REKLAMA

Rachunki za prąd powinny być wyższe

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-11-13 09:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
13:00 min.
Udostępnij:

- Produkcja energii elektrycznej jest w Polsce oparta na węglu. Koszty poniesione z emisją CO2 są bezpośrednio związane z kosztami produkcji energii. Podwyżka o kilkanaście złotych miesięcznie jest nieunikniona - mówił Maciej Bando, były prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonom ia kapita ł gospodark a jes t dziewiąta 5 to jest magazy n EKG Maciej Głogowski dzie ń dobry dzi ś naszym go ściem jest pan Maciej Bando by ły preze s Urzędu Regulacji Energetyki dzień dobr y pan ie prezesie dzień dobr y jak już jes t pa n byłem prezesem to znacz y, że mo że pa n wszystk o powiedzie ć o regulato r z def inicji może mówił wszystk o, al e czasami m ówił w tak i sposób, ab y nikogo n ie urazić albo by n ikt n ie zrozumia ł za prąd rachunk i za pr Rozwiń » ąd w przysz łym rok u b ędą wy ższa a jak ie one będą t o teg o ja k na razie nie w iem nie sądzę, że mo że pa n wiedzia ł one powinny by ć wyższe pow inny by ć wyższe powinny by ć państwowe pow inny by ć wyższe o, je żeli popatrzym y na historię i t o chyb a trzeba patrze ć na taką odleg łej się h istoria, czyl i powiedzmy 1 , 5 roku t o wida ć, że prze z te n czas energ ia elektryczn a sam a energ ia elektryczna wzros ła o pona d 30 %, poniewa ż komponen t energii wielko ści rachunku to jes t oko ło 3035 % no t o wida ć, że powinno by ć t o kilkana ście z łotych cóż t o znaczy t o znacz y, że m ówimy o wielko ści tyle mniej wi ęcej ile kosztuj e paczka papierosów kilkanaście z łotych na miesi ąc tak przychodzi pa n do stud ia jak o by ły preze s Urzędu Regulacji Energetyki, czyl i cz łowiek, który prze z ostatnie k ilka la t mia ł prawo decydowa ć o tym ile m y odb iorcy indywidualni konsumenc i podatn icy płacić b ędziemy za energię elektryczn ą m ówi pan żona pow inna być dro ższa mówi pa n tak wpros t tak, dlaczeg o ona pow inna być ona ona pow inna by ć dro ższa z k ilku powod ów, ale przed e wszystk im trzeba by popatrze ć na to c o si ę działo świecie, a mo że bardz iej w Europie w Europie i to nie powinno być dl a n ikogo zaskoczen iem prawa koszty praw do em isji co 2 w spos ób istotny wzros ły w 2018 i c o tema t mojego rachunk u zamac h gromadz ą naszeg o rachunk u, że no n iestety w wi ększości to znacz ąca pona d 7080 % produkcj i energ ii elektrycznej w Polsce jes t opart e o w ęgiel, a koszt y co 2 to bezpośrednio przekłada si ę na kosz t produkcj i energ ii do teg o dochodzi jeszcz e fakt, że starali śmy się pewnie si ę nada l b ędziemy stara ć m y, a mo że adm inistracja rz ądowa doprowadzen ia takiej zdecydowane j auto r licznych gospodark i energetyczne j cóż to znaczy t o znaczy nas z Polski w ęgiel ma być spalan e w naszyc h polsk ich elektrown iach patr iotycznie autentyczn ie i t o oznacz a r ównież, że te n w ęgiel n ie jes t poddan y wp ływom konkurencyjnym, czyli cen a tego w ęgla jes t tak a troch ę oderwan a o d rynków zagran icznych z teg o podrożał podro żało o pona d 15 % znow u te 2 komponenty podstawow e komponent y cen y da ły sygna ł NATO, aby cen a energii elektrycznej wzrosła, al e na t o wszystko dołożył si ę jeszcze trzec i elemen t elemen t, kt óry budzi ł w owyc h czasach jedyn a wielk ą przyjemno ść zaszczy t kierowa ć urzędem nasz e duże w ątpliwości, bo zauważyliśmy, że cen y energ ii nazwijmy t o w spos ób nie do końca zrozumiały dla dl a wi ększości uczestnik ów zacz ęły rosnąć my śleliśmy i dz isiaj jeszcz e ja przynajmn iej tak myślę sprawą zajmuj e si ę prokuratura o d ponad rok u i nie w iem na jak im jes t etap ie postępowanie n ie jestem pewien cz y n ie mieli śmy do czyn ienia z jakim ś sztucznym podb ijaniem tak sam o podbiec n o c i, kt órzy graj ą na gie łdzie, czyl i po p ierwsze, handlowc y producenc i trudn o powiedzieć spraw a żenująca historia, al e ja bym jeszcz e do łożył 1 element w czasach, gd y by ł pa n prezese m Urzędu Regulacji Energetyki i mia ł prawo decydowa ć o taryfach dl a na s odbiorców indywidualnych, bo o tym, m ówmy o ty m, mówił t o do władzy w Polsce dosz ło prawo i sprawiedliwo ść i przed 2019 rokiem postanowi ła zamrozi ć ceny energ ii elektrycznej dla gospodars tw domowych tak że mówi tak t o jes t kur iozalna spraw a te ż zamrożenie obowi ązuje w 2019 roku teraz w śród nich tak i ono w za łożeniach prawa i sprawiedliwości obowi ązywać miał tylk o w 2019 roku na raz ie nie przyj ęto ustawę, kt óra b y t o zamrożenie przed łużał, a zate m od nowego rok u cen y pow inny wzrosn ąć tak, jeżeli n ie zostan ie przyj ęta żadna ustawa, która b ędzie przed łuża, a szczerze pow iedziawszy ja ma m nadziej ę, że n ie t o ta cen a pow inna wzrosn ąć on a on a powinna wzrosn ąć, bo jaki, al e tak będzie t o decyzj i prezesa urzędu ile on a wzro śnie noweg o prezesa pa n oczywiście ta b ędzie decyzja oznacza ma m nadzieję, że t o b ędzie jego decyzj i energetyczne przyjd ą do prezes a Urzędu Regulacji Energetyki ta k jak przechodzi ły do pan a po łożenie tzw. wnioski taryfow e i preze s na co ś zgodzi na coś się nie zgodzi ć tak takie podwyżki tak pow inno by ć tak pow inno mieć n o ale mus imy mówić, jaki jest n ie być pow inno w przyszłym rok u s ą wybor y kolejne tak jak t o w Polsce przez jaki ś wybór s ą wybor y prezydenta i trwa ju ż nawe t kampania wyborcz a chyb a to ja sobie n ie wyobra żam, żeby partia, która rz ądzi jeszcze wsp iera urz ędującego prezydenta chcia ła na m podnie ść te koszty te rachunk i za pr ąd, czyl i mo żna sob ie przyj ąć takie założenia cz y tak ie ćwiczenie wykona ć za chwilę kto ś znow u położył ustawa, kt óra nam zamrozić ceny energii elektryczne j na rok 2020 można mo żna teg o wykluczyć można mo żna rzec mo żna takie ćwiczenia kupujem y książek nie nie Kolejarz my będziemy si ę cieszy ć jeśli rachunki nie będą mieć powinni śmy się cieszy ć pan ie redaktorz e id ąc po schodac h bardz o istotn ą kwesti ą i naszeg o komfort u i wysiłku jes t to, aby t e schodki nie by ły za wysokie, je żeli stan iemy przed środkiem, kt óry ma 50 cm to b ędzie wyzwanie, je żeli staniemy przed środkiem, kt óry ma 25 cm jes t w liczbie 2 to zdecydowan ie prościej pokonanie pan tera z to przełożenie na to nasze rachunki, a prze łoży na te rachunki dok ładnie ta k jak to mniej wi ęcej brzmie ń, czyl i taką podwyżkę jak mówię on a jes t nieunikniona nieuniknion ą kilkanaście z łotych miesi ęcznie kilkana ście z łotych miesi ęcznie dzisiaj opow iadanie o ty m, że nie w iemy, jak a b ędzie cen a energ ii, b o przedsiębiorstwa nie przed łożyły wniosków jes t troch ę mam ienie odbiorców ka żdy, kt o się interesuje tą spraw ą wie doskonal e po jak iej cenie s ą zawierane kontrakt y na przyszły ro k na nast ępne lat a i mo żna pr óbować wywnioskować t o cen y oczywi ście pewną dokładnością m ówimy o urzędzie wielkości, al e dobrze t o może inaczej, a c o się stan ie jeśli t a ta log ika, którą tuta j przedstawi łem pol ityczna zostanie stan ie si ę obowiązującą regułą w przysz łym rok u s ą wybor y, więc rząd n ie będzie chcia ł denerwowa ć na s obywatel i zafunduj e nam kolejn y ro k przedłużenia tego zamro żenia, kt óre teraz obowi ązuje w końcu kiedy ś to założenie trzeb a b ędzie skończyć n p . w kolejny m roku i wted y za t o rachunki zapłacimy ile wi ęcej po takich 2 latach zamro żenia, a to ju ż b ędzie kilkadziesi ąt z łotych, dlaczeg o dlatego, b o między czas ie przew idywane jes t kolejn y wzros t ce n uprawnie ń do em isji co 2 mówi si ę wręcz, że w rok u 2223, a cena mo że doj ść do 40 EUR zaton ę Majka ma 25 dzisiaj mamy 25 to si ę bezpo średnio przek łada na cen y energ ii jak kiedy ś pan a redaktor a powiedzia łem, że w wyważone zosta ły drzw i, które n igdy n ie pow inny nawet by ć uchylona powiedział, że rynek energ ii elektrycznej został w Polsce cofnięto 30 lat t a po dale j dalej t o podtrzymuje uwa żam, że to c o się sta ło jes t kapitalną ilustracj ą, że energia elektryczn a jest dobre m powszechnym, al e również dobre m powszechny m jes t dost ęp obywatela chocia żby do służby zdrow ia, wi ęc może n ie zajmujmy si ę tylko energi ą elektryczną, ale zajmujem y si ę również dost ępem do służby zdrowia pa n na razie nikt nawet nie zajmuj e nawe t ministerstwo energ ii maj ą teraz rz ądzący l ikwidacji całe szcz ęście w naprawdę tak ja uwa żam, że tak od początku od chw ili powo łania teg o m inisterstwa, a publ icznie wyra żałem swoją obaw ę o t o, że ministerstwo, kt óre w 1 ręku skup ia zar ówno politykę gospodarcz ą w obszarz e energetyki, al e i polityk ę w łaścicielską tak d e fact o dzia ła tylk o wy łącznie n a rzecz dobr a f irmy, które m a pod w łaściciel skończyli nadzoruje t e f irmy energetyczn e, które teraz wzroku b ędzie jakiś now e ministerstwo coś nadz ór ministerstwa skarb u, a ja my ślałem, że pa n jeszcze wspomnie ć o tym, że te n ryne k energ ii elektrycznej dl a odbiorców indywidualnych t o za chwil ę zosta ć uwolnione i te n pana nast ępca w Urzędzie Regulacji Energetyki już niebawem n ie b ędzie tych tary f zatwierdz ą jak gdyb y straci dosy ć powa żną władzy, ale to n ie jes t chyb a tak ie pewn e, gdyby śmy popatrzyl i na brzmienie praw a tak jak on o dz isiaj wygl ąda t o nie zachodz ą żadne przesłanki, żeby ryne k energ ii elektrycznej zosta ł uwoln iony wręcz przec iwnie sytuacj a na rynk u uleg ła zdecydowan ie większej koncentracji t o jest 30 lat, kt óre cofnęliśmy si ę jak mówiłem k ilka miesi ęcy tem u oczywi ście nast ąpi prawdopodobn ie taka sytuacj a, że b ędziemy pod presj ą komisji Europejskiej, kt óra w spos ób jednoznaczn y wyraża si ę, że ryne k energ ii elektrycznej pow inien by ć woln y myślę sob ie, że ćwiczyliśmy tak i kawa łek rozwiązywania problem ów na przyk ładzie gaz u uchwalon a zosta ła ustawa, kt óra jasno powiedzia ła, że ryne k energii gaz u dla gospodars tw domowych podkreślam ca ły cza s m ówimy o gospodarstwac h domowyc h zostan ie uwolniony 2004 . rok u oczywiście m ówimy o gospodarstwach domowych, al e s ą jeszcz e f irmy, które dostarczaj ą nam t ę energię elektryczn ą są tak ie firmy, kt óre wytwarzaj ą on e te ż są uczestn ikami tej gr y o zamrożenie ce n, bo t o jak rozumiem także dotycz y ona ma jakie ś rekompensat y tak Zatorze nam rachunków za pr ąd n ie podnosz ą on e s ą uczestnikami tej gry, al e ja by m bardz iej chyb a jedna k chcia ł powiedzieć o tyc h, którzy t o energ ia konsumują się o n nas nie tylko u na s jako gospodarstwac h domowych, al e on a jak o ogromne j ilo ści przedsiębiorstw małych drobnyc h on a jak o du żym przemy śle i przemy ślany zosta ł n ieco t o jest ew identne prze łożenie chocia żby na poz iomie inflacji to n ie jes t do końca prawd a jak 1 z klasyk ów, a może jeszcz e nie klasyk ów może n ie b ędzie klasykiem powiedzia ł, że wp ływ Energi nie ma wpływu cen a energ ii nie ma wp ływu na cen ę lu b końcowych to n ie jes t prawd a Narodowy Bank Polski okre ślił, że z powodu zm iany ce n energii wzrost u ce n energ ii ce l inflacyjny mo że ule c zwi ększeniu nawe t pr óbował określić, że te cen y wzrosn ą o 8 % takich kończyła mec z w drugiej parz e o wiele za ma ło, ale bank n ie wie, o ile cen y wzrosn ą, więc przyjąć za łożenie, że by ć mo że 8 % zdecydowanie za ma ło dobrz e to b ędziemy ju ż kończyć i stajem y się z tak im ot o wn ioskiem pan a zdaniem n ie nale ży przedłużać zamro żenia ce n energii elektryczne j dla gospodarstw domowyc h lep iej byłoby podnie ść w roku 2000 od 2020, bo wted y te podwyżki n ie b ędą tak drastyczn e ja k po kolejny m zamrożeniu tak i uważam, że to pow inna by ć planowan a pol ityka zar ówno prezes a Urzędu Regulacji Energetyki, jak ie pol ityka rz ądu i pana prognoza t o jes t kilkana ście złotych mi wi ęcej na miesi ąc energi ę elektryczn ą tyle powinno by ć trac i tyl e wynika łoby z sytuacj i tak jak b ędzie t o oczywi ście zobaczym y za k ilka tygodn i już poprzedn ia ustawa o zamrożeniu przyj ęta na koniec grudnia, wi ęc jeszcze jes t troch ę czas u jes t, a dalej trzyma m si ę scenar iusza wyborczego n ie należy nie bra ć pod uwag ę wyborów, które s ą w przysz łym roku pan Maciej Bando by ły preze s Urzędu Regulacji Energetyki by ł go ściem pierwszej części magazyn u EKG bardzo dzi ękuję za rozmow Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA