REKLAMA

Dyskusja komentatorów: w studiu Martyna Bunda, Michał Szułdrzyński i Maciej Stasiński

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-13 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
35:38 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM Dominika Wielowieyska witam państwa zaprasza m na dyskusj e publicyst ów stud ia Martyna Bunda tygodn ik pol ityka ich Maciej Stasiński GazetaWyborcza g óry, a Michał Szułdrzyński Rzeczypospolitej dotrze do na s za chwilę, al e oczy się rozpoczniemy nasz ą dyskusję chc ę wa s zapytać o wasz e wrażenia mo że zaczn ę o d Senatu jednak t o znacz y dochodzi oczywiście o t o, że opozycja jedna k zdo ła wybra ć swojeg o marsza łka prof. Tomasza grodzk iego Rozwiń » wybrano też wicemarsza łków i okaza ło si ę, że te zapow iedzi PiS, które widzieli śmy si ę do ostatniej chw ili biega ły po internecie my ślę o Twitterze przede wszystk im, że jednak opozycj a n ie d a rady, że b ędzie remis, że b ędzie pa t, a jednak okaza ło si ę, że nie o d siebie doda m, że rzeczywiście były jakie ś napi ęcia p o stronie opozycji by ł bra k zaufan ia, że pote m w czynie wyb ierze tak i wicemarszałków jak ich b y opozycj a chciała okaże, że niektóre part ie tam jakieś ruch y były st ąd te zapow iedzi PiS nie by ły tak ca łkowicie bezpodstawn e jedna k ostatecznie ca ła opozycja sol idarnie zag łosowała za profesorem grodzkim wstrzym a się tylk o Lidię staranno ścią zapytać was we ź si ę wra żenia po ty m pos iedzeniu Senatu znaczen ie tyc h wydarze ń Martyna Bunda bardz o si ę cieszę jeste m w te j cz ęści, kt óra generaln ie po ostatn im po wyroku po t o, wynik ostatn ich wybor ów też optym istycznie patrzy ła na to c o się wydarzy ło, bo szklanka dl a mn ie powstan ie pełna, dlateg o że sytuacj a zupełnie inne ni ż 4 lata temu to, że prz y tak im składzie na torz e w 2 × mówiliśmy, że prz y tak im w takim przy za inwestowaniu tak du że ilo ści pieni ędzy prz y zastrze żeniu tak dalek o id ących środków prz y płaceniu tyc h przy wszelk ich praw wynik był tak i, jak i był to to jest dobr a wiadomość t o, że mamy marsza łka Senatu jest kolejny m elementem te j same j h istorii rzeczywiście troch ę PiS sob ie zrobi ł, b y zasad a pewne j sprawiedliwo ści, b y baśniowej to jest siła dlateg o, że t o głosowanie było jawn e, gdyby nie by ło jawne mo żemy si ę zastanawiać cz y to wyn ik zrobił się wydarz y by ło jawn e, dlatego że PiS postanowi ł pami ętacie państwo sprawę kogut a n ie pamiętam imienia pana koguta w ten sposób Szostak Stanisława Guta prezes PiS-u zdenerwowa ł się, że rzeczy, że jego ludz ie n ie działają tak jak chcia ł tak bardzo szybc iutko za pomoc ą zreszt ą marszałkowanie na t o zgod y na Malczewskiego uchwalono, że do tej pory g łosowania będą jawn e s ą jawn e to rzeczywiście chyba na m troch ę pomog ło ja te ż myślę bardzo dobrz e o tej kandydaturze to znacz y s ądzę, że osoba konsultacyjn e osoba z tak im dorobkiem jest bardz o dobry m wyborem przeprasza m, al e tuta j jest kandydatura na pewne n iewygodne dl a PiS-u, dlateg o że nowy marszałek Senatu t o jest ta osoba, kt óra odpowiada ła z a komisję badającą przypadk i nadużycia w ładzy wobe c władz wobe c obywateli i pamiętacie żony l isty inicjatorem zaproszen ia do Senatu lekarzy, kt órzy zostali oskarżeni prze z Zbigniewa Ziobry o to źle, lecz jego żarliwość t o spraw a do ść kur iozalna dramatyczna taka no c z pewnym pewnym w pełni w pełni pe łnym teg o s łowa podażowa, al e te ż bardzo poruszająca to s ą ludzie, kt órzy są przez lata n ękani przez osob y bardzo wa żną w państwie n o i bardzo si ę za n imi w ówczas nowy marsza łek Senatu zimową tera z jes t marsza łkiem, wi ęc Maciej Stasiński do n ich chwal dn ia przed Zachodem powiedzia łbym tak, bo wszyscy wczora j byl i p o stronie opozycj i tej takiej l iberalnej op inii publ icznej, kt óre ma do ść rządów PiS zachwycen i tym zwyci ęstwem, które odtr ąbiono i telew izja paski i wyborcza PL Nat na pierwszej stronie i TVN 20 wstęp na p ierwszej stronie, więc t o wszystk o oczywiście by ło pełne zachwytu, że jedna k si ę uda ło, ale te n pkt 1 pkt 2 jest taki, że PiS n ie przestanie, więc teg o n ie przes ądza o PiS wie co to znacz y tak to znacz y, że Miedź blokady w Senacie nawe t silne czasow a, bo to n ie jest do ko ńca wet o tylk o utrudn ianie toczen iu si ę teg o walc a leg islacyjnego, kt óry przez 4 lata rozje żdżał państwo praw a w Polsce t o jest hamule c program to nie jes t veto veto c o b ędzie jak prezydent nie zostan ie Andrzej Duda, wi ęc na pewn o n ie zaprzestanie b is tego, żeby kupi ć w ko ńcu kogoś skorumpowa ć kupi ć osłabić podzieli ć tak dalej mo że się okaza ć si ę w zwi ązku z ty m t o wczorajsz e zwycięstwo częściowo toczy się nie wr óży rzadko w iem, że t o wyn ika z log iki postępowania PiS-u p isze n ie wycof a z prób, żeby sobie t ę drogę oczyścić, żeby było ta k jak wcze śniej, bo o d tego zale ży ich polityczna racja bytu t o znaczy oni n ie mogą w og óle zatrzyma ć w ty m swoim marszu, bo t o, żeby zdoby ć całą w ładzę w pa ństwie, żeby rozjecha ć wym iar sprawiedliwości do końca, bo to ju ż zostało zapow iedziane, że n ie będą do końca, że doko ńczą t o tej reformy i t d . tak dalej, bo z tego 4 lata dl a nich będą trudne, al e te ż b ędą decydujące, żeby doko ńczyć t ę ant y liberalną rewolucję, wi ęc ja bardzo cieszy, że tak się zdarzyło, b o w ko ńcu op inia publ iczna opozycj a pokaza ły, że można postawić pewn ą granic ę cz y blokady, ale to nie jest koniec t o pocz ątek bardz o trudne j d ługiej batal ii Michał Szułdrzyński to pocz ątek obywateli to prezent pocz ątek kampanii wyborczej my ślę, że tuta j PiS nie b ędzie przynajmn iej do maj a brał wszystkiego wszystkiego dokończył, poniewa ż musi liczyć z ty m musi zdobyć poparcie dl a Andrzeja Dudy natomiast ja ma m wra żenie, że należy m ówić o Senacie Sejmie zara z po natomiast mam wra żenie, że ta decyzja, że du żo si ę uda ło Platformie przeforsowa ć swojego kandydata to jedna k spory sukce s Grzegorza Schetyny, którą się spor o dowiedzie ć i i do po łowy sta ł obok profesora grodzkiego, ale się nie dziwi, że ludz ie, dlatego że wszyscy już g o sk ładali d o do wysyłania polityczn ą emerytur ę, a jednak podpisa ł wszystk ie t e wszystkie klock i tak poskładał, dlatego że wiemy, że PSL mia ł amb icje na w łasnego marszałka wiemy, że c i senatorow ie niezależni w no nie wszysc y są t o chce do ko ńca niezale żni jedn i są bardz iej inni niezale żnie od opozycji s ą bardziej niezale żnie o d Platformy niekt órzy si ę te ż posadę wicemarszałka z osią i to, że się te ż si ę z dn ia udało to doprowadzi ć do ko ńca cz y zgadzam się z przedm ówcą, że początek n ie koniec to jedna k jes t tak symboliczny symboliczny symboliczny du ży sukce s Platformy t o znaczy t o jest tak tak naprawdę pierwszy sukce s to o d dłuższego czas u je j przedstaw iciel jest jes t jes t ważną osob ą w państwie będzie miał dost ęp do informacji o tym c o się dzieje i t d. będzie na wszystkich m ógł by ć we wszystkich oficjalnych m inister Senat też ma pewn ą rol ę mo że inicjowa ć pewn e pewn e pewne dzia łania tak stosować można wciąż powtarz a Sejm mo że odrzucić oczywiście, że można t u tyl e tylk o czy może odrzuci ć poprawk i senack ie mo że odrzucić mo że wr ócić z senacką inicjatywę ustawodawcz ą tak, al e po raz p ierwszy Platforma ma jakie ś narzędzie narz ędzie realn e narz ędzie do do działalności pyt a jak długo się b ędzie dzia ło al e, al e ten proce s selekcji senatorów w tym tak senack i jak wida ć jak wida ć zadzia łał i ma m wra żenie, że t o jest te ż ważny moment to c o się stało sama jes t wa żny momen t w rozgrywkac h na opozycji to t u wzmocnią w tej chw ili Grzegorz Schetyna informacje Radia TOK FM porane k Radia TOK FM Dominika Wielowieyska w studiu Martyna Bunda tygodn ik pol ityka Michał Szułdrzyński Rzeczpospolitej Maciej Stasiński Gazeta wyborcza chciałem wa s prosić o skomentowanie tego co działo si ę w sejmie, cho ć mia ł wyst ąpienia prezydenta Andrzeja Dudy i marszałka sen iora Antoniego Macierewicza tak że wyb ór Elżbiety Witek na marsza łka Sejmu i na początek chcia łam mam zacytowa ć fragmen t przem ówienia Antoniego Macierewicza takie przys łowie najbardz iej krwaw e chodzi o t o, że marsza łek Sejmu uwa ża, i ż Polska pow inna być przekszta łcona w pa ństwo narodu polskiego opart y na wartościach chrze ścijańskich t o pa ństwo odróżniały patr iotyzm o d zdrady, a dobro o d z ła ora z cywilizacj ą o d cyw ilizacji śmierci wiemy, jak ą cen ę p łacimy za porozumienie okrągłego sto łu i post marksistowskiego atak u i dok ąd prowadzi ideologi ę gende r nasz e pa ństwo ma broni ć warto ści narodowyc h chrześcijańskich ora z broni ć Polaków przed ideologi ą gende r, a wskazaniami s ą w te j kwest ii zap isy konstytucji konkretn y zap is o tym, małżeństwo zwi ązkiem kob iety m ężczyzny oraz zap is o prawie do życia podkre ślił w iceprezes PiS Maciej Stasiński jak ocen ia wystąpienie marsza łka seniora najgorzej t o jest t o jest tak ie przem ówienie, które mogły og łosić Bolesław Piasecki 1930 ósmy roku, gdyb y był pos łem na Sejm nie by ł by ł członkiem ONR - U, który wówczas był zdelegal izowany, al e partię partię ANR by ła n ielegalna, al e mia ła legaln e organy prasow e i pamiętam jak kilka la t temu świętej pami ęci Józef Lipski zrobi ł i wydał ponown ie w krytyc e pol itycznej antolog ie publ icystki Wojnarowski z la t 3539 do wojn y, gdz ie naczelnym hasłem całej te j formacji propagandowy m i b itym w pras ie enerdowskiej dzie ń w dzie ń by ło katol ickie pa ństwo narod u polskiego też dok ładnie t o c o m ówi Antoni Macierewicz t o s ą lata trzydzieste t o jes t fascynuj ące faszyzuj ącym naz ionale katol icki przeka z, który n o żywo przypom ina lata trzydz ieste jak najgorze j si ę kojarzy 2001. wieku, jaką mo żna w przekroj u m ówić i stwierdza ć tak dalec e id ącą degrengolad y umysłową czeka tylko zak ładów w 70 dwudziestym roku, ale to jes t też dl a nas wszystk ich jak sądzę memento oboje nie sądzę, żeby t o było ta k po prost u, że Antoni Macierewicz dosta ł taki meda l na odchodn e pa n pozostan ie ważnym pol itykiem jak sądzę w PiS -i e i będzie odgrywa ł wa żną rol ę rozma itych kampan iach politycznych, na kt óre si ę zanos i np. kampan ii, kt órą zanosi zaostrzen ia prawa, bo aborcyjnego już zapowiedzia ł Andrzej Duda, a i boda j arcyb iskup Gądecki w tej chwili tracili swojego zdj ęcia żołnierzy s ą oczy b ędziemy mieli to ju ż za waszeg o oczami i te n gor ący oddec h teg o Narodowego katolicyzmu, kt óry jes t sprzeczn y ca łkowicie autorytarne zamordyz m styczne j z przyczyn całkowicie z liberaln ą demokracją b ędziemy m ieli na karku prze z najbli ższe lat a na pewn o te ż jak b ędzie te kart y czasow ą naczelnik państwa t o zobaczym y dobrz e jest wziąć do serc a t o co w s iebie m ówił Macierewicz Sejm Martyna Bunda no m ówił to c o mogliśmy zobaczyć zupełnie innym kontekście par ę dn i wcze śniej, czyli 11 listopad a, kiedy znów się okazało, że w marsz u, kt óry w, którym w swoim dl a na s dla swojeg o w łasnego spokoju nazwaliśmy marsze m nacjonalist ów id ą t e rodz iny z dziećmi machają tym i uwagami t o jes t dużo szersze opow ie mi się troszk ę, jakby myślami troszk ę dalej, ale by łam trochę widziałam te ż po Niemczech i tak im strasznie zazdroszcz ę tego podziału oni mają co ś takiego, czeg o są świadomi i dumę ze wstydu t o jes t tak i mechan izm przeznaczenia 1 dobrze op isane znacz y pew ien wsty d przerobione przyznan y, na kt órym można budować cz y ja rozmawiam swe j książce dotycz ące drugiej wojn y światowej przechodz ili na spotkan ia ludzie, którzy s ą z teg o pokolen ia i naprawd ę rozmawialiśmy z opozycją do tej dumy z e wstydu jest u nas bez wstydu to jes t nasz przypade k i co my mam y z ty m zrobić n ie ma m pojęcia, dlateg o że przyczyn y maj ą dużo więcej ni ż ostatnich 10 lat, a nawe t dużo więcej ni ż ostatnich 20 lat, cho ć pewn ie zaniedbali śmy edukację Obywatelską nam się wydawało, że m y mamy tak nie wydawało nam si ę, że to jes t co ś danego ra z za wszystko zrobili śmy Solidarność t o mam y pewn ą świadomość Obywatelską i i t o po prostu osiągnęliśmy ju ż kompletn a nieprawda, ale te ż faktem jes t, że te 4 lata rz ądów PiS - u t o świadomość troch ę zbudowały to znacz y wszystkie t e ruch y społeczne stół kobiety id ą do wybor ów protesty ma łych miejscowościach to jes t tak a zmiana społeczna mi ędzy na szczęście t o jest proce s nie niejaki stan zastany pytan ie, jaką stron ę pójdzie z, a może przepa ść ro śnie między tą grup ą, która uważa, że s ilne pa ństwo narodowe katol ickie jest odpowiedzi ą na wezwan ia pomiędzy tymi, kt órzy chcą zupełnie innej w izji pa ństwa tak i c o więcej n ie jeste śmy w stan ie dobrymi chęciami znow u nied ługo będą święta znowu b ędziemy siedzieli prz y wsp ólnych wigilijnych stołach w zeszłym roku pisali śmy w polityce o ty m, że warto wychodzi ć ponad 100 to znacz y warto te ż swoje spokojnie swoj e racj e wykładać to jeszcz e nieprawdopodobnie trudne do zrobienia i wydaje mi si ę, że to wyj ście nie ten zg inie następny je śli chodzi o przem ówienia tak on e by ły czy mogą żyć s ą zniesmaczeni łące nie wiem czy to jes t dobre s łowo, al e obydw a prezydenta marszałka sen iora myślę oczywiście marszałku sen iorze natom iast przem ówienie prezydenta by ło bardzo to jest gr a, kt órą PiS powodzen iem uprawia t o znaczy t o jest uderzan ie w ten młody ta m cytowany Jan Paweł II dokładnie t o samo tylko Mazowiecki były rozwiązywane be z m izdrzenia się bezwstydnym ostrze żenie, żeby publiczności pote m, żeby w maju znowu okaza ło si ę, że Andrzej Duda jes t kandydate m wszystkich Polaków n ie jes t kandydate m ski długopisy, ale m istrz jes t kandydatem w ielu Polaków t o jes t coś rozgrywam y du ży kłopot m ówi Michał Witko jedn o i jedno jedn o sprostowan ie ja tam dalek o do marsz u narodowców byłoby n ie porównujmy mars z polsk ich narodowc ów i sytuacj i i n ie niemieckiej naprawd ę mam y troszeczkę inne rachunki krzyw d h istorycznych i kwest ia dumy z e wstyd u n iemieckiej i w Polsce to s ą zupełnie inne sprawy i proszę, żeby jedna k n ie myśleć jako ś t o po t o n ie Polacy urządzili drug ą wojn ą światową i tutaj myślę, że te por ównania są troch ę n ie na miejscu, a wracaj ąc do sameg o wystąpienia Macierewicza, by troch ę rozumu emocj i, kt órą wywołało, dlateg o że wyprostowa ł wyre żyserowany teatrzyk Andrzej Duda mia ł do dogrania swoją rolę, bo Antoni Macierewicz mia ł do wydan ia swoj ą rol ę chyba Macierewicz teczkę przedobrzy ł, bo potem prze z prezes Kaczyński i i wskazał pora żkę trzeba jednak nie mogliśmy tego wyst ąpienia Andrzeja Dudy m ówiąc o tym, że o je j tutaj opozycja taka fajna i t o będzie tak a współpraca konstruktywna i t d. ale też po prostu czy też czysto polityczny teatr cz y to t o jest to tylko m ówił wcze śniej sposób te kampanie wyborcze Andrzeja Dudy Andrzej Duda musi mieć kopię Kontrapunkt do swoje j wypow iedzi i pot u wskazał Antoniego Macierewicza n ie by ł żaden spisek nie by ł żadnym wymóg Kaczyńskiego po prost u by ła bardzo ch łodna kalkulacj a polityczna t o znacz y, że Duda Dudy przem ówienie uzupełnienie zostałby zauważony, gdyb y by ło na tl e jakiego ś be z wyraz u w wyst ąpieniach kogoś be z wyraz u miał pewno ść, że jeżeli z wielu jego wyst ąpienie stan ie zestaw ione z wystawy z wyst ąpień Antoniego Macierewicza to te n kontrast będzie olbrzym i i 20 na rękę, a z drugiej stron y z gminy wynika ło, że nie było oczywi ście to m u na rękę i by ło dlatego, że to pami ętajmy, że te n radykaln a cz ęść elektoratu prawicy ma do Dudy olbrzymie pretensj e, że nie ujawni ł aneks u do raportu w USA o t o, że doprowadzi ł do odwo łania Macierewicza z funkcj i m inistra spraw zagra z e sk ładu decyzja Jarosława Kaczyńskiego ma do niego zwierz ę ratowa ł przygotowaną przez prze z MON ustawę degradacyjn ą, że zawetował ustawy i t d . zwi ązku z ty m, stawiaj ąc na Macierewicza pozwal a w jego, mianuj ąc marsza łkiem seniorem tutaj liczy ł na t o, że gra postu tych par ę punkt ów w tym tym tym radykalny m elektorac ie on poczuj e si ę dop ieszczony i Antoni Macierewicz zrobi ł dokładnie t o, czego o d n iego spodz iewano mówił tak im językiem, który jes t sk ierowany do teg o elektorat u i tutaj, gdyby w ty m sens ie to n ie budzi żadnych mo ich emocji, bo tu była post u na ch łodno zaplanowan a za zaplanowan ą operację, kt óra zosta ła szczeg ółowo zgodnie z e scenariuszem zapełniona, a pote m przyszed ł Jarosław Kaczyński postawi ł kropkę na d jej dobrze, że to n ie jes t tak że rozumiem, że kalkulacja jes t taka, że w którymś momenc ie kampanii wyborczej Antoni Macierewicz te n elektora t tak że Konfederacji jak rozumiem wezw ie do g łosowania na Andrzejem Chyrą łączyły oraz 2 Antoni Macierewicz w kampanii będą wy łącznie t o co to co się okazało m izdrzenia si ę d o sympatyk ów Tadeusza mazowieckiego także od Duda gr a, o ile 899  000 000 głosów mus imy rozegra ć tak, bo je żeli ta frekwencja ca ły czas ro śnie t o prz y frekwencji 50 parę procent dusz y do t o on potrzebuj e, żeby wygra ć 8 , 59  000 000 głosów frekwencja b ędzie te ż potrzebuje 9 pół 1 000 000 głosów, czyli brakuje m u jeszcze troszeczkę z teg o co dzisiaj, je żeli zsumowa ć głosy PiS-u t o głosy Konfederacji, na którym o n tera z Duda mus i z 1 strony troszeczkę polowa ć w centrum, dlateg o że musi zaapelowa ć do tych wyborc ów, kt órzy g łosowali n p . na PSL, którym ideowo PiS n ie jest daleko nie podobaj ą się to, że PiS jes t parti ą bardz iej rewolucyjną niższy niż ni ższy ni ż konserwatywną, al e równocześnie n ie może ty m zby t miękkim językiem o d wczoraj tyłu to ges t podchodzen ie do pos t polityk ów opozycji Grad ściskanie d łoni Grzegorzowi Schetynie to teatr jes t czyst o polityczny teatr n o al e ale równocześnie, żeby c i wyborc y tac y twardz i, kt órzy właśnie uszczelnienia jedna k odchodzimy od PiS - u, bo bardziej w iarygodna z konstelacj a, bo t o Konfederacja o d sameg o pocz ątku twardo staw ia sprawę aborcj i t o na nich trzeb a nazwa ć Antoniego Macierewicza, który pow ie jak jes t informacja Radia TOK FM poranek Radia TOK FM Dominika Wielowieyska w stud iu Martyna Bunda tygodn ik pol ityka Michał Szułdrzyński Rzeczpospolitej Maciej Stasiński Gazeta wyborcza chciał chwil ę porozmawia ć, bo mówiliśmy o o tym c o dzia ło się wczora j w sejmie i Senacie, ale też chciał spocząć t u niekiedy będzie mia ł znaczen ie dl a wyborów prezydenckich m ówił o ty m, Michał Szułdrzyński chciał tylk o zauwa ży, że n ie w ty m zesz łego tygodn ia w tygodn iku sieci były takie tekst y Stanisława Janeckiego wyw iad Józefa Orła on i anal izowali m. in . t o dlaczeg o PiS n ie wygra ł mocn iej, czeg o oczekiwa ł Jarosław Kaczyński, dlaczeg o stracon o Senat i by ła też mow a o tak im pot ężnym dylemac ie, kt óry pisma t o znaczy ty mówisz, że t o będzie g do Michała Szułdrzyńskiego gr a na 2 nóżki troszeczk ę na tward y elektorat troszeczk ę na centrum Otóż z ty m si ę wi ąże pewne ryzyko t o jest najwi ększy ból Jarosława Kaczyńskiego i to w łaśnie Konfederację wesz ła do Sejmu, że jedna k ta gr a na centrum mo że oznacza ć utrat ę wyborców Konfederacji zaczyna oczk a zostan ą w dom u po prost u nie p ójdą zag łosować na nudę nie będą g łosować na kandydata opozycji t o jes t te n olbrzym i stres Jarosława Kaczyńskiego, wi ęc ja jeste m ciekawa cz y ta gra naprawd ę przyniesie dobr y skute k, bo naprawd ę bardz o trudn o grać jednocze śnie na bardz o radykalnych wyborc ów i na cenach reguluj e trawienie i t o przypomn ę 1 rzecz przec iwnicy do wybor ów majowych, gd y sztabowcy PiS - u mieli bardz o dobrz e zd iagnozowano sytuację nad n imi dobre prognoz y dobre badan ia pokazuj ące pokazuj ące rozma ite zachowan ia elektorat ów do sameg o ko ńca do samego 13 październik a c i spece, którzy w PiS -i e zajmuj ą si ę w sztabie PiS-u zajmowal i się badan iami byli przekonan i i utw ierdzali w ty m przekonaniu Jarosława Kaczyńskiego Konfederacja n ie wylicza, że przy normalne j frekwencj i jes t za mało g łosów na Konfederacja prz y wysokiej frekwencj i już w og óle tak, bo on i mają tam obl iczono, że tam dostaną tyl e ziemi podczas wybor ów europejsk ich t o 5000 głosów i to był t o si ę okaza ło bardzo powa żnym b łędem alb o badan ia zawiodły alb o intuicja pol ityczna zawiod ła a dlaczego wybór mają, dlatego że w wyborac h majowych PiS prowadzi ł gr ę tak PiS prowadził gr ę z 1 strony mordercz ą wobe c PSL-u, a z drugiej stron y prowadził bardz o świadomą gr ę odbieraj ącą tlen narodowco m pami ętacie pa ństwo zapowiedzi ministra twórczy każe przeprowadz imy ustawy ant y 447 Mateusz Morawiecki, kt óry m ówił, że n ie b ędzie żadnych roszcze ń żadnego żadnej real izacji środowisk żydowskich roszcze ń środowisk żydowskich i t d. tak dale j w tym krytykom pani teg o w ogóle n ie było, dlateg o że PiS, gdyb y n ie bagatelizowa ł zagrożenie które, która n ie by ła by ła Konfederacja i dlatego w tyc h wyborach mają on e pokazuj ą, że PiS wtedy grał 2 strony decyzj ę strony był jaki ś gest wobe c wobe c centrum, a z drugiej strony by ły by ły takie gesty, kt óre doprowadzi ły do zmarginalizowania zmar ł zmarg inalizowane Konfederacji natom iast natomiast to jest dla mn ie o tyl e c iekawe że pol e manewru, które będzie mia ł PiS w kampanii wyborcze j Andrzeja Dudy w największej m ierze zależy o d teg o jaki b ędzie kontrkandydat oczy, kt o będzie potencjalny m kandydatem, kt óry wejdzie drugi t o bardzo ciekawa to przecie ż Marek Migalski w Rzeczpospolitej, że o n, analizuj ąc pokazując, że tu nie mo że by ć kto ś tak i chłodny z z e stron y l iberalnej, kt óry będzie wywo ływać tak iej intelektualne u śmiech w śród tej drugiej stron y oboz u antypisowskiego to mus i być ktoś, kto rozpal i gor ące emocje tak, dlatego że w tej chwili polityka kto ś pokaza ł mars z, że pol itycy zresztą to te ż cytuje c o do s łowa Donalda Tuska ma Migalski, że tak naprawd ę tylk o te n pol ityk wstan ie odebrać prezydenturę Andrzejowi Dudzie, kt óry zaproponuj e alternatywn ą wizj ę wsp ólnoty wsp ólnoty n ie jakiego ś tam odwo ływania si ę do indywidualizmu i t d. abstrakcyjnyc h koncepcj i konstytucj i mimo, że to bardzo wa żne rzeczy s ą praw człowieka praworz ądności n ie ten, kt óry wytworz y realn ą wsp ólnotę, kt óre b ędzie stanie przedefiniowa ć wg swo ich warto ści n p . wsp ólnotę wsp ólnotę narodową i teraz t o kim b ędzie ten kandyda t wyznaczy pole pol e gr y PiS-u, jeżeli to b ędzie kandyda t w styl u tak jak by pojawił się k ilka dni tem u pomysł z łożył Adam Bodnar t o dl a PiS-u r ównie wielki prezent w środku kandyda t, kt óry b ędzie obs ługiwał bardziej liberalny lew icowo elektorat gr a się będzie toczy ła o centrum, al e także ludzie jest us ługą łatwiej, gdyby t o był te ż bli ższy centrum to w ówczas dla PiS-u p łacą znacznie trudniej niż dodajm y, że Adam Bodnar prze z chwilę tuta j przed godzin ą ósmą kategorycznie zapowiedzia ł, że n ie b ędzie startowa ł w wyborac h prezydenck ich natom iast jes t proble m kandydat a opozycj i będzie zapewne wielu jes t mow a te ż obywatelsk im kandydacie polityka i CIT psa o Szymonie Hołowni teg o nie zdementował nas jego fel ietony szkoda ostatn im tygodn iku powszechnym przecież wskazywa ł na to rzeczywiście o ty m, myśli, al e Maćku do siebie pytanie, bo uwa żają, że Donald Tusk by łby najlepszy m kandydatem Donalda Tuska nie ma c o dale j pkt 1 jest tak i dla PiS - u uważam wyb ór Andrzeja Dudy jest racj ą stanu i on i już ca łkowicie na n iego oczywi ście postawili kampan ie wyborcz e rozpocz ęła i wszystk ie r ęce na pok ład i wszystk ie metody zostaną użyte to znacz y t e wszystkie kokietował nie t o co nazywam tym, że im si ę do publiczno ści wszystk o zostaje wykorzystane po to, żeby mn ie jak najwi ęcej g łosów i wygra ł drug ą kadencję t o jes t racja stan u dl a PiS - u r ównież, dlateg o że póki c o utrac ili Senat je żeliby mieli utraci ć prezydentury t o w zasadz ie jak m ówią Anglicy ich rz ądy t o b ędą w ówczas nie węży gro żą przyspieszone wybory wreszcie będzie bardzo jest, że tzw. przetr ącony kaczkę t o znaczy t e rządy, które polegaj ą na ty m, żeby przej ąć całą w ładzę i przeor a bardz o g łęboko całą Polskę prze z nast ępne 4 lata p ójdą do lamusa czy też sko ńczy po prostu więcej i t o na pewn o każdy pisowiec w ie to r ównież w ie pani, al e c o po stronie opozycj i, a po stronie opozycji ja nie w iem, bo b ędą projek t prawybory j a a gdy jest wyn ikiem kandydat a obywatelsk iego uwa ża, że po prostu part ie opozycyjn e powinny wystawi ć swoich kandydat ów, tyl e że obywatelsk i kandydat n ie jes t potrzebn e mi się wydaj e, że może by ć i tak i tak, dlateg o że przewidzie ć jak zachow a ile 9  000 000, ale około 9 miliard zdjęć jest bardz o trudno idzie si ę b ędą kierowali za pół rok u jak będzie sytuacj a cz y Czyż zaostrz y np. konfl ikt pol ityczny w Polsce czy zaczn ą by ć w idoczne symptom y spowolnienia gospodarczeg o część kryzysu i tak jak zachowa Presleya n ie wiem w zwi ązku z tym te ż bardzo trudn o powiedzieć ważne jes t, żeby t o był mo im zdan iem kandyda t wyraz isty i n ie mo że tym ewentualn y kandyda t abstrahować o d tego c o przez 4 lata si ę w Polsce sta ło, ale oczywiście n ie mo że te ż wykupywa ć topor a wojenneg o żony wszystk ich w związku z ty m jak zostan ie prezydentem maczet cz y winnych tego c o si ę stało przez 4 lata czy m burzen ia demokracj i l iberalnej puści skarpetkac h albo wsadzi ć do wi ęzienia oczyszczenie i zgadzam się z ty m, że mus i być kandydat Kremla mia ł pozytywn ą wizję n ie wiem cz y a ż wsp ólnoty narodowej cz y te ż konieczne dlatego też zamykać, komentując wyn ik nie przel icytuje we wspólnocie narodowe j z dr óg b ędzie ta katol icka Macierewicza to b ędzie ta bardz iej tak a Obywatelska i taka mi ękka Andrzeja Dudy, al e wsp ólnocie narodowe j prawdopodobn ie n ikt n ie przelicytuje, al e wsp ólnocie Obywatelskiej ma m wrażenie, że opozycji n ie pow inni, czyli cytować tuta j trzeb a zaproponowa ć wsp ólnotę Obywatelską wartości, gdzie ma by ć Polska, jaka ma by ć polskie jak o nowa wygl ądać jeste śmy obywatelam i jesteśmy równi wobe c prawa i t d . i t d. tak, ale to s ą rzeczy, kt óre pow inna opozycja czy t o b ędzie obywatelski kandydat cz y t o b ędzie wy łoniony prawyborac h ten parlamentarn a pol ityczny zaproponowa ć i forsowa ć wobec Polaków Martyna Bunda na pewn o bardzo niekorzystne jest t o, że tego kandydata jeszcz e n ie mamy, dlateg o że czasu jes t bardz o bardz o ma ło, poniewa ż jeśli we źmiemy pod uwag ę, że kandyda t partii rządzącej, który i tak ma bardzo siln ą pozycję by ł prezydentem m a za sob ą telewizję publiczn ą t o naprawdę duża siła tego n ie doceniamy, al e w w ielu m iejscach Polski t o jes t opiniotwórcze medium to n iema tego podział jest c o prawda nawe t ludzie protestuj ą pod s ądami, ale jedna k telewizja cały cza s pote m, cytując fragmenty telew izji m ówiące rozmawiaj ąc Niewiem prz y kolacji w każdym raz ie wydaje mi si ę, że t o co co b ędzie musia ł zrobi ć ten kandydat, kt óry będzie musiał mie ć Końskie zdrowie, bo inaczej si ę tego nie d a zrobić to jes t dojechan ie Polska to jest tak a kampania, którą trzeb a b ędzie przeprowadzi ć naprawd ę małych miasteczkach w 2 do drzwi i w zwi ązku z tym do czasu jes t bardzo mało teg o, że oddychan ie pami ęta pan i rękę potrzebowa ł Andrzej Duda na torze jes t o w iele wcześniej to by ła ciężka i ostatnia okazja, ale do każdej z innym tak, ale m ówię tera z o ty m jedna k o tym o ty m, urab iania publiczno ści, bo to naprawdę telew izja publiczna ma dużą moc m y tego stąd n ie widzimy mamy inne med ia, ale ca ły obsza r Polski korzystają z tej telewizji do innych maj ą utrudn iony dostęp, b o tak si ę przyjęło telewizor chodzi jes t b iedna stol e tutaj co ś na i to t o jest duża si ła, wi ęc t o trzeb a osobistym wysi łkiem własną twarzą u ściskiem ręki można zrobić t o wymag a odw iedzenia dziesi ątek sete k miejsc 10 przekąską się tu się pomylili 1 rzecz, bo tuż trzymaj ą si ę danyc h w ostatnich wyborac h wzi ęło udzia ł 18 minut ludz i w idownia wiadomo ści TVP 12  100  000 ludzi, wi ęc ja teg o wpływu mediów m ówił nie przecenia znacz y, że on oczywi ście jes t mocn o oczywi ście jest n iezwykle w ideo real izowane al e, al e o n cz y widownia fakt ów jes t ta m po 3  000 000 okazują się nowej, przychylając si ę w TVP Info widzów t o także w sum ie poznaliśmy wizję jeszcz e 2  000 000 to kto się t o się t o się ponadt o Toma dzia ła tak troch ę w r óżnych k ierunkach na kolejk ę dzisiaj pewn ie cz ęściej do znachora niż do lekarza t o żart, al e powiedzmy, ale akurat kto ś miał ostatn io opowiadał tak ą historię i ta m ludzie rozmawiają t e cytat y są pow ielane pow ielane pow ielany to opini ę społeczną, które jeszcz e ci ągle upieram przy plaży be z bardz o prz y sprawac h personalnyc h, dlatego że w izja, jak ą mia łby prezentowa ć prezent opozycj i ona istnieje wiadomo, o c o w ty m sporz e chodzi w iadomo, jak ie s ą l inie podzia łu proble m jest w ty m, kt o jes t najlepszy m potencjalnym kandydate m i te n dylema t p o stronie opozycj i jest cz y to ma by ć kandyda t obywatelsk i, kt óry troszeczk ę r óży poz a partiami cz y te ż może uwa żacie, że kandydaci partyjn i tacy jak Władysław Kosiniak-Kamys z mo że przedstawić lewicy mo że Adrian Zandberg mo że mo że w łaśnie wyb ór między Małgorzatą Kidawą-Błońsk ą, a Radosławem Sikorskim i prosz ę tutaj tutaj wa żniejsza arytmetyka t o znaczy wszystko pokazuje na torz e w tym kandydatem, kt óry wejdzie drugiej tury będzie kandydat Platformy Obywatelskiej kogokolwiek Platforma wystawi ła też odpowiedzialno ść po stronie Platformy kog o wystawi, a może ko ściół go pokona skok na pewne, że koszen ie n ie pokon a kandydat a Platformy jak na raz ie trzymam arytmetyk i, kt óre pokazuje, że kos z na możliwość tak iego się 12 % do Platformy około 20 i al e czy może by ć inaczej mo żna natomiast jutro 1 rzecz Platforma zbada prawybory i tera z jest 1 potężna pu łapka w prawyborac h cz y prawybor y partyjn e w okol ice Obywatelskiej mog ą wy łonić kandydat a idealnego dla aparatu dlateg o, że t o zupełnie inna log ika aparatu partyjnego zupe łnie inna logika, tym bardz iej że nie ma członkowie drug ie zbieraj ą tylko delegaci o d drugiej dok ładnie od drugiej o d drugiej od drugiej o d drugiej turze znacz y, że są rachunk i interes ów w poszczególnych part iach w partii tak pos łów Platformy w koal icji Obywatelskiej i wa żne, że prawybor y s ą o tyle ryzykowne t o znacz y, że z wszyscy w iemy wygl ądają tak ie partyjn e kalkulacje pokrytego to potem o n nie poprze i t d. tak dalej tak dale j tak dale j i kandyda t wy łoniony prawyborac h partyjnych prze z aparat partyjny wcale nie musi by ć kandydatem, kt óry będzie największą szans ę w drugiej turze maszyna jest zdania wyklucza g o Kosiniak Kamysz i myślę, że ten mo że si ę okazać jaki ś atut n iespodziewany ten, a w r ękawie dlatego, że to jes t cz łowiek, który bardzo wystaj e poz a swoj ą partię z e swymi pogl ądami Polit byli śmy z światopoglądowych i tak pogl ądami to zapl ątała si ę w każdym razie to jest jeg o do ść on dość łatwo mo że przekona ć do s iebie wyborców m iejskich autobusów miejskich od la t udaj e muszę przekonywać oczywi ście m ówię tutaj schematyczn ie Chem nadużywając związki dziel ącą miasto wieś wydaje się, że t o jes t potencjał ca łkiem spory także wcale by m si ę n ie znaczyła, gdyby okaza ło się trochę wy łożymy z usług poprzez wesele nie w iemy, jaka jes t tal ia kart nawet w sprawie biegu, ale pyta m o t o kto ma największy potencjał i było pytan ie to, że zdążymy wszystko na sposób dbam y o zm ianach źle nazwisko 25 ścierają si ę Radosław Sikorski rozważa start w prawyborac h Władysław Frasyniuk mo że bardz o dzi ękuję za dyskusj ę Martyna Bunda tygodnik pol ityka Michał Szułdrzyński Rzeczpospolita rozum Maciej Stasiński Gazeta wyborcza Dominika Wielowieyska też z pa ństwem żegnam zaprasza m na wybor y w tok u w sobot ę o godzinie dziewi ątej na dyskusj e polityk ów naszą audycj ę przygotowa ł Macieja rząd wydawa ł Zuzanna Piechowicz i Szczepan Maziarz Rek zrealizowa ł Krzysztof Woźniak za chwil ę magazyn EKG, na kt óre zaprasz a Maciej Głogowski pierwszy jego go ściem będzie Maciej Bando by ły preze s Urzędu Regulacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - DOMINIKA WIELOWIEYSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 20% rabatu, wybierz pakiet i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA