REKLAMA

"Niedźwiedzi bóg", czyli świat nie jest taki sam po katastrofie w Fukushimie

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-12 21:20
Prowadzący:
Czas trwania:
28:21 min.
Udostępnij:

11 marca 2011 dzieli współczesną Japonię na kraj przed katastrofą i po niej. Hiromi Kawakami wróciła z opowieścią o niedźwiedziu po tsunami, pokazując, że już nic nie jest takie samo.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM no naprawd ę jeszcz e do n ie w iem n iedawna do godziny dwudziestej nie wiedzia łem cz y w końcu b ędzie ten wieczór n ie b ędzie, bo Sejm obradowa ł jak Polski Sejm obraduje wiadomo, że zdarzyć mo że się wszystk o, al e na szcz ęście przestal i obradowa ć na szcz ęście mam y ten program, cho ć zapewn e wielu pa ństwa, którzy słuchali pilnie prze z ca ły dzień transm isji z tych obrad w radiu TOK FM jes t teraz niezadowolonych, bo może chcia łoby Rozwiń » jeszcz e d łużej s łuchać polskich polityk ów Atu si ę zaczyn a audycj a trudn o Tomasz Stawiszyński prz y mikrofonie zaczyna m wiecz ór Radia TOK FM po dwudz iestej pierwszej 20 wejście ksi ążka ma głos przed nam i w studiu si ę pojaw i Karolina Bednarz reporterk a japon istyka wydawnictwa tajfun y, które to wydawn ictwo wydało znakomit ą ksi ążkę ksi ążeczkę właściwie autorstwa Hiromi kawa kam i w japo ńskiej p isarki p t . nied źwiedzi Bóg dziwna t o jes t niezwyk ła dosy ć ksi ążeczka z łożona z 2 opowiadań tytułowych, tyl e że jedn o opubl ikowane zosta ło w latac h dziewi ęćdziesiątych, a drug ie jes t zmienion ą wersj ą opublikowan ą po katastrofie nuklearne j w Fukushimie w 2011 roku i rzeczywi ście n iesamowity piorunuj ący efekt daje zestaw ienie tych 2 tekstów teg o w pierwszej wersji teg o w wersj i zmodyfikowanej po tym co sta ło si ę w 2011 roku w Japonii życie w Japonii bardz o się zmieni ło i w jak im sens ie ta proz a odzwierciedla zmianę robi t o bardz o subteln ie i n iezwykle, bo t o jes t on o do ść dość n iekonwencjonalne teks t przynajmniej przynajmn iej tak odebrałem po godz inie dwudz iestej drug iej w stud iu Tomasz Terlikowski si ę pojaw i Tomasza Terlikowskiego chyb a nikomu n ie trzeba przedstawia ć będziemy rozmawiali o relacjac h między sacrum Profanum m ówiąc tak najog ólniej, a bardziej szczeg ółowo t o o kwest iach zwi ązanych z obraz ą uczu ć religijnych profanacj ą i wszystk im wszystk imi tymi tematam i, kt óre wywo łała s łynna niedawna historia z hosti ą w 1 z be łchatowskich paraf ii przypomnijmy ksi ęża wezwal i policję, k iedy zauwa żył, że 1 z chłopców trzynastolate k, kt óry przyj ął komuni ę schował host ie do k ieszeni zamiast j ą spo żyć Knighta spraw a wywo łała bardz o w iele dyskusj i na temat teg o czy to by ło po p ierwsze, zasadne zachowan ie owyc h ksi ęża po drug ie w og óle instytucje państwa pow inny, jakkolwiek chroni ć tak efemeryczne kwest ie i n iejednoznaczne i trudno weryf ikowalne jak w łaśnie przekonan ia rel igijne uczuc ia rel igijne obiekty kultu e t Cetera chroni ć w tak im wym iarze n ie bezpiecze ństwa materialnego n ie tak iego, które gwarantowan e jes t prze z przep isy analizujące kradzie ż cz y akty wandal izmu tylk o w łaśnie chronić specjaln y spos ób definiując je w łaśnie jak o ob iekt kult u jako ob iekty wobe c, których można żywić uczuc ia religijne, które s ą jak ąś osobn ą kategori ą uczu ć t o po dwudz iestej drugiej b ędziemy Tomasz Terlikowski na te n tema t dyskutować po godz inie dwudziestej trzec iej w stud iu Agnieszka Gruszczyńska prawniczka z e stowarzyszen ia prawn icy n a rzecz zwierz ąt i Darek Gzyra autor ksi ążki dzi ękuję za świńskie oczy publ icysta działacz spo łeczny zajmujący si ę od wielo o d wielu la t prawami zwierząt t o m ówimy o ogrodac h zoologicznych c óż takiego ogrod y zoologiczne cz y t o instytucje chwalebne cz y racze j wr ęcz przec iwnie jakim ś pretekste m do tej rozmow y jest h istoria tygrysów, kt óre utkn ęły na gran icy polsko-białoruskie j, a nast ępnie zostały przyj ęte przez pozna ńskie za no właśnie to jes t pla n na dzisiaj Małgorzata Łuczyńska te n progra m wydaje realizuje g o Lidia Prądzyńska no i tera z ksi ążka na głos, a pote m wracam y Karolina Bednarz z państwa gościem dobry wiecz ór dobr y w iatr reporta żystka za łożycielka wydawn ictwa tajfuny, kt óre to wydawnictwo tajfun y wyda ło w łaśnie na zupełnie niezwykłą ksi ążkę czy na dobr ą spraw ę nale żałoby powiedzieć książeczkę, cho ć słowo książeczka brzm i tak niepoważnie troch ę w języku polskim to jest bardz o powa żna proza niezwyk ła zupełnie muszą by ć ogromn e wrażenie na mn ie zawar ła, choć w łaśnie jest bardz o n iewielka objętościowo nied źwiedzi Bóg tak się nazyw a ta ksi ążka autork ą jes t chwilami kaw a kam i mo że powiedzmy o strukturz e te j książki ksi ążeczki, bo ju ż sama struktur a właśnie jes t do ść niecodzienna s ą 2 socjolog tak sk ładasz tak naprawd ę jes t nied źwiedzi Bóg, czyl i oryginaln ą wydanie 1004 . rok u opowiadanie, kt órym ko ła kam i zadebiutowa ła na japo ńskiej scen ie l iterackiej pisa ła c o n ieco wcześniej, al e to opow iadaniem islam wystrzeli ło na wy ższe strat a japońskiej gdzie ś ta m l iterackiego światka i 2011 roku tak naprawd ę tydzień 2 tygodnie po 11 marca tuta j tak tylk o przypomn ę, że 11 marc a 2011 roku Japonię nawiedzi ło potr ójna katastrof a cz ęść pot ężne trz ęsienie ziemi tsunam i i katastrof a reaktora w Fukushimie Fukushimie i on a postanowiła przypisa ć to opow iadanie na nowo i tak powstał nied źwiedzi w 2011 i ta ksi ążeczka Izby kr ótko obj ętościowo ksi ążeczka, aczkolw iek wagow o ksi ęga mo żemy powiedzieć t o s ą 2 opowiadania opatrzon e te ż pos łowiem samej autorki tak t o jest jakb y w oryginalnym japo ńskim wydaniu m y w Polskim wydan iu jeszcz e dałyśmy wst ęp po to, żeby wytłumaczyć swojego t o tak wprowadzi ć w kontekst wydaj e mi się, że bez teg o wst ępu istniałoby wi ększe ryzyko, że te opow iadania zostały odczytan e bardz iej jak o tak a bajka i też byłaby t o na pewn o przyjemn a lektur a, a okazuje się, że chodzi jedna k co ś wi ęcej, wi ęc mo żna pewnie na 1 poziomie odczytywać to po prost u jak o bajk ę bajka 1004 . rok u i walk a z 2011 roku i zobaczyć jak ten świat si ę zm ienia, al e kalekami ma w sob ie spadki gdzie ś w kr ótkiej formie jes t, by udało się zawrze ć bardzo bardz o du żo i m iejsce tak a poz a edycj a w og óle dwuj ęzyczna dodajm y, bo jest te ż tekst japo ński w oryg inale w tej w ty m wydan iu skromn a objętościowo ta k jak powiedzieli śmy, al e du żym ci ężarem gatunkowy m te n efek t rzeczywi ście niesamowity zostaw ienia tych 2 tekstów prz y ty m ten drug i jes t z pewnym i modyf ikacjami wersją teg o tego p ierwszego ta k jak powiedziałaś modyf ikacje wi ążą się właśnie z ty m, że istotnie świat się zmieni ł po po tej katastrof ie czy potem katastrof a w 2011 roku i te zm iany są ta m odzwierciedlone ju ż zestawienie daje taki efek t silnego kontrastu rzeczywi ście tych 2 tych 2 tekstów ale zan im jeszcz e trochę głębiej o ty m, mówimy t o może charakteryzuj e jako ś w łaściwie gatune k, w którym ta proza a ż się mieści, bo t o jes t rodza j takiego nazw ijmy t o realizmu mag icznego, jakby śmy się nawe t po ra z po rekw izyt krytycznoliterackie rode m z zachodniej tradycj i, a cz y wewn ątrz japońskiego literaturoznawstwa t o te ż ma jak ąś swoj ą specyficzną nazwa myślę, że niema spe c specyf icznej nazwy ciekawy jes t też to, że w Japonii n ie do ko ńca istnieje podzia ł na powieści opowiadania racze j po prostu proza, wi ęc w ogóle bardz o dobrz e bardz o często jes t tak że nagrod y literackiej czy maj ą konkretn e opow iadania konkretne jej te ż nazywam y nowelk i opowiadania, wi ęc te form y są często o w iele krótszy o d teg o, czeg o jeste śmy przyzwyczajeni sama autorka prowadzi ła z ni ą by ła w Polsce wprowadziłam j ą 2 spotkania mówiła, że j ą zainspirowa ła forma ba śni bajk i, bo chcia ła opowiedzieć bardziej ni ż ta m alegoryczn ie metaforyczn ie, al e niekoniecznie czeka ła tylk o z kultur y japo ńskiej jedna k n ie oszukujmy si ę Japonii Japonia n ie jes t zamkniętym kraje m też czytaj ą dz ieci bajki n ie wiem Andersena, al e w og óle sa m tytu ł jak po japońsku to jest kami sam a oznacz a dos łownie Bóg i mia łyśmy te ż tak ą zagwozdk ę z t łumaczką prof. Beatą Kubiak, cho ć c i jak nazwa ć to po polsk u, bo tytu ł Bóg po polsku o d razu jedna k nasuw a skojarzen ie z Bogiem chrześcijańskim urz ędnik wiedział racze j nie prze z lata konwencjonaln y tamam i ile Chromika kam i t łumaczyła podcza s spotkań swo ich spotkań, że w Japonii jak Bogiem mo że być bóstwem mo że być wszystko t o mo że by ć zwierzę to mo że być człowiek mo że by ć kamień drzew o krzes ło w popkulturz e m ówi si ę o Bogu b óstwa toalet y więc, jakb y ona bardz iej odnosi ła si ę do teg o tak iego tradycyjneg o podej ścia do b óstwa Boga, al e my ślę, że trudn o jest dzi ś zna m z c o 311 gatunek, bo tam si ę pojaw ia tak a wypowiedź pewneg o nied źwiedzia, który skądinąd pojawia si ę w łaśnie w te j w te j opowie ści i ów nied źwiedź odwo łuje do f igury nied źwiedziego Boga właśnie to życzenia, żeby mia ł w op iece narratork a, wi ęc jak rozum iem, choć nie b ędziemy tuta j takiego rozb ioru obniżce autork a mia ła namyśli, bo t o wszystk o prze z wieloznaczne jest bardzo właśnie tak ie na po ły poetyckie, al e jak rozum iem ten Bóg jes t jakim ś tak im byte m n iekoniecznie identyfikowalne z tytułowym cz y można tytułowej jeszcze nie wiedz ą o konkretneg o Boga n ie jes t także nie wiem my jak o polsc y Czytelnicy nie w iemy, a t u chodz i o jak ąś konkretną polisę t o, że to n ie jest nied źwiedź nie to nie jes t niedźwiedź on a te ż m ówiła że, pisząc 1004 . rok u chcia ła napisać i też n ie zdefiniowa ł tego wpros t, al e my o mo że trochę o imigrantach All obcyc h w og óle spo łeczności, więc też powiedział, że jes t on mia ł oryg inalnie też między c iekaw zaciekawił te n w ątek że, gdyby sta ł w śród nas nied źwiedź w tłumie to zwr óciliśmy na n iego uwagę może niekt órym z nas wyda łby się uroczy ciekawej pluszow y, al e niektóre trend y cz y p óźniej patrzylibyśmy na n iego inaczej, wi ęc stwierdziła, że po co pisać o innym cz łowieku napisał nied źwiedzią i w jak i ten zab ieg sprawił, że t o ten tekst mogą sta ć i dzieci mog ą czytać doro śli, al e wydaje mi si ę ta m nie ma wielkiej to nie jes t także kalekami podj ął decyzj ę o PiS-ie w tak iej w tak iej formie w takim w takim oto to te ż trochę przypom ina sen ta cała rodzina jeszcze nie tak, bo nar ód na ramach korytarz e narrator to te ż niezdefiniowane to też by ło trudn e do uchwycen ia w języku polskim japo ńskimi i b y n im bardz o trudn o jes t wyczyta ć p łeć narratora m ówionym języku jes t o w iele prostsz e, wi ęc tłumaczka te ż zdecydowa ła, żeby zachować taką wsp ółczesną formę t o jest w Polsce i polskim bardzo bardz o trudne al e gd y narratork a narrator ów ta osob a mówiąca zab iera im, by i zaproszona przez nied źwiedzia na spacer id ą na spacer sp ędzają raze m przyjemn y dzie ń i jest tylk o tyl e jazd tyl e w ty m opow iadaniu i pierwszymi i w tym drugim w łaśnie to drugie jes t jak powiedzieli śmy zmodyfikowan ą wersją pierwszego n o bo pojawiaj ą si ę tak ie rekw izyty jak l icznik Geigera n p . ska żenie jes t wszechobecn a jakie ś komb inezony, kt óre chroni ą przed promieniowaniem szkodliwym i t d . t o wszystko jes t ju ż pok łosie Fukushimy p isarz w swoim wst ępie w ty m tekście zauważcie, kt óry jest pomieszczone w te j ksi ążce zaraz na pocz ątku, że to wydarzenie dz ieli cz y ta dat a właściwie, k iedy si ę wszystk o sta ło dzieli Japonię na przed i po to, estetów złośliwego twojego tekstu, że to, że t o rzeczywiście jest tak a bardz o fundamentaln a cezur a tak t o jes t mo i znajomi mo i przyjac iele Japończycy Japonki ka żdy z n ich dok ładnie pamięta c o robił teg o dnia s łyszałam naprawdę bardzo dużo histori ę o ty m, jakim kto ś wraca 20 km pieszo do dom u alb o nocował dzi ś na dworcu w biurze szkole jes t tak a jakaś ogromn a trauma i t o społeczeństw, które przyzwyczajon e do trz ęsień m ówimy o spo łeczeństwie, które nie wiem ziemianie, gdy ż n ie trzęsie wulkan y wybuchaj ą w ogóle ziemia jest spokojna i nagl e coś z tym krajem, gdz ie dan a spraw a trzęsienia ziemi, jakb y ja mieszkaj ąc w Japonii też sieciami w iele razy, ale t o, b y by ło trzęsienie z iemi wykraczające poza jak ąkolwiek skal e i wydaj e mi si ę że, ale trzęsienie trz ęsieniem z iemi tsunami to jest, by t o s ą traged ie katastrofy naturaln e i myślę, że z tym jako ś Japończycy byl i są pogodzen i wiedzą, że ra z na jaki ś cza s z iemia zwrac a się przec iwko n im, al e technika, ale to wyn ika, że t o, że on i uwierzyli uw ierzyli w świat, w kt órym energ ia jes t tania czyst a bezp ieczna, kiedy Japonia si ę bardz o s ilnie szybko rozwijała, zw łaszcza po drugiej wojn ie światowej, k iedy organizowano pierwsze igrzyska w Tokio zreszt ą zara z będą drugie t o było jeśli si ę n ie leży 1008 . ro k wszyscy pracowal i w pocie czo ła jakb y, wierząc w t o, że Japonia odbudowuj e powstawały pierwsze elektrownie atomow e nikt n ie zadawa ł pytania Okaj, ale c o się stanie jak to nie jak to si ę nie uda c o si ę stan ie jak wybudujem y elektrownie na uskokac h i pa n jak w kraju, w kt órym ziemia mo że si ę trz ąść i my ślę, że ten, jakb y ten 11 marca pokaza ł, że ta w iara w sta n bezp ieczny ci ągły rozw ój w t o jak te n świat funkcjonował to wszystk o dziś zapad ło i na, tyl e że większość ludz i nadal nie chc e kupować owoc ów warzyw w og óle z Północnego Wschodu Japonii, by ludz ie ch ęć dziesi ątki tysięcy ludz i nadal mieszkaj ą w Fukushimie w barakach w og óle jaki ś tak ich tymczasowych schron ienia dach nawe t jeśli próbują wyprowadzi ć si ę gdzie ś szuka ć schron ienia s ą dyskrym inowani bardzo, wi ęc z 1 strony na przeci ętny Japończyk wywarło to szok, ale z drugiej też z łamało troch ę japońskie spo łeczeństwo i tą wiar ę w to, że wszystk ie problemy jakoś pouk ładało, że raz byw a lep iej ra z gorze j, al e jako ś dam y sob ie radę pamiętam t o by ło wstrz ąsające wypow iedzi r óżnych of icjeli polityków też japo ńskich, kt óre wted y pokazywan o w telewizji, kt órzy robili się p ierwsi przeżywali jakie ś potworne upokorzen ie w związku w łaśnie z ty m, że teg o rodzaj u sytuacj a wystąpiła, jakby czul i się bardz o w inni z 1 strony oczywi ście w inni na pewn o, al e z drugiej stron y bardz o d ługo n ie m ówiono japońskich med iach w og óle cokolwiek zosta ło przez k ilka dni Japończycy byli bombardowan i g łównie obrazam i w ielkiej fali, kt óra poryw a ws ie miasteczka al e gd y coś ta m było, że niby jaka ś awaria co si ę sta ło, ale ludzie n ie m ieli poj ęcia o skal i zniszcze ń ewakuacj ę zarządzono tylk o dziś ta m pocz ątkowo bardz o małym prom ieniu dookoła sameg o reaktora, k iedy zacz ęły nagle informację wychodzi ć na jaw ludz ie byl i przerażeni nawe t sama pisarka kalekam i wiedziała, że on a by ła przekonan a, że w Tokio n ie da si ę żyć by ły tak ie nagl e fal a informacji strach u zacz ęto przypomina ć sobie wiadomo ści opowieści artyku ły z czasów awar ii w Czarnobylu i jakb y Japończycy mieszkaj ący i wysokie w Fukushimie oko ło 260 k m byl i przekonani, że jakb y Tokio zg inie, że to jes t koniec teg o w ielkiego m iasta w ca łej metropolitą m ieszka oko ło 40  000 000 ludzi i ten ro k by ł tym pal iwem, kt óre sprawi ły, że f irma kalekami postanowi ła napisa ć niedźwiedziego Boga w wersji Ligety ego 2011 roku, ale m imo, że min ęło 8 lat nadal jes t nada l temat 1 z wi ększych tematów japo ńskich mediach nada l o tym, bardz o du żo mówi bardz o du żo pisze w jak im tonie dzisiaj dz isiaj my ślę, że coraz więcej ludzi buntuje si ę przec iwko energii atomowej, jakby coraz s ilniejsze jest ruc h w og óle antyatomow y, al e z 1 strony z drugiej jest s ilna narracj a, kt óra pr óbuje promować turystyk ę sk ładu n a do Północnego Wschodu i troch ę taką promowa ć s łużyć sielanka tradycyjna Japonia piękna jes t trochę tak ja k u nas si ę promuje n ie w iem Podlasie, al e te ż coraz więcej zaczyna si ę m ówić o tym, że japoński rz ąd nie poradzi ł sobie z tym wszystkim c o si ę stało, że t e szybk o, czyl i ta firma, która do, kt órej należała energi ę, by ta elektrown ia atomow a nie zrobiła teg o co pow inna była zrobi ć n ie informowała od raz u skal i zanieczyszczenia, więc myślę, że t e emocje pierwotne opad ły na tyl e, żeby cora z bardziej krytycznie ich na ch łodno podej ść do tego temat u, al e Japończycy n ie maj ą w ielkiego wyboru liczby czuj ą, że musz ą polega ć na na te j energ ii atomowej, al e je j boją, więc myślę, że to jes t tera z tak i momen t trudn e trudne dl a Japonii kraju, kt óry się starzej e, który 30 lat zmag a si ę z kryzysem ekonom icznym oraz jes t gorze j ra z gorze j racze j te ż pod k ątem pol itycznym niby rz ąd jes t mocno praw icowe nacjonal istyczne konserwatywn e wi ęc n o jest tema t nada l n ierozliczone nie inny skład prem ier, aby wymy ślił sob ie, że pomysłem na rozl iczenie si ę z ty m b ędzie zorganizowanie igrzysk m ówi o tym, że s ą igrzyska Odrodzenia igrzyska od odbudowan ia si ę Japonii, al e cora z głośniej m ówi też, że mo że t e miliardy mo żna było wyda ć na n ie na dom y dl a ludzi mieszkaj ących w prefekturz e Fukushima n iekoniecznie na igrzyska, więc tyc h g łosów krytycznyc h jes t coraz wi ęcej wniesie trochę t o zestaw ienie tych 2 wersji opowiadania nied źwiedzi Bóg skojarzy ło z tak im tekste m, który opublikowa ł po atakac h Breivika mo żliwe tak a analogia odległa ale w jak im sensie t o jes t co ś podobneg o opublikowa ł Jonas, bo 1 z w 1 z norwesk ich gaze t Otóż tworz ą obra z Norwegii jak o tak iej swo istej sielanki jak o w ka żdym razie kraj u, w kt órym wszyscy właściwie czul i si ę bardz o bezp ieczni premier jeździł rowerem do prac y tak dalej i t d . i nagle t o wszystko 180 stopni si ę zmieniło t o znacz y ten kraj przestał by ć ju ż kraje m tak im, w kt órym w, kt órym wszystk o jes t bezp ieczne oczyw iste, w kt órym nie ma tak iego momentu zawahania, kiedy się co si ę robi tylk o właśnie spontanicznie uczestn iczy si ę w codzienno ści trochę tuta j tak jest właśnie co znacz y t o spotkanie z nied źwiedziem w dziewięćdziesiątym czwartym jes t spotkaniem bardz o tak im w łaśnie bezpo średnim pozbaw ionym l ęku dystans u jak już tam zrobić sob ie t o element niepokoju czy niedomaga nota jes t ta m n iedopasowania, jak iej dyskryminacji to też c iekawy moment 1004 . t o było 5 lat po p ęknięciu bańki ekonom icznej w Japonii do osiemdziesiątego dziewi ątego rok u Japończycy byl i przekonani, że wynosi ci ągle bogaci ć nagl e wszystk o posypało okaza ło si ę, że te n ich ci ągły rozw ój jest 1 wielką spekulacj ą i t o by ł okres bardz o du żego niby n ie wiem niepewno ści n iepokoju, więc t o opowiadanie też dlateg o chyba sta ło się tak im h item, że jedne stron y by ło marzen iem o bezpieczeństwie o piękne imieniem Sielance codzienno ści, a z drugiej pokazywa ło, że co ś się coś roz łam ma ło co ś si ę o psuj e i ta m się pojawi jaki ś taki innym to nie jes t taka bajk a w 100 % przyjemna n o n ie nie szansom, jak ie akcenty, kt óre sprawiaj ą, że zostanę jego mento r jes t trochę niepokoją ładu, lec z w og óle jes t zwierz ęciem, kt óre na tyle ż budz i pozytywnyc h skojarze ń z przytula przytulny m mi się tak im fajny m kochanym i sympatycznym i jednak groźnym czym ś gro źnym gro źny t o, tak wi ęc jakby t o jes t t o by ł te ż w łaśnie momen t c iekawe dla Japonii moment, w którym gdzie ś tam si ę nie mówi zby t dużo, ale t o by ły te ż, b y wy, bo trzęsienie z iemi w Kobe potem by ły atak i gazu sar in w tok ijskim metrze t o te ż by ły 2 bardzo silnie szokuj ące wydarzenia, kt órych kalekami napisa ła te n teks t, wi ęc podobn ie gdzieś dla n iej szokującym wydarzen iu ju ż innym momencie swojeg o życia napisa ł, ab y postanowi ła wr ócić do opow iadania sprzed 17 lat i sam a m ówiła, że chcia ła, b y wierzy ć w to, że w świecie po Fukushimie mo żna po prostu przej ść na space r, że nawet jeśli to b ędzie wyglądać inaczej t o, że mo że jako ś pisa ła to przekonana, że będzie musiał wyprowadzi ć si ę z Tokio, że Tokio nie b ędzie m iejscem zatem z życia, że może nawet jak t o b ędzie chodzić sk a Andrzej licznikiem Geigera t o, że jako ś, że t e prost e przyjemności, chocia ż jaki ś, cho ć w ogran iczonym zakresie zostan ą je j życiu okazało si ę, że straszn ie troch ę wielkie ocz y z 1 strony, al e nie dotyczy ł je j je j się uda ło, al e dotyczy jedna k sporej grup y os ób, które nie mog ą wr ócić do dom u, gdyż myślę, że jes t chyb a na tym polega pi ękno tego tekstu jes t teks t mocn o un iwersalny b o, zwłaszcza w Polsce w krajowym nawe t na spotkaniu autorsk im pan ika kam i pytała się cz y mamy elektrown ia atomow a w Polsce, czyli jes t ruc h antyatomowy, więc rozmawiali śmy troch ę o tym, rozmawia łyśmy i też, jakb y c iekawa była rozmowa, że m y jeste śmy przed ty m wszystkim Japonia t o gdzie ś ta m przepracowa ła, al e mo żna pod zam iast Niewiem katastrof y atomowej my ślę wpisać cokolwiek c o na s czek a zm iana klimatu czyn y n ie w w ielu krajac h świata jes t wojn a nawet jaki ś tak ich strasznyc h strasznyc h okolicznościach ludz ie nada l próbują jako ś uk ładać życie po w izycie co ś wi ęcej o te j autorce k im jes t kaw a kami c o t o jes t za posta ć, jak im jes t w ieku i Hiromi kaw a kami ma teraz 61 lat je śli dobrz e pamiętam jes t 1 z bardz iej znanyc h japo ńskich Pisarek my ślę, że Vogue w og óle też n ie nale ży mylić z e mn ie jako ko ła kam i drug ą bardz o popularną pisark ą, aczkolw iek kilkana ście la t młodszą była tłumaczona wcze śnie na Polski m. in. nadepn ęła na w ęża i im od l iczby też c iekawe, że im niestety książki n ie są dost ępne poza dz iedzin Bogiem po polsk u, ale wydawał j e m. in. wydawn ictwo Karakter jes t taką jest chyba my ślę, że jednak jedn o z najbardz iej znanyc h polsk ich Pisarek tera z, kt óra te ż pisze bardz o dużo, al e te ż, b y p isze w iersze i próbuje m ówiła ostatnio o tym, też miała wyk ład na Uniwersytecie warszawsk im dl a Japonii stów i m ówiła, że baw i si ę konwencj ą l iteratury klasyczne j, więc bardz o wszechstronną z e stron ą postacią t o te ż bardzo ciekawe że, zanim opubl ikowanie wizj ę Boga pr óbowała, by zaczynała od p isania opowiadań sens ich geneza jest większy nigdy n ie mia łem okazj ę przeczyta ć, gdz ie nigdy chyb a nie przebiły si ę do ma instreamu, al e opublikowa ła publ ikuje du żo jes t chyb a tak ą mo żna kultowe to jest dziki s łowo, kt óre jak używam rzadko, al e jest 1 z tak ich nazwisk, które dzi ś trzeba zna ć je śli m ówicie o japo ńskiej wsp ółczesnej l iteraturze p isze zazwycza j o zwyk łych ludz iach o nie teoretycznie, gdy mia ła powiedzieć c o się dz ieje w ksi ążkach powiedziałabym, że cz ęsto n ic, ale chyba t o jes t najpi ękniejsze bardz o dzi ękuję Karolina Bednarz japo ńska reportażystka wydawn ictwa tajfuny by ła państwa gościem dzi ękuję bardzo tylk o pow iem, że mam y k ilka egzemplarz y książki nied źwiedzi Bóg chwilami kaw a kam i mogą pa ństwo do nas pisać na adres dl a was ma łpa to kropkę va n dla was ma łpa to Krupka Anna i t e osob y, które p ierwsze się odezw ą to dostaną egzemplar z tej n ie na naprawd ę niezwykłe ksi ążki bardz o dziękuję wiem, że jes t z nich, a za momen t Tomasz Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - TOMASZ STAWISZYŃSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA