REKLAMA

Elektryczna Skoda Citigo oraz samochody elektryczne w Polsce

Codzienny Mag. Motoryzacyjny
Data emisji:
2019-11-13 19:40
Czas trwania:
12:15 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
codzienny magazy n motoryzacyjn y dobry wieczór t o codz ienny magazyn motoryzacyjny Radia TOK FM Sławek Paruszewski Jacek Balkan witamy w itamy co noc okrutnie t o c o tam manipuluje się dzi ś dzie ń lub życia mo że rozłożyć odpowiedzialn ą za wszystk ie manipulator n o w związku z ty m muszę t o wszystko manipulować n o dobrze słuchaczy bardzo mas z co ś c iekawego chcia łam coś skodz ie Citigo n o zupe łna nowo ść, ale oczywiście mo że co ś powiedzieć czy innego n Rozwiń » ie w iem czy w iesz, że wszystk o dl a Citigo pojawi ła w ofercie wy ższa tym czy m, gdy ż ma rewelacyjne cen y wiat ą skodyfikował dzia ł w maj u prezentacj a statyczn a razem z nowy m w Super Band po facel iftingu w iele się z zewn ątrz n ie zmieniło, al e t o tuta j akurat n ie o t o chodzi to znacz y chodz i racze j bardziej ocenę i chodz i raczej o to, że t o jes t pierwsza elektryczn a Skoda przynajmniej, kt órą ja pamiętam co si ę zmieniło, że zaczniesz na zdj ęciu skod y Citigo zauwa ża, że ma trochę inn ą atrapę chłodnicy silnika n iema atrapy chłodnicy ta k jak chłodnicy no właśnie powrot u pow iat nie ma łapał się czy na trasie tak jak Hyundai kon a zrobi ły, że za zaszczepili mu to pow ietrze mus i ta m, chociaż n ie wszystkie firmy tak robi ł audi e -tro n n ie zrobił Mercedes zak łócenie nie zrobi ło Peugeot 200 ósemce maj ą jakiś swoj e powod y mają swoje powod y bo, żeby kl ienci myśleli, że jes t normalnym samochodem się n ie afiszowali 200 ósemka ka że też wygl ądały tak sam o jak zwykły, by opr ócz małych smaczków n o troch ę inna oczywiście zderzak, ale co mam y pod mask ą swoje t o jes t 61 k W, czyl i na kon ie, jakby przerzuci ł to ponad 80 koni no ma momen t obrotowy jak t o w Elektryku o d razu dost ępny 200 ton metrów 10 nawet jeszcze 10 to jest du ża, że bardz o elastyczny w zwi ązku z tym musi być te n samochód przyspieszenie n ie jest naj istotniejsze do setk i 12 , 5 sekundy wcześniej jakim ś dramatyczny m nie to jes t całkiem nie zal icza jazdy samoch ód miejski w latac h dojdz ie do cen y, a która jes t szokuj ą, bo zamykają ulice cen a jest szokująca, ale pote m jeszcze, dlaczego ta pr ędkość może n ie pr ędkość maksymalna 130, więc przyspieszenie mo że istotne ta k jak wspomniał samoch ód m iejski wycena jes t bardz o obiecująca natom iast c o jeszcze ważne ważna jest t o, że mo żna ładować pr ądem stałym 40 kW to jest du ża rzecz i prąd przem ienny na stacjach ładowania do 72, czyli takiego bokserskiego kupisz te ż g o w garażu 7 tak 7 wylicza tak że ładu jest, bo s ą 2 wersje ta ńsza wersja skody Citigo i trwał tak ona jes t i FAU ma jedn o gn iazdo ładowania w łaśnie do tak iego rodz innego tak natom iast dro ższa wersj a droższa chyb a 89000 ma 8 aluminiowe ko ła i ma gniazdo szybk iego ładowania, które umo żliwia ładowanie pr ądem czterdz iesto 4040 kW lot ów tak Słuchajcie rewelacj a jest rewelacyjn y jes t akumulato r pojemno ść prawie 37 kilowatogodziny zaś kto ś jes t dobry 260 km to to jes t jak na m iejski t o bardzo dobre t o jes t bardzo lepszy niż te nowe z łoża ja k na t ę cenę to właśnie to przyj ąć Matejce przeszła do te j cen y jak państwo wiedz ą ju ż niedługo za parę tygodni nawet n ie o d noweg o roku ma ruszy ć progra m dop łat sk ierowany do osób, kt óre chc ą zmieni ć kupi ć samoch ód elektryczny, a to b ędą dopłaty dl a osób f izycznych i jes t takie pow iedzonko powiedzonko zwro t sformu łowanie w j ęzyku angielskim ge j GM część prawd a racze j co ś co zm ienia reguły gry zasad a Citigo zmienia reguły gr y na polskim rynk u Polsce, dlateg o że te n samochód uwag a elektry k zasięgiem 200 kilkudziesięciu kilometr ów Nówka sztuka gwarancja faktura i t d . tak dalej będzie dl a odb iorcy detalicznego kosztował prosz ę państwa 50  000 zł uwzględniają nieznana op łat cena cena cen a katalogow a to 70 bodaj 7733 należy tylk o do końca l istopada tak, bo potem podro żeje do 81900, więc jedna k b ędzie 8 , 51000 więcej t o ta tańsza wersja c o wspominaliśmy naszym wa m wyższym wersj a staj ą tak z ty m dodatkow ą mo żliwością ładowania, ale n ie tylko, bo też ta k jak m ówię przyciemniane szyb y boczn e i inna szyb a pokryw y baga żnika b ędzie 8000 droższa, czyl i p o do ko ńca do ko ńca listopada 81300 to wszystk o bez dopłat, b o po tych dopłatach n iewiele pona d 50  000 to jes t rewelacja to jes t w ogóle tak iej cen ie n ikt nie słyszał dotąd takiej cen ie teraz już nawe t nie chc ieli w żaden spos ób tuta j n ic bo kto t o dobry w t o uwierzył nie wiem rok temu 2 lata na pół roku tem u c o miesiąc temu, że służą na m si ę z dop łat 73 miesiące to żeśmy, mówi że by ło świetnie i tak jak znajd ą państwo w iele g łosów krytycznyc h dotyczących tego, że są limity je śli chodz i o dopłaty auto nie może być dro ższy niż 125  000 z ł ja tutaj do tych do teg o ch óru krytykujących rząd o gdzie ż ta m nie ma limitów nie dołączą do teg o, że jeżeli ma być t o co ś c o rozrusz a polską bran żę motoryzacyjn ą elektryczn ą i zmieni trochę obl icze te j polskiej motoryzacji na w łaśnie troch ę elektryczn ą to do t o wiadomo, że tych pieniędzy teg o wsparcia jak b ędą też troch ę trudn o dopłacać, bo to jest dla tyc h średnio zarabiających jeśli kogoś wiem, że sto i w unijnym bardz o dużej sprzeczno ści do program u 500 plus, który jes t firmowany prze z samorz ąd, gdz ie te, które te ż ma wielu przeciwnik ów, kt órzy mówią ale, al e czem u te pieniądze dostają c o mu pieni ądze dostają r ównież najbogatsz ą tuta j te pieniądze n ie będą trafia ły do tych, którzy chcą kupi ć n p . Tesla cz y jaki ś Super wypasion ą fur ę o 200300400  000 zł 1 samochód 258 zloty, ale l imit proszę państwa to spowodowa ło, że najta ńszą odmian ę popularnyc h samochodów volkswagen a audi 3 opla cors y peugeot a 208, a zaczynają si ę od 1249 to praw, a o ty m, m ówiliśmy parę miesięcy temu, że tak pewn ie stanie bardzo dobrze bardz o dobrz e bo kt o rozrusza takie żale to być kiedyś masow e pewnie będzie tak się wydaje są to co musz ą ruszać przez ta ńsze omówiona samochodów elektrycznyc h w 2025 roku raczej n ie b ędzie na pewno nie b ędzie w Polsce w Polsce natomiast to n ie jest jedyny n ie jeste śmy jedynym kraje m, który wysok o sob ie ustawi ł poprzeczk ę w łaśnie w b o u na s jes t 37 ,51000 zł t o jes t prawie 10   000 EU R nas i zachodn i s ąsiedzi Niemcy n ie są kraje m tak bogaty m u n ich dopłaty do elektryczneg o samochod u to jes t oko ło 4000 EU R natom iast, żeby rozrusza ć ty m ta branża ma by ć ta dopłata niedługo zwi ększona do 6000 EUR t o też troch ę zm ienia wciąż też troch ę mn iej wciąż natom iast pla n, a Niemców jes t chyb a łatwiejszy do zrealizowania wjazd, bo myślał n ie chcą samochod ów do 2030 roku elektrycznyc h mie ć droga 1 000 000 nie 10  000 000 o no t o n ic do tokaju n o dobrz e zobaczymy n ie wierz ę, że coś uda, kto wie al e dlaczego nie wiem tak mi się wydaj e, że t o trochę niemo żliwe al e dlaczego tak się broni się i ile roczn ie kupuj ą samochod ów oni kupuj ą ta k w c ieniu po śród 3 , 54 - 4  000 000 samochodów, czyli potrzeba, b y było, żeby prze z kolejnych 10 lat w roku 2020 przyszłego rok u, że prze z kolejnych 10 lat przez 81 000 000 samo owiec wojsko pewn ie k ilkaset tysięcy możliwości fabryk i audi 3 mgnienia teoretycznie t o mo żliwe i być może nosimy wydają si ę na 11 lat 1010, a widz b ędzie kosztował 24   000 EUR miasto wydaje mi się, że t o wydaje mi się to się powol i będzie zmienia ło t o stron a, że osob y średnio zarabiająca op łaca si ę tutaj b ędziemy z pewnością zaliczać do teg o, że zal icza do teg o gron a, zwalniaj ąc tysi ące 30 stojące przed perspektyw ą wym iany samochod u do teg o grona si ę raczej n ie b ędziemy zaliczać no i kombinuj ą tak, ale wiesz, że wobe c sob ie, że mam y znajomyc h właśnie n iedawno całkiem kupili ran o cl io do tak iego je żdżenia tylk o wyłącznie tylko wy łącznie p o mieście odwożenia dz ieci do przedszkola i t d . ta k w ty m samochodem miesi ęcznie oko ło 1000 km czy ten samochód m ógł być elektryczn e tak, dlatego że nas i znajom i są samowystarczaln i, je żeli chodz i o pr ąd mają trojga ra z, ale przed e wszystk im maj ą fotowoltaika i maj ą ogrzewaj ą do m pr ądem, a p łacą o chyb a rocznie 200 z ł za pr ąd jak taką moj ą różnica n o i OKS 45  000 kupili cl io za 50  000 mogą mogliby kupi ć skodę alb o nawe t mówiłem czemu n ie pojechali ście, ale powiedzieliśmy wszystko do n iczego nie podoba, bo jest brzydk i samochodem, który jes t bardz o pan i przyros t gustu las ów i ciasny w Polsce ju ż powol i rusza, dlatego że patrz ę tuta j mamy 9 miesięcy teg o rok u i samochodów je ździ po naszych drogac h to kropl a w morzu oczywi ście tych pozosta łych k ilkunastu milionów jeżdżących tam jaki ś martwyc h dus z je ździ 9000 niecałe tak z teg o po łowa do ładowane z Miastka drug a po łowa 9000 to prawdz iwe elektryki i tak patrzeć, a jasn o i ale o c o chodzi co jes t wa żne, że 13 tych wszystk ich samochod ów teg o parku elektryczneg o i hybryd ładowanych z Miastka to pochodz i z tego rok u, czyli on e one przybyły w ty m roku znaczy jednak jest jaki ś ta m nawet w Polsce nie je śli chodz i o liczby bezwzględne s ą niewielkie, ale je śli chodz i o tendencj ę wzrostową to ona jes t, ale s łucha jeste śmy 1 rzecz bardz o w iadomo w tych jes t te ż import co ciekawe ju ż mówiliśmy jakiś cza s tem u że, że jest wcale n iebagatelna o n im w łaśnie niebagatelny doładowane wn ioskach Mitsubishi Outlander nowe BMW Sunny ramówki t o w iadomo pewn ie wszystk ie mark i znane je śli chodzi o te, kt óre jeżdżą tak że w śród elektryk ów najwięcej jes t BMW i 3 potem jest Nissan Leaf jeszcz e są volvo volvo t o g łównie chodzi o hybryd y ładowane z wniosku, czyli dz ieje się co ś u nas n o wolno to idzie, ale my ślę, że ta Skoda b ędzie właśnie przy budow ie noweg o potrzebn y impuls, gdzie można, wi ęc rolę n o właśnie zaraz będziemy volkswagena, kt óre będzie pewn ie te ż Nostra oraz wyrzucenia, rzucaj ąc palen ie, a tak i volkswage n passa t mi też jes t przecie ż tak sam o wszystkie maj ą identyczny przyk ład napędowa pierwsza po łowa przyszłego roku Otóż oprócz teg o audi 3 powiedz MON b ędzie w Polsce w po łowie dop iero, al e p ierwsza połowa t o już b ędzie po 208 opel corsa elektryki, kt óre kosztują ta k jak mówiliśmy 124900 oczywiście w tej najtańszej wersj i to to nie jest tak, że t o po prostu wszystk o się zmieszcz ą w wersj i wyposa żenia, ale ta najtańsza ładnie wygl ąda w cenn iku z 24900 prawdę n o i my ślę, że to t o jes t pocz ątek czasu tylko dzi ś jednak akura t na horyzonc ie widzisz kolejn e model e zapowiedzi s ą, ale takie, których brakuj e murarzy irańskiego co tuta j ważyć nowego Małysza, al e wiesz, kt o może pojawić wciąż nie w ie o te j cenie w łaśnie takiej poniżej 35 obok, bo mam y świetną komedi ę brakuje mi c o do ukraińskiego bywas z w ostatniej chwili tuta j trochę namieszało, a t o nie t o nie widz ą nowe jak t o m ówią Rosjanie po żyjemy mo że w dziesi ątkę drugą elektryczn ą, chociaż widzia łem na premierze statyczne j t o n ic elektryków mówili Niemcy pami ętasz mówiliśmy skrzyn i zautomatyzowane j czekał no dobrze to chyb a dzisiaj wystarcz y tyc h naszyc h rozwa żań na tema t przysz łości motoryzacj i Jacku k łaniamy się pi ękne słowa prosz ę Jacek Balkan zaprasz a jutr Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CODZIENNY MAGAZYN MOTORYZACYJNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Teraz wszystkie pakiety TOK FM Premium 51% taniej!

KUP TERAZ 51% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA