REKLAMA

"Wakacje od oligarchów właśnie się skończyły"

Połączenie
Data emisji:
2019-11-13 14:20
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
12:33 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
po łączenie czternasta 25 Jakub Janiszewski prz y m ikrofonie znam jest dr Piotr Oleksy h istoryk z un iwersytetu Adama Mickiewicza i Instytutu wschodniego dzie ń dobr y cz y nowe przed nam i jeszcz e chyba wi ększe wyzwanie ni ż t e, kt óre sta ło przed poprzednimi gośćmi, kt órzy t łumaczyli zawi łości pol ityki hiszpańskiej, bo my musimy przenieść tera z do Mołdawii, kt óra r ównie ciekawe ciekaw ą sytuację przychodzi co może n ie jest to porównywalne, bo nie s ą Rozwiń » t o kolejn e wybory, kt óre n ie wy łaniają jednoznacznego zwycięzcy, al e mamy tuta j rywalizacj ę paru ugrupowa ń politycznych bardzo o d s iebie zale żnych mocn o powiązanych, w kt órych w łaśnie stawką staje si ę tera z c o reform a kraju cz y też t o jes t czysta rywalizacja o władzę t o co obserwujem y powodow i dobre pytanie mi si ę wydaj e, że dl a 1 ze stron oznacza dl a tego blok u, a k u akumulu j, czyli dlateg o tzw. blog u blog 2 proeuropejskich partii, kt óre faktyczn ie tera z z tego c o by ło w Łodzi też maj ą sądu, która do wczora j by ła prem ier Republiki Mołdawii t o znaczy dl a nich zarówno ważne je śli reforma kraj u jak i ja k jak i utrzymaniem w ładzy w tym kraju z ty m, że przynajmn iej takich przejmie w ty m c o c o m ówią g łośno i tak wygląda, iż tak i polityczny wizerunek NATO wydaj e si ę, że cały cza s przejmie sami m y sądu i bezpo średnio do jej otoczen ia to właśnie reformowanie teg o kraju przede wszystk im w ty m momenc ie reformowan ia wym iaru sprawiedliwo ści prokuratury s ądownictwa i ukr ócenie korupcji by ło nas, że głównym cele m z tym, że n iestety to pogubiliśmy, bo we w łasnej komunikacji tak iej pol itycznej komunikacji spo łeczeństwem, ponieważ sami zacz ęli wchodzić taką opowieść, że t o właśnie on i są jedyny m mo żliwym gwarantem reformy kraj u, a to cz ęsto jes t główne natom iast z drugiej stron y wspom ógł n iedawnego koal icjanta akumuluj, czyli ta drug a strona spor u t o prezydent Igor Dodon partia socjalistów, którzy s ą kojarzeni jak o prorosyjsc y tak mówił wczoraj t o była cz ęść tak iej du żej egzotyczne j koal icji, która rz ądziła udają obce stanow i to drug a strona wydaje się, że przed e wszystk im walczy o o pe łnię w ładzy i przejęcie ju ż w momenc ie pe łni w ładzy w kraju dla siebie, dlateg o że reforma s ądownictwa, a szczeg ólnie tera z zm iana na stanow isku prokurator a generalnego, która mogła doprowadzić do teg o, że t o stanow isko obejm ie cz łowiek zupełnie niezale żną od socjalistów niezależne zupe łnie co jeg o narod u na prezydenta doprowadzi ła do tego, że wezwal i on i koalicję rywal i koalicję z tym i ugrupowaniami po pro europejsk imi i prawdopodobnie wsp ólną rząd technokraty r ęczne tzw . wsp ierany się oczywi ście partia socjalist ów ora z parti ę demokratyczną, kt óra straci ła w ładzę w czerwcu teg o roku tą parti ą, kt óra do n iedawna rządził oligarcha lat ochotnik, kt óry po tym, gd y utracił w ładzę i uciekł uciek ł z kraju, czyli tera z to upro ścić mam y blok wyborcz y teraz, czyl i Vacuum m y sądu mam y socjalist ów Republiki Mołdawii i mamy Demokratów prawd a tak ą si ę nazywaj ą teraz jeszcze raz Stach powiem, kt o jest kimś, kto si ę zacz ęło opowiada także, jak ą jest proeuropejskie to ju ż wiemy, jakie s ą mach inacje, jak im są socjaliści oczywiście t o wszystko t o jest t o Europejski Europejski po rosyjskiej to s ą pewne tak ie proste uproszczenia i oni te ż w tym wszystk im mn óstwo kontekst ów i właśnie to sami tonowa ć negatywn e uproszczenia, ponieważ to jest te n proble m mołdawskiej pol ityki ta m w zasadz ie geopol ityka rz ądzi polityką jes t z ty m mamy i to jest proble m dl a tamtejszeg o życia pol itycznego dla rzeszy wyborców, al e już tak upraszczając t o akura t s ą t o ugrupowan ia powiedzmy t o europejskie d ążące w du żej m ierze jedna k do reformowania kraj u w duch u europe izacji partia socjalist ów i prezydent wywodzący się z te j partii Igor Dodon to są od t o s ą si ły prorosyjskie Igor Dodon lubi s iebie przedstaw ia jako 1 z najbli ższych sojusznik ów Władimira Putina na aren ie mi ędzynarodowej natom iast partia demokratyczna cz y dostosowan ie Demokraci t o s ą siły można, b y owe j centrowe z tym, że t o jest po prost u partia stworzon a w w ty m kszta łcie jak jaki ma tera z prze z oligarch ę Vlada Plahotniuca, kt óry prze z d ługi cza s postaw ą na ty m t o na tyc h torach to zachodn ich po europejsk ich i merytoryczn ie antyrosyjskich, ale te ż partia, która w zasadzie po wzgl ędem teg o wybor u geopolitycznego mog łaby r ównie dobrze obudzi si ę w 1 jak jak w drug ą stron ę t o tuta j rzeczywiście sam e k łopoty są właśnie w te j chwili, dlatego że między tymi 3 ugrupowaniami jes t konieczno ść jakichś koalicji kto ś się wszystk imi dogada ć albo odnowić koalicję, kt óra si ę wczoraj rozpadu alb o zawi ązać now ą tak o tak ą, która wczoraj spadła t u należy podkre ślić ona powsta ła w czerwcu teg o roku w jak im sens ie pod nac iskiem wsp ólnoty mi ędzynarodowej tak im wsp ólnym nac iskiem Rosji Stanów zjednoczonych Unii Europejskiej to było coś niebywa łego, poniewa ż 2 ugrupowania przec iwstawne skrajnych cz ęści scen y pol itycznej stworzyły wspólny wsp ólny rz ąd, który o d początku mia ł by ć rz ądem czasowym i tak zasadz ie spodziewano si ę rz ąd przetrw a jakie ś 303 miesiące nie d łużej z tym, że między czasie sta ło się jasn e, że w zasadz ie ten system, kt óry zaistnia ł jes t wygodne użyteczne zar ówno dl a 1 z 20 one takie premie wydawało i pojawiła si ę nadz ieja, że być może ten rz ąd b ędzie mógł sporządzić trochę dłużej c o mia łoby tak i pozytywn e pozytywne dl a kraju, ponieważ ko ńczyłyby si ę właśnie dyskusje geopol ityczna skończyłyby si ę te ż bol i geopol ityczna spory można, b y przemy ć założenia zaj ąć si ę reformowan iem reformowan iem kraj u w tym momenc ie mamy t u sytuacj a, że ta koalicja rozpad ła do n iej prawdopodobnie nie ma już powrot u na zasadzie to w iadomo, że do n iej powrot u nie ma no w łaśnie, al e równocześnie można, b y zadać pytanie czy tera z jedyny m scenar iuszem jes t s ą przysp ieszone wybory i trzeba b y przynios ły jakie ś rozstrzygni ęcie, bo t o ju ż wiemy z innych krajów tego ko ńczyny tutaj tak mus i być wasze przysp ieszone wybory prawdopodobn ie n ie przynios łyby żadnego rozstrzygni ęcia szczególnie z perspektywy Igor Dodon, który pół, kt órego stronie teraz pi łka, ponieważ przysp ieszone wybor y zmieni łyby na tyle uk ładu w parlamenc ie, żeby partia socjalist ów i Gordonowi rodzicom samodzielnie wi ęc i tak by pozosta ł problem koalicji dlateg o te ż prezydent Justo zapowiedział, że zrobi wszystko, żeby tyc h przysp ieszonych wybor ów uniknąć i wczoraj w ieczorem zapowiedział, że będzie sta ło si ę powo łać rząd technokratyczn y oczywi ście apolityczny za łożenia to wiadomo, że t o są t o s ą głównie g łównie has ła, al e powołać rząd no powiedzmy t o, dla kt órego czel e stan ie technokrata ktoś, kto n ie jest pol itykiem jakiś ekspert czy te ż może z e środowiska b iznesowego, który te n rz ąd będzie na pewno m ógł liczy ć na g łosy partii socjalistów moj e m iasto na mieście jest oczywi ście kogo jes t tuta j w zasadzie taką tajemnic ą poliszynela jest w zasadzie już mo że jest jasne, że partia demokratyczna, czyli ta partia, którą odsuni ęto od w ładzy w czerwcu teg o roku b ądź całości poprz e to ten rz ąd bądź te ż cz ęść tyc h posłów teg o ugrupowan ia deputowanyc h tego ugrupowan ia zag łosuje za 2 VAT-u z rz ądem technokratyczn y w łaśnie tuta j musimy pami ętać, że kontekście cz y o ty m w w ielkim wysiłku, kt óry w politycznym, kt óry włożono w t o, żeby odstawa ć od w ładzy w jak i spos ób Vlada Plahotniuca tak odparł, że władze zadadz ą Hubnika w łaśnie tą parti ę demokratyczną dlateg o właśnie t o partia demokratyczn a jes t zarówno wyborcy z e wsp ólnoty międzynarodowej międzynarodowej mo że by ć plem iona nada l obciążona tym, że t o była po prostu parc ia na ochotnika, al e prezentuj ąca jeg o interesy dlateg o te ż Igor Dodon nie mo że sobie pozwoli ć na tak ą jawn ą koalicj ę z Demokratami, kt óra oczywiście co byłoby bardz o stab ilny syste m bardz o stab ilny rz ąd z odpowiednią przewag ę w parlamencie, bo t o było 61 głosów w 100 jednoosobowym parlamenc ie, ale w łaśnie z tyc h przyczyn wizerunkowych, bo nie mo że sobie pozwoli ć na tak ą otwart ą jawn ą koalicj ę, a te przyczyny wizerunkowe s ą o tyle ważne, że jesieni ą 2020 roku woda odb ędą si ę wybory prezydenck ie, a jego widok now i zależy przed e wszystk im na reelekcj i w tyc h wyborach n o właśnie to jest to pytan ie cz y o n si ę n ie spotk a w wyborach prezydenckich w maj u sądu w iele wskazuj e na to, że spotka wczora j maj a sądu unika ła odpow iedzi na t o pytanie c o zrozumia łe, bo ludzie to przesta ła by ć przesta ła by ć prem ierem, al e należy spodziewa ć, że spotka no i w tej sytuacj i wyn ik tyc h wybor ów prezydenck ich b ędzie bardzo nam jes t n ie przes ądzonym tutaj my ślę, że to b ędą, gdz ie walk a wyrównana ulic w ty m momenc ie większość medi ów i t d . i b ędzie racze j wspiera ć Gordona, niemniej n o ludzie maj ą fan ów ma dużą popularno ść społeczeństwie ju ż w poprzednich wyborac h prezydenckich by ła kontrkandydatką kontrkandydatk ą Dona i uzyska ła bardz o dobr y bardzo dobry wynik to zwycięstwo w drugiej turze do pana nie było nie było a ż tak bardzo jednoznaczn e i te k ilka miesięcy rz ądów m y sądu również przysporzy ło raczej jej sympatyk ów ma wykaza ła du żą determinację dl a napraw y państwa z tym, że oczywiście popełniła r ównież k ilka powa żnych b łędów pope łnić popełniła szczeg ólnie k ilka błędów wizerunkowych tyc h ostatnich tygodniach w zasadz ie nawe t dn iach wted y, k iedy ta koalicja zacz ęła się rozpadać ze wzgl ędu na te n konfl ikt o prokuraturę n o zobaczymy, jaki to b ędzie mia ło mia ło wp ływ, jaki to będzie miało wp ływ na kampanię prezydenck ą jesienią 2020 roku, zwłaszcza tu zaznaczyć, że naprawd ę mo łdawskiej polityce rok t o jest pokaz to mo że si ę tak du żo wydarzyć w ty m czas ie, że tera z prognozować wynik tych wybor ów t o to to jest an i nawe t dual uczestników wybor ów alb o nawet t e wybor y odb ędą faktycznie to, dlatego że zawsze ju ż chyba nie tylk o cech a mołdawskiej polityki tylk o zdaje się ju ż wszędzie tak t o wygląda już teraz kt o to tak i Europejski jes t w tym polityki, al e rozwiąże t e stron y tak a sytuacja, kiedy n ie do końca wiadomo cz y udaje si ę Mołdawii te n scenar iusz wyjścia właśnie jes t pan z e schemat ów państwa ol igarchicznego czy dobrze wiedzia ła, że prze z jaki ś czas wydawało się, że jes t na to szans prze z to kilka miesi ęcy t o ta najwi ększa porażka mo łdawskiego systemu polityczno m łoda i pol ityki wygl ąda na to Igor Dodon prezydent pr óbuje stworzyć sobie tak ą pozycj ę, jak ą wcze śniej miał dl a Ochotniczych moim zdaniem nie mo że to nie uda, bo t o już znak minęło troch ę czasu zasz ły poważne zm iany w samy m społeczeństwie, al e trem a jes t b ędzie próbował to zrobi ć prz y wsparc iu Rosji przy u łożeniu sob ie w miar ę pozytywnyc h mia ły konstruktywnyc h relacji z Zachodem tu nie b ędzie ju ż nagłego odwrotu od Zachodu, bo t o, by to była dl a n iego duża du ża przeszkoda, ale tego pr óby właśnie widzimy jak trzeb a powiedzie ć, że ma kilka miesi ęcy Mołdawia na wakacje o d geopolityki wakacje od o d ga l oligarchów systemu oligarchicznego i t e wakacje w łaśnie ko ńczą dzi ękuję bardzo akto r Piotr Oleksy h istoryk z un iwersytetu Adama Mickiewicza Instytutu wschodniego by ł z nami 1437 za chwil ę informacje o łączenie i Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu, wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA