REKLAMA

Hongkong - "Nie ma przesłanek, żeby te emocje mogły się wyciszyć"

Światopodgląd
Data emisji:
2019-11-13 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:45 min.
Udostępnij:

Wczoraj w Hongkongu policja zatrzymała 142 osoby w związku z protestami, które z weekendów przeniosły się na dni robocze. Jutro mają zostać zamknięte szkoły i przedszkola. O perspektywach protestów opowiada dr Katarzyna Sarek z Zakładu Japonistyki i Sinologii UJ.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgl ąd Agnieszka Lichnerowicz telefon icznie po łączyliśmy si ę z dr Katarzyna Sarek z zakładu japon istyki snu i sinologii Uniwersytetu Jagiellońskiego te ż zwi ązaną z tygodn ikiem internetowym kultur a l iberalna dzie ń dobry Libra wr ócimy do Hongkongu m ówię wr ócimy, bo obserwujemy szczeg ólnie co ta m si ę dz ieje o d czerwc a teg o roku, k iedy zacz ęły si ę be z precedensow e dl a dla Hongkongu protest y i on e troch ę s ą skazuj ą pote m eskaluj ą Rozwiń » najcz ęściej s ą pokojowe, al e w ostatnich w łaśnie dniach ma m iejsce eskalacj a don iesienia z ostatnich wczora j s ą o zasadz ie b itwach na kampusac h czy kampus ie szczeg ólnie 1 Uniwersyteckim w efekc ie na jutro zapowiedziane zostały zapow iedziane zosta ło zamkni ęcie wszystkich szk ół łącznie z przedszkolami lataj ą koktajl e Mołotowa policja si ęga po armatk i wodn e po ga z, żeby uczestnik ów protestów zepchn ąć cz y z spacyfikowa ć eskalację szczeg ólnie wywo łała śmierć 1 z uczestnik ów protest ów, które w łaśnie podcza s akcj i pol icji spad ł z wysokości n o a, a by ć mo że jeszcz e więcej oburzenia i frustracji, bo t o zosta ło zapisane mo żna ogl ądać na zdj ęciach jak policjant z dus z z niedu żej odleg łości strzeli ł do te ż 1 z uczestnik ów policja t łumaczyła potem rząd się czu ł zagrożony by ł otoczon y przez jak ąś grupę ludz i na zdjęciach wygląda t o troch ę jak w egzekucji w ty m sens ie, że strzel a do cz łowieka, kt óry sam nie jes t uzbrojony, ale też trzeba powiedzie ć, że przemo c jes t po ob u stronac h, bo został k ilka dni tem u podpalon y z kolei no zwolenn ik Pekinu, b y te c o się teraz dz ieje na ile potraf i pan i powiedzieć, jak a sytuacja w tej chwili w Hongkongu i cz y sytuacja si ę uspokaja ć czy będzie prze z ca ły tydzie ń n iestety będziemy obserwowa ć t o przemoc o d poniedziałku sytuacja si ę tylk o zaognianie uspokaja i nie ma racze j przes łanek, żeby spodziewać uspokojenia wyc iszenia emocji, aby j e stron a si ę radykalizuj ą studenc i protestuj ą są cora z bardziej skłonne do si ęgania po przemoc to są tajn e Mołotowa cz y atakowania zapomn ieniem cegieł nawe t ostatnio pojawiło si ę tak te n ja k jak filmuje strzelaj ą łuków z pona d l imit trzeb a chcia łam policja te ż zachowuj e się cora z brutalniej aresztuj e ludz i, którzy po prost u wychodząc z domu, kt óry do zakup u są nagran ia, na których wida ć jak pol icja sk łada n p . m łotek czy jakie ś narz ędzia do plecaka protestuj ących jak na uwagę jakich przechodz ącej kob iety reagują w ten sposób przerzuca si ę na ni ą 45 policjantów jest b ije zakłada kajdank i odprowadz a do rad iowozu w ty m momencie 2 strony zachowują si ę cora z ostrzej teraz brutalnie i tak naprawd ę nie ma żadnych przesłanek, żeby te emocje mog ły się, bo mo że cieszy ć wygasić no w łaśnie po policja wczora j boda j przedstaw iciel pol icji sugerował, że jako sytuacj a wymknęła si ę spo d kontroli to znaczy, że ju ż prawo n ie obowi ązuje w Hongkongu, ale rozum iem, że t e walki czy te ż blokad y czy pokojow e man ifestacje, b o w ostatnich dniach to są g łównie studenci, ale to n ie jest absolutnie jedyn a grupa, kt óra wchodz i na ulice cz y on e obejmuj ą jedna k wybrane m iejsca w Hongkongu czy 3 w zasadz ie ca ła cały te n tere n jest zdrow ą naprawd ę ciężko powiedzieć pan ie wartowni były okre ślone w dzielnicach, które koncentrowały się prze z JST, al e protestujące stosuj ą tera z tak ą technikę, żeby przebić si ę przemieszczaj ą, że organizowa ła jakąś blokad ę za zastawiaj ą Unii n p . ustawiaj ą rusztowan ia czy tego w poprzek c o wyrywają bru k o d znikają pojawiają się tutaj kilka ul ic dale j, ale najwi ększe zamieszki, kt óre przedostały si ę do medi ów i w bardz o medialny zdj ęcia p łonących baryka d i studentów, rzucaj ąc koktajl e Mołotowa odbywa ła si ę tak naprawd ę na obrze żu miasta kampus Hongkong pan i, ponieważ znajduj e si ę naprawd ę dalek o i t o, że pol icja, która przepu ściła a ż 100 na te n kampu s jes t naprawdę jes t na i tłumaczenie policję, że musiała wkroczyć, poniewa ż terenu kampus u stanowi ą cegły i koktajle Mołotowa to n ie jes t prawdz iwe będzie dopiero zareagowal i wted y, k iedy pol icja wkroczy ła na teren kampus u i żeby rektor Uniwersytetu wyszedł, prosząc policj ę o t o, żeby wstrzyma ła się atak iem i może obesz ła, bo tutaj nic się, gdz ie jes t momenc ie sa m rekto r towarzysz ącą profesorowi r ównież zostali tuta j o przystan i gaze m pieprzowym i myślę, że to dl a nich PWiK traumatyczna sytuacja, że nobliwi panow ie po raz p ierwszy w życiu zostali potraktowan i po prostu bandyc i żadnego powod u tak ie statystyk i rzecznik pol icji publ ikuje w hongko ńskich pol icja zatrzymała we wtorek wczora j tylko 140 ponad 140 osób wystrzeli ła pona d 1500 granatów z gaze m łzawiącym i pona d 1300 gumowych KUL mówimy ju ż w setkac h aresztowanych o d czasu od pocz ątku o d czerwcowego protestu plany dotycz ące ponad 2000 tak przepraszam Financial Times p isze Hongkong na skraj u przepaści władzę utraci ła legitymację t o znaczy p isze o ty m, że, chocia ż wycofal i si ę z kontrowersyjne j ustawy, która była t ą Iskrą zapalaj ącą, bo dopuszcza ła ekstradycj ę r ównież podejrzanyc h pol itycznych do Pekinu i rz ąd hongko ński zrezygnował wycofa ł ostateczn ie ten projekt to zrobił t o za p óźno w spos ób niebudz ący zaufan ia powiedzia łbym wśród spo łeczeństwa i w ładze straci ły legitymację po t o jes t tak i moment, który mo żna powiedzieć no w łaśnie władze maj ą kontrol ę nad sytuacj ą i jak zrozumie ć, kto ta m rządzi kto ś, kt o sprawuj e kontrol ę teoretyczn ie sprawują władzę zarządzająca Hongkong m inistra, cho ć końska praktycznie są t o w ładze, kt óre całkowicie zale żna o d wytycznyc h k inowe mamy można powiedzieć rządzi tak i i tak im w ka żdym momenc ie może wprowadzić wojsko, kt óre stacjonuj ą teraz za granic ą żądania dz isiaj wielokrotnie gazet y chińskiej grozi ł, że jestem bardzo Nisko, że t o mo że nast ąpić, a retoryk a, która obecnie wzywaj ą władze hongkoński, że są t o protestujący s ą n ieliczni, że t o s ą rebel ianci, którzy wyst ępują przeciw spo łeczeństwu nisk ą Hongkong tak a retoryk a tak bardzo boję najbardz iej o prawo n ie odpow iada prawdz ie, bo rzeczywiście protestujących sta ł mo że nie stanowi ą do po łowy chodn ik na ulicy al e gd y oni przechodz ą przez uli przez jaki ś Mal wszyscy czy t o faktycznie ludz ie ko ńczy na ulicach ubran i w spraw ie po prost u biorą wychodz ący z pracy ludz ie starsi młodsi bij ą braw a pozdrawiają w momencie, gdy pol icja wychodz i na ulica reakcj a wszystk ich na ulicy jest n iesamowita zapewne s ą okrzyki morderc a ps y uciekają st ąd zabijać nasze dz ieci wynosi si ę pan ludzie w ty m momenc ie strac ili ca łkowicie zaufan ie, które naprawdę straszn ie w tym momenc ie przypom ina polityki, która ma zadanie chronić obywateli tylk o z nową jako ść cywilną policj ę się boją, że zostaną aresztowan i to po prost u id ą bez żadnego powod u bez maseczki be z żadnej broni w ręku be z żadnego czarneg o stoj ą po prostu wychodz ą na zakup y mogą nie w iadomo dlaczeg o zostal i aresztowani pobici zysk a pryska gaze m pieprzowym i wstawan ie naraz, al e rozum iem, że te ż nie ma si ły planu pomys łu p o stronie przeciwnik ów w ładzy, żeby kierowa ć tą sytuacją, żeby do czego ś dążyć t o znaczy t o jes t wybuc h sprzec iwu sfrustrowanyc h las funkcjonuj e te n postula t 55 żądań ani jedn o ani jedn o mniej 1 albo wypychan ie prawa ekspozycja zostały kolejn e, które n p . norm a domagają si ę ustąpienia Karla, która sto i na czel e rz ądu ko ńskiego niezale żnego śledztwa wobe c zachowa ń policji i w tym momenc ie ten konflikt trwał k ilka miesięcy temu, kt óre naprawd ę były pokojow e demonstracje 1 000 000 nawet 2  000 000 ludzi Konkol ma 7  000 000 mieszkańców przypom ina, że jak ikolwiek rząd na świecie wybrany demokratycznie dawn o tem u musiał ust ąpić zrezygnowa ć w ładzy do ko ńca wybor y w ładze Hongkongu zachowuj ą się niesamowicie eleganck ą i arogancj a tak naprawd ę doprowadzi ło do tej sytuacji Press stara cze ść ludz iom zabroni ć demonstrowan ia je śli zabron i się wyra żania swojej op inii, a przypominam w Hongkongu obowi ązuje prawo gwarantuj ące lać ludziom wolno ść zgromadzeń wolno ść wypowiedzi ci ąż t o prawo obowiązuje, bo n ie jeśli zabronić ludz iom nakładać maseczk i je śli zabron i si ę gr ą gromadzi ć oznacza również takie sytuacj e, że dz ieci wychodzą z rodz icami na stacji Police mrozi rozejdz ie si ę, bo jesteście nielegalnym zgromadzen iem w ty m momencie nasz cel spo łeczny ju ż tak tuta j zdecydowan e wyższy ce l co dalej tym mówić emocje i budował powstanie do końca roku wra z z pań, gdyb y by ły wybory władza demokratyczna, al e one n ie są, bo t o w Pekinie wskazuj e jednak postulatów jes t właśnie żądanie zorganizowania wyborną, ale jes t jakakolwiek szans a wr e w ty m święcie, żeby pan i się zgodził n o w łaśnie nie ma żadnych szan s na t o pewno ść śledzę śledzę w med iach dużo dl a mnie mocn o, bo mam Hongkongu i uważam, że jest t o wspania łe miasto i jest po prostu autentyczn ie żal, iż szkod a, że to miasto tekstach w czas ie tak naprawd ę pod ka żdym względem model n ie tylko będzie może t o jest tak, bo t o przestrzeń tylk o chodzi, al e ca ła gospodarka turystyk a wszystko c o sko ńczyło się kuchenką w tym momencie nie w iadomo czy Hongkongu zdoła odzyskać pozycję, jaką daj e się ciesz ą AW ale, ale t o jak momenc ie kończy my oni czują, że n ie maj ą wyj ścia i młodzi ludzie jak n iespodziewany sukce s pani ani nie uda się w ty m, że w pak iecie przestraszy powiem tak rzeczywi ście teraz również wybory my n ie będziemy si ę w stronę wczoraj przeczytałam tak ie wstrząsające s łowa młodego cz łowieka, któremu du żo ja wiem, że przegram y, ale przekonywali w przep isach bra k historii zostawiamy sobie ślad i pokażemy swoją zgodę n ie p ójdziemy n ie pójdziemy po prostu jak ochron a rzecz, że inni decydują o naszym nos i imi ę nawe t nie wyraz imy swojeg o zdania wyjedziemy inaczej jak powa żne s ą powiedziałbym trend y emigracyjne, bo t o s ą bogac i ludzie w wi ększości już wyjechal i w dziewięćdziesiątym si ódmym roku konkurs wrac a do 5 naj bogatsi wyjechali wted y przyjemniej bogacz e, którym uda ło się zgromadzić jakieś pieni ądze zdrowa sukcesywnie uzbrojony grun t ustal i dokonan y teraz nasiliła si ę fala Nika na Tajwan waszy m j ęzyku bardz o bardzo blisk ą kulturow o m iejsce jeśli ludz ie mieli mo żliwości, żeby wjechać my ślę, że bardzo du ża część polityków wyjecha ła ono to nie jest takie prost e ta k po prostu przenie ść swoje życie sam i naprawdę du że duże środki b ędzie emigrowa ć legaln ie z rodziną trzeb a zakładać firmy oczami naprawdę duży kapita ł, a wi ększość ludzi koło domu dysponuj ąc tak wi ększość ludz i w każdym kraju jest pa n nagl e wprowadzić 1 000 000 USD, żeby si ę przeprowadzi ć protest y w Hongkongu trwaj ą prze z ca ły tydzie ń zazwycza j tak ie akcje były organ izowane w weekendy ty m raze m w tygodniu również inni na jutro maj ą zostać zamkni ęte wszystk ie szko ły i przedszkol a wczoraj w nocy dochodzi ło do b itew również z policj ą na teren ie na kampusie Uniwersytetu w Kongu Hongkongu chi ńskiego opowiada ła państwo o ty m, komentowa ła dr Katarzyna Sarek z zakładu japonistyki s inologii Uniwersytetu Jagiellońskiego te ż zwi ązana z tygodn ikiem internetowym kultura l iberalna bardz o dzi ękuję zara z informacja po informacjach zaproszę pa ństwa nas z nowy cykl o emocjach dzisiaj b ędzie ogn Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA