REKLAMA

Nie zagłosuję za likwidacją limitu 30-krotności. Takie też jest stanowisko Porozumienia - Wojciech Maksymowicz

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-11-14 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
12:52 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
K 2 ekonomia kapita ł gospodarka jes t dziewiąta 5 to jest magazy n EKG Maciej Głogowski dzień dobr y dziś naszym gościem jes t pa n prof . Wojciech Maksymowicz lekarz pose ł porozum ienia w iceminister nauk i bardz o dawno 20 lat tem u m inister zdrow ia dzie ń dobry pan ie profesorze jak n iedawno zdecydowan o o dawn o wszystk o jes t jak wczora j tak poj ęta naprawdę, al e w roli posła t o pa n będzie debiutantem i o d razu tak i du ży kłopot coś doświadczony jes t t o, że Rozwiń » w polityce zawsze s ą jakieś problem y się doc iera, bo pa n prem ier Gowin lider porozum ienia m ówił, że przekona ł sojuszników z e zjednoczonej prawicy i l ikwidacji trzydziestokrotności n ie będzie prawo i sprawiedliwo ść pos łowie wczora j z łożyli projekt ustawy i c o tera z jak zagłosujecie zdecydowanie, że doszło do głosowania wszysc y pos łowie zagłosują przec iwko tem u porozum ienia znaczn ie stanowisko porozumienia tak że ata k jak ja nie jeste m cz łonkiem partii, al e je żeli jest desygnowan y prze z parti ę dopóki na s łączy tego tak a lojalno ść oczywiście on a zobowiązuje nie ma naszej naród b ędzie koniec uk ładu rządowego czy c o to będzie no licz ę na t o, że za jasn a deklaracj a spowoduj e dalsz e rozmowy pan premier sa m się dz isiaj w TVN 24 mówił, że b ędzie w prawo sprawiedliwość przekonywało n ie tylko sojuszników ze zjednoczone j praw icy, ale wszystkich pos łów i posłanki w sejm ie do teg o, by projek t poprze z t o może jedna k porozumienie jest ud a si ę przekonać no nasz e rozmow y, które wczora j prowadzili śmy wnos i si ę naszego środowiska jednoznaczn ie pokaza ł, że ta sprawa była bardz o wyra źnie przedstawiono argumentowan a i było pow iedziane wyra źnie, że nie ma tuta j alternatywy z nasze j strony akura t, tak więc nie ma innego wyj ścia jak uzna ć nasz e racj e, a jeszcze jedno pytan ie panie profesorze jesteście zaskoczen i cz y wiedzieliście o d wczoraj posłowie PiS z łożą takie projekty to by ło zaskoczenie to czem u PiS zyskuj e na student ów dziś n ie jestem pol itologiem ani socjologiem, ale jes t pa n koal icjantem to zdarzy ło się my ślę, że jest tu ż przed finalizacją prac na d umow ą koalicyjn ą lepiej wszystk ie w ątpliwości wcześniej rozwi ązał si ę później może, o co chodz i, żeby w łaśnie wyraźnie jakoś okre ślić się w razie l iczy na naszych liderów że, że jakiś odpowiadają, że chodz i o uznan ie naszyc h racji, że wkrótce sta ły si ę pryncypiami wyrazistości, ale służy pan, że by ć może z łożenia tego projektu to jest jaka ś jeszcz e negocjacyjn a gra spraw a i sprawiedliwości stronę by ć może PiS wycof a, żądając jakiś innych zg ód na inne rozwi ązania porozumienia, mimo że może się wypowiedzie ć się, jaki ce l dok ładnie w wyrazisty to jes t przedstaw ienie prosteg o źródła zwiększenia środków w budżecie natom iast ta sprawa by ła jeszcz e przedstaw iona wcze śniej z naszej strony je śli chodz i o porozum ienie, że jes t to bardzo wa żny elemen t, kt óry systemow o wa żne po p ierwsze, niew ątpliwie osłabia przedsi ębiorczość, a jesteśmy zdecydowanie za t o, żeby jeśli si ę temu trzydziestokrotność zni żyć si ę zmn iejszy i pewnie byłoby te ż może tylko podr óż była absolutna pewno ść, że te środki b ędą kiedy ś do wyjęcia mam nadziej ę, że państwowy syste m emerytalny no to s ą ogromn e w ątpliwości i sa m ZUS ma w ątpliwości zdolności wiadomo, że ciągle musi si ęgać do bud żetu to c o drzeć procenc ie tak około 20 %, al e panie profesorze to powa żna spraw a je śli członek rady członek rządu m ówi, że ma wątpliwości cz y w przysz łości emerytur y zostaną wypłacona nie ale gdyby dosz ło do takiego ruchu jak teraz mówię, bo t o jes t pewn e zobowi ązanie nie m ówi o tym, że, że to c o tera z dzieje t o si ę nie finał tylk o, że jest t o pewn e nowe zobowi ązanie od łożone w czasie nocy z po życzki w tym osobom trz e które, kt óre b ędą tera z płaciły od przysz łego rok u wy ższą stawkę trzeb a będzie w przyszłości zmniejszyć różnicę w okres ie, w którym mus imy rozkr ęcić nasz ą gospodarkę dale j tak r óżnymi metodam i stymuluj ącymi 1 z podstawow ą spraw ą w łaśnie aktywno ść ludzi tyc h, którzy s ą przedsiębiorczy, jeżeli ich osłabi m y co w efekcie trudno pol iczalne, bo ekonomia już to pan, wi ęc z pilotem nie wymian ę dobrych nauczyc ieli takich korepetycj i prawd a od Balcerowicza począwszy poprzez k ilka innych kt órymi mog ły się jako ś przecie ż al e, ale pewn e doświadczenia tak bardz o się podobało, że ekonomia nie jest matematyk ą tylko jes t dobra ze sztuką cz łonek rządu PiS, powołując się na prof. Balcerowicza coraz lep iej pan i profesor w tej masie rozm iarach pa n ja mówię o ty m jak musieli śmy ucieka ć pracując jak pracowa ł w rządzie z pane m w rządzie z zespołem Balcerowicza o n mi, bo obawia ł w spos ób maksymalny uważam zreszt ą watażka zwi ązkowych, kt órzy rozsadzić ca łą ekonomię stanowił, że pewnie z korepetycj i w łaśnie po pos iedzeniu rz ądu ja natom iast, zwłaszcza że mam do czynienia z cz łowiekiem, który jest ślepy na skal ę średnio mikro natomiast w idzi ten makr o tylk o wyłącznie w ten spos ób zatrac a zawczasu perspektywy mieliśmy powod y do k łótni na pewno pan ie profesorze cz y tak pa n za likwidacj ę limitu trzydziestokrotno ści w 2000 na 2020 roku pa n zagłosuje nie zna n ie Okaj tak ie stanow isko partii nie mówiąc o tym, że trochę czasu mają imienia Krysi zaprosiła no jasne jest lojalność, a ta drug a spraw a, czyl i wzi ęcie pieni ędzy z fundusz u solidarnościowego, kt óry miał by ć wsparciem dl a osób niepełno znać k ilka os ób z niepe łnosprawnościami na wypłaty trzynaste j emerytury podob a si ę panu przecie ż nie zrobi wszystko w te j sprawie zostan ą dzi ś us łyszałem taką wiadomość po prostu, bo to wczoraj wiele spraw złożone projekty z analiz nie mog ę wypowiedzie ć tak ie zreszt ą te ż nie ma stanow iska akura t w ludzi, którzy na pewn o n ie znaj ą na tych sprawach od e mn ie w porozumieniu gościem magazynu EKG jes t pa n prof. Wojciech Maksymowicz pan ie profesorze, jak a decyzj a dotycz ąca ochron y zdrowia jest pan a zdan iem najbardziej pilna, b y j ą podj ąć przed rz ądem dl a najbardziej przejrzysty jes t zaakceptowan ie d ługofalowej strateg ii, kt óra b ędzie otwart a otwart a do dyskusj i pona d podzia łami pol itycznymi na co akurat wyj ątkowo wszystk ie stron y w ka żdą werbaln ie przestawa ły przecie ż wyboram i, bo to c o chodz i o jedn o rozwiązanie warto nie chodzi o t o, że tego dosyć jes t troch ę takich łatania dz iur w ty m z takim okr ęcie, kt órzy wra z z wypompowywaniem wody jez iora s ą dz iury, więc my ślący tuta j znaleźć za łatać tak dalej czy na salonie uważa, że wszystk o dobrz e nie tylk o dobrze od pocz ątku PRL-u dlateg o budowali śmy Solidarność służby zdrowia s ą w regionie Mazowsze prowadzi ła swojeg o czasu i był powód, b y wej ść do pol ityki przyznawania lekarz telew izor z Banacha niekoniecznie marz y o karierze pol itycznej zamiast widziałem t ę beznadziej ę i pewnego rodzaju dzielno ści oczywi ście pojawiło, bo zaczynam y rozmawiać, bo w idzimy w łaśnie pieni ądze w ekonomi ę w sam koordynowa ła reform y, kt óra wprowadzi ła l iczenie i rachune k kosztów szpitalnych, bo rozporz ądzenie, które wydali śmy ją o dzie ło w funkcjonowa ł w kilkana ście lat powinno by ć dzi ś zm ienione wi ęcej raczej największym problemem nasze j służby zdrowia jes t t o, że problem y si ę roluje i że nie pr óbuje si ę spojrzeć wpros t łączy tak ca łościowo tak bo, bo w iadomo, że sprawa jest bardzo znaczącą sfer ą również ekonomika, o czym pa n mówi Ilona t o, o czym pa n mówi pan ie m inistrze dotyczy tak że rz ądu prawa i sprawiedliwości to znacz y by ła pr óba ogromn a próba przez 4 lata porz ądkowania teg o, czego wyrazem Staśko ca sie ć szpitali, która jest chron iona jes t kontestowana pan powiedzia ł, że z porażką, kt órzy po prostu sama w sob ie żyć n ie jes t receptą ta k jak powiedzia ł na pocz ątku trzeb a kompleksowego podejścia, dlatego że sama się n ie załatwi spraw ę na wjaz d ruszyła ważnego problem u problem u mn iejsza pytan ia dotyczą stawiane przez polityków jednoznaczn ie wszystk ich praktycznie, którzy znają nawe t nie zwi ększy liczbę lekarzy n ie b ędzie żadnego problem u oczywiście n ie jest proble m lekarzy jes t za mało to jes t prawda, ale niewiele za ma ło bardzo n iewiele może powiedzieć c o jes t zaskocz y 60  000 nie osób po zgadz a się z tym nie, dlatego że liczyłem łatwo policzyć ile lekarzu wi ęzi i ponad 30 osób 20  000 mieszkańców c o jest 34 osoby to jes t tyle wi ęcej ni ż we włoszech Hiszpanii nawet nasz e Ministerstwo Zdrowia przyznaj e, że lekarz jest za ma ło personel u medycznego jest ci ągle trudno powiedzieć w te j chwili, jakie są oczywiście, że jes t jeszcze za mało, ale nie mówi, że t o jes t dramat perspektyw ie, poniewa ż zwiększono znacznie nabór student ów na nas ale zan im si ę również by łem tera z rz ądzenie tydzie ń temu pojawia się odwrotny k ierunek ni ż do te j por y takie za interesowanie powrotami i co trzeba b y o żywić, bo mo żemy zdecydowanie pozyskać to jes t świetny pomys ł pozyska ć dobrze wykształconych, kt órzy ta m jest dale j kszta łcono, podwy ższając jako ść i gotowych lekarzy, a nie tych, którzy kończą studia, bo ci, którzy ko ńczą studia maj ą c o pan i profesor kolejne 7 proszę bardz o to je śli chodz i o lekarzy pan, mówi że mo że n ie t a liczba, kt óra funkcjonuje 56070  000 lekarzy pan, mówi że może jes t inna, al e proszę bardzo dzisiaj wzi ąłem r ęki gazet y wyborcze j wyborcz ą czyta m w 1 z umów przychodn i lekarzem znalazł si ę zap is zleceniobiorca, czyl i te n lekarz b ędzie pokrywa ł po łowę koszt ów bada ń d iagnostycznych ponoszonyc h prze z zleceniodawcę, na kt óre sk ieruje pacjent ów ja jeste m lekarzem kieruje pacjent a na badania jeśli kieruje zby t wielu pacjent ów na drog ie badania to odlicza o d moje j pensj i jakiś absur d nie do ko ńca nie do ko ńca nie do ko ńca są zawsze wygląda jeszcze czyta nap is tylk o dlatego trzeb a dok ładnie zbadać sprawę t o jest ogląd cz łowieka, który n ie zarządza tak jes t innego rezydent ów pracowników tak dalej dobrz e sygna ł jest jakiś ja pow iem tak zdecydowanie mus imy zacząć posługiwać si ę prawdz iwymi prawdz iwymi współczynnikami, które występują w te j chw ili nawe t Ameryką, a nawet przed e wszystkim ameryka ńskie służby zdrowia i to świetne praktyki ta m wypracowane prze z ubezpieczalnie, kt óre są dosyć silny dobrowoln y większości, al e korporacja ubezpieczeń masowo i t d . i oni też pilnuj ą pieni ędzy i współczynniki wyst ępują wszędzie, al e innego rodzaju n ieco, że jedn o badan ie jes t absolutnie naszym ratunkiem jes t na m t o, że możemy doprowadzi ć do sytuacj i, że lekarz rodzinny, kt óry wysy ła do specjal isty zamiast samem u za łatwić problem, al e czase m badan ia są pochodzi ły w łaśnie mówię o właśnie bardz o potrzebn e nie wręcz odwrotn ie sam pow inien za łatwić systemowo dlateg o w systemie musi być nie pojedyncz a umowa problemy tak i, że każdy si ę gotuje t o próbuje coś działa też chc e załatać, a obecn y marsza łek Senatu jak o dyrekto r szpitala nie przejmuj ąc si ę w og óle ekonomią doprowadzi ł do 9  000 000 zadłużenia swojeg o n iezbyt w ielkiego szp itala, a wi ęc są teg o typ u możliwości oddzia ływań zużyć jakaś metod a w idzimy syste m, ale długo ju ż wymienić si ę stan ie będzie funkcjonować dziś w ielu mamy, więc przytoczył przyk ład szpitala ze Szczecina długi są w w ielu szp italach wiele działań wymag a niewielkich 50  000 000 to jes t mam y świetne przykłady n iewielkich szpitali, które maj ą wi ększe długi no nie aż mn ie się of icjalnie tak ich niewielkich, al e oczywiście są tak ie co pa n prof . Wojciech Maksymowicz pose ł porozumienia w iceminister nauk i były minister zdrowia był gościem magazyn u AK dziękuję za rozmowę dzi ękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA