REKLAMA

Skąd policja w Izbie Dyscyplinarnej SN?

Analizy
Data emisji:
2019-11-13 17:20
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
25:51 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska przy m ikrofonie dzień dobr y państwu dz isiaj w anal izach przyjrzymy si ę uwag a expos é prem iera Mateusza Morawieckiego pewn ie pa ństwo sob ie my ślą, że kompletn ie oszala ła, bo przecie ż t o expos é ma zgodn ie z zapowiedziami odby ć si ę dop iero we wtorek, ale ja pomy ślałam, że wr ócimy do teg o expos é, kt óre wyg łosił Mateusz Morawiecki, k iedy po raz p ierwszy zostawa ł prem ierem w 2017 roku wtedy m ówił o ty m, że Rozwiń » kul a śniegowa program u mieszkanie plu s w łaśnie ruszy ła i ich, że b ędą budowan e mieszkania 2 lata później cała pol ityka m ieszkaniowa przechodz i z ministerstwa infrastruktury ministerstwo przedsi ębiorczości z r ąk ministra Adamczyka do r ąk pan i minister Emilewicz sa m Adam Adamczyk zachowuje stanow isko, ale mieszka ń n ie widać o ty m, porozmaw iamy po godzinie os iemnastej z dr. Adamem czerniakiem z polityki i Said może nam uda si ę też troch ę zgadywa ć co tym raze m w expos é ob ieca prem ier Mateusz Morawiecki je śli chodz i o m ieszkania i też zastanawiamy si ę czy dr Adam Czerniak utrzymuj e swoj ą tez ę o ty m, że polskiemu rynkow i nieruchomo ści groz i bańka z aut a jes t całkowicie stara ł si ę rozbi ć prezes NBP Adam Glapiński na pocz ątku l istopada pytany właśnie o tym, o c o sprawę zobaczym y c o z kolei na t e zapewn ienia prezesa NBP odpow ie nas z gość t o wszystk o po os iemnastej mieszkaniówka w anal izach Radia TOK FM i przewidywania c o do treści expos é premiera Morawieckiego zajm iemy si ę te ż dz isiaj marszami narodowców ja wiem, że one odby ły się w weeken d w większość czy te n przed łużony weeken d święto niepodleg łości i wielu z nas by ć może chciałby o n ich zapomnieć, ale to mn ie w łaśnie natchnęło białości sam a chciała o n ich zapomnieć i si ę zastanawiam na d tym cz y m y czegokolw iek nowego w tym roku dowiedzieli śmy się z przeb iegu tyc h marszy bra k akcji władz na Marsie z teg o, jakie has ła były podnoszon e ktoś na n ich pojawił cz y też jest tak, że niczego si ę noweg o n ie dowiedzieliśmy, że te marsz e zmieni ł si ę pew ien rytuał, do kt órego si ę powol i przyzwyczajam y do te j przemocy do tyc h hase ł n ienawistnych do tyc h do tyc h rzucanyc h policje petard i kamieni może wszyscy po prostu w iemy, że 11 listopada to jest taki dzie ń w rok u, k iedy na niekt órych ulicach w Polsce trw a tak a b itwa, a pote m zapominamy i ob y do nast ępnego roku o tym wszystk im po 1840 w anal izach z Jackiem Arłukowiczem z gazet y wyborcze j zobaczymy mo że o n, siedz ąc na stałe środowisko narodow e w Polsce będzie miało dla nas jaki ś wieści, czeg o się nauczy ł po tyc h marszac h zobaczym y t o 1840, ale zaczynam y analiz ę od wydarze ń w izbie dyscypl inarnej Sądu Najwyższego, kt óra śledziła osobi ście Ewa Ivanova dziennikarka GazetyWyborczej dzień dobr y dzień dobre cieszę się, że dotar ła pan i do Radia bo k iedy czytam pan i relacje to mia ł wra żenie, że być mo że na zawsze pani jeszcze k ilka innych os ób zostanie w te j izbie dyscypl inarnej Sądu Najwyższego i n igdy z niej n ie wyjdziecie t o była dz isiaj spraw a, czego dotyczy ła gdzie ś się w łaściwie miał si ę zdecydować los y immunitetu s ędziego Wojciecha Łączewskiego, dlateg o że o d rozstrzygnięcia pozytywneg o dl a s ędziego w sądzie dyscypl inarnym I instancji w Krakowie za żalenia wnie śli prokuratorz e krakowsc y, kt órzy prowadz ą postępowanie, a tak że sa m rzecznik dyscypl inarny główny sędzia ja zawsze, al e jak spraw a immunitetu c o co c o nabroił s ędzia Łączewski my ślę, że właśnie problem polega na ty m, że chyb a pa n s ędzia n ie n ie nabroi ł, al e prokuratura o d jakiego ś czas u prowadz i post ępowanie, kt óre ma uderzyć rykoszete m we s ędziego Łączewskiego pretekste m do uchylen ia immunitetu jes t akcj a związana z prowadzen iem rzekome j korespondencj i na Twitterze pomi ędzy s ędzią Łączewski rzekomy m redaktore m lisem problem poleg a na ty m, że jedyny m dowode m na istnienie te j korespondencj i s ą skrajn e te j korespondencji opubl ikowane w Gazecie warszawsk iej i z op inii bieg łych wyn ika, że tak i z kra iny do ść łatwo mo żna za pomoc ą program ów internetowych po prost u skopiowa ć nigdy prokuratura nad ty m wątkiem si ę nie pochodzi ła z dnia dlateg o ta rozmow a choćby miała by ć prawdz iwa s ędziego Łączewskiego z rzekomy m redaktore m lisem mia ły być jak w jak ikolwiek sposób kompromitująca do s dl a sędziego, dlateg o że te j rozmowy jest w d ialogu wynika, że s ędzia Łączewski czy też osob a za n iego właściwie podaj ąca si ę na proponowa ł redaktorow i Lisowi zn ów o osobie f ikcyjnej, bo to n ie jes t prawdziwe konto redaktor a Lisa rodza j takiego dealu w w jaki spos ób wesprzeć wesprzeć rz ądzących w jak i spos ób uderzy ć w PiS i n o w łaśnie miała dowodzi ć teg o, że sędzia jes t zaanga żowany bardz o mocno pol itycznie ta k tak z tego z teg o dialogu mo żna wysnu ć tak i wniosek z ty m, że s ędzia z łożył zaw iadomienie do prokuratury sa m, bo n ie po takie podejrzen ie, że kto ś si ę po prostu o d n iego podszy ł prokuratura nie weryfikowała tyc h informacji czy te ż Screen są g łos w zwykłym zwyk łym fa łszerstwem zam iast tego na ustaliła, że do w łamań na konto sędziego n ie dosz ło zate m w je j ocen ie pa n s ędzia z łożył zaw iadomienia o przest ępstwie, którego n ie było z łożył fałszywe zeznania w łaśnie te 2 zarzuty, czyl i sk ładania fa łszywych zezna ń zaw iadomienia o przest ępstwie, kt órego zdan iem prokuratury n ie było chc ę postawi ć s ędziemu Łączewskiemu prokuratur a w Krakowie prokuratura regionalna w Krakowie po tym, gd y sa m z łoży zaw iadomienie, a cz y czy i tera z, bo t o jes t istotne, żeby porozmawia ć o ty m, o te j pr óbie za za be z zdjęcia immunitetu sędziego natom iast rozumiem, że osobną spraw ą ewentualnie mog ą by ć ściganie s ędziego Łączewskiego dyscyplinarne za t o, że n o naruszył etykę s ędziowską, ale rozu m, że takiej procedur y nikt nie wszczął nie toczy si ę tak ie też postępowania t o s ą 2 zupełnie odr ębne osobn e sprawy i rentach z drewna dla ucz ących kwestii etycznyc h, a druga dotycz ąca postępowania karnego i normalneg o śledztwa i tuta j prokurato r chc e postawi ć 2 zarzuty sędziemu, aby t o zrobi ć mus i najp ierw m u uchyli ć immunitet i teraz m ówi pani, że w raz ie uchylenia są takie SI, że w I instancji pozytywn e rozstrzygnięcie by ło n a rzecz s ędziego Łączewskiego c o znaczy to naczelny sąd sąd uzna ł, że n ie tylk o wn iosek prokuratur y o uchylenie immunitetu zostaj e oddalone, czyli że jest bezpodstawn e, al e poszed ł dale j, bo umorzy ł postępowanie znaczy uzna ł, że prokuratura w Krakowie dopu ściła si ę jedna k kardynalne błędy, dlateg o że jedn o post ępowanie t o zaw iadomienia s ędziego Łączewskiego podszywanie się pod n iego to drug ie postępowanie, kt óre tak naprawdę zm ierza w istocie do teg o, żeby postawi ć sędziemu 2 zarząd prowadził te n sam prokurator Marek p ół brat taki nie mo że by ć tak że prokurator podejmuj e w 1 postępowaniu, jak ie decyzj e, które maj ą wp ływ na jeg o decyzję w kolejnym postępowaniu o n wtedy jes t na absolutn ie osobą, kt óra mają wyrob iony pogląd na tema t te j sprawy t o dostrzegl i sędziowie to zwr ócić uwagę obro ńcy i sąd dyscyplinarny prz y Sądzie Apelacyjnym w Krakowie zdecydował, że umarza postępowanie co oznacz a, że tak naprawd ę prokuratura musiałaby o d pocz ątku prowadzi ć postępowanie n ie wystarczyłoby wymieni ć nie prokuratora nast ępnie na ostatn im etapie nawe t decyzja wpłynęły za żalenia mówi pan i na pocz ątku audycji i z e stron y prokuratury i z e stron y rzecznik ów dyscyplinarnych, dlaczeg o z ich stron y rzeczn icy dyscypl inarni przygl ądali się te j sprawie nią toczy si ę te ż postępowanie dyscyplinarne, o czym dz isiaj n ie rzeczn icy informowali, ale n o powstaj e oczywiście pytan ie o ich legitymacj ę do tego, żeby w tak iej w tak im post ępowaniu bra ć udzia ł i s ędzia Łączewski stoi na tak im stanow isku, że rzecznik dyscyplinarny nie ma nie ma tak iej możliwości, bo nie jes t prawidłowo powo łana osobom n ie pow inien wnosić zażalenia teg o rodzaju sprawy, ale z łożył dzisiaj pisa ła pan i jeszcz e przed całą histori ę w izbie dyscypl inarnej cz y izba dyscyplinarna mo że orzeka ć w sprawie immunitetu cz y rzecznik dyscypl inarny zosta ł powołany prawid łowo cz y prokurato r złożył za żalenie w term inie na t e wszystk ie pytania odpow ie dz isiaj izba dyscypl inarna Sądu Najwyższego odpowiedzia ła n ie odpowiedzia ła mam takie wrażenie, że chyb a troch ę uciekła odpowiedzia ł tyc h pyta ń odraczaj ąc ostateczn ie swoje pos iedzenie, bo w sens ie takim fizycznym formalnym i izba dz isiaj miała mo żliwość prowadzi ć dale j postępowanie, ale chyba liczy ła się z tym, że padną teg o rodzaju wn ioski jak w łaśnie wn iosek kluczow e tak dotycz ący teg o czy w og óle izba dyscyplinarna, zw łaszcza dział pierwszy, który dostał t o spraw y mo że w og óle orzekać w tej sprawie cz y kwestia drug a cz y zosta ło z łożone za żalenie przez prokuratur ę w term inie, a prze z rzecznika dyscyplinarnego jak o osobę umocowaną czy też n ie umocowan ą jak tw ierdzi pa ństwo rozmawiają po c o odtwarzam y dosy ć skomplikowan ą proceduraln ie prawn ie histori ę skor o jak sprzedaj ą usłyszeliśmy zosta ł Aviva nowe j izba dyscyplinarna nie odpowiedział na t e kluczow e pytan ia m. in. dlatego że tem u przyglądamy się dz isiaj na sal ę rozpraw wesz ła pol icja dlateg o m. in . że publicznej zosta ła zaproszon a również, dlatego że s ędzia Wojciech czeski n o rzeczywiście akura t wyj ątkowe wzmożenie powoduje u rzecznik ów dyscyplinarnych ta spraw a zate m jes t interesująca w ielu punktów w idzenia zara z po informacjach przyjrzymy si ę temu ty m wszystk im kolejnym etapo m dzisiejszego procedowan ia i tym kolejnym w ątkiem Ewa Ivanova z gazety wyborcze j studi ów po informacje wracam y pozycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie w studiu ca ły cza s Ewa Ivanova dziennikarka gazety wyborcze j, kt óra dzisiaj spędziła bardzo wiele g o ile to by ło w sum ie godzin 4 ponad 4 godziny na godzin ę Izby dyscypl inarnej Sądu Najwyższego, pr óbując obserwowa ć spraw ę s ędziego Łączewskiego kt óry, kt óremu prokuratura pr óbuje postawi ć zarzut y, jakob y fałszywy spos ób zeznawa ł, k iedy twierdził, że kto ś podszyw a się pod jeg o kont o na Twitterze w zwi ązku z tym, że n ie można s ędziego tak po prost u ścigać trzeba najpierw zdj ąć z n iego immunitet n o to w łaśnie izba dyscypl inarna miała w te j spraw ie podjąć decyzj ę wcześniej t u opowiada na m pani redakto r Iwanowa krakowsk i sąd odm ówił zdjęcia immunitetu s ędziego Łączewskiego i generalnie zmiażdżył spraw ca łą sprawę, al e mamy za żalenie do i Izby dyscypl inarnej Sądu Najwyższego i dzisiaj mogli śmy obserwować p ierwszy odcinek, dlaczeg o na sali pojawi ła si ę policja pan i te ż umieszczała w internecie takich f irm, k iedy jakiś m ężczyzna, który podaje si ę za pracown ika sądu raze m z policj ą wyprasza publiczność sali, o co chodziło w te j scenie co ta m si ę dzia ło pol icjanci pojaw ili się ju ż na korytarz u prze d Izbą dyscyplinarn ą Sądu Najwyższego dw ójka policjantów, kt órzy w umundurowaniu oczek iwali na Sejm na spraw ę sędziego Łączewskiego, więc też, że już byl i do dobrz e po instruowani chyba wa s w sprawie tego, że będzie publiczno ść na spraw ie i pewn ie za zdan iem sk ładu orzekającego n o w łaśnie ta publiczno ść n ie pow inna si ę pojawi ć na sali rozpr aw i i do rozdan ia jest taki jak dobrze pamiętam, że jeśli dz ieje si ę co ś niedobrego t o mo żna wezwa ć policj ę, ale t o zrozum ie tak, a pr iori pojaw ili si ę funkcjonariusz tak a pol icja s ądowa, która funkcjonuj e w ramac h Sądu Najwyższego, kt óra zosta ła wcze śniej wezwan a za zabezpieczono ju ż gotowan o te n sprawę w łaśnie tak i spos ób bo, cho ć t o Sądu Najwyższego t o się regularn ie tak że na spraw ę Izby dyscypl inarnej Sądu Najwyższego i do te j pory nie zdarzy ło nam si ę, aby teg o rodzaju spraw ie pojaw iali się pol icjanci przed sal ą rozpraw, aby wchodz ili na salę rozpr aw tuta j by ło tak że rzeczywi ście przed sal ą rozpr aw ju ż pracown icy Sądu Najwyższego dawali na m do zrozum ienia dz iennikarzom publiczności, że t o pos iedzenie będzie niejawnie, chocia ż tych niejawnych od tak iej informacji n ie by ło n a na wokandz ie, al e sugerowal i, żeby w ogóle n ie wchodzi ć na sal e rozpraw oczywi ście dziennikarze publiczność właśnie na sal ę rozpr aw, po czy m zostal i dosy ć gwa łtownie wyrzucen i prze z przewodniczącego sk ładu, który podnosił g łosu reagował bardz o nerwowo n ie po zadowolon e z tego, że jes t publiczno ść a dlaczego t o posiedzenie by ło niejawne wszystk ie postępowania dotycz ące immunitetów s ą n iejawna formalnie w ielu prokurator ów w łaśnie podchodz i do tego rodzaj u spraw tak i sposób, że rzeczywi ście post ępowania uchylen ie immunitetu s ą pewny m post ępowaniem wypadkowy m związanym ze śledztwa i a uznaj ą, że skoro śledztwo jes t obj ęte tajemnic ą śledztwa t o post ępowania uchylen ie immunitetu jes t r ównież niejawne, al e jes t drug a szko ła prawników, którzy m ówią, że tak nie jes t się n ie mo żna wywodzić z przepis ów nie d a się teg o wywie źć z przepis ów, że tego rodzaj u postępowanie jes t związane ze śledztwa mn iej ani argumentują z kolei, że t e zupe łnie odr ębne postępowania oczywiście wi ążące si ę, że z e śledztwem, ale jes t to post ępowanie odrębne, które rz ądzi się swo imi własnymi regu łami, w którym decyduj e si ę o fundamentalnyc h kwest iach i w zwi ązku z ty m, że każdej osob ie przys ługuje prawo do obron y to teg o rodzaj u postępowanie pow inno być jawne i zapad ła m. in . w 1 ze spr aw Sądu Najwyższego n o właśnie tak a uchwała, która mówi o ty m, że tak ie postępowania gdzie ś ta m związane z post ępowaniem przygotowawczy m, je żeli dotykaj ą praw człowieka fundamentalnyc h kwestii konstytucyjnych noszono si ę tocz ą jawn ie tuta j sk łady Sądu Najwyższego Izby dyscypl inarnej w spos ób tak i bardz o radykalne próbują właśnie wprowadza tak ą linię, że to s ą absolutn ie niejawna pos iedzenia, na które n ie jest wpuszczan a publiczność akt, kt o dz isiaj zasiada ł w tym sk ładzie w izbie dyscypl inarnej oprócz 1 ławnika, kt óry reprezentuj e spo łeczeństwo zasiada ło 2 byłych prokurator ów bardz o mocn o związanych z c z e Zbigniewem Ziobrą m ówi o nich s ędzia Łączewski to s ą żołnierze, a Ziobro chyba jest trafn e porównanie dlatego, że to s ą osoby, kt óre stanowi ą tak i 1 z najbliższych jest 1 z najwyższych kr ęgów jak wspieraj ących wcze śniej Zbigniewa Ziobrę w tak iej h ierarchii i podporz ądkowaniu prokuratury i to 1 prokurator Adam Roch i prokurato r by ły oczywiście Jacek wygoda no tak trwaj ą ta m między nimi w ówczas jeszcz e prokuratorow i w zgodz ie kandydatow i do Sądu Najwyższego po święcaliśmy ta m nawe t część audycj i i jeg o jeg o karierze przez Zbigniewa Ziobrze, czyli mieli śmy 2 byłych prokuratorów w sk ładzie i co mn ie zdziwiło pan i podawała swoj e relacje, że na sali pojaw ili si ę wszyscy 3 rzecznicy dyscypl inarni sądu s ądów powszechnych, czyl i i Piotr schab i jego 2 zastępca Michał Lasota i pa n rzecznik Radzik, dlaczego w, jaki on i byli roli n ie wiem do ko ńca n ie nie potraf i odpowiedzie ć na to pytan ie zupe łnie szczerze, dlateg o że te ż chyb a panowie n ie potraf ili sami odpowiedź na t o pytanie, jak ie ta m rol i byl i na zarzut za żalenie za żalenie zażalenie podpisa ł główny rzecznik dyscypl inarny Piotr scha b natom iast formaln ie zar ówno 1 jak i drugi zast ępca n ie byli stronami te j spo łeczności teg o postępowania zresztą s iedli w ławie dl a publiczno ści na pytanie przewodnicz ącego składu orzekaj ącego w jak iej są tuta j rol i na 1 zastępcą spontan icznie powiedział, że w roli wspieraj ące oni tuta j wspieraj ą g łównego rzecznika, że są t u służbowo c o c iekawe w łaśnie skoro nie byl i w łaściwie stron ą postępowania, bo n ie prowadzili teg o tego postępowania n ie firmowali te ż tych p ism sk ładanych w imieniu rzecznika oni pozostal i na sali to musieli wejść raze m zwami anon im rozbie żności właśnie zadziwiaj ące by ło, że pozostan ie na na sali rozumiem, że pani redakto r mogą zosta ć jako osob a, która opisuje od pocz ątku h istorii te ż służbowo pewn ie łapali si ę do wyrzuci ć naprawd ę pewn ie musia łabym więcej tupet u na przysz łość w pew no i ich porównanie 2 policjantów t o chyb a to chyba ln ie nie zdobyła b ędzie na taki gest poz a tym uwa żam, że jeśli sąd podj ął już tak ą decyzj ę jak decyzja o tym, że posiedzenie tocz y si ę z wy łączeniem jawności i z wy łączeniem udziału publiczno ści to jak o obserwatorowi tak ą tak a postępowania no do mn ie jak należy podporz ądkowanie się ta m znając jeszcze trochę tylk o tak, gdyb y była obywatelam i by ła ta m tak iej funkcji by ć może rozwa ża aby m, a obywatelskie nieposłuszeństwo ta m byłam w rol i dz iennikarza, kt óry obserwuje n ie b ierze udział w te j ca łej sprawie n o tak t o w łaśnie sekto r przestrzeg a etyki zawodowe j a dlaczeg o pan i dzisiaj ran o jeszcz e spodziewając, spodziewając si ę przy innego przeb iegu całego tego są t e rozprawy zastanawiała si ę cz y izba dyscypl inarna w ogóle może orzeka ć w spraw ie immunitetu z jak tuta j jakiś z jak im jes t problem tu jest tak i proble m, że te przep isy zosta ły tak sformułowanemu marże n o w łaśnie postępowania dotycz ące uchylen ia immunitetu w istocie nie s ą post ępowaniami dyscypl inarnymi i przep isy zosta ły tak skonstruowan a, że właściwie jasno ść mamy c o do teg o jak w sprawac h dyscypl inarnych orzekaj ą s ądy, kt o jest, zwłaszcza sektore m, kt óry orzek a w I instancji to jes t sądem, który orzek a we i instancji Odwoławczej natom iast w przypadk u Izby dyscyplinarnej n o tuta j nie ma nie ma jasno ści, dlatego że w przypadk u spr aw o uchylen ie immunitetu rozstrzygni ęto, że na poz iomie I instancji s ą s ądy dyscyplinarne prz y s ądach apelacyjnych funkcjonuj ące, al e nie rozstrzygni ęto, kto teg o rodzaju spraw ę rozstrzyg a na poz iomie sądów odwo ławczych n iesie z powo łaniem Izby dyscypl inarnej przed ca łą t ą wielką rekonstrukcj ą Sądu Najwyższego to kto ś, kto jak i sądu w łaściwy II instancji Sąd Najwyższy, ale mówi pan i, że izba dyscypl inarna dz isiaj nie odpowiedzia ła na t o pytanie co t o znacz y czym si ę skończyło to pos iedzenie n iejawne, kt óre obserwowała pan i za drzw i z informacji n ieoficjalnych w iem, że za zamkniętymi drzwiami wtedy, k iedy wyproszon o publiczno ść med ia pad ł wniosek z e stron y obro ńców wyłączenie z e sk ładu 2 prokuratorów byłych prokurator ów Zbigniewa Ziobry na rok 2 i ładne, al e sk ład by ł z n ich założone, więc złożą wn iosek tak złożono wniosek o wy łączenie tyc h program ów prokuratorów z e składu jako osób, kt óre n ie gwarantuj ą też ob iektywizmu nie n ie b ędą w stan ie zapewni ć niezależności niezawisłości w sytuacj i, k iedy wn iosek o uchylen ie immunitetu sk łada r ównież prokurato r Zbigniewa Ziobry jest tak że wnioskował o za żali się n o tak, ale t o on i sam i m ieliby ow i s ędziowie byli prokuratorz y rozstrzyga ć wn iosek o wyłączenie ze sk ładu n ie wniosek o wyłączenie z e składu jest rozstrzygan e prze z s ędziego, którego wskazuj e prezes Izby dyscypl inarnej i tuta j za zamkni ętymi drzwiami n ie wiadomo w jaki sposób zapad ła zn ów n ie transparentna kompletn ie decyzj a o ty m, że tak ą, a tak ie rozstrzygni ęcie będzie wydawa ł te ż by ły prokurato r sw e m iejsce obecnie s ędzia Zuber, który pracowa ł w prokuraturze cz ęstochowskiej p óźniej ulub iony prokuratorz y Zbigniewa Ziobry w Katowicach i ten że były prokurato r obecn ie cz łonek sk ładów Izby dyscyplinarnej rozstrzygn ą o ty m, że nie ma podst aw do wyłączenia pro Bono broszura zawieraj ąca rozkładu przez ni ą uzasadniono teg o tak t o też zadziwiające bonie n ie uda ło si ę obrońcom an i samem u, a s ędziemu Łączewskiemu zdal i ja ustalić, jak ie motywowan a ta decyzj a o kolejn y raz pokazuj e, że niema transparentności w tej w te j izbie t o jest tak a izba, kt óra naprawdę stara si ę bardz o mocno na s zniechęcić do udzia łu publiczno ści i prowadzić spraw y w taki spos ób, aby n ikt nie patrzył je j na ręce, ale i to jest wszystk o c o dzisiaj wydarzyło pani sp ędziła tam 4 godziny tak i w łaśnie 1 czterogodzinną takt 4 godziny izba n o w łaśnie rozpatrywa ła wniosek o wyłączenie wyłączenie sędziów w ty m czas ie wszysc y pozostawal i na na korytarzac h w obr ębie Sądu Najwyższego i tak naprawdę n ie m ieli pewności, o kt órej godz inie znów zostan ą wezwan i na na sprawę t o wszystk o wygl ądało bardz o chaotycznie n ie sprawn ie i pokazywa ło, że w te j izbie s ą wielkie problem y te ż tak ie organ izacyjne albo takie aut o sprawnie, żeby zniech ęcić publiczną, żeby zniechęcić media, żeby zniech ęcić nawe t może stron ę do teg o, żeby oczekiwała n ie wyklucza m tak iej dostanie chaos to zwr óci wszystk o bardz o porz ądnie zorganizowane nie wyklucza m takiej możliwości natom iast mam pewność c o do teg o że, gd y już sędziowie wr ócili i po informowali sędziego Łączewskiego jeg o obrońców o ty m, że nie b ędzie wyłączenia z e sk ładu 2 prokuratorów sędziowie dzisiaj zm ienia absolutn ie możliwości prawo podj ąć tak ą tak ą decyzj ę w sprawie immunitetu, al e jakiś powod ów się o d teg o jedna k uchylili niespodziewanie na jak doszl i do wniosku, że właśnie jes t tak p óźno po żarze odraczaj ą spraw ę do następnego terminu w grudn iu, a ta sprawa w grudniu si ę tak naprawd ę nie odbędzie teg o, że s ędzia Łączewski z łożył sw ój urząd i z dniem 15 listopada przestaj e by ć s ędzią przestaje go chroni ć immunitet, czyl i w grunc ie rzeczy i postępowanie karn e wobec niego b ędzie mogło toczy ć si ę be z przeszk ód, a sprawa stan ie si ę bezprzedm iotowa przed Izbą dyscyplinarną, czyl i panow ie sędziowie nie będą mus ieli podejmować żadnej decyzji takie my ślę, że w łaśnie dlatego uciekli tak o d tej decyzj i mogl i dzisiaj zdecydowa ć o uchylen iu immunitetu, al e widocznie zależało na ty m, że t e takiej decyzj i nie podejmować, bo chyb a l iczyli się też z ty m, że zostan ą z łożone wn ioski, kt óre dotycz ą sposob u w łaśnie funkcjonowan ia Izby dyscypl inarnej mo że zostaną złożone jeszcze dale j id ące wn ioski, których się spodziewali więc, ab y tego unikn ąć po prostu zastosowal i tak ie formalne form y formaln ą ucieczk ę i Odrą, czyl i o spraw ę do grudnia wiedząc, że w grudniu pa n sędzia nie będzie mia ł immunitet, ale też wszystko si ę przypomnie ć, dlaczeg o s ędzia Łączewski odchodz i z zawod u s ędzia zdecydowa ł, że n o ta rzeczywisto ść w s ądach za czas ów dobre j zmiany n o jes t na tyle obci ążająca i na tyl e dotkl iwa dl a ludz i, kt órzy funkcjonuj ą wewnątrz sądów muszą si ę z tym styka ć się lepiej m u b ędzie poza zawode m s ędziego n ie wiąże teg o bezpośrednio z tym i sprawami, kt óre jego dotycz ą, ale no w łaśnie biorąc pod uwagę t o w jak i spos ób funkcjonują są t o w jaki katastrofalne j sytuacji organizacyjnej się znajduj ą jak nie m a w n ich etat ów nie ma w nich wsparc ia, a sędziowie w sądach rejonowyc h są cora z bardziej obciążeni nowe cięcia zdecydowa ł, że w tym system ie, w kt órym sędziowie no właśnie zachowuj ą si ę ta k jak rzeczn icy dyscyplinarni n ie b ędzie uczestniczą 19 listopada zapad a wyrok Trybunału z pewno ścią Europejskiej w sprawie praworz ądności krajowej rady s ądownictwa i w efekc ie może zapa ść te ż jaka ś decyzja je śli chodzi o umocowanie Izby dyscypl inarnej czyni ąca w ca łości powo łała na OKS będziemy spraw ę dl a państwa śledzić wet o we wtorek, a już tera z dzi ękuję naszemu go ściowi Ewa Ivanova z gazet y wyborcze j dziękuję bardz o zaciągania cza s na informacj ę Japonii przyjrzym y się pol ityce Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA