REKLAMA

Podzielona płatność a faktoring

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2019-11-13 12:40
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
14:16 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
rapor t gospodarcze 42 minuty po godz inie dwunastej to jes t rapor t gospodarczy rady t o kasa Maciej Głogowski dzie ń dobry tak naprawd ę to jutr o o te j porze b ędziemy m ieli mn óstwo nowych statystycznyc h danyc h obrazuj ących pokazuj ących co dz ieje się w Polskiej gospodarc e, bo będą dan e o wzro ście gospodarczym no to s ą zawsze n iezwykle interesuj ące publikacje wted y, k iedy możemy przyglądać si ę ju ż tym ZUS-owskich zestawieniom co prawd a na zawsz e s ą, Rozwiń » jakby historyczne, bo to będą dan e za kwartał trzec i zawsz e na koniec cz y w środku drug iego miesi ąca nast ępnego kwarta łu poznajem y dan e o kwartale poprzednim tym, który ju ż za nami, ale t o tak że inaczej b ędą jedne z najc iekawszych danyc h, bo on e pokazują t o co naprawd ę w gospodarce dz ieje si ę, tak więc zajrzymy sob ie tyc h danyc h tak, żeby przynajmn iej w p ierwszym odczuc iu zobaczyć jak t o ta m wygl ąda p óźniej b ędziemy zagl ądać szczegóły b ędą te ż świeże dan e inflacja, więc mnóstwo publ ikacji przed nam i dz isiaj jeszcz e Narodowy Bank Polski opubl ikuje b ilans p łatniczy, wi ęc w statystyce i publikacjach statystycznyc h danyc h naprawdę dz ieje si ę dużo, a teraz no tera z t o tradycyjn ie w raporc ie gospodarczym informacje rynkowe dla tyc h pa ństwa, kt órzy śledzić n ie mog ą wiedzieć lubi ą fun t po 4 z ł i 99 gr mia ł namy śli śledzić w te j chwili n ie mogą, ale lubi ą wiedzieć fran k po 3 z ł 92 gr euro 4 z ł 28 i dolar 3 z ł prawie 89 g r na gie łdzie papier ów warto ściowych w Warszawie no cóż t u si ę może dzia łać WIG 20 w tej chw ili na minusie traci mn iej więcej 3 ten indeks przewożą osiemdziesi ątych indeks 20 największych sp ółek ma 2231 punktów na początku dz isiejszej sesj i było troch ę lepiej wted y by ło 2244 punkty, al e jak to jest to ju ż pa ństwo s łyszeli najwyższe obrot y na akcjac h Pekao SA Dino pla y i PKO BP najwyższe obroty w te j chw ili na tych akcjac h indeks szerokiego rynk u WIG 7 dodała prz y okazj i tyc h najwy ższych obrot ów wspominaj ą tak że akcjac h Playa rzeczywiście sporo tam si ę dz ieje dz isiaj m. in . publikuj ąc wyn iki prezes pla y powiedzia ł, że polscy kl ienci s ą gotowi p łacić nieco wi ęcej za komunikacj ę mobilną mówił to, dlatego że spodziewa si ę w d ługim terminie wzrost u ce n us ług mob ilnych w Polsce to je śli chodzi o tak ą ocenę prognoz a na najbli ższy cza s tak że interesuj ące tematy 45 minut po godz inie dwunastej ju ż za chwil ę troch ę o podatkac h porozmaw iamy raport gospodarcz y go ściem raportu gospodarczego jes t dzi ś pan Michał Badach doradca podatkowy zgraną kart ą dzie ń dobre podz ielona płatność c o to Split payment u czyl i, czyli z PIT Time and, wyjaśniając czy m jest PIT elemen t Otóż ustawy podatkow e nie nazywają Split payment u PIT elementem c o jes t bardzo rozpowszechn iona obecnie i tak a nazwa zosta ła przyj ęta prze z podatników natomiast naprawdę spytajmy nazywa si ę mechan izm podzielonej p łatności podatku VAT podatku VAT, t łumacząc czemu jest w pierwszej kolejno ści ci ągle jestem przedsi ębiorcą pa n jes t dostawcą czegoś dl a mnie n o mo żna tak im przykładzie przypomnijmy, bo wie pan wielokrotnie te j podz ielonej p łatności Split payment u rozmawiali śmy, al e przypomnijmy sobie czy m m a ta podz ielona p łatność jes t pote m przypomnimy pa ństwu, jak ie regulacje ostatn io weszły w życie, a pote m porozmaw iamy o płatnościach podz ielonych w podatku VAT w kontek ście tak iego pewnego standard u, czyli tak że przedsi ębiorcy s ą najcz ęściej klientami banków i co to dl a tych banków albo racze j dl a klient ów oznacza, wi ęc podzielona p łatność to poziom płatność sprowadza si ę do teg o, że przelew, kt óry jest wykonywan y za fakturę n ie jest wykonywan y w 1 kwocie tak jak dotychcza s i be z stosowania Split paymentu, czyl i kwot a brutt o, czyli kwot a netto i podatku VAT wp ływająca na 1 rachunek, lecz zostaje on a podz ielona na 2 części p ierwsza cz ęść przelewów dotyczy kwot y netto i trafia on a na rachune k rozl iczeniowy podatn ika natom iast kwota VAT trafia n a tzw. rachune k VAT środki, kt óre trafią na rachune k rozliczeniowy s ą do dyspozycj i podatnika mo że n imi swobodn ie dysponować natomiast kwota VAT, która wp ływa na rachune k VAT jest ograniczona c o do swojeg o zastosowan ia podatn ik może n imi przela ć tylk o wyłącznie kwot y za inne faktury również w mechan izmie podz ielonej p łatności b ądź tera z zosta ło poszerzon e od 1 listopad a mo że r ównież dokonywać p łatności na inne podatki w ty m PIT CIT jak r ównież nale żności celn e akcyza ZUS z te j kwoty, kt óra jest na koncie VAT-owskich takie z te j kwoty, które to co jes t wa żne u łatwienia zdecydowanie, poniewa ż w momencie, k iedy Split paymentu obowi ązywać w naszy m kraju t o VAT-owskie pieni ądze by ły trochę zamro żona niestety Tarko na potrzeb y podatku VAT dokładnie przedsiębiorcy maj ą troch ę więcej podatk ów do zap łacenia niż tylk o podatek VAT zgadz a si ę przedsiębiorcy obaw iali się właśnie, że ich p łynność f inansowa zostan ie ogran iczona z teg o względu ustawodawc a poszerzył katalo g p łatności, kt óre można wykonywa ć środkami z rachunk u VAT n o i dodatkow o jeszcz e kolejne branże do łączył do tej podz ielonej p łatności kwoty faktur, kt óre już obowiązkowo z ty m w tej porze w tej metodz ie podz ielonej płatności trzeb a płacić n o b o do dziś jeszcze n ie trzeba ka żdej faktury mo żna, ale nie trzeb a ka żdej faktury 9 prawda zgadz a się dobrowoln y Split payment u obowi ązuje 1 lipc a 2018 roku nie nakładało obowiązku na żadne bran ży zmieniło si ę do 1 listopad a b r . k iedy Polska uzyska ła decyzj ę komisji Europejskiej zezwalaj ącą na wprowadzen ie obowi ązkowego Split payment u dl a okre ślonych bran ż w konsekwencj i zosta ł opublikowany za łącznik do ustawy VA T, w kt órym wykazano 150 towarów i us ług, kt óre obowi ązuje c o, do kt órych ma zastosowan ie obowi ązkowy Split paymentu tak odpowiedzia ł nie dotycz y wszystk ich faktur tylk o tyc h c o, do kt órych kwot a brutt o jest wy ższa niż 15  000 z ł Ano właśnie, ale w ie pa n przyszło m i do głowy może nies łusznie mo że przesadza m w ty m zastanaw ianie się c o ta podz ielona p łatność zm ienia w relacjac h między przedsiębiorcami alb o w relacjac h przedsi ębiorca państwo alb o jak zmienia pozycję w og óle przedsi ębiorstw na rynku, al e zastanowi łem się n o dobrz e przedsi ębiorcy s ą klientami banków maj ą w bankac h rachunk i bank i przed wprowadzen iem system u podz ielonej p łatności nie przed ich rozpowszechn ieniem tylk o przed wprowadzeniem wted y, kiedy nasta ła mo żliwość została zobowiązana jes t tego zobowiązania wywi ązały się do łączymy przedsi ębiorcom rachunk i VAT-owskie racze j nie przew iduje, b y kto ś nie zorientował, że tak i rachunek ma, ale m ógł się nawe t n ie zorientować zosta ł te n rachunek do łączone mo żna zobaczyć duże f irmy ma łe f irmy nawe t działalności gospodarczej, je żeli maj ą rachunki do swoje j dzia łalności wydz ielone z automat u dosta ł, al e przecie ż w Polsce te usługi bankowe s ą ju ż na tyle rozpowszechniona, że np. banki nie tylko, al e także f irmy, ale g łównie bank i oferują us ługi faktoringowe to znaczy n ie martwi si ę swoj ą faktur ą, bo jeste m klientem pow iedzmy dyw izji faktor ingowej w banku n o i bank db a o to by jak dosta ł p łatność za t ę swoją faktur ę mój kontrahent, który już w ty m faktoringiem rozl icza, ale je żeli ja wpada m obowiązek tej podzielonej p łatności to co t o moja sytuacj a si ę zmienia to si ę wszystko też dzieje tak łatwo jak t o jes t czy w przypadk u fak t usług faktor ingowych widzę 2 zagrożenia 2 ryzyka, kt óre mog ą tuta j spowodowa ć negatywne konsekwencj e dl a podatnik ów Otóż pierwszą jes t t o, że przep isy, kt óre regulują mechan izm podz ielonej płatności, odnosząc si ę do us ług faktoringowych n ie odnosz ą się wpros t z usług faktoringowych tych osób, poniewa ż usługa faktoringu n ie jest okre ślona w Polskim prawie natomiast odnos i się do 100, ale jes t jak najbardziej dozwolone chodzi, wi ęc w ątpliwe oczywiście jes t jak najbardz iej dozwolon e natom iast przepisy m ówią oznacza, że to jes t w dużym skrócie n ie czekam na swoj ą fakturę boją dostaj e od mojeg o us ługodawca mojeg o faktora bądź rozlicza z ty m kt órymi pow inien zapłacić dok ładnie tak skorzystają z tego f irmy, które właśnie wykorzystuj ą kredy t kup iecki, ab y otrzyma ć szybc iej p łatność maj ą wydłużone terminy p łatności kosztuje ja oczywi ście tak, ale jes t jakim ś jakąś pomoc ą w prowadzeniu biznesu dok ładnie tak dobrz e wracamy do te j podz ielonej p łatności raty ma znaczen ie w przypadk u f irm faktor ingowych, kt óre prowadz ą dzia łalność w Polsce wątpliwości mo że by ć to c o oznacza u żyte w przep isie s łowo niezw łocznie, poniewa ż ustawodawc a wskaza ł, że ZUS, że f irma faktor ingowa pow inna niezw łocznie przekaza ć środki do faktorant a tutaj jeste m c iekaw jak kszta łtuje się praktyk a jak organ y podatkow e b ędą b ędą stosowały to s łowo niezwłocznie c o si ę stanie, je żeli f irma faktoringowa przekażemy te środki po 2 czy 3 dniach czy t o będzie oznacza ło żona wywi ązała się z teg o obowiązku zostan ie z n iej zdj ęta odpowiedzialno ść sol idarna n ie w ierzyli gdyby, kiedy zwróciła na t o pieni ądze czyli kiedy do teg o faktyczneg o przedsiębiorca, kt óry wystawi ł faktur ę dostarcza jakąś usługę cz y towar wrócą pieniądzach, którą te n, kt o odebra ł zapłać dokładnie t o jest t o jest mo im zdaniem pewna wątpliwość jeste m c iekaw jak t o si ę wykszta łci praktyk a organ ów podatkowyc h drugą wątpliwością jest t o, że w iele firm, które s ą w grupach mi ędzynarodowych korzystaj ą z us ług faktor ingowych f irm zagranicznych spółka matk a narzuca ł po prost u obowi ązek korzystania z us ług faktor ingowych podm iotu zagranicznego taka f irma faktor ingowa zagran iczna nie ma obowi ązku prowadzen ia rachunku w Polsce nie ma również obowiązku zarejestrowania si ę jak o czynn y podatn ik VAT w Polsce, ale ma obowiązek dostosowa ć do innych przepis ów, kt óre zobowiązują zgadz a si ę i tuta j powstaje wątpliwość ju ż tak iej fakturze b ędzie inny rachune k f irmy faktor ingowej zagran icznej w konsekwencj i klient faktoranta n ie b ędzie m ógł dokona ć płatności mechan izm podz ielonej p łatności, ponieważ przelew tak i zostan ie zwrócony rachunki VAT są otw ierane tylko w łącznie dla polsk ich rachunków t o jest t o jest p ierwsza w ątpliwość drug a wątpliwość jes t tak a, że musimy przypomnie ć o d 1 styczni a 2020 roku zaczyn a obowi ązywać biała l ista ona ju ż jes t znacz y biała l ista jest wykaze m, w kt órym widniej ą rachunk i bankowe polsk ich polsk ich podatników zarejestrowanyc h jak o czynni podatn icy i tuta j r ównież konsekwentn ie tak jak w przypadk u rachunku VAT widnieją tylk o wy łącznie polskie rachunk i zate m, je żeli kl ient polskiego przedsi ębiorcy będzie chcia ł zrobi ć przel ew na rachune k bankow y f irmy faktor ingowej zagran icznej niestety n ie będzie m ógł tak iego kosztu tego przelew u potraktować kosz t uzyskan ia przychod u, chyba że w przeci ągu 3 dni poinformuje w łaściwy urząd skarbow y o dokonaniu przelewu rachunek, kt óry n ie w idnieje na białej li ście, ale je żeli korzyst a z usług polskiej cz y firmy faktor ingowej zarejestrowanej w Polsce t o tego kłopotu nie ma tak w moje j opinii nie ma teg o k łopotu, poniewa ż firmy faktor ingowe jestem przekonan y już wida ć taką tendencj ę, że nawe t, jeżeli kt óryś z rachunków n ie były zarejestrowane na wykaz ie bia ły na białej li ście ju ż są sukcesywn ie dop isywane, wi ęc przedsi ębiorcy zaczynaj ą uzupełniać dan e z tego wzgl ędu te ż ustawodawc a wcze śniej wprowadził t ę białą listę po t o, żeby podatn icy mogli dostosowa ć do teg o, jaką funkcjonuje w łaśnie o to, żeby mogl i uzupełnić swoj e dan e, które dotychczas z niej n ie widnia ły al e, czyli podsumowuj ąc, jeżeli jest tak a codz ienna praktyk a korzystania z przez firm ę z us ług faktor ingowych, a jednocze śnie ta f irma pow inna otrzymywa ć zapłatę n p . w podzielonej p łatności to raczej n ie będzie k łopotu tak mojej op inii racze j nie z ciągle s ą kłopoty ostatnie je śli chodz i o relacje przedsi ębiorców prawo podatkowe my ślę, że tuta j raportowan ie schematów podatkowyc h jes t dosy ć uci ążliwe jes t ci ężkie, jeżeli raportowan ia informowania ministerstwa o ty m jak co ja ładnie brzmi schemat y podatkowe nawe t intuicyjnie można sob ie samemu wyjaśnić, ale jak t o pa n powie t o s ą schemat y podatkowe, wi ęc w zakres ie schemat ów podatkowyc h ustawodawc a nałożył obowi ązek na i na równo podatnik ów jak r ównież na promotor ów, czyl i tuta j doradców podatkowyc h adwokat ów radc ów prawnyc h, kt órzy pomagaj ą podatniku podatn ikom we wdrożeniu znow u muszą użyć gaz u, ale schemat u pewne j konstrukcji, kt óra mo że przyczyni ć się do teg o, że wysoko ść zobowiązania podatkoweg o zostan ie przesuni ęta w czas ie zostan ie zmn iejszona do generalnie ci ężko jes t, poniewa ż ustawodawc a c o prawd a dosy ć szczeg ółowo, al e więcej szczeg ółów tymczasem kryzys ostra, a na rynk u wymy śli si ę w spraw ie podatków trzeba do teg o, że trzeba o d raz u przyzna ć pokazać no może w dużym skr ócie powiedzie ć tak okay i tak ie prawo już obowiązuje zresztą, jak ą zresztą jak o wchodz i w życie to byłoby od raz u ocen ione jak o jakiego ś rodzaj u kontrowersj e tak dok ładnie tak n o dobrze, al e dz isiaj głównie rozmawialiśmy te j podz ielonej p łatności np. właśnie us ługach faktoringowych bardz o dziękuję za rozmowę pa n Michał rodak doradca podatkow y f irma g tart ą dziękuję bardzo dziękuję t o by ło raport gospodarczy rad io Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA