REKLAMA

Rozmawianie o śmierci cię nie zabije, czyli karciana gra ułatwiająca mówienie o umieraniu

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-13 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
46:45 min.
Udostępnij:

Informacje o grze można znaleźć tutaj: http://www.ludzieimedycyna.pl/karty-do-gry-pomagaja-rozmawiac-o-odchodzeniu/

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wiecz ór Radia TOK FM 6 minut po godz inie dwudz iestej drugiej s łuchamy Radia TOK FM wiecz ór Radia TOK FM dzi ś środa 13 listopada oraz dobry wieczór m ówi Paweł Sulik w naszy m stud iu go ście pan i Anna Harkowska ścieżkę zdrow ia założycielka fundacj i ludz ie medycyna dobr y wiecz ór na wiecz ór i Barbara Barska uczestniczka senior ów w akcj i program u real izowanego przez Towarzystwo inicjatyw tw órczych eur o dobry wiecz ór dobr y wieczór dziś b ędziemy rozmawiali Rozwiń » być mo że zaskakuj ącej dl a pa ństwa inicjatywie Otóż na stole w studiu Radia TOK FM ps u karty cóż t o za kart y prototyp y prototypy, ale ju ż z moc ą Anna Harkowska tak dobrz e w iecie państwo t o są Carte, kt órych tytu ł brzm i rozmawianie o śmierci n ie zabije i kart y s ą tak g łówną częścią projekt u, kt óry właśnie tuta j Basię rozw ijamy jak powiedziałam są t o prototy p po stworzy łyśmy na razie 40 kart, kt óre maj ą w nasze j intencji u łatwić rozmowy o o ty m, jeste śmy śmiertelni Scheme z k im kom u z kim jest c iekawa teg o te n projek t b ędzie żył oddaneg o w ręce ludzi, ale cz y mamy pewn e intencje mamy pewn e pewne plany c o do tyc h kar t, poniewa ż mn ie interesuje sytuacj a osoby choruj ącej to mam nadziej ę, że kart y bardz o przysłużą si ę osobo m kt óre, kt óre utraci ły zdrowie, które są gdzieś ta m na etap ie jakimś zmagan ia si ę z chorobą, dl a których perspektywa odchodzen ia jes t jakoś bli ższe lu b dalsz a, bo n iekoniecznie bli ższa wcale myślę, że t e kart y mog ą posłużyć specjalist ą, kt órzy też samo t o myślę, wi ęc mo żemy powiedzieć n ie maj ą czase m j ęzyka sposobu umiejętności, by rozmawia ć swym i pacjentam i podopiecznymi, al e mam też nadziej ę, że on e pomogą że, że on e tu te ż pracujem y raze m z Basią w projekc ie sen iorzy w akcji wykorzystan ie OZE w ogóle odr ębna, jakb y cała du ża grup a, kt óra mogłaby z teg o zyska ć już jak og łosiła, że ju ż, że mam y prototypy, że już mam y te n te n t ą pierwsz ą wersj ę, którą rozdajem y do testowania zg łasza się do mn ie różne osob y wysz ło zapraszam też można si ę do mn ie zgłosić i otrzyma ć taki tak i do test ów prototy p tali ę kar t zgłoszeń te ż znajom i nieznajomi, którzy w iem, że chc ą po prostu z bl iskimi o ty m, pogada ć wykorzystać sprawdzi ć nie za n ie za interesowani, jaki jes t jakie ś powodu zawodoweg o nie dlatego wszed ł na niektórych z tych kar s ą pytan ia bardz o szczeg ółowe konkretn e duże pow inienem nasza jak o zastanowić si ę co zrobić z e swoimi organam i po śmierci szantażować tak n ikt kt o, a niektóre s ą tak im bardz o wysok im stopn iu Witek nawe t s ą wr ęcz pytan iami o sen s mojeg o dotychczasoweg o życia kto ś, kto s ą naprawdę naprawd ę wchodz imy w detalac h Basso i te pytan ia w łaśnie chyb a dobrze, że s ą takie z tak zr óżnicowane, dlateg o że tak ie ogólne t o w i wydawa łoby si ę niewiele znaczące mo że daj ą na m dom y do my ślenia, że co ś musimy zmienić w tym swo im życiu n p . b ędzie pytanie cz y chcia łabyś, żeby w ty m w ty m o tak im p óźnym wieku otacza ły si ę grupa przyjaci ół znajomych, żeby śmiała n o to trzeba si ę zastanowi ć cz y jak żyć wcze śniej, bo to m łodzi ludzie czy się młodzi mog ą się mog ą do si ę zastanowi ć jak wcześniej żyć, żeby tyc h przyjaci ół mie ć prawd a kary będzie jak rozum ie wi ęcej, dlateg o że jak kto ś pójdzie porozmawiać przez osob ę samotną starszą t o takie pytan ie w og óle nie ma sens u t o na tak ie pytanie t o odpowied ź oczywi ście w rozmowie z e starszą osob ą t o pytanie jest ju ż niezasadne natom iast w rozmowie z młodszą osob ą, bo on e są nie tylk o sk ierowane do b ędą sk ierowane do os ób starszyc h choryc h prawd a al e wydaje na m si ę, że trzeb a te n temat Otóż tak pow iem mus i przesta ć by ć tematem tab u w rozmowie u nas prawd a w Polsce, bo n ie rozmawiamy na te n tema t rozmawiamy bardz o bardz o trudno jest rozmawia ć w rodzinach o o tym i m y mieliśmy tera z w rodz inie k ilka pogrzeb ów i zapytam swoj ą przyjaci ółkę cz y on a, bo m ęża skr ępowała tak on m ówi s łuchaj nie n ie by ło okazji ja nie wiedzia łam c o ma m zrobić to by ła moj a decyzj a wynikająca z r óżnych innych powod ów przy, al e n ie widziałam co zrobi ć, więc my ślę, że jeżeli takie karty b ędą on e oczywi ście nie do Niemiec i wszysc y będą korzysta ć mam y świadomość, ale mo że w końcu rodz iny się otworz ą progra m, a także pewne rozmow y w pewny m sens ie jak pani słucham t o obraz żyją z tych kar t korzystamy, bo n ie jak słuchana przez ma łżeństwo to właśnie ona odwrac a do niego oddzwon i m ówi Soja może ktoś z Krakowa niezależnego od ran a tak może tego c o oczywi ście do ktoś pow ie, że t o przykre temat y, al e temat t o s ą przykre tem u o Janie Pawle, ale zarazem, stawiając wdrożono w Polsce oczywiście t o co pani Maria Dąbrowska powiedziała, że jes t tak i rodzaj tab u, że się o tym n ie rozmawia to moje zdrowie zgadzam, gdyb y siedzia ł socjolo g wypowiedzenie absolutnie matki to cz y kiedy ś małych społeczności wiejskiej był te n obycza j, że się przygotowywał ludz ie wiedzieli jak ich ubraniach będą pochowan i mieli but y przygotowane to by ło jako ś tak może nie chce ju ż oswojone, al e było jako ś ta śmierć nale żna Oriona było droższe by ła zakrojon a, ale tera z błyszczeć no i jeszcz e s łyszy, że starsze pan ie maj ą przygotowan e w szafie ca ły strój, ale to s ą ju ż pojedyncz e przypadk i chyba ja k ja się odniosę negocjatorów czas u mogę, bo przecie ż tak im przypadk u, kiedy ta rozmowa si ę nie odby ła i pote m ci, kt órzy pozostali w ty m przypadku żona n ie wiedzia ła c o robi ć w sytuacj i w sytuacj i śmierci pogrzebu ja pow iem o 2 takich przypadkach z drugiej stron y z drugiej stron y, k iedy rozmow a mia ła miejsce 1, choć moj e koleżanki, kt órej teściowa odchodz i, al e przed śmiercią on a dokładnie wszystko powiedział t o była inicjatywa, żeby o ty m, powiedzieć zaplanowa ć sobie cały scenar iusz tego co ma si ę wydarzy ć i oni docen ili to dopiero kiedy te ściowa zmar ła i po prost u zrealizowali scenar iusz, al e wcześniej realizowali na t ę ja k jak reagowal i, kiedy ona ponos i ten w ątek jestem przekonan y tak jak wi ększości przypadków t o była sytuacj a taka, że mamy przecie ż to rozum ie sytuację, ale d łużej ni ż ta tutaj rozmow a odby ła tutaj rozmow a się odby ła i n ie było aż n ie było takiej sytuacj i takich te ż s łyszałam oczywiście m ówią też ludz ie, że n ie ten tema t jeszcze jeszcz e n ie umiera ć mam y cza s odkłada na Alejach zaczynaj ą się na chwilę prz y tym co oznacza t o reakcj ę, dlaczeg o właśnie, żeby nie rozmawia ć o tym, albo kwitła w kanale przez to nie ma co pr óbujemy c o zaklinać rzeczywistość czy zasad uznajemy za 2 rzeczywistości wydaj e na m si ę, że jak b ędziemy rozmawiać na te n temat to b ędzie to o d nas odsuni ęte tak na m si ę wydaje tak byw a tak dobrz e, że tak t o przeżywam ja my tam dostrzega m kilka w ątków w ty m k ilka przyczy n na pewno jedna k kt órymi mówią czase m pacjenc i jaki ś rozmowach t o to to jes t tak a, że ich bl iscy na sygnał, że kto ś, kt o choruje chce poznawa ć śmierci reagują tak im strache m, że ta osoba obaw ę, że osob a się żegna si ę on a już no uda Adam cudzys łów przestaj e walczyć przestaj e mieć nadziej ę na to, że wyzdrow ieje i te n strac h jest no myślę, że powszechn e zna m tak ie przypadk i rozmawia ł ostatn io z dziewczyn ą chorują, która przesz ła przez chorob ę onkologiczn ą rakiet ą Kasią pote m są to n iemal na Instagramie znano j ą w łaśnie chciała porozmawiać z e swoim partnerem moj a dziewczyna 26 lat czu ła potrzebę choroby o ty m, porozmawia ć i rzeczywiście o d jej otoczen ie troszk ę ba ło si ę tego, ale czase m stan ęło na wysoko ści zadania jako nam ówi otworzy ła się na t ę rozmow ę euro i t o było potrzebn e ona porozmawiała on a była inicjatorką żona nabyła j ą jak normaln a potrzeba, al e z drugiej stron y otoczenie boi si ę rozmaw ia otoczenie bo i się rozmawia ć, bo uważa, że zaczn ie te n temat t o ta osoba, która jes t chora b ędzie uważała, że oni ju ż na ni ą, że ju ż uwa żają, że t o jest koniec prawd a, wi ęc 2 pkt 2 stanowiska, ale te ż chyba co ś tak iego, że ludzie maj ą wra żenie, że przykro ść robią komuś, pr óbując poważnie porozmawia ć o ty m, ta k jak to b ędzie jak ten kto ś odejdz ie i zacząć nawet znacze k o szczeg ółach na jak dobrz e, że psycholog iczna jest konstytucj a, żebym komunistyczną przykre zrobił komu ś nie mając swoj e jak to b ędzie akt y umrz e np. czy już nie b ędzie albo jak zrobić, jeżeli latan iu m ówi tak dlateg o ten tema t jes t u nas dlatego nast ępne, dlaczego pan ie uwa żają, że trzeba, bo by ć, bo ktoś, kto słucha może pa n wszysc y tak, ale wysok ich fakt kulturow y jakiegoś powod u tak mam y rzesz ę boimy także wysok i sztaby n ie chcemy w ogóle ruszać teg o temat u je śli tak jest, dlaczego panie uwa żają, że jedna k trzeb a o ty m, porozmawia ć warto o ty m, porozmawiać nawet w pewnych szczeg ółach wart o się nad ty m pochyli ć, dlaczeg o ta k ja mo że zacz ąć tak ich praktycznych rzeczy i to takiej kolejności kolejne 3 kolejne prze z przypade k wzi ęte akurat z natury jes t tak i chirurg amerykańskiej zbudowan e o n jes t autore m ksi ążki, by mord, czyl i by ć by ć śmiertelne się pochyla na d Sanem współczesnej medycyny i prze z swoje osobiste doświadczenia trochę przygl ąda si ę temu jak t e ostatn ie chwile życia, k iedy cz łowieka niemożna ratować, al e Mac usi łuje ratować wygl ąda wygl ądają i o n odby ł taką rozmowę z e swo im ojce m, kt óry miał powa żną chorob ę nowotworow ą z takim n ie w ie nic nie niewiadomą n ie jes t mi rokowan iami czy ci ężkimi rokowaniami i grozi ło mu t o, że zostan ie sparaliżowane od 6 Wdą ją o tym, porozmawiać z tym ojc a co dla n iego jako lekarza było niezwykle ci ężkie, bo n igdy jak o lekarz nie uczył si ę tego wcześniej, a to był podwójnie ciężko, bo t o by ł jeg o ojc iec i powiedzia ł coś ta m jest opis jej te j rozmow y zapyta ł ojca wpros t czy dl a ciebie ta perspektywa co na t o dlaczeg o perspektywa, że stan iesz, że może ze sparaliżowaną cz y i te n o spełnienie ratujc ie mn ie wted y ja n ie chc e, jakb y zupe łnie i p óźniej i p óźniej była sytuacj a, że ojciec przechodzi ł prze z zabieg i lekarz prowadz ący zab ieg operacj a pyt a rodzin ę czy mam robić t o czy ma m robi ć to cz y i cz y przestajem y cz y operujem y i auto r książki, mówi że wted y ta rozmowa wcześniejsze za ś pos łużyła jak o drogowska z, że o n, ponieważ wiedzia ł zna ł potrzeb y ojc a, bo wcześniej porozmawia ł mógł podjąć w jeg o imieniu w łaściwą decyzj ę zapyta ł, kt óre z post ępowań medycznych jes t bardziej prawdopodobn e, że doprowadz i do teg o parali żu i wybra ł to drugi okazało się, że szczęśliwe, bo uda ło na m si ę zatrzyma ć post ęp chorob y, czyli chc e powiedzieć tym przyk ładem t o, że dostajem y pewien drogowska z po tak iej rozmow ie, jak ie decyzje podejmować, ale jest taki jes t takie pytan ie na kartce jes t tak takie właśnie RAŚ jes t k ilka pytań związanych z ostatn ich jako ścią życia na ata k na własnych dl a jakością życia za zwi ązaną z informacją medyczn ą tutaj też mam y tak ie takie pytan ia, a jeszcze chciałabym zauważyć, że t o jes t w łaśnie tak ie rozmowy wcze śniej powoduj ą, że w sytuacj i, k iedy n p . rodz ice nas i prawda już oka że si ę, że sytuacj a taka, że nie w iesz co n ie można poradzi ć z t ą osob ą i masz dylemat wyrzut sumienia Niewiem jak post ąpić prawd a, wi ęc jeżeli wcze śniej ten na te n temat rozmawia ł Jerzy n p . powiedzia ła mama, że jak b ędę świadoma t o nie r óbcie problem u i chc e mie ć komfort życia w sensie, żeby ktoś si ę mną opiekowa ł, ale n iekoniecznie wymusi ć ca łe swoj e efekte m życie odwraca ć do g óry nogam i i zajmowa ć si ę mn ą oczywiście te n niesamowity poziom szczegółu uczy ć w 2 %, choć sytuacj a, że n ie ja tylko m ówię, że ja wiem rozumiem tylk o toczy łaby się dniami, że t o u łatwia podj ęcie decyzj i rodzinie c o w tak iej sytuacji zrobić, jeżeli si ę przegada ć te n tema t wcześniej ułatwia, a jeśli nie ma wyrzutów sum ienia Gdańsk nowość, że na pewn o jes t 1 z tak ich funkcji oczywiście cienie w niej o to chodz i tak, ale nie ma wyrzutów sumienia w segmencie były pewn e rzeczy są przegadan e, ale dale j jestem jeszcze rok wcze śniej cz y jakiegoś powod u ludz ie nie rozmawiają boj ą się tego wstydz ą się teg o n ie s ą zrobi ć przykrości nie dopuszczę, żeby w og óle my śli, że ta sytuacja, że ot o rodzice odejd ą w og óle będzie mia ła miejsce to jes t naprawdę w izja, która dl a wielu osób co zrozumia łe, bo kocham swoich rodziców, że w czas ie, k iedy zdarzy, więc si ę rzeczy i pan i m ówi tak pogadam y o ty m, porozmawiajmy o tym gdz ie m ieli lepszy komfor t tek, ale ileś tam problem ów po drodze jes t mocn o kto ś powie nie otrzymują już nie prz y życiu, ale nie wiemy c o si ę wydarzy by ć może zagra sytuację nie wiemy cz y mamy kontakt z t ą samą 4 plus otoczenie prawn e w Polsce tak jak n ie tak taka gra na przednie w Belgii czy Holandii miały zupe łnie inny wym iar u na s tak ie rozmow y są szalenie trudn a kto ś powinien otrzyma ć nie przeżyć t o wkr ótce mogą takie sobie poradzisz m y jeste śmy na etapie testowan ia tyc h kart zaproponowaliśmy, więc zestaw tematów pan wr ócił te ż uwag ę na to, że niektóre s ą bardz iej szczegółowe na mniejszą głowę specjaln ie tak na raz ie zrobione po t o, żeby do na s wr óci u żytkownicy po testac h i pow iedzieli nam t o się sprawdz a się n ie sprawdzano nie w iem jak będzie w Polsce n ie w iemy, z czy m wr ócą cz y bardz iej og ólne temat y bardziej zach ęcą do rozmow y t e bardz iej szczeg ółowe zniechęcą mo że tak, by mo że by ć inaczej traktujemy te kart y te ż jak o pew ien one nie s ą oni s ą zamknięte rzeczy to są t o jest kart a jest takim tak ą ka żda karta osobn o każde jedno pytan ie jes t pewny m pewn ą inspiracj ą rozmowa, kt órą rozpocznie jedna k karta mo że już naprawd ę bardz o r óżnym kierunku to wszystko b ędzie zale żał o d rozm ówców kart y s ą tylk o impulsem, żeby zacząć i cz y t o pójdzie w k ierunku, który dl a na s będzie n iekomfortowe jakoś ze wzgl ędu na sytuację prawn ą na mo żliwości leczenia i t d. tak dale j cz y nasze światopoglądy, bo t u si ę ju ż r óżnimy ktoś mo że chcie ć, żeby jego Niewiem te ż szczątki rozsypan o gdzieś c o dla rozm ów RAŚ to nieprawda jest mieć również r óżne nazwy mo żemy się mo że mie ć kłopot no bo nie jes t powód, żeby n ie rozmawia ć cz y czytanie konsultowa ły z osobą, która wchodz i do głowy jako pi ękna figura może nara żać s łuchaczy te ż ma taką figur ę mianowicie w jakim ś księdzem jeżdżenia jechać do mn ie, ale b ędzie ja tak planuję n o może też rozważać w latac h kto ś nas teraz swoje dzieci ksiądz stres u to tylko tak i g łos myśli ile tak ich rozwiązań t o ja ani najbliższą rodzin ę ja an i ani przyjac iele prawda oczywi ście na pewn o na pewn o cz ęściej przeprowadza ł tak ie rozmowy cz y t o w czas ie spow iedzi n p . osob y starszej cz y w hosp icjach ju ż m ówimy o takim stanie choryc h, jeżeli kto ś jes t chor y ale, ale mo że nawet ksi ądz będzie uzna ć takie karty jem u te ż mogą pom óc w przeprowadzan iu tyc h rozmów t o troch ę jest tak że m y niezależnie od teg o cz y jesteśmy jako zajmujem y osoba prywatn a cz y jesteśmy specjalist ą od rozmawiania te ż mam y tę trudność, ale właśnie t o jes t kolejn y wątek, kt óry sobie jako ś ta k w g łowie u łożyłem, że chcia łby się dowiedzie ć jak pani, widząc to jes t tak mam si ę trzymam samotn ą osobę, kt óra mieszka niedaleko mnie, kt óra nie ma żadnych rodz inami przyjaci ółmi po prostu samotn a starsza osob a teraz przychodz i pewnego dn ia kto ś p ółki mówi chc ę porozmawiać cz y w ogóle realne to jes t możliwe czy t o trzeba mieć jedna k jakoś relacje nie chcia łby by ć sąsiadem n ie wiem to on e zdaniem można wkroczy ć tak brzydko powiem z butam i prawda mus i by ć ta relacj a jaka ś muszą musz ą by ć na jak ich wi ęzi Widzew pewnie i spotkan ia wcze śniej i właśnie t o sam o pytan ie rozmowa prz y kaw ie prawd a tema t przy kawie n o mo że n ie najlepszy Katarzyna nawi ązuje do wydarzenia, która ma si ę czym ś innym kojarz y sobot ę sobotę za 2 dni w b ędziemy mieć takie be z hal e prz y kaw ie rozmaw iania z rozmaw ianie o na n ie w iemy jak to wyjdz ie na dany m serwujem y osob y nieznające si ę ta m b ędą osoby znalaz ły si ę pr óbujemy s ądowa, bo temat w te j chwili zaczyn a się pojawia ć u na s przetłumaczona zosta ła n iedawno ksi ążka świat bodaj że w łaśnie na tema t rozmowa 18 czy n ie zab ije ju ż k ilka artyku łów widzia łam r óżnych tygodn ikach w zwi ązku z tym no w te n temat zaczyna się pojawia ć, a szczeg ólnie teraz w okres ie w listopadzie, k iedy to wiadomo, że jest tak i cza s w Polsce charakte r z specyf iczny tak że wspominamy o d chcemy chcielibyśmy, żeby t e kart y n iekoniecznie trafi ły do tylk o do rozmow y do starszych os ób, a przynajmniej t o widzia ła, żeby on e by ły r ównież inspiracj ą i tak im pomoc ą młodszym osobo m, m imo że bardzo czek a, mimo że mo żna tutaj mo żliwe ja my ślę, że to jes t mo żliwe, że tak ie zatrzymanie jes t to na pewn o trudn e ale k iedy w rodzinie pojawia si ę w śród znajomych pojaw ia si ę chorob a jakaś pojaw ia się osob a chor a to wted y ten tema t wyp ływa, b o tak to rzeczywiście jes t t o niemożliwe natom iast, jeżeli pojawia si ę w śród przyjaci ół nawet rodzic ów to zaczyn a się zaczyn a si ę w łaśnie tom i i tak ie zatrzyman ie mo że pos łużyć do teg o, żeby poprowadzi ć oczywi ście poprowadzi ć rozmow ę co ja by m chciała tak, żeby dać sygnał ty m swo im bliskim czytam komu ś, b o w przec iwnym, bo może t o być trudn e w innym przypadk u, al e tak, jeżeli m ówiono wg mn ie jak pojaw ia się jes t to mo żliwe wted y, k iedy w otoczeniu pojaw ia się jaki ś sygna ł ktoś jes t chory t o n ie znaczy, że o n jes t umierający tylk o rzeczy tylko ma proble m tak zdrowotny i wtedy zaczyn a się jest t o, i ż mo żliwa rozmowa perspektyw a tak a jak to jes t większa cz ęść z na s, gdyb y uczestniczy ła w takie rozmowy to myślę, ab y o ty m, żeby jak najbardziej uporz ądkować swoj e życie czy t o jes t także my ślimy o ty m, że chc ę zastanawiamy się oralne to c o się stan ie z moim tutaj n ie m ieszkaniem samochodem czym ś tam ludz ie maj ą tak ie myślenie o tym cz y raczej ma maj ą tak ie my ślenie w łaśnie mi zminimalizowa ć potencjaln e cierpienie gdz ie, gdzie s ą tak że podstawow e rzeczy, kt óre zasadzimy chcielibyśmy tak jes t poruszyć my ślę, że uc iekamy i wydaje nam się, że t o na s jeszcze d ługo długo nie b ędzie dotyczy ło t o jak myślę, że to taki jest młodszy ty m częściej, chocia ż wszysc y czy wszysc y starsi również uciekaj ą, bo wydaje im się, że to przedn imi jeszcz e o bardzo dużo czasu jest bardz o bardz o ciekawy wysok i byśmy patrzyl i na to no właśnie zakładam, że jeste śmy właściwie te w łaśnie tak a bezpośrednia inspiracja zwykle do zeznan ia tych kart to p ierwsza rzecz, która na początku pow iat t o tak ie nasze przeświadczenie każdy chyb a na t o t o ta pewno ść nie śmiertelności niezwykła t o jest daj e si ę ja k np. odczu łam tego bardz o to bardz o mocn o, kiedy m ój tat a odchodził i m imo że chorowa ł na poważną chorob ę to jego o te j do tego chorowan ie trwało ileś ta m la t my ci ągle żyliśmy ja na pewn o takim w łaśnie prze świadczeniu że, że to b ędzie b ędzie jeszcze trwa ło, że właśnie z łudzenie nie śmiertelności i mety rozmow y n ie odbyli śmy tej wa żnej rozmowy ja jem u n ie da łam gdzie ś wi ęc, więc n o tera z to na pewn o n ie zainspirował, żeby poszukiwać żeby, żeby szukać czego ś c o mog łoby pom óc te ż innym uruchomi ć ten momen t pani motywuj ą ludzi, którzy maj ą rozmawiać z lud źmi n ie samyc h ludzi, żeby zaczęli na d tym zastanawiać si ę prosić pytać o takiej rozmowy trzeb a t o rozumiem to jes t kilka etap ów w takiej rozmowie mia ł tak p isze, że ka żda rozmowy zaczyn a na s samyc h, więc t o jest troch ę tak że, zanim zaczn iemy z innymi rozmawiaj ąc my rozmaw iamy sami ze sob ą swoje g łowy mo żna, gdyż odbija o d swo ich myśli nie bo imy śmierci jednak wi ęcej o tym, myślę, ty m bardziej że można sobie r óżne mn iej bardziej powa żne rozmowy z bliskimi nie ma obaw y przed śmiercią t o jest niesamowita w kraju, gdz ie przed bardz o łatwo nie wpa ść pod samoch ód prawda w snac h zabija ludz i tak dalej nie tak, chyb a że nie mamy ob aw to także podob a się zaczyn a musi bowiem albo si ę nie bo i się także od niej my ślimy mo że t o w łaśnie takie wypowiedzenie umowy daj e nam, że dojazdac h oddychamy jeszcze o d na s odpycha Bartyzel jeszcz e nas n ie dotyczy o, że ta, al e z bardz o dziękuję też powiedzie ć o te j chorob ie, kt óra z staw ia przed nami w łaśnie fak t n iezbity jesteśmy śmiertelni przed tym n ie d a si ę uciec t o jes t to wynika z w ielu mo ich spotka ń z osobam i chorującymi z pacjentam i na r óżnych etapach choroby w chorob ie chron icznej chorobie uleczalne, kt óra była ostry m kryzyse m, ale minęła c i ludz ie cz ęsto m ówią że, że t o jes t 1 z najcenn iejszych rzeczy, które wynie śli z chorob y na pocz ątku bardz o trudna, al e czasem doceniona prze z nich, czyli te ż świadomość w łasnej śmiertelności, ale na pocz ątku sama pani mnie n ikt nie na początku t o bardz o, ale pote m czase m jak o dojrzewaj ą do tego orzeczenia każdy dojrzeje też n ie teg o nie powie prawda t o te n, ale te n początek czy też tak że pan i m ówiła poznajemy o tym co nie b ędzie za późno cz y Poznajmy o ty m, ta pan i na pewno teg o chce tylko pani nie wie pan i teg o tej rozmow y też n ie mo żna wymuszać na nikim to dobr a materialne zaczyna tak ą rozm ów jak si ę zaczyn a dobre pytanie t o jest jedn o z najwi ększych pyta ń kt óre, kt óre stawiamy sob ie przy testowaniu tyc h kar t na nim właśnie chcemy chyba najważniejsza nowo ść, kt órą chcem y uzyska ć o d ludz i testujących jednak żadne szczeg óły jak o szczegółach tak od raz u masz ps a na przeanalizowanie sobie życie nie ma co rob imy z pse m ni ż wydarzy ło tak dla takich, kt órych cena jest zawarta nawet bezkarność te ż kart ę tak opowiada Ala zwierz ęta jak zwierzaj ą się tylko gorzej jest por ównanie jak jest to, że alb o w og óle masz kwiatki masz lat w dom u turb iny dobre dobre musi pan i dziękuję to jest bardz o fajn a sugest ia tak, bo wydaje mi ramię, bo tylk o tak m ówi, bo od razu jak słucham tego c o pan i mówiąc o d razu mnie był blo k, gdyby któryś z pań powiedziała n o i pan ie Pawle jak pan już nie b ędzie to co pan zrobi ł na mn ie aż 100 lat nasze gleb y n ie rozpoczęły rozmowy jedna k w pani m inister w rządzie my ślę, że wizja jest tak ie przygotowan ie jakich wejście, al e szczegóły wraz z takich należą one należne pan ów ja te ż proponuje, bo alb o już jakie ś sugest ie zaczęliśmy zbierać i np. dostałam tak ie sugest ie, że mo żna próbować powo łać si ę n a jak zakotwiczyć rozmowy z czymś tak im wydarzen iu, które n iedawno miało m iejsce tak że wydarzyło się co ś w życiu mojeg o bl iskiego jakie ś kolegi znajomeg o alb o osob y publicznej, która ma dl a mn ie znaczenie i to może być punk t wyj ścia do rozmow y to dało się, że tak też chce porozmawiać czy zechc e chcesz z e mn ą porozmaw ia można na ty m samym początku żartować lep ienie żartował zawsz e można coś innego si ę na rządowe zależy to zale ży od Reala myślę, że to co może by ć tak a rozmow a bardz o smutna nawe t przed ty m smutny m temac ie i myślę, że wted y łatwiej si ę rozmawia t o oczywiście poz a ty m jeśli zależy o d teg o kim rozmawiamy, bo s ą osob y, kt óre są świadome tego, że trzeb a wszystko i może charakterolog icznie te ż wszystko uporządkować wokół s iebie ja zna m taką sytuacj ę, że pan i przygotowała nawet l isty os ób, które trzeb a zaprosić, kt óre chcia łaby zaprosi ć na sw ój pogrzeb zostawi ła t o l isty tak że wszystk o mia ła przygotowan e, by przygotuje pan powiedział kiedy ś na ws i w dn i w Warszawie wszystk o tylk o m ówię kwest ie charakterologiczne prawd a, bo tak t o powiedzia ł, że łącznie z listą os ób, kt óre chciałaby widzie ć na chciałaby za pro za prosi ć na pogrze b w Polsce chyb a racze j n ie praktykowan a sprawa prawd a jes t zaproszen ie na pogrzeb s łyszę jak informuje si ę na czy m zwolni si ę do rodziny prawd a do przyjaci ół, ale on a wypisa ła nazw iska, kt óre zaprosi ć zostawi ła l isty do realizacji swoje j by łej synowe j w tym akty w tyc h sytuacjac h, k iedy ktoś ju ż jes t na, tyl e że na tyle otwarty je śli te n za, kt o mówi kto ś tu n ie chodzi o to osob y, z którą rozmawiałam nawet czas, kt óry ma porównać na te n temat na tyle otwarte, żeby zacz ąć o ty m, rozmawiać to tworz y jakąś tak ą sytuacj ę mo że niezale żności, ale obraża się, że t o musi bardzo złe relacj e tak, bo jeśli jes t bliska rodzina to w iadomo ludz ie blisko spokrewnieni bardzo r óżne rzeczy Halla wyszli też kto ś kto, kto n ie jest bl iskiej rodziny nawe t bliskim przyjacielem, ale jako ś tak się złożyło weźmie t e kart y zacznie rozmawiać z kim ś, kto t o jes t także, że te relacje między n imi staną si ę jako ś bardzo bardzo bl iskiego, kto jest jakiś taki inny ja myślę że, bo to n ie jest rozmow a o ty m, że nas oboj ętna na zawsze tam drzew a zaczynają coś trzeba zrobi ć, żeby na mn ie ta mo że zwierz ę, a tak i temat te ż zbli ża profesorem wyobrażam, że t u ktoś zaczął nawe t, że si ę otwiera osob a żąda z e swo imi przemy śleniami pragn ieniami t o rzeczywiście zmn iejsza te n dystans t o prawd a tak myślę, że mo że si ę te ż pojawić rodza j tak iej tak iej odpowiedzialno ści brać odpowiedzialności, że ot o ja przyjmuję cz y jest tak ie ważne tre ści ważne tematy utrudnianie uniosła si ę tak co ja z n imi mogę tera z zrob i dok ładnie tych dlateg o ja my ślę o pewne j o pewne j tak im partnerstw ie w te j rozmowie to znacz y może to nie n ie mus i tak być, że jest 1 rozmówca też zadaje pytania, si ęgając po kartę druga osob a odpow iada na t e pytan ia mówi o sob ie mo że Boże właściwe jes t t o, że rozmawiaj ą 2 osoby ka żda mówi o sobie i wymieniaj ą si ę i na jedno osob a zawsz e winny sytuacji, bo to ma t e kartk i z pytan ia nie Cargill żona Karola le żą na stol e i marze ń do Sejmu wyciągamy jakąś plac ówkę prawd a i mam y dz isiaj co daj e ci ągnęła mamy wy ższe ni ż co ś komuś c o zrobi ę to zrealizować pragn ę komu ś co ś wyznać i w i mamy jaki ś dylema t zaczynam rozmawia ć z t ą osobą i mo że na m co ś podpow ie jak ma m to rozwiązać, bo t o też jes t t o jest taki momen t, gdy t e pytan ia s ą bardz o różnorodne prawda kto ś powie c o to ma do rzeczy z t ą śmiercią t o pytan ie n p . tak, bo ma, ale ma, bo cz y ja rozum iem w ogóle to myślę, że dojdz iemy do tego do ko ńca skoro już teraz szefow a jak zapoznan ia się z tymi pytaniami czy są świadomi, że tak a rozmow a t o oczywiście t o jest rozmow a o śmierci, al e tak tak naprawd ę głęboko t o jest rozmow a życia ja k z kim ś rozmaw iamy jak sob ie wyobraża własne podejście jak sobie wyb ierze rzeczy, które on i zostan ą ich lo s kogo chciałbym się na pogrzebie t o jes t tak na dobre t o pytanie o t o tu i teraz tylko, żebyśmy rozmaw iali z kimś, kt o np. absolutnie jes t z przyczyn światopoglądowych przeciwny n ie w iem uporczywe mu potrzeb a waży 5 albo wrócimy, bo t o możemy z n im tak tera z n ieprzekraczalnych barier śmierci osob y nie wyobra ża krem kremacji prawd a te ż dobry przyk ład do tak m y mówimy tu i tera z tak co ś takiego chyba mamy w g łowach nadu żyć śmierci z tak im momente m tak iego totalneg o jakie ś przy łączenia sens, że t o ju ż wtedy t e nasz e kategorie, których rozmaw iano kw iatki, kt órzy krótko śmierć przez du że i trudny tema t, ale trudn y niedopowiedzenia staraliśmy si ę wydaje, że albo alb o po raz kolejn y w te j rozmowie chce jakoś wymiga ć si ę rozmaw iania na temat śmierci c o też, że Polsce nie powinno mieć r óżne panie też, że jest t o możliwe jeszcz e marż jes t to mo żliwe, że wreszc ie, że tak tema t jes t mam y świadomość, że tema t jest w ustawie tak ich win winnej stron y, że pan ie przychodzą z tak imi kartkam i kto ś m ówi o n im nie z ksi ędzem jeszcze tobym roln ik mo że ktoś z f ilozofem, ale z paniami t o nie doświadczyliśmy po n o t o ta osoba jeśli czuję, że powinna z ksi ędzem, że ma ochotę świądem t o z t ą z księdzem, dlaczeg o n ie są jedna k też tak ie osob y, kt óre z ksi ędzem n ie porozmawiają z kim ś, b y chcia ły szokują, al e ciekawe, że w przypadku osób, które s ą samotn e niestety w Polsce cora z więcej osób w podeszłym wieku, kt óre są samotn e chcą bardzo przygn ębiające, ale co n ie zmienia fakt u też zadanie dl a całego spo łeczeństwa tak, że w tym, że to jes t też taka droga, żeby zapuka ć do drzw i pr óbować t o sob ie porozmawiać tak, że t o ten 1, kiedy 1 jedyny momen t żeby, żeby jakoś spr óbować oczywiście naj łatwiej o sprawach codziennych t o śmiecie to trawn ik przed blok iem to cokolw iek to pogadać wychodzą z pieskiem taka jak z tak uzna ł też mo że się od mo że się o d może nawe t może a ż tak głęboka prawd a, bo o d razu n ie b ędzie na pewn o zahacza ła o tak ie bardz o głębokie tematy, al e t o mo że w sumie doprowadzi ć po iluś spotkan iach zaczn ie się pote m można t o jak zostanie ta nawi ązana ni ć sympatii i będą t e osob y spotyka ć właśnie z ty m pieskiem tanich to może te n tema t być kontynuowan y t o to my ślę, że t o przyniesie myślę, że jest t o mo żliwe, bo tak a samotna osob a te ż chc e otworzy ć t o n iekoniecznie ona ona nawe t nie n ie bardzo si ę zastanawia ć cz y czy z teg o coś wyn iki cz y ktoś ta k jak tutaj zauwa żyliśmy czyt a c o zrob i ta, s łuchając zast ęp prawda no po prostu ma potrzeb ę porozmaw iania na różne temat y i mo że okazać, że te n tema t te ż podejmie jes t co ś tak iego tak i projekt w ramach te j inicjatywy sen iorzy w akcji rozw ijany 82 telefon życzliwości niż to jesteś ju ż zgłosili, że chc ą te ż w ty m telefon ie życzliwość, który polega te ż na zwoln ieniu do właśnie samo s zamo żnych os ób seniorów on i też chc ą te n tema t ruszyć wziąć może oni po prost u dach dzwoni ą do samo samotn a można do nich zadzwonić on i maj ą 2 kierunki, że można i jedn o i drug ą albo zwolni ą do samotnyc h z łodziei znalazł w Łodzi i ta akcj a jes t prowadzon a w ramach w łaśnie tej sen ior w akcj i i alb o dzwonią do tyc h samotnych osób, żeby z n imi po prostu porozmawiać, żeby on e si ę poczuły no nie by ły takie samotn e tak są osob y, kt óre nie wychodz ą, a p óźniej jest odwrotnie, bo skor o ju ż ra z kto ś do n ich zadzwonił t o t e samotn e osob y wtedy on e zwolnione prawda t o jest ważne to jest ciekawe n ie widzia łem tak i jest w ramach pro ile 1 z 1 projektów w ramac h tej akcj i Sejm sen ior w akcj i jest właśnie to ciekawe, dlatego że bardzo ci ężko tak ie osob y samotn e tak przykr o to ujmy z łapać, bo często osob y samotne stać si ę zamyka si ę w domach niewolno spróbują na s na to cza s już po zakupy to jest pew ien problem maj ą czasami jakiś tam problemy ruchowe i t d . bo w łaśnie tak na rozprawie nie ma nie ma gdz ie ich tak na poz a tym, nawet je żeli jest z łapie t o tu ż za tak ą możliwość podejrzliwo ść, że t y mas z jaki ś cel prawda, al e to co przedm iot tak samo podejrzliwość w przypadku telefon u nagl e dzwoni telefon kto ś m ówi pan pewn ie sam w domu siedzę siedzę n o to chcieliśmy porozmawiać te ż w okresie po to jednak pewn e, że tak to tak akurat to dzia ła nie zna m do noweg o projektu, ale też nie zainteresował mnie t o, że uznal i, że t e rozmowy o śmierci sam jako ś tam wartościowe dla n ich będą też chc ieli za p óźno oczywiście nie będzie t o w p ierwszym telefon ie tak te ż stal e zapyta ć panie pewn ą rzecz mianowicie o t o jak m y jako spo łeczeństwo sob ie wyobrażamy przysz łość w ty m w łasną przysz łość skor o kolejn e badania nie t o wczora j przedwczora j dotyczące teg o jak ludzie generaln ie w Polsce dobrze jes t własna emerytura okazuj e się, że z znowu du ża cz ęść polskiego spo łeczeństwa m ówi pomimo teg o, że w iem, że będę mia ł miała ni ższą emeryturę t o im szybciej przejdę na emerytur ę tym lepiej mam zam iar rodziny szybc iej się c o tera z mówi naszy m wyobrażeniu nasze j przysz łości n iekoniecznie ty m ostatnim punkcie, czyli śmierci, al e w ogóle nasza przyszłość t o co znacz y pan ie to interpretują ludzie mówią wiem nawe t mn iej zarabia otrzyma ni ższe o d emerytury, al e jak tylko o d razu ide ę emerytur koniec prac c o znacz y jak to interpretowa ć w morze s ą zm ęczeni pracą może znu żeni może po prostu chodz ą do tej pracy, ale nie lubią może po raz nie zosta ł an i d o praw może nie mo że nie lubię hucznych normaln iej w świecie i a może maj ą tak du żo projekt ów do zreal izowania jak i że chc ą jak najszybciej sko ńczyć c o trac ę, żeby nowe obiecujące Orwell, że marszałek, żeby się rozwija ć, żeby się zaj ąć czymś c o zawsz e chcieli robić, a n ie mieli czas u, al e mo żemy np. dalej myślimy o ty m, że sobie wyobra żamy ten to przyszłość z iemi jasnych barwach ta k tak oczywi ście oczywi ście, że tak czy jeste śmy generaln ie optymistami n o dobrz e efek t na ta k, a t o Rojek w nowy m nawet maj ąc pod uwag ę te n temat dzisiejszy nawet l ider jeste śmy optymistami n ie wiem g ór n ic tuta j natom iast nie ma też cz ęść artystyczna cz y też czy te ż cz ęść społeczeństwa myśli się czek a mnie co ś wspaniałego cz y też część prawdy Samowi jes t tak, że moj e życie jes t tak bezsensowny wszystk o co robiłam w życiu w ogóle włos z uszło z łą stron ę gorzej być nie mo że i 4 wyraz zniech ęcenia frustracji n ie chyba n ie u przebywan ie w tyc h badaniach n ie pytan o o to z e wzgl ędu na system emerytaln y w iadomo po prostu kwestia niestety ma m tak ą jakość podsk órną intuicj ę, że to drug ie tak patrz y na świat widz ę, że jedna k moje życie osobiste takie uwag i mater ialne nie poszło zby t dobrz e t o już n iema się starać tak jes t tak i rodzaj zniechęcenia n ie był na pewno pan ie maj ą kontakt z tak imi osobam i, które czy nie tylko z sami aktywn ie n ie to czas y ludzie n ie oczywiście żart tak czy wszystkie r ęce mówi to n ie jes t ta k ja oczywi ście tutaj realizowałam troch ę mo że t o myśli się o tym, jak i będzie pasj ę rozwijać zna k, bo real ia s ą różne inne ta k jak emerytur y są tak ie, jakie są w zwi ązku, z czy m żeby realizować pasj e tym te ż cz y poz a czase m klimy 15 mi potrzebne s ą te ż f inanse tak czasami one ograniczaj ą to realizację tyc h pasji, ale ma pan racj ę, chyb a że jedna k większość ludz i my ślę sobie to ja ju ż wszystk o co dobreg o miało być t o ju ż było, a ju ż niema si ę, czeg o spodziewać prawd a, b o tak chyba te ż tak jest no dla dl a tych osób rozmow a o śmierci też mo że być w pewny m sensie no interesują Inter, al e daj ąca badacz e przyt łaczającą niekoniecznie niekoniecznie, bo to jes t tak że t o myślenie o tym, że to życie ma dziś kres prędzej cz y później n o troch ę przestawia proporcja patrzenia na s na NATO tera z na ten moment obecne j mo że trochę nauczy ć teg o, że dostrze żono wi ęcej wartości w tym co si ę dzieje tera z mo że docenimy bardz iej to c o t o c o mamy może nauczymy si ę lep iej z teg o korzystać zatrzyma ć si ę takiej chw ili, kt óra tera z trwa bardz iej j ą poczuć to tak właściwie m ówię tuta j trochę cytatami z teg o co pacjenc i czase m mówią, którzy są świadomi s ą chorz y bardziej rozsmakowa ć się w życiu zdarz a si ę tak wykorzystać w tej chw ili pan a z teg o co mo żna korzystać z takimi byl i bardziej w tej chw ili wżyciu tej z imy nie n ie obci ążać si ę dat ą, k iedy myślałam c o będzie tat a chwilę to b y by ło taki wymarzon y efekt dl a mnie wykorzystan ia tych kar t Card teg o typu refleksja n o tak skorz y tera z mam y do czynienia póki te n karty n ie popularyzuje tak że b ędą wsz ędzie w każdym domu w Polsce mam y efekt tak i znajdzie pa n te n a ż aż takiej wizji nie mam y już efekty n ie w iemy, że samochód szczególnie cen iony w kraju prze śladują w Polsce dla przyk ładu na nowe te ż telewizorach teraz telew izorek widzą tylk o wy łącznie reklam y starszyc h os ób, kt óre w wi ększości przypadk ów alb o mają jaki ś proble m zdrowotny to jest reklamowane leki tak, bo chyb a leki s ą najcz ęściej reklamowane nie ma telewizora na, al e t o tak to wygląda, że generaln ie na je śli chodz i o senior ów to n ie w idzimy rekla m tak ich seriale dyskusj a w park u na ławeczce o ty m, chc ę t o tak wchodz ą w życie tyc h bohater ów, że nie w iadomo innych uczestn iczyli w c o prostuje Znicza cudzym życiu taki, jaki zast ępca trochę tak mo że zdecydowanie, al e ta form a aktywności alb o w ogóle by ć występują wyst ępują jedna k form y takiego n ie wiem 1 to przyby ł przy obiedzie kogo ś bol i ta m żołądki pani dom u wyci ąga tabletkę już nie stoi dalej jedzą bol i żołądek i t d . nie m a w ogóle w telew izji n ie zobaczym y n igdzie aktywnych senior ów, kt órzy n p . c iekawe rozmow y prowadzą c iekawe życie prowadzą n iema teg o w og óle naprawdę to jest t o jest obra z, który na m jako ś tak emeryci renci ści to nawet to jak m ówimy, bo w ci ągu ostatnich kilku la t przestali śmy m ówić osob y starsze część m ówiąca, że nawe t, który jako ś z tego psych iatry to te to tera z, k iedy chorób poluj ą na na s w i tu siedzie ć sz ła podobneg o rzeczywi ście wystarcz y wychodzi zagranica si ę w Skandynawii okazuj e si ę, że ja w tym w ieku na emeryturz e prawda siedz ę w park u, a mój równolatek zresztą jako ś normaln ie pracuje i to taką prac ę może nie mówię, że młotem pneumatycznym, al e sa m widziałem dzisiaj to już staruszk a na dach u, który kursuj e po wodach w g łębokim szoku jak t o starszy pa n na dach u w n ie zna no to jest 100 jakość życia tak, al e te ż czy wyobra żenie teg o wrażenia jak imi ę mogłyby ta k tak i pan mówi o roli medi ów jak rozumiem t o w kształtowaniu teg o celu to co ja te ż przyglądać tem u jak internet tutaj o tyc h trudnych tematac h żyje i i n p . instagram bardz o ciekawym m iejscem do obserwacji, dlatego że tam wydaj e się, że takie med ium, gdzie tylk o piękne zdjęcia wrzuc a, al e n ie s ą trudne temat y s ą tak ie miejsca gdzie, gdz ie jest przestrzeń tak że porozmawia ć o chorob ie s łyszałem ostatnio tam by ło zeznan ie tak ie niepokojące muszę tu, gdz ie głębiej pogrzebać w temac ie s łyszałam, że na niekt órych forac h po święconych Onkologii forac h konkretn ie po święcona rakow i piersi, k iedy kt óraś z uczestn iczek zaczyna ła temat właśnie trudn y tema t ta k jak odchodzen ie by ła usuwana z tego o i to c o mnie troch ę zaniepokoiło zostawia si ę, dlaczego tak jes t musz ę jeszcz e więcej tuta j po poszukać w ty m temacie, al e ten odruch trudno jest uważnie, ale na pewn o ruchu, kt óry znaleźliśmy, więc nadrz ędnego, że t o jes t chyb a tak ie przekonanie, że ten wątek śmierci, gdz ie pojaw ia w osobie chore j w takie odc ienie tak ie odcięcie nadz iei, dlaczego pozorn ie, że te ż tak interpretowane odejmuj e nadzieję niepozorna skor o ja nie mówię tego nie ma tak, że część, ale to jest nasza forma, ale to spoz a niej czyta m o tym jak nie ma ja rozum iem, że kto ś mógł t o 300 dziewiętnastego tak jak to rozumiem oczywiście, że t o rozum iem tylk o, że to n iekonieczny ju ż tak działać, że t o mo że dzia łać inaczej te ż, że rozmaw ianie o śmierci n ie mus i odbiera ć nadz iei nadzieja to nie jest co ś tak iego co co skreśla ich śmierć horyzont u nadzieja t o jes t otwarto ść NATO tak na t o, że wyzdrow ieje je śli mówimy osob ie choruj ącej, al e dopuszcza m też ewentualność t o si ę potoczy ć inaczej nadzieja to n ie jest tak ślepo przekonan i, że na pewn o b ędą zdrow e na pewno, gdyż są, że na moment, kiedy zacz ęłam o tym, mówi jes t szalen ie skomplikowana spraw a na pewn o szalen ie skompl ikowana sprawa si ę sko ńczyć nasz ą rozmow ę przypomn ę, że rozmawiali śmy o kartac h jak rozumiem t o w Warszawie nie tylk o w Warszawie tak b ędzie można nie tylko Warszawy zaczyna m w Warszawie, al e już id ą w Polska te ż poczt ą i hasło t o czy projekt to a ż tak rozmawianie o śmierci nie zab ije w największym skrócie t o karty mają naprowadzi ć na s podcza s takiej rozmowy NATO, żeby sob ie wyobrazi ć świat tak już bez na s mog ę tak skr ętu n ie, bo jeszcze z nam i duchem nazywała się def icyt USA jes t z nami n o tak i k iedy b ędą gotowe tak ie, że mo żna prosto tera z prądowym tak a cza s real izacji mam y jeszcz e przyszły d o do do połowy do połowy zeszłego rok u tak mam y te n projekt traf i do zreal izowania skarg ę jak rozumiem mo żemy w internecie też zapoznać si ę my śleć tak z losam i kar t tak ta k na stronie ludz ie medycyn a Barbara Barska uczestniczka senior ów w akcji program u real izowanego prze z Towarzystwo inicjatyw tw órczych Emu bardzo dzi ękuję za dzisiejsz ą rozmowę dzi ękuję bardzo Jan Zacharko psycholożka zdrow ie założycielka fundacji dzień medycyn a dziękuję bardzo si ę mocn o dzi ękuję za 7 minut godzina dwudz iesta trzec ia i informacje Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA
REKLAMA