REKLAMA

Koniec totalnej opozycji oznacza koniec totalnej władzy?

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2019-11-13 17:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
13:50 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzie ń dobry pa ństwu karn e Lewicka pa ństwa m ój go ść Tomasz Lenz pose ł Platformy Obywatelskiej koalicji Obywatelskiej dzie ń dobr y panie po śle, dzie ń dobr y pa ństwu senator Bogdan Klich m ówił, że senatorów opozycj i i kuszon o i stra t straszono senato r Krzysztof Brejza m ówi właściwie c ieszy si ę z przejedzen ia pol itycznych kłusowników, ale to nie jes t przedwczesna rado ść, poniewa ż prawo sprawiedliwość zapow iada, że rozmow y b ędzie toczyć Rozwiń » prze z całą kadencj ę i zamierza odzyska ć sta n posiadania, czyl i jak długo ud a się opozycji utrzymać Senat z t ą kruch ą wi ększością pytan ia z bardz o trudno pan i zdała, poniewa ż szła mam nadzieję nigdy nie ud a si ę odzyska ć Senatu prawo i sprawiedliwości w wyniku teg o, że prawo i sprawiedliwo ść straci ło Senat decyzj ę wyborc ów i prawa i sprawiedliwość pow inna pogodzi ć z faktem, że je żeli wyborc y chcieli tak ani innej reprezentacj i w Senacie t o stosowanie meto d typ u zastraszan ie kupowan ie kupczen ie stanowiskami zapewn e dalek ie o d chrze ścijańskiej etyki i tutaj pozdraw iam tyc h wszystk ich, kt órzy wczora j mówiąc ślubuję dodawal i tak mi dopom óż Bóg po klubie parlamentarny m prawa i sprawiedliwość sob ie tak wszyscy parlamentarzy ści w klub ie Platformy tak że większość, ale je śli kto ś powo łuje si ę na etyk ę chrześcijańską to ten za ś zachować tak że w parlamenc ie w Senacie w sejmie, trzymaj ąc się zasa d i prawo i sprawiedliwo ść nie ma wi ększości w Senacie chciałby to wi ększość mie ć, stosując metody są dalek ie o d zasa d kultury pol itycznej o d etyki, a przewodn iczenie senack iej komisji ustawodawczej, kt óre miało zosta ć zaproponowane prze z marsza łka Senatu Tomasza grodzk iego Krzysztofowi Kwiatkowskiemu to n ie jest tak a tak i wyraz wdzi ęczności za t o, że popar ł w łaśnie kandydaturę opozycj i i k ilku senator ów powo łało ko ło niezale żna troje troje jest stron ą życia i postanowili Leszkiewicz stanow ili, jakb y pew ien a gd y odrębny by t w Senacie jako ko ło i t o oko ło niezale żnych senator ów chcem y także prezentacj e w kom isjach senackich, wi ęc jest partnere m do rozm ów dl a prezyd ium Senatu je żeliby pan jaka ś propozycj a przewodn iczenia komisji dla pan a Kwiatkowskiego to też n ie b ędzie t o zaskoczenia by ły szef NIK - u ogromn ie do świadczeniami wiedzą powinien być wykorzystan y prze z Senat tak, ab y w Senacie prac e na d poszczeg ólnymi rozwiązaniami prawnym i by ły jak najwyższej jakości wydaje si ę, że pan Kwiatkowski m a do teg o wszelk ie predyspozycj e umiejętności marsza łek Tomasz Grodzki zapow iada zamiast szybk iego prawa dobre prawo, al e b ędzie też korzysta ł z praw a do wygłoszenia or ędzia w telew izji publicznej ma mówić o szcz ęściu miłości interesujące przypr aw na myśl, że zamówi myślę, że będzie mówił wielu sprawac h dotycz ących kwest ii pa ństwowych stanow ionego prawa, które w łaśnie m ówiliśmy prze z Sejm Senat m a o szczęściu mi łości wci ąż w parlamenc ie w sejmie konkretn ie m ówiło w ielu polityków okazuj e się, że to c o kiedy ś powie Donald Tusk o miłości cały cza s aktualn e orzeczen ie było z politykami wrażliwości ora z Andrzej Duda prowadz i polityk ę miłości prezydent Andrzej Duda wczora j chcia ł przedstawić jak o pol ityk, kt óry szuka kontakt u z szerokim spektru m społecznym z wyborcami n ie tylk o prawa i sprawiedliwo ści wyci ąga r ękę i podaje n o tak powiedzia ł do wszystk ich parlamentarzyst ów, ale no odebra łem tak głównie s łowa d o prawa i sprawiedliwości ryba psuje si ę od g łowy gdzie ś prawo sprawiedliwo ść miało większe przez ostatnie 4 lata nadal ma minimaln ą, al e jedna k większość i wypow iedzi Andrzeja Dudy ryba przyjeżdża do g łowy widzia łem, że zosta ła prawie sprawiedliwo ści przyjęta c o najmn iej zaskoczeniem, ale n o pan prezyden t przed sobą trudn ą kampani ę wyborcz ą prezydencką pewnie chcia łby na drug ą kadencję zosta ł wybrany ponown ie na głowę pa ństwa jak ka żdy prezydent nie ka żdy prezydent opozycj a zw iera szyki szuk a rozwiązań, kt óre spowoduj ą, że od czerwc a przyszłego roku w Pałacu Prezydenckim zasiad ł przedstaw iciele obecnyc h ugrupowań opozycyjnych, więc bardz o ładnie pa n to nazwa ł zaw iera już krajan prezydent Duda jednolity ruszenie si ę z PiS teraz Duda pr óbuje się pokazać jak o pol ityk n ie PiS-u tylk o tak i polityk, kt óry szuk a porozum ienia z du żymi ugrupowaniami zobaczymy co z tego wyjdz ie dobrze to zw ierania szyków, czyl i n ie Sbornej stawan iu do walki n ie za niepokoju pan a wczora j pa n prezydent Andrzej Duda, który jes t przecież ju ż w zaawansowane j kampanii, kt óry wyci ąga r ękę do centrum, kt óre usiłuje si ę kreować na pol ityka zgod y porozum ienia i wspólnoty przym ierza n iepokoju prowadzi kampanię prowadz i kampani ę, bo chyba no, chyba że pan uwa ża, że Andrzej Duda realizowa ło tak ą polityk ę miłości prze z ostatnie 4 roku najpierw Panek odwołam si ę do tego do te j uwag i, że opozycj a to pospol ite ruszen ie Otóż prosz ę zauważyć, że zorganizowana n o tak, ale prosz ę zwr ócić uwag ę, że opozycja odzyska ła Senat to nie jest naprawd ę byl e c o, mimo że n ie dawan o opozycji żony gratuluj ę gratuluję prosz ę zwr ócić uwag ę na to, że prawo sprawiedliwo ść pos iada większość 5 głosami na d innymi ugrupowan iami zasiadającym w sejmie podobn o wi ększość poprzedn iej kadencj i pozwala ła prawo i sprawiedliwo ści rz ądzić bez żadnych uwag rowerzystów oderwała się powt órzy to co ju ż wcześniej n ie wszyscy podzielaj ą t o zdanie uwa żam, że prawo sprawiedliwo ść przy poz iomie polityki socjalne j i rozdawn ictwo, które prowadzi ło ob iecywania wszystk im wszystkiego propagandzie ważne są l iczniejsze g łosy o wyn ik w związku z ty m na pewno Jarosław Kaczyński, o czym my śleć be z daleki o d wprowadzen ia systemu w ęgierskiego, o czy m marzył i teraz odpada zna pan i pytanie cz y zaskoczym y pa n prezydent Duda b ądź, czeg o obawiam oczywi ście, że prezydent Duda rozpoczął kampani ę wyborcz ą, ponieważ ma świadomość, że mo że t e wybor y przegrać w związku z ty m bardzo intensywnie pracuj e już dzisiaj na d swoim wynikiem ma taką refleksję, której n ie mia ł Bronisław Komorowski pi ętna zapewne ma pani racj ę tuta j jakoś z ty m zgodz ę, że samo się n ie wygra ma opozycj a rzeczywiście jes t na etap ie wy łaniania kandydat ów poszczególnych 3 głównych ugrupowa ń, b o jak w iemy polskie Stronnictwo ludowe ju ż na 100 % wystaw i pan a przewodnicz ącego Kosiniaka-Kamysza SLD m ówiło sweg o czas u rusz a o Robercie Biedroniu dzisiaj n ie w iadomo, które w rządzie dachac h, a wi ęc coś tam si ę zm ienia Platforma Obywatelska podejm ie decyzję 14 grudni a na zjeździe krajowy m poprzedzaj ąc te n zjaz d krajowy 3 dużymi debatami w kraj u, kt óre będziemy organ izowali w śród kandydat ów, kt órzy zamierzaj ą uzyska ć nominacj ę Platformy Obywatelskiej znalaz łem pewn ą kandydatur ę kandydatur ę to Małgorzata Kidawa-Błońska tak że chyb a Radosław Sikorski zostanie marsza łek Kidawa-Błońska zg łosiła ch ęć rywal izacji o nominacj ę koalicji Obywatelskiej to n ie jest tak, że ruszamy Radek Sikorski s łużymy tak że wart ą Bartosz Arłukowicz procedur a zgłaszania kandydat ów za chwilę ruszy zobaczymy, kt o si ę jeszcz e dłużej jes t tak że partia albo ich szczyt y nama ścił ju ż Małgorzatę Kidawę-Błońsk ą np. jak zobaczyłam ten spo t z okazj i święta niepodleg łości koal icji Obywatelskiej Platformy Obywatelskiej, kt óra wyst ępuje Małgorzata Kidawa-Błońska to mus i sob ie, dlaczeg o nie Grzegorz Schetyna wykonał taki towa r Polska może właśnie, dlateg o że partia ju ż się przygotowuj e do nowe j roli kandyda t na pan i marsza łek pani marsza łek Kidawa-Błońsk a przecie ż mia ła możliwości wykorzystała taką szans ę nagrania życzeń z okazji 11 listopada święcie niepodleg łości um ieszczenia go także w internecie zrobi ło tak w ielu parlamentarzyst ów nie ma w ty m dziwnego to pew ien standard, że w dn iu święta Narodowego wszysc y parlamentarzyści staraj ą si ę zaakcentowa ć wagę teg o święta zrobi ła tak że pan i marszałek Kidawa-Błońsk a w związku z ty m, że wa żnym pol itykiem i prawdopodobn ie we źmie udzia ł, a w te j dyskusj i dotyczącej nom inacji w wyborac h prezydenckich, kt órą rozpoczną wkrótce koal icja Obywatelska t o jej wystąpieniu została zauważona n ie zwrócono uwag i można w iele innych, a pan film stanowi t o racze j pojawiły n ie ja akura t nie nagrałem należy wasz ą ta k ja umieściłem inne informacje dotycz ące obchodów święta święta niepodleg łości, kt órych uczestniczy łem, al e j a na pewno rywal izacja nom inacja wyborach prezydenck ich nie ubiegam zwi ązku z tym n ie dziwi ę się, że to Kidawa Błońska przebiła si ę w mediach og ólnokrajowych, że jes t je j wyst ąpienia zauwa żone w związku ze świętem niepodległości sam profesjonalny film Grzegorza Schetyny, bo n ie widziałam prz ód Łandy było n ie w iem, al e Grzegorz Schetyna uczestniczy ł wydarzen ia związane z e świętem niepodleg łości tak jak wszysc y inni parlamentarzy ści koalicji Obywatelskiej, bo my uczestn iczymy w tych wydarzeniach b ierzemy w n ich udzia ł prezes Jarosław Kaczyński wczora j był wyra źnie zadowolon y ra z z poparc ia cz ęści stron y opozycyjne j dla marsza łek Elżbiety Witek 2 ogłosił z tej okazj i, że t o być może oznacz a kon iec opozycji totalne j pa ństwo bardzo przeszkadzal i w poprzedniej kadencj i prawo sprawiedliwo ść wprowadzen iu merytoryczne j kulturalne j debaty tera z prezes Jarosław Kaczyński cieszy si ę, że państwo poszl i po rozu m do głowy n ie b ędą pa ństwo przeszkadza ć tylko by ć może pomagać przypomn ę Jarosławowi Kaczyńskiemu, że prze z ostatn ie lata mieć do czyn ienia z w ładzą totaln ą jak my śmy totalne j w ładzy Grzegorza Schetyny nie w iem kog o cytuje n ie tylko Grzegorza Schetynę ceni łem czy lider pańskie mordowania nagrał filmik n ie wie pan c o powiedział n o ja by m si ę obawiałem, ale polityk, gdzie wiem c o m ówił Grzegorz Schetyna natom iast chcę powiedzie ć, że o w ładzy totalnej t o nie m ówił Grzegorz Schetyna tylk o m ówili dziennikarze niezale żna organ izacja monitoruj ąca sytuacj ę demokracj i w Polsce ludzie zajmujący si ę wolnym i s ą tak wczoraj rano Schetyna po wyborze Tomasza grodzkiego powiedzia ł dzisiaj teraz sko ńczyła si ę w ładza totaln a ta k jak powiedzieli śmy 1 z parlamentarzyst ów w dniu wczorajszym zaapelowa ł do pan i marsza łek b itego po prost u rozebranie stalowyc h bar ier wok ół polsk iego Sejmu, które stoj ą od 4 lat jak byśmy mieli ca ły stan wojenny Rodakowski akurat 8 poseł Krzysztof Gawkowski to b ędzie, że je żeli PiS n ie b ędzie władzą totaln ą to opozycj a też b ędzie zdecydowan ie bardz iej merytoryczna i wsz ędzie chodziła dyskusj e dotycz ące kwestii związanych z ustalony m prawem co robi ła do te j pory, al e też musieliśmy odpowiada ć na spos ób dzia łania PiS - u tak, ab y w wyborac h parlamentarnych i tych, kt óre ostatnio odby ły uzyskać wyn ik, który daj e możliwość przetrwania, bo PiS zam ierza zlikwidowa ć partie opozycyjn e zlikwidowa ć wolne med ia zlikwidowa ć wolne s ądy i wprowadzi ć tak naprawd ę taką dyktatur r ękę do czego byśmy o l ikwidacji partii politycznych t o chyba nie by ło ja m ówię o doprowadzen iu do os łabienia tych part ii na tyl e, żeby mia ły szan s rywalizowa ć w tym politycznym życiu widelca w kampanii wyborczej się n ie stało tak się n ie sta ło na pewn o wczoraj Jarosław Kaczyński wczoraj tak że wiecz ór wyborczy n ie mia ł Wesołej miny, bo w idzi wyraźnie, że te 4 lata to b ędzie okre s poważnej debaty o Polsce, gdz ie prawo sprawiedliwo ść b ędzie mia ło s ilny przec iwnikowi w sejmie Senacie w Senacie, ty m bardz iej kt órzy b ędą podejmowali polemik ę z Jarosławem Kaczyńskim z jego ugrupowania o przysz łości Polski Rzeczpospolita donosi, że niewykluczone, że prawo sprawiedliwe będzie się chciało rakiem wycofać kandydatur y Stanisława Piotrowicza do Trybunału Konstytucyjnego prezydent mia łby zg łosić Zbigniewa Cichonia by łego senator a prawa sprawiedliwo ści prawnika adwokat a sa m w rozmow ie z Rzeczpospolitą n ie zaprzeczy ł n ie potwierdził we wtore k m ieli rozmawiać na ten tema t pa n prezydent prezes Jarosław Kaczyński jedna k PiS doszed ł do wniosku, że troszeczkę przegra ło z t ą nominacją przejawe m na m iejscu PiS-u wycofa i pan a Pawłowicza paniom i bywa pan po utrac ie pani ą Pawłowicz obu parlamentarzyst ów dostarczy ło na m wszystk im wielu n o ma ło sympatycznych ps iarzy swoimi wypowiedziami style m uprawiania polityki do teg o jeszcz e pan Piotrowicz cz y prokurato r wstanie wojennym zg łoszone prze z prawo sprawiedliwość w tej chw ili na wzbudz a szereg negatywnych samo, al e n ie wspiera ł nigdy PZPR Otóż jego zdan iem oczywi ście prawo sprawiedliwość ta k jak pani powiedzia ła miałoby si ę z te j propozycj i wycofa ć rakiem niesienie wycofuj e rakiem tylko ich po prostu pow ie, że pope łnią błąd, że t o zła kandydatur a, że z n iej zrezygnuj e wycofywanie si ę rak iem się za sob ą takie podejrzen ie zrob imy t o po c ichu może ma ło, kto dla władzy znają si ę do b łędów w sposób otwart y przyznają si ę niektórzy tak n ie można powiedzieć co ś ustalimy sobie na plaży stoj ą krzyż takie co ś gdzieś zaczynaj ą się do bada ń powiedzia ł pomyli łem się zrobi łem błąd przepraszam chodz i panu teraz te ż do głowy my ślimy my ślimy, a może wymy ślimy w grudniu po południu szukamy jeszcz e narodowi t o, że Tusk jedyn y kandydat kandyda t na szef a PiS o ty m, się m ówił sze f delegacji p o w parlamencie europejsk im Andrzej Halicki n iema żadnego innego zg łoszenia dwudziestego 2001 . chadec y europejsc y b ędą wybierać, wi ęc chyb a ju ż pewne stanowisko Donalda Tuska pomimo s łuchaczom Radia TOK FM, że PIT Europejska partia ludowa tak w sk ład, kt órej wchodz i Platforma Obywatelska polskie Stronnictwo ludowa m. in . odrzucaj ących ładowaniu nurt u chrześcijańsko-demokratycznego rzeczywi ście w Zagrzebiu w najbliższą środę czwartek odbędzie si ę Europejski zjazd i b ędziemy wyb ierali przewodniczącego Europejskiego i Donald Tusk jes t murowany m kandydate m jedyny m, który zosta ł do tej pory zgłoszony delegacj a Platformy PSL się na ten zjaz d do Zagrzebia wyb iera zag łosować na Donalda Tuska Tomasz Lenz pose ł Platformy Obywatelskiej koalicji Obywatelskiej dzi ękuję panie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Z Dostępem Premium TOK FM odsłuchasz każdy podcast - bez reklam. Słuchaj wygodniej w naszej aplikacji mobilnej z pakietem "Aplikacja i WWW"

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA