REKLAMA

Wykształceni, zamożni, mężczyźni koło 3o-stki. Kim są uczestnicy Marszu Niepodległości?

Połączenie
Data emisji:
2019-11-13 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
24:28 min.
Udostępnij:

Gościem audycji jest wywiad Piotr Kocyba, który od dwóch lat wraz z zespołem bada uczestników demonstracji.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie okazam i Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mn ą w studiu dr Piotr ko t chyb a Instytut f ilozofii socjolog ii Polskiej Akademii Nauk dzień dobr y w itam pan a b ędziemy rozmaw iali o badan iu uczestnik ów ruch u Narodowego badaniu socjologicznym, ale mo żna też pomóc m y w ogóle o ca łym za łożeniu jak o pewne j koncepcj i i metodolog icznej i socjolog icznym po co w łaściwie bada ć, kto uczestn iczy w marszach niepodległości po c o po c o właściwie się t o Rozwiń » robi odpowiedź jest bardzo prost e, bo chcem y wiedzieć, kt o b ierze udzia ł w tak im zgromadzeniu publicznym, dlaczeg o są t o bardz o proste pytania, na które do tej por y n ie mieli śmy odpow iedzi wszyscy domn iemani m y si ę, kt o b ierze udział, dlaczego my staram y się odpowiedzieć na t o pytan ie, je żeli popatrzym y na samą sa m sposób w jak i próbuje si ę to badać t o jes t ciekawe to znacz y w jak i sposób wej ść w tłum jedna k dość powiedziałbym spontaniczny nie ma te ż dobre okre ślenie, ale t łum jest nada l rzeczy przypadkow e w jaki sposób mo żna sobie odpowiedzi na pytanie, kto ta m idzie jak t o zrobi ć chodzi o pytan ie w jak i spos ób stwarzam y reprezentatywn ą próbkę staram y się t o jes t k ilka wa żnych pkt 1 taki, że n ie znam y populacj i, więc musimy zadba ć o to, żeby t o by ła pr óbka losow a i tutaj staram y się pracować si ę staramy pracujem y w zespołach, które si ę, składając ankieterów ich tzw. parterów, żeby osoby, kt óre maj ą podej ściu potencjalneg o respondent a respondentki nie wyb ierali sam i, bo szczeg ólnie na tak ich wydarzen iach praw icowych, którzy czymś n iepewnie, gdyby mieli losowo doj ście osob y, które jes t wysok a dobrze zbudowan a, kt óry ma zakryto np. twarz jak ąś mask ą i tzw. to jes t tzw. Select chyb a z teg o powod u mamy partner ów, kt órzy odliczaj ą rz ędy osoby, do kt órych trzeba podejść ankiet ę w tak im momencie ju ż n iema wyboru musi doj ść do tej pory do te j osob y, która zosta ła osob a wybrana to jest 1 ważny pkt 2 punkt tak i, że zwroty jak w ka żdych innych badaniach ankietowych nie s ą zby t wysokie one w zeszły ro k mieli śmy 27 % n ie wiedząc c o te 60 kilka procen t zrobi ło, dlaczego n ie odpowiedziało czy n ie mam y jakiej ś krzywe j to przeprowadzamy c o któryś z osob ą jeszcz e dodatkow e wywiady kontroluj ące na m iejscu, gdzie pytam y się kilka pytań, żeby pote m sprawdzić cz y zwrot y się bardz o różnią o d teraz to są t e zwroty, kt órych pan mówi to s ą odmow y zwrotu to są ank iety, kt óre wydajem y na miejscu s ą dość obszern e mamy 12 stron i oczywiście, że w trakc ie tak iego wydarzen ia nie ma czas u, żeby jeg o wype łnić ankiet ę dlateg o mamy koperty, kt óre s ą ju ż oznaczone jest stempel poczty Cetera i cz y wystarczy wrzuci ć do skrzynki pocztowe j w tak i sposób w ty m zwroty respondenc i maj ą te ż dodatkow o możliwość poda ć adres mailowy wtedy wysy łamy doj ście do ankiety indywidualnie do jeszcz e, żeby nie by ło tutaj manipulacji ank iety właśnie mailem jak duże t o jest zesp ół ile os ób b ierze udział p o stronie badających jes t z 20 do 30 osób naszy m zadan iem zawsz e jes t rozdanie 1000 ankiet jest t o te ż trudne szczeg ólnie na bardzo du że wydarzenie, jakim jes t bez 2 ten mars z niepodległości materię trudn o się poruszać czasam i gubią si ę zespoły, żeby si ę znaleźć, ale także, dlateg o że poniewa ż odmow a na miejscu wsp ółpracy jest wy ższa ni ż na demonstracjac h progresywnyc h np. na Odrze w strefac h kl imatycznych tylko 5 % odmówiło współpracy na m iejscu mówią, że nie chc ą brać udzia ł w badan iach na zesz łorocznym marsz u 30 % odmówiło dlateg o trzeba poda ć w iele wi ęcej os ób, żeby rozdać tysiące jedn o zn ów si ę niestety nie uda ło, dlaczego tak jes t jak pan myśli, dlaczeg o t e bardziej progresywn e imprezy typ u straj k kl imatyczne n ie charakteryzuj ą się tak ą, b y takim wysok im odsetk iem odm ów wydaje mi si ę, że m a do czyn ienia z podzia łem pol itycznym i w większości przypadk ów jednak świat nauk i jest l iberalne lewicujące i te osob y, które świetnie zdaj ą sob ie z teg o sprawy, więc tego n ie mogę zarzucić on i wiedz ą dokładnie tak ie wyniki mogą zosta ć wykorzystane te ż dyskurs ie publicznym przec iwko nim dlateg o mam y tuta j dużą niepewno ść czy n ie jeste śmy wrogami i t o skutkuj e w łaśnie niechęć współpracy czy bardz iej rozumiem sa m fak t, że jacyś badacz e jacy socjolog a próbują nam się przyjrze ć na pewno robi ą t o krytyczny tak korzysta ć tak może poda m przyk ład, jeżeli jednak czas byli śmy też dwukrotn ie na roczn icach smole ńskich 2000 osiemnastym rok u badania bardzo dobrz e wyszły by ł bardz o duży odsetek os ób, kt óre chcia ł pracowa ć z nami zainteresowanie w ty m rok u mieliśmy du ży k łopot, poniewa ż Hiszpan ma te ż badaczk a pani prof. Anglikiem, kt óra wydała książkę dali znać i t o był dużym t o duży tema t na praw icowych med iach i zarzucone no w łaśnie, że pracujem y tak antypolsk iej instytucji tak że odbiło na m si ę rykoszetem po prost u za badanie trum ienne nic n ie mam y wsp ólnych wydajemy roczn ie takie takie spraw y s ą o w iele bardz iej ważne dla uczestnik ów on i po prost u identyfikuj ą nas z instytucj ą, kt óra się wypowiedziała sposób si ę n ie podob a to duża instytucja zupe łnie inny zespół badawcz y rozumiem, że to, jakby nie dotarło to bardz iej chodzi o to, że jes t t o etykieta Instytut f ilozofii socjolog ii polskiej Akademii ładnie, al e może też doda ł, że nieufno ść też jes t na progresywn y demonstracjach młodzieży wystaw tematycznyc h bardzo specyf iczne bardzo m łodzi ludz ie ale k iedy badaliśmy np. maszty, że były cz y czarny pi ątek oczywiście ten odsetek n ie był tak d łużej tak wysok ie na marsz u niepodleg łości, al e te ż była nieufno ść w stosunk u do nas pytan ia c o będziemy z tymi badan iami robili te ż pokryw a si ę do świadczeniami, kt óre mam z Niemiec, gdzie też du żo demonstrantów przed e wszystkim lew icowych progresywnyc h identyfikuje z pa ństwem, które zwalczaj ą i mamy tuta j też tak ie wyzwanie, że trzeb a dużo tłumaczyć też czasochłonne z teg o powod u możemy wydać nie ankiet co na m się też n ie podob a, więc też nie jes t to wyzwan ie tak z tego co pan m ówi wynika, że ca ła masa tego rodzaju badanie mo żna t e wyniki zostawia ć czy dobrz e zrozumiałem, że t o jest jakb y szersz y projek t, kt óry pozwal a właściwie por ównywać między sob ą tak ie imprezy jak np. mars z Narodowy straj k kl imatyczne alb o demonstracj i Pegidy w Niemczech tak za łożenie teg o projekt u, który realizuje jes t tak ie, że chcem y stworzyć kropk i na r óżnych wydarzen iach w Polsce i staram y si ę te ż korzystać z ank iet, które by ły wykorzystywan e w zachodnich spo łeczeństwach, żeby nie tylk o w Polsce porównać uczestników demonstrantów tak że wskazać, że są jakieś r óżnice między Polakami, kt órzy wychodz ą na ul ice i osobam i n p . w Niemczech cz y we Francji cz y Anglii i t d. ile t o b ędzie trwa ło, bo rzeczywi ście w 2018 jeśli chodzi o sam mars z tak, a wczora j osobiście drug ą edycj ę ile jeszcze b ędzie takie Grant si ę ko ńczy pod kon iec pa ździernika 20002001 . rok u, ale będzie trzeb a zostan ą, żeby zdobyć fundusz e na dalsz e badan ie wydarze ń ul icznych w Polsce, ponieważ wydaje się, że t o jest bardz o wa żny i bardz o interesuj ący tema t, ale sam pomysł badan ia teg o konkretneg o marszu pojawi ł si ę w 2017 roku potem, k iedy by ł tak i powiedzia łbym bardzo no tak się o n im pisał, że bardz o brunatn e ma to z Unii inny konteks t pierwszą demonstracj ę, którą badałem była Pegida w Dreźnie, gdz ie mieszkałem bra łem wtedy byłem now y na tym pol u Baran bardz o do świadczonymi naukowcam i i badan iami w ogóle n ie wysz ły, bo całe instrumentarium by ło stworzon e prze z osob y progresywnych pogl ądach dla demokracj i progresywnych moi koledz y do świadczeni koledz y pow iedzieli, że nie mam ochoty wyłącznie praw icowe demonstracje, bo t o nie wychodz i t o kosztuje czas energi ę pieniądze obelg i Cetera ma jest, by pomyślał, że to, tym bardz iej truj ące trzeb a spróbować poza ty m t o bardzo ważnym fenomene m, bo n ie tylko w Polsce, ale te ż nowyc h krajach zwi ązkowych w Niemczech, ale też sk ład na Węgrzech mamy duże ruch y prawicowe prawie nie w iemy n ic o nich dodatkow o zauważa, że nie prowadzon o takich badan ia ank ietowe na demonstracjach regularn ie ani w Polsce an i innym żadnym kraju było komun istycznymi pomyślę że, prezentując luka, kt órą wart o, b y wype łnić i co ś zmieni ło, że tamt o badan ie w Dreźnie rozpad ło, a nast ępne wyszły znaczy co pa n musia ł zmieni ć w swo im podej ściu jak bardziej szkolić zesp ół to co tuta j by ło t o zmian ą my ślę wydaj e, że wi ększy wp ływ na to cz y wychodz ą badania miał jedna k konteks t kulturowo pol ityczne, al e my co by śmy zm ienili po p ierwsze, nosimy kam izelki identyfikatory, bo wszystkie niemi łe sytuacj e, które powstawa ły po idzie wynika ły z teg o, że uczestnicy Pegidy n ie byli pewni cz y n ie jesteśmy prasowan ie jest nasz ą prasę i to ma by ć tak w łaśnie anty med ialny dok ładnie momencie w ty m żeśmy się tłumaczyć nie m y mamy wspólnego, cho ć Biden czy twarde czyst e TF by ło za p óźno, bo zdan iem grupow e Cetera t o jest 1 rzecz drug a rzecz bardzo staram y się te ż komunikowa ć wcze śniej z organizatorami mówiąc im c o robimy, bo my jesteśmy, a te n nikomu nie chcemy zniszczy ć tak jesteśmy otwarc i zainteresowanie tym c o si ę dz ieje, al e c o wa żniejsze w łaśnie kulturow y konteks t ma m wrażenie, ale t o naprawdę tak ie wra żenie, że Pekin po prostu była bardzo stygmatyzować na prze z tzw . pa ństwo wszystk ie med ia publiczne były zszokowane tym c o się dz ieje na ul icach Drezna w Polsce inaczej mam y przecież sytuację polityczn ą, której praw icowe parc ia rz ądzi mieliśmy sytuacj e, w kt órych pa n prezydent pan premier staral i się kooperować to w ty m roku było inaczej w zesz łych latac h i po prost u z tego powod u nie ma takiego poczucia te j dużej stygmatyzacj i, że wszysc y chcą zniszczy ć wr ęcz przec iwnie dumnym, że się na tej ulicy, że jes t tyl e tysięcy os ób wted y Wisła łatwiej wsp ółpracować tak że ank ieterami za chwilę wr ócimy do rozmow y łączenie Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studio dr Piotr ko t trzeb a zbada ć badaj ące m. in. oczywiście, al e od 2018 roku marsz e niepodległości te marsz e, kt óre tak często fantazjuje m y często próbujemy interpretowa ć, a n iekoniecznie dużo w iemy o samych uczestnikach rozum, że potem p ierwszym badaniu 2018 roku w iemy troch ę więcej n o właśnie pomówmy tera z mo że o ty m, jak iego rodzaj u obraze k spo łeczny przyniosła na m te p ierwsze badan ie, które udało si ę przeprowadzi ć 2018 roku te ż obra z, kt óry mo że zaskakuje komentatorów, ale który badac z ruch ów społecznych jest to rzeczywi ście mam y do czyn ienia z marsz u niepodleg łości większości z osobam i tak że wykszta łceniem wykszta łconymi i zamożnymi jes t dlateg o n ie zaskakuje badac z ruch ów spo łecznych, poniewa ż takie osoby wychodz ą na ulicy dok ładnie osoby, które mają, kt óre są marginalizowane, kt óre maj ą k łopoty finansowe zdrowotn e tera z takie osoby nie z niewiedz ą często na ulicy t o są przede wszystkim osob y, które sa m zainteresowany pol ityczne zaanga żowane jeśli takie osob y spotykamy w łaśnie na demonstracjach tak że na prawicowych to jes t ten p ierwszy obrazek al e jakb y troch ę wej ść to okre ślenie, że to s ą osoby, kt óre s ą lep iej zarabiaj ące bardz iej wykształcone no tak, ale to jeszcz e n ic n ie m ówi właściwie o n ich jakie ś inne cec h są to osob y czy leży c o pan interesuje s ą t o osoby, które mają, jak a jes t relacja m ężczyzn do kob iet tak oczywiście to jes t typow e dl a praw icowych demonstracji on e się on e s ą bardz o m ęskie przeci ętne demonstracj e do te j por y badan e na Zachodzie zawsz e miały mn iej wi ęcej równe roz łożenie między p łciami oczywi ście wyjątkiem są fem inistyczne ruch y wyj ątkiem zaskakującym był podzielony świat medyczny przed e wszystk im Warszawie na prawicowych i Wenta mam y przecież m ężczyzn tak że 70 % uczestników w zesz łym rok u jak w tym roku t o byl i m ężczyźni wiek wiek mediana w ty m rok u wynosi 32 lata, a także t o są osoby w śród młodszej ni ż przeci ętne demonstracja, ale o wiele starsze ni ż w młodzieżowych kl imatyczny jes t oczyw iste t o świadczy o tym, że mamy do czyn ienia te ż pewn ą ilo ścią grup m łodych mężczyzn, kt órzy bior ą udzia ł co jeszcze pamięta ile osób ma wy ższe wykszta łcenie w zeszłym rok u wg naszyc h danyc h 70 % zako ńczyło studia oczywi ście będziemy m ieli tuta j te ż pewny m wpływ Baja, ponieważ osob y lepiej wykszta łcone ch ętnie odpowiadaj ą na ankiet ę dlatego w ty m rok u dodatkowo na m iejscu pytali śmy się wykształcenie jak b ędziemy ministra z jakich 2 tygodnie będzie m ógł dok ładnie okre ślić jak du ży jeste m wp ływ krzywe j, al e doświadczeń innych demonstracj i wiem, że niski identyczn ą wynos i normaln ie kilka procen t, że ja k np. z ank iet w iemy, że na Manifie ma 75 % osób uko ńczyło wy ższe stud ia t o wiem, że na miejscu 968 % uko ńczyła także r óżnice kilku procen t nie kilkudziesi ęciu, jak ie sympatie pol ityczne na kog o g łosują NRD interesuj ące zeszłoroczny marsz po bardz o specyficzne, bo setn a rocznica 240  000 osób jest bardz o now icjusze 40 % uczestników nigdy n ie bra ło wcześniej udzia ł w demonstracjac h aż 70 %, bo pierwszy ra z na mars z niepodleg łości i które wyszły na m, że mierzę rodzi pytan ia w udzia ł w wyborac h 2000 piętnastym rok u te ż przed tegorocznym i wyboram i mieli śmy 70 % wyborc ów PiS - u i oczywiście to wyłącznie inne praw icowe partie typ u Korwin Cetera, a ju ż planowan e wybory na t e właśnie, kt óry odby ł niedawno PiS, kt órzy te ż dużo straci ł, bo Budka 50 %, ale by ła gotowa oddać głos na PiS i wszystk ie part ie straciły 1 wyjątkiem ruch y narodow e, kt óre zdo łało między uczestn ikami zdoby ć dziesięciokrotnie lepsz y wynik ni ż te ostatn ie wybor y, ale nadal by ło t o tylk o 7 % uczestników, którzy oddało g łos na ruch Narodowy, ale t o co pan powiedzia ł te ż bardz o c iekawe, bo wynika z z teg o, że dl a w ielu ludzi, którzy biorą udzia ł w tym marszrut y debiut je śli chodz i o ulice je śli chodz i o demonstrację jeśli chodz i o uczestn ictwo w tego rodzaj u evenc ie pol itycznym jak potrzeb a ich tam sprowadz a w takim razie o d bardz o myślę interesującej wa żne pytan ie, dlaczego ludz ie chc ą by ć na ulice akurat teg o dn ia te n właśnie w zesz łym rok u tak było w tym rok u na pewn o b ędzie inaczej w zeszłym rok u pytań np. o motywacj ę mam y taką całą bateri ę pytań t o był przed e wszystkim patriotyzm poczuc ie dum y poczuc ie rado ści mieszkać, bo takie pytan ie czy osoby są sfrustrowan e, kiedy my ślę o Polskę niepodległości nie mam y z tym do czyn ienia, wi ęc w ich percepcji t o by ło bardz o pozytywn e emocje, które sprowadzi ły na ulice i to te ż mo że tak im momente m, który może by ć zaskakuj ące, ale cz y czują si ę rozczarowani ty m c o znajdują na te j ulicy samy m przebiegiem tego marszu czy przec iwnie bardz o są zbudowani, jakie to jes t te ż bardzo skompl ikowane pytan ie wydaj e mi si ę, że do świadczenie marszu dl a wielu uczestników w zeszłym rok u by ło jedna k zaskakujące ma t o z ty m do czyn ienia, poniewa ż pami ętam, jakim by ło zam ieszanie przed naszym czy t o b ędzie prezydencki czy n ie czy b ędzie zabronione nagrali śmy 2 marsze w ty m samy m czasie w ty m samym miejscu by ło dużo osób mieszcz ą się przedosta ć także niektóre osoby były nie na te maszyn y, kt óre chcia ły i mieli śmy pytanie p ierwsze w ankiecie, ale tak że w tych kontrolnyc h w wyw iadach, kt óre przeprowadzam y na miejscu czy pan pani chciała wzi ąć udział chciał wzi ąć udzia ł w marsz u Prezydenckim cz y w marsz u niepodleg łości innym m iejscu dobrze pami ętam 7080 % powiedzia ł, że chciał i ść na marsz niepodległości jes t znana Marka prawd a ka żde na te n wra żenie i po doświadczeniach na m się l iczby odwr óciła 80 % prawie, że powiedzia ło, że jednak chciało i ść na mars z prezydencki i t o mo że te ż takich osobistych doświadczeń jakich, bo mam y, a t e kamizelki niekt órzy raz uczestniczy my ślę, że jeste śmy w ochronie i osob y podchodzą do mnie się pyta ło mnie właśnie dziś system prezydencki ma uczy ć tak głośno s ą tera z s ą petardy ściągnie do starszych osób t o on e wrażenie nie wiem cz y to jest też tak naprawdę, ale mia ła się tak ie wra żenie, że czu ł dyskomfort st ąd bardz o głośno atmosfer ą i trzeba też podkre ślić, że w ty m rok u by ło inaczej było t o na mniejszej skal i wzeszłym rok u mieliśmy te ż debel Finów wrażenie, że dużo osób ściągną młodych m ężczyzn te ż p ijanych tematem wp ływ na atmosferę inne zachowan ie uczestnik ów, ale cz y da si ę jako ś zareagowa ć odpowiedzie ć na pytanie c o jest jakb y kto ś główną motywacj ą, dl a kt órej ludz ie chc ą wziąć udział w tak im marszu czy t o jes t wyrażenie poparc ia dl a obecne j władzy czy t o jest t o co tydzie ń przed chwil ą próba zaznaczen ia jakie ś dumy przynale żności wspólnoty narodowej co to właściwie czy t o si ę daj e z tyc h licznych odpow iedzi jak rozumiem pewn ie te ż różnorodnych faktycznie to si ę wy łania na pewn o mas z niepodległości nie jes t wyrażeniem poparc ia dl a rz ądzącej partii świadczy t o sa m fak t, że potencjalnych wyborc ów było mniej na ro k 21019 nie było 2000 piętnastym roku przewy ższa jedna k poczuc ie dum y i po prost u to jak o one bardz iej znan y momen t świętowania niepodleg łości w setn ą rocznic ę mo że to por ównać te ż pokaza ć różnice w miesięcznicę śmierci tam dzi ś jest pańskimi te ż badaliśmy, które s ą bardz o bardz o zwi ązane z parti ą rządzącą, tote ż pokazują wyborcy racze j chęć czy preferencj e partyjn e, gdz ie mam y prawie 99 % wyborc ów PiS-u t o jest bardz o powi ązane z patron mars z niepodleg łości mn iej czy gdzie ś w tych pytan iach ja rozum iem, że badamy jak uczestnik ów teg o konkretnego marsz u, ale czy jes t pytan ie, kt óre zasadn iczego pr óbuje doc iec przyczy n tak iej an i innej or ientacji ideowej to znacz y, dlaczego oni s ą tak bardz o n a prawo o samochod y tak zapyta ć n ie mamy tego ostatn iego tak dok ładnie wzgl ędnie uwzględnionego dok ładnie w naszyc h ankietach to s ą pytania racze j dl a psycholog ów spo łecznych pytanie podstawow e, dlaczeg o kto ś m a tak wyrazi ście prawicowe pogl ądy, a Niemka lewicowe, a żyjemy wszysc y w te j samej to żsamości prawda cz ęsto jest wym ówką czy wym ówką wytłumaczeniem te ż dyskusja publ icystyczna, że t o jest prz y realizacji konsekwencj a global izacji konkurencyjność centra m imo t o na kon iec osoby, kt óre decydują się na mars z niepodleg łości ktoś decyduje je śli np. na parad ę równości, więc t o są pytania, które wychodz ą poza t o ja m u odpowiedzie ć przepraszam dobrze, al e wracając jeszcz e do samego badan ia do samego sposob u jeg o przeprowadzenia nie powiedzieć mieszczanin s łowa pan trochę o tym, wspomnia ł, ale myślę, że wart o o ty m, wi ęcej powiedzie ć m ianowicie jak wygl ądała spraw a odmów pan powiedzia ł o ty m, że niekt órzy ankieter ów spotykali się zachowan iami agresywnym i czy nawet obelgam i, ale czy to by ło cz ęste jak t o wyglądało naczynie to w zesz łym roku n ie by ł t o fenome n rzadki w tym rok u by ło lep iej łatwiej wydaj e mi się, że można to tak mi, wi ęc okre ślić, że 6070 koni procen t kontakt ów było produktywnych HOKEJ jakieś 20 % by ło bardz o mi ła jakie ś 1015 % by ło n imi tak okre ślali ank ieterzy swoich odpow iedziach na nas z briefing te ż bym tak osobi ście jestem tam o d odebrało to atmosfer a na marsz u, bo t o jes t bardzo różnorodna można ludzi i s ą ta m ludz ie osoby o wysok iej kulturze osob istej s ą tac y, kt órzy po prostu ów bardz o specyficzny sposób dane do zrozum ienia, że n ie s ą za interesowani udzia łem czy ta poprzedn ia edycja badan ia i ta ju ż jako ś pokazuj ą, że uczestnicy zeszłorocznego marsz u przeszl i także w tym roku to się zaczyn a, jakb y w pewny m sens ie utrwalac z tak ie zachowanie jedenastego 1 marsz to n iestety muszę poczeka ć na zwro t ankiet to s ą pytania, które są uwzgl ędnione w ankiecie będziemy czekal i jakie ś 2 tygodnie za 3 tygodnie zaczęło hodować, wi ęc jaki ś miesi ąc powinni śmy mie ć odpowiedź na t o pytanie, ale mo żna powiedzie ć że czy w w tych zwrotach, o kt órych pan mówi znajduj e si ę, jakb y jaka ś pr óba ustalen ia ich osobistej satysfakcj i z wzięcia udzia łu w tak iej imprezie t o znacz y czy tego rodzaj u marsz odpowiedzia ł na jak ąś potrzeb ę, kt óra wcześniej zaistniała, żeby ludz ie ta m weszl i tak t o np. pytania, kt óre uwzgl ędnia nasz e naszej koledzy koleżanki z s iebie u, jakie pytania o centrum bada ń na d czase m dok ładnie, które pytało o po d o emocje podczas marsz u i tu chodzi przed e wszystk im dum a szczęście, ale ma z czego dumn a z tego, że jes t się na m iejscu wziąć si ę do czu łem się dumny biorąc udzia ł w marsz u niepodleg łości czu łem si ę szczęśliwy szcz ęśliwe biorąc udzia ł w marsz u niepodleg łości i czułem się c ieciem pomn ie częściej wybieraną odpowiedzi ą by ło czułem przepe łnia po pozytywne j energii bior ąc udział wmarsz u niepodległości tak, że to jes t to co odczuwaj ą uczestnicy przed e wszystk im dobrze, żeby zestawi ć z podobnymi rucham i na świecie cz y z podobnym i badan iami, kt óre pa n próbował przeprowadzić cz y pa ńscy koledzy to można powiedzie ć jaka ś grupa, która staje znacz y, że ta praw ica Polska akurat jes t jaka ś specyf iczna inna dziwna czy mo że właśnie bardz o podobn a d o do swoich odpowiednik ów w innych krajac h nasz e jes t podobne i inna podobn a jes t przyk ład d o, a podobnyc h ruch ów na Węgrzech czy też wsp ółpracuje z kolegami, kt órzy bankrutuj ą demonstrantów mam y do czyn ienia właśnie przede wszystkim wydaj e mi się tuta j wp ływ sytuacj a pol ityczna mam y do czynienia z państwami, gdz ie rz ądzą partie prawicowe, gdz ie jest prowadzon y dyskur s publ iczny w cz ęści też, kt óry będzie odpowiada ć był bliski ty m osobo m mam y właśnie takie ruch y jak Pegida w Dreźnie, kt óre czuj e nadaj e stygmatyzację dz isiaj publicystyczne publ icystyczny debacie u żywa s łowa typu w łaśnie ras izm faszyzm i t d . i t o jako commo n Sense wszyscy o ty m, m ówią i tuta j po prostu pytań nie mieli tak iego pytania, al e by łem tam k ilkakrotnie tam nie by ło dumy szcz ęścia i satysfakcji ta m przeważała przede wszystk im frustracja przeradzają się w łaśnie do ść często agresję w stosunku n ie tylko do pras a tak że do na s badacz e dziękuję bardz o dr Piotr c be z Polskiej Akademii Nauk by ł pa ństwem go ść łączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA