REKLAMA

Czy moje dziecko ma bakteryjne zapalenie gardła ? Konieczny test !

Przewodnik TOK FM Na Zdrowie
Data emisji:
2019-11-13 13:50
Prowadzący:
Czas trwania:
01:41 min.
Udostępnij:

Wracam do bardzo ważnego rozróżnienia: wirusowe czy bakteryjne zapalenie gardła. To drugie jest rzadszą, ale znacznie poważniejszą chorobą. U dorosłych tylko 10 przypadków zapalenie gardła jest wywołane przez bakterie, u dzieci - 30 procent. Mówiłam już o tym, że wstępną diagnozę lekarz stawia stosunkowo łatwo, ale naprawdę to najbardziej wiarygodne jest zbadanie wymazu z gardła. Wtedy w ciągu 24 godzin wiadomo czy to zapalenie gardła bakteryjne czy tylko wirusowe. Rozwiń »
Ważnym przełomem w diagnostyce jest możliwość wykonania w gabinetach pediatrycznych szybkiego testu paciorkowcowego. Daje on odpowiedź na pytanie czy dziecko cierpi z powodu zakażenia bakteryjnego, wywołanego szczepem paciorkowca typu A. Jest to bardzo ważne ponieważ o ile inne szczepy bakterii nie są tak groźne i można się wstrzymać z leczeniem do czasu otrzymania wyników bardziej dokładnego posiewu, o tyle w przypadku tej bakterii trzeba natychmiast zastosować antybiotyk.
Jak wygląda taki test. Bezinwazyjnie. Specjalną szpatułką lekarz pociera migdałki dziecka, a wynik ma już po kilkunastu sekundach. Test ten wykazuje obecność antygenu przeciw paciorkowcowi ropnemu, który jest odpowiedzialny za wywoływanie m.in. anginy, ale także innych groźnych chorób, takich jak zapalenie mięśnia sercowego czy zapalenie stawów. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Wodnik TOK FM na zdrowie dzie ń dobr y Ewa Podolska wraca m do bardz o wa żnego rozróżnienia w irusowe bakteryjn e zapalen ie gard ła to drugie jes t rzecz ą, al e znaczn ie poważniejszą chorob ą od doros łych tylko 10 przypadków zapalen ia gardła jest wywołany prze z bakteri ę dzieci 30 pracy mówiąc już o ty m, że wstępną diagnoz ę lekarz staw ia stosunkowo łatwo, ale naprawd ę t o najbardz iej w iarygodny jes t zbadanie wymaz u z gardła wted y w ciągu 24 godzin Rozwiń » wiadomo cz y t o zapalen ie gard ła bakteryjne cz y tylko w irusa w ważnym prze łomem w d iagnostyce jes t możliwość wykonan ia w gab inetach ped iatrycznych szybk iego testu pac iorkowca owego daj e odpow iedzi na pytanie cz y dz iecko c ierpi z powod u zaka żenia bakteryjneg o wywo łanego szczepe m paciorkowca typ u, a jest to bardz o wa żne ponieważ, o ile inne szczepy b a te nie s ą tak groźnych można si ę wstrzyma ć z leczen iem do czas u otrzyman ia wyników bardz iej dokładnego poszedł o tyl e w przypadk u tej bakter ii trzeb a natychm iast zastosowa ć antyb iotyk jak wygl ąda tak i test be z inwazji specjaln ą szpatu łką lekarz poc iera Migdał dz iecka, a wynik ma ju ż po k ilkunastu sekundach tes t te n wykazuj e obecno ść antygen u przeciw paciorkowce okropn e mu, który jes t odpow iedzialny za wywo ływanie m. in. anginy, al e także innych groźnych chor ób takich jak zapalen ie mi ęśnia sercoweg o cz y zapalenie staw ów więcej jutr o przed czternasta przewodn ik TOK FM na zdrow Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZEWODNIK TOK FM NA ZDROWIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA