REKLAMA

Kora. Miłość zaczyna się od miłości

Gościnnie w TOK FM: Poczytawszy
Data emisji:
2019-11-14 15:00
Prowadzący:
Czas trwania:
36:42 min.
Udostępnij:

Kamil Sipowicz – filozof, wieczny hipis, pisarz, przez 40 lat towarzysz życia Kory – w rozmowie z Pawłem Goźlińskim opowiada o tym, jak kochała i tworzyła Kora. Jak pozbawiona domu mała dziewczynka, która nauczyła się czytać w wieku czterech lat i ukrywała się z latarką pod kołdrą przed zakonnicami, kochała słowo? Skąd wzięły się zeszyty (wydane właśnie w formie unikatowego dziennika intymnego „Miłość zaczyna się od miłości”), w których zapisywała myśli i teksty piosenek, dzięki którym dziś możemy być świadkami jej procesu twórczego oraz odkryć medytacyjną naturę artystki, jej bliskość ze zwierzętami, żarliwą solidarność z kobietami czy poszukiwanie odpowiedzi na ból i cierpienie. Posłuchamy też trzech nigdy wcześniej nie emitowanych melorecytacji Kory (w tym jednej kołysanki) oraz fragmentu kultowej piosenki "Kocham Cię kochanie moje" w pierwotnej, nieznanej wcześniej wersji.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
po odczyt a wszy podkre śla ksi ążkowy wydawn ictwa Agora losy zepchnął ura n w dalek ą orbit ę n ieba w zimn ą i owini ętą szale m ksi ężyców piwnic ę wszech świata tam zmusi ł zimny meta l do ci ężkiej prac y m ieszania gaz ów opornyc h gęstych wyrywan ia ostatn ich pier ścień ta ńczących elektronów wi ązania ich ulotn e zwi ązki nienadaj ących si ę do życia tam rozkazał dumne Emu brat u żelaza rozbijać serce i czerpa ć z n ich Paweł Goźliński dzie ń Rozwiń » dobry dobr y wieczór dobranoc nie w iem, k iedy pa ństwo s łuchacze nasze j rozmowy, ale mam nadziej ę, że spraw a mon a na przyjemność, że wa s jak mawia ł papie ż Bogacz mo im go ściem jes t Kamil Sipowicz zobrazować dobry dobrano c do w idzenia filozof w ieczny h ipis p isarz przez ponad 40 lat towarzysz y życia kory, a w pewny m momencie również może te ż zwi ązek ma łżeński zawarl i wcal e się szczeg ólnie n ie spiesz ąc, a powode m do naszeg o spotkania jes t niezwyk ła książka, która uka że się w łaśnie w wydawn ictwie Agora by ć może już okazała zale ży, k iedy państwo s łuchacze nasze j rozmowy miłość zaczyna si ę o d mi łości t o zeszyty kory, kt óra w, kt óre prowadziła prze z w iele lat zreszt ą, dzi ęki kt órym mo żemy zajrze ć za kul isy jej tw órczości, a je j p iosenek, ale towarzyszy ć będą właściwie zacz ęła nam towarzyszy ć n ieznane nagran ia Corei intymne tak sam o jak zap isy z owyc h zaszczyt ów pierwszą pierwszy fragment pierwszy kl ip, kt órą s łyszeliście t o ura n Kamil Opowiedz właściwie c o us łyszeliśmy efek t Otóż jak o młody ch łopak siedemdziesi ątych latach napisałem poema t tajemnic ą, że pierwiastk ów, który sk ładał się sk ładał si ę z k ilkunastu w ierszy każdy z w ierszy opowiada ł o innym pierwiastek o uran ie Platy nie o pierwiastek bar jest t o z ielarze o w ęglu tak a map a świata op isana prze z p ierwiastki i to by ło w PRL - u n ikt mi tego n ie chcia ł wyda ć z tyc h of icjalnych komun istycznych wydawnictw i podz iemie wyda ło mi t o wydawn ictwo Przedświt prowadzone prze z Jarka Markiewicza Pete malarza n o te ż opozycjonistę wyszła tak a właśnie te trzec ie pierwiastków i t o jest dosy ć śmieszne, b o w tym po podziemny wydaj e się przec inak wychodziły t o był sta n wojenny 80 ten trzeci ro k zdaje si ę czy drugi wychodzi ły na og ół smutn e w iersze o prześladowaniu kajdan y na nara żeniu w internacie, a tu si ę pojawi ł taki n ietypowy, bo te 2 światłem metaf izyczny ilustrowa ły te n poema t Henryk Waniek te ż pisarz malar z wspaniały malar z c iastek tak m istyk ciekawostką jes t t o, że w ty m samy m wydawnictwie między w ty m samy m czasie wydają si ę przec iw te ż debiutowa ła Olga Tokarczuk Zobacz, dok ąd ona dosz ła, dokąd ja n ie narzeka, al e pow iedz w jak i spos ób na wpad ło na interpretowanie swojego poemat u Kora SA t o się działo w Krakowie i Korona m ówiła Grzywacza wspania łego jazzoweg o muzyk a grup y laboratorium ta m sob ie bardz o delikatne podk łady, a ponieważ tera z zespół laboratorium si ę reaktywował by ć mo że Grzywacz jeszcz e co ś t o coś do teg o się dorobić t o b ędzie pełniejsze na raz ie jak jak słuchacze usłyszeli to tak ie bardz o subtelne myślę, że jeszcze co ś z tego, je żeli chodz i o muzyczn y projekt może z tego, b y ta k tak rozmawiam z jeg o menadżerką mo że będzie fantastyczn ie tera z mam y mamy zeszy t mam y zeszyty, kt óre są zaczniemy od tego s ą po prostu bytami tylko, że ka żdy z n ich zupełnie innym byte m w jaki spos ób t o przypade k, że każdy z tyc h zeszytów ma inn ą okładkę ka żdy z nich jes t troch ę inaczej zap isane trochę jes t inn ą intymn ą opowieścią o op łacie składek przypadek pos łużę się pojaw ia w różnym okres ie czas u Kora lubiła, bo t o zaszczy t s ą piękne s ą pi ęknie wydawan e dostawa ł prezent y kupowa ła za granic ą zrobi ła pap iery lubi ła k ładki i c iekawe kolorowe n o jak zaczynała t e zarzuty kolekcjonować jeszcze nie było tak ie oferty ogromn y jak dz isiaj prawa pamiętajmy, że kiedyś tak i zeszy t pojawi ł 80 latach cz y później to by ła sensacj a tak i prezent si ę prz y przyjemnie przyjmowała dz isiaj oczywiście wszystko na m ju ż spowszednia ło, bo świat pi ękny zeszyt ów jest, że stali śmy si ę kapry śnej, ale Kora kocha ła piękne przedm ioty, a zaszczyty, które pisa ła swoje wspania łe w iersze projekt y piosenek n o wszystk o raze m stanowi ło cudown ą ca łość w te j całości i t o c o stanowi całość te j ca łej opowie ści o zeszytach o sposob ie w jak i spos ób Kora dochodzi ła do swoich p iosenek do swe j poezj i jes t słowo klucz ju ż o nim już ono pad ło m ianowicie mi łość tytu ł ca łego zb ioru sam wymy ślił też czy generał jes t tekstu kory tak oczywiście to sam go dobra ły się n ie przyjaciele Andrzej warsztat ów pat oglądać w raz ie odda ć mu, b o ja sam nie będzie, jaki tytu ł i o n powiedzia ł ten tytu ł pójdzie sa m si ę zastanawiać cz y muszę to przyśniło si ę kara rzeczywi ście u żyła tak iego teg o Kora k ilka raz y pisze życie zaczyna si ę od miłości t o c o je j s łowa, które bardz o tak i mocn y sposób definiuj ą j ą jak o osobę nie tylko jak o osoba jak o tw órca miłość zaczyna si ę od mi łości i je żeli spojrze ć na tekst y, które zawarte s ą w zeszytac h w r óżnych wariacjach, a w r óżnych wersjac h mi łość jes t ich głównym najwa żniejszym absolutn ie wyj ątkowym temate m i trzeb a jednak powiedzieć na czym to n ie jes t chyb a tylk o kwestia topos u temat u r ównież powiedzie ć mo żna by łoby filozoficzne światopoglądu ma m takie poczuc ie, że mi łość w te j poezj i kor y nab iera bardz o wyj ątkowego absolutneg o wym iaru cz y mógłbyś czy rozumia ło w jaki spos ób Kora rozum ie mi łość do Kora czy mi łość mo żna rozumie ć nam i sposob ów Sikora ten 1 000 000 sposobów jako ść te ż uwzględniała przede wszystk im zaczn ijmy od mi łości między dwojg iem ludz i, o czym w ie wypadku była to mi łość między kobiet ą m ężczyzną, al e te ż pisała o miłości kob iety do kobiety m ężczyzny domy m ężczyzna śpiewa tak ie p iosenki subteln e jak listy Kondek razem mało, kto domyślił, że t o jes t n p . o mi łości 2 kobiet, wi ęc t e relacj e między dwojg iem ludzi ta mi łość ci n o i może by ć dramatyczn a tragiczna mo że polega ć na zerwan iu na powrot y dac h na zdradac h na wybaczan ie na t e wszystkie emocj e na niepewno ści na pewno ści na trakc ie na stani ęcie w poprze k zwyczaj u społecznym przyzwyczaj ą rasowy m ta mi łość mo że burzy ć jes t czase m społeczeństwo no i miłość te ż n iesie ferment jes t, a spo łeczna, a jes t te ż mi łość kosm iczne mi łość zwierząt mi łość ludzko ści mi łość ojczyzny i o ty m, też pisa ła, wi ęc ta mi łość najróżniejszych odmianach moralno ść Ciach znalazł znalaz ła się w tekstach kor y jak Kora kocha ła Kora kocha ła mocno Kora kocha ła, a nami ętnie Kora mi łość była dla n iej najwa żniejszym uczuc iem i była w ierna niewierna, al e w sum ie jednak w ierna na tego nie w ie, a sko ńczył ko ńczy to jedna k by ła wierna, toteż paradok s t e paradoks y mi łości i kor y mi łość zawsz e była przyklejon a wieczn ą tęsknotą ten t ęsknotę wzi ęła z dzieciństwa z te j mo żliwości real izowania miłość i real izowania si ę w normalne j powiedziałbym rodz inie w normalny m społeczeństwie, bo oddalon e jak o małe dz iecko o d matk i ojca, b y t ęskniła za nimi w ty m domu dz iecka czy jaki ś c iotek była odrzucan a w ca łej Polsce t a ta m i ta tęsknota aktorz y towarzyszyła do ko ńca życia mi si ę nawet tera z pewn o też t ęskni w zaświatach albo jakie ś inne rzeczywistości kwantowej, wi ęc ta mi łość zawsze by ła niespełniona nienasycone i zawsz e była mi łością wykraczaj ącą miłością trans w ędrują nocą n igdy n ie zamkni ęto mi łością otwart ą 1 z aspekt ów te j mi łości, które mo żemy pozna ć dzięki zreszt ą chor y jes t mi łość l iteratury to n ie tylko jes t zap is je j powstawan ia je j tekstów, al e r ównież wyp isy z lektu r widać jak gigantyczn ą intelektualn ą prac ę wykonywa ła, żeby dochodzi czasam i bardz o wydawa łoby się prostyc h konstatacji poprze ć p iosenka muzyce rockowej mus i by ć prosty m przes łaniem, al e jak gigantyczna prac a my ślowa jak w iele bardz o różnorodnych lektu r tak o d filozofów po ma jego dajm y na t o zatem wszystk im si ę kry ło nawe t ostatnio si ę, zostawiając cz y ktoś wpadnie n a tak n a na coś takiego znale źć pracę magisterską lu b, że książkę o l iterackich konotacjac h poezj i kory, bo jes t tam oczywi ście w najs łynniejszym tek ście boskie Buenos, kt órym Kora tr iumfalnie otworzyła sob ie drog ę do s ławy i utorowała drogę drog ę do polskiego rock a osiemdziesi ątym roku t o jes t cytat z powie ści właśnie ci ężki c ienkie książkę z e maki i Ferrarze być lep iej zjeść serdeczn ie w itam panie dziennikarzu t o jest po prost u cyta t, a pojawiał si ę i trakt -li Rilke i pisarza Austriacy ang ielscy poec i tac y inni Kora du żo czyta ła du żo poezj i ja by łem ty m dostawc ą książek, al e te ż mogę powiedzieć, że czytała magazy n wydawany prze z Agorę ksi ążki zaznacza ła c o mamy kupić, która by ła naczelnym tego pisma jak le ży jaki ś wpływ na absolutn ie ta k tak fantastycznie to zreszt ą jest naprawdę pewn e podziwu podsun ąć tak ie intelektualne wydobywan ie r óżnych poj ęć z ksi ążek t łumaczenie nieustanne w łaściwie uczen ie się otwarto ści umys łu była zupełnie pamiętać, że Kora by ła wted y taktykiem nie skończyła wy ższych studi ów natomiast ju ż w liceum mia łem przeczucie gal i proszę prze ścigały w czytaniu czyta ły wszystko czyta ły te ż polską literatur ę i Waszkiewicza i tak ie były 2 najmocniejsze w klas ie, kt óre dręczyły nauczyc ielki swoj ą wiedzą również te n ruch hippisowski ob y tak intelektualnej w Krakowie obraca si ę w środowisku grup y krakowskiej p iwnicy pod Baranami jes t, al e wol ę z kultur a l iteratura zawsz e by ły bardzo je j bl iskie i w łaściwie kult kultura była dl a mn ie takim ratunk iem, żeby n ie grzęznąć w łaśnie w tyc h swoich dramatac h związanych z dzieci ństwem z niespełnieniem Easter loto m i l iteratura bardz o pomagała ju ż w jak o dziecko 3 lat w ty m dom u dz iecka prowadzony prze z zakonn ice czyta ła książki sam a nie wiedzia ła w jak i sposób się nauczy ła czyta ć, bo czytaj ąc czytamy 4 lata zakonn icy zabrania ły czyta ć ona zdoby ła gdzieś latark ę i czyta ła pod ko łdrą fantastycznie m ówi o tym w jaki sposób t ęsknota za dome m była 1 z takich serwerów na PiS t o za dome m za matką bardz o kocha ła matka o d dom u jes t bardzo du ża w te j mater ii w tyc h zeszytach, cho ć jeste m pewn a ambiwalencja przeczyta m fragmen t jestem człowiekiem drog i na drodz e wszystk o po drodz e lep iej mi wychodzi strateg ia polega m isterna jazdą jes t mi obcy z cia ła ducha dom obcy i ciała duch a z drugiej stron y na wkład charakterystyczn y zosta ło usuni ęte z zeszyt ów nie, dlatego że choć chcia ł cokolw iek cenzurować, ale by ły w niej by ły ta m r ównież zap iski dotycz ące powiedzia łbym rzeczy nie poetyckich chocia żby sp isy przedmiotów, kt óre Kora chciała kupi ć do swoich mieszka ń swo ich dom ów budowa ła do m zada mawia ła budowa ła dom y budowała domy o d przed śmiercią mogę powiedzie ć, że zbudowa ła 5 domów w Warszawie przebudowa ła taki pawilon mieszkali śmy wymy ślił architektur ę i wszystk o przemodelowa ć ca ła drzw i szafk i obraz y dywan y taki mam y domek Mikołajewski i t o wyb itny na Warmii i te dom y dom ten domek też ca ły ca łkowicie przebudowa ła, a na Roztoczu budowali śmy w łaśnie te ż budowała tak i stary do m, w kt órym by ła w łaściwie stajn ia i ten tam po łączyła przed przeszli śmy z tą da ły po łączyliśmy wszystk o t o projektowa ła my śl cudowneg o przyjac iela budowla ńca Krzysia Jacha, kt óry nadal mi w te j chwili te n ju ż po śmierci ratuj e domy maluje się w te j chwili drewn o po 5 latach trzeb a malowa ć i na jeg o jej wskaz ówki wszystko robił t o co chciała wreszcie miała cz łowieka, który j ą w Mig rozumiał i w cudown y spos ób m ądry zdaj ąc zasad y nie studiowała Feng Shui, ale miała t o wpojon e jako ś immanentnie widzów swojeg o duch a i do teg o kolor y, bo mia ła korzen ie lwowsk ie stanis ławowskie lubiła tak ą t e kolory, że t o, że to by ło barwne dywan y kobierce z Meksyku wasze też we Lwowie, a w iele kupi łem w Meksyku z Indii Tybetu u k biały i nadal kipią t e dom y energi ą, ale t o c o chcemy pa ństwu tera z zaprezentowa ć świadczy o r ównież owego wrastan ie w krajobraz wrastan ie w miejsce zostan ie w kulturę, kt óra a, kt óra zosta ła ta m wok ół tyc h dom ów, zwłaszcza o mówię o dom u w Roztoczu ot o Kołysanka z roztocz a z Lubonia, a na len i Ka dzieci nale ży on o nie u ich n ie, bo go ma tule i śpiewanie n óżki i Ania, a Kołysanka z roztocz a swojej n igdy n ie znałem kor y takiego sta jes t tak i w łaśnie fascynacj i folkowym graniem Atu mam y bardz o wprost w łaściwie wej ście muzykę korzen i t o skonfrontowan e śpiewająca kore k Kołysanka z tamtego regionu t o jes t przepiękne z kolei, że zawsz e dużo nagrywała ta k na bok u różnych bajk i nagrywała dl a dzieci podk ładała g łos do r óżnych film ów śpiewała maskotek napotyka przecie ż ptasze k z Łobzowa w Krakowie mieszka ła na Kazimierza w ielkiego do do ść dokładnie ta m kapl iczka Łaby słów w ty m słynnym zaw iedzie przecie ż ptasze k za śpiewana po w ęgiersku p iosenki świetnie po francusk u by ła utalentowana no kochała śpiewać po sobie w szkol e śpiewała, wi ęc po śpiewała sobie oczywiście fajneg o na płytach c o innego tak ie luźne dl a relaks u p iosenki pow iedzmy troch ę w og óle r ównież o same j ksi ążce, bo t o w jak i spos ób zosta ł prze łożony zosta ła prze łożona form a tyc h zarzut ów na ksi ążkę te ż niezwykłe to jes t niezwyk ła prac a kilku os ób twoja redaktor a te j ksi ążki, kt óre zrobi ł fantastyczne przep isy, bo Tomek Michałowski Tomasz Miłowski dokonał pracy tytanicznej polegaj ący na ty m, żeby rozpoznawa ł r óżnego rodzaj u tropy w łaśnie tkwi ące w ty m w tekstac h kory i doda ł do teg o komentar z, dzięki kt óremu mo żemy si ę dosy ć swobodnie porusza ć w ty m przedziwnym labiryncie, al e jes t jeszcz e stron a graf iczna strona graf iczna, która n o to rzadko rzadk a rzecz jes t w ksi ążce, żeby pewn e rzeczy ukrywa ć an i ujawnia ć ot o tu nie ma udawania, że ka żde słowo z notate k chor y zosta ło rozpoznan e odczytan e chcem y państwu pokaza ć r ównież jak trudn a jest prac a nad rozszyfrowanie tak iego j ęzyka i pewne tajemn ice pewn e s łowa zosta ły prz y koz ie to zosta ło przepi ękny sposób zaznaczon e w stron ą graficzn ą tak jeszcz e chc ę powiedzieć jak to si ę stało, że ja wybrałem Kubę i Barbarą, żeby to by ł m ój pomys ł, żeby on zaj ął si ę stroną graficzn ą tak moim pomysłem było, żeby Tomek Michałowski cyfrowe t e tekst y, wi ęc Kora by ła już 60 tych spotkań z dziesi ątek lat zwi ązana z rodzin ą Barbara skazana Krakowska rodzina psycholog ów nawe t pani Barbaro załatwiła Koziej jak o bardz o m łodej dz iewczynie prac e z dzie ćmi chorym i psychicznie na oddziale jakiego ś szpitala dokładnie pamięta pokor a czasu bywać psychologii ma ło, kto w ie t o tak ie przygotowan ie bardzo cz ęsto opowiadała o pracy z tym i dzie ćmi jak t o w łaściwie na n iej miało wp ływ na jej życie, jakie t o by ło trudn e i pod kon iec dawa ł sobie rad ę z tym i dzie ćmi zrezygnowała drug a sprawa sko ńczy Zioło Barbara to jes t tak a, że naszeg o serdecznego przyjac iela Kuby na Gałczyńskiego, kt óry w, kt órym si ę przyja źniliśmy 40 la c órka nazywa si ę Ramon na i otwiera MON by ła też nasza Munka imi ę i c órkę żona żoną Kuby Barbaro we wszystk o wszystk o zostaje w rodz inie jak Cuba d e Barbaro postanowi ł t e n ieczytelne m iejsca w tekstach korek, że n ie byli śmy w stanie rozszyfrować c o ta m było rzuci ć na t o punkty świat tyl e nawet już dosz ło do tak iego takiej perfekcj i, że chcia ł wiedzieć dokładnie, w kt órym momenc ie Kora odeszła by ła pi ąta 20 w jaki spos ób wtedy świat upada je śli nawe t to k ąt nachylenia światła tuta j jest zachowan y w ty m tek ście, wi ęc naprawd ę jes t w iele powiedzia ł takiej g łębokiej i mistyki mi łości wydaje mi się do kor y, bo wszysc y wszysc y, kt órzy na d książką s iedzieli pracowal i robi t o serce m robi to z mi łością z mi łością do kory po prost u tak t o naprawdę zapewn iam pa ństwa wyj ątkowa książka właściwie dzie ło sztuki można w te n sposób powiedział sztuk i edytorskiej musi jeszcz e co ś powiedzie ć, bo wobec jaz y siły ta ksi ążka ma czerwon ą po prawej ma tak ie te napis skoro t o jes t tak i zat łoczony wytłoczony i wrzuciłem j ą na Facebooka pojawiły się komentarz y, że t o przypom ina konstytucj ę jak tera z konstytucj a miłości jest z 1 strony troch ę konstytucja miłośnik troch ę mi łości troch ę modl itewnik miłosne zreszt ą bardz o bardzo ważny lewego nale ży Marka nawet t e grzyby grzb iety pomalowane malowan e na czerwon o, al e również pracowa ć z zeszytam i przynios ła pewn e odkrycia 1 z n ich chcieliśmy pa ństwu opowiedzie ć 1 z najs łynniejszych tekst ów Kor 1 z najpi ękniejszych piosenek to kocha m c ie kochanie moje znam y je j klasyczn e ostateczn y tekst okazuje si ę, że on o miała zaskakuj ącą histori ę ta k na mia ła oczywi ście k ilka wersji 1 were 1 wersja dotar ła do mn ie n iedawno, bo s iostra kor y znalazła l isty kor y, gdz ie w łaśnie jest p ierwsza wersj a jak Kochamcię kochan ie moj e przeczytas z przeczyt a tak kocham ci ę, a kochan ie moje t o przestrze ń ogromn a na kra ńcach zamulona to polan a w lesie słońcem Ros jak się on a to sa d wiosenny i brzan y jesieni ą t o zapach y zielenie zgaszon e czerwieni ą kocham cie, a kochan ie moj e t o tak ie rozstan ie niecierpliwe spotkan ie, gdy nagle dzwony dzwoni ą i cia ło mi p łonie i nic dzia ć się n ie musi, bo ty jesteś prz y mnie t o jes t spokojn a jak wiecz ór jesienny najaz d troszeczk ę inne n ie wszysc y znają oczywi ście na pamięć tekst kocham ci ę kochanie moj e, ale w og óle ta renta ta ksi ążka paczkę może przez chwilę pos łuchamy jak by ło jak to brzmi w wersj i ostateczne j kocham cię kochanie moje, a tera z Opowiedz na m jak to by ło z ty m tekstem n o te n teks t powstawał Korab sobie wersję, że to te n ca ły ta ca ła książka pokazuj e czasam i 34 wersje 1 seksu natur y Kora pracowała te znan e i mniej znane ja k n p . z płyty Pink pun k świetna p łyta, kt óra jednak n ie za bardz o się przebi ła w mediach mo że jeszcze b ędzie odkryt a te są tekst y do projektów n ie zostały zrealizowane z oczyw istych powod ów jakb y, chociaż miała nagrać p łytę z Pawłem jedynymi powsta ły skal a purpurowyc h serce teks t, który by ć mo że ktoś jaki ś artyst a wykorzysta ł artyst a wykorzyst a, bo jak w iesz du żo artyst ów śpiewa piosenki kory i są r óżne interpretacje, al e może te ż ktoś za śpiewa tekst jeszcze n ie publikowane, który jes t w tych w ty m szansę w łaśnie, bo to c o jes t tuta j dodatkow ą wartością s ą tekst y, kt órych po prost u nie znam y na term inach Kora cz ęsto pracowała do końca zreszt ą ciekawa h istoria z t ą płytą, którą ja, kt óry miał powsta ć we współpracy z PiS Paweł Mykietyn ta m n p . jes t również jako tak a dodatkow a tre ść swoisty sp is muzycznyc h lektor t o znaczy by ć przygotowan i do tyc h nagra ń polegało r ównież na waszy m s łuchaniu muzyk i wsp ółczesnej przygotowan iu się, jakb y tak iej form y sfer y do prac na d tak im na taką materią tak trochę innej bran ży ważnej no jak Kora n ie była jako ś fank ą muzyk i rockowej szczeg ólnie na bardzo dużo s łucham muzyk i klasyczne j awangardowej Jateż jeste m roln ikiem mi łośnikiem niewolnikiem mi łośnikiem muzyk i awangardowe j i na bardz o byśmy s łuchali i tak ie uspokajaj ące muzyk i jak muzyk a Johna Cage dzia łaczy czy Ryga Sadki cz y Arvo part a opart a Andrija Senna, a zima h indi Mitta t o House n a EKG dl a polsk ich kompozytor ów oczywi ście Kilara Pendereckiego Lutosławskiego Krauzego Kotańskiego nawe t tyc h mn iej znanych i bo w iadomo, że c i kompozytorz y też inspirowali tak ich artyst ów b o płyt m y byliśmy skoro by śmy fanami tak i amerykański zespo łu rezydencji, który si ę te ż bardz o inspirowa ł muzyk ę awangardową ora z jak iego artysty Mundo Moon doga bardzo du że byśmy s łuchali te ż ta płyta z Pawłem Mykietyn ona mia ła i ść w kierunku wasze cechy Moon doga polecam państwu pos łuchać w pa ństwach oczywi ście, al e t e awangardow e poszukiwania w og óle nie zaskakują t o jes t ca ła Kora, kt óra n ie mogła usiedzie ć w m iejscu i zamkn ąć si ę w szufladce, al e tak sobie my ślę, że w tej wte m w tym ca łym n iepokoju w tych ca ły w tyc h pięknych zeszytach i w tej pracy na d tekstam i powtarza si ę jeszcze 1 motyw jedna k potrzeb a tak medytacyjn e potrzeb a spokoj u pogodzen ia się ze sob ą znalezienia przestrzen i dla s iebie chc ę mie ć serce spokojn y, żeby słyszeć jak pada deszc z, żeby s łużyć opadaj ące p łatki śniegu to też by ła Kora prawd a oczywiście poza te n okres naszego życia na Roztoczu to by ł bardz o spokojn y sam a przyroda czy przerw a też może by ć n iespokojna, ale mieszkaliśmy w bezpiecznym domu nawe t jak by ły w ichury deszcze to był t o był spokój ta m jes t ogromn a c isza na Roztoczu, gdz ie mieszkali śmy i ta cisza była dl a kor y skarbem lubi ła przyje żdżać do miasta kocha ła Warszawę kocha ła Kraków kocha ła inne miasta, al e lądowaliśmy na Roztoczu szczeg ólnie po tyc h wszystk ich na operacjac h naświetlania w izyta w szpitalach t o Roztocze by ło wybawieniem zwierz ęta, które uwielbia ła kw iaty, kt óre hodowa ła Jarzyny i ogromn a ilość owoców, kt óre do dz isiaj jeszcze j e powidła, kt óre Kora zrobiła, bo mieli śmy w dziesiątki to n śliwek z dn a staraliśmy si ę t e ostatn ie lat a życia napiętnowane g o okropn ą chorobą spędzać w spokoj u i do tego l iteratura bardzo, że f ilm żeśmy ogl ądali jeszcze ty m aspekte m jes t szczególna relacj a kory z e zwierzętami zwierzętami jak wiesz może sam to się ser a mon a Mila Bobo i 56 innych zwierz ąt i musi ponieść 3 zwierzę też zwierz ęta żyją Bora mon a n ie żyje Miller n iedawno zmar ła, bo te ż zmar ł jeszcz e z a w ostatn im okres ie kor y, al e na PiS o ksi ążce opisuje nam si ę ta m życie ze zrzutam i wielką mi łość c i, jak ą Kora ja dawali śmy zwierz ętom jak zwierz ęta si ę na m cudownie odwdzi ęczał, a n ie tylk o psy, al e te ż tak i ta m lisy w ilki si ę pojawia ły jelen ie Daniele myszy zaskro ńce w ęże pszczo ły os y bank i motyl i ogromna ilo ść ora z za posadzi ła tulipanowiec butl e je j butle ja zawsz e przyci ąga motyle ogromn e, lec z Matej, wi ęc na wszystk ie por y roku, które si ę ta m zmieniały na ws i t o cudown ie wida ć prawd a jednak chorob a nie mog łem zostawi ć piętno również na tyc h aresztac h na tych targach na pewn o b ędzie stają si ę dramatyczne dramatyczn e dróg po z 2 powodów 1 można ta m znale źć tak i odcisk pol itycznego swoi ście światopoglądowego zaanga żowania kor y t e zap isy dotycz ące praw kobiet no s ą pełne żaru znowu przekładają si ę na pr óbę swo istego poetyck iego opowiedzenia znalezienia Formuły, żeby zmieni ć program pol ityczny w piosenkach, al e te ż pote m coraz więcej w łaśnie taki nerwow y zap isu w łaśnie w poszuk iwaniu odpow iedzi na b ól, a które s ą reakcj ą na c ierpienie t o najtrudn iejsze chyb a fragmenty fragment y aresztów, ale też tam s ą ta k tak oczywi ście Kora bardz o się przejmowała tym c o si ę w Polsce dzieje politycznie n ie była nieszcz ęśliwa z teg o powodu DC 1 sprawa druga z druga sprawa t o jest kob iety stawia ła na kobiety i chcia ła pomagać kobietom w ostatn iej faz ie tym kob ietom na wsi widzia ła jak one są n ie dają rady w życiu jak są t łumaczone prze z m ężczyzn jak s ą czasami maltretowan e wr ęcz ci nawe t nie tak ie pomys ły, żeby organizować dl a n ich jakie ś warsztaty pomocow e jes t Samopomoc mia ła wielkie naprawd ę plan y na ciała pomaga ć kobietom t o ty m, które spotyka ła tam prawda, al e te ż tak im og ólnym znaczen iu by ła cz łonkinią klubu 22 Kongres kob iet po popierała w ogóle uwa żała, że do kobiet nale ży przysz łość świata, z czy m się oczywiście t e zwi ązki razem na koniec chcia łem przeczyta ć k ilka cytat ów, kt óre zanotowa ła Kora szcz ęście t o sztuka byc ia zadowolon e t o barman staram si ę dostrzega ć dobry zna k doktorów stara m si ę bardziej kochać życie ni ż jeg o sens Dostojewski powiedz t o dla kory myślę, że to by ły bardziej postulat y czy raczej życiowe Motta, kt óre opisywa ły je j podej ście do życia nie by ło jej życiowy Mateusz opisywa ły podejście do życia na 3 był w obl iczu ostateczno ści na chorob y śmierci skup ia się na na s po prost u na nas na d na tym cudzie istnienia, kt óry jeszcze na ty m życiu, kt óre jeszcze jes t prawd a na tym że, że wieje w iatr świeci słońce, że jes t poranek, że wsch ód słońca, żeby brzęczą brz ęczą pszczoły, że Ramon Ka przychodz i się, kt óry rzek ł si ę przeciąga, że badamy jaki ś piękny f ilm czytam y jakąś ksi ążkę jakiś w iersz NATO t o w docen ia si ę wtedy ka żdy każda sekund a istnieje spos ób cudem i osoba chor a o ty m, doskonal e wie, al e też osob a zdrow a te ż powinna o ty m, wiedzie ć, bo życie w każdej chw ili mo że odejść zniknąć c o si ę może wydarzy ć c i i trzeba t o życie szanować n ie marnowa ć g o na jakieś zwoln ienia potrzebne rzecz y na k łótnie na spory niech ęć nienawiść my ślę, że t o przesłanie znajdzie si ę r ównież państwo ze tak kor y, kt óre czyta m jak o swoisty zaszyfrowan e dzienniki intymne jes t dziennie oczywi ście i to jak czytam to dl a mnie te ż za każdym razem jes t odkrycie, bo m imo, że 40 lat zna m kor y nada l jest Time to dl a mn ie osob ą tajemnicz ą w tym c o pisa ła w ty m c o robi ła odkrywa m du żo rzeczy, kt óre stworzy ła też wydają się, że nadal i je j istnienie jes t wielk ą tajemnic ą jeszcze jedno zaskoczen ie jeszcze 1 niezwykły fragmen t muzyczn y ok o cz y wiesz, że cho ć, prze z kt óre patrzys z na sob ie s łoneczny gaz i kiedy serce sk a nape łnia uczuc iem trwogi Hel płynie wolno t o prze z siebie i płynie woln o poprzez świat Hel jes t jak momen t w okamgnieniu jes t te ż c ierpieniem jes t słońcem rzek ą miastem i że Hel jes t n ieznanym trybe m sklep ienia gaze m orzecze ń i samy m życiem jes t mroze m ciep łem late m wiosną zmęczonym ch łopcem i jeg o trzod ę o n jest prorokiem z jeg o różnymi odc inkami świat Hel jest pytan iem odpowiedział o n na co było, wi ęc b ędzie w jego strum ieniu myjes z ręce swojeg o gleb y przechadzać n ie jes t jego odzwierciedleniem n ie jes t tak że zaprzeczenie jest te ż po prost u nim Kamil Sipowicz był mo im gościem dzi ękuję bardz o zapraszam y pa ństwa do czytania poznawan ia kory je j przez zeszyt y zawart e w tom ie miłość zaczyn a si ę o d mi łości Paweł Goźliński po cz y ws i podcza s ksi ążkowy wydawn ictwa Agora Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GOŚCINNIE W TOK FM: POCZYTAWSZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA