REKLAMA

Bodnar: Nie wystartuję w wyborach prezydenckich w przyszłym roku

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-13 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:32 min.
Udostępnij:

- W ślubowaniu na Rzecznika Praw Obywatelskich jest napisane, że będę wykonywał powierzone mi obowiązki z najwyższą starannością i sumiennością. Zawarłem swoisty kontrakt z obywatelami. Jeżeli mam ten kontrakt zrealizować to muszę go zrealizować do samego końca - mówił Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM Dominika Wielowieyska się śmiejemy, że jeste śmy na anten ie, a w studiu dr Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich dzień dobr y w itam pan ie doktorze dzi ękuję pani redaktor inne państwo cz y wystartuj e pa n w wyborach prezydenck ich w przyszłym rok u n ie nie wystartuj e w wyborac h prezydenck ich w przysz łym roku rozumiem pytan ie pani redakto r związany z artyku łem Jarosława Kurskiego redaktor a naczelnego gazet y wyborcze j z ostatn iej sobot y tak Rozwiń » że chcia łbym rozwia ć tuta j wątpliwości nie b ędę wyborach startował i ca ły szereg powodów, dlaczego nie pow inien teg o robi ć w tym artykule Jarosław Kurski n ie wym ienia nazw iska potencjalneg o kandydata, ale rzeczywiście te n op is bardzo pan a pasuj e ich rzec z w ty m, że jakb y ide ą tego artykułu t o już potrzebn e jes t obywatelsk i obywatelsk i kandydat, dlateg o że ew identnie part ie mają proble m czy part ie opozycj i opozycja ma problem wskazan ia takiego 1 silnego kandydat a, że t o obywatele być mo że powinni wskaza ć kogo ś innego by ć mo że tak a anal iza pol ityczna pana redaktor a Kurskiego wskazuj e, że jes t tak a potrzeba to ju ż jes t kwestia myślę, że wasz e komentarze do nich, a nawe t rozwa żyć tak i się jako tako po p ierwsze, artykuły tak jak przyszedłem do trakt u jako wyra z tak iego du żego zaufan ia jedna k docenienia prac y moje j ora z mo ich współpracowników t e ostatnie 4 lata bra t był dla nas bardz o wymagaj ące bardz o trudne nie tylko z e względu na te kwest ie, kt óre wszyscy dyskutujem y, czyl i obrona praworządności chociażby t o, że faktycznie odwiedzi łem oko ło 200 miast w Polsce mię spotkania się, jakb y jego kampania wyborcz a t o m ógł wyglądać piw niektóre osoby to gdzie ś tam czasami nawe t mo że zarzucała im naprawdę chodziło o t o, żeby si ę spotka ć i i porozmawiać zebra ć problemy podejmować interwencje opozycji bardz o aktywn i na poziomie lokalny m, je żeli chodzi o rozwi ązywaniu różnych spr aw i problem ów natomiast, jakb y si ę zastanowić na d ty m, jak i urząd pełnię t o nawet ju ż umiem ślubowanie i ta m ślubowanie rzecznika ładnie jes t napisane i to i to przeciekaj ą w parlamenc ie, że b ędę wykonywa ł pow ierzone mi obowi ązki z najwyższą staranno ścią i sumiennością wydaje si ę, że kwest ia powierzenia obowiązków jes t szczególnie wa żne, bo to to znaczy tak iego zawod u tak i swo isty kontrakt z innej strony obywatelam i, że mam reprezentowa ć ich praw a z drugiej strony z parlamentarzystami poprzedn imi odpow iadam za t o jak wykonuj e swoją prac ę po trzecie także mo im biurem, bo przecie ż ile ś os ób mi uf a z n imi współpracuję wierz ą, że pewn e zapowiedzi plan y, kt óre ma m do końca kadencj i zostaną zreal izowane i po prost u, jeżeli mam te n kontrakt realizować musi g o zrealizowa ć do samego końca kadencja ko ńczy si ę w przyszłym roku wi ęc, jakby pan zrezygnował t o tylk o kawa łeczka swoje j kadencji n o tak, ale jednak, jeżeli by śmy trzymal i się sztywn o to kadencj a rzecznika trwa 5 lat dzi ś ko ńczy we wrze śniu 2020 roku n o i do teg o moment u i każdy dzień si ę liczy nie ma takiej szans y, że za 3 miesiące zmieni brzmienie nie ma absolutnie nie ma takiej tak ich szans jeszcz e ra z najwyższa staranno ść najwyższa sumienno ść, której wymagan a od rzecznika wymag a teg o że, żeby wykonywa ć t o urząd maksymalnie porz ądnie się ze szkolnego biegać ten urząd jeszcz e raz 2020 roku 2 kadencje dopuszcz a prawo n ie znaczy od pocz ątku w iem, że 1 kadencja i że z e wzgl ędu na w łaśnie r óżnego rodzaj u tak ie w ątpliwości zagro żenia zwi ązane z wykonywan iem funkcj i, które mogły w dzień funkcjonowa ć pod kon iec kadencji n ie będą się ubiegał, że chce być tylk o przez 1 kadencję policja podejrzewa si ę po zako ńczeniu kadencji n o cóż po, a może zdecyduj e się pana wej ście w polityk ę wted y po pierwsze, ostatnio uda ło si ę zrobić habilitacj ę w zwi ązku z ty m jestem naukowcem t o jest dl a mnie p ierwszy zaw ód i na pewno pracę naukow ą b ędą kontynuowały nawet pow iem tak żałuję czasami, że nie ma tak iego zwyczajneg o normalnego czas u można p ójść do biblioteki posiedzie ć poczyta ć co ś sensowneg o napisa ć, a r óżne inne rzeczy zobaczym y tak mówię, że n ie wyklucz a pan udzia ł w pol ityce po zako ńczeniu kadencji ja myślę, że po tych k ilku latac h kadencj i rzecznika i po ty m, jak m ierzy się różne program y publicznych n ie mog ę wyklucza ć zaanga żowania w służbę publiczn ą za służbę publiczn ą także uznaj ą zostan ie pol itykiem, ale my ślę, że dl a ka żdego naukowca ka żdego ekspert a działacza społecznego to jes t bardz o poważna decyzja bliżej pan u do lew icy cz y do centrum po łożna pan i redaktor t o już s ą tak bardz o trudn e pytan ie jak ja my ślę, że ważne jest t o, jak ie mam poglądy stara m się po prost u w ierny swo im pogl ądom, a o jak pan, że Antoni Macierewicz m ówi o ty m, że du ża cz ęść klas y pol itycznej zm ierza do cywilizacji śmierci, że gender, że na marksizm, że to mus i by ć pa ństwo narodowe katol ickie t o co pa n sądzi na te n temat t o mogę jedyn ie do teg o się odnie ść jak o Rzecznik Praw Obywatelskich i je żeli słyszę o takie hasła n o t o racze j mi przypominaj ą podwa żanie warto ści konstytucyjnyc h warto ści konstytucyjn e, do których zreszt ą si ę odwo ływał także Antoni Macierewicz w swo im wystąpieniu t o s ą takie warto ści jak przeciwdzia łanie dyskryminacji ochron a godno ści r ówności kobiet i mężczyzn t o jest ochron a praw a do prywatno ści prawo dowolneg o wyboru t o jest tak że balansowan ie r óżnego rodzaju wartości ani te ż wa żność tak że zacytuj ę Antoniego Macierewicza t o pa ństwo ma broni ć wartości narodowyc h chrze ścijańskich oraz broni ć Polaków przed ideologi ą gende r, a wskazaniami s ą w te j kwest ii zap isy konstytucj i konkretnie zap is o tym, i ż małżeństwem zwi ązek kob iety mężczyzny ora z zap is o praw ie do życia poza tak t o, jeżeli chodz i o art. 18 konstytucji t o, do którego odwo ływał pa n marsza łek senior to jes t tyle interpretacji w jaki spos ób nale ży do teg o podchodzić i z pewnością gwarancj e konstytucyjn e ochron y rodz iny ora z ochrony małżeństwa nie stanow i przeszkod y dla real izowania różnego rodzaju postulat ów nazwałbym t o mo że tak lew icowych w skrócie natom iast jak m ówił z kole i chrześcijańskim dz iedzictwie t o wart o spojrzeć do znowu do te j samej konstytucj i do preambu ły do premiera do preambu ły nap isanej prze z Stefana Wielkanoc licz ę i cytowanego zreszt ą wczora j prze z prezydenta premiera Tadeusza mazow ieckiego, gdzie jes t odwo łanie zarówno osób wierzących jak i os ób nie podzielaj ący w iary Boga wywodz ących wartości innych źródeł konstytucja ma charakte r w łączający w łączający r óżnego rodzaju grup y mniejszo ści narodowo ści do zakres u poj ęcia obywate l wydają się, że wystąpienie marsza łka sen iora by ło racze j wy łączające wykluczając kropk ę na d pan a zdan iem przep isy konstytucji dotyczący zwi ązku kob iety m ężczyzny n ie wyklucz a uchwalen ia ustawy o związkach partnersk ich natomiast mo że być kwest ionowana ustawa, kt óra wprowadz a ma łżeństwa osób homoseksualnyc h tak rozum iana jest k im ja my ślę, że to od d łuższego czas u trwa ta debat a i konstytucjonaliści niektórzy konstytucjonali ści mają taki pogl ąd, że przep is mówiący o ma łżeństwie n ie wyklucz a wprowadzenia także ma łżeństwa osób te j samej p łci akurat szansa, że mamy wymagało zm iany oraz wyższa o zmian ę konstytucji natom iast absolutn ie nie ma potrzeby zmieniać konstytucj ę chodz i o związki partnersk ie nie ma żadnych przeszkód inne wartości konstytucyjne, dlateg o że otrzymana zgodno ści praw a do prywatno ści zakaz dyskrym inacji wr ęcz powinien i wreszc ie tak że wymog i wynikaj ące z orzecznictwa Europejski Trybunał praw cz łowieka wr ęcz wymag a o d Polski uchwalen ia ustawy o zwi ązkach partnersk ich zresztą dok ładnie za miesi ąc b ędę organizował rozpoczn ie si ę Kongres praw obywatelskich trzec i Kongres praw obywatelskich, gdz ie m. in. też zaprezentuj e takie ju ż du ży raport dotycz ący r óżnych prawnyc h aspekt ów poszanowan ia praw os ób LGBT w Polsce b ędzie do tak ich ważniejszych punkt ów Kongresu cz y ustawa obecnie obowi ązująca antyaborcyjn a narusz a prawa kobiet 1 przyjmuje taki pogląd, że t o jak nawi ązuje w ci ągu tego przemówienia n ie b ędzie tak natom iast ja stara m się przyjmowa ć w czas ie kadencji by ć wierny takiemu pogl ądowi, że t o jes t kwest ia wymagaj ąca tak g łębokiego uzgodnienia politycznego, je żeli chodz i o aktualn ie obowi ązującą ustawę, że wydaje się, że Rzecznik Praw Obywatelskich n ie powinien si ę w te j kwestii wypowiada ć w sposób jednoznaczn y natomiast cały czas i w ielu w ielu wystąpieniach twierdz ę, że obecna ustawa jes t po prostu wykonywana ze wzgl ędu na różnego rodzaj u wygl ądali, jakby inna, ale chodz i o to czy lata ło znam y łamie prawa r ównież kwestia to jest kwestia, ponieważ czy m innym jes t zmiana ustawy o sprawie pisali śmy niedawno same przep isy gminnym jes t n iewykonywanie ustawy pocz ąwszy o d dawnego wyrok u w spraw ie Alicja 1000 przeciwko Polsce wyro k Europejskiego Trybunału praw człowieka mam dość, że stosown a szablonam i wykonywan ia ustawy czytam co ś innego rozumiem pa ńskie zdanie na te n temat, więc skoro nie chc e pa n, jakby ze stanow iska w kwest ii kszta łtu przepisów przepis ów tej ustawy to przejd źmy do nast ępnej kwest ii mianowicie, jak ie znaczenie ma t o ju ż opozycja ma wi ększość w Senacie, bo przecież można powiedzieć, że Sejm i tak może odrzuca ć wi ększością poprawk i senackiej PiS wi ększość ma to myślę, że fundamentalne znaczen ie z punktu w idzenia poszanowan ia praw wolno ści obywatelskich poniewa ż, je żeli przyjm iemy, że sposobem na ogran iczenie naszyc h praw wolno ści jes t są jes t przyjmowan ie prze z parlamen t ustaw i odpowiedni ą jako ść legislacji ma znaczen ie z punkt u w idzenia kszta łtowania praw obowi ązków obywateli t o wa żna jes t jak t e ustawy s ą przyjmowan e mieliśmy w ielokrotnie przypadki, kiedy wa żne ustawy o charakterz e ustrojowym, al e tak że ustawy, który mia ł wp ływ na prawo wolności by ł utrzymywan y w temp ie zawrotnym temp ie n iezwykle szybk im sa m pami ętam noc e w Senacie, k iedy pr óbowano zwr ócić uwag ę na te ż sam osobiście prosz ę zwrócić uwag ę na r óżnego rodzaju niedoskona łości cz y wadliwo ść ustaw i t o przychodzi ło kompletn ie be z Echa i co więcej dążono do teg o, ab y jak najszybc iej zako ńczyć proce s leg islacyjny także, je żeli obywatele s ą troszcz ą się o to w jak i spos ób b ędzie kszta łtowane prawo, kt órych dotyczy to myślę, że to dla n ich dobra wiadomość mus i taki praktyczn y przykład poda ć czy pa n pan ie doktorze zgodz i że, gdyb y opozycja większość w radzie poprzedn iej kadencji t o niemo żliwe byłaby ta operacj a z Trybunałem Konstytucyjnym, kt órą PiS przeprowadzi ł m ógł szybk o zmienić zasad y dotycz ące Trybunału Konstytucyjnego, zanim Trybunał zaj ął si ę odpowiednim przepisem, że ta operacj a nie by łaby możliwa, gdyby te n uk ład by ł taki sa m jak dzi ś ja myślę, że i tak byłaby możliwa to znacz y ta m szczegóły być mo że to by łoby bardz iej rozl iczony w czas ie, ale tej że planują przeprowadzić, ale n ie by łby w stanie przeprowadzić w tak iej form ie zrobił to pociąg tak wynika, że gon imy sob ie, że przeprowadzen ie tej zmiany t e zm iany w 2015 szesnastym roku nie tylk o i wy łącznie opierał si ę na zmianach ustawowych ALU opierał si ę na łamaniu konstytucj i na odmow ie zaprzysi ężenia legalnie wybranyc h s ędziów Trybunału Konstytucyjnego ora z na odmow ę opubl ikowania wyrok u Trybunału Konstytucyjnego tak jedno przypomnijmy, że t o by ły fakt y, kt óre dz isiaj nie zosta ły w żaden sposób napraw ione i wyprostowane i tera z, jeżeli tamt a zm iana dotycz ąca Trybunału Konstytucyjnego wtedy by ła uznawan a za fundamentaln ą do dokonywan ia dalszych zm ian t o zosta ły przeprowadzon e nawe t prz y oporze tak czy może wzrosnąć mo że ją umyt o dłużej wi ększość w Senacie ułatwia PiS to jes t realn a zm iana praktyczna będzie polega ła na ty m, że ustawy nie b ędą przechodzi ły prze z Senat w 1 czy 2 dni tylko będą musia ły przej ść przez miesiąc znany ju ż i tak praktyczn ie tak Sejm odrzuci ł te poprawki, al e zignoruje opinii konstytucjonalist ów cz y prawn ik z biura leg islacyjnego po p ierwsze, zan im ustawa traf i do Senatu to Sejm będzie wiedzia ł, że prac a Sejmu b ędzie poddan a dok ładnej anal izie dok ładnej weryf ikacji po drugie, te n miesiąc b ędzie dawa ł cza s organ izacjom pozarz ądowym eksperto m senatorom wszystk im zainteresowanym osobo m, żeby faktyczn ie zapoznać c o z tym i ustawy co w tyc h ustawach jes t, jak ie s ą wad y, a op óźnienie debaty publicznej w dob ie naszeg o społeczeństwa informacyjnego, gdz ie jeste śmy w stan ie szybk o reagowa ć, al e jedna k pod warunkiem jeste śmy w stan ie przeczyta ć ustawy ma duże znaczen ie i i powoduje okre ślone koszt y polityczne c o wi ęcej będzie utrudnia ło tak że zadan ie prezydentowi, bo prezydent n ie będzie m ógł po prost u szybk o w taki może by ć atmosferz e pośpiechu dane j ustawy podpisa ć tylko b ędzie musia ł wziąć pod uwagę t e wszystkie wad y, które zostan ą wytkni ęte na etap ie prac legislacyjnych wreszc ie Senat ma te ż rolę inicjuj ącą ja k np. przygotowywanie projekt u senackich to też jest bardz o wa żna broń dla opozycj i, ale wręcz musiał wtedy si ę tym zaj ąć nie chowa ć do zamrażarek jest też wa żne narz ędzie dl a obywateli, b o w w ielu przypadkac h ta w łaśnie debat a s łużąca przyjęciu projekt u senackich jest dl a obywatel i n iezwykle ważne mają takie poczuc ie, że kto ś wysłuchuje ktoś szanuj e kto ś chc e ich problemy naprawi ć bardzo dzi ękuję za rozmow ę go ść Radia TOK FM by ł dr Adam Bodnar Rzecznik Praw Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - DOMINIKA WIELOWIEYSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA