REKLAMA

Test: Land Rover Discovery Sport

Codzienny Mag. Motoryzacyjny
Data emisji:
2019-11-14 19:40
Czas trwania:
14:23 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
codzienny magazy n motoryzacyjn y t o wiecz ór codzienny magazy n motoryzacyjny Jacek Balkan Sławek Paruszewski testowa ł Obry jez ioro samoch ód brytyjsk iej indyjski lan d Rover angielski angielski no dobrz e słucha je śli chodzi o pierwsz ą połowę tego roku to ju ż lan d Rover w Polsce sprzedaż tak bardzo n ie rośnie, ale wci ąż jedna k 20 % wi ęcej ni ż w rok u ubieg łym przez pierwsze 6 miesięcy model i lan d rover a wręcz Verano land Rover wr ęcz rower to tak ie bardz Rozwiń » iej luksusow e droższe c o mamy wręcz rowerz e w pak iecie aż 4 z tych przedmiotów są wr ęcz Rover Evoque najta ńszy za 173  000 zresztą ta drug a generacja, którą je ździliśmy na wiosnę t o jes t świetny świetna robota bardz o dobry samochód bardz o si ę podoba ma ta m parę wa d, o których m ówiłem towar można ods łuchać t o drobiazgi pote m jest wręcz wyzwala o n za t o za zapocz ątkował tak ą now ą stylizacj ę wnętrza, które raz si ę pojaw ia w ka żdym samochodzie to znaczy chodz i o obs ługę samą na początku nie było tak łatwo pamiętasz tak ie pokr ętło, które mia ły funkcję trzeb a przycisnąć, al e teraz ju ż w czwarty m samochodem jes t czyst ą z t ą możliwością tak iego właśnie wyposażenia, bo to jes t najdroższe wyposa żenie Hasa o magnesac h s ą Noto mamy tylk o w dolarach Hansa na pewno mam y zalane mamy być rovera sporta, którego parę jeszcze par ę tygodn i temu umawialiśmy to jes t mn iejsze niż rower, bo sport jest ryżowe sport jes t mniejsze ogranicz ą Vera, ale wszystk ie licz ą vers o samochodami n o jedna k do ść drog imi za 173  000 na ich najta ńszy i Wook n o i przechodz imy do bohater a naszej audycj i, czyl i do land rovera land rover y mamy 3 Discovery sport, kt óry jest na rynk u od 5 lat tera z mam y drugą generację ta m tak dużo zmian nie ma, al e główna zm iana wysok a jes t Platforma, która jes t normaln a zm iana to czym podstaw ą, a ja Discovery sport mo e po kolejną, mówi że mamy 3 land Rover ten spor t Discovery sport zwykła d isco, kt óre ma pi ątą generacj ę i Sandero no tak to znacz y mamy no b o na razie nie mamy rok iem rozmawialiśmy tydzie ń, ale je żeli chce zacząć o d Discovery spor t t o wart o powiedzieć, czego samoch ód się wywodz i proszę bardzo bo kiedy się pojawił to pierwsza generacja Discovery, który za PRL była 20142 co mówią, że ta drug a generacj a, dlaczego dlatego, że jes t nowa Platforma też ważne tak jak in v ivo koni będzie w mater ii z dnia no al e za popraw ienie widać r óżnicy jest właśnie natom iast na inne silniki nowe marzenie tyle inne co dodatkow o dodal i silniki norma inne wn ętrze, wi ęc jedna k zdecydowan ie kolejn a generacja n o jak wie ść facelifting nowa Platforma za dużo zmian jest o nich czasam i nadal jest t o racze j pow inno, że ni i ja nie rozum iem trochę działań firmy t o jest, bo to jes t samoch ód, które z zewn ątrz jes t naprawd ę do pomylenia n o dobr a jak ktoś zaczn ie na to patrzeć n o to zobaczy, że zdarza jest inny nar ód świata jest jednak troszeczkę inne, ale t o wszystk o jes t wida ć też wszystk o czerpan a z teg o samego wzorc a ty ł bardz o podobne no wiadomo inne wzory walk i Interreg no ale wzi ąć do wnętrza susz y n ie pomylić n o właśnie największa różnica t o jest najwi ększa r óżnica jest zreszt ą Kamil je śli chodz i w og óle Discovery Discovery spor t te samochod y różnią na pewno opr ócz nazwy bardz o różnił wym iarami Discovery to jes t ta pi ąta generacja ma ponad 490 chyba jes t bardz o duży samochód t o mamy samoch ód, kt óry ma 460 długo nowa jes t duży jest także cz y tak mycia u żyłem słowa fira fre e Lander to jest nast ępna ora z następca freelander przez generalnego właśnie p ierwsza generacja by ła aute m, a o fatalne j reputacji drug a generacj a była samochodem ju ż du żo lepsze czy n ie mia łeś, a w wym iarze do zerowe j Discover to by ł jakiś samoch ód jest strasznie z łe języki by ła, ale by ć mo że uzasadnione było taką była awaryjna poprawa plan p ierwszy był bardz o awaryjne drugi filar jes t samochodem du żo lepszy m te ż dużo fajn iejszy dużo przyjemn iejszym jeździe na wyjaz d do jakichś powod ów zdecydowan o o zm ianie nazw y i trasa, choć zamrażane są silnie kojarz y tak być mo że dyskow e spor t Discovery t o chyba dobrze się kojarzy pa n jes t wr ęcz Rover sport ręczną warto tak tuta j mam y zamiar ich liderzy RAŚ mn iejszy Sławno i ten samochód zawsz e mi jakoś tak si ę kojarz y chyba, dlatego że najta ńsze najmniejsze, bo lan d Rover Discovery sport najmn iejszy lan d rovera surow o Evoque najmniejszy ryżowe, ale najtańszy jest land Rover land Rover w ogóle są trochę t o ju ż Discovery sport mo że skupić swoj e za 147  000 to na koniec mo że powiem, wi ęc zlecenia t o b ędzie swojej t o będzie patrzy tu d iesel b ędzie z manualną skrzynią obraz robi ą jeszcz e alb o sze ściobiegowy o Manual albo 9 stopniowy automat zreszt ą i Wołku w tym tylk o w tych są 9 stopniowy automat ju ż we wszystkich pozosta łych land rovera i zaj ęciach s ą 8 stopniu dobr a ws iadamy do tego cz y kiedyś spotka ć na nową stylizację pewn ie wtedy, kiedy ocz y wyrazie wewnątrz, a poczeka j mogę jeszcz e swoje zdan ie z zewnątrz n o jest coś tak iego w tyc h nowych Discovery i w sporcie i w pi ątce, którą je ździliśmy przecie ż w tym w zesz łym roku okazała się bardzo pani m ęża daleko bardz o przyjemn ie je żdżącym Discovery t o są naprawd ę cudown e samochod y natomiast jest ta m jakieś małe punkty ma łe i proporcj e tego samochod u w dyskac h zrazu, kt óry z kadr y już c o w Discovery piątce ma m du ży proble m z zaakceptowaniem tył auta które, al e jes t trochę dla wielu dziś natom iast te n Discovery sport przyjmuj ę wiadomości, że m a prawie 4 m 60 lat ma 2 mi wygląda na małe c iasne auto kto ś tam ostatnio podał, że kupiliśmy tak i samoch ód bo, bo to jes t auto s iedmio osobowy m jak siedmioosobowa stać się s łowa, ale podobno s ą wygodn e m iejsca w ogóle w ogóle na to nie wygl ąda w swoj e aut a oczywi ście n ie siadałem i n ie badałem teg o jak tam 7 osób można rasowym mo żna się dziennikarz motoryzacyjny, al e ja miałem da ła się nas ili się nie rozk ładam tych 2 dodatkowych siedze ń, bo t o n ie pamiętam samochodów, kt órym by ło dobrze to znaczy zawsz e jes t c iasno zawsze bagażnik jes t malutki i w zwi ązku z ty m ja nie rozum iem tego, bo to po prost u t e osoby przemęczone nawet dzieci chyba nie mają tam dobrze, ale Ukraina, jeżeli t o jest jaki ś chwy t marketingowy 7 osób niech si ę firmy to bawi ą ja tego n ie kupuje 5 osób tuta j do ść dość wygodn ie s iedzi i tam c iasno racze j nie wywo ła prędzej z tym jest ciasno, bo ta m dach tak upada doda ł prawda natomiast ty m nie 460 to wie ś na najgroźniejszy konkurent najlepiej sprzedających w Polsce to volv o XC 60 prawie identyczne wymiary tylko, że tych volvo co si ę sprzedaj e ta m za 43 czy PiS także się roczn ie, a myślę, że raz y więcej nie d a się tych sport ów sprzedaj ą wyspę n ie mam pojęcia n ie ma m poj ęcia zupełnie nie miał, gdzie nie ma po jedno możemy mogę się dowiedzie ć jak chces z, żeby dok ładnie si ę wieś z zostawia mnie c o jes t ch ętnie kupowany m lan d rovere m Discovery sport cz y zwyk ła Discovery, który został wzros t w iesz kiedyś na kiedyś by ł tak i cza s jeszcze z jak się pojawi ł i ogrzewał w og óle by ł najlepiej sprzedaj ącym si ę modelami je śli chodzi o je śli chodz i o lan d Rover rang e rovery atak spojrzy ile ich w sum ie w og óle sprzedało prze z te pierwsze pół roku c o jest przynosi 1000 sztuk od styczn ia do czerwca wszystk ich land roverów land roverów n o t o ile mogłoby przez pół rok u tego kilkadziesiąt n o t o c o niewielkiego zresztą volvo t o tu żadnych szan s nie ma tak iego jak strzeleck a volv o w ubiegłym roku ca ły ubieg ły rok 4 , 51000 XC 60 no to jest 2 ,5 × więcej wszystk ich land rover ów wręcz rowerów prawd a, wi ęc tutaj ta sprzedaż jest n iewielka zresztą to jest nada l f irma, kt órej ma wzrost w Polsce, al e nada l w por ównaniu z konkursu 12 punktów dilerskich na nieco ducha no dobra i tak co z zewnątrz wolno pami ętacie mam więcej volvo punktów okazji pani m inister podejrzewa m, że n ie dużo więcej cz y podejrzewam, że za 30 więc, al e ju ż po trza 33 tak ot o jes t na świecie je śli chodzi o volv o to tam połowa t o s ą SUV - y 3 modele SUV - ów najlep iej sprzedaj ą rozniosą je śli chodzi o wolną w aktach sto i, kt o tutaj t o po prostu nie ma wybor u now o co mamy tu tylk o mamy chyba s ą finansowe do ratusz a wsiadamy c o pakty pierwszy ra z ja p ierwszy ra z si ę spotkali śmy z tą obs ługą stylizacj ą wyra źnie to mogą być już 2 , 5 roku temu jakoś wlecz e, bo pami ętam te p ierwsze jazdy no wiesz c o wygląda je śli chodz i o wygl ąd bardzo mi się to wszystko podoba uwa żam, że t o jes t naprawd ę ta k w cudzys łowie nawet nie u d atmosfer a luksus u w środku trochę zaczęły si ę schod y je śli za ta przy obsłudze, bo to trzeba by ło si ę do tego przyzwyczaić tego nale ży słuchać t o jes t specyf iczne ostatn io ja ostatnio du żo czasu sp ędza w dyskotekac h w tr ójce i w czwórce n o i 7 do czw órki do k ilku i próbowałem sob ie sparowa ć telefo n do czw órki do czw órki, czyl i samochodu tak iego, który ju ż ponad 3 lata not a n o no ma nawet 5 lat sw ój pla n i wyobra ź sob ie, że t o jes t zadan ie, kt óre jes t ci ężkim zadan iem trudny m zadan iem to wcale nie jes t takie prost e taki głupi sparować telefon jakoś ta m przejść przez ca łą procedurę tocz y się w ko ńcu jakoś uda, ale to wcale nie jest taka prost a sprawa n o nie no dlateg o t o obsługa te ż się wydawanie by ła prost a, al e zobaczy chyb a volv o też żeśmy się przegra ć z listą obs ługą trochę czas u minęło tuta j jak ju ż przegrać, zwłaszcza w dziesiątkę n o właśnie, wi ęc tutaj też szybsz y gryzły t o wszystko bardz o wg nieestetyczne to jes t dobrze wyko ńczony jes t fajn y samoch ód, al e oni zaczynają o d czystej kartk i tak bardz o widać, że tak bardz o chc ą zrobi ć wszystko o d początku nie id ą we wzorc e nie id ą pomysły, kt óre zostały już n ie w iesz n ie n ie n ie otwieraj ą drzwi, kt óre s ą o ju ż dawno otwarto tylko wszystko musz ą zrobi ć po swojemu to z 1 strony jes t urocz e z drugiej strony m ówi ma m ogromn y sentyment do dla rower ów do starych jaguarów Artego całą mas ę i dobrze m istyk sam dobrze w tyc h samochodac h natom iast to mogą by ć prostsze t o prawda zgadza m się na pewno jest bardz o ładna, ale je śli chodz i o jazdę porusz a media miał ten s ilnik 20200 koni tuta j tak jak wspomnia łam je śli je śli mamy automat t o tylko 9 stopniowy tak jak wr ęcz rowerową i wr ęcz wy żej Wołku patrząc dan e techn iczne przyspieszenie 9 sekund wydają si ę wydawało mi się dużo lepsza, al e nimi żyła, al e pewnie elastyczność jes t dobra, bo t o jes t 2 l turbo no i w zwi ązku z tym te n samoch ód sprawn ie porusza 9 do setki t o n ie rob i wrażenie ta k jak mieli śmy jaguar a E-Pac e 2 lata tem u diesla 180 koni patrzy 9 sekund do setk i nowości my t o chyb a tylk o l iczymy podajemy, bo tak ie, jeżeli tak jes t zreszt ą bardzo sprawn ie porusza on ma do 2 to jes t Haldex prawd a, wi ęc mama domy ślnie naprz ód do łączony jes t tutaj okazuje si ę własności terenowe podobn o s ą dobre oczywiście g o n ie badałem 2 dni miałem, wi ęc pewnie czas byłby, ale to n ie chciałem go bada ć nawet n ie o to chodziło o g łębokość brodzen ia 60 c m Super spraw a prześwit 21 też wygląda nie źle alb o nawet bardz o dobrz e natom iast bardziej interesowa ł jak ten samoch ód jeździ na tras ie jak si ę porusz a po mieście t o zwrotn y samoch ód sprawny spr ężyste zawieszenie ma c o by tuta j mog ło być udoskonalon e i nie wiem co z tym si ę z tymi s ilnikami jest, bo jest drug im to się w windzie ni ą jeździć 400 konny tu 200 konnych tam je ździłem wręcz, lecz o sporc ie tu jeszcz e w lan d roverz e Discovery sport i zu życie pal iwa n iestety tuta j t o t o tak ie osob y o słabszych nerwac h t o mo że może zdenerwować bardz o, bo poniżej 10 l t o n ie udało mi si ę zejść powiem c i Dwali 200 koni to chyba da si ę w benzyn ie zrobi ć w innych Markach n ie, a słuchaj coś n ie tak, ale już w iemy ju ż o d o d od o d pewneg o czasu, że bez nowoczesności t o ekologia sprawę, że samochody zużywają dużo wi ęcej paliwa niż u żywały tyc h przykładów mamy, racząc się już tak jes t, b o na papierze to wie ś słucha r ęczy rowe r sprzed 8 lat 3 litrowym s ilnikiem diesla jes t potrafi by ć, że w ielu r óżnych sytuacjach drogowych bardziej ścian, czyl i 6 i autobusow e, a lżejsze wyposa żone w dwucyl indrowy silnik d iesla, a za skrzyni ą 9 przełożeniach tamten samochód mia ł 6 przełożeń ja nie bardzo nas też ja n ie za bardz o rozum iem, o co tuta j hoteli cztero cylindr ów i nowoczesn e w słowie tera z mówię mrugaj ąc ok iem do słuchaczy nowoczesn y 34 cylindrów i ta k np. volvo czy w tym rynk u uwa ża on e maj ą 1 wadę wysokie zużycie pal iwa to be z do ść istotne jednak no w łaśnie więc, ale un ikasz do Marka robi tak ie paliwo żerne samochody, chocia ż oczywi ście w 6 cylindrów c o tak spokojn ie sobie jedzie n ie musi ścisnąć wtedy okazuj e si ę, że cz ęsto jak BMW 6 cylindrów kopal i minimalnie mn iej niż 4 cylindrów tak zauważmy, ale dobra c o d a na koniec cena najtańszy land rovery rower t o jest w łaśnie Discovery spor t, jeżeli kto ś chce, żeby mniej pali ł to proszę sobie kupi ć diesla z ręczną skrzynią bieg ów za 147  000 i na pewn o b ędzie zadowolon y z napędem tylko jest oczywi ście naprz ód najta ńsza benzyn a tak jak patrzy w cenn iku t o raczej tutaj chyb a b ędziemy mieli 170  000 coś tak iego prawdopodobnie to b ędzie te n 20200 koni jeszcz e w 20250 benzyna i s ą diesle 180 koni 240 wszystkie 20 w co samoch ód bardzo ładnie prezentuj e przyjemn ie si ę nim jeździ t o jest udan y mode l jest nowa generacj a udana i ta k jak wspomnia łem ta k jak mówiliśmy volvo największa wad a t o za du żo zużycie paliwa i tak sam o jak volv o z obs ługą multimediów, do której trzeba si ę przyzwyczai ć z 822 marki sporo łączy Sławek warszawski Jacek Balkan dzi ękuję do usłyszenia ju ż jutr Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CODZIENNY MAGAZYN MOTORYZACYJNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i zabierz TOK FM na wakacje!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA