REKLAMA

W ciągu ostatniego roku mieszkania podrożały o 10%. Czy tworzy się bańka cenowa?

Analizy
Data emisji:
2019-11-13 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
21:09 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja anal izy Agata Kowalska prz y mikrofonie ostatnio nie zagl ądam do maja w trakcie audycji n ie państwo mi, bo pewnie chc ieliby to wytkn ąć al e, pisząc ma ile, a ja ich jako ś n ie przeglądano efekt jest tak i, że troch ę mn iej czuj e państwa op inii, a tera z zajrzałam i oczywiście są oczywi ście, że są op inie, wi ęc przypomnę anal izy ma łpa t o kropk ę FM anal izy małpa to kropk ę SM teraz b ędziemy rozmawia ć o rynk u m ieszkaniowym po nas 40 o Rozwiń » marszach narodowc ów w Polsce, wi ęc je śli kto ś ma opini ę chc ę zapytać alb o chc e w łaśnie skomentowa ć prosz ę pisać analizy ma łpa to klu b KSM w studiu dr Adam Czerniak z pol ityki i Said i szko ły głównej handlowej dzie ń dobry dzie ń dobry pani dzień dobr y pa ństwo, kt óry zasłynął m. in . ty m, że zacz ął pisać jak ju ż w październiku chyb a o ba ńce na rynk u nieruchomości n o i wyznan iowym mieszkaniowym n ieco na nieruchomości słusznie spokojnyc h uspokaja, cho ć tylko mieszkania t o n iewielka cz ęść rynk u i w efekcie duża dyskusj a się odby ła do teg o stopnia, że zareagowa ł nawe t prezes NBP, ale o tym, porozmaw iamy za chwilę, dlateg o że zupe łnie świeżą sprawą jes t to, że we wtore k premier Mateusz Morawiecki ma wygłosić expos é po raz drug i w swojej kar ierze co sprawi ło oczywi ście wr óciłam my ślami do tego expos é z 2017 roku, żeby sob ie przypomnieć co te ż wted y świeżo pob ierany prem ier obiecywał je śli chodzi o mieszkani ówkę standardowo m ówił, że progra m mieszkanie plus t o na najbli ższe 10 lat sztandarow e zadan ie rz ądu i mówił r ównież, że ta kul a śniegowa ju ż ruszy ła jak to jest tą kul ą śniegową, bo nie nie no nie jestem te ż do tego, żeby m ówić, że po paru miesi ącach n ie zbudowano tyc h ob iecanych 100  000200  000 mieszkań, al e złe s łowa o kuli śniegowej, kt óra ju ż ruszyła to by ł grudzie ń 2011 roku pozwalają nam po 2 latach sprawd ź, dok ąd ona dotar ła jak jest duża na pewno coś się kr ęci, bo ma m poczucie, że ju ż po raz, który rozmawiał t o progra m mieszkanie plus w łaśnie w kontekście tego ile si ę udało zrobić ile si ę udało wybudować szczerz e przyznam, że jakoś te j l iczby nie wzrastaj ą w tempie na pewno nie w temp ie które, a premier, b y z ch ęcią widział m ówiąc o te j kuli śniegowej wcześniej chowaniem państwo pamiętają, bo cora z mniej śniegu w Polsce rozw ija si ę kwadratowa no i jest wi ększa tym jes t jeszcz e większa to n ie jes t prost y przyrost n o właśnie tak a by ła idea problem w ogóle ca ła idea programu mieszkanie plu s najp ierw budujemy k ilka z tyc h k ilku mieszkań, kt óre budujemy się w czas ie k ilku nieruchomo ści takich osiedli kilka tysi ęcy mieszkań b ędzie mie ć dochod y z wynajmu cz y doj ścia do w łasności z tyc h dochodów nie b ędzie finansowa ć budow ę kolejnych tak to b ędzie narasta ć narastać narasta ć aż będzie mie ć t e 100  000 więcej, a mieszka ń w Polsce dodatkowo f inansowane z program u mieszkania plu s natomiast zaczęliśmy o d kulk i śnieżnej tak iego ma łego ma ma łe cz ęści, więc w związku z tym, zan im to ca łą ro śnie t o potrzeb a czas u na progra m mieszkanie plus i w swoim zamyśle i w ty m zresztą jak też wygl ąda był programe m na lat a, więc m y by śmy dotarl i do moment u, w kt órym dopiero ta Kulka śliny mo że by ć troszkę większe, bo par ę tyc h mieszka ń ju ż jest wybudowany, ale nie, bo w idzi pan w Olsztynie w ZUS rentę i jak się buduje kulę śniegową to n ie tylk o chodz i o to, że się rozwija i jes t większa ty m więcej si ę do niej przykle i śniegu dosy ć istotnym elementem jest t o, że te n śnieg musi by ć ono musi mie ć, po czy m toczy ć, jak ie obserwuj e rozwój nosiliśmy rado ść uwierzę budowa ć po prostu ze śniegu r óżne rzeczy mam te opanowan ą technikę i tras wracaj ąc do program u mieszkanie plus chodz i o t o, że ja ma m wrażenie tak ie, że zbudowano mieszkania tam, gdzie t o było najprostsze najszybc iej były mo żliwe do dostępne teren y alb o wr ęcz przekszta łcono dawn e program y mieszkaniowe podszy t przerzucon o mieszkania plus i wtedy nagl e nam l icznik zacz ął tyka ć natom iast z ka żdym rokiem wydaj e się, że jest b ędzie coraz trudniej, a n ie cora z łatwiej, żeby t e m ieszkania szybk o budować, wi ęc czy na pewno tam, gdzie konieczna zgod a to co si ę udało zbudowa ć tak naprawdę s ą projekty, kt óre zaczęły si ę, zanim prem ier og łosił, a powstan iem program u mieszkanie plu s i zosta ły potem progra m po nieco ci ągnięte po t o, żeby wykaza ć się ty m, że rząd co ś buduje w ramach teg o programu, b o tak naprawdę stworzenie tyc h mieszka ń dok ładnie tak jak ono zostało zap isane w program ie mieszkanie plu s jest trudne to nie jest co ś c o możemy zrobić o d razu, bo je żeli chcem y zaplanowa ć budow ę w ielu mieszkań, a po n iskiej cen ie to mus imy środowisko projekt y tych mieszka ń w og óle, a mie ć ide ę budown ictwa za stosunkow o niską cen ę, czyl i budownictwa trafiaj ącego do gości segment u średnio n iskiego, je żeli chodzi o wysokości i przed e wszystkim tere n nie zgadza się na t o odpow iednie miejsce cz y trzeb a zaplanowa ć urban istycznie i późniejsze og łasza także konkurs arch itektoniczny na budowę osiedli, które powstan ą w ca łej Polsce pod wzgl ędem teg o sameg o szablonu tak cz y wg tego sameg o szablon u z prefabrykat ów, bo to zapewni t ę cenę, które wyszły ob iecywane cz y 2 , 53000 z ł zam iast walutowe w tej Hitlera n ieco wi ęcej, bo jednak cen y w budownictwie posz ły do góry natom iast t o zajmuje cza s, a co wi ęcej Polski syste m prawny n ie był dostosowany do tak iego program u tak naprawd ę ta kul a śniegowa, która zaczęła się drużyną te j z iemi zacz ęły nap ływać do krajoweg o zasob u nieruchomo ści z r óżnych agencji gm iny tak dale j, a zaczęły powstawa ć plany c o z nimi zrobi ć og łoszono k ilka konkurs ów na projekty budowlan e i nagle natrafili śmy na ścianę legislacyjn ą, czyl i jak z teg o etap u planowania przejść do etap u budowy no i wtedy zacz ęły si ę na popraw ianie polskiego prawa i dop iero na tym etap ie tak naprawdę w te j chwili jesteśmy, żeby ten progra m się rozczula, że ta kula mog ła si ę stoczy ć potem zboczył z nasze j wybranki zbocza pokryt e kula si ę tocz y t o, żeby to się mogą stoczy ć na t o mus imy mie ć, a mus i mie ć odblokowan e teren dobro prawne w łaz by ł proce s kontrolowan y jakoś bo kt o wie co ta m nada l czeka, a w tak im razie, ty m bardz iej interesuj ące jes t fragment expos é, kto chcia ł, żeby pa ństwo ora z wys łuchali co powiedzieli ście w 2016 roku prem ier Morawiecki obecn e prawo niestety n ie zapob iega inwestycjom m ieszkaniowym szczery m polu inwestycja odci ętym o d komun ikacji szkół przedszkol i i nawe t podstawowe j infrastruktury techn icznej takie m ieszkania szybk o zam iast mieszkaniami marze ń staj ą si ę koszmarem n ie mo żemy pozwala ć na takie sytuacj e jak jak ta na 1 z os iedli w Warszawie, gdz ie w pewny m momencie przesta ła dociera ć bie żąca wod a, bo zbudowany bli żej os iedla zacz ęły pobierać wod ę ty m dalsz e zas ługujemy na t o, aby nasz e miasta m iasteczka stanowi ły sp ójną całość do dom u ka żdego docierała sprawn a komunikacja publiczna, a szko ły przedszkol a pojawi ło si ę ta m, gdz ie powstaj ą nowe os iedla dlateg o zaproponujemy pak iet korzy ści dl a samorz ądów, kt óre zadbaj ą o ład przestrzenn y ład la t ład i estetykę no właśnie tak m ówił premier Morawiecki 2 lata tem u się te n pak iet w jak nie widziałem może któryś z e s łuchaczy, a widział n o n iestety nie chocia ż stara m si ę obserwować na bieżąco t o co dzieje si ę w leg islacji dotycz ącej rynk u nieruchomości c o wi ęcej racze j w ciągu ostatnich 4 lat widzieli śmy ustawy, kt óre sz ły troch ę w poprzek tem u c o mówił rozwijały tę wizj ę pierwszej części wypow iedzi pan a prem iera pan i specustawy m y zaś spec ustaw ę budowlan ą, która w łaśnie ja trzecie, byleby si ę budowało t o my zezwoli ł na naprawd ę du żo tak generalnie sklep z ustawy n ie przejmujc ie się samorządami zara z po informacjach wracamy z dr. Adamem czerniakiem z polityki Said i szko ły g łównej handlowe j i sprawdz imy co jeszcze dz ieje si ę na rynk u mieszkaniowym troszeczkę w oderwan iu od prem iera Morawieckiego analizy Agata Kowalska prz y mikrofonie dr Adam Czerniak z pol ityki innej szko ły głównej handlowe j przy drug im m ikrofonie rozmaw iamy o pol ityce mieszkaniowej p ierwsze cz ęści troszeczkę poznali śmy si ę na d prem ierem Morawieckim by łym premierem, który będzie zn ów prem ierem od wtork u, ale na raz ie jest jes t takie tak i momen t tymczasow y, a na d jeg o expos é w tym 2017 roku, kiedy obiecywa ł r óżne rzecz y jak doszliśmy do wn iosku pod kon iec nasze j rozmowy p ierwsze cz ęści obiecywa ł te ż pewne pewn e zm iany, o których dzie ń po exposé już n ie było mowy i do dz isiaj o n ich słyszeliśmy między n imi jak cytowali śmy pak iet wsparcia dl a samorz ądów jeśli b ędą dbały o zagospodarowan ie przestrzenn e i estetyk ę wokół n o nie ma zapomn imy może pa n zamiast go, by znów ob iecany pak iet w ty m wtorkowy m expos é, ale jeszcze 1 rzecz, zanim przejdz iemy do ba ńki na rynku nieruchomości lu b braku banki, żeby n ie sia ć pan iki przesz ła pol ityka mieszkaniowa zosta ła zabrana pan u ministrowi Adamczykowi łamanie ma si ę nią tera z zaj ąć pan i m inister Emilewicz jak pa n rozumie, że t o s ą zapow iedzi na razie ostateczny kształt rz ądu jeszcze poznamy, al e prawdopodobn ie będzie dok ładnie tak jak pani redakto r mówi dla mnie t o jes t informacja z tak naprawdę n iespecjalnie ważna t o jest zab ieg kosmetyczn e ministerstwo rozwoju techn icznej nowa nazw a ministerstwo przedsiębiorczości technolog ii, a b ędzie prost u wi ększe pani minister Miller b ędzie mia ł wi ęcej kompetencji zamiast przypomina te ż praktycznie ten sa m budynek prawdopodobnie b ędą to dokładnie c i sam i ludz ie można te n sam w iceminister się b ędzie, a tym zajmowa ł zobaczymy natomiast n o wida ć, że ta polityka m ieszkaniowa w rz ądzie troszkę traktowana tak ie kukułcze jaj o ono gdzie ś tam przerzucan a w zasadzie n iczym mn ie interesuje specjalną wersję odwracam y do expos é te ż sztandarow y projek t rz ądu najbli ższe 10 lat plus ta k ta polityka mieszkaniowa w ramach tych resortów n o tak naprawdę słyszała pani redakto r, żeby ktoś rozmawiał n o dobrze to kt o b ędzie ta m odpowiada ł za m ieszkalnictwo, gdzie mieszkańcy wznaw ia się zastanaw ia w bardz o si ę też bardzo za t o pytan ie była dyskusja, al e wszystko by ło ministerstwo energii co b ędzie wa żne nadz ór na dsp ółkami Ministerstwo Finansów o mieszkalnictwie n o nie no dobrze to ju ż tylko pa ństwo, że moim zdaniem t o jest jednak ges t brak u zaufania wobe c m inistra Adamczyka, kt óry miał budowa ć m ieszkania, ale kompletn ie sobie nie poradzi ł, a czy tak a jest prawda to to już pewnie każdy b ędzie m ógł mieć w łasną opinię dobrze t o przejdźmy teraz teg o kłopotu, kt óry pa n tuta j pr óbuje sprawi ć na s niepokoić wszystk ich napisał pan o ty m, że możliwe jest, że chciał za 2 lata wytworz y się w Polsce ba ńka na rynk u mieszkaniowym co t o jes t ba ńka na rynk u m ieszkaniowym jak jak mielibyśmy stwierdzi ć, że mam y z ni ą do czyn ienia, po czym by śmy wnieśli dobrz e tam definicj ę definicji bańki cenowe j jes t du żo i faktyczn ie trzym a znajom i mi wytknęli, że na Helu przebrałem si ę za bańkę cenową strasz y ludz i, a wi ęc troszk ę straszak, al e zaraz powiem, dlaczego strasz ą i dlaczego t o jest wa żne by śmy o ty m, rozmawiali, nawe t jeżeli faktyczn ie bank i nie ma moj a def inicja ba ńki cenowe j jes t następująca t o jes t proce s szybk iego wzrost u cen mieszka ń do poziomu, kt óry jest n ie do utrzyman ia w d ługim okres ie, w którym w pewny m momenc ie w łączają inwestorzy spekulacyjn ie, kt órzy po prostu sztucznie te n poz iom ce n podbijaj ą tera z bardz o trudn o jes t wykry ć 3 mamy do czynienia z bańką cenową cz y n ie, poniewa ż za wzroste m cen, zw łaszcza w początkowym etapie narastania stoj ą czynn iki fundamentaln e, czyl i wzros t dochod u niski poz iom st óp procentowyc h wchodzen ie na ryne k nowego pokolenia bardz o licznego, które potrzebuj ą mieszka ń czy rosn ący prostu popatr z mam gorzk ie czynniki fundamentaln e, kt óre powoduj ą naturalny wzros t cen mieszkań i teraz niech zaczynaj ą się przy tym, bo wszystko c o pa n opisał t o jest mo im zdan iem sytuacja permanentn a na rynk u m ieszkaniowym w Polsce, czyl i ogromn y popyt wciąż zby t n iska poda ż wysokie cen y i no jedna k dost ęp do kredytów ze wzgl ędu na cho ćby rosn ące pensje też rosnące dochody, bo te ż 500 plus wpłynęło bardz o dobrz e na bardzo mocn o na zdolno ść kredytow ą Polaków, zw łaszcza tyc h niższymi dochodam i wcze śniej tak że to ma wszystk o znaczen ie oczywi ście t o nap ędza wzrost cen to są czynniki fundamentaln e pewn ie mówiłbym o ba ńce cenowej natom iast w pewnym momencie pote m proce s właśnie takie ci ągłego wzrost u popyt u n iedoboru podaży wzrost u cen pod łącza si ę inwestorzy spekulacyjn ie albo m ówiąc mn iej pejoratywn ie inwestorzy kr ótkoterminowi, kt órzy po prostu chc ą zarobić na ty m wzro ście ce n kupuj ą m ieszkanie remontują j e alb o nawet nie remontuj ą po kilku tygodniach alb o k ilku miesięcy sprzedaj ą 10 % 15 % dro żej, zarabiaj ąc na ty m, a n o, jeżeli tego typu inwestor ów jest za dużo n o t o wted y ceny rosn ą zbyt szybk o rosn ą poziom, kt óry nie do utrzymania w długim okres ie, ponieważ t e czynn iki fundamentaln e, kt óre rozmawiali śmy wcze śniej ju ż nie uzasadniaj ą tak wysoki chce wra z z bardzo trudn o powiedzie ć w momenc ie, w kt órym ta ba ńka narasta cz y mam y do czyn ienia z ba ńką czy z tą bajk ą mamy do czynienia, bo to faktu marną Pa n o przecie ż mamy wzros t dochod u mam y wzros t kredytu mamy rozpoczn ą, gdzie ban k tak panie dr. Czerniak t o sta ła po prostu sta ła chorob a rynku m ieszkaniowego ani żadne bank zgadz a się n o, więc jad ą rozwiązań, kt óre tak mówią m ówię Okaj ja nie ma m pewności, że w bankac h, jeżeli komuś przyjdzie odpowiedź na pewne, że w bankach mówią n o pewn ie nie pewnie n ie wie pa n tak samo n ie ufam tym przekonuj ą na pewn o bank i nie ma, dlaczego dlatego, że w te j chw ili mam y idealne warunk i do teg o, żeby taka ba ńka cenow a na rynk u powstawała tera z mam y dwucyfrow y wzros t ce n mieszka ń, a w najwi ększych m iastach w Polsce zar ówno na rynku p ierwotnym ja k na rynku wtórnym c o znaczy dwucyfrowy wzros t ce n mieszka ń w jakim okres ie i jakiej l iczbie m imo roczne j dynam ice, która w te j chw ili część miast n ie we wszystkich m iastach wojew ódzkich alb o ponad po łowie wynos i pona d 10 % w ci ągu ostatn iego roku m ieszkania podrożały o pona d 10 % na rynku i t o m ówimy rzuca transakcyjnyc h ofertowyc h mimo ceny transakcyjn e p ierwotnym wt órnym jedna k druga na rynku stron nada l leży t o s ą dan e NBP to posłuchajmy tera z co powiedzia ł Adam Glapiński prezes NBP zara z pote m, gdy odbyła si ę wywołana prze z Adama czern iaka dyskusj a o ba ńce cenowe j na rynk u mieszkaniowym to by ło na pocz ątku listopada 6 listopad a konferencja zreszt ą po pos iedzeniu rady pol ityki pieni ężnej pytan ie zadaje Rafał Tusiński z polskiej agencji prasowe j Adam Glapiński odpow iada po publ ikacji ostatn iego raport u rynk u sytuacj a rynku kredytowy m m ieszkania głównie pojawił się takie głosy, że być niekt órzy ekonomiści wskazuj ą, że by ć mo że mamy do czyn ienia z rosnącą ba ńką na ty m rynku wzros t położenie absolutn ie n ie dementuj e żadne badan ia tego n ie potwierdzają żaden środek żadne bieżące dane z banków teg o n ie potwierdzają n ie mamy n iczym tak im do do czynienia, al e my t o bardzo obserwujemy, dlaczego może t o jes t tak a najczęściej zdarzaj ące si ę na rynkac h finansowych Banika, bo ta m cytatem budownictwo bran ia kredytu sp łacania jes t tak i właśnie któż t o może spowodować w rolnictwie czy świński prawd a dawniej no to w gospodarc e właśnie te n cyk l nieruchomo ści dusz no w iadomo dłuższy jes t cyk l produkcji jes t odległe w czas ie o d efekt u pouczen ia o o finansowane s ą jes t budow a kredytów h ipotecznych tak dali, al e i z e strony banków danych je śli chodzi o op łacalność kredyt u jeg o bezpieczeństwo IT s ą po stronie banków jak i klient ów nie ma niepokoj ących sygna łów, a po stronie poda ży te ż nie ma niepokojących sygna łów tak i, żeby jakaś ba ńka była gdzie ś mo że zdarzyć dowódcy budowlany jes t d ługi mogą przeszarżował ci deweloperz y r óżne s ą sytuacje my t o dlateg o obserwuj e tak m ówił Adam Glapiński preze s najwyższej na przeprasza m NBP Narodowego Banku Polskiego oczywiście coś mi ca ły czas jedna k mia ł 2 ba pana głowie wszec h kontrol i nie Adam Glapiński prezes NBP tak m ówił i rzeczna chciał o d razu wskazać tu jest t o, że m ówił kredyt y s ą sp łacane żadnej ba ńce mow y być n ie może czy rzeczywiście po pow inno się patrze ć na poz iom sp łacalności kredyt ów, szukając te bank i, które pa n mówi n ie i tuta j prezes Glapiński n iestety bardz o przypomina mi innego prezesa banku centralnego du żo bardz iej znanego środowisku światowym ekonom icznym, czyl i w, al e nagl e z pan a prezesa ameryka ńskiego bank u centralnego Fed, kt óry w 2005 roku 2007 dokładnie to samo sytuacja jes t pod kontrol ą, jeżeli mamy nier ównowagi to gdz ie świetnym drug im miejscu n ie na całym rynk u stany Zjednoczone kryzys ie dobrze spłacają są czynniki fundamentaln e, które powoduj ą wzros t cen mn iej więcej t o sam o w spos ób n ieco bardz iej zrozumiała ni ż prezes Glapiński w łaśnie gra pa n m ówił na później bardz o mocno za t e s łowa swoje przeprasza m, wi ęc je żeli prezes banku centralnego mówi n ie na pewno nie ma n ikt nie mówi n ikt n ie robi to jakb y mia ł pewne wątpliwości, b y przy tak szybk im wzro ście cen warto b y by ło, żeby preze s Narodowego Banku Polskiego sze f KNF zacz ęli zwracać większą uwag ę na t o co dz ieje si ę na rynk u m ieszkaniowym obserwujemy to jes t jednak tak i ryne k, na kt órym najczęściej bank i cenow e wytwarzają powsta ł ten rapor t powstaj e cykl icznie c o kwarta ł rapor t na temat ce n mieszkań natom iast w raporc ie nie ma niestety żadnego z miernik ów istnienia ban iek cenowyc h, dlaczego j a w og óle podjąłem całą t ę dyskusję n ie tylko, dlatego że spojrza łem na to, że ceny szybk o rosną, bo t o się zdarza dlateg o te ż, że wsp ólnie z kolegą z SGH prezes Witkowski napisali śmy parę la t tem u artykuł, w kt órym skonstruowali śmy mode l wczesnego ostrzegan ia przed bankami cenowym i oni zresztą publ ikowane na stronac h NBP, a i w tej od czas u do czas u mog ą sob ie przeliczą i z teg o wychodzi, że na miejscu zostan ie bank i analityki w Polsce wynos i ponad 50 proc, al e mówił pa n o tym, że inwestorzy spekulacyjnie czy c i krótkoterminowi s ą istotnym czynn ikiem, a NBP bada ich udzia ł w rynku n ie znacz y m ówiąc krótko n ie bada nie pad a bezpośrednio jam, który chcia ł zwr ócić uwag ę na badan ie bardzo 1 ważnej grupy i wyja śnienie teg o, dlaczego mam y tak szybk i wzrost zakup ów za got ówkę cz y pona d 60 % mieszkań w te j chw ili w Polsce kupowanych jes t gotówka czy rozkładanie tych kredyt ów, który m ówił Glapiński nie ma znaczen ia, a skąd ta gotówka bądź te ż inne pytanie to jeszcze na naj nie wiem, sk ąd got ówka bo, por ównując dane o zakupac h gotówkowych z niczym ze wzroste m l iczby os ób wynajmujących mieszkania, bo zak ładał, że zaku p za gotówkę jes t po t o, żeby zainwestowa ć m ieszkanie p óźniej wynajmować pod ziemi ę sta ły zwrotac h sygnal izuje, że około po łowy z tych 60 % 30 % całości zakup ów na rynk u m ieszkaniowym jest ci ężka do wyja śnienia wojn y 30 % teg o są prawdopodobnie te zakup y po t o, żeby wynajmowa ć, a 30 % n ie wiem co t o jes t, a z informacji, kt óre dostaj e, a wynika, że jes t coraz wi ęcej gru p krzy żujące się prywatne inwestor ów, kt órzy kupuj ą mieszkania remontuj ą na rynku wtórnym sprzedaj ą ponown ie zabezpieczają si ę np. wekslam i czyl i, pożyczając pieni ądze za weksle tak im mikropo życzki, która umo żliwiają tworzenie tak iego mechanizmu nawet zbli żonego do piramidy finansowe nie w iem, jaka to jest skal a n ikt tego n ie bad a natomiast wiemy, że coś tak iego istnieje t o istnieje, zwłaszcza mn iejszych miastach wojew ódzkich na rynk u wtórnym, gdz ie jak rozmawia ć przed audycją rynek, który jes t mniej badanych, że pierwotnie, dl a którego deweloperz y mają najwi ęcej danych, więc jes t szereg znak ów zapytan ia, a dlateg o straszą dlateg o chcia łbym, żeby po prostu by śmy torem zacz ęlibyśmy się przyjrzeli tą wycinką w rynk u zakupów za got ówkę i zakup ów mieszkańcy w łaśnie w celach inwestycji w lipowych cz y zakup remon t ich sprzeda ż po 6 tygodniach, gdzie t o wszystko finansowane z po życzek na wekslach będziemy wraca ć do tej dyskusji ob iecuje, zwłaszcza na pewn o exposé pa n prem ier Morawiecki co ś, a propo s mieszka ń obieca to Adam Czerniak z ze szko ły głównej handlowe j i polityki n ic dzi ękuję za spotkanie dzi ękuję do suszen Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA