REKLAMA

Pociej: Będziemy korzystać z każdej dostępnej nam formy nacisku na władzę, żeby doprowadzić ją do normalności

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-13 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
10:29 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
porane k Radia TOK FM Dominika Wielowieyska w itam ponownie gość Radia TOK FM jes t Aleksander Pociej senator koalicji Obywatelskiej dzie ń dobr y panie senatorz e dzie ń dobry czy by ł jak i zam ieszanie przed wybore m marsza łka Senatu, bo dziwnie było t o, że z 1 strony PiS - u słowa, że nie w iadomo czy Tomasz Grodzki będzie rzeczywiście miał za sob ą większość z drugiej stron y gorzka senatorow ie niezale żni zrobił konferencję prasow ą po t o, żeby powiedzieć, Rozwiń » że nie powiedz ą na kog o zag łosują n o i redaktor t o s ą gry pol ityczne, a t e s ą amb icje ludzkie, czyl i że zamieszanie p o stronie opozycji by ło w ostatn iej chw ili jakie ś ta m by ło, ale szczęśliwie zakończyły się ta k jak si ę skończyło, poniewa ż t e zapow iedzi przez i w ciągu tygodn ia i wcześniejsze n o one cały cza s sugerowa ły, że te n wyn ik jes t niepewne no właśnie rządu n iepewny, dlatego że opozycja mia ła pewn e problem y z wzajemnym zaufan iem, że b ędą dotrzyman e te ustalen ia, kt óre by ły zawart e między l iderami, że niektórzy s ądzili, że w łaśnie tyc h tyc h ustale ń kto ś n ie dotrzym a proszę pozwoli ć mi, że ogranicza si ę tylko do teg o, że pol itycy s ą lud źmi amb itnymi i pewn e amb icje troch ę trochę wyrasta ły pona d dobr o wsp ólne, ale najwa żniejszy rezultat pa n senator niezale żny wy najwa żniejszy jes t rezulta t i te n rezulta t jes t wspania ły, a czy n ie było takiej możliwości, ab y n p . Wadim Tyszkiewicz Krzysztof Kwiatkowski znale źli się jednak w klub ie koalicji Obywatelskiej, dlaczeg o są poz a klube m ja rozum iem, że jes t t o jaki ś wyb ór ta m ewentualnie razem z n im być pan i Lidia Staroń, a pan i Lidia Staroń, która kiedy ś była Platformy obywate l, kiedy by ła w Platformie p óźniej niż p óźniej zbli żyła si ę d o prawa i sprawiedliwo ści co prawda podkre śla, że dl a n iej ważne wa żne s ą pewn e tematy i prac a wczora j wczora j, jakby m pozytywnie zdz iwiony, ponieważ nasze wstrzym a o d głosu, a m imo teg o, że prawo i sprawiedliwość zrobiło w stosunku do n iej pewien ges t n ie wystawiła kontrkandydata w je j okręgu, umo żliwiając jej w te n spos ób zwyci ęstwo, ale to jest to by ły dobre prognozy t o na zna k we wszystk ich komentarzac h i wszystk ich anal izach wcześniejszych to było pow iedziane, że tam 3 niezależnych o d nas 1 niezależna to jes t o d prawa i sprawiedliwości okazało si ę, że do końca ko ńcząc ten w ątek przygotowa ń do głosowania za zaskoczył mnie to, że by ły pose ł Marek Jakubiak w łaśnie pan a wskazywa ł jak o osob y stron PiS prowadz i rozmow y, którą mo żna ewentualn ie przeci ągnąć na drugą stron ę pa n gwa łtownie zaprotestował z czego to wyn ika z tak iej gry n ie w iem Lem nie ma m bladego nie ma m bladego pojęcia, o ile par u senator ów opozycj i wpros t m ówiło o jakiś pr óbach ich przekup ienia stanow iskami o tyle do mn ie n ikt n ie dzwonił my ślę, że dok ładnie dokładnie drug a stron a wiedziała, że nie ma c o do mn ie dzwonić w iemy, że anal iza wał t o c o powiedzia ł pa n Jakubiak no al e rozważa pan poz ew nie ja muszę zobaczy ć szczerze m ówiąc szczerze mówiąc ty m całym zam ieszaniu w tych przygotowywa ł przygotowan iach nawet oprócz mojeg o o świadczenia szybkiego n ie mia łem nie mia łem czasu, żeby analizować stron ę prawną z teg o co s łyszałem o n tylk o wyłącznie ta m się powo ływał na jakiś portal, kt óry podał, więc jeżeli się powo ływał na porta l coś c o było oficjalne to wted y nie ma tak iej przestrzen i, ale będę analizował jeg o wypowied ź pisa ł cza s utrzymuje, że piłka jes t w grze to znaczy ca ły czas mo że zawalczy ć o większość czy myśli pan, że t o jes t mo żliwe, o czym wi ększość Senat an i dach n ie s ądzę, żeby by ła w te j jakakolwiek przestrze ń do zm iany marszałka, a n ie s ądzę również, żeby by ła przestrze ń do zm iany do zm iany przygotowywanyc h zm ian do czeg o do przyj ęcia komisji c o do teg o n ie w ierzy natom iast w przysz łości, jeżeli zakładka jes t tak ma ła jes t, je żeli jes t tak że, że z pewnyc h pewnyc h tematac h m u więcej ewentualnie, jeżeli pojawi ą si ę światopoglądowe to ta wra żliwość p o stronie opozycj i ona r óżna po r óżnych stronac h wted y wtedy mog ą si ę pojawi ć ewentualnie jakieś pojedyncz e przegran e spraw y al e, al e tak bywa ło i akurat tuta j z teg o n ie robiłbym cz ęść, czyli w przypadk u opozycj i ta rado ść z odzyskan ia Senatu n ie jes t jednak on o zbyt napompowan e z tego powodu, że Sejm mo że odrzuca ć poprawk i Senatu większością, czyl i PiS po prostu może t e poprawk i odrzuca ć pan i redakto r z teg o też powod u n ie rozpocząłem nasze j naszeg o dz isiejszego spotkan ia, a od 4 stacji Anny Szczepkowskiej nie powiedzia łem prosz ę państwa 12 listopad a sko ńczył się w Polsce PiS n ie czego ś takiego oczywiście n ie można powiedzie ć, al e gest marszałka wraz z jego na t o wskazywa ł boty fałdki na wz ór Tadeusza mo że z mazowieckiego mogą sugerowa ć, że tak ie poczucie ma koalicja Obywatelska pan i dyrekto r się po prost u bardz o c ieszymy, że uda ło si ę wygrać no t o jes t naturalne ale, żebyśmy przeszl i do praktycznych skutk ów c o c o właściwie opozycj a w Senacie mo że zrobi ć dużo do reszty wbr ew pozoro m du żo prezen t sobie przypomnie ć ca łą poprzedni ą kadencj ę, k iedy t o prawo i sprawiedliwo ść przepycha ł ustrojow e zahaczaj ące o zmianę konstytucji d e fact o ustawy w 48 godzin, kiedy t o be z żadnej op inii prawne j be z żadnego namys łu przychodzi ły kolejn e nowel e Sądu Najwyższego zmiany, kiedy ci sami ludz ie ci sam i m inistrowie sprawiedliwo ści m inister sprawiedliwo ści, kt órzy pop ierali kolejn ą zmian ę przychodz ili miesi ąc później m ówi, a to bardz o przepraszamy no zupe łnie inaczej mus imy zrobi ć, poniewa ż Spartę mieli śmy ustaw ę w zwi ązku z ty m teg o po pierwsze n ie będzie po drug ie jes t inicjatywa ustawodawcz a Senatu no dobrze znaj ą odrzuci po prostu, al e prosz ę bardz o tylk o różnica jes t taka, że do te j por y opozycj a sk ładała w sejmie projekt y ustaw, a pa n marsza łek marszałek w zamra żarce, że tera z muszą głosować n o t o n iech poka żą ludziom n iech poka żą Polakom, że n p . odrzucaj ąc pewne pomys ły, kt óre dl a Polaków s ą dobre t o zupe łnie inna sytuacj a zupełnie inn ą sytuacj ę r ównież jes t to, że trzecia osob a w pa ństwie b ędzie m ówił normalny m j ęzykiem b ędzie m ówiła o rzeczach, które s ą wa żne dl a wi ększości Polaków, poniewa ż wi ększość Polaków zag łosowała na opozycję, a cz y Senat b ędzie zapraszał prem iera na posiedzenia, żeby odpyta ć g o z r óżnych spr aw mog ę odpowiedzieć tylk o ty m c o m ówił wczora j pa n marsza łek Grodzki w ielokrotnie, że b ędzie u żywał ka żdej mo żliwej form y zgodnie z e swoimi prerogatyw y am i do tego, żeby wyrażać wol ę opozycji, ale jes t tak ie prawo Senatu, żeby poprosić prem iera o to, ab y si ę t łumaczy jakiś kwestii tak rozumiem, że nad b ędzie z teg o prawa korzysta ł b ędziemy korzysta ć z ka żdej dost ępnej na m form y nac isku na w ładze, żeby t ę w ładzę doprowadzi ć do normalności jes t pa n zwolennikiem zm iany l idera Platformy Obywatelskiej na pewn o jeste m przec iwny zmianie kon i podczas przeprawy no dobrz e, ale ich wybor y są zaplanowane w styczn iu jak rozumieć odbędą się odb ędą si ę w styczn iu i wted y b ędziemy si ę zastanawia ć si ę, ale tera z tworzy pan chciał powiedzieć zagral i jak Schetyna b ędzie by ły dale j prezes wre s iebie najpierw chcia łbym zobaczyć, kt o si ę pojaw i jako kandydat i wtedy będę m ógł nas, że jest zapowied ź w ustawie, lecz no i Bogdan Zdrojewski był dobry m szefe m Platformy myślę, że byłby dobry m szefem Platformy nie w iem czy by łby lepsz y o d Grzegorza Schetyny, kto jes t lepszy m kandydate m na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońsk a cz y Radosław Sikorski Małgorzata Kidawa-Błońska i za nią pan zag łosuje, gd y przyjdzie cza s 2 i ta ńca i je żeli b ędzie, je żeli będzie dan e dl a tak ich wyb ór t o na pewn o b ędę w b ędę b ędę g łosował za Małysza bardzo dziękuję za rozmow ę gościem Radia TOK FM by ł Aleksander Pociej senato r koalicji Obywatelskiej bardz o dziękuję pani dzi ękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - DOMINIKA WIELOWIEYSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA