REKLAMA

Poranny przegląd prasy Karoliny Lewickiej

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-14 07:00
Prowadzący:
Czas trwania:
08:29 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
porane k Radia TOK FM dzie ń dobry pa ństwu czwartek 14 listopada zegar a si ódma 08 studiu Karolina Lewicka b ędę pa ństwa do dziewi ątej, a wraz ze mną jest pa ństwo nasi go ście ju ż po si ódmy 20 Krzysztof Gawkowski przewodnicz ący klub u parlamentarnego lew icy za ś po si ódmy 40 Marek Borowski senator koal icji Obywatelskiej za ś po ósmej komentatorzy dr Anna Materska-Sosnowsk a prof . Radosław Markowski i redakto r Jarosław Gugała, al e teraz cza s na przegl ąd Rozwiń » pras y w Gazecie wyborcze j na stronie dwunastej Agnieszka Kublik pyt a Ludwika Dorna co opozycj a mo że zrobić ze zwyci ęstwa w Senacie bardz o w iele r óżnych rzeczy zacnych odpow iada ten w icepremier rządzie prawa i sprawiedliwo ści w latach 20057, a co zrobić zobaczym y i dalej Dorn sugeruje c o mo żna by łoby zrobić c o warto by łoby zrobić po p ierwsze, Senat jak o uzyskany prze z opozycję przyczółek mo że się sta ć tak im m iejscem, z którego opozycja pokazuj e jak mo że wygl ądać debat a publiczna sp ór o politykę mo że by ć przytu łek demokratyczn ą l iberalnej Polski w Polsce demokracj i n ieliberalnej po drugie, Senat dzięki tem u, że ma pa ństwo charyzm ę instytucjonaln ą, a prze z m inione kadencje opozycj a by ła pozbaw iona tak iego m iejsca mo że zaprezentowa ć, jakie mog ą by ć realne sensown e uzasadnione alternatyw y dl a PiS je śli chodz i o politykę klimatyczn ą energetyczn ą Europejską historyczną zdrowotn ą i inna t o wymagałoby jednak zdan iem Dorna krok u niekonwencjonalnego stworzen ia prz y Senacie realneg o centrum anal iz strateg icznych, które wykorzysta łby potencjał ślicznych tank ów centr ów studyjnyc h uczeln i akadem ickich komitetów pan wszystk ie t e instytucje sporządzają raport y pisz ą na Berdyczów Senat m ógłby si ę stać dl a nich z instytucj ą realizuj ącą adrese m państwowym, dzi ęki kt óremu zaistniałyby programow e i merytoryczn e koncepcji prowadzen ia poszczeg ólnych pol ityk państwowych, b o na ko ńcu teg o procesu mo że by ć uchwa ła Senatu tak że kwest ia mob ilizacji po stronie opozycji jes t prze z Ludwika Dorna w tym wywiadzie poruszan a Senat to 100 senatorów, czyl i mniejsza zbiorowo ść ni ż Sejm relacje osobiste dążenie do tego, żeby nam si ę Senat si łą g ładzi są silniejsze, bo grup a jes t mn iejsza jes t wi ększość 1 głosu, czyl i na każde pos iedzenie na ka żde głosowanie musi by ć pełna mob ilizacja po obu stronac h jes t nies łychanie m ęczące życiowego punktu w idzenia a bo te ściowa zachorowa ła dziecko w szkol e narozrabiał rodz ina nie potrzebuje senatorow ie normaln i ludzie n ie żyją tylk o polityk ą mo że powsta ć coś podobneg o mechan izmu, który funkcjonuj e w izbie gm in Otóż tam we wszystkich part iach si ą s ą rzeczn icy dyscypl iny parlamentarne j, kt órzy dostarczają parlamentarzysto m l isty głosowań je śli kt óryś z n ich opatrzon y wykrzykn ikiem oznacz a bezwzgl ędny obowiązek obecno ści na takich głosowań jes t mało, a je żeli na przy g łosowaniu nie ma żadnych uwag t o parlamentarzyst a musi by ć, chyba że znajdz ie koleg ę bądź kole żankę p o drug iej stronie, która deklaruje solennie, że też nie b ędzie na g łosowaniu, jeżeli znajdz ie po informuje o ty m, rzecznika to mo że n ie by ć na głosowaniu t o s ą umow y żelazne opierają si ę na osob istym zaufan iu pytanie cz y jes t takie zaufan ie między pol itykami senatorami stron y opozycyjne j, a senatoram i stron y obecn ie w Polsce rz ądzącej Michał Szułdrzyński w Rzeczpospolitej o 3 zwycięzcach senackiej rozgrywki pierwszym jes t oczywi ście nowy marsza łek profesor chirurg z e Szczecina nie by ł dot ąd najbardz iej rozpoznawalnym parlamentarzystą po tera z jes t trzecią osob ą w państwie z najwa żniejszych urz ędników niepochodz ących z pos łów w ładze Grzegorz Schetyna jest drugim najwi ększym wygrany m tej sytuacj i odb icie funkcj i marszałka Senatu z r ąk PiS to p ierwszy tak wyra źny sukce s Schetyny od kilku la t, który mo że sprawić, że cz ęść wyborc ów krytycznych wobec PiS - u wierzę, że po 4 latach Jeremiasz i za łamywania r ąk Platforma jest w stan ie coś wygrać trzecie zwyci ęstwo jes t by ły prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski dzi ęki zbudowan iu trzyosobowego ko ła senator ów niezależnych stał si ę pi ęknej kerem, al e jak przekonuj e Szułdrzyński Grodzki Schetyna cz y Kwiatkowski są zwyci ęzcami na kr ótką met ę, bo mie ć złudzeń nie trzeb a PiS b ędzie nada l kusz ą opozycyjnych senatorów, je żeli Andrzej Duda wygr a wybor y prezydenckie t o Senat przestan ie mie ć nawe t symbol iczne znaczen ia Rzeczypospolitej tak że k ilka stro n dale j Paweł Kowal teraz pose ł koal icji Obywatelskiej przew iduje, że nowy gabinet PiS b ędzie rz ądem sprzedawc ów Świętego spokoju i t o mało w iarygodnych, bo jednak z du żą sk łonnością do pol itycznej awantury jeszcz e zwraca uwag ę na to, że najważniejszym procesem, kt óry si ę dzieje r ównolegle wp ływa na kampanie b itwa o centrum wyborac h parlamentarnych okaza ło się, że PiS wystraszy ło pol ityczne centrum zapowiedzi podwy ższenia płacy m inimalnej zn iesienia trzydziestokrotności sk ładki na ZUS zmroziły przedsiębiorców strache m przed kolejny m etapem do zm ian owe j rewolucji PiS rzuci ło się werbaln ie na inteligencj ę ludzi tw órczych, a przede wszystk im na przedsiębiorców, obiecując im, że b ędą wym ieniani na now ą elitę ka żdy anal ityk polskiej scen y politycznej w ie, że uciekaj ące centrum zw iastuje du że kłopoty pol ityczne, ale chyba Jarosław Kaczyński ju ż o ty m, zapomnia ł raptem k ilka tygodn i po wyborach, bo przecież wczoraj wp łynął do Sejmu projek t ustawy firmowany prze z Marcina Horałę znosz ące trzydziestokrotno ść ZUS-u c o da łoby bud żetowi k ilka miliard ów złotych co w budżecie na przysz ły rok jes t ju ż zap isane przec iwni byli Jadwiga Emilewicz Jarosław Gowin całe porozum ienie zreszt ą wczora j rzecznik porozum ienia Kamil Bortniczuk przekonywa ł, że porozum ienie n ikt teg o projektu poselsk iego, czyli szybk a ścieżka nie konsultowa ł żaden z pos łów porozum ienia, a to 18 sztuk nie zag łosuje zatem projektam i co ś się za ty m wszystk im kryje zapytamy Krzysztofa Jackowskiego Marka Borowskiego natom iast w Dzienniku Gazecie prawne j i Grzegorz Osiecki także w ty m temacie, al e w kontekście teg o, że Senat m ógłby zn iesienie trzydziestokrotno ści zablokowa ć kwest ia zn iesienia limitu sk ładek na ubezpieczenia społeczne mo że być pol igonem, na kt órym zostaną prze ćwiczone stosunk i Sejm opozycyjny m Senatem Senat w rękach opozycji mo że by ć dodatkowym argumente m, by nie wszed ł w życie z e sztandarowyc h projekt ów PiS, kt óry zreszt ą budz i kontrowersje w łonie same j rz ądzącej koal icji na pewno nie zostan ie on życzliwie przyjęty w izbie wy ższej te n projek t demoluj e znaczny m stopniu perspektyw ę wypłaty emerytur na okre ślonym poz iomie zniesienie l imitu oznacz a zwi ększenie zobowiązań pa ństwa wobe c przysz łych emeryt ów patrzym y perspektyw icznie, więc odpowiedzialno ść za przyszłość pow inna by ć elemente m dominuj ącym mówi senato r po Bogdan Zdrojewski jes t tak że kwest ie oczywiście tego co postanowi ł Trybunał Konstytucyjny, m ówiąc że je śli chodz i o dodatkow e obciążenia podatkow e t o podatnik pow inien być uprzedzony on i przynajmniej miesi ęcznym wyprzedzen iem mam y po łowę l istopada je śli Senat przez 30 dni nie b ędzie zajmował się tą sprawą t o, nawe t jeżeli on a b łyskawicznie przejdzie prze z Sejm jeszcze w listopadzie t o może si ę n ie uda ć do końca roku m ówiąc ju ż o miesięcznym wyprzedzen iu jak Trybunał Konstytucyjny zaleca ł Krzysztof Gawkowski w Dzienniku Gazecie prawnej nas z gość osi ągnie 20, czyli za fina ł w Dzienniku Gazecie prawne j mówi o ty m, że cele m lewicy teraz wygran ie wybor ów 2023, że 1 z pierwszych projekt ów lewicy b ędzie ustawa o zwi ązkach partnersk ich, że na pewn o lewica b ędzie popiera ć projekt y socjalne, kt óre b ędą rozsądną redystrybucj ę środków publicznych, a jeżeli PiS b ędzie chcia ł zaostrzy ć ustaw ę antyaborcyjn ą t o w ramac h równowagi lewica wyjdz ie na ul ice jeszcze czołówka gazet y wyborcze j lekarz ma oszcz ędzać na pacjencie t o w kontek ście tego co m ówił prem ier Mateusz Morawiecki we wtorek, chwal ąc się tym, że nak łady na służby zdrow ia rosną, że jes t w iele program ów onkologicznych kard iologicznych w og óle, o co chodz i przecie ż jes t doskonale pieni ędzy jest cora z wi ęcej tymczase m Adriana Rozwadowska pisze o ty m, że im więcej zleca a ż im wi ęcej lekarz zleca bada ń diagnostycznych ty m mniej zarabia si ę do podp isywania tak ich umów zmusz a lekarz y wiele poradn i to n iebezpieczne dl a pacjentów pacjentek spraw ą zaj ął si ę ju ż rzecznik praw pacjenta czas na przegl ąd prasy si ę sko ńczył zapraszam państwa informacji Radia TOK FM m a po informacjach Krzysztof Gawkowski sze f klubu parlamentarneg o lew Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA