REKLAMA

Socjaliści i Podemos stworzą nowy hiszpański rząd

Połączenie
Data emisji:
2019-11-13 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
23:58 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie w 1341 Jakub Janiszewski prz y mikrofonie ze mną w studiu Maciej Pawłowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dzie ń dobry dzień prowadzi nawe t pa ństwo przez telefon jest z nam i te ż Kalina Błażejowska z tygodn ika powszechnego dzie ń dobry i dobre b ędziemy m ówić o wyborach parlamentarnyc h w Hiszpanii wyborac h, które odby ły się pół rok u w łaściwie po ostatniej turze je śli można t o tak nazwać, czyl i po wyborac h kwietniowych no i mo żna, Rozwiń » by właśnie troch ę się zdziwi ć ty m co zaszło wczoraj w ieczorem, ponieważ nagle okazuj e się, że porozum ienie mi ędzy 2 partiami lewicowymi, kt óre do te j pory n ie by ło mo żliwe, czyl i porozum ienie między socjal istami, a Unibax Podemos jednak stało si ę z nag ła realn e po og łoszeniu tyc h wynik ów wyborczyc h i jakimś cudem l iderzy tych 2 ugrupowań, czyli Pedrosa wersj i Pablo Iglesias si ę dogadal i przypomnijmy może tylk o, że są t e ugrupowan ia, które w łaściwie utrzymały wi ększość swojeg o stanu posiadania w parlamenc ie kortezac h, bo socjali ści mają 120 mandatów, a Unię gospodarcz ą z 26 to są ni ż 3535 rażące s ą n iewielkie strat y, al e czy może nawe t jak i lekki zysk w przypadku nie t o uniezale żnienie Unii Soros mia ł 42 z PSL miasto 23 czy t u strat a 3, a tam 7 deputowanych, ale w łaśnie prze z tyl e miesi ęcy mówili, że si ę n ie d a Zrzeszenie dogadają nagl e się dogadal i jak t o rozumie ć ja my ślę, że t o wyt łumaczenia s ą 2 i do końca nie jeste m pewien, które jes t prawdziwe pierwsze to tak ie, że to co mówię par ę miesi ęcy temu tutaj w stud iu, że by ć może Sánchez licz ą na t o, że ostr o, negocjuj ąc kompromituj ąc Unię gospodarcz ą z przejmie cz ęść wyborców, którzy stwierdzą, że kon iecznie chc ą rz ądu progresywnego natomiast t o wygl ądało wszystk o naci ągane, gdy cały czas mówił najp ierw, że problemem jest t o, że Grecja b ędzie w rządzie i źle m ówił, że n ie b ędzie w rz ądzie to problemem jest to, że on i chcą 3 minister, że chcą rz ądu w rz ądzie i t d . ca ły czas był stwarz a nowe bariery, żeby to porozum ienie zosta ło zawart e i tutaj t o jest jedno wytłumaczenie, że ten czas mo żna spos ób liczy ć, że skompromitują rozpadem przejm ie część wyborców będzie mie ć wi ęcej mandat ów i b ędziemy potem łatwiej te le żące po wyborac h mniejszościowy przeforsować t o się n ie stało jes t te ż drug a możliwość by ć może panow ie si ę porozumieli w te j sprawie chc ieli troszeczkę tak i tera z zrobić, w kt órym l iczyli, że obydw ie formacje stworz ą pewneg o rodzaj u nową polaryzacj ę polityczną tak ą chwil ę i on i podejm ą przejm ie wyborc ów partii regionalnych, kt óre zreszt ą uzależniały poparc ie dla rządu o d powodu tego co pote m sta n będzie stąd te ż formacj a, kt óra w dużej mierze ma cz ęść takich ma łych ugrupowań reg ionalnych w swoim składzie, bo taka koal icja r óżnych partii i stowarzysze ń, a persone l mogli w ten sposób chc ieli przeci ągnąć wyborc ów centrum i raze m, żeby ta sum a mandat ów z łożyła wi ększość bezwzgl ędną natom iast jeżeli, je żeli tak a umowa między nimi była na t o co ca łkowicie nie wysz ło, bo maj ą od 10 deputowanych mniej i są jeszcz e bardz iej zależnie o d pozostałych ugrupowań no i wydaje si ę, że mają też cora z mniejsz ą zdolno ść koalicyjn ą trochę pytan ie k im się tera z dogadywa ć z t ą drobnic ą region ów albo jes t c o zresztą niedobitkami Ciudadanos, kt órzy strac ili najwięcej to jes t ugrupowan ie w łaśnie, kt óre nie walcz ą o życie chyba tera z mia ł 57 deputowanych będzie mia ło 10 Albert Rivera zrezygnował nie w iadomo, kt o zastąpi no pytan ie jes t tak ie po p ierwsze, tak cz y drobnic ą regionaln ą nie separatystyczn a, bo to jest bez d źwięku spor a cz ęść tyc h ugrupowa ń regionalnych jak narodow a partia Basków jak teraz ugrupowan ie Teruel istnieje 1 deputowany reprezentuj e Hiszpanię to wyróżniająca si ę chc e tuta j n a rzecz tych regionów trudni ących si ę jakiś drug i budow y dróg przychodni i jak i może, by ich interesów tak ich swo ich reg ionalnych więcej kraju i jego recho t na now a nowe ugrupowan ie cz y od łam Podemos znaczy meta roz łamy podano ta k tak tak dok ładnie tak i tutaj k ilka innych tak ich drobnyc h partyjek i alb o jest opcja tak a, że sa m zdecyduje si ę z n imi i separatystam i katalońskim baskijskim dawnym i działaczami ETA rzeczy Nildo cz y też chc e skleci ć koalicj ę tak jak powiedział Luis Alba lo s wczora j z tym i part iami reg ionalnymi be z separatyst ów i z Ciudadanos, kt óre ma 10 deputowanych i wtedy tam był to si ę złożyło 176 mandatów może 168 tylko Rosji nada l dzisiaj ustam i i begonii zjaz d PiS, m ówi że niema zam iaru poprze ć rządu, które będzie on a zespo łem z n o właśnie teraz spójrzmy na to co ju ż ta k na Kalina Błażejowska bardziej hutnictwa c o się wydarzy ło w same j Katalonii je śli chodzi o ugrupowan ia katalońskie gotowo ści, bo te, bo parę du żych temat ów, al e niewątpliwie tak im temate m nr 1 albo 2 zależy, kt o patrz y by ła z pewnością Katalonia, a więc, jakb y popatrze ć na t e ugrupowania katalońskie są to si ę zadziało si ę wydaj e, że kluczow e tera z będzie postaw a ERC, czyli oskar żył Republikanów partii katalońskich niepodległościowej lew ica, a kt óre w zasadzie o d teg o cz y poprze z rz ąd Pedro Sáncheza ich lo s miasta lub wstrzyma si ę od g łosu zależy zależy to cu d czy ud a si ę ten rz ąd utworzy to znaczy wstrzymania się od g łosu b ędzie tak im geste m z punkt u widzenia Pedro Sáncheza i fabryk a jest dobrą t o znacz y umożliwi im, że w drugim g łosowaniu na d formowaniem rz ądu i uzyska ć wi ększość tak na dn ie, bo to jest ta jest tak i syste m czasu pierwsze głosowanie to mus i być wi ększość absolutna potem już tylko więcej tak ju ż n ie tak że tutaj to wstrzymanie się b ędzie tak umożliwia utworzenie rządu, al e to i tak n ie b ędzie to i tak n ie b ędzie wi ększość, bo potrzeba 176 głosów minę mia ł pierwsz ą głosów p ierwsze g łosowania, a drug ą potrzeb a tylko więcej tak ju ż n ie dlateg o tuta j w iadomo b ędzie raczej wiąże z p ierwszym się ud a natomiast w tym roku mo że si ę uda ć, je żeli ta skoro Republika ona trzyma si ę nie zag łosuje przec iwko natom iast pow iedzieli już działaczy te j partii, że n ie b ędą udziela ć poparc ia grat is, czyli coś chc ą koniecznie negocjowa ć i z ty m, że maj ą tak a najbardz iej zaufan a polityka premiera cz y za partii socjal istycznej bardz o dobre kontakt y z szefe m partii i lew icy katalo ńskiej niepodleg łościowej tak że ona negocjuj e, a poparcie tera z, ale co t o znacz y, że nie zastać wiadomo, że n ie za darmo natomiast pytan ie co może by ć tą stawką prawda cz y chodz i o u łaskawienie skazanych mo że chodzić o u łaskawienie, al e te ż o referendum, dlatego że Katalonia, kt óra znowu wygryw a te n tema t wczora j parlament katalo ński, a przeg łosował tak ie tak ą ustawę o swo im praw ie do samostanow ienia, al e nie opublikowa ł w Dz. U. żeby boją si ę konsekwencj i karnych, sk ąd znam y nazwiska nowo ścią jest tak ie, a rebour s tera z sytuacja zwi ązana z polskiego parlament u n ie publikował Dz. U . al e ju ż sa m fakt, że by ło t o dyskutowane g łosowane w parlamencie staw iam, że Trybunał Konstytucyjny Hiszpanii wysłał ostrze żenie, że tak n ie mo żna, wi ęc tam jest bardz o skomplikowana sytuacj a Katalonia też być może b ędzie miała sam a przysp ieszona wybory autonom iczne, a także to jes t taki w ęzeł gordyjsk i galimatias protesto m n ie da si ę teg o przewidzie ć, a ta k na takim wypadku to teza, że sam cza s i kwestia zrob ili jaki ś teatr, żeby sob ie umocni ć poparcie i specjaln ie rozpisali t e przyspieszone wybory n ie wydaj e mi si ę prawdopodobna z e względu w łaśnie kwestie katalońską, kt óra tutaj no mogli si ę spodziewać teg o b ędzie wyrok panowa ć lotnicz ą zapa ść w ci ągu 2 lat o d aresztowan ia pierwszych lider ów, bo została odłożona w czas ie te j kampanii wyborczej do podm iotu wyrok wyro k zaostrzył sytuacj ę pyta ń na zasób wydarzyło si ę też par ę innych rzeczy jak choćby ekshumacja ma pa n gen. Franco ne pytan ie cz y ta ekshumacj a waszym okiem t o jest t o c o tak doda ło BIK dl a w ciąży takie, że taki myślę, że skoro sa m si ę po prostu dos łownie i metaforyczn ie wyciągnął z grob u tylk o Franko, a i t o bardz o o mocno spolaryzowan e o ostrzu o debat ę w Hiszpanii, a to n ie jes t tak że frankiści mag icznie zniknęli po śmierci Franco, jakb y taki sentyment do gen. Franco dale j w Hiszpanii istniej ą na nim my ślę, że vo x na tym ur ósł ani eur o obca zupe łnie to myślę, że też n ie m ógł spodziewać po roku czy dzie ń tak iej, al e odważnej decyzj i udam się jeszcz e zyska ć wi ększe poparc ie, a okaza ło, że straci ł 3 deputowanych także j ą też najwi ększym przegranym jest ta m, przez kt óry tak w łaśnie ostro gra ł ban k mo i zaryzykowa ł i nie uda ło, al e za rzecz, która dla nas nie jest dl a mn ie do ko ńca zrozumiała myślę, że dl a w ielu takich amator ów obserwator ów z Polski może by ć niezrozumia ła, kt o g łosuje na vo x, bo przed chwil ą usłyszałem poz a te n mo że przepłynąć wyborcze t o są przep ływem w du żej mierze z Ciudadanos co dla nas to nie jest pary t o zawsze si ę już jes t tak a Centro centropraw icowa partia vo x skrajną prawicę, kto mo że inaczej t o chodz i o bardz iej strukturaln ą baz ę wyborców 1 000 000 wyborców przesz łości nada l zdrowo z 700   000 do partii ludowe j i chodzi o t o, że zar ówno vox, jaki nadan o w kwest iach ekonom icznych są part iami l iberalnymi stawiaj ą na ogran iczenie roli pa ństwa w gospodarc e n iskie podatki i t o jest dl a wyborców którzy, których astronomiczne pensje dla głównych tematów jest 1 z g łównych tematów drug a kwestia t o jes t to, że c i wyborc y s ą przec iwko nielegalnej m igracji też, dlatego że jes t t o zagrożeniem kt órymi tak postrzegaj ą zagro żeniem dl a ich dobrobytu, że też musz ą na tyc h migrantów p łacić podatk i na integrację ich na walk ę z przest ępczością, którą cz ęść tyc h imigrantów powoduje wczuć w przekonan iu tych wyborc ów t o nawet czasam i mog ą mieć wra żenie, jakby to by ło głównie przest ępstwa dokonywan e prze z migrant ów, a tak że kwest ia jedno ści Hiszpanii tuta j mam y tema t tema t Katalonii natom iast kwestie obyczajow e jak wida ć n ie praw osób LGBT n p . n ie mają dla tyc h wyborc ów tak dużego znaczen ia i mog ą g łosować na vo x który, który w tyc h sprawac h w sprawie aborcj i i ma stanow isko, kt óre w hiszpańskiej bywać o d la t n ie pojawia ło my ślę te ż, że z Ciudadanos troszeczk ę na samy m f iniszu poprzedn iego parlamentu wykaza ło się pewn e niezdecydowanie to znacz y po ty m, jak stanowczo, mówi że n iema mowy o poparc iu rz ądu PSOE zaczynali na parę dn i przed upadkiem tego rz ądu, m ówi że po kolejnych wyborach to nie mo że si ę wstrzymaj ą odgłosu i przypuszcza m, że to zostało bardzo źle prze z te n centropraw icowy elektorat odebrane, a m y się wydaj e ju ż tutaj Katalonia ma odgryw a kluczow ą rol ę, bo si ę do zespołu taką licytacj ę vo x i Partido popular, kt o jes t bardz iej stanowcz y dyskredytowanie katalońskich polityk ów i bardziej ant y katalo ńską i tutaj nogi cóż w idocznie bardziej przekonujące jakże n ie d a si ę bardziej niż ro k mówił chwil ę w sp ółce pami ętajmy oskar życiele Ludowym w ty m proces ie katalo ńskich lider ów, a tak że o n tuta j no no no wygrywa ł, a uwag ę medi ów, a jako ś zatrzymajmy się sprzeciwia kata kat a dążenia wr ócimy po informacjach z 1355 łączenie 146 Jakub Janiszewski prz y mikrofonie ze mn ą w stud iu Maciej Pawłowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych zaś prze z telefo n Kalina Błażejowska tygodn ika powszechneg o rozmaw iamy o wyborac h do kortez ów wyborac h do parlamentu hiszpa ńskiego wyborac h, które przynios ły jeszcz e trudniejsz ą w łaśnie sytuacj ę niż t a z wybor ów z kw ietnia jeszcz e trudn iej b ędzie zyska ć większości utworzy ć tak ą funkcjonującą w miar ę sprawn ie koalicj ę, która mogłaby utworzyć w miar ę stab ilny rząd myślę, że wart o jedna k po święcić trochę uwagi tym 2 ugrupowaniom, kt óre najwi ęcej zyska ły na tyc h ponownych wyborach, czyl i partii prac y my oczywi ście Varsovie przez ob a partii ludowe j partii ludowe j i i boksow i które, kt óry jes t bodajże pi ątego m iejsca awansowa ł na trzecie 0606 . i ma tera z ca łkiem sporo mandat ów, bo 52 co to jes t za twórcę vox, bo o n si ę rodzi właściwy je śli popatrze ć na to, skąd się dz ieje sk ąd, skąd si ę wzięło si ę urodzi ł w łaśnie z partii ludowe j tak w 2013 roku cz ęść dzia łaczy partii ludowe j g łównie w kraj u Basków opu ściła ugrupowan ie twierdzą, że żona odeszła o d swoich konserwatywnych idea łów, że zby t łatwo zaakceptowało zm iany obyczajowe, jakie zasz ły zarz ądu Zapatero potem przy trasie do w ładzy te ż nie odwróciło, czyl i kwest ii ma łżeństw homoseksualnych kwestię legalnej aborcj i do do ść p óźnego okres u ora z du żego zakres u autonom ii regionalnej i stw ierdzili, że tak im razie on i zakładają w łasne ugrupowanie tylk o, że t o ugrupowan ie przez 5 lat mia ł poparc ie na poz iomie 1 % natomiast Pedro Sánchez jak w czerwc u w czerwcu 2018 roku w wyniku konstruktywneg o wotu m nieufno ści przejął w ładzę obali ł rz ąd Mariano Rajoya i wted y już podcza s tego votu m dosta ł poparc ie separatyst ów katalo ńskich vox zacz ęło protestowa ć przec iwko tem u najgłośniej najwyra źniej twierdzą, że to jes t rz ąd Frankensteina, że n ie mo że rząd hiszpański opierać si ę na wrogac h Hiszpanii tutaj w łaśnie mówimy o separatystów, ale on i też rozszerzal i do Unii te ż Podemos także c o chce spadkob iercy te j Republikańskiej Hiszpanii i t o byłaby pierwszą, gdy ju ż jako zaczęły te sonda że vox wida ć Pp wtedy było, że tak pan ju ż mocn o uderzone cz y partia ludow a, czyl i partia ludow a tak do ść mocn o po prostu by ło w kryzysie wewn ętrznym po aferz e korupcyjnej burde l z maja 2018 roku w 2, które okazało si ę, że prze z lata regionalni warown i tyc h partii m ówiąc potocznie ustaw iali przetarg i na roboty infrastrukturalne za ogromne pieni ądze i zosta ły zasądzone wyroki kilkunastu la t wi ęzienia i te ż Rajoy został odwołany był kryzy s przyw ództwa prze z Pablo CASA, do kt órej młody polityk, kt óry na początku nie m ógł si ę bardz o odnale źć i t u zacz ął zacz ął istnie ć protestowa ć przec iwko tej cudzy słowie lew icowy rz ąd Hiszpanii następnie sam si ę zapodział będzie się ekshumować zw łoki gen. Franco wok sta ł się 1 partię, kt óra przec iwko temu protestowa ła w spos ób taki zdecydowany to znacz y nie m ówiąc ju ż rozdrapywan ie ra n historycznego kompromisu tak dale j tylko m ówią, że historyczny komprom is jes t k łamstwo, że Franco uratowa ł Hiszpanię przed komunizmem anarchizmem i t d. i pow inien by ć bohaterem czczonym t o, że jeg o ek s sumuj e i i odbiera dzieci t o jes t efekt 30 lat socjal istycznego zepsuc ia następnie pojawi ł si ę znowu kwestia Katalonii, gdzie k im tora nowy przewodniczący nowy przepis, że sze f rz ądu katalo ńskiego generalitat prowadzi ł d ialog sen CSL ja Sánchez oczywiście cały cza s m ówił, że nie ma zgod y na niepodleg łość i na drug ie referendum w tej spraw ie, ale mo żemy my śleć o rozszerzen iu zakresu autonom ii tak dalej tuż po chc e zaczął protestowa ć, że nagle c i te n rz ąd traktuj e z separatystami z zeszłym rok u w na jes ieni też były te ż mocn e protesty vo x by ł najaktywn iejszy w przeciwdzia łaniu tem u nast ępnie w grudn iu zesz łego rok u dosz ło do wyborów reg ionalnych w Andaluzji, w którym t a partia zosta ła 12 % głosów, czyl i nagle wesz ła do instytucji pojawi ła się dzi ęki niej powsta ła koal icja PSL dodan o w ty m rz ądzie z c ichym poparc iem boksu i o d tamtej pory on i zaczęli zacz ęli t o poparc ie zaczęło zaczęło im rosn ąć wyborach w kw ietniu zostali 6 % c o by ło poniżej oczekiwa ń, ale jednak dało im wej ście do parlamentu no i tera z doko ńczenie tej ekshumacj i sa m kryzy s kataloński t o było coś, gdzie on i mogli pokaza ć si ę jak o najbardz iej wyraz ista si ła, a w samej debac ie na tydzie ń przed wyborami lider Santiago Pascal z kolei był bardz o dobrz e przygotowan y i zaprezentowa ł się jak o Eko wyraz istych pogl ądach, al e r ównież nieagresywny form ie tylk o taki bardz iej podział stanowczy akt, czyli nie da ł się też wp ędzić w rol ę tak iego oszołoma tak tak iego kogoś, kto n ie panuj ą swo imi emocjam i szaleje tylk o mógł być jak o pol ityk godny zaufan ia dl a te j cz ęści prawicowej Hiszpanii postrzeganyc h Kalina Błażejowska ja jeszcz e n ie n iewiele mogę dodać do teg o świetnie zosta ło wszystko zreszt ą one i opowiedziane mog ę tylko dodać, że wo k w europarlamencie jest w te j same j grupie c o prawo sprawiedliwo ść i lider tak iego Pascal przyje żdżał specjaln ie do Warszawy do Jarosława Kaczyńskiego n a na rozmowy w sprawie poszerzen ia te j konserwatywne j kontrrewolucj i Unii Europejskiej poza tym fak t apeluje te ż tak im t e bardz o r óżnymi lat jest dużo tak ich słów klucz y, kt óre które, kt óre wydaj ą si ę nocn e m. in . nowa ekonomista w łaśnie, ale nie ma m tak ie pytanie cz y t o się jednak n ie łączy t o bardz o w łaśnie z ekshumacją szcz ątków Franco i z jakimś tak ą poziom reaktywacj ę teg o języka t o znaczy, jeżeli gdzie ś szukać te j emanacj i pos t frankistowskiej Hiszpanii to chyba właśnie boks ie prawd a cz y taka t o jes t tak a rel igijne af iliacje mocn a Hiszpania żadnych reg ionalnych właściwie nawe t autonom ii dźwięku 1 wolne miasto w ielka tak wolno i to i to jes t taki t o jes t rzeczywi ście retoryce vo x bardz o obecn a żonie o d pocz ątku swojeg o powstan ia m ówili o potrzebie central izacji central izacja Hiszpanii także tuta j wszystk ie reg ionalne konfl ikty które, które rysuj ą bardz o bardz o pomagają t o znacz y ich odpowied ź na t o, że w Hiszpanii jest problem z reg ionami, kt óre chciałby poszerza ć swoją autonomię i odpowied ź jest bardzo prosta po prost u nale ży j ą zabrać cz y ja my ślę też jednak testy s ą 2 rzeczy, które pani Halina bardz o słusznie zauwa żyła pierwsza rzecz ten sa m mode l pa ństwa tak i argument y centrali styczn e to jest co ś c o poszerza baz ę boksu poz a tak i nawet typow o prawicowy elektora t ludz ie, którzy mog ą mie ć nawe t pogl ądy lew icowe tym postulatem mog ą być mogą teg o postulatu zadowolen i je śli chociażby mieszkaj ą w b iedniejszych reg ionach ka żdy separatyz m zwi ązany jes t zazwycza j mocno czynn ikiem ekonomicznym bogate regiony nie chc ą p łacić na b iednych tak, je żeli kto ś mieszka w Andaluzji s łyszy, że tac y Katalończycy czy Baskowie są najbogatsze regiony Hiszpanii chcą się odłączyć, bo n ie chcą na niego płacić n ie chcą, żeby nie przychodn ie ko ło domu to cz y cz y posterunek policji cz y r ówną drog ę i słyszę nagl e, że vox jest jedyn ą partią, kt óra stworz y pa ństwo unitarne, w którym te regiony bogatsze b ędą dop łacać do biedniejszych to on może nie ma n ic z prawicą wsp ólnego chcieli głosować na tę parti ę, a druga, że to właśnie tej r ęką w liście t o jest no śny argumen t, bo late m zesz łego roku w Hiszpanii mieli śmy ogromn y napływ n ielegalnych migrant ów z rynku, kt óry golfista t o by ło wyp ływ konkwista tam dlateg o do g łowy wy łonienie Maurów Arabów z p ółwyspu hiszpańskiego po 6 dla tak ich panowania, wi ęc tak ie has ło retoryczne w sytuacji, gd y ludz ie poczul i zagrożenie z e stron y rosn ącej liczby tych cec h tyc h migrant ów prawda przy okazji w Hiszpanii wysokie bezroboc ie zagrożenie wytworzony w du żej mierze prze z rektora kawałki pami ętam nie zapominajmy znacz y pamiętajmy o ty m, że bezroboc ie w Hiszpanii wysokie i dop óki w dany m państwie ludzie n ie maj ą problem u z prac ą t o prz y przybysz e z innych państw n ie przeszkadzaj ą w momencie, gdy oni sami n ie mogą n o Polacy przeszkadzaj ą Anglikom prawd ę np. stan w dużej m ierze Brexit tak lekarz skr ęcimy w Atenach publicznym bezrobocie jest n iskie nastroje ksenofobiczne wysokie, ale chodz i o to, żebyśmy n ie zapominali o tym, że to jes t pewn a fantazja t o znaczy ta opowie ść emigranta, kt órzy zabierają prac ę lokalnym bardz o rzadko ma potw ierdzenie, owszem, owszem, o czym ja n ie chcę bro ń Boże teg o argument u bronić tylko chodzi o t o, że nastroje ksenofob iczne zawsze rosn ą w momenc ie, gd y mam y kiepską sytuacj ę na rynku pracy, gd y sz ła słabo ekonom icznie trac k dzi ękuję bardz o Maciej Pawłowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Kalina Błażejowska z tygodnika powszechneg o byl i pa ństwo mo imi go śćmi 1416 za chwil ę informacji o w łączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA