REKLAMA

Walijska wizja "1984" George'a Orwella. "Język zastępuje sztuczna rosyjsko-chińsko-anglosaska mieszanka"

OFF Czarek
Data emisji:
2019-11-13 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
34:51 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka progra m off czarek dzień dobry w itam pa ństwa bardzo serdecznie zaprasza m na dz isiejsze spotkanie pa ństwa i moim go ściem pan i Marta l iste w nich z pracown i studi ów celtyck ich wydzia ł angl istyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza tłumaczka literatury wal ijski dzień dobr y witam panie bardz o serdeczn ie jestem w ielkim fanem l iteratury wal ijskiej także, dlateg o że n ie jes t nowa li ńskiego, więc dl a mnie te ż Terra incognita natom iast z Rozwiń » olbrzymi ą przyjemnością ogl ądam wal ijski seriale telew izyjne la t na my śli seriale kryminalne nie jes t taki 1 oczywiście chcia ł powiedzieć, jaki ma tytu ł, ale nie ugn iemy si ę po blisko wmaw ia rzeczy t o jest ser ial o part iach pol itycznych w pewny m miasteczku, wi ęc taka w og óle ciekawa symbioza r óżne part ie parti ę Demokratów partia lew icowa partia praw icowa są dziennikarze t o wszystko w og óle bardz o for ów interesuj ącą funkcjonuje, który ma biec w nie znam tego n ie do pewnego serialu ju ż w ogóle trzec ia seria 20182015 Poland właśnie chcia ł g o przedstawi ć Belg Greg Voo jak si ę wymaw ia PE i Grek 2, by by ło w by ł by ł ca ły kaza ły ska ły, a życie k łamstwem tak Levin light też z po angielsku, gdy pa n to pan zastrzegł wyra źnie jeste m widocznie na bieżąco ze wszystk im nale ży na bieżąco z językiem celtyck imi kulturą celtyck a w chwili literatur ą walizk ą, a bohaterem czy te ż temate m naszeg o dzisiejszego spotkan ia jes t wyj ątkowy powiedzia łbym wyj ątkowa literatura, dlatego że mówimy o oczywist ą przeszło, kiedy się okazało przeszło zupełnie be z Echa ma ło teg o d o do teg o stopnia przeszło zupe łnie be z Echa właściwie, w kt órych będzie już obecnie pozosta ły żadne kop ie ksi ążki, o kt órej rozmawiamy, a potem nagl e ni st ąd n i zow ąd Tada na szczyt y popularno ści czyteln ictwa i 2 z pod warstw, al e tutaj mówi aktor n ie potrafię m ówić o tytuł ser ialu Walickiego, wi ęc do pan i g łos osob y, które nie zna teg o cel u, tak więc o powieści łajna łajna ostatn i dzień jes t powie ść science-fictio n, a także powieści, którą mo żna, b y nazwa ć anty co 5 wystąpią bowiem powsta ła w latac h sześćdziesiątych wydan a w siedemdziesiątym sz óstym rok u rzeczywiście zosta ła on a zupe łnie zapomn iana na dok ładnie prawie 50 lat ja sam a otrzymam kopię te j powie ści i mówi kop ie, a n ie egzemplar z rzeczywiście była t o kserokopia, które otrzymam y o d mojego wyk ładowcy jeszcze zan im wypowie zosta łem na now o odkryt a, a odkrycia dokona ł si ę 4 lata tem u za spraw ą piosenkarki s ą też wal ijskiej tak że Kordziński p iosenkarki, która zysk a też odnalazło tu opowie ść i tak bardzo zainspirowała j ą nasze stocznie, kt óre mn iej jej albumu i zainspirowa ła kilka tekstów na te j płycie p łyta z ogromną popularno ść i tytu ł wal ijskiego albu m roku 2015 roku t o, że t o jes t śpiewaczka czy te ż piosenkarka Kozińska też wa żne tak, bo m ówimy o kolejny m języku, kt óry dziś ta m znikn ą z radar u tak oczywiście j ęzyk chiński jes t językiem rewitalizowane r ównież wymarsz 18 wieku obecnie bardz o niewiele os ób pos ługuje się tym językiem miast jest to grup a rzeczywiście tak ich miłośników aktywist ów j ęzykowych sąd w łaśnie tak do n ich nale ży, poniewa ż ojc iec znany m korea ńskim j ęzykoznawcą i polec ą nam mówi w j ęzyku kurdyjskim, a tak że w j ęzyku wal ijskim i rzeczywiście jes t takim przes łaniem te j płyty jes t potrzeba ochron y swoje j tożsamości, kt órej nośnikiem może by ć właśnie jes t w mniejszo ści tak jak wal izki cz y Kordziński i łączy si ę t o z temate m powie ści łajna łajna, w kt órej przedstaw iona jes t apokal iptyczna rzeczywisto ść przyszłość rządzona prze z maszyny przyszły przysz łość, której panuje syste m total itarny, gdz ie jes t w łaściwie zostaje w og óle wymazan y z listem pozbaw ieni teg o języka ludz ie zostają uwarunkowan ie tak iego suwał się o in prze z prze z maszyn y prze z komputery i tym jes t w łaściwie tak ie takie przed łużenie wizy, kt órą John George Orwell nakre ślił w ro k 1984 w piekle pewn ie wi ększość państw pamięta pan pojaw ia si ę nowomow a taki, jakby sztuczn y j ęzyk part ii, a o n jak gdyb y jeszcz e pokazuj e bardz iej ekstremalną Inspektoratem Orła dop iero po, jakb y lekk o zaznaczona cz y t o j ęzyk w ogóle zostaj e wyel iminowane zast ąpiony tak im sztuczny m j ęzykiem j ęzykiem maszynowym, kt órzy z mieszank ą, kt óry rosyjskiego chińskiego to znacz y ta m pojawi ć jak Ślaskiego tak pojawić tak ie has ło, które stale powtarzan y wracal i jak w Ferfecki i to wreszc ie te 3 słowa maj ą jak ąś symbolizować 3 dominujące wg, a na świecie języki, które maj ą wyprze ć wszystk ie inne wszystk im w 3000 języków i pani sob ie t ę powie ść o wojna wojn a przeczytała tak mało tego również spad a na pani na pomys ł że wart o ją przetłumaczyć przet łumaczyć osoby, kt óre n ie znaj ą wal ijskiego an i chi ńskiego lu b anglosaskiego, żeby te ż mog ły wskoczy ć do te j studni ta k po stromych nie jest p ierwsza powieść, kt óra przet łumaczyła z języka walijskiego i zawsze stara m się wyszukiwać takie pozycj e, w kt órych widzę co ś co mógł przem ówić także zagranicznego czyteln ika tak że do czyteln ika w Polsce nie ma takich kwestii a ż tak w iele, gdyż og ólnie rzecz bior ąc literatura wal izka jest hermetyczn a jest ma ła społeczność ta l iteratura często z skupiona jes t na sprawac h lokalnyc h, ale zdarzaj ą si ę takie pere łki tak ie ksi ążki, które w, kt órych Chem to przesłanie co auto r dziękuje powiedzieć swoje zdanie takiej tre ści un iwersalne i przemaw ia na wszystkich t o jest pani, że l iteratura walizka jest hermetyczn a, ale rozm iarze o in o inne na tyl e hermetyczna żona nie trafi ł do literatury walijskiej właśnie t o jest te n paradok s on trafi ł do literatury wal ijskiej pewnie te ż z te j przyczyny, że w jeg o powieści brakuj e te ż lokaln ą ości brakuj e tyc h element ów, do których zal icza si ę przyzwyczaili swoich powieści do czeg o wali ć s ą przyzwyczajen i są powieści teg o, że b łędny Anglik nie n ie dochodz i nawe t chodzi o życie pew ien obra z lokalnej społeczności zaczęli w iemy dokładnie, gdz ie rozgrywa akcja powie ści mo żemy sobie miejsce w obraźliwym pomyj e znam y byli śmy ta m znajdować ludzi, którzy ta m mieszkaj ą wa żne też kwest ia językowa j ęzyk wal izki posiada wiele dialekt ów jak wiele j ęzyków mniejszości i wa żna tak że jest ta identyfikacja z bohatere m, sk ąd pochodzi na podstaw ie d ialektu tuta j w tej powie ści on o in dzia łań złamał tę obowi ązującą konwencją nap isana w j ęzyku bardz o standardowy m bardz o l iteracki nawe t imiona postaci s ą to imiona biblijne n ie są tak standardow e zwyczajny wal izki imiona, a tak że, a tak że tak tak w łaśnie te n j ęzyk powie ści imiona i t o, że w og óle w tej pow ierzchni pa n słowa Walia n ie jest walijski właściwie n ie w iemy, gdz ie si ę dzieje akcj e tych wyższe dlateg o podan e między w ierszami jes t tabliczka cytat jes t walijskiej poezj i może zasygnalizowa ć, że rzeczywiście to jest Walia, ale sa m język w tym ta powieść napisana jedyn ie wskazuje na te n fakt, że jesteś tak i celowy zab ieg, że skor o jeste śmy takiej dyscypl iny przyszłości n o to w ty m systemie, kt óry syste m, który pozbaw ia, gdyb y cz łowieka indywidualności racze j dąży do teg o, żeby to by ła z Unii formu łowana jednostka jest te ż pozbaw ionych kontekst ów lokalnyc h tak jakb y wszysc y jesteśmy w te j samej przestrze ń tak, a także on-lin e pragn ę podkre ślić swoj e przekonanie swoj ą wiar ę, że istnienie j ęzyka walijskiego tylk o jeg o języka jes t ważne n ie tylko dla te j lokalnej społeczności jest ważne tak że dl a całego świata by ł ten j ęzyk jes t cz ęścią te j w ielkiej r óżnorodności j ęzykowej jego strat a jeg o śmierć by łaby właśnie strat ą dla ca łego świata za serce mn ie te ż chwyci ło prawie dobrze powr ócimy w takim raz ie do l iteratury wal ijskiej i do powieści łajna łajna ostatni dzie ń, bo tak i tytu ł nosi ł walizki science-fiction, który dz isiaj rozmawiamy wr ócimy do nasze j rozmow y po informacjach Radia TOK FM informacje ju ż za kilka m inut o godz inie dziesiątej 20 państwa moim gościem jes t pan i Marta Lis stern ik z pracown i studiów celtyck ich wydzia ł anglistyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza t łumaczka l iteratury wal ijskiej i dow iemy si ę mo że po informacjach tak im tak jest tłumaczenia ostatn iego dnia, bo ju ż przeb ieram łapkami, żeby wgry źć si ę z l iteratury celtycką, bo ju ż niektóre seriale się wgryzają si ę z 35 dni taki dobrze n ie będę pani pyta, bo to tylko ja oglądam tak ie dz iwne rzeczy informacji o dziesi ątej 20 po informacjach wracam y do program u Owczarek wczora j pa ństwa mają gości jest pan i Marta l iste NIK z pracown i studiów celtyck ich wydzia ł angl istyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza tłumaczka l iteratury wal ijskiej rozmaw iamy o powie ści science-fiction wojn a o in o tajn a łajna tak ie dobre konto ostatni dzień, czyl i po walijsku dzi ś u na s i Olaf ich znak iem na jakim etap ie ju ż pani szczytu wiem, że tytuł na pewn o już zrob iony, a ile stronniczego zna ć cała powieść została przez e mnie przetłumaczył już t o ju ż dobrych k ilka lat tem u w zasadz ie t o przykład le ży w szufladz ie dlaczego, ponieważ między czas ie zajmował si ę k ilkoma innym tutaj 2 wytłumaczenia owym i wydane książki rocznie ko ńczy m ój doktorat ostatn io napisa ł artykuł na tema t w łaśnie ostatniego dn ia, w którym znalaz ły si ę fragmenty tłumaczenia okaza ł się k ilka miesi ęcy tem u jako ś tak n ie by ło okazji, żeby powa żnie zabra ć za szukanie wydawc y do te j książki n o dobrz e lokaty got o dodał, że to wskoczym y proszę głębiej tak si ę wyra żę do te j książki co t o za świat kim kim lub czy m jest ostatn i dzie ń, kt o rz ądzi, jakie s ą powi ązania z Lemem z harleye m z euro Instytut odnos i si ę to do teg o, i ż większość akcji te j powieści dz ieje się w chmurz e akcji za du żo pow iedziane fabu ły rozgryw a się w ostatnich dn iach rok u 1999 jeśli ju ż mówiłam powieści by ła nap isana w latac h sze śćdziesiątych tak niestety 90 dziewiąty t o jes t jeszcz e odleg ła przysz łość mam y głównego bohater a Marka, kt óry jest starszym cz łowiekiem 70 letnim zostaj e zamkni ęty w czym ś co nazyw a się do mieszkania jes t t o m iejsce, do kt órego te n syste m total itarny rz ądzący ziemi ą wysy ła starszyc h ludzi po to, aby podda ć tzw. kuracj i po zakończeniu, której on i zostają przewo żeni na żywność dl a jaki ś tajemn iczy rz ądzącej kast y o nazw ie on i są on i zwierzę ludzkim nadgonić żywią si ę tzw . pozosta łymi, czyl i ludzk im właśnie ludzk im mi ęsem, gdyż prawdopodobnie skruszał tak jak ju ż trochę n o proponuj e się ta kuracj a służy tem u, ab y troch ę zwiększyć z zawarto ść od żywczą organizmów tyc h starszyc h osób ten system n ie jes t tak dokładnie op isany w powie ści wszystk ie takie m ieszkania określonej ich wbr ew pozorom w tym tkwi tkwi si ła te j książki, ponieważ inaczej na bardzo prędko si ę zestarza ła, gdyb y auto r opisywał dok ładnie w świat wygląda jak zdobyw a w powieściach sc ience fiction dok ładnie opisywa ł, jakie się n im wynalazki typ u lataj ące prawd a skutery i t d. tego tego zupełnie nie ma nog i tak lataj ące chodn ika n p . tak że zupełnie tego w tej powie ści nie ma wszystko racze j tak ie niedookre ślone i skupiamy si ę wszystk im na na s na prze życia głównego bohater a on zamkni ęty w tym dom u m ieszkania zostaj e zmuszon y do pisania Dziennika myśli n ie wiadomo dlaczeg o są teg o nie rozum iesz jakiego ś powod u ci te robot y tylk o rz ądzący naszy m lekarzu pozostałym jest ludz iom przeznaczony m na przem ienienie pisa ć pami ętniki w tym sztucznym j ęzyku, którym mówiłam, który składa si ę w łaśnie tylko takich as ów tor u jak karteczki i t d. to jest nas z główny bohater mówi o sob ie, że nale ży do nielicznych n ie jes t 1 z pozostałych, ponieważ nielicznych p isane wielką traum ę l icznych pisemnych wielk ą literą, poniewa ż on przeciwie ństw w całej ca łej reszt y, otaczaj ąc ludzi nie jest co rząd teg o s łowa które, kt óre Trybus kwesti ę auto r uwarunkowany t o znacz y o n jes t w stan ie samodzielnie my śleć o n zachował normaln ą ludzką świadomość w przeciwie ństwie do wszystk ich innych ludz i, a to za spraw ą kawa łka platyny, kt óry zosta ł mu wszczep iony za uchem i luteg o plan grup y w łaśnie tyc h n ielicznych naukowców, którzy jeszcz e przed ty m wielkim uwarunkowan ie, kt óre przemieniło wszystk ie ludz i wszystk ich ludzi ta k jak żywe p ół maszyny zdawa ł si ę złoży prz y ty m obronić w łaśnie to platyna jes t bardz o wa żnym symbol icznym motyle m w te j powieści moim zdan iem s ą symbolem przed e wszystkim w łaśnie j ęzyka j ęzyka wal ijskiego j ęzyka, który okazuje si ę w tej powieści, a tak że swoist ą broni ą przec iwko total itarnemu systemowi, ponieważ nasz bohate r p isze sw ój pamiętnik w łaśnie w języku walijskim okazuj e si ę, że komputer y, które normaln ie t e wszystk ie zapiski analizuj ą cenzurują n ie są w stanie teg o j ęzyka odczyta ć, poniewa ż n ie posiadaj ą odpow iednich program ów do to odszyfrowan ie z mniejszo ści, a jeszcze posiadaj ą, al e programy zosta ły wy łączone, ponieważ zosta ły uznan e za niepotrzebne no co ma pani rację t o właśnie tak a czy mo że być interpretowane jak o tak w łaśnie opowie ścią o językach mniejszościowych w j ęzyku wal ijskim, które tak myślę, że myślę, że to jes t tak a myśl, kt óra przy świeca autorowi op łaty także jest tak że pozn a krytyk a pod adresem jem u wsp ółczesnych Walijczyków, poniewa ż w miar ę rozwoj u akcj i powieści dow iadujemy si ę że, że bohate r jes t właściwie pewneg o rodzaj u antybohatere m, że t o z jeg o winy te n ca ły system n ie zdradz a pan i ju ż ta m ko ńcówki t o w z łotych w akcje te j jak znaczen ie drugorz ędne takie wieści my ślę, że najwa żniejsze s ą jak t e element y tak ie bardz iej f ilozoficzne psychologiczne co tam t o jest myślę, że te ż n ie manifestuj ące bo, że język w pewny m sens ie jak odkryje czy zedrze ć wszystk ie warstwy staj e si ę bohaterem wspom ina pan i rok 1980 czwarte al e, ale przecie ż tak że mechaniczna pomara ńcza i w iele innych powie ści od 1 zloty tak że język staje się tak im narz ędziem uniwersalizm racj i t o doskonal e obserwujemy w tym c o si ę dzieje nie w iem po o wprowadzenie kapitalizmu w Polsce tak że nagle pojawią się w naszy m j ęzyku słowa albo wyszukujemy muzycy zm ów, kt óre te ż s ą pozosta łością innego system u dzisiaj właściwie wszyscy mówimy, że tam a t o m ój znajomy, kt óry za aute m zadzwoni ł do ta i t d . w liście ma m z języka angielskiego prawda rośnie t o, czego nie bardzo si ę obawiają mała, że t e j ęzyki dominuj ące zniszcz ą t o r óżnorodność która, kt óra proponuje te ż różnorodny krajobra z j ęzykowy w łaśnie, a tymczase m np. przesta ć używać taki cz łowiek, a Zawiś albo ta państwem t e s łowa krn ąbrny trafili także użyłam kilka dn i tem u kto ś tak n ietypowych okoliczno ściach dotycz ących uczni ów w szko łach, al e obo k zakład rozmowie o uczn iach za ich plecami to by ło w stosunk u do uczni ów typ u jeste ście krnąbrni n ikt n ie bezpośrednio od rozmowie o uczniach rozum iem są krn ąbrni, a n ie wiem chyba chyba ta m się mamy, która jes t nauczycielką uczn iowie s ą stremowani krajobraz y język si ę w żaden z Pańskiego j ęzyk zmienia oczywiście co naturaln e, że niektóre s łowa prawd a s ą zast ępowane przez prze z inne czy m innym natom iast jes t jes t zm iana j ęzykowa, czyli wyparc ie 11 i j ęzyka prze z przez drugi to jest co ś nie groz i wielu w ielu językom mniejszo ści w ty m j ęzyku celtyck im to c o się stało n óżka z j ęzykiem kornijskim nazwania pan i, że prowadzon a jest rew italizacja Kozińskiego tak rzeczywi ście, choć akura t te n przypade k jest c bardz o trudny, poniewa ż j ęzyk ten Mariusz ju ż dawn o temu w związku, z czym n ie pos iadamy np. nagrań nie w iemy jak ten j ęzyk brzmiał i t o skutkuje ty m, że w śród tyc h grup a osób realizujących język tocz ą si ę r óżne spor y aktem język, więc śmieci, jak ą pow inien wygl ądać także ilo ść źródeł pisanych, które przetrwa ły w tym języku jes t bardz o n iewielka i i przez t o trudno j e zrekonstruować zrekonstruować te n jes t n o oczywi ście, je żeli nie ma społeczności, która w dany m j ęzyku rozmawia NATO będzie tylk o tak ie zadan ie czysto akademickie, że oto zachowam y o d zapomn ienia tekst y kt óre, których nie wiemy n ie w iemy jak wymawia ć Niewiem okresowe mawiać na podstaw ie innych pow iedzmy o ściennych języków mo żemy spróbować n o właśnie zamyk a się to gdzieś ta m jaki ś pr óbą chce z nap isem j ęzyk taki taki wk ładamy do muzeu m j ęzyków, ale bez spo łeczności, które teg o używa bezp łatności, kt óra szuka tworz y tak że nowe słowa n ie da się chyb a tak eksper t eksperymen t przeprowadzić, al e jedna k takie społeczności m imo wszystko tworz y tak mamy w łaśnie grup y grup y tyc h entuzjastów teraz m ówią j ęzyku ukrai ńskim, które jedna k próbują pr óbują t o j ęzyk, którego u żywać w łaśnie uczynił g o językiem spo łeczności dl a swoje j swoj e spo łeczności przed wszystk im wyznacznikiem swej to żsamości, bo t o jest tutaj kluczowe j minister właściwy pytanie cz y te n j ęzyk jes t autentyczny t o znaczy ora z dok ładnie tak i jak u żywany w danej epoc e w przysz łości on przestaj e mie ć znaczenie ważne jes t, że t o jes t nasz język trzo n jes t inny a w jakiej kondycj i walijski daj e rad ę tak najbardz iej daj e radę, czego najlepszym dowode m jest, że jes t źle ser iali w j ęzyku chińskim rozmawia ć jeszcz e przed przed informacjami cz y w czas ie informacji, że jeszcz e tak 1 popularny w 1000 zlotemu o d te j kob iecie, której m ąż zginął co ś zresztą informel chyba zaczęło si ę w środę zacz ęły si ę w środę tak t o serial, który też dowód, że popularność czy Wielkiej Brytanii co ciekawe tera z seriale cz ęsto kręcone s ą w 2 wersjach językowych jes t wersj a wal izka, która była puszczana jest wal izki telew izji ta m wszystko jest n ie kwalifikują, a jes t te ż wersj a ang ielska, gdzie m ieszka tak wszystk o większość dialog ów jest w j ęzyku angielskim to właśnie s ą t o ser iale dwujęzyczne także t o taki też ciekawy zab ieg który, który ma zwi ększyć potencjalną publiczno ść tyc h seriali natom iast wracając d o do kondycji j ęzyka wal ijskiego t o Taxus spośród d ąży do kondycji wr ócił po informacjach, że pani pozwol i bardz o pa ństwa mają 8 jest pan i dr Marta Lis pewnik z pracown i studiów celtyck ich wydzia ł anglistyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza t łumaczka l iteratury wal ijskiej informacj ę o dziesi ąty 40 po informacjach wracam y do program u Owczarek wczora j i wracam y do l iteratury walijskiej państwa mo im go ściem jest pani dr Marta l iste w n ich z pracowni studi ów celtyck ich wydzia ł anglistyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza t łumaczka l iteratury wal ijskiej, czyl i o in o in ostatn i dzie ń ju ż przet łumaczony czek a na wydawcę na, chocia ż jak jest pani pisze różne wydawc ów książka czeka pan i si ę wydawc y zgłoszą no nie jest do te j pory żaden z n ich jest koszt nale ży jak p isze i szuka m a, a oprócz teg o łajna łajna c o jeszcz e si ę, jak imi t łumaczeniami z jakim jak i jakim będzie jak o, jak im gatunkiem cz y kategori ą l iteratury walizki zajmuje się obecn ie tak t łumaczy pani obecnie pracuj e na d ksi ążką, kt óra była zbiorem dramat ów Sandersa Luisa t o jes t walijskiej p isarz tak że pol ityk, kt óry w dwudz iestym w ieku i z tego też du żego zb ioru dramat ów, które napisał Brom 3, których bohaterkam i s ą kobiety s ą to zresztą, gd y najbardz iej znane i grywan y dramat y tego pisarza, tak więc jes t to dl a mn ie co ś noweg o nowy rodzaj l iteracki, w którym si ę b ierze jes t dość trudne, ponieważ cz ęść dramatów 2 z nich s ą p isane w ierszem, wi ęc w te j czasami to nie jes t tak ie prost e przet łumaczenie, a trudno się tłumaczy walizki to znacz y ta m duże jaki ś odniesie ń do 1 polisami pol icja l icznych termin ów alb o jakiś tajemn iczy to, kt óre znikn ęły w języku pa ństwa przekonywa ć cały sto s s łowników, żeby znaleźć, o c o autorow i chodziło n ie budz i tak ich trudno ści nie ma teg o rodzaju, je żeli chodzi o sam o s łownictwo cz y gramatyk ę natom iast, je żeli chodz i o walizką poezję przyk ład dramaty s ą opisane j ęzykiem poetyck im to rzeczywi ście jes t pewn a trudno ść, poniewa ż j ęzyk poetycki jest bardz o zwięzły metafor y są bardzo g ęste i i czase m tutaj polszczyzna stawia pew ien op ór też s łowa język Polski z reguły dłuższe ni ż w j ęzyku walijskim mn óstwo słów kr ótkich jednoosobowych jeste ś, kiedy mam y do czyn ienia z w ierszem sylabicznym jest t o jes t trudne zmie ścić c o informacje w obr ębie 1 wersu, a co chce co jest jakąś tak ą g łówną myślą o dramatach, które pan i t łumaczy czy coś, o c o w og óle chodzi c o jes t mi ęsem kal iskim Walicki by ły t o pr óby stworzenia prze z sąd SLA Visa klasyczneg o walijskiego dramat u, poniewa ż Walia ta k jak dramatu n ie posiadała teatr jak za n ie rozwinął się w ty m kraj u bardz o du żym stopn iu wynika ło z braku odpow iedniej klasy spo łecznej, dla której kt óre tak i teatr mia łaby tworzyć, poniewa ż klasa rz ądząca chwal i w okres ie nowo żytnym stopn iowo analizowała więcej pieni ędzy walizki n ie był ju ż no śnikiem, kt óry mógłby kwitn ąć życie teatralne do obrotu waln ie w du żych miast prawda jes t taki teat r m ógłby si ę znajdowa ć techn icy brakowało h istorii l iteratury wal ijskiej tyc h wszystk ich w ielkich klasycznyc h dramatów s ą zesz ły jak o tak że jak o walizki patr iota jak cz łowiek pragn ący umie ścić Walię należne m iejsce na map ie Europy pr óbował stworzy ć stworzy ć odpow iednik wal izki klasycznego dramatu i w ty m cel u odwo ływał si ę do wal izki mitologii t o jest to jes t t o skandal pierwszego z tyc h dramat ów przetłumaczonych przez e mn ie to protest y h istoria kobiet stworzone j z kwiatów też o -li za jak ich żarówki dem WI żadne z 7 i wi ązanki w raz ie sto i średniowieczna walijska legenda wal izka opowie ść z cyklu 4 gałęzi ma nogi jest t o tak bardz o klasyczn a pozycj a wal ijskiej wal izki literatury ogromn ie cenn y zabytek l iteratury wal izki w og óle literatury Europejskiej wolności tak ie żółte tak stąd, jeżeli zate m wyglądają kw iaty d ębu o sposób bia łe, wi ęc mo żliwe badacz średniowiecznej tratuj ą interpretując w te n spos ób, że właśnie tak ta k jak biały kolor żółty kolor ma wskazywa ć na bia ło cer ę i i złote by ł odwołany i to prz y cudowne j pi ęknej m łodej kob iety stworzone j z Jarosław 6 grzaniec szczyt marze ń tak czy żaglówkę tam szczodrz e także nawe t stworzen ie tak brzydk ie, a drugim drug i dramat z kolei, kt óry przed meczem opart y na źródłach h istorycznych i h istorii autentyczne j o tym, 3 postaci księżniczki cz y te ż ksi ężnej siłami taki tytu ł nos i te n dramat, która by ła żoną wal ijskiego ksi ęcia woln o w ielkiego który, kt óry by ł 13 wieku jak wskazuj ą źródła historyczne w bardz o ważną posta ć by ła bardz o inteligentn ą kobiet ą pe łniła funkcję doradc y ambasadora swojego męża on a by ła c órką króla Jana be z z iemi króla kr óla Anglii nier ówno trochę zreszt ą nie wydano rzadk o walijskiego księcia i jest taki bardz o c iekawy ep izod h istorii wal i, gdy ż on a ona zdradzi ła swojeg o męża o środka dowiedzia ł i w ówczas powiesi ł jej i kochank a, kt óry bardz o wa żnym wal i norma ńskiego arystokratą było to tak i prezent dz iwna decyzja uwzględnia pol itycznymi właśnie Anderson tworz y z teg o bardz o ciekaw ą Możejko histori ę histori ę skup iona na psychologii przed e wszystk im postawy, ale na razie, żeby n ie zdradza czy chodzi o to, żeby nie zdradza ć z Normanami nie wiem t o tuta j normalnie jakoś bardz o dobrze h istorii Zjednoczonego Królestwa n ie zap isali w ówczesnych czasach 2 bardzo skompl ikowana sytuacj a polityczna r ównież Walia 2 była podz ielona na znajd ą k ilka stref wp ływów i by ł w łaśnie taki Księstwa rz ądzony prze z niezależnych walijskich łatwo by ły te ż tzw. marsze rz ądzone prze z Murmańsk ich panu n ic tak c o tak a kultur a francusk o francuskojęzyczna to też bardz o zresztą fascynowało Anderson Luis autor a teg o dramatu, który byłem typowy m Franco chwil ę o d bardz o Europejską mentalności w łaśnie zale żało, żeby pokaza ć zwi ązki wal i z kontynentem z Francją z kultur ą Europejską jes t w ty m dramacie te ż bardzo si ę nie podkreślone, że kiedyś Walia była cz ęścią Europy była wa żnym gracze m n a na scen ie pol itycznej Brytanii powiedzmy 3 czy nawe t z Europy mia ła związki z Francją w łaśnie si ła ta k tak księżniczka mec z John h istoriografii angielskiej jes t teg o przyk ładem cudown ie, a co si ę dz ieje na świat wsp ółczesny l itera literatur ą walizk ą cz y jes t obf ita czy j ęzyk wal izki, gdyb y tak te ż w patrze ć na to ich ilo ściowo jest bardzo obfite muszę pamiętać, że na u żytkowników j ęzyka wal ijskiego jest mn iej wi ęcej pół 1 000 000 można tak ostro żnie to właśnie jeszcze chyba my ślę, że to teg o typ u wyzwan ia są cz ęsto, że je żeli tworzymy w łaśnie w kraj u, kt óry włada w większości językiem, kt óry w poziomie międzynarodowym, wi ęc takim p ierwszym myślenie jest w ogóle pisa ć wydawa ć właśnie w ty m j ęzyku, który zapewn ia dost ęp do wi ększej l iczby Czytelników tak pewn ie każdemu powinno zale żeć racze j na ty m, żeby tworzyć po angielsku alb o, żeby jak najszybciej tłumaczenie ukaza ło si ę dzieckiem, bo mam y wtedy dost ęp do teg o anglosask iego świata tak i tak rzeczywiście jes t do pewneg o stopn ia, ponieważ coraz wi ęcej pisarzy musi pamiętać, że wszysc y użytkownicy Ińska walizki s ą dwuj ęzyczni, tak wi ęc w ielu p isarzy tworzy 2 językach i sami t łumaczą swoje ksi ążki na język angielski b ądź nawe t piszą r óżne wersje te j same j ksi ążki w j ęzyku wal ijskim w języku angielskim dotycz y bardz o ciekawe, kiedy si ę w wersj i porównuje ze sob ą i widać przekazać oni dopasowują si ę też próbują się te ż dopasowa ć do oczekiwa ń r óżnych publiczno ści inny przykład publiczności walizki, która mo że by ć te ż bardz iej zachowawcz a troch ę konserwatywna akcja się inaczej t o w wersji nawet tak b ądź te ż bardziej podkreślone są element y lokalne w łaśnie tat a wrac a wróciłem do dom u nalała sobie t e wersj e ang ielska wskocz y do z łożenia rozwijanego p iwa, a tuta j na da łem sobie cokolwiek tam zaliczyć do w ieczora mianować może być, że mo że przybierać różne form y, ale czasem faktycznie, byw a że że te t łumaczenia, zwłaszcza t łumaczenia, ale zupe łnie, b y oddz ielnymi wersjami tych tyc h samyc h ksi ążek n p . zostaj ą zamienieni z e sobą r óżne postac ie wa żne wydarzenia jestem tak a swobodna war iacja na tema t te j pierwszej książki tak że dwuj ęzyczność tuta j odkrywa odgryw a ważną rolę oczywiście też ca ły szereg pisarzy, kt órzy którzy s ą w j ęzyku angielskim al e, ale sam a l iteratura w języku walijskim myślę, że rozwija si ę bardzo pr ężnie i widać te ż poszerz a zakres gatunkow y mus imy powie ści s ą większe, które teraz już n ie s ą tak ą rzadko ścią jak w czasac h łajna łajna c o posta ć powie ści historyczne krym inalne bardz o duży jest t o spektru m gatunk ów, a poza swoj ą pani ą o j ęzyku w ogóle j ęzyka, kt óry ju ż z zagin ęły i 4 realizacja języków odbywa si ę we wspólnotach cz y też zainteresowania, gdyb y osób spoza sp ółek my ślę sob ie o jakim ś mi ędzynarodowym zainteresowaniu cz y to na konińskim cz y t o walijskim myślę, że jes t tak ie zainteresowanie to nawet w idzimy tutaj w Poznaniu, gdz ie mam y specjalizacji celtyck ą i rekrutuje także, dlatego że uczy się nauczy ć ta ńczyć, że przed łuży interesując i jedna k strona językowej to sam o dotyczy mieszka ń j ęzyka irlandzkiego cz y w łaśnie, gdyb y spojrze ć choćby na te 2 języki irlandzkiej walizki on e s ą n p . dost ępne na na tej Platformie wol i g o bardz o popularn e i i i liczby ludz i uczących się tych j ęzyków s ą bardzo wysokie nawe t w ligach chwal i się tak im faktem, że jes t więcej użytkowników do l igi niż ludz i m ówiących ucz ących chińskiego niż ludzi mówiących na c o dzie ń p o po irlandzku cz y to oznacz a, że ludz ie się uczą się n igdy n ie nauczą na tyl e, żeby mówić w ty m języku to pierwszy tak, żeby szansę chodzi o to, żeby kr óliczka kończy n o dobrz e bardzo pan i dzi ękuje i trzymam kc iuki za wydan ie tyc h wszystkich, żeby państwo te szuflady w ko ńcu tworzy 6 stare manuskrypt y ora z bardz o pan i dzi ękuję dr Marta l iste w n ich z pracown i studiów celtyck ich wydzia łu angl istyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza t łumaczka literatury walijskiego pa ństwa mo im gościem informacji ju ż za kilka minut o godz inie jedenaste j po informacjach wracam y do programu of f czare Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA