REKLAMA

Marek Sawicki prosto z pierwszego posiedzenia Sejmu IX kadencji

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2019-11-12 17:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
12:27 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobr y państwu ponownie Karina Lewicka państwa i goście studiu sejmowym Marek Sawicki polskie Stronnictwo ludow e koal icja Polska jak tera z państwo zwać w itam serdeczn ie koal icja Polska polskie Stronnictwo ludow e Kukiz 15 mamo mamo dużo n ie mo żna było jeszcze mo żna było dopisać si ę w europejskich Demokratów t o rzeczywiście były wyd łuża jeszcz e, gdybyśmy dop isali konserwaty ści Biernackiego t o mielibyśmy klu b najwyższej na swe j h istorii Sejm zawsz e Rozwiń » jakiś rekru t Sejm Senat cza s zacząć Jarosław Kaczyński jes t zadowolon y kon iec opozycji totalne j ogłasza t o przecież państwo przeszkadzal i w obradach prze z całe poprzednie 4 lata teraz państwo chyb a się zreflektowal i poszli po rozu m do g łowy b ędziecie grzeczn i klu b kredytu jest sen s Ludowego n ie był totalne j opozycji by ł w opozycji, al e prezes kontra sztywn e i czasam i zdarzało nam się g łosować za dobrym i rozwi ązaniami proponowanym i prze z PiS n iestety bez wzajemno ści, wi ęc teraz te ż Władysław Kosiniak-Kamys z wystąpi powiedzia ł, że oczekuje wzajemno ści oczekuj e wzajemności wa żnych kwest iach dotycz y dotycz ących projektów obywatelskich, al e tak że pak ietu dla zdrow ia, kt óry przed wyborami PiS podpisa ł, więc jeszcz e z 1 strony pad a ape l bardzo fajny wygłoszonym prze z pan a prezydenta odno śnie wsp ółpracy z j ęzyka parlamentarnego miłości jes t boda j podania sob ie łąkach nawet prze żyć te i uścisnął d łoń wszystk im siedz ący w p ierwszym rzędzie szkoda, że nie wszystkim spos ób na sal i sejmowej, al e z drugiej strony mieli śmy t o troch ę trwa ło zara z p o prezydencie wyst ąpienie marsza łka sen iora, który akura t bardz o ostro podkre ślił, po kt órej stron ie Sejmu s ą tylk o wartości, kto przestrzeg a ma ło teg o upomnia ł pan a prezydenta, którego wyznaczy do te j funkcji marszałka Sejmu na razie konstytucj i trzeb a przestrzegać, al e upominaj ących zapomniał, że raze m z pane m prezydentem w mijaj ącej cz y w poprzedn iej kadencji wielokrotnie t ę konstytucję naruszal i, więc to by ła tak a troch ę farsa demokracj i, gdz ie oba j panow ie staj ący po różnych stronac h barykad y bardz o wyróżnieni n ie potrafi wznie ść pona d swoje wewn ętrzne uraz y pokaza ć, że w czas ie inauguracji Sejmu nie demonstruj e swo ich osobistych odczu ć al e, popierając kandydaturę Elżbiety Witek m ówiącą, że pa ństwo licz ą na wzajemno ść w poszanowan iu praw klubu do teg o, by uczestniczy ć w debac ie parlamentarne j to, którą narracj ę państwo przyjmowal i za prawdziwą t e pana prezydenta Andrzeja Dudy cz y t e marsza łka sen iora Antoniego Macierewicza te włączający cz y te wykluczaj ą ani 1 ani drugiej przy Mariuszu narracj ę, o której m ówił w swoim wystąpieniu Władysław śnieg kam y zresztą m ówiliśmy o ty m, w ielokrotnie także 3 listopad a w Wierzchosławicach na inauguracji kampanii wyborczej, że mo żna naszeg o kandydat a na prezydenta i w tej roli jakoś n ie kamy jasne m ówił, że chcemy zbudować szerszą wspólnotę szersze porozumienie tylk o w oparc iu o partner ów koalicji polsk ich, ale jeszcze szerzej i dlateg o m. in. zwraca uwag ę na t o, że je śli chodz i o wyb ór marsza łka Sejmu to przynale ży t o najwi ększemu klubowi tuta j z wol ą wyborc ów n ie polemizuje m y trzeba je się n ie zgodzi ć oczywi ście koalicja Obywatelska wstrzymała si ę o d g łosu Konfederacja głosowała przec iw, cho ć wystąpienia n ie wynikało natomiast m iejsca ju ż lewicy Demokratycznej uznali, że te n kredy t zaufania pan i marsza łek Witek wart o dać natom iast jak b ędzie si ę zachowywa ła n ie sądzę, żeby nasz e ni ższe przez sw ój pona d miesi ąc marsza łkowania, bo także n ie była marszałkiem ca łego Sejmu i n p . l ist poparc ia do KRS-u tak że n ie, ujawniaj ąc też był te n apel o ujawn ienie to o d o d o t o pyta ły Borys Budka czy t e l isty zostan ą ujawnione oczekujemy, że tak mam y ogromny dylema t bo, al e pan i marsza łek i tak ju ż wyra źnie powiedziała, że nie, że na oczekuj ę realia co do Trybunału Konstytucyjnego, a ten z teg o będzie decyzj a Trybunału Konstytucyjnego i pani marszałek jedyn ie Trybunał sprawiedliwo ści Unii Europejskiej ale, al e b ędzie b ędzie będzie decyzj a z łe i podejrzewa m, że wted y pan i marszałek Witek n ie będzie miała wielkiego pola manewru, ale n ie będzie decyzj a dotycząca l ist poparcia tylk o tego cz y KRS jest g o niezale żne i analityczna, al e to będzie si ę wiązało tak że z ty m, bo pan i redaktor czasem jasno pow ie, że prawo i sprawiedliwość nie, ujawniaj ąc tyc h list n iejako mn ie posłowie opozycj i daje jasn o do zrozum ienia, że alb o tych l ist w ogóle nie ma alb o są t o listy gdzie, gdz ie podpisali się przyjac iele znajomi kulista raczył podpisa ć pod wszystkimi nazwiskami zg łoszonymi do KRS - u, wi ęc w moje j ocenie, a przecie ż w polityce d ługo jeste m na pewn o nobilitacją dl a każdego popierającego wa żne osoby w państwie jes t, żeby jego nazw isko wspierające by ło ujawn ione, bo z określonym środowiskiem si ę wi ąże kojarz y i wspieram, a t u widać wyra źnie, że dl a tyc h, kt órzy poparli cz łonków do KRS - u jest w ielki wsty d wielka tajemnica i stosuj e si ę r óżnego rodzaj u kruczk i prawne, żeby to ukryć, że ma m pełne podstaw y k u temu, żeby twierdzi ć krajowa rada s ądownictwa w Polsce jest wybran a n iezgodnie z konstytucją, bo c i c o j ą wyb ierali wstydz ą się ujawn ienia podpis ów tyc h, kt órzy wspierali Seni tak jak prawo i dobrobycie ka że tak premier Mateusz Morawiecki sk łada dymisj ę swojego rz ądu wprawdz ie expos é zosta ło zaplanowan e na wstępie 19 listopada, czyl i za tydzie ń, al e prem ier Morawiecki n ie omieszkał podzieli ć swo imi refleksjam i na temat 4 minionych lat dz isiaj godn iej jest życie polsk ich rodz in godniej si ę opłaca godn iej sza praca godn ie się sta n finans ów publicznych godniej sz a polityka historyczna godniej si ę pol ityka międzynarodowa demokracja ma si ę tak dobrz e jak n igdy dotąd Skarbiec jes t dobrym stan ie ludzie mają prac ę gran ice są bezp ieczna na pa n premier bardz o mocn o podnos i kwestię zas ług Mariana Banasia, czyli n iewiele zmienia ł krajowa izba skarbow a krajowej adm inistracji skarbowe j, że rzeczywi ście ta administracja działa sprawn ie, bo żaden ma ły podatn ik nawet 5 z ł spo d je j ponoszenie wymkn ie, a Marian Banaś, al e także premier Morawiecki mog ą hasać dobrowoln ie też n ie w iemy, jak iej zasadzie i w jaki sposób został przekazan y te n maj ątek pod Wrocławiem na małżonka przecie ż ma łżonka teg o nie ujawn ia, więc wida ć wyraźnie, że na m woln o więcej rz ądzącym ni ż pozosta łym m y udajem y, że bawimy si ę w dobrego Janosika Robin Hooda łapiemy tych bogatyc h oddajemy im b iednym proble m polega tylk o na tym że, o ile jeszcze 2 pierwsze lata teg o program u 500 plus jako ś ta m niwelowa ły łagodziły dysproporcje dochodow e t o tyle w tej chw ili znowu mam y do czynienia z pog łębiającą się skala ub óstwa i o ty m jak Mateusz Morawiecki zapom ina jednocze śnie Mateusz Morawiecki kompletn ie abstrahuje o d kwest ii, o kt órych m ówił Jarosław Kaczyński tak że raze m z nim wyst ępując, że u drzw i puk a spowolnienia by ć może kryzy s i na te n kryzy s n iestety rząd PiS - u Polski Polaków polskiej gospodarki przygotowa ł przed nam i gorące popo łudnie zarówno w sejmie Senacie, bo będą wybor y personaln e 1730 obrady wznow i Sejm i w ówczas b ędzie wybiera ł wicemarsza łków pa ństwa kandydata bez pa ństwa klub u jes t Piotr Zgorzelski polskie Stronnictwa Ludowego natomiast 1720 Senat ma wznowić obrad y będzie wybiera ł zar ówno marsza łka Senatu wicemarsza łków tutaj pa ństwo kandydate m na wicemarszałka jes t Michał Kamiński z Unii europejsk ich Demokratów to zacznie mocno na t o, bo ta m spraw a jes t chyb a bardziej skomplikowane mam wra żenie, że n ie do ko ńca pewn a postawi łby pa n dolary przec iwko orzechom, że b ędzie ta k jak sob ie opozycj ę zaprojektowała n iczego n ie postawi ł, dlateg o że ciągle sygnały z e strony PiS - u oczywiście większym stopn iu wydaj ą si ę propagandow e, ale s ądzę jest 5050 jeszcze tak t o rzeczywi ście jes t sytuacja niebezpiecznym n o tak, al e pan ie pośle, przeprasza m do 50 łatwo policzyć jak rozum ie wczora j by ło posiedzenie senatorów koalicji Obywatelskiej pod wodz ą Grzegorza Schetynę jak o określają się senatorow ie niezależni s ą senatorow ie sztu k 3 z PSL-u proble m poleg a na ty m, że nie jeste ś mi, że tak powiemy jasno widzami n ie jesteśmy wr óżkami i nie każde serc e i w ka żdej rol i umysł jeste śmy w stan ie wkroczyć ban k zak łada panie po śle, że mo że zdarzy ć tak a sytuacja, że nagl e jaki ś senator opozycyjn y zrobi ł woltę 180 stopni pow ie, a ja jednak mog ę Stanisława Karczewskiego w pol ityce r óżne rzeczy ju ż widzia łem natomiast dziwi mn ie także sam o zachowan ie Grzegorza Schetyny, kt óry po p ierwsze n ie do końca chc e się odegrać opozycja, bo jeśli co oznacza, że za chwil ę 1720 głosować kandydat ów na marsza łka wicemarsza łków Senatu n o t o wszysc y kandydaci zg łoszeni w uzgodn ieniu opozycyjnym większościowym w Senacie ju ż pow inni mie ć podpisy n iestety ani kandydat SLD an i kandyda t PSL - u jeszcz e podpisów o d koalicji Obywatelskiej i senatorów n ie dostał, bo nie ma takiego przyzwolenia ze stron y Grzegorza Schetyny czy hotele nieprawdą jes t, że koalicja braterska postawi ła taki warune k sine głosowanie na d marsza łkiem Senatu wicemarszałkiem koalicji Obywatelskiej dopiero potem podp isy pod kandydaturami t o jes t chory wese l lewic ę podpisy mo żna z łożyć pod kandydatem lew icy pod kandydate m PSL - u i oczywi ście p óźniej zagłosować je śli któryś z naszyc h senatorów, b y si ę z porozum ienia wy łamał natomiast zostać stawiaj ą na s w złym, że tak swoj ą świetnej dyskomfort n o bo m y nada l będziemy czekali podpisze, a może nie podpisz ą też wa żyć kwest ia liczby wicemarsza łków w Senacie w iemy doskonale regulamin na raz ie mówi o 4 regulamin m ówi o 4, że przysługuje tak że prawo i sprawiedliwo ści wicemarszałek dziwnym by łoby, gdyby n ie doszło n ie dostal i, al e jednocze śnie tego wicemarsza łka oczekuj e również senatorow ie niezale żni, więc nic, by się n ie sta ło, gdyb y koalicja Obywatelska oraz wicemarsza łka, bo maj ą marsza łka dali wicemarsza łków wszystk im part iom, czyl i PiS lewica PSL niezale żne Zrzeszenie tak i niezależni wtedy jeszcze n ie mieli śmy n ienaruszony regulam in Senatu dokonane wybor y to widać wyra źnie, że mam y do czynienia z jak ąś dziwn ą kombinacją znów w gronie pewności cz y za 5 minut głosowania pa ństwo się nadal udzielane w ramac h opozycji my się n ie pójdziemy po prost u oczekujemy o d Grzegorza jasneg o zachowania natom iast jeśli mam y do czyn ienia ciągle z teg o typ u takim można wejść w ma łym matac tw tym trzecie trzecie 3 czy trwan ia c ieniem próbą udawan ia, że coś się z umówionej nie jes t mówione to nie jest to ferii to nie buduj e to n ie buduj e wzajemne j dobre j atmosfery na scenę ca łą kadencj ę sejmowe g łosowania bez problem u przejdą kandydatur y zg łoszone przez kluby wydaje się, że tak, bo tuta j ich akurat n ie mam y problemu jeste m przekonany, że r ównież tuta j prawo sprawiedliwo ść, że taka wzajemno ść będzie g łosował na wicemarsza łków opozycj i Marek Sawicki koal icja Polska polskie Stronnictwo ludow e Kukiz 15 EUR p ejskic h Demokratów, a bardzo dziękuję pani zamyka ła si ę nami, ale w nazw ie padnie dzia łań tak ą drobn ą z łośliwość na kon iec bardz o dzi ękuję panie się pan ie po śle, bardz o dziękuję pa ństwu dzi ękujemy za uwag ę oczywiście zapraszam y, bo natychm iast, które rozpoczn ą się obrad y bądź to notowa ć do Sejmu będziemy j e dl a pa ństwa transmitowa ć Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Z Dostępem Premium TOK FM odsłuchasz każdy podcast - bez reklam. Słuchaj wygodniej w naszej aplikacji mobilnej z pakietem "Aplikacja i WWW"

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA