REKLAMA

Nowe rozdanie w polskim parlamencie

A teraz na poważnie
Data emisji:
2019-11-13 12:20
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
14:49 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a tera z na powa żnie w sejmowym stud ium jes t nasz reporte r Roch Kowalski Witaj ruch u dzie ń dobr y mamy za sob ą inauguracj ę dziewiątej kadencj i Sejmu dziesi ątej kadencj i Senatu n o i pytanie c o tera z jak b ędą wygl ądały dalsz e prace parlament u, k iedy nowy rz ąd i t d. tak, by dzisiaj dzie ń po inauguracji t o jest przede wszystk im dla posłów dl a senatorów tak i dzie ń szczególnie dl a tych, kt órzy w sejmie s ą po raz pierwszy albo wracaj ą do n iego Rozwiń » po wielu latac h tych posłów mam y pona d 170 na za łatwienie r óżnego rodzaju spraw formalnyc h w nawe t w dolnej palarn i w Starym domu poselsk im zorganizował zosta ł zorganizowany tak i punk t konsultacyjn y dla parlamentarzyst ów, których mog ą przegl ądać dokument y składać o świadczenia odbiera ć leg itymacje poselskie, więc to jest taki dzie ń na załatwianie jeszcz e w ielu kwestii formalnyc h związanych ju ż samy m odbiorem mandat u, bo posłowie w łaściwie o d wczora j senatorowie te ż o d wczora j formaln ie są parlamentarzystam i do tej por y byli elekt a am i, więc t o jest od strony tak iej czyst o osobowe j prywatnej można, b y powiedzie ć natomiast o d strony politycznej t o jest dzień, w którym po ty m, jak ju ż wybraliśmy pos łowie senatorow ie oczywi ście wybral i marsza łka Sejmu marsza łka Senatu las oraz prezyd ia ob u izb to jest dzie ń na podzia ł komisji sejmowyc h i na podział przewodniczących t o jes t dosy ć kluczowe, poniewa ż t o przewodnicz ący komisji maj ą n iebagatelny wpływ na t o w jak i sposób wygl ądają prac e nad projektam i zresztą t o jak wa żne są stanow iska przekonali śmy się kończącej sko ńczono ju ż kadencj i Sejmu chocia żby patrz ąc na zachowanie pos ła Stanisława Piotrowicza by łego ju ż pos ła który, kt órego dzia łanie w łaściwie przyspiesza ło do ekstremalnego temp a czasami prac e na d ustawam i s ądowymi Ano właśnie ten komisja sprawiedliwości t o jest bardz o c iekawe, kt o za ś zasi ądzie w fotel u przewodnicz ącego te j komisji, zw łaszcza że do zapowiedzi polityk ów PiS w iemy, że jak m ówi Jarosław Kaczyński reform a s ądownictwa b ędzie kontynuowan a te negocjacj e w spraw ie przewodniczących kom isji w ty m w łaśnie przewodnicz ącego komisji sprawiedliwo ści nadal trwaj ą n ie znamy jeszcz e konkretnych nazw isk nie ma ich nawe t w tak ich don iesieniach n ieoficjalnych dzisiaj ran o trwa ło tuta j w sejmie spotkan ie przedstawicieli wszystk ich klub ów i k ół z pol itykami prawa i sprawiedliwości, bo to nie jes t tak że prawo i sprawiedliwo ści partia, która ma większość w sejmie b ędzie mia ła przewodn ictwo we wszystkich komisjach cz ęść komisji dostaje przewodnictwo w cz ęści komisji dostaj e także opozycja tuta j np. lewica upatruj e szansę dla s iebie chcia łaby obj ąć przewodzenie zespo łowi ds. polityki społecznej i rodz iny z racji tego, że uważa, że t o jes t w łaśnie ta dz iedzina, która środowiskom lew icowym jest najbardz iej bliska też o d w ielu la t zwyczajem jes t to, że opozycja dostaj e mniej znacz ące kom isje, które nie maj ą tak dużego wpływu n ie maj ą tak dużego znaczen ia dl a partii rządzącej nie uda ło się jeszcz e wypracowa ć w sejmie teg o ostatecznego porozum ienia w spraw ie podzia łu komisji b ędzie kolejn e spotkanie c o ciekawe prawo i sprawiedliwo ść n p . n ie zamierza zerwać z ty m jednoznaczn ie złym obyczaje m, który panuj e tuta j o d poprzedn iej kadencji, czyl i w kom isji d s . s łużb specjalnych do tej pory było tak że do 2015 roku by ło także przewodnictwo kom isji d s . s łużb specjalnych było rotacyjne po t o, żeby n ie pos łowie opozycji także m ieli wp ływ na dzia łania na prac ę te j komisji, ale także m ieli dost ęp do informacji tajnyc h i mogl i kontrolowa ć służby specjaln e tak, żeby służby specjalne nie by ły w bezpo średnim powiązaniu z parti ą rządzącą, żeby by ł jakiś organ alb o osoba nadzoruj ąca te kontakt y i przepływ informacji od 2015 roku ca ły czas przewodn ictwo w te j komisji pe łni prawo i sprawiedliwo ść i tak będzie te ż prze z kolejne 4 lata to ju ż w iemy na pewn o podobn e ustalenia trwaj ą tak że w Senacie tuta j sytuacja jes t odwrotna, bo t o prawo i sprawiedliwość musi zabiegać o t o, żeby w niektórych kom isjach mie ć przewodnictwo rozmawiali śmy o kilkana ście m inut tem u nowy m marsza łkiem Tomaszem grodzkim, kt óry zapewn ia, że PiS mo że liczyć oczywi ście na k ilku przewodnicz ących tutaj s ą jeszcze dyskusje c o do proporcj i 10 do 6 albo 9 do 7 przy czy m Tomasz Grodzki mus i te ż zwracać szczeg ólną uwag ę na senator ów niezależnych, bo t e wy łanianie przewodnicz ących komisji jest bezpo średnio powiązane z wczorajszy m jego wybore m zosta ł poparty prze z senatorów niezale żnych w ty m prze z Krzysztofa Kwiatkowskiego i wady Wadima Tyszkiewicza, kt órzy stworzyl i wra z z Lidią Staroń ko ło senackie no i około Senat, które nie ma swojego przedstaw iciela prezyd ium Senatu nie ma swojeg o wicemarszałka ma szerok ie amb icje do teg o, żeby przewodniczy kt órejś z komisji tutaj mówi si ę o ty m, że by ć mo że Krzysztof Kwiatkowski mia łby by ć przewodniczącym kom isji ds. praworządności wiadomo, że t o Platforma n ie w kontekście zarzut ów prokuratorsk ich, które ci ążą nad Krzysztofem Kwiatkowskim n ie będzie chcia ła się na t o zgodzić, ale to jes t cz ęść szersze j uk ładanki pol itycznej t e dyskusj e zarówno w sejm ie jak i Senacie maj ą się zako ńczyć dzisiaj w ieczorem b ądź najpóźniej jutr o ran o n o nowa kadencj a Sejmu Senatu oznacza tak że tzw . zasad ę dyskontynuacji t o jest oczywi ście obyczaj leg islacyjny, a n ie prawo oznacza t o, że wszystk ie rozpoczęta procedur y w ubieg łej kadencji, jeżeli maj ą być kontynuowan e w nowej musz ą si ę zacząć o d pocz ątku i t u mam y n p . gdy d o do czyn ienia z kandydaturam i do Trybunału Konstytucyjnego bardz o kontrowersyjnymi zg łoszonymi jeszcz e ubieg łej kadencj i chodzi oczywi ście Krystynę Pawłowicz Stanisława Piotrowicza i pani ą Chojna-Duch cz y t e kandydatur y do Trybunału Konstytucyjnego w nowe j kadencj i będą podtrzymane usłyszeliśmy plotk i, że niekoniecznie to już jest pytan ie do k ierownictwa prawa i sprawiedliwo ści będzie tak a Wola, żeby t e kandydatur y podtrzyma ć natom iast sam a procedur a wyłaniania kandydat ów i s ędziów Trybunału Konstytucyjnego b ędzie musia ła by ć powtórzona t o ju ż deklarowała marsza łek Witek jeszcz e w poprzedn iej kadencj i Sejmu deklarował te ż centrum informacyjne Sejmu mówimy ta k jak wspomnia łem m ówimy o tych 3 kandydatach Stanisławie trojg a kandydatów Stanisławie Piotrowiczu Krystynie Pawłowicz Elżbiecie hojnie duc h, kt órzy m ieliby zast ąpić troj e s ędziów, kt órym kadencj a w Trybunale Konstytucyjnym ko ńczy się pod kon iec na pocz ątku grudnia do tego t o oznacza, że właściwie pos łom zosta ły raptem 2 tygodnie na t o, żeby wy łonić 23 tygodnie na t o, żeby wy łonić tyc h nowyc h sędziów spekulowa ło si ę, że by ć mo że, że prezydent zgłasza zastrze żenia n p . c o do kandydatur y Stanisława Piotrowicza, al e w obl iczu tych wczorajszyc h przepychane k przepychane k wojny w łaściwie o Senat i większość w Senacie na raz ie te dyskusj e wok ół kandydat ów do Trybunału Konstytucyjnego zostały wstrzyman e w iadomo te ż opozycj a raczej n ie b ędzie delegowa ła swo ich kandydat ów, więc b ędzie skazan a tylko wy łącznie na g łosowanie za b ądź przeciw kandydatu r kandydaturami, kt óre g łosi prawo i sprawiedliwości n o i pytan ie o nowy rząd na wrz ący jeg o skład w łaściwie ju ż poznali śmy mo że 1 z brak iem, czyli n ie wiadomo jeszcze, kt o zostan ie m inistrem sport u wiadomo nie w iadomo natom iast tutaj to ju ż tak bardz iej w formie żartu mogę powiedzie ć, że pojawiaj ą si ę spekulacje, że skoro n ie mnie nie uda ło się mnie udało si ę przekona ć żadnego senatorów opozycji t o mo że Marcin Gortat zostan ie ministrem sportu, szczególnie że bardzo aktywnie zaanga żował się t ę narracj ę rz ądu dotyczącą zn iesienia ruchu bezwizowego, al e t o oczywi ście żart n ie znam y nazw iska m inistra sportu cały gabinet ma być znan y w pi ątek, bo od dzi ś ruszy właściwie procedur a powo ływania nowego rz ądu wczora j prem ier Mateusz Morawiecki, że zgodnie z konstytucj ą podał rz ąd do dym isji, więc tera z zacz ął bi ć ten Konstytucyjny cza s na powo łanie nowego gabinetu jak t o b ędzie wygl ądał w tym w tym w te j procedurz e głównym rozgrywającym jes t, b y prezydent Andrzej Duda dzi ś wieczorem w Pałacu Prezydenckim ma si ę spotkać z Mateuszem Morawieckim i prezesem Jarosławem Kaczyńskim poza ty m, że b ędą to pol ityczne negocjacj e zapewn e dotyczące składu rządu, chocia ż tutaj nie ma w ątpliwości, b o jak wspomnia łem został w pe łni praw ie w pe łni zaprezentowane no to to jest te ż ta form a konstytucyjn a, czyli prawdopodobn ie t o dzi ś wieczorem w trakc ie tego spotkan ia prezydent of icjalnie pow ierzy prem ierowi Mateuszowi Morawieckiemu misj ę tworzen ia nowego gabinetu od te j por y, poniewa ż większość prawa i sprawiedliwość ma w sejmie bezwzgl ędną większość właściwe wszystko jes t ju ż też pol itycznie pomiędzy PiS -e m koal icjanta m iejsce solidarnej Polski z porozumienia uzgodnione to te n proces przeb iegnie bardz o szybk o w czwarte k prezydent ma desygnowa ć Mateusza Morawieckiego na prem iera noweg o prem iera w piątek powołać nowy rz ąd i wszystk ich ministrów no bo do moment u zgodn ie z konstytucj ą do moment u, w kt órym prezydent ich n ie powo ła to tę funkcj ę nadal pełnią m inistrowie, kt órzy są teraz w stan ie dym isji minie weekend y w przyszłym tygodn iu mo żemy się spodziewa ć expos é prem iera Mateusza Morawieckiego wg doniesie ń med ialnych te ż potw ierdzany przez czo łowych polityk ów prawa i sprawiedliwo ści najpewniej b ędzie t o wtorek 19 listopada to ten dzie ń, kiedy prem ier wygłosi tutaj t o swoje przem ówienie programow e, chociaż zaryzykowa łbym stw ierdzenie, że zaczął robi ć wczora j, sk ładając dymisję swojeg o rządu, chwal ąc si ę osiągnięciami n ie jest ostatnich 4 lat po ty m, expos é wtorkowy m pos łom zostanie tylk o do rozstrzygni ęcia kwest ia wotum zaufania możemy by ć pewn i, że rz ąd Mateusza Morawieckiego nowy rz ąd Mateusza Morawieckiego to wotum zaufan ia otrzyma wted y ta ca ła procedur a, która trwa w łaściwie ju ż od 13 październik a, czyli o d dnia wyborów o d wyłaniania posłów senator ów a ż do stworzen ia większości, a nast ępnie gab inetu dob iegnie końca n o w łaśnie mamy w sejmie poz a ty m, że większość jest ta sam a c o w ubieg łej kadencj i mam y także trudno powiedzie ć, że debiutant ów, al e ugrupowania, kt órych w parlamencie ostatnio n ie by ło ma m namy śli lewic ę i Konfederacja lewicy nie by ło, poniewa ż nie uzyska ła nie przekroczy ła prog u wyborczeg o w ubiegłej kadencj i prog u przeznaczoneg o dl a koal icji t o w ielki powr ót lew icy jak nastroj e w śród na tyc h powracaj ących parlamentarzyst ów, a także debiutantów zdaje si ę, że lew ica jest z teg o powrot u bardzo zadowolon a zresztą wczora j miała te ż okazję się wykaza ć jak o tak a przeciwwagę dla wszystk ich tez, kt óre swo im wyst ąpieniu prezentował marsza łek sen ior, a Antoni Macierewicz, kt óry m ówił już tak ich we źmy pod uwagę t e światopoglądowe poglądy, które by ły ta m zwykl e wygłaszane m. in . o ideologii gende r cz y o ochronie życia od pocz ęcia a ż do naturalne j śmierci Otóż abstrahując o d teg o czy takie tezy w og óle powinny się pojawia ć w wyst ąpieniu marsza łka seniora, więc wczora j lew ica mog ła zaistnie ć jako jako przeciwwaga dla dla tych te ż tak ich skrajn ie prawicowych zreszt ą tak też wygl ąda uk ład teg o parlamentu, że z 1 strony mam y skrajną prawic ę w postac i Konfederacji z drugiej stron y mam y lewicę w postac i teg o Sojuszu SLD w iosny i partii raze m lewica jest na pewno zadowolon a z teg o, że udało je j si ę te ż porozumieć tuta j ceny w sejmie i stworzyć wsp ólny klub c o do ostatniej chwili nie było takie jasn e, b o partia razem początkowo w ty m wspólnym klub ie znale źć się n ie chciała Włodzimierz Czarzasty tuta j warto wspomnie ć został wczora j wybran y na wicemarsza łka Sejmu z ram ienia lewicy je śli chodz i o Konfederację je j początek p ierwsze godziny tuta j w parlamenc ie ju ż posłów zapisa ło si ę g łównie sprzec iwem wobe c wczorajsze j kandydatur y Elżbiety Witek na marszałka Sejmu, a tak że sukcesywnego g łosowania przec iwko wszystk im kandydato m na wicemarszałków wicemarsza łków Sejmu ca ły czas sukcesywnie 11 posłów Konfederacji we wszystk ich tyc h g łosowaniach by ło przeciw, uzasadniaj ąc to tym, że n ie chcą legitymizuje Legia mi łować nowyc h w ładz Sejmu zreszt ą Konfederacja ma też gdzie ś żal o t o, że nie ma swojeg o przedstaw iciela w prezyd ium Izby, al e też trudn o, żeby mia ła skoro nie jes t nawe t klubem nie tylk o kołem je śli spojrzym y na poprzedni ą kadencj ę porównamy t o z poprzedni ą kadencję t o PSL, kt óre miało ca łkiem spor y momentam i klub parlamentarn y też n ie mia ło swojeg o wicemarszałka, więc trudn o, żeby w tych 4 latach swojeg o wicemarsza łka mia ło n ieliczne koło poselsk ie ruchu to mo że szczeg ół, al e wydaj e mi się, że mo że by ć interesuj ący dl a słuchaczy tak że w kontek ście teg o c o powiedzia łeś, że mam y ugrupowanie jeszcz e bardz iej napraw o ni ż PiS, cho ć czyszczą m iejsca w parlamencie i podzia ł tyc h m iejsc konkretn ie ław napraw o o d prezydium napraw o o d marsza łka rozumiem, że jeszcz e wczoraj przedwczoraj by ły jakie ś nieporozumienia w tej sprawie t o znaczy w łaśnie po prawe j stronie chcia ł się Konfederacja PiS bardzo chciały ta m pu ścić tak, al e ju ż 4 lata temu zerwan o z tą tradycją, kt óra sięga os iemnastego w ieku i rewolucj i francusk iej teg o umieszczania pos łów odlew a d o prawa patrząc z e stron y z perspektywy marszałka, bo t o jes t szczeg ólnie istotne cz y tak, jakby śmy odwr ócili się z pa ństw pod spojrzel i z perspektywy marszałka t o po lewe j stronie pow inna siedzie ć lewica po prawe j prawica lew ica siedzi lew ica s iedzi tak natom iast uk ład klub ów w poprzedn iej kadencj i był rosnący t o znacz y od największego o d prawe j do najmn iejszego do lewe j w te j kadencj i Konfederacja rzeczywiście jedn o zgodnie te ż z logiką n ie chcia ła zająć m iejsce po prawe j stronie skrajn ie po prawe j stronie, ale w te n sposób oddzieli ła, ab y ławy rządowe od ław prawa i sprawiedliwości zreszt ą prezes Kaczyński zdaje si ę by ć bardz o przywiązany do teg o swojego m iejsca po prawe j stronie, a t o oznaczałoby, że musia łby siedzieć obo k lidera Konfederacji, czyl i obo k Janusza Korwin-Mikkego dlateg o te ż na wn iosek właściwie samyc h polityk ów prawa i sprawiedliwości te n uk ład si ł wygl ąda inaczej najpierw po prawe j stronie jes t prawo i sprawiedliwo ść nast ępnie Konfederacja nast ępnie polskie Stronnictwo ludow e pote m koal icja Obywatelska i lew ica po lewe j stron ie z sejmowego studia Radia TOK FM Roch Kowalski bardz o dziękuje dzi ękuje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA