REKLAMA

"PiS realizując swoje obietnice zaczyna uciskać samorządy"

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-14 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:01 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
porane k Radia TOK FM dzie ń dobr y pa ństwu Karina Lewicka nasz kolejny go ść Marek Borowski senato r koalicji Obywatelskiej dzie ń dobry pan ie marsza łku podobn o żadne rozstanie nie bol i ta k jak rozstan ie z w ładzą mam y na t ę mądrość najnowsz e potw ierdzenie osob y marszałka Stanisława Karczewskiego, kt óry jes t ju ż marszałkiem wicemarsza łkiem Senatu czuje się osobi ście ura żony krytyk ą działań Izby pod jeg o przewodnictwem nie ogranicza ły czas u nie Rozwiń » wy łączały mikrofonów przykro, że teg o n ie dostrzeżono tak że dużo do pow iedzenia tema t noweg o marsza łka Tomasza grodzkiego nie by ł zbyt aktywną polityk ę w poprzedniej kadencji nie by ł na wszystkich pos iedzeniach te ż dużą nieobecno ść chce wyje żdżać do Stanów zjednoczonyc h po co jeszcze z zagran icy t u na m iejscu trzeba pracowa ć, a ta hucp a z flagami unijnymi t o w og óle po co przecie ż za mo ich czasów te ż były w łaśnie te, kt óre znane zjaw isko, że s ą sądy są tak ie osob y, które sprawuj ących funkcj e publiczne cz y jakie ś funkcje gospodarcz e w sp ółkach i t d. w przywiązują zazwyczaj graj ą bardz o si ę do teg o przyzwyczajają s ądzę, że s ą niezastąpione no i w pewny m momencie okazuj e si ę, że jedna k zast ępstwo wyrast a jedni potrafi ą si ę z ty m pogodzi ć potrafi ą z godno ścią t o przyjąć, a inni maj ą z ty m proble m i odnosz ę wrażenie, że pa n marszałek Karczewski do tyc h drugich si ę zdecydowan ie zal icza się wrażenie, że marsza łek Karczewski b ędzie wobec marsza łka greckiego kimś tak im jak Patryk, jak i wobec Rafała Trzaskowskiego w nie w iem czy a ż tak ją zdalna czujna uwaga nie ta z całą pewnością ten t o nie uleg a w ątpliwości natom iast pewn e takie uwagi takie małostkowe, kt óre ta m pada ły źle świadczy źle świadczy pan ie marsza łku, że właśnie nie potrafi ę pogodzi ć się z ty m PiS przegra ł wybor y d o do Senatu dzi ękujemy proszę bardz o i tyl e opow iadanie o tym cz y kto ś był często cz y nie cz ęsto na pos iedzeniach Senatu t o jest po prost u w łaśnie ta k jak powiedziałem ma łostkowość, ale ta m jest w ty m jeszcz e coś moim zdan iem ważniejszego mianowicie ta sam a ocen a pan a marsza łka Karczewskiego, który jest tak ra żąco sprzeczna z pe łna swoboda prowadzen ia debaty pol ityczne dobrz e, ale pa n, że Kaczyński zdaje się n ie rozum ie na czym polega rol a Senatu jak pana marsza łka bardzo przepraszamy, że s łucha alb o donios ą, ale przecie ż Senat nie polega tylko na tym, że sob ie różnie ludzie wyjd ą i co ś powiedzą tylk o rol ę Senatu polega na ty m, że porządnie pracować nad ustawam i, żeby tworzy ć dobre prawo, że je śli on a jes t n iedobre przychodz i Sejmu t o trzeb a po p ierwszych skonsultować z k im wszystk im należy z w łasnym biurem legislacyjnym z ekspertami nast ępnie nanie ść poprawk i zwrócić tak i projek t wys łuchania publiczne robi ć na kr ótko m ówiąc pracować ta k jak powinien pracować cena c o z teg o wszystkiego n ie by ło by ło kwitło likwidowanie luk i notowania Sejmu, a ju ż na kon iec s łynna sprawa, kiedy pa n marsza łek Karczewski stwierdzi ł, że k iedy w 1 z głosowań, kt óre dla PiS-u by ło szalen ie wa żne n ie stawili si ę wszysc y senatorow ie PiS - u senatorowie opozycji n ie wzi ęli udział w g łosowaniu i g łosował tylko 48 senatorów nastu, czyli n ie było kworu m, czyl i zgodn ie z konstytucj ą i głosowanie przy n iej głosowali n ie istnieje pan marsza łek uzna ł, że by ło kworu m, więc c o z sal i Kolumnowej też było zreszt ą pote m Sejm Trybunał Konstytucyjny ten Trybunał wybran y prze z PiS stwierdził, że by ło t o niezgodne z konstytucj ą Otóż marsza łek, kt óry aprobuj e, że 48 senatorów stanowi wi ększość w Senacie 100 osobowym jak bardzo przeprasza m, ale że spa ł na lekcjach natlenienie, ale to, al e t o dyskwalifikuje kompletn ie, al e dość już o marszałku ju ż s ą tera z o l imicie trzydziestokrotno ści, bo to jes t bardz o dziwna spraw a nawe t prawo sprawiedliwo ść wystąpiło z tak im pomys łem potem pojawiły się g łosy krytyczne ze strony przed e wszystk im Jarosława Gowina Jadwiga Emilewicz cz y politycy porozumienia byl i bardzo na nie na n ie jes t tak że prezydent Andrzej Duda wszystk o wskazywało NATO w ostatn ich przynajmniej tygodn ia, że prawo i sprawiedliwość zarzuc a ten pomys ł, a t u nagle rapte m jeszcze rządu niemal jes t już projek t poselsk i pa n poseł Marcin Horała sk łada jes t zn iesienie górnego l imitu sk ładek na emerytur y renty co t o oznacz a pol itycznie finansową sprawa n ie jes t jasna t o znaczy przed wyboram i, k iedy te n projek t si ę pojawi ł wzbudzi ł bardz o duże opory z e stron y pracodawców nie tylk o się okaza ło r ównież zwi ązków zawodowyc h i poniewa ż PiS pr óbował łowić co ś w centrum elektorat u t o tak i forsowanie tego pomysłu by ło bardzo ryzykowne w związku z regu ły pan ie marszałku tak a gr a dobreg o z łego policjanta, b o prawo sprawdziły wczora j n ie powiedzia ł oficjalnie nie n ie b ędzie teg o projekt u tylk o by ły s łyszalne g łosy polityków porozum ienia, że właściwie już ju ż te n projek t zablokować, al e druga stron a nazw ijmy t o n ie prostowa ła nie nie m ówiła Ania n ie będzie na pewno to niezaprzeczalny jest dzia łanie potw ierdza krótko stara się tema t wyciszyć tera z jeste śmy po wyborach mam y czteroletnią kadencj ę w zwi ązku z ty m, a w bud żecie pieni ędzy brakuj e, ponieważ do ść pochopnie z e wzgl ędów wyborczych pan troj e Morawiecki zapowiedzia ł budżet zr ównoważony wzorowy m deficytem jednocze śnie szereg ob ietnic wydatkowych no i okazało si ę, że to oczywi ście tyc h pieniędzy brakuj e w zwi ązku z ty m trzeb a do tego temat u wr ócić jak sob ie także na te n tema t s ą różne op inie dotyczące tego cz y, a mo że to jednak wprowadzi ć, bo t o mo że ma merytoryczn e uzasadnienie, więc chcę powiedzie ć, że t o prz y wprowadzono dlateg o, żeby osob y, które z sa l zarabiają bardz o dużo jeśli chodzi ło o t o, żeby ulżyć sze f nie p łaciły tych składek tylko chodziło ot o po zm ianie po reformie emerytur, kt óra t o reforma polegała na ty m, że tak ą b ędziesz miał emerytur ę, jakie by ły składki płacą, żeby płacić, żeby niezale żnych Amerykanów jednak wyszła emeryt ów po 3040  000 z ł, jeżeli kto ś zarabia 1 000 000 z ł miesięcznie to n iech sobie sa m odk łada na przyszłe emerytur y, je żeli chcem y wi ęcej po prostu z e swo ich pieni ędzy natomiast niech nie p łaci za n iego pracodawca, bo 5 pracodawca p łaci połowę te j składki, więc t o by ło logiczne i dlateg o ja słyszę czasam i te ż te głosy ze stron y tych, kt órzy an i bogac i zapłacą no ta k, a pote m za ileś lat te n sa m fundus z ubezpieczeń spo łecznych będzie wyp łacał poka źne emerytur y i dzisiaj, ale to jest takie my ślenie u na s cho ćby to właśnie najbardziej będzie miała nasz a dzisiaj zmiana polega na tym, żeby na gwa łt ściągnąć pieni ądze, a c o będzie za 101520 lat nie nasz a sprawa dlatego wydaje się, że temu projektowi sie ć si ę sprzeciwi ć w Senacie i w sejmie i są, ale w sejmie ten sprzeciw, cho ć mia ł charakter symboli dziękuję, a chyb a, że poruszanie wa żnych zapowiedziało 18 nauczą si ę, że tak oczywi ście, ale n ie koniec niekonieczna drug a sprawa jest tak a jes t po łowę listopada n iemal ludzk ie możliwości, żeby dojść także do ko ńca l istopada ten projekt wszed ł w życie Trybunał Konstytucyjny mówi jasno na raz ie przed rozpocz ęciem eur o oraz dodatkow e składki tego rodzaju sk ładka jes t rodzaje m podatku dan iny publicznej w zwi ązku z ty m cho ćby z teg o powodu trzeb a te n projekt już w sejmie odrzucić to po c o jest powiedziały sprawiedliwi maj ą zwycza j miał mieć odwag ę pow inien by ł mie ć odwagę wtedy wcze śniej parę miesi ęcy m ógł z łożyć przeprowadzi ć tak dalej n ie mia ł chce po wyborach chc e z łamać termin 30 listopad a trzeba powiedzieć n ie ale dlaczeg o to robią skroni t o wszystk o te ż wiedzą pan i dyrektor to jes t pytanie, które sugeruj e, że PiS t o jes t najm ądrzejsza part ia w Polsce, a mo że na świecie to n ie jes t wracam y do Senatu c o chce zrobić w najbli ższym czasie nowy marszałek Tomasz Grodzki chce pojecha ć do Stanów zjednoczonyc h spotka się z ameryka ńskimi senatoram i, by podzi ękować za obron ę polskiej praworz ądności i poważnie rozwa ża wezwanie Mariana Banasia szef a Najwyższej Izby Kontroli na senacką komisję myśli pan, że szef NIK-u się zjawi w Senacie b ędzie sk ładał wyja śnienia dotycz ące swoje j przysz łości f inansowej dzia łalności rzeczywi ście b ędziemy musieli spokojn ie musz ę jeszcze jeszcz e na d regulaminem Senatu nad tymi jeg o punktami, które do te j pory n ie by ły wykorzystywane przede wszystkim je śli chodz i o uprawn ienia komisji senack ich on e by ły zapomniane zdecydowan ie w ci ągu ostatnich 4 lat, a może nawet i cz ęści i wcześniej też, dlateg o że wi ększość rządowa mia ła również wi ększość w Senacie w zwi ązku z tym jakie ś szczeg ólne form y kontroli rz ądu przez Senat nie nie n ie za bardzo by ły wykorzystywane trzeba b ędzie na to popatrze ć chodzi o akurat pan a Banasia nie mam w tej chw ili jeszcz e zdan ia, dlateg o że rzeczywi ście Najwyższa Izba Kontroli podleg a Sejmowi jes t t o wyra źnie okre ślone i pan dan e może powiedzieć że, gd y n ie pojaw i w Senacie i na trudno będzie go doprowadzi ć prz y pomoc y środków przymus u bezpo średniego, więc my ślę, że mus imy musimy t o dobrz e rozważyć, jak ą form ę tuta j zastosowa ć jeśli chcem y si ę czegoś dowiedzie ć w tyc h sprawac h koalicja bohaterska sk łada także p ierwszy senacki projek t ustawy dotycz y emerytów urodzonyc h 50 trzecim roku wczora j pan mówił, że na skutek pewneg o błędu legislacyjnego l iczna grupa kob iet otrzyma ła zani żone emerytury trzeb a im raz ie zapewnić emeryturę na takie wysoko ści jak by ć powinna także wyrównać te strat y, które przez k ilka la t poniosła tak ja by łem inicjatorem tego projektu jeszcz e w poprzedn iej kadencji on zosta ł prze z Senat przyj ęta jednog łośnie PiS g łosował za ty m projekte m ministerstwo pracy popar ło te n projek t, więc wydawa ło się, że po wej ściu do Sejmu zostan ie szybk o uchwalon y tymczasem znalaz ł się nawet w porządku obra d Sejmu pa n prem ier Morawiecki poleci ł pani marszałek Witek zdj ąć te n punk t porz ądku i oczywiście koszt y żądaj generuje, bo okaza ło si ę, że wcześniej zapow iedziano zr ównoważony budżet t o jest kosz t rzędu 400  000 000 zł, ale i, al e t o n ie darowizna t o jes t wyn ik wyrok u Trybunału Konstytucyjnego, kt óry tak że trzeb a naprawi ć to trzeb a wyp łacić zaległy zaleg ły r óżnice w emeryturach w zwi ązku z ty m jeszcze przed wyborami zapowiedzia łem, że te n projek t jeszcze znajduje si ę w Senacie wniosek ponownie i t o będzie p ierwszy projek t senack i jes t także ju ż jes t ras y Marszałkowskiej no mam nadziej ę, że ty m raze m Sejm wi ększość sejmowa zajmie si ę n im lep iej ni ż poprzedn io oko ło 50  000 kobiet czek a na NATO NATO zadośćuczynienie cały czas kręcimy si ę wokół pieni ędzy i tak będzie do sameg o ko ńca samorz ądowcy prawa i sprawiedliwo ści z Tomaszowa lubelskiego maj ą pomys ł jak n ie podnosi ć p łacy minimalnej pracown ikom adm inistracji samorządowej, al e całego etat u b ędą dawa ć 34 etatu pracownicy są zmuszen i do podpisania aneksu do umowy o prac ę, jeżeli chc ą pracowa ć dalej godzić na tak ie zmniejszenie etatu, a burm istrz Tomaszowa lubelsk iego pan Wojciech Żukowski potwierdza, że tak ie są w łaśnie plan bo gdyby chcieli wyp łacić t e podwy ższoną płacę minimaln ą potrzebnych by łoby im dodatkowyc h około 3  000 000 zł nie maj ą tyc h pieniędzy, więc jako ś dopiąć bud żet muszą koszte m cz łowieka od i będzie chcia ł, żeby tak pow iem z łości kierowała si ę przec iwko podwy żkom p łacy minimalnej, dlatego że on e s ą niezbędne ja w te j chwili n ie m ówi o tych zamiarach PiS - u, kt óre zmierzaj ą do teg o, żeby podnie ść p łacę w spos ób n ie n iebywale wysok i 40002000 EU R inaczej ważącego nie dojdz ie po prostu by to tak i wab ik wyborczy dlateg o same oczywi ście powinna rosnąć w miar ę teg o jak ro śnie p łaca przeci ętna tylko proble m polega na tym inny proble m poleg a na ty m, że PiS pragną zrealizowa ć swoj e r óżnego rodzaj u ob ietnice t e, które złożyły jeszcz e nie zaczął IT, kt óre już zacz ął realizowa ć zaczyn a uciska ć samorządy t o znaczy zaczyn a przenosi ć cz ęść wydatków, kt óre pow inien ponie ść bud żet centraln y na samorz ądy ja k n p . w kwestii edukacj i oświaty podwy żek p łac nauczycieli to wszystk o powoduj e, że samorz ądy rzeczywiście zaczynaj ą, gdzie szuka ć jaki ś pieniędzy no czy to jes t akura t najlepsz y pomys ł sprawdza, żeby ty m, kt órzy zarabiają najmniej p łacić jeszcz e mniej t o jes t to to ja n ie wiem to już niech si ę ty m radn i zajm ą w Tomaszowie, al e je żeli ju ż sam i w łodarze z PiS - u podnoszą tak i temat no t o myślę, że prezes powinien się zestroić Marek Borowski senato r koalicji Obywatelskiej dziękuję pan ie marsza Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA