REKLAMA

Lasy Państwowe dobrze opłacają siebie, ale już nie drwali?

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-13 21:20
Prowadzący:
Czas trwania:
35:38 min.
Udostępnij:

Z jakimi problemami zmagają się przedsiębiorcy leśni? Jaka - ich zdaniem - jest przyczyna konfliktu z Lasami Państwowymi?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ch ór Radia TOK FM 3 minut po godzinie dwudz iestej pierwszej wieczór Radia TOK FM dzi ś w środę 13 listopada trzeb a zdobyć wiedzę m ówi Paweł Sulik dz isiejszy wiecz ór wydaje Małgorzata Łuczyńska real izuje Lidia Prądzyńska, a m y proszę państwa od samego końca pow iem c o przygotowali śmy dla państwa po godz inie dwudz iestej trzec iej po wielu tygodn iach przerw y wraca ulub iony program niektórych s łuchaczy w spłacie kredyt u FM program, w którym mo żemy jak w Rozwiń » lustrze przejrzeć f ilmy polskie społeczeństwo lo s Polandos, czyli n iepolski punk t w idzenia dziś mongolski punk t w idzenia ta k tak proszę państwa nie przysłużyli si ę państwo mongolsk iej punk t w idzenia nasz go ść pani ju ż Geralta gad y urodziła się łan Bator i m ieszka w Polsce o d k ilkunastu la t obserwuj e przem iany w Polsce ze swojej własnej perspektyw y, kt óre na pewno b ędzie dl a państwa czeka na s lo s Polandos powinien dwudziesty trzec ie po godzinie dwudz iestej drugiej b ędzie z nam i Anna Hanką i Barbara Barska, a to dlateg o b ędziemy rozmaw iali o ty m jak rozmawia ć z sen iorami o śmierci to po godz inie dwudz iestej drugiej, a za k ilka chwil wr ócimy do temat u, który przed informacjami państwu pr óbowałem jako ś zanocowa ć Otóż mieliśmy nie tylko w rad iu TOK FM dziesiątki mo że setk i rozmów o les ie lasac h państwowych o ty m, czym jest las czym jest Puszcza czym jes t przyrod a o żywiona, którą wart o chronić ocz y jest przyrod a t o stroj e wart o korzystać z rozm ów w les ie w Polsce by ło tak d ługo a ż Unia Europejska się w te rozmow y postanowiła wyłączyć w momencie przej ęć w środku Puszczy Białowieskiej, ale jest grup a ludz i, która została mo im zdaniem zupe łnie pominięta podcza s tyc h rozm ów prawie trzydz iesto tysi ęczna arm ia ludzi, kt órzy zajmują si ę tą najcięższą prac ę w lasac h państwowych n ie są pracown ikami lasów państwowych, ale to on i wykonują najci ęższą prac ę s ą najgorze j op łacani s ą trochę symbolicznym przyk ładem teg o jak m y jako spo łeczeństwo stracili śmy kontrol ę na d nale żącymi do nas w łaśnie do decyzj i spo łeczeństwa lasami, które s ą w Polsce przypomnę t e spraw y 14 powierzchni kraj u pa n Waldemar Spychalski Stowarzyszenie przedsiębiorców leśnych w Gołuchowie będzie za kilkana ście minut pa ństwa go ściem dzięki tem u, że swoj e pa ństwo Radia TOK FM, ale w zakresie wiele Radia TOK FM t o na pewno też z tego powod u, że mam y zupe łnie za darmo ksi ążkę na g łos Ikar legend a Mietka kosze auto r Maciej Pieprzyca czyta Dawid ogrodn ik wiecz ór Radia TOK FM słuchamy Radia TOK FM wieczór Radia TOK FM jeszcze ra z dobry wiecz ór mówi Paweł Sulik w naszy m studiu Waldemar Spychalski Stowarzyszenie przedsiębiorców le śnych dobr y wieczór dobr y wiecz ór pan ie redaktorze dobry wiecz ór wszystk im s łuchać krajow a izba gospodarcza zorganizowała on 2 tygodnie tem u debat ę na tema t gospodarki le śnej w Polsce i sytuacji bran ży leśnej wzi ęli w n ich udział przedsi ębiorcy le śni przedstawiciele adm inistracji las ów pa ństwowych instytucji związanych z le śnictwem podcza s teg o spotkania powiedzia ł pan, że w dyskusji o lasac h i przyrodn icy le śnicy zapominaj ą o istnieniu 1 gatunku za gron ie zagro żonego wygini ęciem Homo Pilar GUS, czyl i drwal a pospol itego to proszę pisa ć teraz słuchaczom s łuchaczką jak taki jak wygl ąda jak działa tak i Drwal pospol ite w łaśnie nale żałoby t o rzadki gin ący obecnie gatunek naszyc h lasach przybliżyć n ie tylko słuchaczy, al e w ogóle si ę cały odpis, gd y pracown ik las ów państwowych, bywa że jes t jeszcz e pracownikiem las ów pa ństwowych, al e wi ększość tych drwal i jest zatrudn iona w prywatnych przedsi ębiorstwach le śnych zwanyc h w bólach zwanych te ż f irmami le śnymi to wygląda, wi ęc tak że le śnicy przygotowują pak iety zadaniowe i t e pak iety zostaj ą og łaszanych przetargac h do przetargu startują f irmy prywatne właśnie t e, które wspomnia łem on e z kolei do wykonan ia tyc h zada ń zatrudniaj ą drwal i m. in. oczywi ście, bo potrzebni s ą jeszcz e inni pracown icy z ilu w Polsce jest drwali w te n spos ób zatrudnionych mniej wi ęcej szacunkowo samyc h drwali nie w iem, bo nikt tak ich statystyk zapewn ienie prowadzić, ale szacuje si ę, że w lasac h państwowych pracuj e oko ło 6000 prywatnych f irm r óżnej wielkości n o i zatrudniaj ą te f irmy oko ło 30  000 pracowników t o dlaczego cz ęściej, ale n o tak to c o cię pan powiedział że, że t o jest gatune k na wyginięciu cieszyć c o takiego się dz ieje jak zm iana zachodz i na tym rynku, że pan, m ówi że mam y problem n o proble m mamy na ca łym rynku pracy n ie dotycz y o n wy łącznie us ług le śnych wiemy c o się dz ieje w ciągu ostatn ich par u la t wszystk ie f irmy mają problemy z e znalez ieniem ludz i do prac y i właściciele tyc h firm przedsiębiorcy starają si ę zabiega ć o pozyskan ie pracowników dla s iebie swojej branży swoj e f irmy argumente m głównym s ą jedna k pieniądze t o znaczy ile dan a f irma mo że zaoferowa ć pracownikowi pracown icy id ą tam wie lep iej płacą dochodz i do teg o jeszcze 1 czynnik czynn ik komfort u pracy obecnie bardz o ważny, bo n ie tylko zarodek si ę dzi ś l iczy w les ie wbrew temu co si ę na og ół, mówi że jes t świeże pow ietrze ptaszk i śpiewają m i w og óle tak i, jakb y ra j to prac a jes t ci ężka bardz o niebezpiecznym przed e wszystkim warunk i pogodow e są zm ienne, a prac e wykona ć trzeba jeśli si ę nie wykona n ie b ędzie pieniędzy, wi ęc ludz ie, którzy n ie lubi ą tak ich warunk ów, które zapewne nie zapewniają pe łnego komfort u szukaj ą sob ie, gdzie indziej zaj ęcia i cz ęsto znajduj ą zaj ęcie w du żo lepszyc h warunkac h i lep iej płatne st ąd tak trudno jes t na przedsi ębiorców le śnym zatrzyma ć naszyc h pracowników, a w og óle prawie niemo żliwe pozyska ć nowych to ktoś mo że prowadzi ć trzeb a więcej p łacić ile zarabia zazwycza j ktoś, kto pracuj e jak o Drwal w Polskim lesie tak i pracownik dl a pow inien zarabia ć na średnią krajową jest t o absolutn ie mi absolutne m inimum prz y wykonywan iu n iebezpiecznej ci ężkiej pracy natom iast środki, jak ie przedsi ębiorcy otrzymuj ą od swo ich zleceniodawców, czyli o d las ów państwowych są zbyt sk ąpy, ab y ty m wymagan iom sprosta ć bezpośrednio znacz y, przek ładając koszt cz y cz y kwot y, kt órą otrzymuj ą od le śników za godzin ę prac y tak iego rywal a, przeznaczaj ąc bezpo średnio dl a pracownik t o troch ę wygl ąda inaczej, żeby w ogóle wyjaśni przybli ża te n tema t, ponieważ a ż do ludz i zor ientowanych jak wygląda zarobe k drwala i w og óle kim s ą trwal e NATO nale ży powiedzie ć jak w jak i spos ób pieniądze trafiaj ą do k ieszeni Drwal leśnicy dysponuj ą tzw. katalogi pracochłonności i ni żej katalog iem nor m czasowyc h jest ksi ążka, kt órej są zap isane poszczeg ólne czynno ści, kt óre przedsiębiorca, kt óremu zleca się on e prac y, a konkretnie już te n trwa mus i wykona ć zgodnie z e zleceń i t e czynno ści s ą tylk o op isane r ównież ka żdy z tyc h czynności jes t przyp isana wartość czasowa ilo ść czas u pracy niezb ędne dan ą czynno ść wykonać o d pocz ątku do ko ńca na podstaw ie teg o czas u oblicza si ę dorobe k drwal a czy ewentualnie życzenia dl a f irmy, a wi ęc cza s pracy potrzebne do wykonania jakie ś konkretn e czynno ści np. przygotowanie metra sze ściennego wa łków drewn a raz y stawka godzinowa tak si ę zresztą dzieje w innych bran żach, bo w iadomo, że nawet, je żeli przygotowujem y dokument y na przetar g, żeby te n przetar g ogłosi, żeby sami wykonawc y to trzeba zrobi ć tzw. kosztory s inwestorski w tym kosztorysie w łaśnie są takie pozycj e jak cza s pracy przew idywany kosz t jednostki czasowe j godz in zwykl e t ą jednostk ę czasow ą ten tylk o godzinę koszty godziny b ierze si ę cen y rynkowe j, bo to może w różnych rejonac h kraju cen a rynkowa jes t inna poza tym zależy t o b ędzie r ównież w branży są bran że, gdzie ludzie zarabiają wi ęcej za godzin ę trzeb a kalkulować wyższe kwot y i tak ich, niemniej zale ży te ż t o r ównież m. in . o d stopnia z łożoności te j prac y cz y jak tutaj m ówimy o rywalu o d stopn ia zagro żenia, jak ie wykonywan ia tych czynno ści twar z, a w lesie naprawd ę tych zagrożeń spor o, a czy pa ństwo jak o przedsiębiorcy n ie bior ą udział w negocjowan iu raze m z lasami państwowymi teg o ile pieni ędzy b ędzie przeznaczonyc h na daną czynno ść do wykonan ia w les ie prze z drwali no właśnie tuta j chyba jes t sedno problemu je śli w ogóle mo żna tak nazwa ć problemu, który ci ągnie się od w ielu la t, że nie mo żemy si ę w ty m temac ie dobrz e porozumie ć m y przedsi ębiorcy, zw łaszcza zrzeszen i w stowarzyszen iu przedsiębiorców le śnych pow iatu reprezentuj e w ielokrotnie wyst ępowaliśmy do naszyc h zleceniodawców pracodawc ów leśników z inicjatywą tato proszę pan jeszcze chyb a do m inistra też pa ństwo tak czy nawe t prem iera pa ństwo pisali l isty były takie l isty skor o nie mogli śmy na niższym szczebl u do ść do porozum ienia pr óbowaliśmy r ównież pyta ć wyżej czy niemo żna tuta j zaradzić sytuacji, al e do tej pory t o wszystk o pozostało bez odzewu w zwi ązku z ty m m. in . dlateg o tutaj jestem, ale wie pa n, gdyby m by ł lasami pa ństwowymi tobym powiedzia ł tak ze względu na t o ile ta m liczymy i b ędziemy płacili przedsi ębiorcy w leśnym to one i tak, chcąc n ie będą musiały to zrobi ć, bo t o jes t sytuacj a niesymetryczne, k iedy lasy państwowe oznaczają, że taką czynno ść p łacimy tyl e jak rozumiem my wszysc y jak o społeczeństwo oddali śmy laso m państwowym gospodark ę le śną i nie ma się do czego ś do kog o odwołać t o hulaj dusz a piekła nie ma t o państwo nim jako przedmioty n ie mogą zrobi ć żadnego krok u muszą wykonać prac ę za albo albo nie ani alb o nie podjąć wykonane j pracy jes t tak tak i uk ład, że ta k w tak i układ prze z całe lat a, a czy to nie by ło kiedyś także las y państwowe same wykonywa ły kiedy ś t e czynno ści, kt óre tera z przedsi ębiorstwo Leś us ług le śnych wykonują n o tak dok ładnie w latach dziewięćdziesiątych mieli śmy tzw. prywatyzacj e w lasac h wynikało z teg o, że lasy sta ły na kraw ędzi bankructwa, ponieważ koszt y by ły tak olbrzymie, że kwoty uzyskiwane z e sprzedaży drewn a n ie pokrywa ły tyc h koszt ów i no t o by ło tak pow iem bardz o pomys łowe posunięcie z e strony Leśnik zresztą udan e posunięcie pozbyt o si ę z las ów kilkadziesi ąt tysi ęcy ludz i w łasnych pracownik ów, którzy wykonywali te prac e będą zatrudn i na etatach be z odpr aw wynikające z e zwolnień zb iorowych, bo tak ich zwolnień n ie by ło natomiast koncepcj a polega ła na ty m, że ci pracown icy zwaln iali si ę sami w łasną pro śbę zakładali firmy tzw . b óle o to, żeby jak o prywatn e jednostk a gospodarcz a współpracować z losam i na zasadz ie umów-zlece ń tak je śli chodz i o przetarg i to t o już by ł późniejszy okre s, k iedy nas jak o Państwowa f irma prace musia ły zleca ć na przetar g czy rozej m ot o mamy do czynienia w sytuacj i, k iedy las y państwowe t e najci ęższe robot y n ie wykonuj ą wykonują je przedsiębiorstwa, al e t o las y państwowe ustalaj ą warunk i, kt órych Niewiem cz y, w kt órym mógłbym okre ślić jako rynkowe n o chyba z 1 strony tak skoro pan, m ówi że pona d 6000 takich f irm tak, kt óre między sob ą konkuruj ą, która tani t o zrob i, a las y państwowe zacieraj ą ręce mówią no to nam to tylko graj, bo chyb a mamy mn iej zap łacimy za uzyskanie tej same j ilości drewn a WEK tak pan ie redaktorz e dokładnie tak by ło do te j por y, al e ostatnie 2 lata zm iany na rynku, kt óre wspomnieliśmy na pocz ątku sprawi ły, że sytuacj a si ę diametralnie zmieni ła tutaj proble m powsta ł jeszcze wi ększy ni ż do te j pory, ponieważ le śnicy, jakby teg o n ie dostrzegal i, że nie da się w te n sposób podchodz i do temat u cen a rynkow a za nasz ą us ługę nigdy nie kształtowała się w ramac h wolneg o rynku, bo c o rynkow ą kształtują r óżne ofert y cenowe i to najwyższa t o najni ższa na przetargac h na t e pak iety, kt óre le śnicy przygotowuj ą dla przedsiębiorców było zawsz e tak że, owsze m, niższa cen a niż zak ładana w kosztorysie nadle śnictwa jak najbardz iej tak natomiast odrobin ę wy ższe nawe t rzeczywi ście czasam i chodzi ło promile t o absolutn ie nie, wi ęc jeżeli prze z lata w te n sposób t o się odbyw a, a przetargi dla odbywaj ą się c o rok u, bo przedsiębiorcy startuj ą zwykle c o ro k na nowy przetar g na nowe pakiety no to, b o na dłuższą metę n ie możemy mówić o żadnej cen ie rynkowe j tylko o cen ie r óżnie kształtowanej w k ierunku w dół no i doszli śmy do dn a, poniewa ż z tyc h środków, które w tej chw ili le śnicy oferują przedsi ębiorcom za us ługi leśne n ie jeste śmy w stanie op łacić godz iwie ludz i, którzy no raz zas ługują na godz iwe wynagrodzen ie z racj i ich n iebezpiecznej ciężkiej prac y odważy maj ą mn óstwo innych ofer t na rynk u du żo ciekawszych i nikt n ie wstan ie zatrzymać, ale jest realn a realn a mówi pa n o ty m, że ta z kolei, że jest taka du ża jest zauważalny jes t po prostu ludzie n ie chc ą pracowa ć jak o trwale oczywi ście jes t zauważalna i sam i leśnicy też ju ż widzą staraj ą si ę nawe t pomaga ć wychodzi ć naprzec iw tym, że problemy w ty m, że przedsi ębiorcy s ą bardz iej elastyczni poza tym są na p ierwszym fronc ie, jakby tom y w p ierwszym rzędzie odczuwam y braki n iedostatki na rynk u prac y natom iast dopóki przedsi ębiorca jes t w stanie wykona ć zadan ie jakim ś cude m, dokonując wyczyn ów prawie ekw ilibrystyki innych, al e zgodn ie z prawem n ie zawsze no w łaśnie oszczędza mo że na r óżnych rzeczach, ale tu by ło tak zawsz e, że jeśli nasz a us ługa by ła tańsza to często przymyka ły ok o na pewn e nieprawidłowości to na czym mo żna w tym b iznesie oszczędzić jak i zastanawia coś na sprzęcie nie n o bo mus i być wszystk im można r ównież na sprzęcie, bo w iadomo, że stary sprz ęt używany kosztuj e taniej jes t jeśli dokonuj e zakup u nowe j maszyny wydaj e wi ęcej pieni ędzy i amortyzacj a b ędzie wyższa mus i więcej zarabia, więc płacić jeśli kupię star ą u żywaną maszyn ę i jes t w stanie naprawia ć t o wtedy moj a inwestycja jes t mniejsza n ie musi a ż tak dużo pieniędzy narobić t ą maszyn ą, żeby odzyska ć wy łożone kwot t o oraz no ale dla nowyc h odzie ż ochronn a biuro kaski rękawice t e wszystk ie rzeczy pocz ątki początki prywatyzacj ę tak wyglądały nie było jeszcz e w naszyc h lasach FSC PSC, czyl i tych f irm, kt óre certyf ikuje prawd a, kt óre udzielają certyfikat ów na drewn o laso m państwowym wówczas n ikt tak bardz o się przep isami BHP n ie przyjmowa ł w lasach pracowa ły t łumy pracownik ów le śnych głowicach drel ichach cz ęsto nawe t podartyc h bez kask ów, b o tak naprawdę się n ie przyjmowa ł czasem weszliśmy do Unii wymagan ia wzrosły jeste śmy w Europie sieć n o i w iadomo t o bezpieczeństwo zacz ęło bić Ross wi ększe znaczen ie cora z wi ęcej ludz i interesowało si ę ty m w jaki sposób pracown icy le śni s ą wyposa żeni i ich praca odbyw a si ę zgodn ie z przep isami prawa prac y Państwowa Inspekcja Pracy r ównież przeprowadza kontrol e wielokrotnie to też miało swój wp ływ na popraw ę warunków pracy tyc h ludzi, n iemniej oczywiście wi ąże się z kosztam i, a koszt y trzeb a pokryć zarobionymi pieni ędzmi tymi zarob ionymi pieni ędzmi za sprzeda ż drewna dysponuj ą wy łącznie nas i zleceniodawcy oczywiście oni t o drewno sprzedaj ą pote m dzielą zarobione kwoty o d nich zale ży ile przeznacz ą na jak i cel na te n ce l zwany sektore m prywatny m us ług le śnych przeznaczają w tej chw ili stanowcz o za mało dlateg o powstał powa żny proble m ale jaki maj ą argumenty las y państwowe, kt óre mówiono n ie b ędziemy wi ęcej więcej p łacić za za te usługi to gdz ie są argumenty t o myśmy m ieli w radzie wielokrotnie dyskusj a o lasac h pa ństwowych nie do ko ńca przejrzysty m przedsiębiorstwie dzia łającym nie do ko ńca przejrzyście w ty m sens ie, że gołym okiem wida ć by ło olbrzymie wydatki cz y nawe t drogie samochod y cz y na siedzib ę 12 trzecią, al e ja co pa ństwo s łyszą, kiedy państwo m ówią powinniśmy dostawa ć więcej pieni ędzy za t e usługi, a t o jako odpowiadają las y państwowe odpowiadają bardz o log icznie, że n ie maj ą wi ęcej, bo wszystkie środki rozdysponowa ł ją przecież t o jes t f irma Państwowa ani tego nie chow a do k ieszeni, wi ęc wydaj ą i wszystk o jest ew idencjonowany nie ma tuta j do ukrycia i t o zdradz a z kole i przedsiębiorcy cz y inne osoby zainteresowane tym co si ę w zasadz ie zarzucają n p . że leśnicy by ć mo że za du żo zarabiają dlatego n ie starcz a im pieni ędzy na us ługodawców n ie uważam, że s ą po prostu m ity i jako przedsiębiorca stanowcz o chc e tuta j wyja śnić ten tema t, bo by łbym po prost u hipokryt ą, gdyby m uwa żał inaczej dobrz e prosperuj ąca f irma powinna godziwie wynagradza ć swoich ludzi je śli ludz ie odpowiednie kwalifikacje to trzeb a p łacić, wi ęc Leśnik Polski zarab ia średnio wg statystyk samych las ów pa ństwowych oko ło 2 średnich krajowyc h, al e ja wsp ółpracuję również le śnikami niemieckimi, bo moja firma r ównież dzia ła w Niemczech Leśnik niemiecki zarab ia 2 × więcej od polsk iego, a p łacą leśnicy n iebiescy kilkakrotnie powtarza ł k ilkakrotnie więcej za t e same tra s i może drewn o ta m, które sprzedają, którego t o drewn o uzyskuj ą swój dochód kosztuje t o sam albo ryne k Europejski n o tak, al e w takim razie jeśli już pa n sięgnął pa n loggie no t o las y w Szwecji np. borykaj ąc si ę jakiś cza s tem u odp ływem pracowników zacz ęły jak pami ętam zatrudniać ludz i z Polski n ie z Litwy z kraj u z Rumunii te ż pracowników to mo że w Polsce będziemy ten sa m proces pojawią si ę pracown icy z zagranicy, kt órzy zate m niewielkie pieni ądze b ędą pracowa ć jak o trwale ju ż się pojawiaj ą now i przedsiębiorcy staraj ą si ę z ka żdej stron y uzyskać jak ąś pomo c, al e rozwiązaniem moi koledzy zatrudn iali k ilkakrotnie pracownik ów z Ukrainy tak trzeba powiedzie ć, że tuta j sam e prawa obowi ązują co ona naszy m rynk u prac y w zwi ązku z naszym i w łasnymi pracown ikami Polakami je śli Ukrainiec b ierze do Polski to o n też rozgl ąda za lepszą ofert ą i 2 jak smakuje prac a w lesie czy m to grozi wie ile mo że za t o prac ę otrzymać wynagrodzen ia i wybiera tam, gdz ie lep iej w zwi ązku z tym nie bardzo możemy liczy ć na Ukrainie, zwłaszcza że niedługo b ędą mogl i swobodnie za t o by ć zatrudnieni w Niemczech be z w iz i prawdopodobn ie wybiorą tamte warunk i prac y, al e ci ężka sytuacj a drwal i ona wydaj e mi si ę ju ż by ła w 2015 roku gdz ieniegdzie, bo opisywana pani ta uderz y w Szczecinku, ale trzeb a w Szczecinie by ły protest y demonstracje pełnią takie zdj ęcie w łaśnie ludz i na ulicy, a z p isarkami i i to jednak to jedna k rozw ój niedojrzałego efekt u tak właśnie w ty m rzecz, ponieważ my teg o n ie rozum iem jako przedsiębiorca nie rozumie teg o r ównież nas i pracown icy my przedstawiamy le śnikom bardz o rzeczow y argumen t pokazujem y ile kosztuj e robimy tak ie nawet specjaln e kalkulatory ile wychodz i z te j kwoty, kt órą leśnicy przeznaczaj ą za norm ę godzin ę prac y naszego pracown ika po odl iczeniu koszt ów jego zatrudnienia dla sameg o pracown ika ile zostaj e ile nale żałoby p łacić f irmie, gdyby śmy chc ieli przynajmn iej utrzyma ć utrzyma ć dlatego pracown ika pas y minimalną podczas góry w iemy, że teg o trudneg o zawod u nikt za pase m minimalną wykonywał n ie b ędzie były protesty, bo t o by ło akura t przed wyboram i, więc liczyli śmy na to, że cho ćby z teg o wzgl ędu le śnicy b ędą bardz iej elastyczn ie do samego ko ńca oczywi ście rozmow y Dyrekcji generalnej las ów między przedstaw icielami przedsi ębiorców, kt órzy przyznam szczerze ca ły czas t o wtedy podkreślałem dobr e w ty m udzia ł chcieliśmy za wszelk ą cen ę zapob iec demonstracjom, bo n ie na ulicy powinni nasi pracownicy szukać chleba, bo nie s ą czasy prawd a żyjemy zupe łnie innym kraju ustroj u pami ętam jeszcz e dawny czas dl a niej Angie wartą Poznań z dawnymi czasam i o tyl e n iebezpieczne, że k iedy, gdyby śmy rozmawiali 40 lat tem u zastanawiali śmy się, żebyśmy si ę zastanow ili jak funkcjonuj ą las y państwowe toby śmy powiedzieli, że zajmuj ą się ochron ą pozyskanie i t d . i t o by łaby prawda tera z w trakc ie pan a rozmowy część słuchaczy racze j myśli sob ie ch a t o teraz las y państwowe zajmują się ty m wszystk im poza pozyskaniem o ty m, że pa ństwo zajmuj ą i te n podział wydaje mi si ę, bo n iby jes t pocz ątkiem albo n ie wiem albo n ieustaleni do innych zasa d teg o podzia łu, kto robi ta m brudną robot ę alb o ci ężką robotę zacz ęliśmy kilka wątków n ie równoważy on e pozwoli ć skończyć, chociaż poz iom olej u, żeby nasi s łuchacze się n ie pogubili z ostatn i w ątek tych protestów wyliczyli śmy dok ładnie, że docelow o w leczn icy pow inni zwi ększyć środki przeznaczone przynajmn iej na prac ę prz y pozyskan iu drewn a jakieś 30 % nie proponowaliśmy tak iego wzrostu od razu wiedzieliśmy, że to zby t duży sko k ale, żeby stopn iowo w ci ągu najbliższych lat do teg o celu d ążyć wysz ło to bardz o prost y do projekt u, kt óry powsta ł ju ż 2010 roku pod egid ą Dyrekcji generalnej zresztą zosta ł tzw. zesp ół zadan iowy cz y dyrektorz e generalnym, który sk łada się zar ówno leśników jak i przedsi ębiorców i zesp ół za zadan ie policzyć, jak a jes t m inimalna stawka godz inowa, którą powinna otrzyma ć firma Leszno, żeby ona mog ła z tej stawk i po legalnym zatrudn ieniu pracown ika i spe łnieniu wszystk ich warunków teg o zatrudn ienia zapłacić pracown ikowi przynajmniej p łacy m inimal uzgodn iono wtedy 20 z ł oko ło 20 dwudziestego z łotych za godzin ę ora z Pilarz n o i okaza ło się, że w tamtyc h czasac h t o m ówię o 2011 roku to dlateg o rok u obliczone w ówczas las y p łaciły 1415 maksymalnie z łotych za godzinę pracy w te j swojej kalkulacji w kosztorys ie tak ą kwotę umieszcza ły godz i, więc wiadomo, że trzeb a by ło dodać przynajmniej 30 %, żeby uzyskać 20 pan dyrekto r bardz o zr ęcznie rozwi ązał proble m ekonom iczny rozwiązują zesp ół owe wyn iki do szuflad p óźniej z roku na ro k m y, pos ługując si ę w łaśnie ty m zestaw ieniem liczbowym jak się wyl icza t ą kwot ę dla drwal a cz y dl a pracown ika przedsi ębiorców leśnych z e stawk i, kt órą otrzymują otrzymuje f irma od las ów i ca ły zdążyliśmy teg o, żeby w ko ńcu t e środki przeznaczam y nasz e us ługi tak rosły, żeby NATO płacę minimaln ą, czyl i wystarczał na przestrzeni la t o d 20112018 roku płaca m inimalna ros ła średniorocznie 3 Coma 2 przepraszam 7 Chomać 4 % podcza s gd y środki przeznaczone te ż rosły, ale o po łowę 3 kom 2 % przy p środki przeznaczone na pozyskan ie zresztą w zwi ązku z ty m zauważyliśmy, że t e w idoki, jakby rozchodzą przeciwn ą stronę i nie ma mow y o ty m, żeby k iedykolwiek, żebyśmy dogon ili z tymi środkami przeznaczonym i na nasze usługi cho ćby płacę minimaln ą, a w iemy o tym, że przecież tem u rywalow i zap łacić wi ęcej i t e protesty nasz e spowodowały t o, że następna ek ipa, bo rz ąd si ę wted y zmieni ł prze z nowy dyrektor generalny na m nasta ł powiedzia ł tak t o jes t niedopuszczalne, żeby Drwal zarabiał tak żałośnie mało, żeby przedsi ębiorca le śny nie nie mia ł pieni ędzy na rozw ój to musi by ć, wi ęc ja teg o dop ilnuje je śli kiedykolwiek los cywili na ulice t o ja sam na czele poprowadz ę poch ód czekali śmy ro k las y c o roku przygotowuj ą zwane prow izorium plan u finansowego, które dowiaduj ą się ile znow u przeznaczaj ą m. in. na us ługi le śne w rok u przyszłym, wi ęc pa n dyrekto r, kt óry negocjowa ł z nam i przed przed protestami ulicznymi powiedzia ł, że maksymaln ie 5 % może do łożyć, ale n ie wi ęcej po roku okazało si ę, że nowy rektor wprowadzi ł do plan u wska źnik wzrost u 5 proc i tak to si ę dalej t o co tak nie b ędzie prze łomu żadnego mo im zdan iem czy pa n w idzi jak pan jes t przec iwnikiem protestów ulicznych, al e rozum iem t o dopóki pilarze nie wyjd ą na ul ice n ie powiedz ą 30  000 ludzi w Polsce za ci ężką naprawd ę ci ężką prac ę dostaj e marn e pieniądze dopóki t o si ę nie i telewizja tego n ie poka że to ja to ta wydarzyła si ę w asortymencie mówią w przyp ływie dobrej wol i stwierdziliśmy, że jedna k będzie wi ęcej p łacili przedsiębiorstwo może tera z pany redakto r n ie zapyta ł jak w poruszającą kwestie 2 lata temu właśnie rozmow a z leśnikami pod cz ęsto był zapraszan y do Dyrekcji generalnej jak o przedstaw iciel przedsiębiorców właśnie porusz ę te n temat drwal i ju ż nigdy więcej n ie wejd ą na ulicy to nam groz i groz i nam co ś o w iele gorszeg o on i po prostu n ie wyjdą w ogóle do prac y, bo im nie b ędzie op łacał, a m y przedsiębiorcy mus imy si ę układać grzecznie z naszymi partneram i, bo chcem y szuka ć kompromis ów wsp ólnych rozwiązań nawet po tylu latac h, kiedy tak niewielu uda ło si ę osiągnąć, ale co z teg o, że m y się dogadam y, a czasam i zmuszen i przez kredyt y wzi ęte na maszyn y cz y inne zobowiązania choćby o t o, żeby utrzymać pracownik ów sta łych, kt órych mam y, żeby kontynuowa ć prac y bez wzrostu środków na nią co m y zrobimy śluz opuszcz ą trwale i teraz kolejna kwest ia, którą chcia ł koniecznie poruszył, bo t o jest powa żne zagro żenie, dlaczego t o jest tak ie wa żne, bo ludzie mówiono przecież maszyn y zasad pracuj ą nawet protestują niektórzy przec iwko ty m maszyno m, że niszczą las prawda, że to maszyn y więcej szkód niż po żytku robią po prostu spo łeczeństwo jes t niedoinformowanie maszyn y zastępują proce s ludzk ą we wszystkich branżach IT bardz o dobre, zwłaszcza tam, gdzie proce s wyjątkowo ci ężka n iebezpieczna, al e las y państwowe pozyskuj ą ponad 40  000 000 m ³ drewn a rocznie w ubiegłym rok u by ło t o 43  000 000 szacunek ile t e maszyn y z tego pozyskuj ą tzw . a ż 4 zrywają drog i przy pomoc y folderów jes t r óżny od 30 czasem 40 %, ale nie, wi ęc aresz t po prost u ludzie zresztą ludz ie r ęcznie przemocy pilarek t o jest, że panie redaktorze t o jes t oko ło 28  000 000 m ³ drewna przez studenck i rynkom je śli tera z cho ćby połowa tyc h rywal i odesz ła zabrakn ie na pewn o zabraknie c o zrob i Polska gospodark a, bo przecież od drewna zale ży bardz o wiele żeglarzy czekaj ą na drewn o, a nie tylk o ja przecież to drewno sprzedawan e dale j nawet chwili o d nas kupują drewno pona d prawie 1 000 000 m 6 rocznie jest drewn o potrzebn e wsz ędzie nasz a gospodarka bazuj e te ż na tym surowc u w w ielu bran żach nagl e, gdyby śmy sobie wyobraz ili zabrakn ie tego drewn a w cho ćby w części n o t o po prost u mn ie osobiście jes t osobie trudno wyobrazi ć dziwię si ę wyobra źni leśników, że do tej pory sob ie teg o jako ś skuteczn ie niezauważeni wypowiedź ta h istoria, kt órą pan u powiedzia ł o n jest o tyl e zaskakuj ąca, że wszyscy w Polsce wiedzą, że nie w iem po l ikwidacji przekształcenia PGR - ów w ielu ludzi wielu ludz iom si ę bardzo pogorszył jakość życia mieli proble m z tym, żeby odnaleźć nowych czasac h pan m ówi trochę podobne j h istorii, k iedy las y państwowe zacz ęły funkcjonowa ć w łaśnie takim pogran iczu troch ę wolneg o rynku troch ę jedna k rynku, kt óre sam e ustalaj ą, al e o ty m, los ie 3930  000 ludzi mało, kt o w Polsce mówi to jest zaskakuj ące jak pan ze są reklamy są pa ństwem NATO nie zale ży, żeby tema t nagłaśniać, ale to jes t zaskakuj ące, więc na sa m koniec musz ę zapytać czy t o jes t także drwal e pilarze czy t o ich nastaw ienie generaln ie jest tak ie, żeby w łaśnie nie protestowa ć raczej szuka ć innej pracy czy jes t jaki ś taki eto s drwal a co ś tak ie funkcjonuje, kt óre kaza łoby jednak wyj ść na ulice w obron ie swo ich m iejsc prac y jak powiedziałem moim zdan iem n ic takiego ju ż pan nie grozi i nie ma tak iej potrzeby, poniewa ż jes t cytowa łem nawe t n iedawno artyku ł Rzeczpospolitej, gdz ie pa n Wojciech Warski przewodniczący b iznes Centre Club wypowiada si ę na tema t rynk u pracy u na s w Polsce i stw ierdza, że w Polsce w te j chwili jes t do wzi ęcia ponad pół 1 000 000 miejsc prac y to pół 1 000 000 wolnych m iejsc prac y na 30  000 pracowników w bólach t o tak wygl ąda, że ka żdy ma pona d 10 do wyboru, gdyb y nawe t w ci ągu 1 dnia wszysc y postanow ili odejść sytuacj e dramatyczn e dl a przedsiębiorców i uważa, że dl a samyc h leśników, kt órzy n ie doceniaj ą tego zagro żenia, bo wci ąż im si ę wydaj e, że przedsiębiorca stan ie na przys łowiowych uszac h jeszcze jakoś t o robot y wykona i jedn o najlepiej o ty m, świadczą l iczby ta k jak powiedziałem stopn iowo płaca m inimalna wzrast a w gospodarc e krajowej le śnicy nie widzą, jakb y teg o przeznaczaj ą podobn e kwoty wzrost u na us ługi leśne widełki rozchodz ą jak pa n m ówił ja to cały cza s jak o 1 z przedstaw icieli przedsiębiorców pokazuj e na spotkan iach w lasac h pa ństwowych Dyrekcji co się okazuj e od 2 lat przestają zapraszać, bo m y mówimy n o na przyk ładzie arytmetycznym coś tu si ę zgadz a jes t brakuje i co dalej no al e jest tak że w ubiegłym roku p łaca m inimalna wzros ła o pona d 7 % t o znaczy w ty m rok u przewidziano na ten rok w ubieg łym roku 7 % w lasach praktyczn ie zaplanowan o stanowi chyba wzros t 23 %, ale niestety, b o jak mówię na s n ie zapraszają, więc n ie mamy informacji pierwszej r ęki n ie chciałbym tutaj cytowa ć g łupstw w przyszłym rok u jak panu redaktorow i w iadomo p łaca minimalna ma wzrosn ąć o 15 % pona d 15 w le śnicy zaplanowal i w skal i wreszc ie generalnej, bo poszczególni dyrektor byw a trudn e oko ło 0 , 0 taki jest odzew taka jes t reakcj ą na nas z argument oczywi ście tuta j chodz i o oszcz ędność ja rozumie t ę oszcz ędność, bo pa n broni też Leśnik w sam jeste m leśnikiem wydalania potu kolejn a tak a pan szczęście o d lasów pa ństwowych, kiedy media donoszą, że t o nowe samochod y t o nowe siedziby sa m pa n mówił, że średnia pensj a w lasac h pa ństwowych te n jes t naprawd ę spektakularna, wi ęc w ty m kontekście społeczeństwo, bo mówimy o lasac h przecie ż mówimy oczywi ście należy wszystko, bo Boże bądź o d tego zacz ąć rozmow y m imo oczywiście należy jedna k d o do całego społeczeństwa s ą las y państwowe, al e m ówiłem też, że w lasach niemieckich le śniczy niemiecki za ś jeszcze wi ęcej z tym, że je śli chodz i o ilość zatrudn ionych u nas t o zdecydowan ie wi ęcej na przys łowiowy metr sześcienny pozyskaneg o drewn a, czyli wydajno ść, bo n iedawno pan prof . Jerzy Więzik opublikował bardz o c iekawy artykuł w czasopi śmie Drwal i ta m się porusz a temat, gdzie por ównuje kraj e Francja Szwecja Niemcy Polska Czechy, że porównuje si ę ta m ilość zatrudn ionych w lasac h pa ństwowych z ilością wyprodukowanego regionu Polska tam je śli chodzi o ilu pracownik ów lasów po prost u g óruje jes t przodownik sko ńczy t o bierze to n ie jest tak, że przeros t zatrudnienia wyn ika z tego, że le śników zad łuż, b o na grunc ie leśnym tam, gdz ie m y wsp ółpracujemy z leśnikami jeśli resort, a oni maj ą za dużo pap ierkowej roboty i często n ie mają czasu ju ż do teg o lasu i wykonywa ć swojeg o wymarzonego zawodu, kt óry związał si ę zawsze z prac ą w les ie na łonie przyrody an i w kancelarii pap ierami natomiast c o robią pozostali skoro jes t ich na tyc h oczywiście spe łniają zap isy ustawy o lasach, która le śników obl iguje do wykorzystywania te j dzia łalności gospodarcze j, żeby z n iej finansowali inny ce l np. cel ochronny proces y spo łeczne w Niemczech teg o nie ma boleśnie kultu n ie sta ć la s po prostu mus i się sa m finansować, ale ju ż n ie zostaje pieni ędzy na spraw y poboczne u na s nadal tak jest, ponieważ leśnicy s ą do teg o ustawą zobligowa ć ja ci ągle pyta m tylko leśników dobrze, że macie w iele wspaniałych projekt ów zwi ązanych w łaśnie z z e sprawam i leśnymi jako przykład sklepy z dziczyzną 6 SA założona w dziele tyc h projekt ów gospodarstw a węglowe pyta m, gdz ie jes t projek t pensj a godz iwa dl a polskiego drwala, żeby nie uciekł z teg o las no n ie dosta łem na t o pytan ie odpowied ź Waldemar Spychalski Stowarzyszenie przedsiębiorców leśnych bardz o dzi ękuję za dzisiejszą rozmow ę do tematu b ędziemy jeszcz e wracali dzi ękuję bardz o dzi ękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA