REKLAMA

Poranny przegląd prasy Dominiki Wielowiejskiej

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-13 07:00
Prowadzący:
Czas trwania:
09:58 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM Dominika Wielowieyska w itam państwa zapraszam na poranek Radia TOK FM zazwyczaj ta m si ę z państwem w poniedziałek, ale ty m raze m w środę i przeglądem dl a pa ństwa gazet y, a w Rzeczpospolitej komentar z Michała Szułdrzyńskiego rol ę na kampan ie zosta ły rozdane pierwsze pos iedzenie Sejmu nowej kadencji mo żna traktowa ć jako prognosty k tego c o będzie siedzia ł w naszym parlamenc ie w najbli ższych miesi ącach, a dokładnie rzecz ujmuj ąc Rozwiń » się b ędzie w kampan ii wyborcze j przypomnę, że Antoni Macierewicz wyg łosił do ść ostr e przem ówienie zwi ązany w łaśnie z krytyką okr ągłego sto łu z Neo marksizmem, kt óry nas atakuje gender, że Polska mus i by ć kraje m katolickim Narodowym, a reszt a do w idzenia tak mo żna b y stre ścić przem ówienia Antoniego Macierewicza z kolei Andrzej Duda by ł bardz iej pojednawczy przy przed e wszystk im przywita ł obecneg o w sejmie Aleksandra Kwaśniewskiego, kt órego Antoni Macierewicz pomin ął prezydent cytował Jana Pawła II rzuci ł ciepłe s łowa pod adrese m Tadeusza mazow ieckiego tak że były 2 bardzo różne przem ówienia po c o ta sprzeczność pyt a Szułdrzyński Otóż t o dobrz e przemy ślane dan ie do elektoratu um iarkowanego sygna ł wys łał Andrzej Duda to on teraz mus i walczyć o ka żdy g łos, więc chcia łby symbolem pocz ątku jego kampan ii wyborcze j by ła wyci ągnięta do opozycj i d łoń Duda wie, że w najbli ższych wyborac h potrzebuj e 89  000 000 głosów musi, więc mówić szerze j ni ż tylk o po śród zadeklarowanyc h wyborc ów praw icy gor ące przem ówienia Macierewicza mia ło być sygna łem dl a twardego elektorat u i miało by ć dowode m na to, że PiS o ty m, twardy m elektorac ie n ie zapomina, al e chyb a Macierewicz wykona ł zadanie zby t gorliwie, bo p óźniej g łos zabra ł sam Jarosław Kaczyński wyst ąpił w duchu znany m z l icznych kampanii wyborczyc h prezes PiS komplementował koncyl iacyjny wyst ąpienia polityk ów opozycj i i postawił nawe t tezę, że koń nawe t tez ę o ko ńcu opozycj i totalnej zaprosi ł te ż do dialogu i tak świetnie przygotowan y spektak l dobieg ł ko ńca pol itycy oboz u rządzącego odegral i swoj e rol e zgodn ie z kampan ii innymi planami my ślę, że w przypadk u Andrzeja Dudy te ż mo że mój komentarz jes t pewien problem zwi ązany z ty m, że na zby t mi łe s łowa pod adrese m opozycji cz y centrum pol itycznego mo że oznacza ć utrat ę g łosów Konfederacji najciekawiej jak gr a b ędzie wygl ądać Agnieszka Kublik na drug iej stronie gazety wyborcze j p isze, że przez 23 minuty przem ówienia Antoniego Macierewicza mo żna by ło dostrzec 1 istotny problem marsza łek sen ior w iele zrobi łby pos łów i Polaków zn ów dzielić na zdrajc ów i patriotów na tyc h, kt órzy są za cywilizacją życia i tyc h, którzy s ą za cywilizacj ą śmierci na tych dobryc h na tyc h z łych, przemawiając wcześniej prezydent stara ł si ę akcentowa ć wspólnotę, al e by ł wielce nieprzekonuj ący p isze Kublik im z kole i Macierewicz m ówił t o z charakterystyczny m dl a PiS poczuciem wy ższości moralne j, a dowodami by ł ostentacyjny n ie pow itanie prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego oraz ślubowanie pos łów n ie alfabetycznie, lec z wedle partyjne j leg itymacji, zaczynając od PiS w pa ństwie Narodowym to przedstaw iciele partii narodowej chrze ścijańskiej maj ą pierwsze ństwo we wszystk ich podkre śla Agnieszka Kublik ma jeszcz e tak a refleksj a po obejrzen iu wczorajszyc h transm isji z pos iedzenia Sejmu jest tak a, że niesamowicie si ę zachowa ł Mateusz Morawiecki, kt óry dwukrotn ie przed łużył swoj e wyst ąpienie, ignoruj ąc uwag i marsza łek Sejmu Elżbiety Witek niespotykane wydają si ę, że Mateusz Morawiecki poczuł si ę ju ż jak prezes Kaczyński, który mo że wchodzi ć na trybun y bez cudzys łowu bez żadnego tryb u przypomn ę, że marsza łkowie p isowscy marsza łkowie Sejmu karal i posłów opozycj i za podobn e wyst ąpienia ignorowanie czy nawet ignorowanie tylk o po prost u przedłużenie przemówień były t o bardzo surow e kar y finansowe posłowie opozycj i trac i olbrzymi ą cz ęść swojeg o uposa żenia czeka m, że teraz marsza łek Witek podobn o kary zaproponuj e dl a premiera Morawieckiego, chyb a że rzeczywiście ta k jak pisze Agnieszka Kublik z przedstaw icielem partii narodow o chrze ścijańskiej maj ą wielkie fory i r ówności nie ma mow y t o taki malutk i test je śli chodz i o intencji reguły gry, kt óre mają panowa ć w nowy m parlamencie c óż jeszcz e ciekawego mam y poleca m państwu artyku ł w Dzienniku Gazecie prawne j na p ierwszej stronie PN ZUS o d ka żdej umowy zlecen ia PiS przygotowuj e projekt zm ian w przep isach dotycz ących sk ładek nowe zasady mog ą obowiązywać ju ż w przysz łym roku chodzi o t o, że dziś osob a pracuj ąca na umow ie zleceniu p łaci ZUS liczoną o d wysoko ści minimalnego wynagrodzen ia je śli zarob i wi ęcej t o pracodawc a n ie odprowadza składki od te j nadwyżki szczeg óły s ą w ty m artykul e, al e generalna uwaga jes t tak a prem ier ogłasza obni żkę ZUS dl a drobnych przedsiębiorców, al e po cichu, gdz ie indziej te n ZUS podnosi, bo oczywi ście benef icjentem teg o ozusowania zlece ń b ędzie polepszen ie sytuacj i sameg o ZUS - u co n ie jest z łe sam e w sob ie oczywi ście kondycja ZUS jest bardz o ważna dl a na s wszystk ich, n iemniej zabawny jes t to kręcenie w te n lu b drug ą ogłaszanie głośne podwy żek ZUS i podnoszen ie Cichy sk ładek na obni żki ZUS i c iche podnoszenie składek zostaj e bardz o c iekawe w pol ityce dz isiaj teks t o kondycję opozycję pr óba wy łonienia kandydat a na prezydenta na 1 kartę po rezygnacji Donalda Tuska z prezydenckiego wyścigu na dobre ruszy ła giełda kandydatów to jest tekst Mariusza Jońskiego, który stw ierdza, że decyzj a Platformy urz ądzenia prawybor ów jes t ryzykown a, bo nie ma u na s tak i tradycji poz a ty m partie n ie są aż tak liczne nie mam y system u dwupartyjnego no jedna k t e prawybor y mogą ostateczn ie kandydat a Platformy osłabić n iski p isze także, że Duda jes t trudny m przec iwnikiem to co zreszt ą ju ż kiedy ś pisa ła Agnieszka Kublik już ruszy ł już kraj zapuścił korzen ie na prowincji postawi ł na pow iaty lokaln y swojsko ść, ale Joński zauważa, że źródłem si ły prezydenta Dudy, pokazuj ąc zaraze m istoty jeg o słabości ruszył w tere n także, dlatego że zosta ł w istocie odsunięto o d istotnych spr aw państwa by ł głównie nale ży si ę w ładzy c o dokładnie wcze śniej zarzucał Komorowskiemu tymczasem ten m ój komentarz Bronisław Komorowski był coraz bardz iej niezależna swoje j mac ierzystej partii ni ż Andrzej Duda, który po prost u zosta ł zmuszon y do klepan ia wszystk ich decyzj i Jarosława Kaczyńskiego na początku si ę zawahal i chodzi o Trybunał Konstytucyjny, al e został z łamany i pote m ju ż realizowa ł polityk ę prawa i sprawiedliwo ści rzeczywi ście niewiele m a do pow iedzenia w zwi ązku z tym jedne są zostało to ściskanie r ąk i liczne selfie z sympatykam i c o te ż oczywi ście ważne no ale je śli chodzi o prezydentur ę sprowadzen ie tego w łaśnie do owyc h self ie z wyborcam i to nie najlep iej świadczy o s ile cz y tak iej rol i arb itra prezydenta Dudy natomiast je śli chodz i o ten tekst chi ńskiego tu tutaj trzeb a jedna k doda ć istotną kwesti ę dotycz ącą ewentualneg o wybor u kandydat a obywatelsk iego dzisiaj go ściem po siódmy 40 będzie Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar i zapewne odn iesie si ę do tego czy chcia łby zosta ć takim obywatelsk im kandydatem cz y te ż w ogóle n ie rozważa start u w wyborac h prezydenck ich i o ty m, tak że z n im porozmaw iam natomiast pojawi ł si ę informację napisał o tym, pol ityka Sejm, że do startu szykuje si ę Szymon Hołownia Szymon Hołownia teg o n ie zdementował natomiast um ieszcza na Facebooku rozma ite c iekawe wp isy, gdzie odwo łuje si ę do star y jak świat metod y p t . part ie są z łe i kandydat ponadpartyjn y obywatelsk i da łby jako ś rad ę, bo s ą istotne kwestie, kt óre wymagaj ą wsp ółdziałania wszystk ich sił pol itycznych, a m y jesteśmy w klinczu PiS i Platformy Obywatelskiej n o w łaśnie partii jednak zby t dużym stopn iu wchodz ą spór tak że na tak ich polac h, które pow inny by ć wolne pow inny by ć ob iektem ponadpartyjneg o konsensusu ni ż Hołownia wspom ina tuta j także urzędzie prezydenta ca ły czas cytuj e fel ieton z tygodn ika powszechneg o tak że rozumiem z teg o fel ietonu rzeczywi ście trzym a Hołownia powa żnie rozważa star t w wyborac h prezydenckich ta k jak napisała polityka Sejm bior ąc pod uwag ę, że n ie dementuj e tyc h informacji cza s na przegląd pras y już minął si ę tygodnik powszechn y pa ństwu poleca m także ze wzgl ędu na teks t narkotyk i bior ą dz ieci zagro żone informacje po informacjach senato r Aleksander Pociej, a po si ódmy 40 właśnie dr Adam Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - DOMINIKA WIELOWIEYSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA