REKLAMA

Nie stać nas na niższy wiek emerytalny?

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-14 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
34:38 min.
Udostępnij:

Wydarzenia komentują Anna Materska-Sosnowska, Jarosław Gugała, Radosław Markowski

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
porane k Radia TOK FM dzie ń dobry pa ństwu ra z jeszcze Karolina Lewicka tes t czwartkowy porane k Radia TOK FM 14 listopad a ósma 9 nasi komentatorzy ju ż w studiu dr Anna Materska-Sosnowsk a Uniwersytet warszawsk i Fundacja Batorego dzie ń dobr y pani doktor wbrew Jarosław Gugała telewizja Polsat panie redaktorz e dzień dobry czekam y na prof. Radosława Markowskiego, kt óry utknął warszawk i warszawskich korkac h, a na pewn o do na s do łączy Szanowni państwo wczoraj pos Rozwiń » łowie PiS z łożyli poselsk ie rzecz jasn a projek t ustawy likwidującej ju ż od przysz łego rok u górny l imit przychodu, do kt órego płaci sk ładki ubezp ieczenia emerytalne rentowe, cho ć tzw. trzydziestokrotno ść czy ma przynieść dodatkow y wzros t wpływów oszacowan y na ponad 7 miliardów złotych ju ż odezwali si ę posłowie porozum ienia rzecznik porozumienia Kamil Bortniczuk, kt óry m ówi n ikt z nam i konsultowa ł przecie ż przed wyboram i politycy porozum ienia dawali jasn o do zrozumienia, że te n l imit trzydziestokrotności jeg o zniesienie to już jes t pie śń przyszłości teg o na pewno nie b ędzie tu wrac a jak bumeran g pieni ądze są potrzebn e budżet n ie do końca jes t tak zr ównoważony jak jes t zap isane na papierze t o po pierwsze po drug ie to c o jes t c iekawe z ty m projekte m ustawy to ta m w chwili z łożenia, czyli rz ądzą mamy raz za wycofan ie przed samym i wyborami, czyl i sygna ł do elektorat u teg o w łaśnie centroweg o elektorat u średnich przedsiębiorstw do bardz o dobrze zarabiaj ących ludzi i średnich do bardz o dobrz e, bo to ca ły ca ły pakiet jest t o związane t o by ł sygna ł do n ich p o po t o, żeby zag łosowali n a prawo sprawiedliwo ść, ab y pozyskać g łosy i zaraz po wyborac h jes t cofni ęcie, ale Jarosław Gowin, podsumowując kampanię wyborcz ą tu ż po wyborac h mówił t o sam i strzelili śmy sob ie stop ę tak, m imo że prawo sprawiedliwość jasn o n ie deklarowało t o będzie czy n ie b ędzie wdra żane, a Jarosław Gowin pr óbował tonowa ć złe nastroj e t o jedna k przedsi ębiorcy pomyśleli sobie pomy śleli, ale poz a ty m obiecywano im, że ich zast ąpi nową elit ą, ale n o, wi ęc właśnie to nie jes t tylk o kwestia te j ustawy t o w og óle podej ścia do klas y średniej i do teg o centrum i to co mówił t o c o m ówił m inister Gowin t o jest jedn o i on tym stara ł si ę przykryć wszystkie inne ruch y, a n ie tylk o to spowodowało odpływ teg o elektoratu, ale t o jes t ciekawe również z teg o wzgl ędu jak rozk ładają si ę g łosy jak c o zrob i prezydent teg o, że to mo że być kolejna wrzutk a do jedzen ia ta no w łaśnie na pewno by ł na n ie pytanie cz y chocia żby wczoraj to dla pan i zdaniem na pewno t o wci ąż by ło poruszone podczas bardz o długiego spotkania zdradz a ci ężar, a prezydent jest w tej dl a s iebie niekomfortowej sytuacj i, że mus i pozyskiwać r ównież te wyborc ów i z 1 strony jes t jego przem ówienie z drugiej stron y jes t Macierewicza przemówienie z 1 strony jes t w łaśnie rozszerzan ie poszerzanie i pr óba pozyskania centrum z drugiej stron y będą takie wrzutk i ja k jak te n projek t poselsk i jeszcze 1 jeszcze 1 kwestia tu o d razu Warta zauważenia w jak i sposób jes t stanow ione w Polsce prawo, czyli to wchodz i znow u prze z projekt poselsk iej, czyli n ie be z konsultacji be z niczego to jes t raz 2 terminy bardz o c iekawa jeste m jak zostaną zachowane term iny dochowane teraz wzięli do zestawu solarneg o takie możliwości jeszcze tylk o co i co i co dal e Miller zn ów wszysc y przejdą normalna działalność z e zdan iem Trybunału Konstytucyjnego partia rz ądząca nie s ądzę jeszcze Kamil Bortniczuk, kt óry wczoraj przekonywa ł, że stanow isko porozumienia w spraw ie zn iesienia trzydziestokrotno ści jest jasn y n iezmienne poparty jednomy ślną uchwa łą zarz ądu krajoweg o, kt óra zobowiązuje parlamentarzystów porozum ienia do głosowania przec iwko takim projekto m bez 18 szabel porozumienia sprawa spraw ie ro śnie w większości to prawda, wi ęc widać wyraźnie, że to jes t jeszcze pr óba sił wewn ątrz oboz u zjednoczonej prawicy n ie chcia łbym zwrócić uwag ę na sprawy n ieco bardz iej og ólne, bo ten proble m z n ich wynika, że m y w og óle mam y proble m system u ubezpieczeń społecznych przypomn ę, że prz y obecny m system ie nie ma szans na t o, żebyśmy wszysc y otrzymywal i chocia żby ta k jak teraz emerytury on e w przysz łości b ędą znacznie mniejsze są już o d nas i oraz jednoznaczne jes t jednoznaczn e i mówi sa m ZUS mówią eksperc i m ówi o tym o d w ielu wielu la t, że by ć mo że emerytura 205060 tym rok u b ędzie 14 ostatniej pensji n o tak jeśli w og óle b ędzie tak, bo t o jes t kwestia, więc nic si ę z tym n ikt się z ty m polityków w Polsce o d lat nie l iczy, a tymczase m te n proble m narast a i chciałbym powiedzie ć, że w łaśnie n iedawno miesi ąc tem u n iemiecki ban k centralny przedstawił rapor t na temat przysz łości system u ubezpiecze ń społecznych w Niemczech, który ma się za komentował prac y z lekką szabl ę do rozszerzenia podn iesienie wieku przechodzenia na emerytur ę do siedemdziesiątego rok u życia, dlateg o że inaczej t o się wszystk o na pewno zawali i z tym si ę nic n ie d a zrobić by śmy n iedawno sobie obni żyli, a je śli ju ż m ówi o tym o d wielu lat wolny staram się podobn o goni ć Niemcy, więc w tej chwili już jest tak że przeci ętny Polak w swo im życiu pracuj e 89 lat krócej niż przeciętny Niemiec n ie da si ę nikogo dogoni ć pracuj ąc 98 lat kr ócej po prostu jes t t o f izycznie matematyczn ie zupe łnie niemożliwe, dop óki n ie zaczn iemy powa żnie rozmawia ć na tema t w ieku emerytalneg o n ie wyborcz ą tylko powa żnie i odpow iedzialnie z my ślą o tym co b ędzie w przysz łości to b ędziemy mieli teg o rodzaj u właśnie historia te j chw ili zabrakło pieni ędzy, wi ęc pieniądze b ędą na siłę wyci ągane ty m, którzy mogą w te j chw ili zapłacić be z oglądania si ę na to co b ędzie za kilkana ście la t za kilkana ście lat trzeba b ędzie tym wszystkim ludz iom wyp łacać bardz o wysokie emerytur y na to pieniędzy na pewno n ie b ędzie, więc mam y do czyn ienia z takim elemenc ie ok iem, kt óry pokazuj e w jak im stanie s ą nasz e ubezp ieczenia społeczne w jak i w, jaki spos ób funkcjonuj e nas z syste m ubezpiecze ń społecznych cz y na syste m emerytaln y w iemy, że funkcjonuj e fataln ie wprowadzili śmy pewn ą reform ę za czas ów rz ądów Jerzego Buzka reform a zosta ła Ros wal ą na przyjście w poprzedn iej kadencj i zabrak ło pieni ędzy zlikwidowano OFE i przyj ęto nasze pieni ądze, żeby ratować budżet w te j chwili rz ąd PiS - u ko ńczy resztówkę teg o teg o OFE w tym samy m celu i na dodatek w łaśnie wprowadza się pomys ł żeby, żeby pani, żeby teraz już mie ć troch ę pieniędzy to nieważne jest t o, że si ę zad łuży mi, że 1015 lat b ędziemy mus ieli z nawiązką sp łacać to t o zadłużenie t o jes t chor a wyborcza polityka, która doprowadz i nas wszystk ich do katastrofy mam nadziej ę, że tyc h, kt órzy prowadzą polityk ę dopiek ła i jes t jeszcze 1 element teg o system u pewne j niepewno ści finansowej solidarno ściowy fundus z wsparc ia os ób niepe łnosprawnych ma zostać przem ianowane na fundus z Solidarności obędzie si ę z teg o funduszu wspierać n ie tylk o osob y niepełnosprawne, al e tak że wyp łacać jednorazowe roczne świadczenia dl a emerytów rent ę socjaln ą zasiłek pogrzebow y, czyli jest to tak ie dramatyczne poszukiwania, al e to pieni ędzy owego to bardz o często w łaśnie t e pieniądze zostaw ione na jakieś n p . z fundusz u rezerwy demograf icznej prawd a s ą są przekazywan e czy przelewane ta m, gdzie akura t jes t taka potrzeb a je j real izacja ob ietnic wyborczyc h t o t o niestety nie jes t n ic nowego ta k jak powiedzia łam tylko zastanawiaj ące jes t właśnie tak a absolutna krótkowzroczność, bo kogoś kog o akura t Mateusza Morawieckiego w iele mo żna zarzuca ć, al e s łupki dodawa ć potrafi potraf i, tak wi ęc też powinien mie ć tę wizję c o będzie dale j, a n ie tylko myślenie ob y do ko ńca rok u kadencj i właśnie ma m wrażenie, że ten horyzon t jeszcze się przybli żył te ż pol itycy my śleli o następnej kadencji teraz my ślą w zasadzie o ty m, żeby dopi ąć budżet tylk o na 2020 roku porane k Radia TOK FM dzień dobry pa ństwu Karina Lewickiej nas i go ście dr Anna Materska-Sosnowsk a Uniwersytet warszawsk i Fundacja Batorego i Jarosław Gugała telew izja Polsat to tera z kolejny m krytycznym m iejscu, gdz ie może doj ść do poważnej zapa ści, czyl i stref a energetyk i ceny pr ądu mechanizm, w kt órym państwo będzie utrzymywał tak ie sam e cen y energii dl a wszystk ich użytkowników energ ii, czyl i zar ówno biznesu samorz ądów jak i osób fizycznych jest n ie do utrzymania m ówi Jerzy Kwieciński, który jes t już odchodz ącym m inistrem rozwoj u i finans ów dodaje też obywateli n ie można pozostawi ć samy m problemem rosn ących cen, ale czy t o oznacza już n ie dodaje wszysc y wiedz ą, że ustawa rz ądowa, kt óra obowiązywała w tym roku utrzymywała cen y pr ądu na poziomie 2018 roku, a spółki energetyczn e otrzymywa ły rekompensaty za to, że m y płaciliśmy cen ę ja k do tej por y jest nie do utrzyman ia na d łuższą metę nie ma, więc także o ty m, że trzeba modernizowa ć nasz ą sie ć energetyczną co si ę dz ieje jeszcz e tylk o zanim odda pa ństwu głos dopow iem, że prof . Radosław Markowski Uniwersytet SWPS do na s dotar ł hero icznie skar g, które jak inne reklama t o kto ś chcia ł prezydent Warszawy mo żemy s łuchać co zrobić ze skrętami w lewo w tym m iejscu tak, bo to w ina Rafała Trzaskowskiego oczywiście dobrz e jak zderza pani 10 minut t o ja się wpraw ie bardzo proszę nas pr ądem jest proble m tak i, że potrzebn e s ą gigantyczne inwestycje w s ieci w energetyk ę w Polsce t o s ą sumy chyb a ponad 300 miliardów z łotych w przeciągu no n iewielu la t do przod u te pieni ądze, które zosta ły zamro żone, żeby nie by ło podwy żek w rok u wyborczym to są pieni ądze, kt óre normalnie sz ły na modernizację w łaśnie idea ta modern izacja jezdn i nastąpiła no bo po, poniewa ż by ły wybor y i prąd n ie m ógł podrożeć chc ę powiedzieć, że też dok ładnie tak i sam przyk ład jak ten, kt órym zadali śmy wcześniej to znacz y prze d prze uk ładanie problem ów na późniejszy termin być może ju ż dl a innego rz ądu tak si ę prowadzić pol ityki na d łuższą met ę nie da, bo t o prowadz i naprawd ę na s wszystk ich na manowc e do katastrofy b ędziemy musieli wyda ć gigantyczne pieni ądze i t o c o m ówi odchodz ący w łaśnie m inister energetyki jes t miasto finansuje z absolutn ą prawdą, dlateg o że po prostu nie d a się te j pol ityki dale j prowadzi ć i podwyżki czekaj ą na s n ieuchronnie prawdopodobnie może być jeszcz e tak mamy kolejn y rok wyborczy przed nami tera z nadal b ędziemy to te pieni ądze zamiast wydawa ć na modernizacj ę sieci wydawali na to, żeby ludz ie n ie odczuli podwy żek, bo trzeb a kolejn e wybory jakoś n ie w iem obs łużyć natomiast n o odsuwać teg o w niesko ńczoność nie da prędzej czy słusznie na s dopadn ie biorąc pod uwag ę, jaki jes t skład nowego rz ądu t o ile pami ętam t o w łaśnie ministerstwo energ ii zostało zl ikwidowane 1 , 5 proc t o pokazuje, jakie mamy te ż mam y pr iorytet priorytet będzie marna t o c o ministerstwo no to jes t mocn o czarny humo r po raz drug i teg o poranka ZUS cz y pana zdan iem mo żna Rumunia 2 × w ci ągu dn ia po p ół godziny, ale w iecie c o państwo to jes t du żo szersz y problem, dlatego że u na s n ie rozmaw ia si ę o problemac h, jakie mam y nie ma żadnej debaty, je żeli są jakie ś dyskusje t o cz ęsto tak ie polityczne k łótnie tak naprawd ę i po łajanki nie ma żadnej w izji jak rozwi ązywać g igantyczne problemy czy t e s ą w łaśnie dotycz ące emerytu r cz y energii takie, kt óre s ą fundamentalnym i problemami dl a naszyc h dzieci, ale dl a na s też dla nas też, al e to nasz e dzieci b ędą za t o płaciły prawda i dz ieci i wnuk i tutaj wszystk o jes t pi ęknie wychodz i pan prem ier na m ównicę i nie zwa żając na panią marszałek na cza s na wszystko po prost u opow iada w jakim kraju mlek iem m iodem leży teraz usłyszymy w przyszłym tygodn iu b ędzie wyg łaszał expos é t o kolejn y obszar, kt óry też jest na s powiedzieć krytyczn e to n ic powiedzie ć wstrząsające czo łówka gazet y wyborcze j lekarz oszcz ędzać na pacjenc ie im więcej zleca ć badań diagnostycznych ty m mniej zarabia ć do podpisywania takich um ów zmusza lekarz y w iele poradn i, czyli lekarze przestaj ą zleca ć badan ia swo im pacjentom, b o za ka żde tak ie badan ie s ą karani ty m, że kosz t teg o badania jes t odl iczane o d pensj i ujawniają dr Bartosz Fiałek lekarz rezydent w dz iedzinie reumatolog ii szef Kujawsko pomorskiego oddzia łu og ólnopolskiego związku zawodoweg o lekarzy na dow ód pokaza ł skan y umów lekarz y z całej Polski z poradn i kard iologicznych urolog icznych g inekologicznych miast wojew ódzkich i tych mniejszych t o przypomina tę sytuacj ę, która była w przypadku Warszawy, która chciała robi ć b ilans 7080 latka rz ądowa agencja zablokowa ła ten pomysł powiedziała, że po prost u ludz ie si ę zorientują poty badania s ą chorzy b ędą chc ieli się leczyć, a to b ędzie generowa ć koszt y dl a NFZ - u panie profesorze poseł t o s ą bardzo, bo t o takie rzecz y przed dan iem tuta j dotar łem s łuchają państwo te miały bardzo dawn a nazywa ł t o pod najwi ększym sabota żem rozwoju cyw ilizacyjnego naszeg o kraju mianowicie wycofan ie się z w ieku emerytalneg o, k iedy wszystkie to nie tylk o Niemcy, kt óre on e tuta j redaktor przywoływał w zasadz ie wszyscy pracują dłużej le ży wiele ale, ponieważ cz ęsto niech ętnie mówi o Niemcach, poniewa ż m y asp irujemy do Straży Granicznej, ale zrobiła to ta m Bułgaria inne kraje te ż sprawno ść wszysc y wiedzą, o co będziemy wiedzieć, że była mow a w energetyc e, która le ży, która n ie tego tera z pani mówi na m o ty m cz y ten artyku ł lekarz e w og óle służby zdrowia byśmy tu n ie weszl i, wi ęc może też trochę ogólnie chc ę powiedzie ć co ś tak iego po p ierwsze, my polityk ę politologia zajmuj e się rozliczalno ść polityków tak ą w cykl u wyborczy m prawda natom iast oczywi ście, że i to jest te n wielki w ielki b łąd, ponieważ np. czegoś tak iego jak reform y służby zdrow ia cz y funkcjonowan ia służby zdrowia emerytur, tym bardziej n ie da si ę z czteroletn im cyklu, wi ęc pierwsza, że do przemy ślenia w makro naszy m ujmowan ie teg o jak rozlicza ć za c o polityków te n cel pow inien być dłuższy drug a rzecz, która si ę pojawia tera z w literaturze taki refleksyjn y na temat przedstawicielskich demokracji jes t t o czy przypadk iem, ab y za t ą rozliczalności polityczn ą, która polega w najgorszy m przypadku na ty m, żeby się ponown ie n ie wybiera n ie powinna o d razu krok kro k i rozliczalno ść po prost u z kodeks u karneg o, dlateg o że tuta j mocn o poważnych, jeżeli tera z wraca m d o do do pan a Mateusza Morawieckiego, kt óry ma taką n ie n ie n iczym niezak łóconą poto k takich opowie ści o ty m, świecie, który n ie jak si ę m a do rzeczywisto ści ja uwa żam, że publ icznie lub ludz ie na stanow iskach ministerialnych b ędący w rz ądzie, kt órzy wychodz ą i publ icznie dez informuje obywatel i o stan ie rzeczy, chociaż życie to jedno jes t pewn a mo żliwość interpretacji fakt ów czy interpretacja wska źników natom iast, je żeli kto ś ew identnie z łej woli robi ć co ś tak iego, że dez informuje społeczna spo łeczeństwo to pow inien za t o ponosić kar y ostatn ia uwag a kiedy ś jak pada ł przed wyborami 2010 roku rząd zbiorcze o niego na Węgrzech dopad a m. in . dlatego że mieli tak ą tajn ą narad ę, na kt órym był nagrali g o powiedział k łamaliśmy wczoraj żadnym salonie mamy tera z 1 i barwne notabene mówił por a z tym sko ńczyć powiedzieć, jakie dane Otóż ja my ślę sob ie, że tamto t o było t o była to by ł dowcip w stosunku do teg o t o co dz isiaj si ę dzieje w Polsce to jes t dużo wi ększe du żo bardz iej problematyczne dotyczy rzeczywiście teg o przed chwil ą m ówiła Ania dotycz y po prostu przysz łych pokoleń Polaków to jes t tak prem ier Mateusz Morawiecki także bardz o zadowolony z teg o, że nak łady na służbę zdrowia rosną o d poinformowa ł Sejmu Sejm i pos łów we wtorek mówił, że bardz o w iele program ów onkologicznych kardiologicznych może on nie ma tej czasu, bo t e krótkie wyst ąpienie, żeby to wszystko wymienić co dobrego żeśmy dl a służby zdrow ia zrobili, al e żeśmy zrob ili tymczasem okazuj e si ę że, a jest b icz f inansowy na lekarz y i je żeli lekarz będzie koordynowa ł badanie t o zapłaci za to z własnej kieszeni, b o po prost u ta kwot a zostanie potr ącona z jeg o pensji no t o ju ż jes t naprawd ę takiej taktyki d iaboliczny pomysł na t o jak sprawić, żeby tyc h pieni ędzy n ie wydawać no to t o w og óle działa w te n spos ób, że wyobraźmy sob ie, że zaczyna nas coś bole ć w klatce piersiowej nie w iemy c o prze żywamy do szpitala, bo się boimy, że może by ć co ś bardz o złego n o, a szpital nie ma pieni ędzy na podstawową diagnostyk ę i t o jak zostaniemy zakwal ifikowani i zaopatrzen ie zale ży o d wiedzy lekarza, kt óry nie n ie maj ą d iagnostyki na podstawie swego do świadczenia musi o ty m, zafundować n o w cywilizowanym świecie te ż tak si ę już teg o n ie rob i jedna k trzeba przeprowadzić jakie ś badan ie jak ąś Niewiem tomografi ę czy inn ą inne prześwietla może zawał, bo t o mo że być zawał to mo że być n ie w iem pęknięte jel ito, a to może być mn óstwo r óżnych rzecz y, a to może by ć stan nowotworow y, wi ęc jeżeli si ę n ie da tego stwierdzi ć inaczej niż teg o bardzo g łęboko w ocz y pacjentowi to t o jes t po prost u absolutn a średniowiecze niestety d iagnostyka jes t droga będzie cora z droższa b ędzie coraz dro ższej trzeba jak przypomn ę, że chodz i o zwiększenie nak ładów to poprzedni rz ąd rz ąd Platformy si ę też bardz o tym chwali ł ich, ponieważ poprzedn i rz ąd podwoił nak łady na służbę zdrow ia w czasie swo ich rządów podwoi ł PiS - u jeszcze dalek o do te j do podwojenia też t o niewiele da ło szczerz e m ówiąc, więc idziemy jak o z łą po prostu stron ę to to n ie t ędy drog a szybc iej rosn ą koszt y w medycyn ie ni ż przychody NFZ i mo żliwości leczen ia ludz i będą ros ły jeszcz e szybc iej, poniewa ż Polska polskie spo łeczeństwo starzej e mamy demontaż n ikt n ie zasilali w ogóle nikt o tym n ie mówi to jes t nas z główny proble m, z którym państwo si ę dz isiaj ju ż zmagać wszystko pozam iatane już 20 parę la t do przodu t o to t o, że się starzejem y to nie to, że nikt n ic nie rob i tylko przypomn ę, że 1 z p ierwszych takich zm ian wprowadzonyc h przez PiS t o by ła w łaśnie zm iana dotycz ąca geriatrii ta, kt óra zosta ła uruchomiona w spos ób tak Micro za Platformę to n ie jes t tylk o kwestia nak ładów na służbę zdrowia, bo one rosn ą faktycznie systematyczn ie rosn ą tylk o te ż efektywno ści wykorzystywania tych 4 ze stan u i to chyb a w przegl ądzie prasy było ran o, że to, m imo że rosną zarobki lekarz y oni n ie chcą zostawa ć i trudno si ę dziwi ć, bo jak mas z zosta ć jak ma wykonywać najlep iej potraf i swoją prac ę, je żeli mus isz ważyć ka żde sk ierowanie na na ka żde badania i tak i w łaśnie bra k znowu myślenia, owszem jes t program kardiologiczne to kon iec tat y ma m do świadczenia ostatnio z kardiologi ą i wszyscy zgodnie mówią, że to co było c o to c o wprowadzi ł tak naprawd ę prof. Religa w tej chw ili jes t cofane tak cz y ten standard, który mieli śmy bardz o wysok o postaw ione dz isiaj obni żamy przecinamy c o z tego, że jes t programy nowotworowe j, je żeli brakuj e lekarzy alb o zespo ły lekarsk ie s ą rozwa żane i t o mówi o Warszawie o dużych o d dużych szp italach to c o jes t poz a Warszawą i to n ie jest tak że c i lekarza najważniejsze nowoczesn e leki n ie są refundowane n ie s ą refundowan e dokładnie jedn o zdanie mam y skutek teg o od 2 lat mam y wyra źny wzrost śmiertelności, kt óry ta k jak podkreślam krótszą część życia Polaków jes t po raz p ierwszy dobra wiadomo ść dla ZUS - u Polacy, wi ęc żyją kr ócej jak sen s m ówiąc między tymi 2 zdarzeniami, kt óre tutaj mamy mie ć c o robi ć w służbie zdrow ia ja k z Funduszem emerytalny m to po prost u na biedn ą służy drug iemu w pewny m sens ie porane k Radia TOK FM dzie ń dobry państwu raz jeszcze karan a Lewickiej nas i go ście dr Anna Materska Sosnowska prof . Radosław Markowski redaktor Jarosław Gała ra z jeszcz e państwa witam po ra z ostatni w ty m w poranku i tera z chciałbym porozmawia ć o tym co dz ieje si ę w Senacie, ponieważ pol itycy prawa sprawiedliwo ści g ęsto często ju ż wypowiadają na temat teg o jak te n Senat opozycyjn y powinien pracować i czeg o si ę pan i spodziewaj ą jak powinien pracowa ć Michał Dworczyk sze f KPRM m u, że pow inien by ć merytoryczna n ie i rentow e i tak i, w kt órym kr óluje opozycja totalna a czego się obawiają si ę n p . Paweł Szefernaker, kt óry obawia si ę, że opozycyjn y Senat mo że przeszkadzać kontynuacj ę rewolucji godno ściowej na terenac h popegeerowskich cz y Marcin Horała, który obawia si ę Izby, kt óra będzie destruk t tore m alb o hamulcowy m nawe t trudno komentowa ć czy, dlateg o że wszyscy 3 panowie tak imi wypow iedziami potwierdzaj ą, że kompletn ie zapomn ieli na czy m poleg a dobr a leg islacja, jak ie s ą zadan ia staw iane przed drug ą Izbą parlamentu i ja naprawdę n ie b ędę si ę wypowiada ła na tema t wy ższości Senatu albo jaka t o jes t w ielka nadz ieja ja mam tylk o chocia żby było normalnie, żeby by ło tak jak powinno by ć chc ieli izba izba senack a jes t Izbą, gdz ie jes t stanowione prawo, gdzie jes t poprawiane prawo, gdz ie cza s na debat ę, gdzie cza s na zastanowienie to czy m mieli śmy do czynienia i prze z ostatni 4 lata n ie mia ł n ic wsp ólnego z zasadami dobre j legislacji łącznie z tym, że kom isje leg islacyjne mia ły bardz o ogran iczone biuro leg islacyjne mia ł bardz o ogran iczony wp ływ na stanow ione prawo i tera z w momenc ie, k iedy jes t szansa, żeby t o w łaśnie by ła debata, kt óra jes t klucze m pol ityki t o nagle wszysc y bij ą na alarm z drugiej stron y, że stan ie si ę rzecz straszn a, jeżeli tworz y dobr e prawo, jeżeli s łuży si ę społeczeństwo nie tylk o w łasnym zysko m politycznym n ie obawia si ę tego, jeżeli co t o znacz y hamulcowy wet o senackie nie jes t wete m ostateczn a tylko zawieszającym t o daj e tak ie procedury i ta m tak ie czas y, żeby t o n ie musiało by ć stanow ione między ich uda to dach u, ale drug ą będzie dobr ą ustawę t o jest bardz o trudn e do zrobienia, dlatego że wi ększość tyc h projektów jes t wp isana w pośpiechu albo dok ładane są na kolan ie t o dobre okre ślenie, bo ta m s ą składane pote m różne rzeczy i t d. mam pogl ądy pisowskie s ą nowel izowane w ielokrotnie na tak powiedzmy to psuc ie prawa to n ie jest ostatn ia kadencj a tylk o tak było wcze śniej, al e Senat n ie jest tylk o ciałem ustawodawczy m al e, tote ż daje mo żliwość wypełniania funkcj i kontrolne j nawet n ie stosunk u do rz ądu oczywiście nawe t jest proble m cz y n p . mo żna zaprosić pana Banasia, al e na na s na takie wystąpienie czy n ie, ale ma funkcj e kontroln e nawe t w łaśnie do Izby cz y, powstrzymuj ąc do Izby pierwszej i mo żna naprawd ę wytyczy ć tak ie prawdz iwe porz ądne drog i bardzo ciekawy pomys ł zgłasza dzisiejszej Gazecie wyborcze j Ludwik Dorn proponuj ąc, b y Senat w wykonan iu opozycji sta ł się wręcz tak im m ózgiem pa ństwa, a m iejscem, gdz ie powstaj ą alternatywne dla tyc h pisowskich alb o na brak u PiS-owskic h propozycj i rozwiązania dotyczące chocia żby tych krytycznyc h obszar ów, o kt órych mówiliśmy wcze śniej służby zdrowia system u emerytalneg o system u energetycznego spraw klimatu i t d . tan ie tylko cz y opozycj a jes t w ładna cz y ca ła działalność opozycji będzie skupiona na ty m, żeby zapewnić frekwencj ę na posiedzeniach, żeby pilnowa ć ka żdego g łosowania tak profesorowi wszysc y mamy w ielkie nadz ieje, że nie b ędę wymienia ł, czeg o oczekujemy tera z tego Senatu t o b ędzie bardz o trudn e zdan iem w r ęce niekt óre oczek iwania s ą niemo żliwe do spe łnienia natur a ludzka i w izja własnych kar ier zawsz e w Polsce przeważała ma m obawy, że ty m razem te ż tak stan ie drug a uwaga jes t tak a, że za chwilę b ędziemy m ieli noweg o prezydenta nowego stareg o stareg o noweg o zobaczym y, al e po p ierwsze, sam a kampan ia wyborcza narzuci ł t o co m ówi Ludwik Dorn to b y by ło dobr e w normalnej pol ityce tak dalej w og óle wart o się zastanawia ć c o Sejm ma robi ć to sa m jes t t a izba, kt óra może proponowa ć, by by ł Senat przeprasza m tak natomiast wybor y prezydenck ie będą też o tyl e wa żne, że ja myślę, że tak p ierwsza uwag a więcej b ędzie zale żało takiej sensownej interakcji między tym c o Senat b ędzie ewentualn ie blokowa ł, a 18 Gowina tu mo że by ć ca ły pies pogrzeban y w tym, że PiS -ow i się pewnyc h rzeczy n p . w polityce gospodarcze j nie uda ł si ę przecisnąć Napora r óże, a mo że nowy rozdzia ł g o b ędzie głosował nie będzie chcia ła żona z zobaczymy tylko m ówię, że to ile mo że rodzaj u możliwość, ty m bardz iej je śli Gowin zobacz y mo że zobaczyć n iebawem, że tak po pierwsze, może Andrzej Duda nie wygra ć tyc h wyborów, ale drug a rzecz, która może by ć c o często w Polsce si ę zapom ina Otóż prezydenc i drugiej kadencji, wi ęc tacy, którzy n ie s ą już nie maj ą być wyb ierani ponownie n ie musz ą się łazić do nikogo an i do suweren a ani do tyc h, kt órzy g o zapewne dominuj ą na stanow isko bywaj ą zaskakująco niekonwencjonalnie swyc h dzia łaniach, ponieważ nic ju ż mn ie groz i mogą my śleć o ty m jak będą wyglądać encykloped ia Otóż ja n ie wyklucza nawet gdyb y się stało co ś takiego co by z e swej istoty by ło z łe jak ponown y wyb ór Andrzeja Dudy na stanowisko prezydenta, poniewa ż są po prost u sprzeniewierzył si ę te j funkcj i w ielokrotnie, łamiąc konstytucję to ciągle mo żna mie ć nadziej ę, że przy lekką kuracj ę spadk u narastan iu pewnyc h problem ów i spadk u poparcia dl a PiS zar ówno frakcja Gowina w parlamencie, jak i prezydent drug ą drug ą kadencyjn e jak i t e mo żliwości spowalniania namys łu, kt óre daj e Senat on e mog ą tworzy ć inn ą politykę w Polsce niż ta, którą do tej por y mieliśmy ostrzegaj ą Ludwik Dorn jes t oczywiście bardz o potrzebne, chociaż nie mus i być tylk o Senat, bo wszyscy powinni śmy i med ia i m y świat pol ityki powinni śmy widzieć coś wi ęcej ni ż tylko najbliżsi interes w najbli ższych wyborach, al e wiele zasad ę zaraz w idzi tylko, że ta anal izy, kt óre powstaj ą raporty, które s ą p isane t e wszystkie jak bank i, które prowadzono to wszystk o pada r óżnie się już dzi ś nie ma żadnego problem u, żeby każdy z senatorów zwr ócił si ę do dowolnego think-tank u cz y innej instytucji, która prowadz i takie badan ia, żeby du żo czyta ł wystara ł się zrozumie ć, w czym wówczas trudn o jes t i c o si ę dzieje, dlatego że m y mam y do czyn ienia z sytuacją tak ą, że nasi politycy patrz ą na rzeczywistość przy pomoc y tak iego pol itycznego m ikroskopu, a prz y pomocy m ikroskopu bardz o trudno jes t tak o d raz u rozpoznać na c o choruj e s łoń podejdziemy do teg o choreg o miejsca to post ępowanie może zdechn ąć i t o t o trzeba u świadamiać cz y, jeżeli Senat ma by ć tzw . Izbą refleksj i to musz ą by ć w n im ludz ie, kt órzy be z instytucjonalnych nawet wskaza ń muszą du żo czyta ć zastanawia ć si ę dyskutować wypracowywa ć dobre dl a nas rozwiązania tak że w d łuższej perspektywie wiedzieć czy m groz i tzw . pol itykierstwo, czyl i podejmowanie decyzji ad Hok tylko i wy łącznie pod wp ływem nacisk ów pol itycznych zwi ązanych z wyboram i zdan iem, że tak poczułem się p łacze pa n mówił co proponuje dawn o, bo mo im zdaniem to nie jes t to, że ta m jes t brak oczytan ia natom iast bra k po prostu kr ęgosłupa i wol i do real izacji pewnyc h rzeczy do powiedzenia sobie, że jak jes t ocen ianie to pojaw ia si ę kr ęgosłup NATO, al e chcielibyśmy d ługo o tym, rozmawiali zrozumiał, że pa n, że profesorsk ie środowisk dlateg o zrob i izraelskiej, i ż 1100 lat urzeka tak to kr ótka w kamycze k do ogr ódka jest taki, że w bardzo powa żnych badan iach na tema t jak jest zwi ązek w iedzy ludzk iej z sensowny m racjonalnymi trafnymi m y t o różnie pol itologa nazwa m ówi o pol itologii światowej STK Dajana m a na świecie, która poświęciła temu najwi ęcej czasu fataln y wyn ik jes t tak i w iedza w iedza po prostu w iedza w n iczym nie pomag a jest nawe t tak im potw ierdzony wielokrotnie wynik 6 jest s ilna identyfikacja partyjn a to on a gorze j dzia ła wśród wykszta łcił r ównież ludz i niewykszta łconych te obsesja, żeby popierać w łasną parti ę 1 z argument ów, dlaczeg o tak się dz ieje wykształciuchów, dlatego że więcej czytaj ą maj ą więcej racjonalizacji argument ów, żeby wspiera ć swoj e p ierwotnie podj ęte politycznie af iliacje ni ż człowiek prosty, kt óry nie czyt a w zwi ązku z tym mo że się waha ć, bo coś tam w traw ie piszczy pa n profesor m ówi bardz o niepedagogiczne, ale to nie tylk o niepedagogiczne, al e mia ło by ć pozytywnie ani Energa jest a żeby na c o inne zwracać uwag ę na samą wiedz ę tak tylk o c o powiedzia łeś, je żeli wygr a prezydent będzie pe łnił inn ą funkcj ę niż w te j chwili to jes t inna wype łnianie te j drugiej kadencji c o do drugiej kadencji t o jes t prawda tylk o, że założenie nie n ie mo żemy przyst ępować do takiego założenia, że wted y w ogóle pol ityka b ędzie wygl ądała inaczej i to c o teraz powiedzia łeś jak mas z więcej w iedzy t o bardz iej wypiera si ę bardz iej racjonal izuje swoj e wybory prezydent jes t teg o najlepszy m przykładem je j t o zaprzeczan ie rzeczywisto ści pokazywanie argumentów, jak ie mo żna jakich można u żyć w łaśnie na potw ierdzenie tez prezydent w tym jes t mistrzem n o to zastosowa ń wybieg ł z Tadeuszem Mazowieckim, żeby pokazać te n szeroki centrow y elektora t ec h, jeste ś tego przykładem tylk o to oni o t o chodzi jes t inna funkcja dl a dl a Senatu i naprawd ę n ie chciałaby czarowa ć Senatu, jakie t o jes t w ielkie m iejsce jak bardz o na nich l iczymy tak dalej, dlateg o że małość ludz i jest ma łość i oni nada l będą tylk o lud źmi i ja naprawd ę życzyłabym sobie trzeb a odda ć trzeb a odda ć spraw iedliwie Grzegorzowi Schetynie, że u łożył ten Senat w jaki spos ób t o podobno i po dogadywa ł i tak naprawdę to jeg o rola prawie si ę kończy t o s ą naprawd ę doro śli ludzie ma ło teg o okręgów jednomandatowyc h i on i ponosz ą odpowiedzialno ść i od na s o d społeczeństwa zale ży w jaki sposób b ędziemy patrzyl i na r ęce, bo my n ie rozliczamy polityk ów alb o bardz o rzadk o na szcz ęście są rozl iczenia pat Piotrowicz na m si ę nam się kończy, czas więc nie ma teg o, al e z tym rozliczaniem t o jes t tak że do tej por y w ca łym tym 10 dziesiątce wschodniej Europy mieli śmy tzw. neurotyczne rozliczalność znacz y obywa cz y gdyby m mia ł cza s tobym dużo powiedział te ż o tym, że mam y du żo pretensj i ci ągle mówimy co jest z łego w pol itykach n ie, poświęcając uwag ę jak n iskiej jako ści obywate l tuta j jes t i jak n iekompetentni rozlicza polityków n ie wah a, a cyk l jes t taki to znaczy tak a 1 z mądrości empirycznych politologi ę wsp ółczesnej, jeżeli pol itycy są rozl iczani za to c o w trzew iach ludziom cz y w emocjach podpowiada t o oni nie maj ą motywacji, żeby si ę przyzwoicie zachowywa ć i np. kreowa ć sensownej polityki, b o po co skoro i tak przyjd ą wybory komu ś poniesie poniesie emocj e w emocjonalny rozliczą to jes t w ielki dl a ja się na kon iec co ś pozytywnego 1 i dosyć egoistycznego te ż, al e tak wygl ąda na t o, że w te j chw ili b itwa pol ityczna w Polsce tocz y si ę tzw. centrow y zr ównoważony elektorat i ja się co ś osobiście takich uważam i my ślę, że wi ększość na s tuta j w stud iu pewnie do tej grupy nale ży Otóż proszę państwa z ka żdej strony b ędą się teraz do na s ugasi ć b ędą na s docenia ć chwalić mo że przestaną m ówić, że na wym ienione jak ąś inn ą now ą elit ę b ędzie fajnie i p ół zdan ia jeste m centrowym TEN-T t o jest pewne tak a tez a natomiast n ie wted y, kiedy 5060 % o w a frekwencja t o znacz y wted y, k iedy 5060 % frekwencj i centrum równie dobrz e można uciekać na bok i i tam szuka ć jest mo im zdaniem najwa żniejszy jest rozs ądek i n im się k ierujemy jeg o s łuchajmy i 4 naprawdę z tym oddal i inicjatywę czwartego karierę tak Lewickiej bardz o pa ństwu dzi ękuję dr Anna Materska-Sosnowsk a Uniwersytet warszawsk i Fundacja Batorego dzi ękuję Radosław Markowski Uniwersytet SWPS redakto r Jarosław Gugała telewizja w Polsce bardzo pa ństwu Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej! Dostęp do nagradzanych podcastów, wszystkich audycji z anteny oraz Radio TOK FM bez reklam w świątecznej zniżce.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA