REKLAMA

Boliwia - "Nie wyobrażam sobie, żeby Anez była przy władzy dłużej, niż to konieczne"

Światopodgląd
Data emisji:
2019-11-13 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:04 min.
Udostępnij:

Po tym jak były prezydent Boliwii Evo Morales zbiegł do Meksyku, jego miejsce jako tymczasowy prezydent zajęła Jeanine Anez. Sytuację w Boliwii przybliżała dr Alicja Fijałkowska z Ośrodka Studiów Amerykańskich UW

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgl ąd Agnieszka Lichnerowicz od tygodn i prosz ę pa ństwa obserwujem y protest y w Libanie Iraku Hong Kongu Chile Boliwii t o te najgor ętsze w ostatn ich dniach szukam y podobie ństw i r óżnic, bo t o bardz o c iekawe, a teraz w łaśnie w te j cz ęści programu programu skup imy się na ty m co sta ło si ę co dzieje si ę w Boliwii, poniewa ż te protest y wydają się be z tak iej perspektyw y, w kt órej szukam y kolor ów czarnego białego tego, kt órego lub imy Rozwiń » tego, kt órego nie lubimy naj na j c iekawsze, bo najtrudniejsze chyb a ta k mi się wydaj e do sklasyfikowania, al e zaraz pos łuchamy co dr Alicja Fijałkowska jak t o oceni ć, bo po łączyliśmy się prze z z ni ą prze z skarpa dzie ń dobry dzie ń dobry dr Alicja Fijałkowska zwi ązana z o środkiem studiów ameryka ńskich na Uniwersytecie warszawsk im najpierw jedna k k ilka fakt ów, a fakt y s ą takie, że Boliwia ma nowego prezydenck a prezydenta alb o prezydent t ę tymczasow ą wiceprzewodnicz ącą Senatu, kt órej wyb ór czy, kt óry m ianowany na prezydenta popar ł Trybunał Konstytucyjny i to si ę sta ło po ty m, jak w niedziel ę prezydent dotychczasow y prezydent Boliwii ostatecznie wyjecha ł ja mam informacj ę, że ju ż jes t w Meksyku EVO Morales zrezygnowa ł po tygodn iach gor ących protest ów na ul icach przec iwko jak zarzucan o mu fa łszerstwom wyborczy m chyba przede wszystkim t o c o tych, którzy wyszl i na ul ice z sfrustrowana to by ło t o, że czwart y ra z próbował zosta ć prezydentem teg o kraj u jes t na pocz ątek mogą ju ż tak ie kr ótkie jakoś subiektywnego EVO Morales jes t n iezwykle charyzmatyczny m budzącym z r óżne ocen y emocje przywódcą wi ęc, jakb y pani opowiedziała o ty m, jego fenomenie o ty m jak on jak on się zap isze ju ż w iemy na pewno w h istorii swojeg o kraj u kontynent u na pewn o jes t charyzmatyczną postaci ą pewnie b ędzie nie s ądzę, żeby w ty m momenc ie był by ł koniec humo r, ale sam mo że tak racze j to to jes t pewnego rodzaj u przerwał zreszt ą odgraża się, że wr óci i szczerze m ówiąc ja m u wieża natom iast z tymi 4 kadencjami te ż ma m wra żenie, że tuta j jest n iejednoznaczna sytuacja to znacz y takie chodzi o sam ą Boliwia 2016 roku tak naprawdę zacz ęła się batalia o to, żeby EVO Morales m ógł kandydowa ć ponown ie w referendum n ie wyszło, al e p óźniej prawd a Sąd Najwyższy orzek ł, że jedna k może nas wted y ju ż pew ien niesmak pozosta ł, ale z drugiej stron y jak si ę tak zastanowi ć Roosevelt by ł prezydentem czterokrotn ie wtedy n ie budziło tak ich zastrzeżeń w stanach Zjednoczonych c o do stan u demokracji dop iero tak naprawd ę po jeg o śmierci część dyskusj a na tema t teg o cz y ab y nie ograniczy ć t e l iczby kadencji wydaje się też, że w przypadku Moralesa o n pewn ie nawet wygrał wybor y be z tego m ieszania prz y prz y wynikach tyle tylko, że mieliby śmy drug ą tura i t o by ło kompletn ie n iepotrzebne, tak więc trzeba te ż rozgraniczy ć 2 rzeczy 1 rzecz t o jest tak a cz y faktyczn ie pow inno na s oburzać to, że t o jest czwart a kadencja i druga taka n o, a je śli ludz ie faktycznie chc ą g o wybrać jeśliby wygra ł wybor y bez fałszu to co wtedy to i tak powinien zrezygnować t o s ą bardz o ciekawe anal izy, kt óre si ę spor y, które tocz ą i naukowc y i pol itycy, bo dla jednyc h w Boliwii miała m iejsce rewolucja ludzie wyszl i na ulice sfrustrowani w łaśnie tym przyw ódcą, który n ie chc e oddać władzy i c o najmniej pow iedzmy naci ąga przep isy i zasad y dl a drug ich miało m iejsce przej ęcie władzy przep ływ przewrót, w kt órym t o wojskow i w łaśnie przechyl ili, jakb y to oni zdecydowali o tym, że Morales n ie b ędzie miał poparcie i dlateg o traci w ładzę oczywi ście to 2 analizy 1 mówiąca o tym, że rewolucja, czyli ludz ie, czyli e l ulica obali ły prezydenta druga m ówiąca o tym, że t e el ity i wojsko dokonały zm iany one n ie są ze sob ą sprzeczne, al e też pokazuj ą pewn e sposoby anal izowania cz y czy rozumienia tego co bol i si ę dz ieje jak pani to opisze t o c o mia ło miejsce oczywi ście, że wojsko t o by ło kluczowe spo łeczne na Wenezuelę społeczne na czel e ulica już dawn o próbuje ta m ocen a rz ądu w ładzy i c o nic niestety wojsko ma tę niechlubn ą tradycję ingerowania i tuta j myślę, że m y skup iamy na tym czy EVO Morales fałszował wybor y uczonyc h n ie fa łszował o n powinien pozosta ć przy władzy, ale sp ójrzmy na to jeszcze w ten spos ób, że w tym momenc ie n ie mówimy o ty m cz y o n miałby obj ąć władzę ponown ie w ty m momencie on nie ko ńczy swojego mandat u c o, do kt órego akura t wątpliwości nie ma, że był uzyskany w wyborac h demokratycznych, czyl i d e fact o mamy sytuacje, które si łą rzeczy wojsko przekona ło do ust ąpienia urzędującego prezydenta n ie tylk o do tego, żeby nie obj ął tej prezydentur y w styczniu, ale o n n ie dokończył swojej obecne j kadencji oczywiście, że rola wojsk a tutaj by ła kluczow a z drugiej strony i t u si ę kwest ia polityczna EVO Morales jes t politykiem pierwszym pochodzenia rdzennego Indianina, je żeli mog ę u żyć tak iego sformu łowania takim, kt óry postawi ł właśnie na 3 na walk ę z rasizmem dyskryminacj ą i klas ie mam, czyli zacz ął walczy ć o wi ększą redystrybucję d óbr o wsp ieranie tych uboższych, al e nie robił teg o jak rozum iem tak radykaln ie jak Hugo Chavez bardz iej rozumiał potrzeb y powiedzia ła gospodark i światowej wolnorynkowe j odnos i jakieś sukces y, al e jeg o przeciwnik ów szczególnie zacz ęło martwi ć alb o po prost u potrzebowali argumentów to, że tej władzy nie chc e odda ć komb inuje jak zosta ć cz y pani też w tak im razie nie inni n iem n ie ocenia anal ityk, że by ło to zagrożenie, że EVO Morales staj e się cora z bardz iej autorytarn y i jak t o wielu przedn ich i pewnie jeszcz e po nim po prost u si ę zasiedział i im dłużej, b y tam siedzia ł ty m trudniej by łoby g o demokratyczn ie z teg o urzędu nawet by si ę pojawi ła wol ę usunąć by ć może to znaczy chwal i muszę na pewno, że zrezygnował, żeby te n ten koncer t teg o konfl iktu nie zaostrza ć, bo widzimy 30 widzimy jak impas mam y Wenezueli, więc to jest na pewn o na plu s z drugiej strony oczywi ście bardzo sprawny m politykiem i te ż nie ma c o ukrywać, że t e wska źniki szczeg ólnie chodz i o indeks Giniego chodz i o skrajn e ubóstwo to c o si ę poprawi ło jeg o w czas ie prezydentury n o i rzeczywiście o n nadal spor e poparc ie, bo Libijczyków ma cz y on b y się za siedział no pewn ie tak pewnie ta w ładza nęci, jak i informacja jest wyjątkowym afrodyzjak iem w ładza i pewnie chcia łby t ę władzę sprawowa ć jak najdłużej natom iast kompletnie niepotrzebne by ło to t o t o majstrowan ie prz y wyn ikach wybor ów na zwróciła uwagę t o już nie jes t tylko opozycji Apple o d m ówiła opa organ izacja państw ameryka ńskich tak tak zgadza się o ty m, te ż m ówili obserwatorz y, czyli ew identnie coś było na rzeczy i to błąd w mo im przekonaniu kompletnie n iepotrzebne, bo troszk ę zdyskredytowa ł EVO Moralesa i przys łoniła tak naprawd ę lat a bardzo dobry krz ątał um ówmy się i t o z te j perspektyw y nowe w ładze ogłaszają drzewk o to t o jes t przejściowa sytuacj a, że niedługo odbędą si ę demokratyczn e wybory to by ć może t o jest najlepsz e najbardz iej demokratyczne rozwi ązanie jak pan i, jaką pan i pokłada ufność, że tak pewn ie w ty m proce s demokratyczn y pod zarz ądem opozycj i teraz liczba ma żonę wybory no myślę, że tak to znacz y n ie wyobrażam sobie żebranie stawy by ła prz y władzy dłużej niż tyl e ile t o jes t potrzebn e natom iast ja tylko tuta j mam 1 wątpliwość, a co z tym i g łosami, których jak się okazuj e jest jedna k mn óstwo i które by ły oddane na EVO Moralesa on racze j tych nowyc h wyborac h już nie b ędziemy uczelni udzia ł tak i teraz pytanie no chyb a, że ma oczywi ście partia Moralesa postar a się wyasygnowa ć jakiego ś kandydat a, kt óry zdob ędzie zaufan ie społeczne n ie wiem cz y jes t na to cza s, bo też moral e był tak im charyzmatycznym przywódcą, kt óry nie bardz o sob ie wychowa ł następcę albo, wi ęc na konkurencj ę m ówiąc wpros t na nowe fajn e zale ży jak na lata spojrzeć, ale to n ie jes t tylk o kwest ia przecież Poli społeczne na charyzmatycznyc h przyw ódców na całym świecie ta m n igdzie nie ma na stałe w kraj u tak brutaln a w tak im razie o opozycj ę już wymieni ła pan i nazwisko ja pozwolę si ę powt órzy Anin, a n ie jes t tak tymczasowe j prezydent Boliwii tera z ju ż on a została k ino cz y kimona jest t o znacz y w iemy ju ż powiedzieliśmy o morale si ę, że t o jest 1 z tyc h tak ich południowoamerykańskich przyw ódców, którzy doszl i do w ładzy na tej pow iedzmy lew icowej fali upomn ieli si ę ora z lo s uboższych, al e te ż np. właśnie Indian w przypadku Boliwii, a cz y opozycj a jes t dos łownym przeciwie ństwem k im jest ani n ie jest kt órymi tak on a jes t przedstawicielem el ity on a jes t prawn ikiem by łą prezenterką telewizyjn ą zresztą te ż by ła dyrektore m stacji telew izyjnej, w kt órej pracowa łam, czyli w zasadz ie z przedstawicielem el it b iznesu i on a raczej nie powinna by ć długa przykład z osobn a spraw a natom iast niew ątpliwie, jeżeli się oka że, że w ty m momencie, jakb y kluczowym on a przejm ie tak ą pozycję lidera by ć mo że będzie kandydatką do teg o też nie wiem, ale mo żna się spodziewać, gdyby opozycj a przejęła w ładzę to postawi ł na tak i bardz iej liberalny, czyli chi ński model gospodarczy cz y w ogóle możemy o ty m, rozmawiać, bo Morales ju ż tak d ługo rz ądził w zasadzie my nie w iemy, czeg o ta opozycj a chce poza ty m, że n ie chc e Malesa tak teoretycznie wiemy zwłaszcza, że to jes t jak jak we wszystk ich pozycjac h amerykańskich zawiązanych tylk o o to, żeby ocenić swoj e władze tam si ę ścierają różne interesy, al e pewn ie tak pewn ie rozpoczn ie si ę demonta ż wszystk ich struktu r, które zosta ły powołane prze z EVO Morales n o i wcale nie wiadomo co b ędzie lepsze dl a Boliwii natomiast tylko wspomnę, bo była mow a o tym, że Morales może nie był a ż tak radykaln y może to jest jego plus, ale z drugiej stron y prosz ę za proszę spojrze ć na tubylc ów z punktu widzenia tubylc ów t o właśnie on był za ma ło radykaln y oni cały cza s mu zarzucają, że zdradzi ł ich on miał wprowadzić państwo wr ęcz tubylcz e, a tymczasem lubelską wymieniają j e tak oczywiście w związku, z czym jak b ędą si łą rzeczy znalez ienie komprom isu w ieloetnicznym państwie nawet si ę g o nazw iemy pa ństwem wielonarodowym nadal jest wyzwanie, bo t o jest opowie ść, bo silnie powinni śmy troch ę czu ć w Polsce spolaryzowanym kraj u tak i etn icznie i ekonom icznie tak wypożycza, al e t o c o Ameryka łacińska niestety t o są lata Neo Neo l iberalizmu, kt óre spolaryzowan e spo łeczeństwo rozwarstwione społeczeństwo i w ty m momenc ie naprawd ę ciężko jes t pogodzi ć r óżne interesy b ędziemy śledzić sytuacj ę w Boliwii, kt óra ma now ą prezydent Anin, a n ie nie ma ju ż po k ilkunastu latac h EVO Moralesa jes t zupełnie nowa sytuacj a o tym co si ę tam dz ieje opowiadała pa ństwo komentowa ła dr Alicja Fijałkowska z o środka studiów ameryka ńskich na Uniwersytecie warszawsk im, z kt órą łączyliśmy si ę przez Skypea bardz o Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA