna inflacja w ty m roku w Polsce wyn iesie 23 % w przysz łym rok u 285 środek przedzia łu jes t poprzednia prognoz a mówiła o 2 i 8 jest mn iej więcej stabilne są t e prognozy no i są do ść wysokie 285 przypomnę jeszcze to o d czego zacz ąłem ten w ątek, że Credit agricole prognozuje w przysz łym rok u tylk o 2 % rada pol ityki pieniężnej 285, więc różnica jest do ść istotna ciekawe, kto ma rację cz y ban k Narodowy państwowy cz y 1 z bank ów prywatnyc h komercyjnych dochodz imy do pierwszej tr ójki w tym tygodniu szybk o mieli ten podcza s tak patrz y na czas dz isiaj chyba zmie ścimy się w czas ie nieco kr ótszy ni ż zwykl e, wi ęc na trzecim m iejscu c o mam y generalnie je śli już, nawiązując do teg o c o m ówiłem przed chwil ą, że ta inflacja mo że się okazać, że b ędzie ni ższa ni ż ni ż oczek iwano wcze śniej ni ż prognozowan o wcześniej n o i prognoz y dotycz ące wzrostu gospodarczeg o tak że s ą wyraźnie cora z niższe no, wi ęc jak inflacja jes t ni ższa po p ierwsze po drug ie jak wzros t gospodarcz y jes t niższy Noto jest t o sytuacj a negatywn a dl a dochod ów budżetowych, bo one rosn ą wted y, k iedy mamy szybsz y wzrost gospodarcz y inflacja te ż nap ędza dochody z VAT - u np. na inflacj ę to wzros t cen, jakie wyższych s ą wyższe cen y w sklepac h notą płacimy prz y okazj i tyc h wyższych cen tak że wyższy podatek VAT prawda wi ęcej jeśli teraz się oka że, że inflacja mo że by ć ni ższa wzrost gospodarczy może być ni ższy to pojaw ia się problem dl a bud żetu pa ństwa do teg o jeszcze w iemy, że po wyborac h nast ąpiły pewne perturbacj e w naturz e pol itycznej n p . wszystk o wskazuje na t o, że jednak n ie będzie zn iesienia l imitu trzydziestokrotności je śli chodz i o sk ładki emerytalne dl a tyc h najzamo żniejszych co oznacz a, że n ie b ędzie dodatkoweg o dochod u dla ZUS - u w wysokości kilku chyb a ponad 5 miliardów z łotych z teg o c o pami ętam, wi ęc tyc h problem ów zwi ązanych z przyszłorocznym budżetem pojaw ia się cora z więcej i w ubieg łym tygodniu pojawił si ę w nowe okoliczno ści pokazujące alb o sugeruj ące to w jaki spos ób rz ąd próbuje sobie radzić w te j nowe j trudn iejszej sytuacj i na trzec im miejscu jes t 1 z tych informacji, kt óre należy rozpatrzy ć rozpatrywać przede wszystkim w ty m w łaśnie kontekście na trzec im m iejscu jes t decyzj a rady ministr ów o ty m, że przyjmuje projek t ustawy dotycz ący przesuni ęcia pieni ędzy z OFE do IKE d o na indywidualne kont a emerytaln e m ówiłem o ty m, temacie ju ż tydzie ń temu, że szykuje si ę, że w końcu rz ąd jes t bl iski podj ęcia tej decyzji no i podjął w ko ńcu t ę decyzję, al e tydzień temu jeszcze n ie widzieli śmy wszystk iego, bo prz y okazji podejmowan ia tej decyzji okazało si ę, że rz ąd troszeczk ę zmienił parametry jeśli chodz i o pob ieranie te j op łaty teg o haracz u, kt óry zamierza ściągnąć z naszyc h aktywów prz y okazj i teg o przej ścia z OFE do IKE to nazw a op łata przekszta łceniowa i ona ma wynosić 15 % warto ści aktyw ów, kt óre s ą przenoszon e z 1 organizacji do drugiej organ izacji natom iast do te j por y w tyc h planach rz ądowych by ło tak że pobieranie tej tyc h kwo t b ędzie rozłożony na 2 lata i 2020 roku budżet dostanie z teg o tytu łu 8 miliardów 600  000 000 w kolejny m rok u 8  000  405 Lech pół na pół by ło podz ielone tymczasem rz ąd przyj ął projek t ustawy i ocen y skutków regulacj i do łączonych do te j ustawy wynika, że teraz już jes t tak że w 2020 roku bud żet z teg o tytułu ma dosta ć a ż 12 , 5 miliarda z łotych, a n ie 86, a w 2021 zostanie do przekazan ia 4700, czyli wcześniej t o kasy rz ąd zam ierza sobie podzielić p ół na p ół na kolejny 2 lata, a teraz przesunął spor ą cz ęść jednak na ten pierwszy ro k co jak sugeruj e, że jest większe zapotrzebowan ie na pieni ądze w budżecie w ty m rok u z tyc h wszystkich wzgl ędów, o których m ówiłem przed chwil ą, więc 12 , 5 miliarda z łotych ma by ć z teg o OFE oczywiście to nie jest pewn e bo, żeby rz ąd dostał dost ęp do tyc h pieniędzy t o my mus imy się potulnie zgodzić na t o c o rząd proponuje, czyli zgodzić się na t o, żeby nasz e aktywa emerytaln e z otwartyc h fundusz y emerytalnych zosta ły przelan e na indywidualne kont a emerytalne wtedy t o już nie b ędzie cz ęść systemu emerytalneg o w Polsce państwowego obowiązkowego tylk o b ędą nasz e prywatn e dobrowolnie zgromadzon e pieni ądze z 1 strony prywatne j dobrowolne, a z drugiej strony n ie będziemy mogl i wyp łacić w każdym momenc ie tylko b ędziemy mogl i n imi dysponować dopiero przej ść po osi ągnięciu wieku emerytalnego, więc t o jes t tak ie troszeczk ę lec iutkie naci ąganie nasze j dobre j w iary w intencje rz ądu ma m wra żenie w ka żdym raz ie, nawi ązując jeszcz e do sameg o teg o procesu przek ładania tych pieni ędzy z k ieszonki do kieszonki no bo za chwilę wszysc y b ędziemy mus ieli podejmowa ć decyzj e czy faktycznie godzimy si ę na to, żeby t e nasz e OFE posz ło na nasz e prywatn e konta, z kt órych i tak nie będziemy mogl i tych pieni ędzy wyciągnąć jeszcze prze z jaki ś cza s czy mo że wol imy, żeby t a kasa poszła w ca łości do ZUS - u i wted y na naszych rachunkac h na naszyc h kontach indywidualnych w ZUS-ie zostan ą dopisane odpow iednie kwot y, czyl i zobowi ązanie rządu emerytaln e wobe c nas zostan ie w ZUS -i e jak gdyb y powiększone o t e środki, które uda ło na m si ę za oszcz ędzić w OFE przez te ostatn ie ta m 2020 lat wi ęc, że to będą pewn ie jeszcz e cz ęsto powtarza ł za każdym razem będziemy wraca ć do tego temat u, ale mo im zdan iem n igdy do ść tłumaczenia teg o na czy m poleg a przełożenie pieni ędzy OFE do prywatnyc h indywidualnych kont emerytalnyc h oznacz a zmn iejszenie naszej emerytur y na starość te j Państwowej emerytur y, bo to oznacz a, że środki, kt óre by ły do tej por y w państwowym system ie emerytalnym, które na koniec mia ły powiększać nasz ą emerytur ę zostan ą wyj ęte z system u emerytalnego zostan ą na m oczywi ście udost ępnione, al e b ędą nam udost ępniane n ie w formie emerytury m y po prost u jak b ędzie mie ć 605 urodziny m ężczyźni alb o sze śćdziesiąte kob iety po prost u dostaniemy dost ęp do te j kasy b ędziemy mogl i sob ie wypłacić ca łą naraz będziemy mogli robi ć z tym c o chcemy, al e oczywiście t o oznacza, że to n ie b ędzie emerytur a emerytura t o jes t świadczenie okresow e, które jest wyp łacany przez państwo c o miesiąc a ż do śmierci prawd a, a t a kasa, która zostan ie wyj ęta z OFE b ędziemy mogl i j ą wziąć będziemy mogli robić c o chcemy co oznacza d e fact o tak ie ryzyko, że te pieniądze na m si ę szybk o sko ńczą, b o np. wydamy j e na coś nie w iem będziemy średnio rozsądni i na m się szybk o skończą i po ty m, jak nam się t e pieniądze skończą to pozostanie nam ju ż znowu tylko ta emerytur a Państwowa, ale ta Państwowa emerytur a wted y będzie odpow iednio mn iejsza, bo n ie zostan ie wcześniej powi ększona o środki OFE, żeby środki OFE powi ększyły nam emerytur ę na staro ść t o powinni śmy tera z przelać pieni ądze do ZUS - u an i na IKE t o jes t bardz o istotna różnica mo im zdaniem, którą ka żdy pow inien rozwa żyć, bo by ć mo że faktyczn ie w indywidualnych indywidualnych kontac h emerytalnyc h te aktyw a b ędą skuteczn ie pomna żane na rynkac h kapita łowych b ędą dobrze zarz ądzane i by ć może on e przynios ą zyski jaki ś ta m, ale nawe t jeśli tak si ę stanie t o prosz ę pami ętać, że nie b ędzie z tyc h pieni ędzy emerytury nie b ędzie z tyc h pieni ędzy miesięcznego comiesi ęcznego świadczenia po prostu b ędą nasz e oszczędności, do kt órych zostan ie uzyskam y dost ęp w pewny m momencie, al e wted y też pojawi si ę problem czy potraf imy tak dużą kwotą pieni ędzy zarządzać samodzielnie n ie wszyscy s ą do teg o przygotowan i prawd a i myślę, że z punktu w idzenia kogoś, kto ju ż jest, że tak powiem jes ieni swojeg o życia bezp ieczniej jes t jedna k k iedy t o pa ństwo pilnuje tego, żeby co miesi ąc ten człowiek dostawa ł na kont o wypłaty, czyl i emerytur y abstrahuję już od teg o cz y ta emerytura będzie duża cz y nie du żo mi chodz i tylk o rozwi ązania systemow e tak n ie mówię tutaj o ty m jak wysokie b ędą t o emerytur y zreszt ą bardzo prawdopodobn e, że niezależnie o d teg o jaki system sob ie wybierzemy t o emerytury i tak b ędą n iskie t o pewn ie jakościowej zm iany tutaj n ie b ędzie zwi ązanej z tym, że teraz przelejem y pieni ądze na indywidualne kont a emerytaln e na tobym racze j nie licz ą, ale wart o warto o ty m, pami ętać, że jeśli dam y si ę namówić na t o, żeby oszczędzać dobrowoln ie Wika t o z drugiej strony kości taki, że mamy ni ższą emerytur ę to oficjaln ą państwową emerytur ę na staro ść w ka żdym razie opr ócz tego, o czy m trzeba pami ętać jes t kwestia jeszcze te j op łaty przekształceniowej no t o jes t bardzo interesująca c iekawostka z ostatniego tygodn ia leżącej przesunął tych parę miliard ów na rok 2020, potwierdzając jak, gdyby t o, że chyba jest ty m momenc ie pewien problem z ty m, żeby te n przysz łoroczny bud żet spi ąć, zwłaszcza c o jest te ż bardz o ciekawe, że wcze śniej przecie ż rz ąd zapowiada ł, że budżet w przysz łym roku ma być zr ównoważony ma n ie mie ć deficytu na t o jak już zapowiedzia ło tak du ża rzecz, tym bardz iej trzeba tera z jako ś si ę postarać znale źć gdzie ś dodatkowe dodatkow e dochod y na szcz ęście jak si ę okazuje nie tylk o z oferty dodatkow e dochod y pow inny si ę pojawi ć w 2 i teraz na ten tema t w łaśnie miejsce drug ie w naszy m rank ingu rada polityki pieni ężnej, które ju ż wspominałem kilka raz y w trakcie teg o pod kasą prz y okazji o przede wszystk im n ie zmieni ła stóp procentowyc h oczywi ście po drugiej opublikowa ła nowe prognozy dotycz ące inflacji wzrost u gospodarczeg o, a po trzec ie podj ęła uchwa łę w spraw ie zasad tworzen ia i rozwi ązywania rezerw y na pokryc ie ryzyk a zm ian kursu z łotego do walu t obcyc h oraz uchwałę zmieniającą uchwa łę w spraw ie zasa d rachunkowości NBP tak brzm i of icjalny komun ikat, a ten komunikat oznacz a, że Narodowy Bank Polski teraz b ędzie w inny spos ób tworz y rezerw y na n a, a ryzyk o kursowe to ryzyk o kursowe dotycz y naszyc h reze rw walutowyc h państwowych w iadomo, że Polska ma ponad 100 miliardów dolarów tyc h reze rw i n o i te aktyw a s ą ulokowan e w r óżnych zagranicznych instrumentach f inansowych najczęściej t o s ą obligacje skarbow e tak podejrzewa m, ale mamy te ż troszeczk ę z łota np. w zwi ązku z tym, że t e wszystk ie instrumenty są denom inowane w walutach obcych jak si ę z n imi kurs złotego do tyc h walut obcych to zm ienia się te ż warto ść tyc h reze rw w przel iczeniu na złote prawda i na tym w łaśnie polega ryzyk o kursow e i żeby n ie ponosi ć zbyt gwa łtownych Izby du żych stra t związku tylko w związku z ty m, że si ę zmieni ł kur s walutow y Narodowy Bank Polski od w ielu już la t tworz y rezerw y na t zw właśnie ryzyko kursowe, czyli je śli zdarzy si ę rok, w którym ze wzgl ędu na zmian ę kurs u Walutowego Narodowy Bank Polski jako ś znacz ąco traci n o to wted y z tej rezerw y mo że sob ie dosypać pieniędzy m ówię tera z kolokw ialnie dużym uproszczen iu ich wtedy pokryc ia, gdyby tę strat ę prawda, a jak zdarzają się tak ie lata, w których ze wzgl ędu na kur s walutowy warto ść naszych reze rw ro śnie nadzwyczajnie, bo zmiana kurs u Walutowego drug ą stronę n o t o wted y ten nadzwyczajn y zys k mo żemy sob ie za chom ik chowa ć, powiększając w łaśnie te rezerw y na ryzyko kursowe, wi ęc to, że NBP tworz y tak ie rezerwy to nie jes t now a rzecz, bo tworzy je o d dawna teraz zosta ły tylko zm ienione zasady tworzenia tyc h reze rw i mówiąc w skr ócie zasad y zostały zm ienione w taki sposób, żeby mo żna by ło więcej pieniędzy NBP przela ć do budżetu pa ństwa w 2020 roku t o tak m ówiąc zupe łnie wprost, przechodząc o d raz u do sedn a do te j por y rezerw a t a na ryzyko kursow e jak by ła taka potrzeb a by ła uzupe łniana z kwoty całego zysk u Narodowego Banku Polskiego, czyl i kwot y, która powstawa ła r óżnicy pomiędzy przychodami NBP, a kosztam i NBP, a zm iana polega na tym, że tera z ta rezerwa ma być uzupełniana n ie ca łości te j nadwyżki przychodów nad kosztam i tylk o z te j cz ęści, kt óra powstała z e względu właśnie na pojaw ienie się tyc h r óżnic kursowyc h, czyl i pewn a cz ęść jak NBP b ędzie mia ł zys k w danym rok u to niezależnie od teg o na jak im poz iomie jes t rezerwa na ryzyk o kursowe i czy pow inno si ę ją uzupe łnić wcze śnie trzeba uzupe łniać t o nawe t w momenc ie, w którym trzeba b ędzie uzupełnić to i tak cz ęść teg o zysk u b ędzie wyjęta spo d tej potrzeb y tak powiem b ędzie mo żna w związku są z ty m miał przekazać do bud żetu pa ństwa, bo oczywi ście zgodnie z prawem też tak jest o d wielu już la t, że Narodowy Bank Polski ju ż po uzupe łnia po zaspokaja wszystkie swoje wewn ętrzne potrzeb y po uzupełnia t e wszystkie swoj e rezerw y zgodnie z przepisami zgodn ie z prawem t o c o reszt a zysku, która zostaj e idzie prawie w ca łości do bud żetu pa ństwa i dzi ęki temu zas ila oczywiście bud żet, bo t o jes t doch ód bud żetu państwa szacunk i tak ie grube wcze śniejsze ekonomistów m ówiły o ty m, że w 2020 roku znów mo że być taka sytuacja, że w ogóle n ie b ędzie żadnego zastrzyku got ówki do bud żetu państwa ze stron y NBP, bo zysku mo że wcale nie być, ale mo że by ć niewielki, a nawe t jeśli b ędzie ten zysk to trzeb a b ędzie właśnie pokrywać rezerw a na ryzyk o kursow e po tyc h zm ianach, które zostały tera z przyjęte nawet jeśli trzeb a b ędzie pokry ć zwiększa ryzyk o rezerw a na ryzyk o kursowe to i tak zostanie zaoszczędzonych troch ę pieniędzy, kt óre mo żna będzie przekaza ć bud żetowi państwa, bo dzi ęki tem u budżet tak że zostanie b ędzie w lepsze j kondycji b ędzie bli żej teg o zapow iedzianego pol itycznie idea łu zr ównoważonego stan u, czyli zmniejszy si ę def icyt w tym bud żecie i toteż jes t decyzj a, kt óra zosta ła podj ęta w ubiegłym tygodn iu, czyl i z 1 strony w ubiegłym tygodniu dowiedzieli śmy się, że rz ąd sob ie przesuw a op łaty przekszta łceniowe z OFE k ilka miliardów na najbli ższy rok n o i zm ieniono zasad y budowan ia rezerw NBP tak i sposób, żeby NBP te ż m ógł podzielić si ę cz ęścią swojeg o zysk u z rz ądem i m u pom óc, więc tak ie rzeczy się dz ieje prosz ę pa ństwa wok ół na s rząd rob i c o mo że, żeby mo że n ie tyl e uratowa ć sobie sytuacj ę w bud żecie, bo przecież, gdyby nic nie robił t o byłby ten def icyt, ale on i tak nie by łby jaki ś wielki przecież te n deficyt natom iast chodz i jak rozum iem bardz iej o dotrzyman ie te j obietnicy, kt órą si ę z łożyło przed wyboram i po to, żeby wygrać wybory, że te n budżet ma by ć zrównoważony i tera z już w iadomo, że nie da się teg o osi ągnąć tak i spos ób w jak i planowan o wcze śniej, więc szuka si ę na gwa łt nowyc h sposobów moj e widać znajduj e si ę nowe sposoby co najmniej 2 nowe sposob y znalez iono w ci ągu ostatn iego tygodnia lat a, a i na miejscu p ierwszym w ty m tygodn iu rzecz, która ci ągnie się o d w ielu w ielu tygodni o d wielu miesięcy tak właściwie, al e w ostatnim tygodn iu dosta ł nabrała do ść sporeg o przyspieszenia jest t o cz y rzecz bardz o istotne właściwych najwa żniejsza dl a światowej gospodarki bardz o ważna tak że dl a rynków f inansowych, czyl i kwest ie relacj i mi ędzy Stanami Zjednoczonymi Chinami w ubieg łym tygodn iu właściwie rynk i f inansowe przez wi ększość teg o tygodn ia żyły oczek iwaniem, że porozum ienie między 2 stronami jes t cora z bli ższe i t o oczekiwanie by ło podsycan e przez obydw ie strony go ści wyra źnie minister chi ński m inister ds. handlu m ówił, że si ę dogadali i t o co wprawi ło wręcz eufori ę inwestorów na rynku t o był ten News, że cz ęścią porozum ienia planowaneg o wst ępnego porozum ienia amerykańską chińskiego ma być t o, że obydw ie strony maj ą si ę wycofa ć z taryf celnyc h, które wcze śniej wprowadziły w życie, czyl i tak właściwie pojawiła si ę perspektywa obni żki ce ł, kt óre zosta ły wprowadzone w ci ągu ostatnich 2 lat trudn o sobie wyobrazi ć bardziej pozytywną informacj ę dl a ca łej gospodarki światowej, która wpadła w maraz m i spowolnienie w łaśnie przez t e c ła i nagl e si ę okaza ło, bo wcześniej l iczono na to, że po prost u porozum ienie będzie polegać na ty m, że obydw ie strony nie będą na siebie nak ładać kolejnyc h ceł, ale w ubieg łym tygodniu pojawiła si ę nadz ieja na to, że n ie tylk o, że n ie będzie następny chc ę, ale być może t e, które ju ż wprowadzon e zostan ą wycofane no to Super w og óle, a i efekt by ł taki, że mieli śmy kolejn e rekord y na gie łdzie w stanach Zjednoczonych mieli śmy także rekord y na gie łdach europejsk ich indeksy DAX np. poszed ł w g órę osiągną poz iom najwy ższy o d k ilkunastu miesięcy gie łda w Paryżu te ż by ła najwyżej o d k ilkunastu miesi ęcy mieli śmy bardz o pozytywn e reakcj e Amerykanie te ż przyznawal i, że elemente m teg o planowanego porozum ienia będzie wycofan ie si ę z ce ł tam tylk o było wiadomo, że jest r óżnica tak, że Chiny chciałyby wszystk ie s ławy cofa ć jednocze śnie Amerykanie wolel i robić w spos ób tak i stopniowy, czyl i wyznaczyć sob ie jaki ś kalendarz i pote m si ę tego kalendarz a trzyma ć, czyli rozłożyć t o wycofywanie si ę z ce ł na jaki ś d łuższy okre s czas u Amerykanie oczywi ście wcze śniej też zapow iedzieli, że wprowadzają kolejn ą porcj ę ce ł na chi ńskie towary 15 grudnia, więc fo k, czyl i stacja telew izyjna zaprzyja źniona z Donaldem Trumpem tak mo żna powiedzie ć podawał Fox podawał, że te c ła też zostan ą odsunięte w czas ie sam e Super informacja naprawd ę si ę pojawia ły indeks stoxx 600 największych 600 EUR p ejskic h sp ółek wyskoczył powy żej szczytu 2018 roku w ci ągu ostatn iego tygodn ia po prost u hoss a na rynk u coraz wyra źniej wida ć, że że jest Ochota coraz większą ochot ę na to, żeby to wojn ę handlow ą zakończyć m ówiłem ju ż o tym, wcze śniej, że to jest przed e wszystkim kwest ia tego, że Donald Tramp ma wybor y za rok i chce wygrać w związku z tym n ie pow inien swo imi decyzjam i dotycz ącymi protekcjon izmu pogarsza ć sytuacj i swo ich w łasnych wyborc ów w tyc h Stanach, kt óre są uzale żnione w n ieco większy spos ób o d handl u zagranicznego, który jest duszon y prze z te n protekcjon izm, wi ęc jes t nadzieja widać cora z wi ększą ochotę po 2 stronach, żeby jako ś si ę dogadać natomiast strony si ę n ie dogadują ca ły cza s, bo s ą dość istotne różnice zda ń co do teg o w jaki sposób t o zrobić jak t o zrobi ć, żeby przedstawić potem to porozumienie, jakie s ą jak o sw ój własny sukce s, jak ie t o porozumienie powinno by ć w szczegółach, żeby osi ągnąć jak największy korzyści, wi ęc tuta j diabeł zawsz e tkwi w łaśnie w tyc h szczegółach n ie wszystko zostało rozwi ązane, ale ręki prze z ten cały cza s żyły tą nadziej ą, że jednak stron y się dogadaj ą już była mow a o ty m, że jes t kwest ia ustalen ia lokal izacji spotkan ia obydw u prezydentów n o, wi ęc sprawa wygl ądała bardz o mocn o zaawansowan ą tymczase m w pi ątek Donald Tramp obwieścił, że w kwest ii wycofan ia się nałożonych ju ż wcześniej tary f celnych obydwie stron y się n ie dogadały no i zimny pryszn ic jak to zwykl e bywa ze stron y Donalda tramp a na inwestorów poszedł i w piątek już mieli śmy znow u spadk i na gie łdach, ale nawet pom imo mam wra żenie pom imo teg o teg o tweeta ze stron y Donalda trampa nie ma t u zacytować dzi ś powiedział w każdym raz ie pom imo tego komunikatu z e stron y trampa to i tak ma m wrażenie, że sytuacj a się bardzo istotnie zm ienia w ciągu ostatn ich tygodni widać zdecydowan ie większą ni ż wcze śniej we wcześniejszych tygodn iach sk łonność Amerykanów do tego, żeby te n konfl ikt za łagodzić, a on i najwyraźniej wszystk o wskazuj e na t o zauwa żyli, że szkodz i t o ameryka ńskiej gospodarc e natomiast w przysz łym w ubiegłym tygodn iu bardzo ładnie wida ć było ja k na d łoni jak bardz o może zmieni ć sytuacj a na rynkac h finansowych z e wzgl ędu na ten 1 tylko czynnik no bo to jest 1 czynnik, ale i t o jes t absolutn ie najwa żniejszy czynnik z e wszystkich wi ęc, gdybyśmy tuta j mieli wyraźną wiarygodn ą i trwałą zmian ę na lepsze t o wted y nastroje nie tylk o w globalnej gospodarc e się poprawiła, al e na rynkach f inansowych pewnie też, by si ę poprawi ły, bo wystarczy ły same nadz ieje w ubieg łym tygodniu na t o, żeby mieć rekord y na Wall Street i poziomy najwyższe od wielu la t na gie łdach europejskich bardz o c iekawa była też reakcja i nada l jes t na rynku obl igacji, bo obl igacje w ci ągu ostatn ich miesi ęcy dro żały, czyli rentowno ści obligacji szły w dół, dlateg o że inwestorzy obaw iali si ę spowolnienia gospodarczego se n świecie w efekc ie wojn y handlowe j w łaśnie na to tera z ja te j wojny handlowej ma nie by ć, bo ma być odwołana n o to perspektyw y dla gospodarki s ą lepsze skor o są lepsz e t o n iema powodu ucieka ć w obl igacje nie ma powod u ucieka ć do bezp iecznych przystan i można stamt ąd wyj ść i zacz ąć inwestowa ć w coś bardz iej ryzykownego, czyl i akcje, wi ęc akcje drożały z 1 strony, a z drugiej stron y na rynku obl igacji obserwowaliśmy pot ężną przecenę jeśli chodz i o ocenę obligacji on e szły bardz o mocno do co oznacz a, że rentowno ści obligacji rentowno ść jes t odwrotno ścią cenę rentowno ści z kolei bardz o mocn o sz ły w g órę dziesi ęcioletnie obligacje francusk ie powr óciły powy żej zera, b o w Europie w iadomo, że większość obl igacji jest ma rentowno ści ujemną, wi ęc ujemn e rentowno ści bardz o wyra źnie się zmniejszały w ostatn im tygodn iu francuskie dziesi ęcioletnie obl igacje nawe t wyszły wr óciły powy żej zer a polskie obligacje te ż bardz o wyraźnie zmienił swoj ą rentowno ść dziesięcioletnie tydzie ń temu by ły w okol icach 2 %, a tydzie ń później 223225 najwyższa rentowność o d l ipca polsk ich obl igacji na n iemieckie - 038 tydzień wcze śniej tydzie ń później - 022 najwyższa rentowno ść n iemieckich obl igacji o d czerwc a na pocz ątku wrze śnia do łek w notowan iach niemieckich obligacji je śli chodzi o rentowno ść by ło - 074 teraz jest - 022 to jest ruc h w g órę o ponad 50 punktów bazowych t o tak jakby 2 podwyżki st óp procentowych na rynk u obl igacji ktoś zaserwowa ł na m w tym momenc ie bardz o istotne zm iany na rynk u obl igacji mamy, ale t o wszystko oczywi ście zależy od tego jak b ędą si ę toczy ć dale j rozmow y pomi ędzy Amerykanami i Chinami ona si ę toczą od od wielu wielu tygodni, al e ta k jak już m ówiłem ten tydzie ń by ł naprawdę wyj ątkowy, bo sprawy zosta ły nag łego przysp ieszenia i ryne k w końcu uwierzy ł w jakąś jako ściową zmianę, która nadchodz i w związku z ty m rynek p ierwszy ra z postanowi ł bardz iej wyraz i na t o zareagować widzieliśmy, że ta reakcj a jest naprawd ę naprawdę du ża, więc zastanawiam się c o się b ędzie dzia ło na rynk u jeśli oni faktycznie w ko ńcu podpiszą jaki ś porozum ienia, bo w zwi ązku z tym, że te wybory staną się zbli żają t o pewnie jednak prędzej cz y później t o porozum ienie zostanie osiągnięta ciekawe co się wted y b ędzie dzia ło na rynkac h w gospodarce globalnej to b ędzie na pewno zm iana na lepsz e jak b ędzie reagowa ć rynek ma m nadzieję, że przekonam y si ę wkrótce je śli chodz i o dzisiejsze wydan ie podcastu t o ju ż wszystk o kolejna oczywi ście za tydzie ń w poniedzia łek dziękuję bardz o do us łyszenia cotygodn iowe podsumowan ie rok u podcas t Ekonomiczno pol ityczny Rafała Hirscha zawsze w poniedzia łek po dziewi ętnastej tylk o na tokfm PL i w naszej apl ikacji m ówi kolejn y odc inek za tydzień w poniedzia łek o 19 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: COTYGODNIOWE PODSUMOWANIE ROKU

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA