REKLAMA

Co z tą 30-krotnością? Komentują Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Jan Król i Marek Rozkrut

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-11-14 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
27:00 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ramk a 2 i ekonom ia kapitał gospodarka t o jes t drug a część magazynu EKG w radiu TOK FM Maciej Głogowski dzie ń dobry, a dzi ś w naszy m stud iu pa n Jan kr ól przewodnicz ący rady fundacj i edukacji parlamentarne j dobre by ły parlamentarzyst a z Unii Wolności i Demokratycznej i demokratyczn e tak c icho pa n redaktor odpowiada ukryt e zakazane jest n ie Unia Wolności n ie jest zakazan e t o pan marsza łek kr ól by ł koalicji z pana Wojciecha Maksymowicza, jakb y rząd AWS Rozwiń » Unia wolno ść, a w naszym pierwszym bocianie, a nawe t przeraża to kasa zdarzały si ę Wojciech Maksymowicz wyb itny ortoped a lekarz ch irurg za łożył świetną szp ital tak jak g łoszą teraz będzie miał czas będzie zag łosować szko ły do ministerstwa nauk i tak wszystko bardzo si ę i posłem zosta ł, al e w naszym stud iu pan i dr Beata Gessel-Kalinowsk a ve l Kalisz Kancelaria Gessel dzie ń dobr y pan zdobywan ia cora z znowu b ędę panią pytał oprawo ju ż za chwilę jak t o z t ą trzydziestokrotności w Polsce będzie pa n dr Marek Rozkrut partne r główny ekonomista firmy mi ła dzień dobry dzie ń dobry czas niech pa n powiedzieć dobr y dzień dobr y, a w tera z ju ż wszystk o us łyszeliśmy w PiS du żo ob ietnic z łożył przed wyboram i, bo chcia ł wybory wygra ć wybor y do Sejmu wygra ł do Senatu nie wygrał, chocia ż senator ów ma w ielu i zaci ęła si ę jak rozum iem real izacja ob ietnic przedwyborczych czy to znacz y że, sk ładając projek t ustawy o nie szukan iu pieni ędzy na 13 emerytura solidarno ściowym fundusz u wsparc ia os ób niepe łnosprawnych i sk ładając poselsk i projek t ustawy o zl ikwidowaniu trzydziestokrotności prawa i sprawiedliwo ść m ówi tak n ie mamy pieni ędzy w bud żecie i mus imy znale źć źródła na my got ówki na przyszły ro k pan dr Rozkrut cz y p ierwsza proponowan a zm iana czyl i, żeby z fundusz u solidarnościowego środki z ateste m fundus z fundus z, kt óry finansowany cz ęściowo z dawne j składki część sk ładki na fundus z prac y, a tak że od os ób o d dochod u os ób zarabiaj ących powyżej 1 000 000 zł, kiedy te j nadwy żki 4 % jest odprowadzan y na te n fundusz środki z teg o funduszu mia ła by ć wykorzystywan e m. in. przede wszystk im tak naprawd ę na wsparc ie os ób niepełnosprawnych tera z jak rozum iem proponowana zm iana, żeby środki z teg o funduszu miała m u mia ły szersz e zastosowan ie m. in. do wsparc ia emerytów cz y rencist ów natom iast chcę powiedzieć, czeg o z punkt u w idzenia bud żetowego czy tak funkcjonowan ie tzw. reguły wydatkowej, bo on a tak naprawd ę jes t tu probleme m, a nie cz y problemem, jakby stawia wyzwanie dla rz ądu, a nie cz y budżet będzie zrównoważone cz y n ie nie ma znaczenia czy jeśli mówimy o ty m cz y budżet będzie zrównoważony czy n ie to niema znaczen ia, bo wyn ik budżetu mo żna sob ie właśnie popraw ie różnymi takimi zab iegami, że cz ęść wydatków zam iast bud żetu pa ństwa b ędzie wypchnięta poz a bud żet pa ństwa n p . obci ąży fundus z ubezpiecze ń spo łecznych, a kt óry mo że np. być sf inansowane po życzką, a nie dotację czy też wydatk iem bud żetu państwa, wi ęc tak naprawd ę mo żemy sob ie przesuwa ć r óżne kawałki wydatkowe, a ty m samy m def icyt między 1 częścią sektor a finans ów publ icznych, a inną cz ęścią sektora finans ów publicznych, czyl i możemy sob ie poprawić obra z budżetu pa ństwa, ale pogorszyły go innym m iejscu w zwi ązku, z czym musimy patrze ć na wszystk o ca łościowo i tak KE tak ie szersze spojrzen ie czy zapewn ienie tego, że przesuwan ie różnych element ów między poszczeg ólnymi częściami sektor a finans ów publ icznych tak naprawd ę n ic nie zmienia t o jes t regu ła wydatkow a regu ła wydatkow a, która t o jest tak ie prawo, kt óre teraz anal izujemy w łaśnie regu łę wydatkową ta k tak naprawd ę obejmuj e znaczną znaczn ie szersz ą cz ęść sektor a finans ów publicznych ani żeli tylko budżet to co pan mówi tak m ówię, al e po t o, że wypchni ęcie, że wydatk i np. jakiegoś funduszu w ty m momenc ie solidarno ściowego zam iast n p . c w formie dotacj i z budżetu pa ństwa do FUS, żeby wyp łacić trzynastą emerytur ę n ie zmienia nic nie zm ienia, nic więc t o tak naprawd ę nic nie n ie n ie o nie obni ży tak naprawdę nie zredukuj e tyc h wyzwa ń dla rz ąd po zarz ąd wybra ł ścieżkę poszukiwacze czasem okazać się wypchn ie mnie, że to będzie lep iej wykona ć bud żet państwa pogorszy ł wynik w innej cz ęści sektor a finans ów publicznych natom iast, że zabraknie pieni ędzy tyc h innych cz ęściach, a do już zaczyn a się gro źnie sa m tak być taka w iara jak rodz ina dl a Fina widzenia wyzwanie dla rz ądu nie mówimy, że w ty m samy m czasie a ż do końca drugi elemen t, je żeli chodzi o zniesienie te j tzw. trzydziestokrotności najmn iej nie chcia łbym podsumować ludz i tak i pan a zdan iem nie ma znaczen ia dl a finans ów publicznych, czyl i dla pieni ędzy, kt óre mam y do dyspozycj i czyta trzynasta emerytur a to zostan ie wyp łacona solidarno ściowego fundusz u wsparc ia osób niepe łnosprawnych, który nie zosta ł powo łany do wypłacania trzynaste j emerytur y dl a finans ów publicznych nie ma znaczen ia to by łoby z tego fundusz u cz y n p . z e zwiększonej dotacj i do książki i spo łeczeństwa, jednak że zaznaczyć, że rzeczywiście by ły zaplanowan e wydatk i z teg o funduszu rzeczywi ście na wsparc ie os ób niepe łnosprawnych i wykorzystan e te ż wykorzystanie tyc h środków na wsparc ie trzynaste j emerytur y spowoduj e faktyczn e zredukowanie wydatków woln iej t o właśnie, cza s więc i ż w tej sytuacj i zastanaw iam jak t o możliwe w ten sposób komentowa ć pa n, że miasto specjalnie znaczen ia z punkt u widzenia bud żetu, ale zobaczył zwłoki, ale są jakie ś pytanie czy dodatk i s ą politycznie zaplanowane to jest należyta kar a zasadnicza n ie zosta ły zaplanowane t o jeszcze gorze j, bo to, zw łaszcza za p ierwszy taki b ędzie po drugie, w iemy dobrz e z dotychczasową nie ma ju ż są k ilkuletnich protestów niepe łnosprawnych, że grup a niepełnosprawnych zosta ła pomini ęta w tyc h wszystk ich transferach społecznych to znacz y, że grup a niepe łnosprawnych bardz o mocno protestowała potrzebowała wida ć, że każdy cywilizowany człowiek cz łonek naszej społeczności w ie, że niepe łnosprawnych trzeba wspiera ć w r óżnych obszarach, o których oni sam i m ówili tak, których poprze z potrzebuj ą wsparcia cza s pow iedzenie, że nie ma tak naprawd ę znaczenia czy z teg o funduszu cz y innego fundusz u jes t uwa żam po prost u n iesprawiedliwe, bo zobaczmy był jeszcz e taki fundusz, kt óry w dyspozycj i ministra sprawiedliwości, kt óry zosta ł by ł tworzony z nawiązek t e, kt óre były orzekan e w sprawac h karnych cele m teg o fundusz u by ło wsp ieranie ofiar przestępstw i of iar przest ępstw i t e pieni ądze zosta ły rozdysponowane prze z ministra spraw w łości pono ć podobn o między n imi Pegasus no dobrz e teraz, że tak ie rzecz y z punktu widzenia po prost u na s jak o społeczeństwo jes t bardzo istotny, z którego m iejsca ile zabiera, jakie zawarli on i są realizowane w ręku i je żeli zaś jeszcz e uporządkujmy pa n Mariusz jeszcz e raz, jeżeli chcem y wyp łacić trzynast ą emerytur ę, która n ie była zapisana w bud żecie, ale była og łoszona, al e gra ła głośnym w ramac h obowi ązywania regu ły wydatkowe j są 2 sposoby na do łączenie te j trzynaste j emerytur y alb o zredukowan ie innych wydatk ów w te j samej wysoko ści, żeby wyp łacić trzynast ą emerytur ę alb o znalez ienie dodatkowyc h dochod ów, ale uwaga n ie z tytu łu lepszej koniunktury i t d . tylk o systemow ą lu b jakiego ś dyskrecjonaln e działania, czyl i jaka ś ustawa każe decyzj a, że zb ieramy dodatkow e pieni ądze, kt óre pozwol ą sfinansowa ć ten 13 emeryturę tak t o działa mo żna sob ie np. pozwolić na t o, żeby gdzieś z tytułu lepsze j kon iunktury wyd łużane środki finansowe mo żna wziąć np. solidarno ściowy fundus z os ób niepełnosprawnych dopisa ć nowe zadania, jak im jes t wyp łata trzynaste j emerytur y i pieniądze z niego w cz ęści przeznaczy ć na tę 13 na razie nie wydać ich na co ś na jakieś inne cele, kt óre także b ędą w tym s ą w ty m fundusz u, czyli znaleźć to, o czym wyra żanie recenzj ę zredukujemy spowoduj e t o, że spadn ą inne wydatk i zaplanowane za to pójdą na trzynast ą emerytur ę w ówczas oczywi ście po częściowo łagodzi proble m tylk o rzeczywi ście osoby niepe łnosprawne maj ą du żo wi ększe potrzeb y ani żeli przeci ętny emery t oczywi ście Rosja są ważne miejsca świadczenia, ale s ą to emeryc i wyższy świat bardzo to by ło ważne wyja śnienia pana dr. Scotta zara z wr ócimy do słynnej trzydziestokrotności jeszcze pan marsza łek król w te j spraw ie za jedno słowo znaczy by ł taki czas SB część jak o świadek h istorii wyst ępował, k iedy by ła zamiar l ikwidacji r óżnych tak ich funduszy zakłady Biegaj po t o, że nie ma opinii polować f inansami publicznymi, żeby film ta m, gdz ie rzeczywi ście fundusz e są nakre ślone cel e przeznaczon e na nie wydawa ć, a n ie robić teg o typ u sytuacjach destab ilizuje f inanse publiczne i pani tak i cza s, kiedy wprowadziliśmy podatek drogow y tzw . do ce n benzyny i pieni ądze z tej z tego z teg o podatku mia ły być na drogac h wyznaczone nagle okazało si ę tylk o 25 % idzie na drog i z teg o podatku na drog i ciągle nie by ło pieniędzy, bo już była okazj a, żeby te pieniądze w łaśnie na różne inne cel e przeznaczyć jes t t o oczywi ście mo żna r óżne komb inacje robić natom iast t o destabilizuje sytuację przy czym n ie klarown ą nieprzejrzyst ą trudniejsz ą kontroli prze z parlament chocia żby i t d . ta k do teg o należy pochwali ć radio TOK FM, że między nimi podkre śla potrzeb ę patrzenia na ca ły sekto r finans ów publicznych, a nie tylko budżet pa ństwa, bo w łaśnie doprowadza do teg o typu przesuni ęć bardzo dzi ękuję, a otrzymuj e tak i w łaśnie, al e ja nie be z przyczyny zacz ąłem dzisiaj nie trzydziestokrotno ści tylko teg o s ą solidarnościowego fundusz u wsparc ia os ób niepe łnosprawnych, bo wszysc y mam y prawo wiedzieć, że PiS właśnie tak i pomys ł na t o na trzynastą emerytur ę, kt órą obiecał zapewnia ł, że d a radę ją wyp łacić, że nikt nikt n ie strac i na ty m tylk o wszysc y zyskamy f inansuje t o solidarno ściowego fundusz u wsparc ia os ób niepełnosprawnych taki ma pomysł drug a spraw a w łaściwie p ierwsza, czyl i trzydziestokrotno ść sami stawialiśmy tuta j w magazynie EKG tez ę, że właściwie już nie będzie to znacz y, że te j likwidacji n ie będzie c o po c o powiedział tak że PiS pa n prem ier Gowin powiedział przekona łem moich koalicjantów, b y tego n ie robi ć i wczora j pos łowie składają wn iosek i m ówią robimy pan prem ier zaś dz isiaj m ówi przekonam y naszyc h koalicjant ów, a pa n Wojciech Maksymowicz w łaśnie koalicja z porozumienia m ówił na nie my za ty m n ie zag łosujemy za trzecie gości najpierw zaczn iemy od polityki, al e za 3 do zasad y ich polityka, al e najgorsz e by łoby to m ówi Grzegorz Schetyna, że to jes t ustawk a, kt óra pozwol i prezydentowi Dudzie zawetowa ć uwa żam nawet oraz ratusz ani prezydent n ie zgadzam si ę panie marsza łku proszę najpierw powiedzie ć, jakie przegłosować możemy prezent m ógł dać weto t o kto ś mus i uchwali ć porozum ienie dzietno ść 18 głosów mówi n ie mo że jeszcze prawo z wynikiem niesprawiedliwo ści, bo pa n m inister premier Sasin jes t wa żną postacią projekt wadliwo ści bl isko prezesa Kaczyńskiego, wi ęc myślę, że w dalszy m ci ągu ten wale c może działać, a mo że już przestanie dzia łać w te j kadencj i parlament u na Senat i w łaśnie na torze życzyłem zreszt ą ministrowi Maksymowicz owi profesorowi rob i si ę w wyb itnie niepodleg łość jako porozumienie apeluje o t o te ż do ministra prem iera Gowina, bo byłoby c iekawiej i wiarygodni dl a n ich r ównież warto tego typ u grę podj ąć, wi ęc jeżeli t o jest teg o typu plan, że jeszcz e z musimy naszyc h koalicjant ów do poza g łosowania teg o pomys łu, a pote m prezydent Duda jako zawetuj e t o jaki ś absur d zupełnie wkraczam to jes t te ż c iekawa sprawa by ć mo że PiS też mo że b ędzie mógł liczy ć n p . na cz ęść pos łów lew icy, kt óra poprz e tak ie rozwiązanie się teg o nie wykluczy ł pan Gawkowski tuta j rano tak mówią, że t o trzeb a jeszcz e przeanalizowa ć mam y spraw ę bud żetu finans ów publicznych firm, o których mus imy porozmawiać c o taka zm iana, czyli takie zn iesienie limitu trzydziestokrotno ści oznacza jeśli miałaby ona wej ść w 2020 roku no i n ie m ówiąc o ty m, że zasad a dobre j leg islacji nie pozwal a n ie pozwal a NATO powinno by ć to zm iana og łoszona przed 30 listopada Atu no nie d a rady po prost u nie d a rady teg o og łosić przed trzydziestką stanowi ą przecież jeszcze 1 komentarz wiele os ób wskazuj e, że jeżeli nie b ędzie zn iesienia teg o limitu NATO wówczas pojaw i si ę def icyt w budżecie państwa t o nie odchodź n ie zgodn ie z zasadami, które obowiązują to nie d a si ę pojaw i deficyt to oznacz a, że b ędzie konieczno ść znalezienia tych środków, gdzie pan znow u o tej regule al e bo t o jes t zasadnicza zmiana nic n ie dz ieje czy nagl e będą muszą być uchwalone alb o nowe podatki albo też inne działania zad łużona na porady n o razow e t o zależy, jak ie w różne są na formalne można wprowadza ć w trakc ie rok u informacja rady taka sam a po informacjach kolejna cz ęść magazyn u EKG ukg ekonom ia kapitał gospodark a magazynac h jak cz ęść trzecia Maciej Głogowski dzie ń dobry pan i dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz pa n dr Marek Rozkrut i marsza łek Jan król s ą go śćmi magazyn u EKG no i ich 1 frank 3 zł 94 gr euro 4 z ł 29 funt po 5 z ł i dolar 3 zł 89 g r tak t o wygląda w te j chw ili już nied ługo po godz inie dziesi ątej będzie publikacja danyc h o wzroście PKB w trzec im kwartale zobaczym y jak nasza gospodark a mia ła si ę to b ędą najświeższe tera z dost ępna dan e rozmawiali śmy w cz ęści drug iej w pierwszej r ównież w cz ęści drugiej magazyn u EKG o poselsk ich projektac h prawa i sprawiedliwo ści, czyl i wrócił temat zn iesienia l imitu trzydziestokrotno ści osk ładkowaniu do ZUS - u dotyczy tyc h os ób, które zarabiają troch ę więcej i w pewny m momenc ie przestaj ą płacić składki wprowadzono te n limit po t o, by w przyszłości nie trzeb a by ło tak im osobo m wypłacać na d naturaln ie wysokich emerytur, by n ie by ło te ż dysproporcj i między tym i w łaśnie emeryturam i, a tymi, kt óre s ą średnimi przeciętnymi du żo ni ższym poziomie na jej PiS złożył tak że projek t ustawy o wyp łacie trzynaste j emerytury to znaczy konkretn ie o ty m, b y ta trzynasta emerytur a pochodzi ła była wyp łacana solidarno ściowego fundusz u wsparc ia os ób niepełnosprawnych trochę jeszcz e po łączyliśmy się w trakc ie informacji tutaj pan a doktora skr ótem i mamy o świadczenie do wygłoszenia tera z kom itetom autokorekty chcę zaznaczyć, że te n fundus z solidarno ściowy on znajduje się poz a t ą tzw . regu łę to oznacza ło wydatkom t o oznacza, że je żeli tera z faktycznie planowane wydatk i z teg o fundusz u np. zostan ą MON zwi ększone w stosunk u do wcze śniej planowanyc h, ale zwiększone, dlateg o że przesuniemy je, że zam iast n p . z pierwotnego fundusz u ubezpieczeń społecznych wydatk i na trzynastą emeryturę tera z są przesuni ęte jak o dodatkow e wydatki z teg o fundusz u solidarno ściowego t o wówczas t o daje rz ądowi pewien oddec h i pozwol i ominąć trochę t ę regu łę wydatkową, czyl i cz ęściowo np. kompensuj e te n bra k powsta ły w wyn iku brak u zn iesienia teg o l imitu trzydziestokrotności, czyli w pewny m sens ie przesuni ęcie wydatków osobn ą sprawą jest czy t o jes t kosztem wydatk ów na osoby zaczyna stopn iowo sprawne, dlaczego pan o ty m, dlatego ważne, ale co zaw iera dla naszyc h s łuchaczy, je żeli np. dajm y na t o 23 miliardy z łotych zostaj ą przesunięte z 1 części sektor a t o jak o wydate k fundusz u teg o solidarno ściowego t o wówczas t o oznacz a, że rz ąd, a je żeli n ie uchwali jaki ś innych wydatk ów cz y innych dochod ów n p . kt óre t o w ty m momencie bra k z teg o tytu łu zostan ie zrekompensowan y przesunięcie części wydatk ów do teg o funduszu te n fundusz prze z c o pozwala zwi ększyć np. wydatki dan ą kwotę pod warunkiem, że te wydatk i zostaną przesunięte z innych cz ęści sektor a do tego na pieniądze si ę cudownie rozmnażania one zdarzają, al e wtedy mo że być def icyt si ę oczywi ście pojawi ć, ale wszystk o jes t wci ąż zgodn e z ustawą o finansach uznaje tak ie pytanie w zwi ązku z tym od pewneg o rodzaj u zaj ęć księgowy ile wa żą prawie 6 Rosja przeznaczonyc h na cel e statutowe teg o cel u tego funduszu zostaną zmn iejszone różnie to jes t tego nie wiemy to jest właśnie, wi ęc zasadnicze pytan ie, bo w tej chwili n ie wiem c o i co nale żność, ale mo żna się tak muszą je ździć przez wymaganą ilość środków na inne cele pan za t o, że zmniejsza ani grosza wyjaśnimy 2 rzeczy tak sam o jak fundus z pracy, gdzie by ło du żo środków pytanie czy te środki by ły w pełni wykorzystywan e na wsparc ie rynku prac y, a pa ństwo na t o pytan ie wykorzystywane środki ja uważam pozwolę sob ie radzi ć, że n ie problem nie le ży w ty m jak one by ły wykorzystywane proble m leży w tym cz y pul a środków, kt óra by ła przeznaczon a na okn a jakiś ce l m ówi okre ślony konkretn ie na cel e zwi ązane z niepe łnosprawnymi konkretn ie niepełnosprawnymi czy t e środki zosta ły teraz przesuni ęty na fundus z emerytalny czy nie t o jest moj e walaj ą się z pani ą w pełni zgadzam, że t e środki pow inny by ć przeznaczone na ten ce l, a teraz mówię, żeby sob ie odpowied ź na pytan ie, dlaczeg o ta zm iana jes t dokonywan a teraz 1 elementem jest si ę np. jakiś fundus z s ą duże środki i one pow inny by ć wykorzystywane na ten ce l pełna zgod a inną sprawą miast cz y, jeżeli te środki sobie tam le żą, a n ie s ą wykorzystywan e z punkt u widzenia deficytu z punkt u w idzenia def icytu podkreślam cz y wydatków jest wa żne nie czy pieniądze ta m leżą tylk o t e pieni ądze s ą wydawane t o jest zasadnicza talerz e s ą wydawan e wyższą sk ładkę zmniejszyć nasz e narodowe problemy z dyskusją t o rozważać ustaw y z zapraw y, a nie rob ienie wody nawe t paniom z muzyką no to jes t bardz o ciekawa dyskusj a o ty m jak funkcjonuj ą f inanse publiczne je śli w tym szkody trudn o słuchać no je jak żołądek, kt óry rozważa tylko łącznie w ramac h regu ły wydatkowej i rolet nie jest dla nich są przewidziane były one skuteczniejsze od mam y tuta j istnieje jeszcze dodatkow y wątek wprowadzi ć na wicie w ty m, że warzyw a wart o byłoby zrobi ć, jeżeli n ie by ły wydatkowan e pieni ądze na cele niepe łnosprawna, czego n ie był wydatkowane cz y decyzje n ie by ły staw iane ja oczywiście no właśnie tuta j pa n doktor zajmuje si ę tylko właśnie kwest iami bud żetowymi takimi technokratyczny będzie bardziej mi się wydaj e, że to nie jes t wyłącznie obszar dyskusj i, al e pełna zgod a, że pani posłanka martwi się tym zajm ie, bo pa n na zgodną z niepe łnosprawnych w sejmie jak zapewniano, że nie ma pieni ędzy na wsparc ie dl a niepe łnosprawnych, więc my ślę, że b ędą osoby w tej chw ili, które dog łębnie te n temat zbadaj ą i opini ę publiczną informuje Jan król podsumował ziarno jasne ja też zawsz e w tym rad iu podkre ślam, że potrzebn e jak była dyskusja są wi ększe ośrodki wsparc ia os ób niepełnosprawnych pan i doktor nie wprowadzajmy to do tak ich w ąskich zagadnie ń bardz o proszę, al e zamiast t łumacza z punkt u w idzenia tworzen ia ustawy budżetowej znajdowania środków, b o o tym w te j chwili jest tak, że jest mo żliwe, że w tym momencie kluczowe jes t ile tyc h środków z teg o fundusz u jes t planowan e jak o wydate k w danym roku z punkt u w idzenia całej konstrukcji te j dyskusj i zmian teraz parlamenc ie to w tej chw ili kr ęci wokół 3, ponieważ f irma jest szersz y k ąt niewątpliwie bardz o dobrz e, że mamy takiego ekspert a o d finans ów publicznych regu ły wydatkowej, bo trudn o by śmy zapominali o ty m, że jakie ś regu ły jednak wszystkich obowi ązują na coś si ę umówiliśmy ma znaczen ie, jakie sta n finans ów publicznych, ale niew ątpliwie to do czeg o sprowadz a si ę ta dyskusja i by ć może będzie to można jeszcze nadużycie cz y zby t dalek o id ące uproszczenia dow ód jest 1 z PiS nie wiedzia ł, sk ąd wzi ąć pieni ądze na wyp łatę tej trzynastej emerytury i mus i sob ie z ty m tera z poradzić szuk a tak ich możliwości zn iesienia l imitu trzydziestokrotności także ma wej ść w życie noweg o roku n ie ma m pojęcia jak co t u jes t przeprowadzić legislacyjnie to znacz y jak termin ów dotrzymać, b y ustawa o zniesieniu tak iego l imitu zacz ęła by ła ogłoszona 30 listopad a, bo potrzebujem y miesi ąca przed rozpocz ęciem noweg o roku co na m daje t o zniesienie teg o l imitu trzydziestokrotno ści co c o tam coś c o znaczy to znacz y znow u jakie ś pieniądze miały inn ą do ZUS w tym wypadku natom iast żadnych gwarancj i, że z tyc h składek ogromny, kt óre c i ludzie b ędą płacili, znajdując ta m powy żej tych nie ma t u też 122  000 lokali rocznie kar y łącznej z 40 nie otrzymają emerytury, bo wylicza ł, że emerytur y mog łyby sięgać 50  000 z ł i wyobrazić sytuacj ę za la t x prawd a, bo w ielki spo łeczny, który jak t o tak emerytur y, sk ąd emerytur y nikt nie będzie pamiętał, że to port emerytur y pochodzą ze sk ładek tyc h ludz i prawd a, wi ęc jest kolejn e w ielkie oszustwo, kt óre ma si ę dokonać nie w iem, jakie s ą intencje przyświecające inicjatorom t o tak szybkiej inicjatywy, które si ę pojawiła no bo w pierwszym dn iu w zasadz ie funkcjonowan ia Sejmu jeszcze przy n ie dogadan ie się wewn ątrz koal icji rz ądzącej zobaczymy, al e ju ż nie wart o ciągnąć teg o, bo to na wszystko zosta ło powiedziane w tej chwili środa 6 Tymiński argument y za przec iw, dlaczego powinni śmy alb o n ie powinniśmy utrzyma ć ten trzydziestokrotno ści Climate nam si ę ju ż wiele razy dyskutować w tej chwili to ja ma m takie wra żenie wszystko ze z panem pa n prezesem, że t o jest w tej chwili może by ć t o pewnego rodzaj u test ta k tak też pol ityczny, że prawdopodobn e jak pan sa m powiedział legislacji jest niemożliwy do przeprowadzen ia jest tak a wrzutk a do parlamentu do pra c parlamentarne j, bo t o jes t testowan ie n iemocy mocy głosowania ta k na ile głosów ile szabel można liczy ć i a z drugiej stron y oczywiście jest jaki ś spos ób na uzyskanie dodatkowyc h środków na realizacj ę tyc h obietnic wyborczych na czasie trzeb a te ż przyj ąć, że prawo i sprawiedliwości nie będzie przyjmowało, że ustawa zostanie og łoszona np. 3001 . lu b rzeczywiście, więc by ć mo że t o alb o rzeczywiście chciano doprowadzi ć do tego prezydenck iego tak prezydent, kt óry przypomnę rzecznik pan a prezydenta kilka miesięcy temu powiedział, że prezent nie chcia łby dostać tak iej ustaw y na biurko, ale te ż rozumie ć kontekst pytanie cz y pani też syste m będzie 40 krotność cz y nie oczywi ście, czyl i te j ustawy jak chodziliśmy n ie będzie do zniesienia b ędzie trzeb a środki znale źć po jak powiedział te n zab ieg z Funduszem solidarno ściowym i tak naprawd ę bardz o niewielki kawałek to s ą małe kwoty wciąż chodz i o to, że nie ma chyba trzeb a b ędzie znale źć pieni ądze albo gdzieś zmniejszy ć wydatki albo gdy zwiększy się dobrze jeszcze 1 rodziny Marek rozm ów i tak muszą jes t tak s iedzenie w sejmie pieniądze musz ą się znaleźć dobrz e albo s ą t e pieni ądze, a ich nie ma alb o uchwali nowe bada tego, że pieniądze znajdowa ły się pan, al e w iadomo, jak ie konsekwencje tego s ą i t d. tylko jeszcz e zwr ócić tak ie my ślenie w łaśnie bardz o niebezpieczny al e, zw łaszcza w rezerwach teraz nale ży rozumieć pewność, że są już w rok u gospodarczym jest niepewno ść w dzia łalności przedsiębiorstw firmy za żalenia wi ążą się znaleźć dzisiaj w iemy o tym, że by ła mowa o ty m w jak i sposób sob ie radzi 1 z samorz ądów z podniesieniem minimalnej płacy lekki sposób można r ównież zgięta obcina nie ma pieniędzy obcina oraz zmn iejsza wym iar etat u przeliczane s ą n ieraz właśnie dz ieje w teatrac h np. we wszystk ich instytucjach publicznych domac h kultury t o jes t tak i wątek w ty m w ty m ca łym argumentacji, sk ąd wziąć pieniądze pieniądze muszą się znaleźć może n ie muszą kto ś albo sa m n ie znajdą się znajduj ą jednak dzi ś trudn o jes t i tylko na wydaj ą si ę, że księgarnie s iadaj już po mn ie ja chcia łem tylk o powiedzie ć w podsumowan iu, że ta k jak państwo nie w iem co PiS pos łowie PiS - u z łożyli projek t ustawy o zn iesieniu l imitu trzydziestokrotno ści, al e przeczyta łem te n projekt uzasadnienie i sam i on i tutaj napisali, że poz iom oddzia ływania proponowaneg o rozwiązania uzależnione jes t również od zachowa ń na rynk u pracy szacuje si ę, że oko ło 370  000 osób osi ąga zarobk i wy ższe ni ż trzydziestokrotno ść prognozowaneg o wynagrodzenia mo że si ę zatem okaza ć, że chęć uniknięcia op łacenia sk ładki w całości wysok ich zarobk ów sk łoni pracodawc ów pracownik ów do szukan ia sposob ów obejścia proponowanyc h regulacji poprze z inne form y zatrudn ienia n p . zak ładanie działalności gospodarcze j, o czy m m ówiliśmy w ielokrotnie z drugiej stron y osob y bardz o wysokimi zarobkam i otrzymaj ą wy ższe świadczenia ze wzgl ędu na zwiększone podstaw y wymiaru przyszłe emerytur y, czyli tw órcy sam i pisz ą, że może si ę n ie uda ć zebra ć opisanych w tym projekc ie ustawy 7 miliardów na tyle trwałe wycen ia na, bo osob y, które dotycz y przejdą n p . na samozatrudn ienie wted y w ogóle n ie b ędzie tematu no n ic tu się n ie składa nic si ę n ie kle i, al e jedna k temat w sum ie jedno 1 uwaga tylk o, że stratedz y pol ityczni PiS - u działają przygotowuj ą widowisko przygotowan e w rządzie to n ie jest żaden żadni pos łowie teg o n ie przygotowywali jes t grupa, która teg o typ u strategiczny pol ityczny d e fact o propozycj e przygotowuje, al e to ca ła nasza rozmowa prezes teg o że, ab y te ta dyskusja w te j chw ili i uwarunkowan ia wchodzą do tej sfer y politycznej ekonom icznej gospodz ie pol itycznych co mo że się kry ć za tak ą wrzutką poselsk ą w ostatniej chwili b ędą n ie d a się roz łączył wspomina pani na to że, że to jes t życie tak jak osiągnął właśnie gra tro n prawda oglądaliśmy nie o n dzisiaj nauka jes t wielu nie okre ślimy wagi liczą, więc zdz iwienie sporo ul ic wzruszali się mamy parasol a mieli śmy gr ę o fote l marsza łka Senatu, k iedy codz iennie otwierali śmy interesy poszliśmy ci ężko mi się dr Beata Gessel-Kalinowsk a vel Kalisz w studiu także my mam y tera z mamy tak zreszt ą jest zwrotność pa n dr Marek Rozkrut daje mawia zb iera również dać szansę taką ju ż koszyka walut n ic informacji oraz Senegalu oka że si ę wzmacniające wieniec proszę bardz o Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA