REKLAMA

Będą podwyżki za prąd

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-11-13 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
26:20 min.
Udostępnij:

- Ustawa zamrażająca ceny energii miała charakter populistyczny i zdeformowała rynek. Dokonała mentalnego spustoszenia w relacji dostawcy-odbiorcy energii elektrycznej. Pytanie jest takie, czy rząd będzie to kontynuował i czy budżet to wytrzyma? - mówiła Iwona Sroka, była prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, wiceprezydent Pracodawców RP, członkini zarząd developera Murapol S.A.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonom ia kapitał gospodarka t o jes t drug a część magazyn u EKG Maciej Głogowski dzie ń dobry w naszy m stud iu dziś od mojej lewe j pan dr Andrzej Arendarski preze s krajowej Izby gospodarcze j dzie ń dobry dzień dobry pani dr Iwona Sroka w iceprezydent pracodawców RP cz łonek zarz ądu deweloper a Murapol dzień dobry pa ństwu i pa n Ignacy Morawski dyrektor portalu SpotData dzień dobr y dzie ń dobry pa n Maciej Bando by ły preze s Urzędu Regulacji Energetyki zastrzega m, Rozwiń » bo kto ś nie pos ądził, że mówił jak o obecny regulator jak o by ły preze s Urzędu Regulacji Energetyki powiedzia ł tak powinniśmy w przysz łym roku p łacić wszysc y kilkana ście z łotych miesięcznie wi ęcej za energię elektryczną i n ie bał si ę tym opowiedzie ć to taki niepopularny na czy m ryzykował właściwie niczym n o właśnie si ę na t o b y kto ś prawd ę ma ochotę powiedzie ć i tzw. okoliczno ści sytuacj a na rynku to wszystko co si ę dzieje składa si ę na cz y powinna z łożyć na t e rachunk i wyższe m ówił, że lep iej było by śmy w przysz łym rok u zap łacili kilkanaście z łotych wi ęcej ni ż za kolejne 2 lata np. kilkadziesi ąt złotych wi ęcej m ówi o tym, dlatego, że m y wciąż n ie wiemy co będzie w przysz łym roku now ą ustawą zamarzaj ąca ceny energ ii elektryczne j wygas a, ale n ie w iadomo czy n ie zap łonie znowu ktoś na m n ie przyjmie ju ż 2 słowa zacznę t o, że bardz o panie na stronach pilniejszych zada ń rz ądu i Sejmu najbli ższej kadencji pami ętamy jak w ubiegłym rok u w po śpiechu ta ustawa 207 grudnia z teg o sława nale żnego wyrażona r ównież wskazywan a w r óżnych raportac h monitoringu legislacji przed sob ą tak i przynios łam podsumowanie kadencji ubieg łego Sejmu jak o przyk ład 1 pewnie kilkudziesięciu, ale sztandarow y przyk ład tak iego błędu legislacyjnego, gdzie by ło mnóstwo błędów ona do połowy rok u jeszcz e by ła dwukrotnie nowel izowana, a do te j por y do dzi ś trwa proces naliczania wyp łat i rekompensat i z pewnością miała charakte r czyst o popul istyczne wg mia ła charakte r wyborczy w tym rok u wybory trzeb a było ludziom, ale n ie denerwować ludz i mia ła opinię wspomn ianego prezes a Urzędu Regulacji Energetyki na z łą opini ę to przypom ina informowa ła ryne k dokona ła takiego zawod u ryne k mentalnego spustoszen ia w relacji dostawc a odb iorca energ ii elektrycznej i pytanie jes t takie czy w ty m rok u również rz ąd mając na uwadz e to, że b ędą jeszcze kolejne wybor y, czyl i te n efek t, jakb y kontynuacj a politycznego popul izmu b ędzie nada l kontynuowan a i cz y budżetowy trzeb a, bo pamiętajmy, że jedna k mamy bardz o du że obci ążenia bud żetowe zwi ązane z realizacją ob ietnic przedwyborczych n ie uda ło si ę trzydziestokrotności ZUS - u znie ść s ą dodatkow e wydatk i z bud żetu państwa i czy na s po prost u b ędzie na posta ć w moje j ocen ie raczej maj ąc na uwadz e wzrost ce n tyc h czynników koszt ów w hurc ie na rynk u energii, ale r ównież niezb ędne inwestycje w sektorz e energii b ędzie nast ępował wzros t koszt ów pr ądu silniejszy niż do te j pory zar ówno w sferz e biznesu, jak i stwarz a gospodars tw domowyc h wg naszyc h takich szacunk ów Milija ekspert a pracodawc ów Rzeczypospolitej może to by ć nawe t 1520 % w skal i rok u lub więcej ze wzgl ędu właśnie na t ę inwestycję, kt óre mogą by ć i to może być złożone na najbli ższe 23 lata, chyba że pow iedziano jedna k dale j ten prosty proce s będzie kontynuowan y pamiętajmy, że w ubiegłym rok u r ównież prz y sprzec iwie komisji Europejskiej, kt óra zarzuca ła nieuzasadnion ą pomo c publiczną, wprowadzaj ąc to zamrożenia no al e tutaj ju ż pan i sam a wypowiedziała być mo że kluczowe s łowa przy blok u w przyszłym rok u tak że s ą wybory n o, wi ęc z drugiej stron y Narodowy Bank Polski założył 8 % wzrost u prawd a projekcj i inflacji barak zawsze przy takim założeniem jes t przyjęcie za łożenia zapewn ienie przyj ął i suf itu prawda tylko bank zastrzega ł wczoraj, że nic n ie w ie jak mamy dzisiaj, że m u, jakie za łożenia oczywiście, że nic n ie wie al e dlaczego przyj ął 8, a n ie np. 0, gdyż musz ą przyjąć, ale w zeszłym rok u NBP publikuje raport y inflacji wyższych publikacje które, choć jest 4 miesiące też przyj ął założenie wzrost u ce n energii, które si ę nie zrealizowa ł dlatego inflacja by ła ni ższa ja s ądzę że, że obecn ie mnie pa n w seniorskim, ale SNB FOT 3 nie wiedz ą, jak a b ędzie ostatecznie decyzj a może jes t n iewiele ma m si ę wyn ik wynosił 3 będzie pewn ie pol itycznie bardzo trudn a rosn ą koszty energetyk i co wyn ika z faktu, że rosną cen y uprawnie ń do em isji dwutlenk u w ęgla jednocześnie energetyka ma gigantyczne potrzeb y inwestycyjne re żimy przej ść ogromn ą transformacj ę energetyczn ą w kierunku odnawialnych źródeł energii t o ktoś mus i finansować, żeby finansować si ę zarabia ć, żeby zresztą mieć marżę zaproszen ie na minusie, czyl i rosn ą koszt y i prawdopodobn ie to wp ływa na cen ę cz y pow inno wp łynąć na cenę, które nie ma odb iorcy płacimy, ale mechanizm n ie jes t ju ż rynkowych Ala, al e chyba trudn o pozbyć si ę teg o czynn ika pol itycznego wart o by łoby b ędą kandydatam i urz ędującym prezydentem podpisa ć ustaw ę, kt óra zamraża cen y energ ii elektrycznej byliśmy tam proszę bardzo za łatwiłem, że podwa żam jestem dobry, al e prosz ę pa ństwa na jedenastk ę na ten problem trzeb a spojrzeć troch ę szersze j perspektyw y m ianowicie si ę brak u pol ityki energetycznej prawda i to co co roku się o ty m, mówi co roku o tym, m ówi, że chcielibyśmy wiedzieć, jak ie s ą docelowe za łożenia, jakie są daty i t d . tak dalej to efekt 1 wielki chaos i tak ie odnoszę wra żenie, że ta k na dobrą spraw ę nikt n ie w ie tak jak z tym i czy będzie podwyżka cz y nie t o te ż jakie, jaki standar d, jak i m iks mam y osiągnąć n p . w rok u 2005. trzydz iestym n ieco więcej co wi ęcej każda teg o typu każde teg o typ u zamro żenie oddala na s od jakiej ś rzeczyw istej cen y energ ii prawda obecnie nie w iemy tak naprawd ę kosztuje jeszcze Niewiem to trudn e jaki ś snu ć dale j id ące rozważania t o warto te ż zwrócić uwag ę na noc g łównych wytw órców energii elektrycznej to s ą spółki gie łdowe w zwi ązku z ty m na koniec dzia łać drobni inwestorzy racze j inwestorzy n ie skarbowi, czyl i dzieci w łaścicielskich z udzia łem państwowego kapita łu naprawd ę maj ą teraz poważny orzec h do zgryzienia, o czy m dowiedzą si ę na kon iec roku n o dobrze to znaczen ie dobrze, al e na razie nie w iemy jak będzie, wi ęc może n ie b ędzie tak źle, a trochę oczywi ście ironizuj ę, ale tak jak wyjazd n ie jest wydają si ę z punkt u widzenia konsument ów lekarz g igantycznie wa żna spraw a w, nawet je żeli cena energ ii wzrosn ą te ż 810 % t o jednocześnie cen y innych towar ów mogą spaść w ty m roku szybko ros ły cen y żywności zawłaszcza zatrzyma wzrost ce n zatrzyma sceneria si ę okaza ło, że bardz o podro żała żywność i tak t o jest kontrol a dobrostanu cenami tak, ale dale j uważa, że to nie jest zmarnowany rok mo że być odwrotn ie, że cen y wzrosną obni ża się rynek r ównież 1 kazał żywność trzeb a powiedzieć mo że nie n iech rynek kontroluj e prawda regulato r, kt óry regulato r ryne k wewn ętrzny tak regulator, który się zgadza ministerstwo zgadz a si ę na podwy ższenie czyn ie zgadza jedna k k ieruje si ę, jak imi si ę przes łankami racjonalnym i ekonom icznymi prawd a on odmawia, k iedy n ie w idzi uzasadnionych powod ów do wzrostu albo zgadza się, i ż uznaje argument y, o których pa n tutaj nas z poprzedn ik m ówił konieczność inwestycyjnej tak dalej i t d . an a dese r jest w te j chwili w te j chwili naprawdę c o jaki ś taki w ęzeł gordyjski, kt óry czek a kto, kt o przyjdzie p ierwszy odwa żniej do przedniej i b ędziemy jako ś w łaśnie koncepcję n o w każdym razie przypomnę n ie b ędzie tera z ministerstwo energii, czyli n ie b ędzie polityki Energetyk początkowo by ło w tej kadencji było nowe i już n ie b ędzie, czyli problemów energetycznych też n ie b ędzie si ę t o ją zawodz i, a wi ęc ministerstwa nie ma k łopotów pa ństwo tuta j nasi go ście w studiu przywo ływali dz isiaj tak i dokumen t projekcj a inflacji dokument cykl icznie publikowane prze z Narodowy Bank Polski, który do teg o jest, b y dba ć o warto ść pieni ądza kontrolować inflacj ę i prognozować c o si ę dz ieje tak a projekcj a inflacji i pe łny obra z teg o dokument u edycj i listopadowej publ ikowana jest 4 miesiące t o z otrzymali śmy wczoraj i Otóż otw ieram sob ie t ę prezentację b ędą teraz tuta j państwu cytowa ł s ą bardzo interesuj ące rzeczy, ale ja z n ich n ic nie rozumiem i po to, s ą państwo, b y na m wyja śnić będę tutaj zaczynał o d pana Ignacego Morawskiego inflacja do pierwszego kwarta łu do p ierwszego kwarta łu 2020 roku b ędzie wzrastać, a następnie ścieżka obniży się t o zdanie róg tak i tera z tutaj s ą wym ienione w prezentacj i czynn iki, kt óre na m spowodują ta k jak inne właśnie obra z inflacji, czyli że ceny b ędą rosły podwy ższona w horyzonc ie projekcji dynam ika koszt ów pracy co oznacz a, że rosn ą wynagrodzenia i firmy przerzucają te n cel i to na s czeka dlateg o te ż inflacja w p ierwszym kwartale do p ierwszego kwartału będą ros ły tak a ta m m. in. to to są jeszcz e inne czynniki i inne czynniki czyta m dalej przejściowy wzros t ce n żywności w wyn iku ogranicze ń podażowych wy ższe cen y owoc ów i ważnych wa żył w wyn iku suszy wzrost ce n mięsa w ędlin w nast ępstwie ep idemia ASF tak generalnie w tym rok u m ówi ceny żywności rosn ą bardz o szybk o np. ceny warzyw ros ły w temp ie n iewidzianym w najnowsze j historii naszej m łodej gospodark i rynkowej i ten efek t jes t troch ę będzie z nami t o znaczy t e wysokie ceny żywności cz y też wysoka dynam ika cen żywności może si ę utrzymać, ale z teg o c o prognozuj e NBP to przyszły rok średnio rzecz biorąc cały przyniesie znacznie niższa dynamika ce n żywności tak ważna informacja cz y to tutaj jest jeszcz e wśród tyc h czynnik ów, kt óre podbijały będą inflacj ę wymieniony te n wzros t cen energii elektryczne j od 2020 roku rozłożone w czas ie efek t wyższych koszt ów wci ąż ma umówione mo żemy jak b ędzie do jakich założeniach uczą si ę musiał przyjąć t o jes t to 8 %, który m ówi pa n prezes Arendarski, ale w śród tyc h czynników wp ływających cz y kształtujących inflację BP zwraca tak że na uwag ę na takie, kt óre mogą dzia łać w odwrotn ą stron ę, czyli b ędą tę inflacj ę obni żał w 2019 roku spadek ce n surowc ów energetycznyc h na rynkac h światowych oraz zamro żenie ce n energ ii dl a odbiorców końcowych to b ędzie miało wpływ szok u jeszcz e do ich, je żeli ceny energii zamrażane Doda, al e generaln ie jak wrócił na pierwsz ą cz ęść tego zdan ia uwaga t o znacznie ni ższa dynam ika cen surowca znanych światowych t o prawdopodobnie będzie oddziaływał na inflację do maj a Niemcy tam pani ma jakieś punkt y, al e na spowoln ienie gospodarcze mam ma tuta j n p . wp ływ niska inflacja g łównych partner ów handlowych poza t o też to będzie wp ływało na naszą inflacja obniża t o cen y w Polsce s ą mocno zależy o d tego jaki cel zagranic ą i mam tutaj jeszcze tak ie zdan ie, którego także n ie rozum iem proszę, b y pa n wyjaśnił, jak ą wp łynie na wzrost lu b n ie wzros t ce n w Polsce wp ływ presji popytowe j na przyspieszenie wzrost u ce n b ędzie stopniowo ust ępował ślad za prognozowanym spowolnieniem temp a wzrost u PKB o t o ja si ę one cytaty jest relacja jest prosta rosyjsk a gospodark a ro śnie wolniej i popyt ro śnie woln iej t o firmy mają mniejsz ą możliwość przerzucen ia tyc h rosn ących koszt ów na ceny, al e je żeli poczujemy wszelk ie czynn iki jak pan zmieni chyba 6 lat ratuj e to, że mówimy to ostateczn ie wychodz i w te j projekcji, które są drog ą bardzo ciekawy dokument chyb a jest taki najg łębszego anal iza polskiej gospodarki publicznie dost ępne wydaj ą si ę to wychodz i, że inflacja przysz ły rok b ędzie praktyczn ie bardz o podobna do te j jak dzi ś odzież inflacja wynosi 2 praca t o s ą dane wst ępne za październik, a średnia pensj a w przyszłym rok u wg tej projekcji jak będzie nie w iemy, ale NBP prognozuj e, że wyn iesie 280 % czy w łaściwie n iewiele wyżej czy t e czynniki działające w Rosji na minus te ż ostatecznie zrównoważą t o może nie jes t ważne no n ie jest mo im zdaniem mają w ty m projekcie, jeżeli ten dokument, mówi że sta n finansów publicznych jes t zdobyć bardz o dobry to o f inansach później, al e t o c o nas interesuje t o cenę c o będzie z celami za co wi ęcej co mniej ostateczn ie wydają się, że jeżeli chodz i o inflacj ę t o to ta projekcja jes t bardziej optym istyczne niż oczekiwano jeszcze k ilka miesi ęcy temu na rynku, bo wydawa ło się, że wzgl ędu na wzros t ce n energii i szybk i wzrost płac inflacja mo że przekroczyć wyraźny wzrost za żywność w przysz łym rok u jeszcze w pierwszym kwartal e troch ę wi ęcej, a potem już n ie tak dużo, więc tak n ie b ędzie takiej problem, którą pamiętamy drodzy państwo jes t to projek t dl a małych w tym kraju w Iraku s ą prognozy dl a prognozy mojej ocenie chyb a by ło 22019 roku 2 , 3 % się rozpad a si ę do tera z, a 28 ma być w przysz łym rok u PKB b ędzie niższy jes t s ą jeszcze ogromne ryzyk a związane z koniunktur ą światową tak tego c o si ę będzie dzia ło na rynkach światowych cenach g łównie po ostatecznie nie jeste m tak ą optymistk ą jak kolega z bok u również dotyczy cen energ ii wp ływu na ceny inna sytuacj a nie rozumiał biznes alb o nawet nie chodz i o optym izm, bo prognozowana jest t o spowoln ienie gospodarcz e, ale no jeśli chodzi o te ceny t o warto by ło osoby zastanowić czy prace t e prognozy c o się mo że na rynku dziać, je żeli mogę doda ć w tym projekcie sesji, bo jes t najc iekawszy elemen t dotycz y bezrobocia, bo szanown ą po raz p ierwszy od 6 lat NBP prognozuj e wzros t stop y bezrobocia z teraz o ty m, m ówi pyt a pan instancje, wi ęc tam krajan, że jes t w f inansach publicznych n iedobrze bezrobocie też niewiele na to jaka stopa jes t w l ipcu NBP przewidywa ł, że w tym rok u stop a bezroboc ia spadnie, aby te n przewiduje, że stopa bezroboc ia wzrośnie nieznacznie, bo 36380 %, ale też pewien symbol iczny wzros t ale dlaczeg o o tym, porozmaw iamy w trzec iej cz ęści magazyn u EKG uk g ekonom ia kapitał gospodarka to jest trzec ia cz ęść magazynu EKG w rad iu to czasam i jes t dziewiąta 45 Maciej Głogowski dzie ń dobry studia dziś pan i Iwona Sroka Andrzej Arendarski pa n Ignacy Morawski, zan im zdziwienia i inne tematy t o krótki przegl ąd informacji rynkowych w te j chw ili za 1 franka p łaci się 3 zł 92 g r za euro 4 zł 28 funt po 4 z ł 99 USD 3 z ł 89 gr n o i korzystając obecn a obecności pan i Iwony srok i bowiem tak że na giełdzie ani przez tyl e lat też nie jes t, a ostatnio tej więzienie m ówi już n iema, o czy m mówić zupełnie si ę zgadza, wi ęc mo żemy przejść do zdziwienia no przykr a sytuacj a, bo rzeczywi ście racze j s ą wiadomo ści tak ie wprowadzaj ące nas m inorowe nastroj e ni ż pozytywn e moje p ierwsze pierwszą cz ęść, bo oczywiście tytułem żar nale życie gie łdzie jak najlep iej zawsz e będę wielkim ambasadorem t o pan mo że przeczyta notowania w USA to wted y będziemy lepszyc h na tych kredytac h, a t o będą stare już w tej chw ili t o musia ł t o poprzedn ie dobrze t o jeszcze jedn o zdan ie dotycz ące tego n iezwykle wa żnego urzędowego dokument u, jak im jes t projekcj a inflacji wzrostu gospodarczeg o publikowana prze z Narodowy Bank Polski rozmawialiśmy o ty m co może da ć się z inflacj ą państwo wspom inali także innych sprawach, czyl i c o ta projekcja m ówi o wzroście gospodarczym o ty m, on a jes t o f inansach publicznych pa n Ignacy Morawski zasugerowa ł, by jeszcz e spojrze ć na prognoz y ekonomist ów NBP dotycz ące rynk u pracy w horyzonc ie jak t o ładnie m ówi tak, kt órym operuje ta była przez rok no ICO no i co t o jes t c iekawe dlatego, bo jeszcze w lipcu atak będziemy ten projek t wychodzi ra z na 4 miesiące NBP prognozowa ł wzrost zatrudnienia w przyszłym rok u spade k stop y bezrobocia tera z prognozuj e spadek zatrudn ienia wzros t bezroboc ia niewielkie rozmiary s ą n iewielkie zmiany MSM jest to dość symbol iczna zmian, dlaczego proszę o wielu latac h spadku stopy bezrobocia ma on a wzrosnąć taki to nie jest tak i minimalny wzros t nowo 2021 roku stopa bezroboc ia wynos i 41 % czy ma być o p ół punktu procentoweg o wy ższa niż dzi ś jest obecn ie trwa, dlaczeg o tak, aby na świecie stopa bezrobocia nie ro śnie, dlaczego tak m ówić czy generaln ie NBP tłumaczy t o tak, że gospodark a zwaln ia i wzrost gospodarcz y gospodarka rośnie poni żej wydajności prac y także tych pani, że wzros t wydajności prac y tych pracowników posz ła troch ę mniej, ale jednocześnie gdzie ś si ę przeb ija w tym raporcie n ie tak bardzo wyraźnie si ę przeb ija efekty wyra źnego wzrost u p łacy minimalnej ekonomi ści NBP przyznaj ą, że t o będzie miało negatywn y wp ływ na zatrudnienie mówiliśmy wyra źnie pokazuj ą nazywa pa n z a tak powiem delikatnie maj ąca certyfikat tory za n iewielki tak dalej, ale jedna k, skąd si ę ten wzrostow y bezroboc ia wziął mo im zdan iem sam sam o spowoln ienie PKB teg o nie tłumaczy w ty m rok u wzros t PKB ma wynie ść lekk o po 4 % w przysz łym roku lekk o poniżej 4 % prz y takim spowolnieniu wcale nie głębokim stop a bezrobocia raczej n ie powinna, czyli p łaca m inimalna mo że prze łożyć si ę na szybki wzros t płacy minimal nie sa m fak t istnienia tak ten szybk i jest nazywany możemy się po mo że mie ć negatywne skutk i na rynku prac y tak mówi NBP tak t o ja to musi skomentowa ć tylko 1 sposób, cytuj ąc Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej t o s ą bzdury przecie ż tak prezydent niedawno m ówiło tyc h, którzy sugerowa ł sugerują czy ekonom ista, którzy m ówią, że może b ędzie negatywne pracodawc ów o d sameg o początku znaczenia n ie mówię tak, że t o ja cytowa łem oczywi ście drogi zacz ąłem do n iego n iestety norm ą alarmowały, że może t o mieć ogromn y wpływ n ie tylko na b iznes na przedsiębiorstwa, ale r ównież na sa m rynek pracy tak że będziemy na pewno obserwować ta m, gdz ie te płace do te j pory by ły widzi pani t o jes t ważne, dlateg o że n ie tylk o wted y, kiedy mówili o tym, go ście magazyn u EKG ekonomi ści rynkow i organ izacje pracodawców do tego dochodz i jeszcz e Narodowy Bank Polski t o poważna instytucja, na kt órej czele stoi Adam Glapiński, więc może wart o byłoby, żeby rządzący też bral i takie sygnały pod uwagę miejmy nadziej ę, że mo że nowa kadencj a Sejmu troch ę zmieni te n obra z poprzednich 4 lat c o czwart a ustawa dotycz ąca biznesu nie wolno w og óle nie trafia ła do konsultacj i b iznesu, ale teraz domy ślam się pani Morawski troch ę na s tutaj sprowadzi na ziemi m ówią, żebyśmy te ż n ie przesadzal i drugą strojenie nad swo imi komentarzami mo im zdaniem t e t e prognoz y i analizy b ędą mia ły wp ływ na na legislację znacz y ja wątpię cz y dojdz ie do podn iesienia p łacy m inimalnej do teg o poziomu, kt óry po zapowiedzia ł prezes Jarosław Kaczyński na kon iec kariery na koniec kon iec kadencji 4 tysięcy złotych chc ę si ę ju ż papież prawdopodobn ie po tyc h p ierwszych silnych podwy żkach w przyszłym kolejnym rok u zobaczymy jakiś negatywn y wp ływ na zatrudn ienie wted y cz ęść polityków prawdopodobnie oboz u rządzącego się sprzeciwi dalsz ą podwyżką zobaczym y jak b ędzie w ka żdym raz ie wart o radziłbym patrze ć jak będzie przec iw, a sprzeciwić to wie pan w łaściwie c o tutaj ryzykujem y w iele rozwi ązań, kt óre zapow iedziane cz ęść polityków rz ądu z faktycznie zawetowa ła jak zn iesienie limitu trzydziestokrotności na tak czekam y na expos é pan a prem iera Morawieckiego w najbliższych dniach powinniśmy dowiedzie ć, jakie s ą najnowsz e na tę chwil ę obowi ązujące pomys ły wi ększości rządowej na to co w Polsce dzia ć si ę co mus i zmienia ć K2 czas na zdziwienia zdziwienia rozpoczn ie pa n prezes Arendarski teza co mn ie c o mieć c ieszy Sądzie Najwyższym cieszy t o w iadomo, że pa n pose ł Kukiz wraz ze śpiewania t o jes t dobr a informacja, al e nie rezygnuje z bycia pos łem nie, ale sw ój cza s podzieli sprawdz a, wi ęc będzie śpiewał ulic ę będzie z korzy ścią myślę dl a wszystk ich, a drug a jes t z przedstaw icieli takiej artyku ł o ty m, że złomowania tyc h śmigieł wiatrak ów wytwarzaj ących energię czy zaci ągać zaczyn a by ć proble m tutaj mam y do czyn ienia z tak im generalnym problemem, że coś c o na p ierwszy rzu t oka wydaj e si ę n iezwykle korzystn e nowoczesne jak zrobi ć rachunek si ę Diany pol iczy koszt y i utyl izacji prawda n p . za niszczenie środowiska ta m dz isiaj produkuje n ie wiem ogn iwa do samochod ów elektrycznych i t d . t o wcal e te n rachunek taki n ie jes t blefe m jednoznaczny i jeżeli w ty m kontekście si ę n ie słyszy, że np. niekt óre m iasta z zakazuj ący zakaza ły już wjazd u do centrum samochod ów z s ilnikiem diesla 2 strony czytam artykuł n ie jest n iestety sędziom, bo n ie jeste m eksperte m, który m ówi, że szkodliwość wyn ika z w łoskiego wcale n ie jes t dużo wi ększa ni ż elektryczne jeśli t e wszystk ie okoliczno ści cz y weźmie t o samo z podatkiem cukrow y prawd a, kt óry mia łby rozwi ązać problem otyłości, a w iadomo, że w wielu krajach albo wprowadzony n ie rozwi ązał, czyl i ja mówię t o wszystk o, że trzeb a bardz o uważnie nie jeste m przec iwko Energie odnaw ialne wręcz przeciwnie jeste m za, al e trzeba liczy ć koszt y rzeczyw iste i n ie n ie zach łystywać si ę tym tak im powiedzia łbym bl ichtrem ekologiczno ści nowoczesno ści tylko jedna k powiedzieć, że jedna k s ą są też koszt y, które p łacą w innych krajac h prawd a czasem ukryt e, ale jedna k z Czerskiej pod uwagę n o mo że koszty są by ć może jes t ta k jak pan a mówi, a z drugiej strony wa żne jes t także efekt, czego ma m dość nam dać c i co ma poprawić wykorzystywan ie jes t wspania ły, ale d o w rozważaniach nie mo żemy tylko na tym oprze ć ja te ż wn iosek też nowy ole j NIK nie m a tak, by coś, żeby wszystko by ło za darmo, nawet je żeli b ędzie coś wdro żyliśmy tak ma być w ka żdym raz ie tak planowana, a wysz ło jak wysz ło czy wychodz i jak wychodzi ła w każdym, al e jeszcz e chciałem tylk o powiedzie ć, że mam nadziej ę, iż nie chc e pa n nas zwolni ć takiego proekolog icznego działającego na rzecz popraw y jako ści klimatu przy okazji prz y okazji produkcj i i sprzedaży prądu trzeb a liczy ć rzeczywiste koszty zna ć tak sam o tuta j jes t absolutn ie za tymi chcia łbym żebyśmy, żebyśmy całą energetyk ę opart ą na w łaśnie ma ło niskoemisyjnych technolog iach, a n ie misyjny m ówił pa n Andrzej Arendarski cz y pa ństwo mają zdziwienia pani Iwona Sroka cz y raczej z e zdz iwieniem dowiedziałam si ę, że 1 z element ów walk i z wykluczen iem społecznym wstawan ia Polski z kola n i lepszeg o życia naszej ludności jes t to, że poci ąg Intercity zatrzymuje si ę z t ą stacji wi ęcej w 100 miejscowościach więcej to było w trakcie wyst ąpienia pan a prem iera Morawieckiego w sejmie i muszę państwu powiedzie ć sam a korzysta m z czasoweg o poci ągu Intercity rz ąd do s iedziby mojej f irmy do Bielska-Białe j i zapewniam, że w mniejszych miejscowo ściach tak ich jak Włoszczowa n p . praktyczn ie nikt nie siada t o jes t drogi pociąg t o s ą drogie bilety wydają się, że n ie t ędy drog a budowan ia linii cz y utrzymywan ie l inii kolejowyc h na mniejszych miejscowo ściach umo żliwianie transport u lokalnego przem ieszczania si ę do mn iejszych miejscowości to jes t jakb y walka z wykluczeniem t o jes t przyk ład walk i z wykluczeniem, al e na pewn o n ie zwi ększanie liczby stacj i, na kt órych zatrzymuj e si ę poci ąg Intercity to znaczy chodz i pani o t o by n ie by ło Intercity tylko innych wciąż jeszcz e nie czy mo że n ie zgadzam się z tym, że jes t t o czynn ik walk i z wykluczeniem wspomniał szantażu zdziwiło mn ie to, że trzeba więc, żeby Intercity przemkn ął przez w łaściwe jak rak ieta we Włoszczowej zacz ęłam się reg ionalne pociąg TLK np. taka w łaśnie na motorz e, że mo żliwość wyjazd u z m iejsca jes t jakim ś przeciwdziałaniem wykluczeniu JST nie będzie woln y za leczen ie jest czynn ik wart cytowan ia w kr ótkim wystąpieniu podsumowującym okazuje n ie było tak ie rozszerzaj ące rząd je śli samolot z Warszawy do Krakowa też w Radomiu m ógłby, o czym świadczy on o tak zupełnie ju ż tak na d, wyrażając jak lotn isko w Baranowie dl a mieszka ńców Baranowa b ędzie sprzyjało w zmn iejszaniu wykluczen ia spo łecznego, ale sa m tema t wykluczenia i teg o co dz ieje się z tą komunikacj ą jes t n iezwykle istotne i t o właściwie było wszystk o dziś pa n Ignacy Morawski zdz iwienie, że następnym razem przeprasza m n ie to akurat t o moj a w ina, żeby pa n nie poczu ł wykluczony, ale w og óle du żo m ówił dz isiaj naprawa mo im zdaniem jes t wyrównany bilans, tak więc z pane m Ignacy Morawski dyrekto r portalu SpotData dziękuję bardzo pani Iwona Sroka w iceprezydent pracodawców ora z członek zarz ądu deweloper a Murapol bardzo dziękuję i pan Andrzej Arendarski preze s krajowe j Izby gospodarcze j bardzo dzi ękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA