REKLAMA

Jako KOLOS możemy sobie pozwolić na wszystko - Jorgos Skolias i Antonis Skolias o drugiej płycie projektu KOLOS

Krakowskie Przedmieście
Data emisji:
2019-11-13 14:40
Prowadzący:
Czas trwania:
20:35 min.
Udostępnij:

Wpadli do krakowskiego studia, by opowiedzieć o tym, jak im się wspólnie gra, o pomyśle na nową płytę, o przestrzeniach, w których mają być realizowane nagrania. KOLOS - czyli muzyczny tandem wokalno-perkusyjny ojca Jorgosa Skoliasa i syna Antonisa Skoliasa - zawładnie audycją Krakowskie Przedmieście w radiu TOKFM

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
t o b ędzie Szanowni pa ństwo ma m taką nadziej ę rozmowa o d źwiękach w przestrzen i real izowana w kl imatyzowanym ch łodnym studiu radiowym Radia TOK FM w Krakowie instrumenty perkusyjn e Antonis Skolias dzień dobr y dzień dobr y nawet powiedzia łbym je śli mog ę straci ć perkusj a instrumenty g łos m ęski Jorgos Skolias dzień dobr y dzień dobre j wol i o tym, który będzie umia ł rad io jest miał Łukasz Wojtusik audycj a nazyw a krakowsk ie Przedmieście kolos t o jes Rozwiń » t was z panow ie wsp ólny projek t z teg o co znalaz łem znalazłem tak ą informacj ę, że grywa ć i pokrywać wsp ólnie od 12 lat chciałem zapyta ć, jaka t o jes t relacj a wspólnego gran ia ojca i syna 1 płyta za wami drug i za chwil ę przygotowywanej pow iemy my ślę, że to mo że być r óżnie spotykaj ą si ę silne charakter y i pr óbują razem grać myślę, że to przed e wszystk im jes t relacja 2 muzyków i ona jes t t u naj istotniejsza w ty m dzia łaniu muzyczny m, bo mówimy o muzyc e tworzen iu muzyki relacja ojc iec syn te ż istotna natom iast istotniejsza przynajmniej z mojego punkt u widzenia jes t relacja muzyk muzy k ona jest naprawd ę bardz o wa żna i pozytywn ie skutkuj ące tak tylko, że oczywi ście taką relacj ę musieli śmy wypracowa ć jak korzenie n ie urodziliśmy się jak o koledzy muzyc y tylk o jak o rodzina ja si ę urodził jako syn bossa i by łem n im, zan im zosta łem perkusistą w zespol e w związku z powyższym to była dl a na s d ługa drog a tak iego znajdowan ia wsp ólnego grunt u, żeby sobie n ie tak tuszowa ć i nie synuś chować ale, żeby być dl a s iebie Antoni sem i Gosem podobne j si ły bytam i n a na scen ie pan pracuje na c o dzie ń współpracuje z wieloma muzykam i na pan a konc ie blisko 60 płyt r óżnego rodzaju projekt y muzyczn e r óżnego formatu duet y w te j działce te ż nie znajduj ą jak choćby ta k jak innym środkiem Rachoń cz y czerwcowy m Starem z Bronisławem du żym jak si ę pracuj e jak si ę pracuj e z synem to jest kolejny były duet y, al e due t o tyle n iesamowity, że w ty m duecie z Antonim se m ja śpiewam po grecku c o zdarza mi si ę ostatnio coraz cz ęściej, a we wcze śniejszych mo ich produkcjac h z różnego rodzaju zespo łami śpiewałem racze j ang ielskie tekst y rzadk o polskie tak ą płytę pope łniłem grup ą tie-break śpiewałem do tekst ów ksi ędza Jana Twardowskiego za ten isem jes t relak s ja bardz o mocn a bardzo sp ójna bardzo dla mn ie wa żna, bo jest t o muzy k, który z racj i te ż więzów krw i, b y czuj e inaczej czuj e lep iej czuj e g łębiej czuję prawdziwi mn ie t o bardz o odpowiada pierwsza p łyta zatytułowana kolo s ukazała si ę w 2016 roku t o jak rozum iem by ły tak ie rem iniscencje troch ę wra z z dzieciństwa troch ę poszukiwanie tyc h rytm ów przyznaje jes t kilka tak ich kroków, które mn ie ujęły oczywiście dobrze bawili się wczora j z tej płyty t o jes t ci ężka prac a mogę m ówić za s iebie bawili śmy się wy śmienicie naprawdę, tym bardz iej, że to nowe trudno nazwa ć to ci ężką prac ą nagraliśmy p łytę w 1 dzień tak że spok o Maroko natom iast inicjatyw ę istotn ą i mocn o w tych nagraniach wzi ął na s iebie Antoni, kt óry dzięki, kt óremu do tyc h nagra ń dosz ło, dzi ęki któremu znalaz ły się tam r óżnego rodzaj u utwory, kt óre on zainicjowa ł muzyczn ie ja k do tyc h utwor ów dostosowa łem tekst y r óżne tekst y te ż zaproponowałem k ilka swo ich muzycznyc h rozwi ązań bawili śmy się niesamowicie to jes t moj e zdanie myślę, że Antoni ma podobne NATO w bardz o g ęsty cza s bardzo bo, bo my weszli śmy do studia z tac y powiedzmy pół surow i w obecny m z tym pomys łem mieli śmy ja miałem przed e wszystkim, jak i tam zamysły na tej płycie pojaw ia si ę trochę elektron iki takich zapewn e zapętlenia wokalnych i r óżnych rzeczy tak ie pytanie, kt óre nie bardz o irytowało, zan im sob ie zanim, zanim doszło do nagrania te j płyty t o o n jak szeroko mo żemy zabrzmieć jak o due t c o możemy zrobi ć n ie, dodając do teg o zewn ętrznych instrument ów nie, dodaj ąc do teg o innych osób c o c o możemy zrobi ć n a tak pierwotny sk ład jak b ębny wokal co b ędzie brzmia ło wsp ółcześnie i będzie dl a nas aktualn e i myślę, że t o był Super czas w ogóle na m si ę wspan iale pracowa ło pracowaliśmy okiem w ilkiem, który nas nagrywa ł i kompote m z sob ą ma sterowa ł on też by ł bardzo dla na s wspieraj ący w tej sytuacj i n ieoceniona m ówiąc panow ie ćwiczy si ę w domu tylk o m ówił, że mega si ę podoba jakiś k ierunek i być może t o mog łoby być dl a nas c iekawe było także obóz t o mu to t o by ła bardzo fajn a w ogóle prac a dl a cz łowieka, który pos ługuje si ę tak im instrumentem jak w og óle głosu c o jes t trudnego, a mo że łatwego c iekawego w łaśnie we współpracy w tak im duec ie z perkusj ą jako instrumentem, bo przecież pojaw i si ę Piotr Rachoń, który pan wsp ółpracujemy tutaj t o jes t oczywiście p ianista współpracuje pa n z muzykami grającymi na bardzo różnych instrumentach, a w przypadku perkusji jak t o wygl ąda jak sweg o czas u wymy śliłem taką koncepcj ę gran ia z z instrumentami harmon icznymi i w zwi ązku z ty m popełniłem te ż p łytę z Bronisławem du żym poza list ą obecnie wyk ładowcą na Akademii muzyczne j w w Katowicach bardzo mn ie rajcuje, że tak, że te n eufem izm w łączy do moje j relacji bardz o mn ie rajcuje t o, że ma m wolno ść pe łną wolno ść w kontakc ie z muzyk ą z muzykiem instrumentem t o jest dl a mnie naj istotniejsze n ie Lubie uk ierunkowanie istotnych w łaściwych związanych z ty m, że ma m p ójść ta k w dany m kierunku zrobi ć co ś w tę stron ę, a niewinną wyobraźnia jest bardz o istotna w mojej muzyce i t o, że wypracowa łem sob ie tak ą instrumentalną pozycj ę, że jeste m traktowan y jak o instrumentalista wokalista c o nie bardzo rajcuj e to n ie bardz o c ieszy, bo chcia łem by ć muzyk iem, ale z jaki ś tam f izycznych swo ich n ie w łaściwości nie mog łem si ę sta ć instrumentalista en sta łem si ę wokalist ą muzykiem nazywają mnie muzykiem i tera z tak Jorgos Skolias muzy k tak słyszałem dość szybko si ę nudzi dlateg o tych projekt ów muzycznych ma du żo i lub i tzw. zmienno ści Antoni t o jak t o jest, że po 1 płycie rob icie tera z drugą jak udało c i się ojc a tat ę zatrzymać my ślę, że w łaśnie tutaj tkwi cały szkopuł, że te n zespół jes t tak pojemne stylistycznie i tak n ie okresam i w ogóle wykonawcz ą, że my sobie możemy pozwoli ć na wszystk o mo żemy p ójść po prost u jakiś element y Regę możemy p ójść jakie ś element y muzyki ork iestrowej, je żeli tylk o chcemy rob imy to jakb y na m na pstry k sekundz ie dane j mówią o koncertach i te n materia ł, kt órym nagrywam y, kt óry nagrali śmy jako p ierwszy był dla na s taką bazą do teg o, a teraz chcemy to jeszcze rozwinąć chcemy tam jeszcze wi ęcej różnych element ów takich platform stworzy ć, kt óre na m pozwolą improwizowa ć i wchodzi ć w r óżne rejon y różne rejony r óżne r óżne but y po prost u swobodn ie to powiedzmy troch ę tyc h rejonac h ta druga płyta ma m nadziej ę w przysz łym roku zapowiadając, a pote m m ówicie, że chcecie zrealizowa ć w bardz o r óżnych n ietypowych akustyczn ie d źwiękowo miejscach w Krakowie na poddasz u w nowym Targu w górskiej bac ówce w Gorcach i uwag a wszelk ich nieoboj ętnych pano m emocjonalnie miejscach t o za miejsca nie obojętne emocjonalnie t o są m. in . dom y, w których mieszkali śmy i ja jeste m g łęboko przekonan y, że muzyka, kt óra jest no śnikiem emocji powinna być gran a i oczywi ście te ż wykonywana, al e grana nagrywana w tak ich miejscach, w których si ę czujemy dobrz e tak a sytuacja laborator ium stud ia daj e w iele wspania łych mo żliwości i Super, że tak jest, al e cz ęsto zapomina się, jakb y o tym, że m y chcem y przekaza ć jakąś jaki ś stan emocjonaln y w momencie, w którym sto imy w w kl imatyzowanym pom ieszczeniu przed m ikrofonem z czerwon ą lampką oznaczaj ącą, że jakby nagrywam y t o niekoniecznie najbardz iej intymne miejsca, w którym by śmy chcieli znale źć Super jest, jeżeli możemy nagrywa ć i m y chcem y zrobić z tym albume m, jeżeli mo żemy nagrywać to w takich m iejscach, w kt órych kt óre odpowiadaj ą kl imatowi piosenki chcem y nagra ć brudn y numer, kt óry b ędzie ci ężki momentam i może eksperymentaln e na różne sposoby, dlaczeg o nie nagra ć g o na strych u, kt óry zagrodzon y starym i sankami fotograf iami i r óżnymi rzeczami, w których jakb y czujemy teg o duch a i kt óry miejmy nadzieję brzm i na tyle dobrz e, że możemy t o zrobić to jest t o jes t taka troszeczkę też tak ie troch ę zagadn ienie scenografii, ale one bardz o bardz o istotne ma m wra żenie również w dźwięku czy n ie b ędą t o melodia domowe, al e melodie udomow iona w Narodowym w sens ie tak przyjazne przede wszystk im przyjazn e i uczuciowa na m b y bl iskie, a emocjonalnie na poziomie teg o co pojawi si ę we fraz ie w wokal i że to b ędzie powrót znowu do dzieci ństwa cz y racze j histori ę cz łowieka dojrza łego dojrzewają dzieci ństwo też by łoby tak im jak by m powiedzia ł schematycznym poj ęciem Ano nie by ło tak ie, b y do końca w te n spos ób traktowan e jak pami ętają tylk o z dzieci ństwa po niektóre fragment y utwor ów i tekst y natom iast konteks t teg o wszystk iego jes t ca łkiem inny ta m ju ż wyjdz ie ta m jest rockowe zaci ęcie i t d . czeg o w Must greck iej ludowe j countr y cz y czy ludowe j m iejskiej nie m a prawa, więc t o jest jakby t o tylko tak i uk łon został zrobiony natom iast my idziemy do przod u patrzym y przed s iebie patrzym y przed s iebie otrzymam y z przodu n ie mam y z ty łu, więc widzimy t o c o jest przed nam i tak chcem y patrze ć tak chcemy widzieć będzie je śli wzrost b ędzie, wi ęc zupe łnie nowa powieść p ierwsza wasz a p łyta zreal izowana zosta ła pod mecenase m słowackim cz y te ż mecenate m słowackim tym raze m zdecydowaliście si ę na zupełnie inn ą formu łę crowdfundingu pieniądze na 1 z takich portal i crowdfundingowych na ten projek t kolos 2 mógłby tak nazwać wpływa jeszcze n iema nazw y s ą zb ierane jest tak ie przedsięwzięcie, którego mo żna si ę bać można si ę z teg o powodu cieszyć się do tego podchodzi ć do kolejnyc h eksperymentów n o my wyszli śmy z założenia że, gdyb y n ie oszukujmy si ę z w 2019 roku sprzeda ż płyt spad a p łyta dla zespołu staj e się coraz bardz iej tak im, jak im kolekcjonerskim częścią mecz u tak jak dzi ś żarty r óżne inne kubki z nadrukami tak dalej, ale ostatnio kupiłem sobie p łytę meg o ulub ionego zespo łu polskiego i okaza ło się, że nie ma mie ć tworzą rodzinę, wi ęc poważnie nowe b ędą, więc w łaśnie i m y wyszliśmy z tak iego założenia, że jeżeli już polewamy si ę na kontynuacj ę ta k tak awangardowe j grup y, kt órą trudn o jes t zadedykowa ć konkretn e konkretnem u odbiorcy to w łaściwy chcieliśmy te ż tą ty m kraju crowdfund ing wiem troszeczk ę zweryfikowa ć czy faktyczn ie nas i fan i chc ą te j płyty cz y liczyły cz y jes t jes t słuchacz kt óry, którego ciekawi w og óle tak a tak a drog a, jak ą wybrali śmy i wydaje mi si ę, że w wypadku właśnie crowdfund ing pod tym wzgl ędem jes t fantastycznie weryfikujący, bo je żeli okaza łoby si ę, że po prost u nikogo to nie obchodz i, że to s ą jakieś moj e York sam a, jaki chcieliby śmy taką płytę to by ć mo że nie ma dla kog o robi ć i może powinni śmy sob ie nagra ć po prost u na dyktafon i cieszy ć się przy w igilijnym stol e, że zrobili śmy sobie nawzaje m tak i prezent z 1 000 000 praw ani n ie powinni śmy tego jakb y wydawa ć publiczne i próbować RR robi ć z teg o jak i dzia łalności, z kt órej żyjemy może te ż tak trochę liczy ć si ę tuta j na przechowywan ą w tw órczości Juliusa, kt órzy s ą nawet jak przyznaje si ę, że drog ą 1 z portal i społecznościowych ustawi ć formację s łuchaj, bo panowie Antoni organizują wsp ólnie płytę może się dorzuci ć powa żnie ta wspan iale zreszt ą cały komentar z na generaln ie rzecz bior ąc jasne, że Argos jes t w ogóle nietuzinkow ą postaci ą, kt óra skup ia wok ół siebie r óżnych trików, kt órzy w, których interesuje w ogóle eksperymen t w muzyc e i s ą tac y jak, grając z r óżnymi zespołami te ż po Polsce trafią cz ęsto na tak ich r óżnych jego fanów Mączka takich, kt órzy go znaj ą z la t osiemdziesi ątych i w po osiemdziesiątym dziewiątym rok u już w og óle n igdzie nie widzieli pytaj ą nieco się w og óle z nim sta ło, bo nie zauważyli rząd przesta ł grać nie wiem w grupie Krzak czy jakie ś tam i n ie n ie zauważyli żoną tamte j por y nagrał 40 innych p łyt z różnymi innymi formacjam i, bo to nie jes t na ich radarz e stąd Jorgos jes t tak ą postaci ą, kt óra jak o artyst a zach ęca i propaguje jakie ś eksperyment y poszukiwania i tacy s ą te ż jeg o fani mogą się państwo wydawa ć, że już s ą teraz nie ma i n ie słucha tego c o mówi o n im jeg o syn, al e jest obecny i bacznie spór w Turowie funk u Jorgos Skolias jak donosz ą dobrz e poinformowane źródła dobra ma pa n zaśpiewać na te j płycie nowe j po polsku ta chce za śpiewać po polsk u zdarzały si ę to k ilka razy niecz ęsto przyznam, że chce za śpiewać po polsk u próbuje ju ż pisa ć jakie ś tekst y, które maj ą by ć w łączone do d o do muzycznyc h propozycj i chc e za śpiewać po polsk u chc e za śpiewać szczerz e uczciwie i o prawdz ie kt óra, która jes t we mnie, które albo nie bol i alb o raduj e alb o do r óżnej koncepcj ę cz y rzeczywi ście na poz iomie rocznyc h licznym t ą przestrze ń, którą zapowiadać czy te ż te przestrzenie, w kt órych chcec ie nagrywać takie uch o jak moj e będzie mog ło wyszły sieci t o zreszt ą zmianę przestrzen i ja myślę, że tak ja my ślę, że tak, dlateg o że że ta zm iana przestrzen i wpływa r ównież na brzm ienie na brzm ienie poszczeg ólnych instrumentów, czyli perkusji ona b ędzie brzmia ła alb o kr ótko zwi ęźle alb o będzie mia ła pogłos t o s ą r óżne przestrzenie 1 jest malutk a jak toalet a n p . kt óra ma n iesamowite Echo, bo jes t Kamienna czy cz y jak strych, kt óry jest rozleg ły i t d. ten to brzm ienie d a si ę wyczu ć i us łyszeć i też w ogóle cały nasz zamys ł jest taki, żeby jak najbardz iej zbierać brzm ienie bez przestrzen i żeby, żeby właśnie miała też opowiada tak, żeby nie robić sok i lu b m ówiąc m ówiąc żargonem technicznym nie tylk o blisko mikrofonu dać wszystk o, al e po prost u mikrofonowe pom ieszczenia i zobaczy ć jak ten dźwięk zachowuje si ę w w nich i myślę, że t o będzie też wyszczeg ólnione w w informacji o danym utworze, że była g łos by ł na groźna nagran y w tak ich warunkach perkusj a w takich warunkach, a skor o jesteśmy przy temacie g łosu t o i informacji t o na tym portal e crowdfund ingowe przeważnie zbi órce tak a informacja, że jeżeli kto ś was wesprzeć t o tam s ą różne prog i tego c o mu si ę w zamian pojawi 1 z tych prog ów i to mn ie bardzo c iekawy jest uwag a lekcja śpiewu Jorgos Skolias, jak ą będzie wygl ądać chcia łem zapytać to będzie musi by ć bardz o ciekawe do świadczenie tak to j e już prowadzi łem w swo im życiu warsztaty wokalne i on e s ą o tyle n ietypowe, że nie ma ta m żadnego instrumentu po prost u kto ś, kt o chc e nauczyć śpiewać chc ę śpiewać i chc e umie pobra ć i by tak ą lekcj ę mus i zaśpiewać be z żadnej pomoc y jakiegokolwiek instrumentu ja ma m si ę w zwi ązku z ty m dowiedzieć c o dan a person a potraf i czyta ć z mężczyzna czy cz y kob ieta i kt órą stron ę ma pracować żeby, żeby te n efek t pozytywn y osiągnąć czasam i bywa tak że wyrzucam po prost u zal iczanych przez okn o ja m ówię ja mogę doda ć, bo j a w tej kwest ii coś, poniewa ż by łem na takiej lekcji jak sa m zresztą o d lat namawiam, żeby uczy ł ludzi śpiewać, ponieważ t o jes t faktyczn ie dobre pytan ie, czego mo że na s nauczy ć Jorgos Skolias osob a, która rob i tak n ietuzinkowe w og óle rzeczy i t o jest odpowiedź na t e bardzo prost a jak ma takie bardz o hol istyczne podejście w og óle do głosu jak o te ż do instrumentu st ąd, jakb y ogromn y nacisk zawsz e daje na m na artykulacj ę misj ę interpretacje improwizacje i zawsze t o jest prac a na jaki ś melodii z tym n ic nie przyjdziemy prz y przyjdz iemy do n iego z jak ąś po prostu melodię countr y na ty m możemy pracować, al e biorąc pod uwag ę wszystk ie t e element y które, kt óre o n bierze pod uwagę to nie jes t tak, że trzeba śpiewać tr ój g łosem tak jak t o rob i Jorgos alb o trzeb a koniecznie śpiewać ESI jakie ś trudn e rzeczy te ż bardz iej kwest ia takiego podej ścia i perspektyw y w ogóle na to czy m jest pies, więc wydaj e mi si ę w og óle jak by łby znakomitym nauczycielem gdyb y, gdyby tylk o lubi ł ludz i, cho ć raz nie może by ć p łytę z rozmow y w zakres ie musi już nawe t w te j rozmowie jak ąś Grzegorz poszerz a b ędzie tak i tekst promocyjn y, kt óry gdzieś tam wokół p łyty si ę pojawi ł, al e dam y czad u syn u racja ta b ędzie z tego co to oznacza srog o na albumie t o jest tak że z nasz ą muzyką c o ja ogromnie w og óle sob ie cenie jest tak że m y idziemy bardz o cz ęsto na totaln e żywią na totaln y żywioł np. zdarza nam si ę w og óle tak a sytuacja, kt óra mnie ja k z perspektyw y czas u wydaj e abstrakcyjna, że np. gram y koncert si ę bardz o ludz iom podob a już zagraliśmy źle wszystk ie numer y, które mogliśmy nie mam y n ic na b is i ale już o d sytuacji wiadomo, że te n b is by ć musi kolejn y i ja s iadam za perkusją Jurka idzie za m ikrofon w og óle nie ustaliliśmy między sobą n ic co gram y nic po prostu b y i ma ło tego ani mnie an i jemu nie przysz ło do głowy, że powinni śmy zadać pytanie i zaczynam y grać jakiś jaki ś numer, który ma form ę, który ma swoj e szczęście sol ówką owe j tak dalej tworz y si ę totalnie na bie żąco i t o s ą bardz o piękne w og óle chwil ę takiego oddania si ę w ogóle procesowi ma m wrażenie dla mnie dl a mnie to znaczy drogą dl a mnie to znaczy z rąk n o to ju ż państwo wiecie c o to znacz y będzie srog o, gdzie znale źć informacje dotyczące teg o jak wesprzeć kolos a wasz projek t nasz ą zbiórkę robimy rapor t portalu Polak potrafi ta m, je żeli wp iszemy projekt kolos no t o nasz a zbiórka si ę natychm iast pojaw i pojaw i ja ma m nadziej ę, że pojawić si ę panowie, kiedy ud a si ę pieniądze zebra ć p łytę nagrać potem b ędziemy mogli rozmawiać o ty m jak t e przestrzenie z p łyty przekładają si ę na przestrzenie koncertowe j c o z teg o wynika tymczase m kolo s druga p łyta czeka może zosta ć wydan a także dzi ęki pa ństwu Jorgos Skolias Antonis Skolias byli mo imi państwa go śćmi wielkie w ielkie dzi ęki za to, że przyjęcie zaproszenia do stud ia bardz o dzi ękuję dzięki radiu TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA