REKLAMA

Siła głosu senackiej opozycji

A teraz na poważnie
Data emisji:
2019-11-13 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
10:53 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Mikołaj Lizut witam państwa 6 minut tem u minęło po łudnie, a ja połączyłem si ę z Piotrem Pacewiczem redaktore m naczelnym oko Press Witaj Piotr Wilam l inowych wczora j inauguracyjne posiedzenie Sejmu dziewi ątej i Senatu dziesi ątej kadencj i po tyc h wyst ąpieniach, kt óre wczora j us łyszeliśmy jak sądzisz c o si ę zm ieni w Polskim parlamenc ie cz y jaka ś istotna zmiana, jak a zm iana paradygmatu z e strony rządzących cz y może ta jask ółka w Senacie, a więc Rozwiń » pierwsze wygran e przez opozycj ę g łosowanie zwiastuj ą coś c o w pol ityce polskiej zm ieni si ę na dobre my ślę, że żeton w ielka są 2 pytania prawda zaczyn a na te j proste j odpowiedzi t o znacz y wypowied ź marsza łka grodzkiego, kt óry naw iasem m ówiąc jest w og óle ta k o t e stocznie pozytywny przykład pan na to, że klub, bo t o jes t pol ityk samorz ądowiec lekarz jeszcze dodatkow o jest taki, a mia ły prawo, który właściwie wyp łynął w polityce dzi ęki tem u, że o d w życiu jak ąś korupcyjn ą ofert ę polityczną, kt órą dosta ły odpisu ktoś powiedzia ł, że m inister m inister zdrowia to nie jest najlepsz y zawód najłatwiejszy zaw ód świata, al e to jednak jakaś godno ść i Knighta zachowanie pokazuj e pewneg o rodzaju tak ą plażę i tera z te n człowiek dzi ęki tem u właściwie sta ł si ę wa żną postaci ą polityczn ą, ale okaza ło si ę, że rzek a przem ówienia, kt óre wygłosił by ły naprawd ę bardz o dobre to znacz y łączność te n tak im syntetycznym tw ierdzeniem rzecznika m ówili o odbudow ie pomników niechc ący zbudowali mury, gd y rodzi na m si ę ewentualn ie zastanawiać, nad którym nie chc ą, al e tak, że to jes t ważne, dlatego że okazują się, że jest po prostu Take pejza żu pol itycznym, kt óre mogliśmy przed wyboram i, gdy nie było miejsca w of icjalnej polityce na d naszym g łos opozycji taki mode l zignorowania mo żna powiedzie ć NATO te n g łos teraz pojawią i przecie ż Grodzki jak o marsza łek Senatu ma prawo t o zys k do zabierania głosu te ż ta k jak publiczne, więc zosta ła pod kurtk ą złamana pewna pewn a zasad a taka, że te, że ten of icjalny kana ł komun ikacji zawłaszczony zdom inowany bez reszty be z PIT przepis to jes t bardz o pozytywn a uwa żam zm iana drug a rzecz, jeżeli chodz i natom iast o Sejm, toteż sny t o, że widzieli, ale zostańmy zapanowa ła przy strac ie tak, je żeli pozwol isz rzeczywi ście tak cz y przem ówienie noweg o marsza łka Senatu by ło bardzo dobry m wyst ąpieniem jedna k widać wyra źnie, że ta przewag a opozycj i w og óle trudn o nazwa ć przewag ę, al e zwycięskie g łosowanie jak bardzo jes t chyb a mo żliwe zaj ęli zaledwie 1 głos 1 senator Lidia Staroń, kt óra wstrzyma ła się o d głosu podcza s tego g łosowania za ka że przypuszcza ć, że tej większości je śli chodz i o senator ów niezale żnych za ka żdym razem z takiej siły demokratyczn e b ędą musiały szuka ć n ie zabiegać o to n ie b ędzie automat to znaczy to c o to c o si ę okaza ło t o to, że w komputerz e opozycja, że o zerwaniu kup i tak że ta drużyna senato r senato r PiS prawd a w komplec ie oczywiście głosowała z e swo im kandydatem, ale n ikt wi ęcej kt órymi 48 i i tyl e natomiast 51 wynik wyn ik senator a greckiego no okazuje się jedna k tutaj tutaj poz a pani ą Staroń, która otrzyma ła na t o jak c i pozostal i niezale żni g łosowali za mo żna powiedzieć, że jest jakiś taki n o sygnał że, że ta grup a tyc h niezależnych senator ów jedna k zdecydowan ie n ie uleg ła presji na mow ą i jakieś tak ie nowe zach ętą PiS - u oczywiście ma racj ę, że t o jest sytuacj a chyba piwa, al e to właśnie jest też elemen t tej nowo ści, którą mamy wtyczk i i zaczęła si ę pol ityka, że poprzednia mieli śmy tak ą sytuacj ę, że opozycj a była jakie ś mierze bezradne i skazany troch ę na tak i dialog kontratak i, a tutaj si ę tym momencie było wida ć bardz o wyra źnie podcza s ślubowania t ę r óżnorodność prawda to znacz y, że pojawiła się jedna k, że ta lewica tylk o bardz o od świeżające uważa się pojawiaj ą r óżne narracj e, więc i to i to i to będzie du żo skuteczn iejsza wg innych form a walk i o to, żeby zachowa ć w Polsce demokrację ni ż do tej pory ten j ęzyk PiS kontra n ie tak tylko jak gdyb y w wytykan iu przez oko wieku przychodzi ła na praworz ądności i naruszanie praw cz łowieka i t d . gral i w rozmaw iamy chwil ę Sejm, bo tam 2 dosyć symptomatyczn e wyst ąpień z 1 strony prezydent Andrzej Duda, kt óry tak bardz o koncyl iacyjne zach ęca do podan ia sobie r ąk do zmiany j ęzyka polityki, a z drugiej strony te n sa m prezydent wyznaczy ł na marszałka sen iora Antoniego Macierewicza trudn o w og óle zak ładać, że prezydent Andrzej Duda jes t w tej materii cz y jak iekolwiek mater ii samodz ielnym graczem raczej t o s ą rzeczy ustalane centraln ie na Nowogrodzkiej, więc t o znacz y, je żeli głowa pa ństwa zach ęca do konsol idacji d o do do pokoj u do zakopan ia rozm ów między obywatelam i w Polsce, a z drugiej strony przemawia Antoni Macierewicz, który m ówi obudowie narodow ą katol ickiego pa ństwa właśnie t o jes t po prostu trudn o sob ie wyobrazi ć 2 silniej skontrastowane wypow iedzi oczywiście w ramac h pewne j narracji praw icowej szerok o rozumiany, bo rzeczywi ście łatwiej stosunkowo powiedzieć co w łaściwie kon iec tutaj jak to miało się no wydaj e si ę, że teg o po prost u wyborc y przemówienia i t o w dodatk u przemówienie, jakb y przed drug ą turą wybor ów an i przed pierwszą w tym sens ie, że on zdaj e sobie sprawę z teg o że, że teg o te j baz y pisowskiej nie wystarcz y na wygran ie wybor ów prezydenck ich, bo ja ca ły cza s t o powtarzam, gdzie tylk o mog ę, że łączne poparc ie dl a PiS-u w wyborac h parlamentarnych była oprawie 5 punktów procentowyc h ni ższe ni ż poparc ie dla 3 partii opozycyjnyc h Demokratycznej lat i w dodatk u sondaże pokazuj ą, że teg o poparc ia PiS -ow i powolutk u powolutku byw a w związku z ty m Duda i ci, kt órzy odradzają no zdaj ą sobie sprawę z teg o, że musi si ęgnąć po jakich ś innych dodatkowyc h wyborców o n iesamowicie pracuj e ten człowiek i mieli śmy tera z takie filmiki w ok o Press, kt óre pokazuj ą jak b y taką ja k na czym polega jeg o dzia łalność loka l Tarzan ściska niemowlę nacze p podnosi niemowl ęta taktyk a si ę dziećmi rozmawia ć z lud źmi jes t rzeczywiście dobr y w ty m tak im nawi ązywanie bezpośredniego kontakt u i ta pani, która to co dała m u t o swoj e dziecko i si ę zachwyca ł tym mają tu się tak dale j już na pewn o na n iego Zagłosuj w iem, więc on buduj e to o d stron y takiego popularneg o poparcia, al e z drugiej stron y stąd były to wszystkiego wyc ieczki prawda wymieniania tyc h r óżnych gru p które, kt óre trzeb a do s iebie zachęcić łącznie z ty m geste m trochę sp óźnionym wobe c prezydenta Kwaśniewskiego, więc to jes t dosy ć prost e on chc e pokaza ć żonie pona d podzia łami, że po prost u nie n ie trzeb a si ę ogranicza ć tylk o to elektorat u PiS to pop ieranie PiS, żeby na n iego głosować natom iast oczywiście c iekawsze jes t pytan ie jak zrozumie ć t o zupe łnie n iewiarygodne wyst ąpienie Macierewicza, kt óry 2 silne prze z siebie można powiedzieć to znacz y zacz ął bardz o łagodnie, ale ta drug a część nie powstydzi łby si ę je j żaden dyktato r w n a tak i c o więcej to było co było na tak im poz iomie jak jego pogadank i tak felietony 4 Litwa 4 takiego t o znacz y właściwie to, bo t o był je śli chodz i o przekaz to był tak i sa m przeka z jak marsz u teg o marszu niepodleg łości prawa, czyl i na skrajn a wersj a narodow o katol ickiej tak iej doktryn y ideologicznej łącznie naciągana interpretacja z 2 artykułów konstytucji teg o małżeńskiej teg o ochronie życia w iadomo, że ani t o wielki artyku ł m ówi o wyłączności ma łżeństwa na hotel heteroseksualnego an i ten drugi przy sztandarze życiem odpocz ąć, dzia łając tak interpretowa ł na je j wszystkie t e jeg o prawda te ż h istoryczne wycieczki łącznie jako ś si ę tak im m item założycielskim teg o do katastrof y samolot u w Smoleńsku, które okaza ło się, że jest zrodzi ła m. in. reformę edukacji, lec z takie kompletn e aktualn e katastrofa Smoleńska rzeczywiście w wypadk u Macierewicza by ła w wersj i light p ierwszy bardz o dzi ękuję ci za t ę rozmow ę Piotr Pacewicz redakto r naczelny oko Press zgromadzili Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Teraz wszystkie pakiety TOK FM Premium 51% taniej!

KUP TERAZ 51% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA