REKLAMA

Jak nie podnosić płacy minimalnej?

A teraz na poważnie
Data emisji:
2019-11-14 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
23:00 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Michał jes t dzie ń dobry 6 minut tem u minęło po łudnie, a Study go ść Piotr Szumlewicz przewodnicz ący zwi ązku zawodowego zwi ązkowi alternatyw a dzień dobry dzień dobr y chcia łbym, żebyśmy porozmaw iali o ob ietnicach wyborczyc h versu s rzeczywistość Otóż n o jak wszyscy zapewne wiedz ą w 2020 roku p łaca m inimalna wzrośnie w Polsce i t o wzro śnie dość poka źny, bo aż 350 z ł t o spor o i jes t to dobr a wiadomo ść szczególnie dl a tyc h, kt órzy Rozwiń » zarabiaj ą w łaśnie w Polsce najmn iej, a jest spor o, bo t o jes t 49 , 7 % zarabiaj ących w ogóle n o ale t a ta dobr a wiadomość n iespecjalnie powinna cieszy ć np. samorz ądowców z Tomaszowa lubelsk iego Otóż tam samorz ądowcy, a w łaściwie władzy PiS-owskie w ładze samorz ądu wymy ślił jak spraw ę skanalizowa ć, żeby podwy ższyć płacę minimaln ą, a jednocześnie je j n ie podwy ższyć Otóż wi ększość pracownik ów samorządu dostan ie 34 etatu c o to oznacza oznacza, że ich pensj e n ie wzrosną zmniejsza sw ą si ę natomiast wymagan e godziny prac y, choć nie zmn iejsza si ę oczywi ście zadania, kt óre staj ą przed pracown ikami innymi słowy t o co dotąd robili 8 godzin tera z zrobi ą 6 pensji dostaną t ę sam ą tak wygl ądają p isowskie obietnice chciałem pan a zapytać czy to jes t w og óle zgodn e z prawem t o zależy to znacz y ca łość wygląda bardz o smutn o jak zwi ązkowi alternatyw a mówiliśmy od pocz ątku, że p łaca minimalna powinna by ć skorelowana z e średnią lub z median ą chcieli śmy 200620 z ł brutt o, czyli 1900 mniej wi ęcej na r ękę ma by ć 1878 jeśli dobrz e pamiętam na razie jest nieduża różnica niedu ża r óżnica tylk o problem chyb a polega na ty m, że prawo sprawiedliwo ść dzia ła bardz o szybk o nie przedstaw ia żadnych raportów por ównań n ie zm ienia ca łościowo polskiej legislacji kosz rzuc a propozycj ę, kt óra ma zadowolić Polaków i Polki, a teraz ju ż widać, że t e propozycje nieby ły dopracowan e, o c o chodzi zaraz przejdę teg o pytania t o zgodn e z prawem natom iast proble m chyba Tomasovia wiąże si ę z ty m, że przede wszystk im prawo sprawiedliwość ostatn io obni żyło podatek PIT co dl a w ielu Polaków Polek jest wiadomo ścią dobr ą tak 1817 % natom iast wiązało się wi ąże si ę to ze spadk iem p o do samorz ądów samorządy stały się przez to decyzj ę biedniejsze maj ą mn iej pieni ędzy w zwi ązku z tym muszą na ty m ściąć nie było zaraze m żadnej dotacj i celowej ze stron y rz ądu do samorządów n p . na wyższe pensje dl a samorz ądowców stąd m. in . b ierze się problem t o jest 1 sprawa tak t łumaczy to w łaśnie burm istrz Tomaszowa lubelsk iego Wojciech Żukowski z PiS-u krajow i podwyżkę słuszna znalazły si ę w da łoby się powiedzie ć, że w ładze samorządowe PiS zaczynaj ą dostrzega ć, że pol ityka w ładz centralnyc h PiS-u być mo że nie do końca jest korzystna dla samorządowców na tema t wracają do tego pytan ia odno śnie prawa po pierwsze, dobrz e by łoby m y jako zwi ązkowcy o d la t to postulujemy m ianowicie Państwowa Inspekcja Pracy pow inna szczeg ółowo sprawdzać najlepsze s ą dan e s ą zasady dotycz ące godz in pra c, jeżeli dotychcza s by ło tak że pracownicy pracown icy m ieli na eta t płacę minimaln ą np. 2250 zł na to n ie wyobrażam sobie szczerz e pow iedziawszy, żeby nagl e m ieli dokładnie t e sam e obowi ązki komed ie wykonywać znaczn ie szybciej targac h, a t o n iezgodne z prawem pracodawc a musia łby uzasadni ć swoj ą decyzj ę na pi śmie zwi ązkowcy pracown icy ta m zwi ązkowców prawdopodobnie nie ma pracownicy ma będą mogli si ę do teg o odnieść natomiast n o, je żeli pracodawc a tw ierdzi, że pracownicy mogą wykonywa ć obowi ązki, które wykonywal i przez 8 godzin 6 godzin t o pow inien wskaza ć uzasadnienie swoje j decyzji, dlaczeg o np. poprzednich latac h nie wykonywal i tych obowi ązków szybc iej, więc moim zdaniem jes t t o po prost u ogran iczenie prac y urzędu prawdopodobn ie pogorszen ie jako ści usług by ć mo że skr ócenie czasu prac y r ównież niektórych urz ędów Tomasovia, wi ęc wydaje mi si ę, że t o jest bardz o zły k ierunek, kt óry ostateczn ie o odpowiada jedna k władza Centralna, bo jeżeli w ładze Tomaszowa mia łby tera z przenosić pieniądze do tego d e fact o w ładza Centralna i zmuszan o mus ieliby rzeczywiście no gdz ie ściąć na czele jest wa żna jes t na stracone j pozycj i obawiam się pa ństwo o ty m, kodeksie pracy, b o z kodeksu prac y jest jasno napisane, że jeżeli nie ma żadnego uzasadn ienia decyzj i o obniżeniu pensji t o wted y pracodawca nawet mo że ponieść kar ę do 30  000 z ł natom iast przypuszcza m, że w te j spraw ie pracodawc a będzie t łumaczył, że ma trudn e warunki f inansowe t o będą porozum ienia zmieniaj ące zreszt ą warto pamiętać z tego c o tam te ż państwa nawe t na stronie t o pracodawca twierdzi wręcz, że t o będą podwy żki, dlatego że za kr ótszy czas prac y b ędą relatywnie wyższe pensj e za godzin ę tak moja wątpliwość b ierze się stąd, że je żeli pracownicy b ędą m ieli dokładnie te sam e obowiązki no t o my być mo że nawe t jak o zwi ązek zapros imy ta m Państwową Inspekcję Pracy na jak iej podstaw ie pracodawc a twierdzi, że pracown icy będą dokładnie t e sam e obowi ązki wykonywal i n o 20 % czas u kr ócej, bo si ę, że w łaśnie pracown icy s ą tuta j na stracone j pozycj i szczeg ólnie w sytuacj i, gdy w samorz ądzie nie ma związku zawodowego n ie wiemy cz y tak a sytuacj a jes t w Tomaszowie lubelsk im, ale boj ę si ę, że tuta j pracodawca ma zawsz e s ilniejsze argumenty, al e po ludzku po prostu wydaj e mi si ę, że t o jest ryzyko oszustw czy w razie obieca ć komu ś podwy żka, a pote m wykiwa ć g o w spos ób tak ordynarne t o znaczy do s dostanie pa n podwyżkę n o ale zmn iejsza panu etat trzeba zaprowadzić zdanie pa n podwy żka spraw a pokazuje wielką fikcj ą jest mówienie o polskim rynku pracy jes t rynk iem prac y pracownika ta spraw a pokazuj e jak bardz o w ładze centralne wycofuj ą się odpowiedzialno ści za sytuację samorz ądów przypomnę, że z nauczyc ielami troch ę podobn a sprawa t o znacz y rządy w ielu m iejscach nie przekazuj e odpow iedniej ilo ści pieni ędzy na podwy żki deklarowan e centraln ie jes t k łopot z nauczyc ielami wychowan ia przedszkolnego podstawoweg o w l iceach i niestety jest tak, że je żeli m y się przygl ądamy sytuacj i pracowników samorz ądów t o wystarcz y spojrze ć statystyki GUS - u on e s ą o ponad 20 % ni ższe ni ż pracowników sfery budżetowej t o znacz y w ładza coraz mn iej pieniędzy przekazuj e do samorządów, a z drugiej stron y składa ob ietnice po c o oskarża samorządowców za niezrealizowanie ob ietnic centralny n ie mog ą samorz ądy realizowa ć ob ietnic centralny wracam do teg o w ątku skor o w ładza Centralna n ie przekazuj e środków t o dotycz y np. fatalnej sytuacj i pracownik ów socjalnych n p . Teresa f inansowania samorz ądów fatalne j sytuacji nauczyc ieli nauczyc ieli pracownik ów służby zdrowia n o rzeczy absolutnie kluczowe i tak to jest postawa świadczy to zresztą chyb a sposób w ładze centralne cz y w ładzy p isowskiej na walkę z samorządami, gdz ie jak w iadomo n ie wie wi ększość samorządów szczeg ólnie tyc h samorz ądów m iejskich nale ży do opozycji po prostu n ie damy wa m pieni ędzy i a już władzę to masow a tak sugeruj ą troch ę w ładzy centralnej liczą na jak ąś subwencj ę, żeby nie by ło tak że subwencja b ędzie w tyc h m iejscach, kt óre akurat rz ądzą władzy prawa i sprawiedliwo ść t o oczywiście pow inna by ć pol ityka Centralna, że jeżeli w ładza co ś ob iecuje obieca ła IT zwi ązkowcy związkowe alternatyw to, jeżeli s ą, je żeli podnos imy p łacę minimaln ą za 60 zł no t o czekam y na środki tak wa żna rzecz ważna statystyk i chcia łem też przytoczy ć, dlatego że w ostatnich 3 latach za rz ądów prawa i sprawiedliwości dzieje si ę rzecz bardz o niepokoj ące mianowicie radykaln ie ro śnie liczba pracowników pracown ik zarabiaj ący c o najwy żej płacę minimaln ą w latac h 20152017 ponad 150  000 osób wzros ła liczba w łaśnie osób, które zarabiaj ą co najwy żej p łacę minimalną drug i wa żny wska źnik pona d 100  000 osób wzros ła liczba samozatrudn ionych, czyl i 250  000 osób, kt óre albo zarab iam p łacę minimaln ą alb o ustawa o płacy m inimalnej ich nie dotycz y jak chodzi o samozatrudnienie nada l, al e p łaca m inimalna jej regu ły dotyczą przed e wszystk im n ie samorządów n ie tak pow iem pracodawc ów publicznych, al e przedsiębiorców prawda czy to nie jes t wskazan ie patent u po prost u jak pracownik ów wykiwa ć czy n o samorz ąd w łaśnie Tomaszowa lubelsk iego pokaza ł dok ładnie przedsiębiorcom c o należy zrobi ć, żeby pracown ikom n ie podwy ższyć pensji my o d w ielu miesięcy m ówimy o tym, żeby zwi ększyć kompetencj e Państwowej Inspekcji Pracy nawe t stworzyć prokuratorski w jej obrębie to znacz y, żeby pracodawc y bali si ę łamania przepisów ich naci ągania wydaj e, że w przypadku Tomaszowa lubelskiego mam y jednak do czynienia n ie tyl e trikiem prawny m są po prostu z łamaniem prawa, bo wszystko wskazuj e na t o, że pracown icy b ędą wykonywa ć dokładnie t e same obowi ązki w zwi ązku z tym realn y cza s prac y n ie ulegnie zmn iejszeniu skrócenie, al e nawet, je żeli ty m pracown ikom n ieco obowiązków będzie t o przecie ż żadna pociecha nie oczywi ście, że t o jest oszustw o, kt óre odpowiada rz ąd prawa i sprawiedliwości innym oszustwe m jes t w łaśnie przenoszenie pracownik ów na samozatrudn ienie dlatego m ówię, że jak o związkowi alternatyw a żeśmy pop ierali osobiście popieram szybk i wzros t p łacy m inimalnej natomiast odpow iedzialny rz ąd powinien zamyka ć te mo żliwości om ijania ustawy, a niestety teg o omijania ustaw y z cora z wi ęcej wspomnę np. o tym, si ę mało m ówiło w wakacj e np. przeforsowan a rząd PiS przeforsował ustaw ę o prac y sezonowe j w ramac h, której w og óle nie obowi ązywało minimalne wynagrodzenie do te j rozmowy tuż po informacjach Radia TOK FM Piotr Szumlewicz przewodnicz ący zwi ązku zawodowego związkowi alternatyw a państwa mo im gość, a tera z na powa żnie Piotr Szumlewicz przewodnicz ący zwi ązku zawodowego zwi ązkowi alternatywa jest państwo maj ą go ście rozmaw iamy o podwy ższeniu płacy m inimalnej od 2020 roku ta podwy żka jes t spor a, bo o 350 z ł, al e na ju ż wida ć na przyk ładzie, kt óry dz isiaj podała moj a redakcyjn a kole żanka Anna Gmiterek-Zabłock a w swo im mater iale z Tomaszowa lubelsk iego samorz ądy znalaz ły paten t na t o jak oszuka ć de fact o pracownik ów i podwy ższyć p łacę minimaln ą nie podwy ższającej tak naprawd ę znacz y, zmniejszając pracown ikom eta t do 34 i tu ż przed informacjami rozmawiali śmy o tym, że ta może by ć tak że wskaz ówka dl a przedsi ębiorców c o zrobić, żeby te j p łacy m inimalnej n ie podwyższać jak pa n s ądzi jak w ielu przedsiębiorców z teg o skorzyst a z teg o przyk ładu z Tomaszowa be z lubelsk iego t o ja patrz ąc na Polski rynek pracy od la t mam tak ie wra żenie, że n iestety trochę żyjemy w państwie z plast iku pap ieru czy pa ństwo w teor ii mam namyśli to, że prawo pracy w Polsce łamane na bardz o r óżne sposob y n iestety prz y przyzwolen iu organ ów ścigania organ ów kontrolnych m ój ulub iony artyku ł kodeksu prac y tuta j rob i to samorz ąd d ługu art. 22 to akurat tego punktu n ie łamią, kt órą chciałem powiedzieć dlateg o zaraz wrócimy m ianowicie art. 22 mówi, że je żeli jes t miejsce prac y cza s pracy podległość s łużbowa to musi by ć etat mus i być n ie mo że tylk o mus i w związku z ty m, je żeli nawe t pracodawc a pracowni nie chcą etat u akto r np. na zlecen ie co działo to n ie mog ą w zwi ązku z tym, je żeli mam prac ę w ósmej dosta ł 16 i restauracji kaw iarni cz y firmy ochroniarskiej o d ósmej do szesnaste j pracodawcam i mówi c o ja ma m robić t o drodz y słuchacze słuchaczki musz ą państwo mieć eta t czyl i, jeżeli pa ństwo teg o etatu nie mają t o pracodawc a łamie przep isy prawa pracy to dotycz y setek tysi ęcy polskich pracown ic pracowników i t o niestety n ie dotyczy ju ż nawet tylk o tak ich m ikro przedsiębiorców, kt óre się nazywa w s ieci Janusza m i tak t o dotyczy n iestety r ównież bardzo dużych firm, a na m się np. polskie l inie lotnicze lo t, gdzie o d w ielu lat stewardes y p iloci są zatrudn iani w ramac h samozatrudnienia, które m ówią w pierwszej części programu oni n ie mają etat u, chocia ż wykonują dokładnie t e sam e obowi ązki c o pracownicy zatrudnieni etatowo ma m namy śli Górnictwo ma namy śli służbę zdrow ia mam namy śli te zawod y, w których pracowa ł pracown ik wykonuj e bardz o konkretn e obowiązki od -d o i ma bardz o jasno określoną podleg łość służbową n iestety na różne jes t zrozumiały zmow a także pracownik ów z pracodawcami t o znaczy i w interesie jednych drug ich jes t t o, żeby teg o etatu nie by ło, b o po prost u drożej n ie do ko ńca tak jest, dlatego że w kaw iarniach restauracjac h cz y firmach ochron iarskich pracown ik jes t stroną zdecydowanie słabszą w Polsce nie ma uk ładów zb iorowych też w zwi ązku z tym pracown ik tak naprawd ę nie ma wyjścia podobn ie jak tamte n materia ł na tema t właśnie pracownik ów pracown ik samorządu ani te ż mówili z e smutk iem, ale generalnie rzecz biorąc nie mówili, bo Jaworze, je żeli zostan ie wprowadzone tanie nie w iem zrobią bojko t strajk odejd ą z pracy to pokazuj e tak naprawdę wszystko t o ca łą wieżę w Polsce jak mówiłem nie ma wcal e rynk u pracownika, dlateg o że bardzo duża cz ęść polskiego rynk u prac y szacował bym si ę oko ło połowa t o s ą r óżnego rodzaj u umowy śmieciowe szara strefa t o znacz y z 1 strony mam y najwyższą obo k Hiszpanii odsete k um ów na czas okre ślony n iestabilne zatrudnienie mam y ponad 1 000 000 pracowników pracown icy, kt órzy pracują wy łącznie w ramac h umów cyw ilnoprawnych mam y ponad 1 000 000 jak m ówiłem ro śnie dosy ć szybk o pracowników zatrudn ionych w ramac h samozatrudnienia mam y setk i tysięcy małych firm, gdz ie płace s ą bardzo n iski niedawne dan e Głównego Urzędu Statystycznego o ty m, że f irmach tych zatrudniaj ących do 9 osób średnie wynagrodzenie to jes t oko ło 3000 z ł brutt o 3000 z ł brutt o prz y średniej krajowej, kt óra przekracza 5000, więc tak naprawd ę mamy pona d po łowę rynk u pracy, kt óry jes t śmieciowy Nisko płatne bardz o jes t wysoki cały cza s odsete k niep łacenia za nadgodz iny i w og óle Polacy s ą społeczeństwem, kt óre pracuj e na prawie najd łużej Unii Europejskiej oprócz Grecji Grecy tylko pracuj ą d łużej w Nakle oraz słucham t o w łaśnie dochodz ę do wn iosku, że w można powiedzie ć, że przyczyna teg o stan u rzeczy jest h istoryczna Otóż Polacy po prost u pokochal i liberalny kapitalizm, a nie do ko ńca tak zrob ili to 30 lat tem u te n paradygma t w łaśnie takiego wychowania je śli czegoś nie ma to jes t twoj a w ina trzeb a po prost u na to zarobi ć i t a w og óle świętość przedsi ębiorcy w Polsce to jes t w dalszy m ciągu wydaj e mi si ę tak a reguła gr y w polskiej gospodarc e tak że przeświadczenie zresztą n ie be z w iny związków zawodowyc h w łaśnie zwi ązki zawodowe t o s ą t o szkodnictwo t o s ą organ izacje, które sypią p iach w t e zdrow e tryby gospodark i rynkowej, mówi że n ie be z winy, ponieważ t o byśmy wyra źnie n p . jak zachowuj e się tak że wobe c w łasnych cz łonków Solidarność, kt óra w łaściwie jes t cz ęścią obecnyc h władz nam si ę nazwam i zwi ązkowi alternatywa te ż chcemy by ć alternatywą wobec tyc h du żych Central związkowych, które mają du żo grzechów na sumieniu ma m namyśli m. in . na ju ż tak ie grzech y z tak ą pierworodny, czyl i zgod a Solidarności wobe c zwi ązków zawodowyc h na reform y Balcerowicza jes t oczywiście zwi ązki si ę w Polsce w ielokrotnie zgadza ły na rozwiązania ma ło korzystn e dl a pracowników te ż OPZZ w czasie rz ądów SLD dzisiaj prawo sprawiedliwość jes t jakim ś tak im uk ładzie bardzo bliskim Solidarnością też sp ółkach skarb u pa ństwa natomiast m y się wydaje się n ie do końca tak ie, że Polacy pokochal i kapitalizm by ło takie badan ie bodaj 2017 roku o ty m, że jedna k zdecydowan a większość Polaków Polek wo łała do umowy etatow e, nawet jeżeli miałaby t o być nieco niższa pensj a na r ękę, wi ęc Polacy jedna k ceni ą sobie stabilno ść zatrudn ienia natomiast bardz o często n ie mają wyj ścia i rzeczywi ście wielu pracownik ów pracown icy nawet n ie wie, jak ie prawa daje etat i że w ogóle eta t jes t mo żliwe przychodzą m łodzi ludzie n p . do kaw iarni restauracji proponuj e jakąś dziwn ą umowę b ędącą m it m iksem np. umow a o dzieło umow y zlecenia jest co ś pod stołem id ą do nast ępnej kawiarni restauracji tam jest t o sam o i w praktyce t o oznacza, że rzeczywi ście ludz ie nawet n ie wiedzą, jak ie maj ą prawa, bo te ż skal a bezprawia w Polsce g igantyczna wystarcz y w Warszawie si ę przej ść nowy m światem Marszałkowską darc ie tak ie bardzo reprezentatywn y chcia łoby się pow iedzie ul ice i tam absolutn ie żądza umowy śmieciowe jest t u w przerwie rozmawiali śmy o szare j stref ie, kt óra n iestety również w Polsce strasznie rozpowszechn iana wa żne jak jak duża jest szar a stref a jak du że jes t w Polsce zatrudn ienie na czarno tak bardzo trudno oczywiście to oszacowa ć bo gdyb y polskie pa ństwo by ło w stanie oszacowa ć t o oczywi ście, by no jakie ś mierze zwalcza ła to zjaw isko by ł taki raport boda j już 10 lat temu ostatn i dzie ń m ówiło si ę wted y, o ile pami ętam bl isko 1 000 0001 000 000 osób były w łaśnie w ramac h szare j strefy 10 lat tem u to w og óle Soja inna epok a inne pokazy, a je śli chodz i także nagran ia, kt óre prac y w Polsce te są r óżne jakość s ą bezrobocie ja wiem, ale s ą różne bardz o r óżne szacunk i dotyczące szare j stref y czasem się, że t o jes t 10 % rynku prac y czase m nawet 20 natomiast my ślę bardzo trudn o to oszacować o bardz o często s ą tzw . m iksy umów i szare j strefy, czyl i n p . pracown ik dostaje płacę minimaln ą, a jakiś dodatek dostaj e pod sta łem tak alb o pracuj e na jakie, a nawe t spotka łem się osobiście z tak im przypadkiem w 1 sieci handlowyc h, że pracown icy m ieli 16 etatu areszt y pod sto łem n iekiedy jes t także maj ą umowy o dzie ło areszt y powsta łe w związku z tym wydaj e si ę, że w Polsce ta k jak mówiłem jest bardz o duże przyzwolen ie na łamanie prawa bardzo w iele osób n ie płaci podatków, a później narzek a na jakość us ług publicznych natom iast wydaj e mi się n ie chc e to opierać na k ij do mniemania, al e w tak ich sektorac h segmentac h jak hotelarstw o jak gastronom ia to cały czas w jaki ś cz y handel ca ły czas przynajmn iej jakiś odsete k pensj i t o bardz o często n iestety jest szara strefa to wyn ika t o wynika z dotacj i z du żej rotacji pracownik ów czy po prost u takiej tradycji tyc h branż ja my ślę, że t o z 1 strony wyn ika z przyzwolen ia na łamanie prawa, kt óre jest dosy ć w Polsce powszechn a z drugiej strony bardz o ma łych kompetencj i Państwowej Inspekcji Pracy, które tak im głównym organem kontrolny m ja przypomnę, że roczn ie Państwowa Inspekcja Pracy kontroluj e około 70  000 podmiotów, a wg r óżnych szacunków w Polsce oko ło 2 ,51 000 000 firm, jeżeli pa ństwo Inspekcji prac y rocznie 70  000 firm kontroluje to znacz y, że wi ększość f irm w ci ągu 30 lat w ciągu ca łego swojeg o istnienia n igdy nie zostan ie skontrolowana prze z inspekcję pracy również może spa ć spokojnie mo żna spa ć spokojnie t o sam o kontrolę urz ędów skarbowyc h te s ą dość ogran iczone na kr ótko mówiąc mam y trochę pa ństwo w teorii to znacz y zwiększa się wydatk i na r óżnego rodzaj u PN polityk ę historyczn ą TVP natomiast instancje kontrolne tak ie w łaśnie Inspekcja pracy ca ły czas są n iedofinansowane i rzeczywi ście tutaj 1 maja zgoda cz ęść pracodawców mam y dosy ć niejasne przep isy bardz o cz ęsto zmieniające mam y te n art. 22 kodeksu prac y, kt órym m ówiłem, a nawe t f irmach kontrolowanych bezpo średnio przez pa ństwo polskie linie lotnicze lo t mam y umow y śmieciowe, więc mo żna być prosiłam prawo prac y premier Morawiecki przecie ż odpow iada za bezpo średnie i o n na to przyzwal a mamy szp itale, w kt órych w, kt órych lekarze pracują be z przerwy 40 godzin na samozatrudn ieniu by ły przera żające przypadk i kilku lekarz y zmar ł w trakc ie sprawowania obowi ązków co r ównież n iebezpieczne dla przecie ż dla pacjent ów dobrze t o pańskim zdaniem c o nale ży zrobić sam o zatrudn ienie należy w og óle wyeliminowa ć tak ą mo żliwość polsk iego prawa prac y ja uwa żam, że na pocz ątek polskie państwo pow inno dawa ć dobr y przykład t o znaczy audy t spółka skarbu pa ństwa w instytucjach państwowych samorz ądach, żeby tam prawo prac y by ło bezwzgl ędnie przestrzegan e art. 22 w żadnych umów zlece ń żadnych um ów o dzie ło żadnego sam o zatrudn ienia w sytuacj i, k iedy pracownicy pracuj ą o d do pod nadzorem atak sytuacja jest dobry przyk ład idzie w g órę Tomaszowa lubelskiego t o jes t jeszcz e c o innego to znacz y innego znacz y z 1 strony p isowski rząd ob iecuje o d przysz łego roku 2020 roku podwy ższenie p łacy m inimalnej z drugiej s ą PiS-owsk i samorz ąd m ówi tak dam y drodzy pracownicy dam y wa m podwy żka p łacy m inimalnej, ale zmniejszy ły mam y tat y wszystk im do 34 i t o jest rzeczywi ście tuta j pracownicy mog ą czu ć si ę oszukan i zdecydowan ie tak wracaj ąc do teg o wątku, kt óry przed chwilą m ówiłem z 1 strony art. 22, ale z drugiej stron y, jeżeli Jarosław Kaczyński m ówi bardz o mocn o tward o b ędzie p łaca m inimalna na poz iomie 2600 z ł t o n iech pan Jarosław Kaczyński zapewn i środki, kt óre b ędą pozwalać na t o, żeby wszyscy pracownicy zarab iali, a je żeli prawo sprawiedliwość 1 strony obiecuje 2600 płacy minimalnej, a z drugiej stron y tn ie środki samorz ądom w całym kraju, bo obni ża podatek PIT, kt óry władz, kt órego samorządy s ą finansowane no t o jes t oszuk iwanie wyborców oszuk iwanie pracownik ów nie prawo sprawiedliwo ść obni ży sobie p ita do 15 % dolną stawkę, ale n ie w tak im razie przeznacz y n p . dl a samorz ądów jako dotacj ę celow ą na podwyższy kim w nagrod ę dla pracowników n ie wiem dl a ka żdego samorz ądu jaki ś paramet r kilka z łotych na pracown ika wted y będziemy w pe łni usatysfakcjonowan i, ale n iestety władza pokazuj e, że n ie jes t wiarygodny bardz o dzi ękuję za rozmow ę Piotr Szumlewicz przewodnicz ący zwi ązku zawodowego zwi ązkowe alternatyw a był państwa i moim os iedlu Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA