REKLAMA

Kurtyka i Sasin podzielą się władzą

Gościnnie w TOK FM: Polityka Insight podcast. Energia do zmiany
Data emisji:
2019-11-13 16:30
Prowadzący:
Czas trwania:
24:07 min.
Udostępnij:

8 listopada premier Mateusz Morawiecki ogłosił skład nowego rządu, a jedna z najważniejszych zmian to likwidacja ministerstwa energii i odejście Krzysztofa Tchórzewskiego. Przekształcenia dotknęły też resort środowiska, z którego w ostatniej chwili, wyodrębniono klimat. Rozwiń »

Michał Kurtyka, szef nowego ministerstwa klimatu, będzie odpowiedzialny za walkę ze smogiem, negocjacje z Brukselą i zapewne regulacje energetyczne. By uspokoić Śląsk, nadzór nad górnictwem, kopalniami i spółkami energetycznymi trafi do Jacka Sasina. Do tego duetu dołączą Piotr Naimski (utrzyma nadzór nad przesyłem energii), Michał Woś, który zostanie ministrem środowiska i Jadwiga Emilewicz nadzorująca przemysł energochłonny.

To wszystko oznacza, że władza nad energetyką będzie rozproszona, co może doprowadzić do bałaganu kompetencyjnego i chaosu.

Rozmawiają Robert Tomaszewski i Andrzej Bobiński. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry przychodzi państwo nowego podcast polityki instant energia do zmiany w naszej audycj i opow iadamy o najwa żniejszych wiadomo ściach sektor a energetyczneg o omaw iamy zmiany regulacyjn e i najnowsz e trend y technologiczne z naszym i go śćmi dyskutujem y od konwencjonalnyc h i odnaw ialnych źródłach energ ii ora z polityce polskiej Europejskiej mo żemy te ż temate m zmian kl imatu i teg o w jaki spos ób wpłynie ona na nasz e życie nazywam si ę Robert Tomaszewski Rozwiń » zaprasz a na dzisiejsz ą audycj ę jes t wtorek 12 listopada na zamiarze Bobiński po raz drugi go ść w podcaście energi ę do zmiany z Robertem Tomaszewskim skomentuj ą sk ład rządu odpow iemy na pytan ie jak zm iany w strukturze m inisterialnej wp łyną na polską polityk ę energetyczn ą Sejm zaczn iemy naszą rozmow ę oddajm y głos prem ierowi Morawieckiemu i posłuchajmy jak ma wygl ądać podział w ładzy w energetyc e Ministerstwo Środowiska tak ie, jak ą dzisiaj jes t skonstruowane zostanie podz ielone na 2 części Ministerstwo Środowiska o tak iej nazwie, kt óre będzie obejmowa ło lasy państwowe jak o zasob y naturaln e ca ła geolog ia kopal iny wszystko c o si ę wi ąże z koncesjam i w ty m obszarze r ównież łowiectwo park i narodow e edukacja w zakres ie ochron y środowiska to wszystk o b ędzie nowy minister środowiska i tuta j m inistrem b ędzie pa n Michał Woś natom iast ca ła sfera zewn ętrzna niejako dawneg o Ministerstwa Środowiska, czyl i klimat, ale r ównież t e program y, kt óre wiążą si ę z wype łnieniem naszyc h wymog ów zwi ązanych n p . z poz iomem odnaw ialnych źródeł energ ii w naszy m m iksie energetyczny m alb o obniżeniem em isji co 2 to są tak ie dziedziny, kt óre w oczyw isty spos ób dotycz ą dzia łań gospodarczyc h wewn ątrz naszeg o kraj u, al e jednocze śnie mają n o n iebywale istotne odn iesienie do aktualne j pol ityki kl imatycznej energetyczne j klimatycznej przed e wszystk im w Unii Europejskiej i tuta j poprosi łem o k ierowanie tym resorte m pan a Michała Kurtykę, kt óry w dużym stopniu zajmuj e się te ż t ą tematyk ą dz isiaj electr o mobilno ścią i w łaśnie obszarem optymalneg o m iksu energetycznego dl a Polski transformacj i energetyczne j taki sposób, że on a jak najlepszy spos ób odzwierciedla ła nasze potrzeb y nasz e interesy nasz e preferencj e po prost u nasz ą specyfik ę, a więc taki podział tuta j nastąpi to z dn ia strukturalnyc h to chyba jes t tak a najwa żniejsza pe łna koncentracj a na celac h kl imatycznych na negocjacjach kl imatycznych, kt óre w ci ągu najbli ższych 1224 miesięcy b ędą niezwykle trudne bardzo wa żne dla naszej gospodark i naszeg o spo łeczeństwa w ramac h teg o ministerstwa pan a Michała Kurtyki b ędą znajdowały si ę również tak ie obszary jak dz isiejszy progra m czyst e pow ietrze program m ój prąd, al e tak że Narodowy fundusz ochrony środowiska i gospodarka odpadami s ą też n iejako odnie ść si ę do innej cz ęści, która jes t n iezwykle istotna, która le żała w kompetencjac h ministerstwa energii i ona przejdz ie do innego ministerstwa Otóż ministerstwo energii, kt óre w dotychczasowy m kszta łcie zostan ie rozwiązane zawiera ł w swo im zakresie kompetencj i również nadz ór nad wszystk imi sp ółkami energetycznym i g órniczymi innymi przemysłu ci ężkiego i r ównież regulacjam i teg o dotycz ącymi np. minister energ ii by ł Departament g órniczy, kt óry n iejako np. negocjowa ł w obszarac h g órnictwa energetyk i Unii Europejskiej odpow iednie mechan izmy przejściowe kompensacyjne w łaśnie dl a polskiej energetyk i polskiego górnictwa te n cały dzia ł n iejako b ędzie cz ęścią now o powołanego ministerstwa w kompetencjac h pan a prem iera Jacka Sasina no dobrze Robercie żegnamy ministerstwo energii i m inistra Tchórzewskiego, ale wiemy ju ż, kt o będzie odpowiada ł za prowadzen ie polityki energetycznej to jest ca ły czas pytan ie, na które odpowiedź nie jest do ko ńca znana nie w iemy, gdzie prze z Gruzję 8 departamentów zajmuj ących si ę prawem i polityką energetyczn ą z ministerstwa energ ii chodz i m. in . Departament bezpiecze ństwa Departament elektroenergetyk i ciep łownictwa odnaw ialnych źródeł energ ii Departament energetyk i j ądrowej i t d . i t d . wg naszyc h informacji wiele wskazywa ło na to, że nadzór na d n imi obejm ie Michał Kurtyka i de fact o b ędziemy m ieli do czyn ienia z ministerstwem energ ii i klimatu, a także cz y wyobraź sobie, że wszystkie 8 departamentów przejdzie do ministerstwa kl imatu te 8 departamentów, kt óre wymieni łem razem z relacjam i z zagranicznymi departamente m innowacji tak 1 Departament Departament górnicze przejdz ie do ministerstwa nadzor u w łaścicielskiego Jacka Sasina c o te ż zosta ło zapow iedziane prze z prem iera podcza s konferencji prasowe j w pi ątek to ma być taki sygna ł dla Śląska sygna ł dl a g órniczych zwi ązków zawodowyc h, że nadz ór nad kopalniami i nadz ór na d regulacjam i dotycz ącymi górnictwa ca ły czas pozostan ie w 1 ręku i rozumiem, że Michał Kurtyka będzie odpowiada ł za progra m czyste pow ietrze i b ędzie nadzorował NFOŚ tak ca ła pol ityka walki ze smog iem b ędzie pod Michałem Kurtyką, a jeg o głównym zadan iem pozostanie negocjowan ie w Brukseli tyc h warunk ów, jak ie Polska może przystać, jeżeli chodz i o nową polityk ę klimatyczną, czyl i d e fact o zabezp ieczenie jak najwi ększej ilości środków na polską transformację energetyczn ą tak, żebyśmy mogli jak o Unia jak o Polska spe łnić cel neutralno ści klimatycznej 2050 roku od lutego, al e w tym rządzie grający w sens ie w tak im raz ie Jacek Sasin dostan ie nadzór na dsp ółkami energetycznymi będzie miał ostatnie słowo o n d e fact o Nowogrodzka czy Jarosław Kaczyński, je żeli chodz i o nominację mened żerów państwowych sp ółkach jes t ogromna w ładza, bo tych mened żerów zależy to w jak i sposób real izowana jest polityka energetyczn a i też w jak iej kondycji s ą t e spółki, wi ęc Jacek Sasin dostan ie władzę na d sektore m pal iwowym sektorem energetyczny m kopalniami i będzie odpowiedzialny z a ta k jak premier powiedział, że tworzenie tyc h synerg ii między spółkami, wi ęc mam y do czyn ienia z rozb iciem ministerstwa energ ii, kt óre łączyło w sob ie i regulacj e nadz ór w łaścicielski i tera z za ś b ędzie odpow iedzialny za powiększanie warto ści państwowych spółek, którzy wracaj ąc na sekundkę do Jacka Sasina s łyszeliśmy też gdzieś z okol ic zjednoczone j prawicy wręcz ze zjednoczone j prawicy, że p ierwszym zadaniem Jacka Sasina b ędzie wyczyszczen ie ludz i Krzysztofa Tchórzewskiego ze sp ółek energetycznyc h czy kto ś słyszał wydaje si ę, że ci menad żerowie, kt órzy obecn ie zasiadaj ą k ierownictwa spółek b ędą poddan i jakiemuś przeglądowi to n ie uleg a żadnej w ątpliwości Krzysztof Tchórzewski znacz ąco wp łyną na kształt zarz ądów sp ółek przez 4 lata i nowe rozdanie, kt óre będzie te ż odzwierciedla ło nowy układ sił w zjednoczone j prawicy wydaj e si ę nieunikniona co się sta ło, dlaczeg o Krzysztof Tchórzewski nagle znalaz ł si ę n a tak dalekim boczny m torz e i stał si ę problemem dl a ludzi, kt órych nominowa ł do tyc h spółek energetycznych co si ę wydarzy Krzysztof Tchórzewski przez 4 lata n ie miał najlepszych relacj i z prem ierem Mateuszem Morawieckim obaj politycy n ie mogli dogadać si ę c o do priorytetów, je żeli chodz i o polityk ę energetyczn ą 1 z takich kluczowyc h problem ów by ło np. budowa elektrown i w Ostrołęce ostatn iej elektrown i Węglowej w Polsce Krzysztof Tchórzewski bardzo mocn o wspierał te n projek t środowisko prem iera mocn o oponował przeciwko anga żowaniu się w t ę inwestycj ę w śród tych konfliktów by ła r ównież kwest ia budowy elektrown i j ądrowej Tchórzewski o d dawna jes t entuzjast ą atomu prem ier n ie do końca, wi ęc sze f rz ądu miały służyć im spor y proble m poniewa ż, o ile gospodark a i polityka i f inanse państwa zawsze le żały jakoś tam w jeg o domenie t o te n segmen t energetyczny zawsz e si ę wymykał i kszta łt noweg o rządu PiS pokazuj e, że prem ier w tyc h kwestiach gospodarczych, ale te ż zwi ązanych z polityk ą zagraniczn ą zosta ł znacz ąco wzmocnione i wydaje si ę, że to by ł główny pow ód odej ścia Krzysztofa Tchórzewskiego to znacz y prezes PiS Jarosław Kaczyński odda ł ster y w ładzy gospodark i w łaśnie Morawieckiemu n o dobrz e, żegnając temat Krzysztofa Tchórzewskiego, że część widzów to co si ę w takim razie w du żym rynku c, gdy ż bardz o dobre pytan ie inwestycji już trw a o d bl isko rok u ta budow a post ępuje głównym wykonawc ą jest ameryka ński General Electric, więc prost y zerwan ie kontrakt u racze j nie wchodz i w kraju, al e poczekajmy na t o c o nowy rząd na ten tema t powie w iadomo, że inwestycja b ędzie mia ła bardz o du ży problem z uzyskaniem rentowno ści biorąc pod uwag ę szybko rosn ące cen y em isji dwutlenk u węgla budowanie obecn ie elektrown i węglowych jest raczej skazan e na gospodarczą pora żkę, al e z drugiej stron y mam y relacj ę z Amerykanami i konkretn e pieniądze, które zosta ły wy łożone na te n projek t ja zakładałby jedna k, że inwestycja b ędzie kontynuowan a, ale nie jes t t o stuprocentow a pewność dobrz e t o teraz, przechodz ąc do innych aktor ów opisali śmy tych 2 najważniejszych kluczowyc h, czyli minister Kurtyka i m inistra Sasina, ale wydaje si ę, że gdzieś ta m na zaplecz u alb o tak naprawdę te ż w p ierwszym rzędzie rządowym są inne osob y, które troch ę aspiruj ą i interesuj ą si ę tematam i energetycznymi może zacz ęlibyśmy od najmłodszego ministra w nowy m rz ądzie czy Michała Wosia, kt óry b ędzie nadzorowa ł Ministerstwo Środowiska, a raczej t o c o z n ich zosta ło, b o z Ministerstwa Środowiska po rozbiciu g o na resort kl imatu w resorc ie środowiska zosta ły tylk o las y państwowe łowiectwo Otóż będzie nazw ę Ministerstwo Środowiska tak i zasobów naturalnych b ędzie si ę nazywa ł Ministerstwo Środowiska Michał Woś Ministerstwo Środowiska będzie miał nadz ór na d lasam i pa ństwowymi łowiectwem parkam i narodowymi straci ć n p . nadz ór na d gospodark ą odpadami t o zostanie przen iesiony do ministerstwa kl imatu, wi ęc resort środowiska b ędzie mocno okrojon e, al e coś sol idarna Polska musiała otrzyma ć Michał Woś jest były wiceminister sprawiedliwo ści by łem szefe m gab inetu pol itycznego Zbigniewa Ziobry o n w tym resorc ie jeg o głównym aktywem będą las y państwowe oczywiście, al e też polityka geolog iczna, bo geologia zostaje w resorc ie, a wraz z nią ca ła pol ityka przyznawania koncesj i, więc to jes t nowość b ędzie też aktywa tera z prowadz i do konfl iktu z Michałem Kurtyką zyskiem z s ilnym czy bardz iej z 1 z 2 pan wydaje si ę, że cała trójka b ędzie si ę jakoś dogadywać t o znacz y te n podzia ł funkcjonowa ł obecnie i oczywi ście dochodzi ło do konfliktów znan e s ą cho ćby konfl ikty pomiędzy PGNiG GM i Mariuszem Jędryskiem poprzedn im głównym geologiem w rz ądzie PiS, kt óre zby t woln o wydawał koncesj e na wydobyc ie w ęglowodorów w Polsce co doprowadza ło do fur ii prezesa PGNiG-u, więc tarc ia mog ą ta m dalej funkcjonowa ć, al e racze j strukturalneg o problemu n ie b ędzie, ponieważ ta pol ityka geologiczna od daw ien dawn a była wy izolowana ministerstwa energii n o dobrz e mówi PGNiG to prowadz i na s do czwartej osob y naszeg o dramatu energetyczneg o, czyl i Piotra Naimskiego Piotr Naimski zosta ł wym ieniony podcza s piątkowej konferencj i na Nowogrodzkiej, al e wszystk o wskazuje na to, że będzie kontynuował swoj ą misj ę pełnomocnika rz ądu ds. strateg icznej infrastruktury energetycznej, czyli b ędzie dale j nadzorowa ł polskie s ieci elektroenergetyczn e Gaz-syste m i naftowy PERN, czyl i wszystk ie spółki skarb u, kt óre zajmują si ę przesy łem energ ii głównym zadaniem Naimskiego pozostaj e dokończenie budow y gazoci ągu Baltic Pipe to jes t jeg o życiowy projek t n ikt raczej n ie będzie chcia ł pozbawia ć g o teg o stanowiska przynajmn iej do momentu uruchom ienia sameg o gazociągu c o planowan e na koniec 2022 roku z tego pami ętam w ietnamskiej był zakotw iczony w ministerstwie rozwoju czy w iadomo, gdz ie tera z będzie n ie w iemy tego wydaje si ę, że mo że kontynuować swoj ą misj ę tak im układzie administracyjnym, jak im obecnie funkcjonowa ły być te ż w kancelarii premiera albo mógłby by ć w ministerstwie ma t o, bo wydaj e mi się, że Michał Kurtyka jes t racze j osob ą u wsp ółpracującą i dobrze żyjącą z Piotrem Naimskim t o jest 1 scenariusz tak Naimski mo że wyl ądować ministerstwa klimatu, al e do momentu publ ikacji nowel izacji ustawy o dzia łach adm inistracji rz ądowej odpowied ź na to pytan ie b ędzie znana dobrz e to teraz piąta osoba, która b ędzie się zajmowała jakie ś tam jes t energetyką no t o jest teoretyczn ie przegran a tyc h rozgrywek o nadz ór na d energetyką, ale tak naprawdę nie przegran a w rz ądzie, bo dosta ła du żo wi ększe kompetencje ni ż mia ła w poprzedn iej relacj i, czyli nowa m inister rozwoj u Jadwiga Emilewicz t o jes t dosy ć interesuj ąca historia, poniewa ż dzie ń przed ogłoszeniem składu noweg o rz ądu prze z prem iera serwis wpol ityce, a konkretn ie dz iennikarz Marcin Fiałek opublikowa ł tekst, z kt órego wynika ło, że m inister Emilewicz ma otrzyma ć nadzór nad odnaw ialnymi źródłami energ ii w swo im resorc ie i wydaj e si ę Marcin Fijołek zazwycza j dobrz e poinformowany w tym co się dz ieje wewn ątrz rządu wydaj e si ę, że praktyczn ie do ostatniej chw ili Emilewicz była w te j grz e, ale ostateczn ie kl imat i o pop łynęło do Michała Kurtyki co n ie oznacza, że Emilewicz n ie będzie miała n ic do pow iedzenia w pol ityce energetyczne j m inister rozwoj u b ędzie dale j zerwa ła przemysł energoch łonny i polityk ę dotycz ącą jego funkcjonowania to oznacza, że b ędzie miała ca ły cza s w iele do powiedzenia w tym w jak i spos ób będziemy uk ładać regulacje i dostosowywać si ę d o jak najbardz iej komfortowych warunków dl a przemys łu, czyl i zapewnić przemys łowi jak najni ższe cen y energii dopłaty sytuacji, w kt órych one b ędą ros ły i t d. więc wydaje si ę, że w tym nowy m rz ądzie ta energetyczn a ciężkość m inister Emilewicz b ędzie mn iejsza, al e na pewno zaistnieje to dobrz e trzyma ł 5 osób, które b ędą miały mniejszy wi ększy wpływ na tak b ędzie zgod a Polska pol ityka energetyczn a cz y t o oznacza, że będzie chaos cz y to znacz y b ędzie kompletn y bałagan kompetencyjn y cz y bardziej my ślę, że t o jest tak że każdy b ędzie mia ł trochę rozp isane są rol e ka żdy będzie grał w 1 rytm i jedno temu wydaj e si ę, że przechodz imy z tak iego model u solisty energetycznego, jak im by ł Krzysztof Tchórzewski i bardz iej zmierzamy w kierunku, że można t o si ę pos łużyć terminologi ą muzyczn ą kw intetu energetycznego, w którym te 5 osób b ędzie jakoś tam z e sob ą musia ło wsp ółpracować to oczywiście oznacz a, że n ie b ędziemy mieli w rz ądzie s ilnego m inistra energii ta efektywno ść te j pol ityki energetyczne j na pewno spadnie, ale wydaj e mi si ę, że irracjonalności t o w jaki spos ób b ędzie bli ższa rzeczywistości b ędzie wy ższa dość przypomnieć, że w ci ągu tych 4 lat, kiedy m inistrem energii by ł Krzysztof Tchórzewski mieli śmy do czyn ienia z przygotowywan iem praw a na kolanie z ty m lex Energa, kt óre mia ły np. wspierać poszczeg ólne spółki skarb u pa ństwa i funkcjonowaliśmy troch ę takim schemac ie, w kt órym resor t energ ii b ędąc jednocze śnie właścicielem sp ółek i tw órcom prawa zawsze przygotowywa ł praw o tak, żeby jeg o własne sp ółki na ty m nie straciły teraz tego n ie będzie c o jest bardzo dobry m sygna łem dla prywatneg o biznesu, poniewa ż prawo mo że by ć przygotowywan e w spos ób bardz iej obiektywny bardz iej zbli żone do rzeczywisto ści rynkowych, al e z drugiej strony energetyk a mo że czeka ć tak i okre s rozb icia dzielnicowego w łaśnie podejście to jes t du żo bardz iej prawdopodobn y scenariusz czy do świadczenie ucz y, że między ośrodków decyzyjnyc h ty m wi ęcej konflikt ów i jakoś nie mog ę sob ie wyobrazi ć, żeby dyrygen t, jak i miałby by ć Mateusz Morawiecki będzie w stanie na d tym zapanować, szczeg ólnie że tutaj si ę, że poszczeg ólne strony będą si ę burzyły cz y sytuacja wygl ąda także mam y relatywn ie s ilnego pol itycznie ministra skarbu Jacka Sasina, który będzie mia ł w iele dopowiedzenia i partii i w rz ądzie i bardziej pogorszy tr ącił i zadał pytanie czy rzeczywi ście tak b ędzie za tak si ę wydawało, ale te ż s ą g łosy z PiS - u, które do na s dobiegają, że t o jest jednak pozor y, że tak naprawd ę spółki energetyczne pozostan ą we w ładaniu swoich promotor ów, tudzie ż mecenasów i że wcale nie jes t tak oczyw iste, że Jacek Sasin b ędzie tak silne wszystk im wydaje na metę nie przes ądzając o sile Jacka Sasina na pewno będzie s ilniejszy niż Michał Kurtyka, kt óry nie ma zaplecz a pol itycznego, który nie mo że się bi ć te j pierwszej l idze politycznej cz y w tyc h przepychankach partyjnyc h zabiega ć rozwi ązania, kt óre byłyby dla n iego korzystne co n ie zm ienia faktu, że to o n b ędzie grał p ierwsze skrzypc e regulacyjn e, jeżeli będzie mia ł dalej poparc ie prem iera to efektywno ść jeg o pracy mo że być wysoka jeśli si ę w rezultac ie wiceministrów tak ie osob y jak m inistrowie Kubów gawędę si ę utrzymają wydaje się, że Krzysztof Kubów tak ją b ędzie mógł dale j nadzorowa ć sektor OZE w ministerstwie klimatu sektor offshore owe j i doko ńczenie specustawy dla morskich far m w iatrowych na Bałtyku prawdopodobn ie też Adam Gawęda zachow a stanowisko, al e ju ż Jacka Sasina z ca łym ty m segmente m górniczym b ędziemy żegnali się zapewne z Tadeuszem sko k Lem w iceministrem energ ii, które było przez t e ostatnie k ilka la t cz łowiekiem kojarzonym z Krzysztofem Tchórzewskim i prawdopodobn ie nie po żegnamy si ę jeszcze z Tomaszem dąbrowskim ostatn im w iceministrem energ ii, kt óre najprawdopodobniej prze z Grójec ministerstwa klimatu b ędzie m ógł dale j nadzorowa ć sekto r elektroenergetyczny ciep łownictwa co do te j pory robi ł rzeczy dz isiaj pisa łeś jeszcze, zostawiaj ąc kwest ie instytucjonalne personalne przychodz ąc do kwest ii w taki strateg iczny merytorycznych, gdyż pisałeś politykę energetyczn ą Polski 2040, które s ą opubl ikowana kolejny projek t w zesz łym tygodniu i chciałem, żeby zapyta ć na ile cel e okre ślone w tej strateg ii w ty m takim testamenc ie rozum iem Krzysztofa Tchórzewskiego s ą zbieżne z tym i decyzjam i instytucjonalnym kadrowym i i czy t o jest tak, że to jes t droga, które s ą wyznaczone, którą b ędziemy dążyć czy czek a nas nowa aktual izacja sklepu w najbli ższym czasie rzeczywiście mo żna powiedzie ć, że nowa wersj a pol ityki energetyczne j Polski opubl ikowana teg o samego dn ia, kiedy prem ier ogłaszał skład noweg o rządu t o jes t swo istego rodzaj u energetyczny testamen t Krzysztofa Tchórzewskiego on rzeczywi ście w swoje j wymow ie jest zbie żne idzie w k ierunku tyc h zm ian, kt óre nast ąpiły w rz ądzie now y PE zak łada wi ększy udzia ł odnaw ialnych źródeł energii w Polskim m iksie energetycznym i szybsz y spade k węgla co wp isuje się t e zmiany instytucjonalne, jakie nast ąpiły w gab inecie Morawieckiego jednocze śnie jes t tak im sygna łem wysłanym w k ierunku Brukseli pokazuj ącym, że jeste śmy gotow i rozmawia ć na tema t szybsze j transformacj i polskiej energetyk i, ale pod warunkiem, że dostan iemy wi ęcej środków na te n ce l jeg o główny wydźwięk to znaczy g łówne za łożenie pozostaj e niezmienne t o znacz y węgiel kam ienny brunatn y pozostanie najwa żniejszym nośnikiem energetyczny m w Polsce co najmniej do po łowy la t trzydz iestych, al e transformacj a będzie faktycznie szybsza n o dobrz e tera z, podsumowując ja zrezygnowałbym teori ę, że jedna k z tych 5 ośrodków stworzy ł się 2 sojusze i b ędzie ogólnie s ą ju ż w ęglową elektroenergetyczną, kt óry b ędzie stara ł się obroni ć sta n pos iadania spowoln i zmian ę i będzie ta cz ęść tak bardziej klimatyczną post ępowa, która b ędzie pr óbowała jedna k przyśpieszyć zm iany doprowadz i do przemodelowan ia do transformacj i sektora energetycznego, że tak naprawd ę z tych 5 ośrodków wytworz y taka l inia frontow a, gdzie b ędzie toczon e czteroletn i ostrza ł z jednych pozycj i na drugie, bo to s ą zby t duże interesy i 1, kto jes t tak że on e będą wybrzm i wa ły i będzie cały cza s jedna k przeciąganie liny w pe łni zgadza m te n podział funkcjonuje w sektorze o d wielu w ielu la t Transformers i cz y osoby, kt óre uwa żają, że transformacj a energetyczn a pow inna przyspieszyć s ą w ci ągłym sporz e z konserwatystam i, którzy wol ą trzymać si ę polskiego czarneg o złota, czyli w ęgla te n układ sił, je żeli chodz i o sektor y menad żerów konsekwentn ie zmienia si ę na korzy ść Transformersów i innowatorów w rz ądzie prawdopodobnie będzie ta k jak powiedziałem t o znaczy będzie te n sp ór wyst ępował Śląsk będzie si ę broni ł Śląsk górnicy b ędą mocno naciskać, żeby jak najbardziej rozmywać tę ambicj ę un ijnej pol ityki klimatycznej i to będzie dzia ło, al e warto pami ętać, że przez ostatnie 4 lata funkcjonowaliśmy racze j w system ie, w kt órym ministerstwo energ ii by ło oporn ik jem przec iw zmianom przy czy m zmianą, a tera z b ędziemy mieli kilka ośrodków n o i 2 sojusze, które będą jako ś ta m rywalizowa ły o wyznaczenie tylko tempo te j transformacj i ja osobiście uważam, że t o oznacza, że t o tempo b ędzie przyspieszać i b ędzie bardzo ciekawy i o ty m, b ędziemy rozmawiać to obserwować przez najbli ższe miesi ące pewn ie lata Robercie dzi ękuję bardz o zaproszen ie dzi ękuję za rozmow ę, a państwo zaproszony m cz y spotk a na s gabinetowych rozwoju tym wszystk im opowiemy o rządowym uk ładzie si ł i nowej strukturz e dzi ękuję bardz o, a teraz czy m jeszcz e żyje sekto r energetyczny Francja ma znowu problem y za t o po poniedzia łkowym trzęsieniu z iemi w południowo-wschodnie j cz ęści kraju koncer n EDF musia ł wy łączyć 3 reaktory elektrown i Kraus Mes, ab y umożliwić audy t urz ądzeń ma potrwać co najmn iej do 15 listopad a francusk i urząd bezpieczeństwa jądrowego uspokaj a, że trzęsienie z iemi o sile 54 w skal i Richtera n ie spowodowa ło widocznych szkód w elektrown iach Kraus Mes odpow iada za bl isko 5 % produkcji energ ii elektrycznej we Francji i awar ia mo że podbi ć ceny pr ądu zachodn iej Europie czek a na s kolejn a batalia s ądowa mi ędzy Gazpromem, a komisją Europejską Nord Stream 2 AG spółka zale żna rosyjsk iego koncernu zakwestionowa ła w sądzie arbitrażowym poprawk i do un ijnej dyrektyw y gazowej zdan iem naruszają on e zasad y Europejskiej karty energetyczne j, która zabran ia dyskrym inowania projektów infrastrukturalnych znowelizowana dyrektyw a gazowa, kt óra wesz ła w życie w maj u obejmuj e europejsk imi regulacjam i zaciągi znajdujące si ę na terytor ium Unii oznacz a to, że Gazprom będzie musia ł zapewni ć konkurencji r ówny dostęp do Nord Stream 2 co obni ży jeg o przychody spór zapewn e potrwa k ilka la t mo że op óźnić oddan ie do u żytku gazoci ągu, który p ierwotnie miał ruszy ć pod koniec 2019 roku czwartek mo że by ć sądnym dn iem dla gaz u w 14 listopada Europejski bank inwestycyjny zdecyduj e cz y przyj ąć now ą problematyczn ą strategi ę inwestycyjną zakładał, że po 2020 roku wstrzyman y b ędzie finansowanie pal iw kopalnyc h w ty m wszystkich projektów opartyc h na gaz ie decyzja w tej spraw ie mia ła zapaść już październiku, al e op ór Polski Niemiec sprawi ł, że j ą odroczon o Warszawa Berlin chcą korzysta ć z gaz u w czas ie transformacj i energetycznej je śli ab i postaw i na swo im perspektyw a wykorzystania gaz u w energetyce przemy śle skr óci się znacząco by łaby t o dobra informacja dla odnaw ialnych źródeł energii, ale te ż dl a sektor a j ądrowego to wszystko dzisiejszym odc inku Energi do zm iany na kolejny zapraszam w przysz łym tygodn iu na Spodka znajdziecie pa ństwo na sa m śladzie Spotify i walk i z zaprasza m do słuchania obserwowania i komentowan ia dostrzeg a Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GOŚCINNIE W TOK FM: POLITYKA INSIGHT PODCAST. ENERGIA DO ZMIANY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA