REKLAMA

Gawkowski: Chciałbym żeby w sprawie 30-krotności najpierw wypowiedzili się fachowcy

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-14 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
12:19 min.
Udostępnij:

Powrót do pomysłu zniesienia 30-krotności limitu składek na ZUS. O pierwsze projekty Prawa i Sprawiedliwości w nowej kadencji Sejmu pytamy przewodniczącego klubu parlamentarnego Lewicy

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
porane k Radia TOK FM dzie ń dobr y państwu Karolina Lewicka i nasz p ierwszy go ść Krzysztof Gawkowski przewodnicz ący klub u parlamentarnego lew icy dzień dobr y panie przewodniczący pan ie pośle, czy nawe t pani redaktor witam naszyc h słuchaczy z łożył pan p ierwszy wn iosek klubu lew icy do marsza łek Sejmu Elżbieta Witek o demonta ż barierek wok ół kompleksu parlamentarneg o państwo nap isali w uzasadnieniu by łby to akt dobrej wol i i próba powrot u do rzeczowe j Rozwiń » dyskusji o przysz łości Polski, kt óre obecnie bardz o potrzebn a, jaka jes t reakcj a pan i marszałek zacznę zacznę o d reakcji pow iem, że tam uzasadn ienie, bo 1 bardzo ważne zdan ie o ty m, że chcem y przywr ócić obywatelo m, bo prze z lata polskiej demokracj i po rok u osiemdziesiątym dziewiątym nie by ło sytuacj i, w kt órej Sejm by ł notoryczne permanentn ie odgrodzone do tego n ie mo żna było wej ść przejść pan nie zorientowa ł, że PiS po t o jest emanacj ę suwerena, żeby si ę suwerene m brata ć tak t o jes t smutn e, ale prawdz iwe, tyle że lew ica jest od teg o, żeby walczy ć nawet tam, gdz ie beznadz ieja rozkw ita, więc pierwszy wniosek złożyliśmy w łaśnie o to, żeby czase m obywatelom przywr ócić i co zaskakuj ące pani marsza łek Witek n ie odrzuciła teg o wn iosku prezydium Sejmu na konwencie senior ów powiedzia ła, że s ą ekspertyzy prawn e, kt óre można by ło za łatwić ekspertyzy prawne s ą potrzebne mamy wrócić bar ierki s ą al e, al e przynajmn iej jaka ś Wola jest t o znacz y dostrzegam ch ęć rozmowy na ten temat ma m nadzieję, że te ż może udać, a mo że kalendarz Greka b ędą ekspertyzy powstawać powsta ła mam zaufanie do pani te baraże czas na raz ie ja wierzę, że t e barierki mo że nie na pierwszym pos iedzeniu cz y po pierwszym pos iedzeniu znikn ą, al e znikn ą, bo ważne jes t, żeby ludz ie, kt órzy przyje żdżają do Warszawy, bo mieszkańcy Warszawy już wiedzą przyzwyczajeni s ą przychodzą w iejskie stoj ą barierki stoj ą w Polsce policja nie wejdziesz, al e ludz ie, kt órzy przyjeżdżali latam i często je śli ludz i np. przeprowadzi ć ko ło budynku wymieni ły chodzi ć koło pokaza ć ogl ąda Sejm Rzeczypospolitej rozważa także w iele lat kompleks parlamentarny był otwarty można było przez niego przej ść be z żadnego problemu be z żadnego problem u tego domagam się przejścia nikt nie chc e wchodzić z rynk u be z przepuste k tylko po prostu, żeby obywatel e, którzy przeje żdżają tamt ędy mogli zobaczyć ogl ąda Sejm tyl e naprawd ę w ierzy pa n w Elżbietę Witek przecież ju ż sprawowa ła funkcj ę marsza łka i listy poparcia kandydat ów do KRS - u nada l są tajn e mo że jeste śmy m łodzi politycy, al e te ż jesteśmy przekonan i, że trzeba dawa ć szans ę nawet drug a by ła szans a pan i marsza łek Witek w swo im wyst ąpieniu tym wprowadzające preferencj e m ówiła o pojednaniu zreszt ą us łyszałem pan a prezesa Kaczyńskiego, kt óry stwierdzi ł, że końca realnej opozycji to może tak będzie, chocia ż ju ż wczoraj pojawił się pierwszy, ale ja mam wrażenie, że opozycję proble m z totalną w ładzą to tylko powiem, że w tej pojawił si ę Jaskółki jednak t e s łowa s ą troch ę przejaskrawione pojawi ł si ę projek t dotycz ący trzydziestokrotności no i be z żadnych konsultacji rozm ów między klubowyc h znow u nocy znowu chętnych do marsze m do laski Marszałkowskiej wp łynął projek t, którego nikt z n iczym nie rozmawia ł oprócz tego, że sprawa pisma wolno ść kumulacja os ób tuj e swo ich projektów dl a pozycj i, a nie konsultuj e tak że w ramach koalicji, b o jak m ówił rzecznik porozumienia Kamil Bortniczuk n ie by ło takich konsultacj i z posłami porozum ienia c o te n projek t oznacza dl a koal icji rządzącej t o po p ierwsze po drugie c o oznacz a dla tej w ędrówki prawa sprawiedliwości ku centrum, bo podobn o tak ą miano rozpocz ąć, b y zapewnić reelekcji pan u prezydentowi Andrzejowi plucie taryf, kt óre elekcję b ędzie tak jak występ wyst ąpieniami, kt óre miały m iejsce na p ierwszym posiedzeniu, gdz ie z 1 strony by ł Antoni Macierewicz, kt óry tupał krzycza ł i wywo ła wojnę polsko -polsk ą po raz kolejn y Andrzej Duda, kt óry chcia ł by ć pojednawczy przywo ła przywo łał Tadeusza mazow ieckiego podawa ł r ękę opozycji nie wiem t o jest także sprawy i sprawiedliwości my ślę, że dojrzew a my śl, że trzeb a jednak t ą wersj ą Harta nie są t o do wyborów to znacz y szybko mus imy robić swoje, bo później może przegra ć wybor y prezydenckie jeszcze wczora j nie ma, ale Andrzej Duda potrzebuje c o najmn iej 9  000 000 głosów tak tylk o, że prawo i sprawiedliwość bo i si ę, że przegra prezydentur ę mają op óźnienie zdąży zrobi ć rozwi ązań, kt óre zapowiedziało po prostu n ie będzie kogoś, kto b ędzie jak notar iusz podpisywa ł p óźniej projekty, bo prz y Senacie, który nie jes t w rękach opozycji prezydencie tryb u w r ękach opozycji w ładza nawet 235 parlamentarzystów PiS -u, kt óra jes t jednorodna nie będzie tak ą władzą, jak a do tej por y, a może po prostu jeste m już f inansowe na gardle rz ądu i t e 55 pół niektórzy m ówią o 7 miliarda z łotych s ą niezb ędne kon ieczne już teg o zabrak ło m. in . wyst ąpieniu pana Mateusza Morawieckiego który, sk ładając dymisję swojeg o rz ądu m ówił o sukcesac h zapomniał pora żkach powiedział, że n ie jest świetnie wspan iale leżenie powiedzia ł, że bud żet jes t rozedrgan y, że nie ma ta m żadnej z e zr ównoważonych tak to s ą s łowa prawa sprawiedliwo ści, ale n ie op inia ludz i, którzy czytaj ą budżet z e zrozum ieniem, a my w naszy m klubie parlamentarnym lew icy s ą ludz ie, kt órzy samorz ądową czytali budżet prze z lata i wiedz ą doskonale, że ta m brakuje chociażby nasze papiery wszystk o wytrzym a nie ma dz isiaj w bud żecie chciałby, wi ęc na trzynastkę idzie ju ż jest druga kolejn a ustawa, która ma doprowadzić do teg o, że będziemy z fundusz u Solidarności dl a osób niepełnosprawnych kradl i pieniądze, bo to jes t generaln ie kradzież pieni ędzy do niepe łnosprawnych na emerytur y mówi o ty m w kampan ii PiS n ie zagwarantowa ł pieni ędzy dla emerytów trzynastki PiS-u będzie n o i nie ma tyc h pieni ędzy jest będą pieni ądze w s ądach fundusz u wsparc ia osób niepe łnosprawnych kraj jes t innego jednorazowe roczn e świadczenia dl a emerytów mog ą być f inansowane z teg o źródła tylko zm ieni się nazwy już n ie będzie to fundus z wsparc ia osób niepe łnosprawnych tylk o fundusz solidarno ściowy i b ędzie mo żna tak że inne rzeczy z tego funduszu ani akto r musi przy tym zatrzymać pan i rekto r słusznie przytoczy ła nazw ę tego dlatego, że je żeli uchwal a si ę wcześniej projekty, kt óre maj ą jasn o wskazywać na spos ób pieniądze dl a wsparcia dla os ób niepełnosprawnych tak zdecydowano o ty m, Mateusz Morawiecki miałby szansę równowagi no generaln ie lewicowo bardzo w ieczystego tak iego myślenia prospołecznego lew icowego wyr ównywania się tera z okazuje trzynast a Wybrzeża lekarz lojaln a zasiłek pogrzebowy t o wszystk o z tego funduszu Novo nie ma pieniędzy w bud żecie i podobn ie jes t trzydziestokrotno ść, którą mo żna o tym, można rozmawia ć, bo n ikt nie twierdzi, że będziemy rozmawia ć o ty m, żeby n ie bogac i mogli p łacić wi ększe podatki albo, żebyśmy te w łaśnie, jak a b ędzie decyzja lew icy nawet trzydziestokrotno ść my jesteśmy w te j spraw ie przed dyskusją, dlatego że z 1 strony jest cz ęść naszych parlamentarzystów uwa ża, że t o jest projekt, który po modyfikacjach mo żna było przyjąć, i ż ktoś tak, kt óre uwa ża, że to jes t po prostu dokładanie pieni ędzy do bud żetu i tak ie myślenie n ie b ędzie dyscypliny klubowej ka żdy zag łosuje jak mu ciąży do mamy zaczn iemy od czego ś ca łkiem innego m y zwróciła się zwi ązków partnerskich nie sam e widział pa n w Dzienniku Gazecie uzależnieniem od zwr ócenia si ę do konsul konsu l akcjam i do organizacji, które si ę powinna te n wypowiedział m u si ę, żeby OPZZ n p . je śli chodzi o osob y i partner społeczny, kt órzy bronią pracownik ów się na ten temat powiedzie ć chcia łbym pozna ć z pracodawcam i, którzy na ten temat mają swoj e zdan ie w og óle lewica w te j progów kadencj i będzie 1 bardzo wa żną rzecz wszystk ie lektury będzie składała, al e które będzie skor o rz ąd b ędziemy starali si ę konsultowa ć z partnerami spo łecznymi nie przyjd ą fachowc y, którzy przez lat a te n bud żet f inansowy firma składali propozycję sw e zdanie jest sprawa p óźniej wyci ągniemy z teg o swoj e wn ioski i zagłosujemy, ale n ie b ędzie tak, że PiS przychodz i wkłada projekty m ówi tak dz isiaj przecie ż wczoraj 13 listopada składać projekt y wyka z głosujcie na naszego jak na takim się podobnymi tego żadne uciążliwe Renacie to jest tak być nie mus i tak, al e to jes t Senat, który osadz a się sekun d, al e taka procedura, który tera z mówimy t o znacz y zastosowanie ścieżki, w kt órych PiS mo że wszystko będzie si ę ko ńczyła tym, że na sal i sejmowej nie b ędzie tak mi ło jak p ierwszego dnia n ie będzie rado ści długu wsp ólne głosowania tylko b ędą k łótnie, bo spo łeczeństwo nie rozum ie, dlaczeg o prawo i sprawiedliwo ść wprowadz a projekt y ustaw be z konsultacji z k imkolwiek t o sposób n ieuczciwe, a w Senacie oczywi ście opozycj a marszałka jes t prezydium zosta ły wybrane władze tylko, że chcia łby naszy m s łuchaczom przypomnieć, że Senat mo że konsultowa ć dłużej projek t ustaw może g o zmieni ć doprowadzi ć do korekt y, al e w parlamencie są te ż jak zwykłą większością, czyli tak ą jak ma PiS odrzucone, więc to jest tylk o wyd łużenie drogi m ądre prawo oczywi ście będziemy śliny poprawiać w Senacie, al e n ie znaczy, że będzie, ale nie ogran icza mo żliwość Ania wci ągu 24 godzin po noc y jak to ongiś bywa ło mówi pan w Dzienniku Gazecie prawne j, że lew ica będzie za tym i projektam i socjalnym i, które zak ładają rozsądną redystrybucj i środków publicznych co t o jes t rozs ądna redystrybucji rozsądna dystrybucja t o n p . podwy ższenie obo k emerytur y tylko, że nie trzynastka, czyl i raz w roku i to przypom inam wszystkim, których emerytur a na poz iomie 1600 zł t o jest państwa, al e ul ice, bo Czyż rozsądek, je żeli poprawi prawdziwo ść m ówi tera z będziemy mieć własną emeryturę, kt óra b ędzie sięgała 900 z ł do r ęki, bo jak do ręki ich nasi słuchacze wiedzą, że chodzi, wi ęc do r ęki m ówi trzynasta emerytura krystalizują si ę 15002000 emerytury n ie daje 13 dostaje 1 drogą 13 Noto o d tego zaczniemy to nie jest rozsądne my ślenie jednorazowe świadczenie okre ślonej wysoko ści wyborcza to nie jes t danie narodow e zdan iem pana to nie jest Rosą Radom grobu ta śmy w tym pół 1 000 000 obywateli, którzy maj ą emerytur ę poni żej 1500 zł powiedzia ł Ojcze przychodz i nowa władza chcemy wa m da ć środki t e r ównają możliwość kupowan ia leków będzie si ę mógł zam ieszkanie zapłacić będzie te j metody 1600 z ł, a n ie b ędzie je j dzisiaj 908 zł, bo t o nieuczciwe PiS to rob i umowie o będziemy rozdawali więcej, wi ęc nie to jes t by ł trik wyborcz y, który dz isiaj PiS jeszcz e próbuje oszukać, m ówiąc że t e pieni ądze przeniesiemy z innego funduszu, kt óry miał na niepe łnosprawnych być t o jest ca ła socjotechnika PiS - u cz y progra m 500 plus to jes t rozsądne redystrybucj ę środków publicznych czy nie rozsądną osobą to jest zreszt ą na deser z funkcj ą ca łości tak, dlateg o że m y mówimy od początku, że program pow inien być dedykowany i na p ierwsze dz iecko i na kolejne milionerzy te ż maj ą dostaw pan i rektor, jeżeli n ie b ędziemy przecinali te n progra m t o b ędziemy rozpoczniemy dyskusj ę o tym kto z n iego też może ktoś powinien korzystać n ie miałem okazj ę kampan ii wyborcze j tak iej gm inie w Żninie pod Bydgoszczą by ć urodz iny, kt óra 3 osobowej co tylk o dzieci 5 osób w rodzinie istotne i ta k na kontr y dzieci dostaj ą środki finansowe bardzo porządna rodzina i be z tyc h pieni ędzy naprawdę budżet domow y nie spinał on i mówią my mieliśmy kiedy ś pomoc OPS do nas przychodzili te ż prezes jak żyje, ale to by ło na m biednie, ale pan mówi o rodz inie, kt óra tak iego wsparcia potrzebuje Jana Wójtowicza zamożni nog a chc e dokończyć tylk o o tym, kogo by śmy ten, kto n ie dostawać mniej i niektórzy tuta j myśleli sąsiedzi zimy trochę szli śmy patolog, dlatego że by ło b iednie, bo kiepsko m ieszkali na nowe drzwi nie był remontowan y był bardz o źle o nim n igdy nas ocenia ć tylk o pod tym czym pow inien dostać pieniądze to jakaś część naszych s ąsiadów wiedziałby, że się patologi ą, al e naprawdę 0 alkoholu tylko biednie no jak to w życiu czasami jes t b iednie im dzisiaj nam to pomaga bardz o pokazuj e mi ta mama to dziwi, że s ą drzwi mamy wynosić na nasz e oceniają t o s ą polskie spraw y on i wymienili drzwi mówią, że cieszą się, bo si ę wszyscy nareszcie czym dumni bo, czyl i wymienili tak a jest Polska dlateg o nawiązują się tak a, że program 500 plus w takiej form ie, jak iej jest zdan iem lewicy zostaje tak na pewno n ie b ędziemy sk ładali wniosków o t o, żeby zmienia ć program 500 plus, ale b ędziemy składali wnioski o wy ższą płacę minimaln ą uważamy, że płaca m inimalna w Polsce powinna być wy ższa i stopniowo powinna być podwyższona ro k do roku oczywiście przy ma łych i wysokie profesora tera z samorz ądowcy także spraw a i sprawiedliwości kombinuj ą jak tutaj zwolni ć ludz i albo ograniczy ć eta t nie ca ły eta t tylk o 34 etatu, żeby te j pensj i minimalnej im nie płacić, b o po prostu nie maj ą na t o pieniędzy w swoich bud żetach zostaną rz ąd okrad a samorządy lewica się na t o n ie zgadz a polityka samorządu, żeby m ógł się rozwijać mus i być tak a, że pieni ądze, kt óre obywatel e gm iny zarabiają muszą być k ierowane do gmin polityka mus i być tak a że, zan im zaczn ie rozdawa ć pieniądze t o za pieniądze musz ą być dlateg o rozs ądna lewica m ówi o tym, popierać projekty, kt óre s ą socjalnie uzasadn ione ataki, kt óre są rozdawnictwa, bo tak nam się PiS -ow i podoba wyborczy przekuć ten b ędziemy winie Krzysztof Gawkowski przewodnicz ący klubu parlamentarneg o lewicy czy bardz iej mylnego dla bardzo dziękuję dziękuję bardz o Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA