REKLAMA

Czy przyzwyczailiśmy się do przemocy i nienawiści 11.11?

Analizy
Data emisji:
2019-11-13 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:10 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
analizy Agata Kowalska prz y m ikrofonie z nam i telefon icznie Jacek Harłukowicz dziennikarz gazet y wyborcze j wrocławskiego wydania dzie ń dobry w itam na antenie dzień dobry witam wszystk ich i pomy ślałam, że wsp ólnie spr óbujemy czego ś nauczy ć z przeb iegu marsz u narodowc ów, kt óre przesz ły ul icami Warszawy Wrocławia 11 listopad a albo alternatywnie mo żemy te ż po prost u do ść do wn iosku, że ju ż niczego si ę tyc h marsz ów n ie uczymy jedynie t o chyba Rozwiń » n ie trzeba n o właśnie na to liczyłam mówiono słuchaczom, że wydają si ę, że tuta j Jacek Harłukowicz na s na s b ędzie próbował przekonać czy czego ś możemy si ę o sobie dowiedzie ć o innych, ale o ta druga opcj a taka, że może niczego nie nauczyliśmy po prostu si ę do n ich przyzwyczajam y z n imi oswajamy albo o d n ich uciekamy n o dobrze t o mo że spróbujmy zacząć o d Wrocławia, w którym wydarzen ia przebiegły dużo gwałtowniej nie w iem czy jeszcz e była jaka ś r óżnica al e, ale nawe t by ło wi ęcej przemocy n o podstawow ą r óżnicą między Wrocławiem, a Warszawą jest, że par k we Wrocławiu zostało rozwiązane zosta ły rozwi ązane skuteczn ie, a przypom inam tak ą sytuację, że ju ż w rok u ubieg łym, k iedy prezydentem pracowa ł jeszcz e Rafał Dutkiewicz to był ju ż po wyborac h samorz ądowych natomiast Jacek Pytel z prezydentem elekte m on i razem podj ęli tak ą decyzję na pocz ątku, a n ie wydal i zezwolen ia na marszałka te n zaka z uchylił marsz odbył si ę w jego trakc ie zosta ł na wniosek obecne j dl a marsz u przedstawicielki magistratu rozwi ązany natom iast skutecznie pom imo podj ęcia tak iej decyzji manifestujący szl i dale j pol icja w żaden sposób stara ła si ę tego tak du żo mówiło si ę o tym, że ta decyzj a o rozwiązaniu marsz u zapad ła zbyt późno w stosunk u do akt ów przemoc y i agresji, kt óre tam pojawiły w zwi ązku z tym ju ż jak rozochocony realne jest robić, al e jak to przedm iotem pra c procesu sądowego w I instancji sąd rzeczywi ście uzna ł, że ma zosta ło rozwi ązane czy ta decyzja o rozwi ązaniu by ła błędna, bo ta m szereg szereg wskazań magistra do tej decyzji odwołało natom iast t o cieszy t o rzeczywi ście przed tegorocznym marsze m na drug iego toru jego i jeg o zawsze organizują we Wrocławiu te same osoby c i sami ludz ie wzeszłym roku t o był n ie słynne podpalacz kukurydz a Piotr Rybak w tym rok u by ł t o by ły ksi ądz Jacek Międlar w je j trakcie mo żna by ło spodziewać si ę ta m będzie miało to c o roku działają w dzia ło się to sam o Jacek Sutryk z łożył tak ą deklarację zresztą podobn o tak ą samą deklarację byli śmy w Warszawie, je żeli w marsz u b ędzie dochodzi ło do jakichkolwiek wykrocze ń łamania prawa odpalan ia p irotechniki do wznoszen ia ksenofobicznych ras istowskich antysem ickich haseł tak te n mars z zostanie przerwany tak si ę rzeczywi ście sta ło jeg o uczestn icy przeszl i zaledwie 300 m w momencie, k iedy zaczęli odpala ć rac e, a prowadzący g o Jacek Międlar prac ę zacz ął s ączyć swoją n o typową dl a s iebie antysemick ą propagand ę padła pad ło najp ierw ostrze żenia, a kr ótko nied ługo p óźniej padła decyzja o rozwi ązaniu tego marsz u i policja po prostu tę t ą tą decyzj ę wprowadzi ła w życie przy okazji t o, jeżeli chodz i o jakąś nauk ę krajową tak ą refleksję, że prze z w iele la t s łyszeliśmy również ze stron y policji za teg o typ u marsze pom imo tyc h oczywistych przypadk ów łamania praw a, a wnoszen ia n iezgodnych z prawem okrzyk ów odpalan ia pirotechniki nie s ą przerywane uwagi na obawę, że mog ą przerodzi ć się zam iast ta r zawsze brał te n argumen t tak że za czasowe rozpierzchły si ę p o mieście zacz ął demolować Otóż we Wrocławiu do niczego takiego n ie dosz ło w ci ągu 20 minut o d wydan ia o d zakomun ikowania prze z policję zamach zosta ł rozwiązany proszę si ę rozej ść oczywi ście na początku by ło troch ę spięcia, bo niektórzy kr ew cz y uczestn icy marsz u postanow ili ich po prost u zmierzyć z politykami użyto armate k wodnyc h je śli nowe stad iony t o polecam w internecie jest bogat a, a dokumentacj a teg o na Facebooku GazetyWyborczej Wrocław jes t do odszukan ia f ilm, który był kręcony przyznanych prze z naszyc h dz iennikarzy dokładnie na l inii, gdz ie sta ła policja i czo ło marsz u widać tam ile by ło os ób tak mn iej wi ęcej we Wrocławiu trudn o jes t oszacować jak mam zawsz e problem my ślę, że nie wi ęcej niż 2000 nowoczesna by ło na pewn o znaczn ie mniej podobno znacznie mniej ni ż w latach ubieg łych i cho ć w ubiegłym rok u dobrze to czas na chwilę zostaw iamy Wrocław przenos imy si ę do Warszawy, kt óra w mediach by ła op isywana jako m iasto, w którym mars z przebiegł be z większych incydentów, kt óre realnie tak ie by ły tak ie by ły komentarz e med ialne im wg w ładz miasta zebra ło się 47  000 osób wg organizator ów 150  000 tak czy siak n o na pewno było wi ęcej niż 2000 osób zaczynaj ą si ę na ile tutaj ta zasad a, że n ie mo żna rozp ędzić t łumu 47 tysięcznego po prostu nie n o niestety n ie jes t prawdz iwa naprawd ę ci ężko mi komentować sytuacj ę w Warszawie na pewn o zupe łnie inne środki s ą u żywane do zabezpieczania no mniejszego marsz u do Wrocławia du żo bardz iej poważniejsze je śli chodz i o du żo wi ększą imprez ę w Warszawie natom iast tutaj byli dl a mnie tak ie problematyczn e jes t jedna k stw ierdzenie, że masz przebieg ły be z zak łóceń rzeczywiście be z większych incydent to zaraz potem powoli się latami, kiedy może ma bardzo korzystn e zakupy c o incydent ów natom iast to cz y marsz niepodleg łości od zawsz e mia ł proble m, czyl i ta grup a takich radykalnych ju ż nawe t n ie narodowc ów po prost u faszystów, kt órzy tworz ą rokroczn ie czarny blok kiedy ś byli szturmowc y tera z autonom icznie nacjonaliści to te środowiska zmieniają nazwę, ale to s ą zawsze c i sam i ludz ie w marszu niepodległości t o c o roku dowodzenie na czarn o niosą z e sob ą flagi z czarnym i tw órcami flag i krzy żami celtyck imi znosz ą hasła antysemickie t o wszystk o zna łem w relacjach osób, które na tym marsz u by ły tak że to no to się n iestety n ie zmienia no w łaśnie tutaj pol icja te ż n ie n ie mówię o rozwiązywaniu teg o marsz u, ale mimo, że w trakcie policja n ie wy łapuje tyc h os ób, kt óre nios ą zakazan e transparent y zakazan e symbole znosz ą te obrzydl iwe okrzyk i tylk o ewentualnie przygotowuj e materia ł f ilmowy później szuka tych tyc h osób, ale nie ma takich natychm iastowych reakcj i odb ierania transparentów to jes t możliwe, al e zupełnie innym przypadk u, k iedy demonstruj e mars z równości i kto ś n iesie flag ę z tęczowym Orłem t o wtedy okazuj e si ę odebran ie tej flag i jes t możliwe pol icja zatrzymuj e takie osob y i zawoz i na kom isariaty natom iast przypadk u marsz u niepodleg łości w Warszawie wy łącznie obserwuj e bez Real chc e t e n iestety widać cz y tuta j bardz o różne podej ście, bo t o kwest ia nie dotyczy teg o nawet, że t e osoby po pół b iedy, gdyb y rzeczywi ście policja pr óbuje wprowadzi ć mon itoring tyc h os ób, które idą z tymi wnoszą zabron ione hasła cz y nios ą te transparent y, a p óźniej w jak i spos ób próbowała je za to ukara ć, ale prze z pami ętamy, że k ilka la t temu, kiedy dosz ło do teg o najwi ększego skandal u, k iedy autonomicznych nacjonalist ów i szturm owc y po raz pierwszy pojaw ili się z has łami o Europie białej lub bezludne j z krzy żami celtyck imi antysem ickimi hasłami no zdaje si ę do tej por y policji n ie uda ło się ustalić co t o byl i ludzie to wsty d przed n im za t o nie za n ie zosta ły z nich niż statku z tym i incydentami n ie został ukaran y n ie poci ągnięty do odpowiedzialności t o powoduj e t o, że na ka żdym kolejny m marszu niepodległości tyc h ludzi jes t wi ęcej taka sytuacj a we Wrocławiu, kiedy już normaln e jest, więc mniej, bo jezioro tuta j mówi wokal wskazywan o, że ma na marsz u w Warszawie by ło mniej ludzi ni ż zwykl e nawet kto ś policzy ł, że n ie uda ła się zbi órka na marsz nie tylk o zebrali 15 % teg o c o sob ie zakładali naprawdę nie czuje si ę na si łach porównywania przeczyta lepsz y czy Warszawie było wi ęcej czy mn iej z pewnością mn iej ludzi niż ro k temu, kiedy t o by ła setn a roczn ica odzyskania niepodleg łości tak, ale na czele szły w ładze publiczne czy by ł ten blog blog tak i poseł targ i pokazuj ące ca łe wydarzen ie natom iast nawet je śli mia łoby by ć ta m 47  000 osób to jes t potężna grup a tak Jura, które idzie prze z miasto rozum iem, że policja mo że mie ć r óżną taktykę zwalczan ia tego co niedobrego dzieje si ę na takich marszach nie mówią w oczach samych marż są ta m komu n ie n ie bron i manifestowa ć i ść tak d ługo, dopóki n ie mamy prawa, ale nie w iem, jak ą taktykę ma w Warszawie trudn o ją t ę taktyk ę na pewn o poznać, bo jes t n iewidzialna chciałem tera z jeszcze 1 zapytać przed marsz a mi przed 11 listopada tuta j stud io TOK FM w Warszawie by ł przedstaw iciel Rzecznika Praw Obywatelskich, kt óry tłumaczył, że z przygotowaneg o prze z b iuro rzecznika raport u na temat Wrocławia i na tema t marsz ów we Wrocławiu jasno wyn ika, że uczestnicz ące w n im ludzie czuj ą si ę w mie ście na co dzień obc o czuj ą si ę sfrustrowan i niechciani przyjeżdżają z o ściennych gmin pracują, a pote m wracają do s iebie i codziennie nie czuj ą, że Wrocław jest m iastem, a tego 1 dnia cz y się w n im wspaniale ja k u s iebie i WOS w efekc ie RPO przekonuje, że należy jako ś wyj ść naprzec iw ty m potrzebom i frustracj ą, a n ie tylko zakazywać c o o ty m, my śli Jacek Harłukowicz rzeczywiście te n na rapor t Rzecznika Praw Obywatelskich na kilka dn i przed 11 listopada by ł we Wrocławiu prezentowane n o i pracown icy biura RPO pokus ili się tak i socjologiczne re uczestników teg o marszu zresztą to dl a mn ie bardzo c iekawy i tak i oczywisty no al e cz y słuszne, al e czy s łuszne w rekomendacjac h czy należycie zaopiekowa ć Tyma ty m uczestn ikami teg o marsz u n o na pewno myślę, że każdy należy zaopiekować natom iast my ślę, że nowe lat obserwacj i tyc h środowisk kt óre, które id ą w tyc h marszach nocnego ja zauważam, że s ą ludz ie rzeczywi ście bardz o często c o najmniej n iedoinformowani nawet nawe t w tematyc e, którą starają si ę na ty m marsz u cz y promować czy c o świętować n ie wiem pan i zapyta, jak i dokładnie b iuro Rzecznika Praw Obywatelskich w mia łoby pomysł w jaki spos ób now i posłowie zagospodarować tak o t ę zaleg łość tema t o tak ich o tak ich hasłach tak ich has ło zagospodarowan ia m łodzieży, która cz y to man ifestuje si ę uczy po ul icach tak dale j no no już kiedyś by ło słychać n ie wiem n o naprawdę t o n ie chcia łbym, cho ć dyskusj i socjologiczne tak Jacek Harłukowicz dziennikarz gazety wyborcze j z Wrocławia bardzo dzi ękuję za spotkan ie ko ńczymy analizy cza s na informacje po nich kultur a Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA