REKLAMA

Prezydent Erdogan zwycięzcą spotkania w Waszyngtonie. Donald Trump nie ugrał nic

Połączenie
Data emisji:
2019-11-14 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
24:57 min.
Udostępnij:

Według eksperta z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Rozwiń »
Prezydent Turcji nie tylko wyszedł ze spotkania z tarcz. Co więcej Donald Trump niósł za Erdoganem tę tarczę. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie trzynasta 7 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z e mną stud ia Karol Wasilewski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dzie ń dobr y dobr y b ędziemy m ówić o w izycie prezydenta Turcji dan a w Waszyngtonie spotkan iu z Donaldem Trumpem, kt óry okre ślił siebie jak o w ielkiego fan a Recepa Tayyipa Erdogana zaś Recep Tayyip Erdogan w ge ście rozum iem rewanż odpowiedzia ł, że t o nad Trumpem z jeg o w ielkim przyjac ielem jak spojrzeć na t o, o czym panow ie Rozwiń » rozmaw iali t o żadnej w ielkiej przyja źni raczej n ie dowodz i n iedawno w stanac h 1 z przedstaw icieli adm inistracji ameryka ńskiej doradc a bezpiecze ństwa Narodowego powiedzia ł, że je żeli Turcja n ie zrezygnuje z system u jest 400 to b ędą sankcje, więc wydawałoby si ę, że sprawa jes t racze j poważna, a tutaj panowie tak sobie kadzić cz y te ż może w łaśnie w j ęzyku dyplomacji potw ierdzili jak bardzo t e stosunk i są w tej chw ili trudn e be z w ątpienia potwierdzili 1 rzecz podstawową t o chyba co ś c o mo żemy jak o pewn ik poda ć po wczorajsze j wizycie stosunki turecką amerykańskie wisiał właśnie na ty m tzw. romansie mi ędzy Trumpem, a Erdoganem dotychcza s to wygl ądało w tak i spos ób, że mogliśmy powiedzie ć, że w zasadzie cała szerok o rozum iana administracja ameryka ńska sugerowała, że cza s na rewizję relacj i z Turcją bo gdyb y si ę przyjrzeć ameryka ńskiej polityce w ostatn im powiedzmy półroczu oszczędni t o nawe t na rok i wsparcie dl a rodz ącego się Sojuszu na świat Izrael Cypr Grecja, gdybyśmy spojrzel i na propozycję zniesienia embarg a na bro ń na dl a Cypru cz y n a na raz ie takie bardz o luźny ale, pojawiaj ąc si ę w stanac h dyskusj e sugest ie, żeby przenie ść mo że baz y ameryka ńskiej Turcji do Grecji to zauważyliśmy, że rzeczywi ście Amerykanie wysy łają bardz o mocn y sygna ł, że myślą o swoje j strateg ii w regionie be z Turcji jak o teg o najwa żniejszego sojuszn ika, a tam był ca ły cza s ko ńczy tylk o przed wizytą zrodzi ła si ę taka w ątpliwość cz y nadal Donald Tramp będzie w kontrz e i tuta j, gdyby prze śledzić Emery reakcj e ameryka ńskich analityk ów przed wizytą t o wszyscy byl i przekonani, że po p ierwsze jednak t o, że Kongres jest del ikatnie m ówiąc na Turcję bardz o zdenerwowany operacj ę w ser ii, o czy m świadczy m. in . przeg łosowanie prze z izbę reprezentantów i zezwole ń tam 405 głosów do 11 rezolucji, która uznawa ła rze ź Ormian za ludob ójstwo i t o wa żne 29 października, czyli najwa żniejsze są bow iem o d Państwowej Turcji, gdyb y spojrze ć na to, że no t o, o czy m pa n wspomniał ta lista problem ów pewnie zara z omówimy dokładnie jes t naprawdę gigantyczne t o s ą powa żne problemy to c i anal itycy amerykańscy, m ówi że ty m razem to może n ie by ć tak a przyjemn a w izyta, a wzm óc tak ie bojowe nastroje tramp a mo że jeszcz e kwest ie p igmentu, w której no c o prawd a na te n momen t skupiamy si ę na Ukrainie, ale je śli sob ie przypomn imy te n momen t rozmow y ostatniej tam pazerny m, po kt órej w zasadzie można powiedzie ć, że tam da ł z ielone światło na tureck ą operacj e to zauwa żyliśmy wysy p tak ich artyku łów w ameryka ńskiej prasie sugeruj ącej, że to za interesowanie tramp a Turcją on o jedna k wykracz a poza normaln e relacj e między pa ństwami racze j spowodowan e charaktere m b iznesowe nawe t pojawiały si ę teor ie sp iskowe, że Turcy maj ą nagran ie, ale na kur z nera, kt óry mia ł rozmawia z księciem Muhammadem bin Salman na temat zab ójstwa kaszubskiego, ale to s ą tak ie teor ie, kt óre na raz ie do powietrznego będącego dyskurs u nie przysz ło na m sygnalizowane, że coś jest n ie tak dlatego niekt órzy sądzili twar z niektórzy większość zdecydowan a sądziła, że ta wizyta n ie b ędzie przyjemna okaza ł si ę zupe łnie inaczej i można powiedzie ć, że n ie tylko Tayyip Erdogan wyszed ł z teg o spotkan ia starcz ą, ale wręcz może pow ie, że t o po prost u Donald Tramp n ie za niego t e tarcz e po prost u by ł absolutn ie gwiazd ą wczorajszego spotkania cz y konferencj i prasowe j i ugrał wszystk o t o co chcia ł to n ie znacz y, że lecę ugrał n o właśnie to jes t problem, bo t o n ie znaczy, że dlateg o gr a, że cokolw iek konkretneg o za wizerunkową n ie mamy absolutn ie rozwi ązanego żadnego problem u z 400 będziemy rozmawia ć dale j na zasadz ie d ialogu sankcje n ie pad ło w og óle sformu łowanie o sankcjach to jes t przecież n ie tylko nie tylk o kwestia sankcj i za 400, ale też kwest ia sankcji n p . na ha k bank, kt óry omijał sankcje ameryka ńskie na Iran t o jest w zasadzie i t o jest sukce s Erdogana, że uda ło si ę powstrzyma ć Donalda tramp a przed n o właśnie z zadeklarowan iem czegokolw iek w ramach 400 określeniem si ę z sankcjam i wr ęcz przeciwnie Donald Tramp sugeruj e, że stany Zjednoczone chcą rozmawia ć z Turcją tema t pog łębienia partnerstwa temu ma s łużyć między n imi umow a o wolny m handl u i ta obietnica zwi ększenia handlu bilateralne g o do 100 miliardów dolarów z obecnyc h około 20 to jest 1 aspekt ten te n nazw ijmy to program sytuacj a jes t po prostu sukcese m Jordan aspekt y PR -ow e Donald Tramp zasadzie udostępnił tej pow iada now i biały do m do zg łoszenia swojeg o przekaz u pol itycznego i w zosta ć akceptowa ł wszystk o tutaj, pardo n m ówił przykładowo co ś c o wzburzy ło niektórych komentator ów, kt órzy obserwowal i konferencj ę prasow ą, czyl i kwest ia relacj i tureck ą kurdyjskich i i Pada, który m ówi o tym, stałem tureck im argumenc ie, czyli n ie mam y problemu z Kurdami mam y proble m z organ izacjami terrorystycznym i, a tak się składa, że część z nich po prostu jest sformowan a przez środowiska kurdyjskie nawe t Donaldowi Trumpowi okon iem runęło kwest ia ruch u Gülena, kt óry dzia ła na terytorium Stanów zjednoczonych jak mówi Type - R Dan w zasadzie z substancji na czele to jes t baza ruch u Gülena ruchu Gülena, który m ówi ta tward a nazyw a się organizacj ą terrorystyczn ą Fethullaha Gülena w skr ócie t o i powtarza t o par ę raz y w trakc ie konferencj i prasowej Donald Tramp nie ma z ty m najmn iejszego problem u wreszcie Type - R Dan, który n ie tylko m ówi o ty m, że t o te ż sta ły argument turecki je śli chodz i o rze ź Ormian, że powinni śmy zostawić t o ten spór o d polityki chowa ć także pow inni zostawi ć h istorykom, którzy zadecydują cz y t o by ło ludobójstwo cz y nie to spraw a otwart a, lec z także, mówi że w białym domu jeszcz e raz przypom inam, bo to jest ważne, że t o w zasadz ie izba reprezentantów inicjatywy k ładą się c ieniem na stosunkac h tureck ą ameryka ński, czyl i tureck i prezyden t w białym dom u krytykuj e izbę reprezentantów no to jes t skal a sukces u Tampa Erdo ana w trakc ie te j wizyty Donald Tramp nie ugrał n iczego tak naprawd ę, chyba że oczywi ście za sukces uznam y to, że nie ma ko ńca Sojuszu tureck a amerykańskiego n o tak, ale z drugiej strony mo żna, by sob ie zada ć pytan ie pracą w łaściwie ta w izyta by ła oznaczona mia ła c o mia ła zarzuconą mia ła da ć t o zdawałoby się rozwi ązać kt óryś z tyc h problemów pan powiedzia ł właściwie to była, że to c o ona przynios ła te ż zas łona Dymna 100 różnych poziomach tureckiego punkt u w idzenia dała przed e wszystkim t o, że odrzek ła różne problemy t o też jest ona ten t o jes t żydowskim coś na c o na czy m Turkom zale żało prosz ę zwrócić uwag ę, że Turcy w zasadzie o d początku kadencj i tramp a, al e szczególnie moc ą od zapomn ienia relacji polsko-amerykańskic h prowadzą polityk ę, którą mo żna, b y nazwać Trumpowi tra s tak, czyli wszystk o k ładą na Trumpa tak, ale tramwaj n ie przyjmuj e się kongresem w tym n ie jes t dok ładnie w tym n ie tkw i pewne ryzyk o pewne zagrożenie to znacz y to jedna k nie Tramp wymy ślił t ę rezolucj ę absolutnie of icjalnie ra m za łoży nałoży sankcj e w tym tkwi mo im zdaniem spor e ryzyko, bo Tramp, jakb y nie patrzeć n ie jes t wieczny n o kwest ia nawe t zm iany prezydenta mo że drastyczn ie zmieni ć t ę układankę w relacj i, kt óre z ameryka ńskich je śli spojrzym y na nas po prost u torz e wszystk ie t e inicjatywy m ówimy Kongres Tourism Congress sąd turecki no tak tylk o w tej inicjatywy są ob u partyjnych przy to nie jes t tak, że np. Demokraci gro żono Turcja n ie jes t najlepszy m sojusznikiem n o i senator Lindsey Graham, który jes t znany jak o do najbli ższych senatorów Tampa to by ł senator, kt óry bardzo mocn o ostatnio popychał t e sankcje ant y tureck ie czy wym ierzone w Turcję za operacje s ą, więc t o jest 1 z tak naprawd ę elementów, gdzie to wszystk o z punktu w idzenia polskiego mo że się bardz o łatwo rozsypa ć kwesti ę p igmentu je śli rzeczywi ście w przyszłości wybrzmia ło mocn iej jakie ś oskar żenia zwi ązane z ty m, że polityka Trumpa wobec Turcji jes t w ątpliwa, bo c o trzeb a przyzna ć jeśli przeanalizujemy t o c o rob i Tramp w relacj i z Turcją na tym zyskuj e łącznie Turcja Amerykanie niespecjalnie poz a ty m oczywiście argumente m po ca łym, którym powiedzia łem, że je śli chodz i o odwlekan ie sporu, że udaj e się nam trzymać utrzymać Sojusz, że udaj e na m si ę oddalać Turcja o d Rosji ok a możemy jako ś to uzna ć pewn ie zara z do tego wr ócimy jak się domy ślam Kraków 1316 za moment wr ócimy do rozmowy nasta ła 22 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z e mną stud ia Karol Wasilewski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych rozmaw iamy o w izycie prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana w Waszyngtonie spotkan iu z Donaldem Trumpem też może wart o wspomnie ć o same j konferencj i prasowej jako na przeb iegu, bo t o te ż czeka ły ta k w konferencji prasowej będziemy zosta ła zdominowana prze z dan a natom iast rzeczywiście 1, bo w zasadzie 1 moment, k iedy Donald Tramp błysnął na te j konferencji prasowej to był momen t, kiedy poprosi ł tureck ą dziennikark ę o zadanie pytania to dziennikarka by ła Helenka pla n, kt órą mogliby śmy nazwać jako w zasadz ie kr ólową troll i projek t polskich co zosta ło odebrane do ść sporym rozbawieniem prze z prze z ludz i, którzy się tu si ę zajmują, bo Tramp w pos iadaniu teg o pytan ia po prostu zapyta ł cz y po wys łuchaniu tego pytan ia zapytał wprost pani ą Kaplan czy jesteś pewn a jes t dziennikark ą, a nie pracuje dl a tureck iego rz ądu federalneg o trafił set stracił sens t o jes t trochę t o jes t trochę n o w łaśnie dobre obrazy tej konferencj i prasowe j tam nie pad ło tak naprawd ę żadne trudn e pytan ie do ob u prezydentów cz y tak ie, które zmusi łoby d o n p . na najbardziej prost a rzecz skor o oba j panowie tam pierdoły tw ierdzili, że ta w izyta by ła tak a fantastyczna t o o zadan ie teg o pytania, dlaczeg o by ła taka fantastyczna co tak iego si ę sta ło co 6 uzgodnili na kr ótko mówiąc nie by ło na t o okazj i pada ły pytan ia, na które które i Pada już swo im do świadczeniem dyplomatyczny m bardzo łatwo było tak, czyl i pytan ie np. o chrze ścijan na terytorium p ółnocnej Syrii, które b y odpowiedzia ł, że w Turcji chrześcijanom bardzo dobrz e si ę żyje czy teg o typ u rzeczy oczywiście pad ło pytan ie t o nawiązanie do tego przemaw ia trampa 2018 roku stał pan wpisa ł się jeste m pan kurs kur s do stanu i zadał pytan ie czy Turcja n ie mog łaby wsp ółpracować z syryjskimi Kurdami tak zrobi ć irackimi Kurdami na c o znowu us łyszeliśmy t o, że problemem n ie s ą Kurdowie, bo partia sprawno ść rozwoju m a w ty m momencie 50 deputowanych Kurdyjskiego pochodzen ia, ale problemem s ą organ izacje terrorystyczne t łumu jes t naprawdę by ło osi ą dla Erdo ana z te j w izyty, kt óra mog ła okaza ć najwi ększą klapą ta k jak wraz z rosyjskim styl u prawda Putin rob i tak ie Conference być mo że tak, chocia ż rzeczywi ście tutaj t o przeniesienie teg o ogląd ameryka ńskiej było jedna k jak właśnie taka jest zastanawiaj ąco jakość m y zaczęliśmy mówić o tym dlaczego t o też mo że by ć w łaśnie n iezbyt rozsądna polityka zostawiają ta m pa s polskiego punkt u w idzenia, bo rzeczywi ście skal a tych korzyści odnos i z teg o Turcja skal a brak u korzyści, jakie stany Zjednoczone n ie odnosz ą skłania Amerykanów do zadan ia pytania, dlaczego trampkach, bo si ę na inny spos ób najbardz iej wartościową dl a samyc h Turków odpowiedział jes t tak a, że ta m jes t jedyną postaci ą i Turcy t o bardzo cz ęsto powtarzają ameryka ński administracji, kt óre rozumie g łębie stosunków tureck ą amerykańskich i w zwi ązku z tym prowadz i tak ą politykę oka 1, który na scen ie panuj e, kt óry rozumie n o to Marka trzeb a na to po łożyć nac isk eksperc i amerykańscy wysuwają r óżne inne przypuszczenia m. in . tak ie, że no po prost u chem ia między panami i HOKEJ inni mówią, że n o po prostu Tramp w n o jednak bardz o lubi teg o typu s ilnych liderów, jakimi staje PERN cz y Władimir Putin cz y n p . Viktor Orbán, ale no n ie da się ukry ć Amerykanie zadaj ą pytan ia czym nie jest t o zwi ązane po prost u z interesami tramp a w Turcji i akurat tutaj tureck ie media mo żna powiedzieć wchodz ą w sukur s, bo nie t o rzeczywiście mówił o tron stałe, kt óre jes t chyb a najs ławniejszą inwestycj ę tramp a w Turcji NATO m ówił jeszcze to jes t oczywi ście trudn e do prze śledzenia z naszeg o poz iomu, że part ie z możliwości rozwoj u zasadniczo bardzo db a o t o, żeby trampa tymi relacjam i b iznesowymi dopie ścić n p . organizuj ąc r óżnego rodzaj u event y wydarzenia w łaśnie w y w budynkach, kt óre maj ą powiązania cz y nale ży po prostu do do tramp a mówię t o jes t trudn e do zweryfikowania, al e spodziewałbym się, że t o jes t coś c o Amerykanie b ędą w najbliższych tygodn iach cześć wywleka ć na światło dzienne n o tak jak powiedzia ł skal a teg o zachowan ia tramp a to, że Tramp w zasadz ie blokuje można powiedzie ć sankcj e za 400 czy chce też musimy doda ć 3 to, że Kongres na ty m etap ie bardzo g łośno o ty m, m ówi najwyraźniej n ie jest gotow y do gry naciska ć jeszcze mocniej nawe t pytań to jest właśnie t o ciekawe pytanie t o znaczy czy teg o rodzaj u w izyty z tak im Theatrum z takim style m z takim j ęzykiem nie rozjuszył jeszcz e bardziej tego Kongresu nie dadzą mu właściwie wi ęcej tak i poziom determinacji z pewno ścią cz ęści tak zwróćmy uwag ę na jeszcze 1 rzecz do czeg o wczoraj doszło prz y okazji te j wizyty to by ło coś zdaniem w ielu komentator ów nadzwyczajneg o ja nie znam si ę na tyle amerykańskiej pol ityce, żeby to pa ństwo ca łą pewno ścią potwierdzić natom iast dosz ło do spotkania Erdo an a trampa i zdaj e się 5 senatorów partii Republikańskiej no w łaśnie po to, żeby by ła komunikacja mi ędzy Erdoganem, a kongresem, czeg o to spotkan ie dotyczyło to tuta j mamy troch ę rozbie żne informacje oczywiście stron a turecka, m ówi że s łużyło w t łuszcze tureck ich racj i stro n amerykańska m ówi, że t o by ła tak a lekcj a spo łeczeństwa obywatelskiego dl a dl a przyby łych do Turcji polityk ów natom iast gdy zobaczym y reakcję c o do czego dosz ło między Graham który, kt óry by ł m. in . ty m spotkaniu już wpros t powiedzia ł, że ta rezolucja, kt óra uznaje, że szanse ludobójstwo prze z Senat n ie przejdzie cz y mamy te ż kolejn y sukce s Turcji je śli mam y jakiś wn iosek z teg o wyci ągnąć to na ty m etapie powiedzieliby śmy, że pewn ie niekt órzy b ędą rozl iczeni, ale z drugiej strony razem odpowiedź metod nie tylko to, że musz ę bardz o spodoba ła ta interwencja w z ser ii, które turecka, al e ja rozum iem rz ądu w łaściwie na jedn o os ób, kt óra najgłośniej w te j spraw ie krytykowa ła Donald Tramp tak, chociaż te ż jes t postaci ą bardz o niejednoznacznym stanowisko wobec Rosji, bo je śli sob ie przypomn imy pa ństwu ubiegły ro k to j ęzyk Graham który, kt órych był by ł w Turcji w imieniu Donalda tam właśnie na mostach MR dany m cieszy ł si ę w trakc ie koncertów 1 z tureck ich bardz o znanych pianist ów także także t o jes t posta ć, kt óra troszeczkę jest tak a Fina podejrzewam, że między n imi dlateg o musz ę po prostu uwzgl ędniać interesy partii Republikańskiej tuta j dochodzi w łaśnie to to dorównania c óż niektórzy nawe t ameryka ńscy eksperci sugeruj ą że, że okres tak iej odpowiedzi niektórzy pewn ie si ę rozjuszył, al e w partii Republikańskiej mo że powsta ć refleksja cz y ab y na pewno to jes t dobr y momen t w kontek ście p igmentu na jeszcz e zaognienie relacj i z Turcją cz y raczej szukan ie te j sukcesu czy raczej w łaśnie odwlekan ie te j sytuacji pojawia si ę te ż analizy mo im zdan iem troch ę na t o NATO przedwcześnie, że dosz ło do szersze j refleksj i wewn ątrz ameryka ńskiej administracji, że sankcj e na Turcję t o może n ie s ą najlepszy m pomysłem w łaśnie trzeba prowadzić taką polityk ę bardziej pozytywn ą, czyli stwarza ć rozwi ązania typu porozum ienia o wolnym handl u i w te n sposób zach ęcać Turcję do czego ś niż nowy wstrzelił się z e wszystkich sankcji, z których n ie wiadomo co będzie jak nie b ędzie sob ie wyobrazi ć taki scenariusz, gdyby rzeczywi ście te sankcj e weszły w życie dlaczego, bo t o mogło doprowadzi ć rozum iem, że przypuszczaln ie do jak iego jeszcz e większego zbliżenia Rosji Amerykanie w łaśnie teg o się obawia ły się podstawow y argument wym ierzony sankcj e, że je śli Amerykanie bardz o jednoznaczn ie postaw iono ograniczenie relacj i z Turcją, zw łaszcza w obszarz e przemysłu zbrojen iowego to Turcja zwr óci si ę po prostu w k ierunku Rosji i te ż coś c o jest szalen ie na r ękę Turcji Turcja chcia łaby, żeby zach ód szerze j rozumiany w ten spos ób właśnie myślą, że Turcja alternatywy zresztą nowa oferta inna tez a, bo żadnych n o to w łaśnie bardz o dobre pytan ie, bo tuta j dochodz i ca ła ca ły szere g po prostu rozwi ązań czy trudno ści, kt óre mus imy uwzględniać po p ierwsze, zadajmy pytan ie cz y Real realne jest znalezienie prze z Turcję alternatyw y gospodarczej przepraszam to lekk ie zm iany zm iany wątku z Unii Europejskiej cz y dl a Unii Europejskiej alternatyw y średnio wychodz i by ła kwest ia Kataru i obiecanych, iż dobrze pa n tam 15 miliardów dolarów inwestycji, które tego sobie jeszcze si ę w Turcji nie pojawi ły, a poz a tym to s ą ciągle sta ż i tak jest kwest ia Chin, które maj ą wielk ą ochot ę na zacie śnienie relacji handlowyc h z Turcją i rzeczywi ście zacie śnianie relacji tureck ą chińskich w ci ągu ostatn iego rok u trwa, ale pytanie t o jes t alternatywa, kt óra wskoczy pow iedzmy w perspektyw ie roku 2 czy racze j 51015 tak i jak imi kosztami b ędzie się wi ązała, bo Chińczycy maj ą np. ochoty inwestowa ć w tureck ą infrastruktury i pytan ie cz y Turcy n ie b ędą teg o postrzega ć n p . Chińczycy za bardzo umocni ł się w polsk ich portac h jak o jedyn e ograniczenie suwerenności, czeg o chce z reguły n ie akceptuje t o jes t kwest ia gospodarcz a sp ójrzmy na kwest ie wojskowe ta wsp ółpraca tureck ą amerykańska cz y tureck ą Europejska w wym iarze zbrojeniowym jes t naprawdę dużo szersza ni ż w 35, które zdominowa ło różnego now a za nasz e rozważania na ten tema t ostatnimi czasy i czy Turcja tutaj może si ę zwr ócić składkę Rosji z 1 strony tak b ędzie musia ł szuka ć alternatyw y dop óki sam a nie zaprojektuje swojego my śliwca piątej generacj i c o zapowiada od d łuższego czas u tak i Turcja sam a zaprojektowa ć kiedyś solowych to n ie jes t tak, że to nie jest tak, że t o jes t niewyobrażalne rzeczywi ście prz y czym postępach tureck iego przemys łu zbrojen iowego w jak iej perspektywie jest t o jest chora t o jest takie pol itical f iction tak natomiast pojaw ia się inny problem, kt órego my np. nie uwzględniamy w ielu ekspert ów, m ówi że z 57, które ma być 1 z tych n ie by ł alternat yw m ówi n iby, ponieważ kur s tak naprawd ę na tym etap ie w iemy, że negocjują prawdopodobn ie inny Myśliwiec zakup innego myśliwca, al e z 57 wg w ielu ekspert ów może doj ść do real izacji tego projektu w łaśnie Rosja znajdz ie sob ie zewn ętrznego zewn ętrznego partner a w ty m program y, jakkolwiek bardz o chętnie m ówi Turcji t o jest Myśliwiec dla wa s tak Turcy też na pewn o zdaj ą sobie spraw ę z tego, że słupy 7 to jes t jeszcze co ś co n iespecjalnie lat a jest w stan ie wskoczy ć zast ąpić 35, które Turcy zostali maj ą na ty m etapie, al e kt óre tak okresie spoczywaj ą w stanac h Zjednoczonych kr ótko m ówiąc t e alternatywy Turcji o n jes t takie pewn e tak czy są w du żej mierze pozorn y, al e te n argumen t absolutnie działa tutaj trzeb a przyznać, że Turcy którzy, kt órzy mają z tym g łowy t o przekonan ie o swo im un ikalnym po łożeniu o ogromny m znaczen iu dl a NATO, bo to te ż trzeba doda ć Turcy naprawd ę my ślą o pol ityku często wyśmiewane, ale on i s ą bardzo popularne teg o typ u koncepcje, że Turcja stanow i centrum noweg o świata jest takim samym czasie, który w ogóle mówić po 11 września Amerykanie staraj ą się przenie ść centrum świata do Stambułu Amerykanie taktac h tak są skompl ikowane koncepcj a rzeczywi ście one funkcjonuj ą w tureck iej przestrzen i publicznej jes t tak bardz o znan a karykatur a dobrze oddająca wr ęcz doskonale, oddając w te n spos ób tureck iego myślenia, że rozmaw ia ojciec z syne m i t łumaczy może np. w Niemczech jes t zimno, wi ęc Niemcy rozwinęli taki tak i przemys ł stan y Zjednoczone s ą daleko, wi ęc rozwin ęły flot ę Izraelczycy mają proble m z temperatur ą, wi ęc rozwinęli klimatyzacj ę też trochę wymyślam t e przyk łady bo, ponieważ do końca przyk ładów natomiast syn w ko ńcu zadaj e pytan ie tat o, a co my śmy rozwinęli nic, bo mam y unikalne po łożenie geograf iczne i jakkolwiek t o jest n o w wątpliwa koncepcj a, bo un ikalne położenie geograficzne to jest co ś co może powiedzie ć niemal ka żde państwo n ie mo żemy by ć w Polsce możemy nie mo żemy poj ętego Szwajcarii mo żemy o Litwie mo żemy tak trzeba przyzna ć, że t o naprawdę dzia ła w zwi ązku z ty m Turcy maj ą tak ie poczucie że, że s ą zby t wa żny do tego, żeby stany Zjednoczone mogą j e straci ć i to te ż drugą stron ę, że s ą przekonani, że s ą zby t wa żni, żeby Rosja mog ła sob ie pozwoli ć na ich totaln e lekcewa żenie naprawd ę są te są naprawdę tyl e wa ży tacy wa żni te ż bardzo skomplikowane pytan ie, bo musielibyśmy uwzględnić ten świat ewolucj i Sojuszu Północnoatlantyckiego w następnym dziesięcioleciu dwudziestolecie tak, al e z drugiej strony można powiedzie ć nawe t odno śnie Sojuszu Północnoatlantyckiego pojawiają si ę takie pytan ie czy można, by si ę Turcji pozbyć zdecydowan ie te ż pewna n o i zdecydowan ie tak n ie tak naprawd ę, dlaczeg o n ie, poniewa ż myśmy przyzwyczaili si ę do mówienia, że t o jest kryzysowy m w relacjach Turcji NATO, ale 1 ważna rzecz Turcja nigdy nieby ła łatwym sojuszn ikiem dla NATO nigdy nie by ł łatwym sojuszn ikiem Amerykanów ci ągle się czegoś domaga ła si ę poznać dyplomatam i, kt órzy pracuj ą na to kto jes t, że tureck i sty l negocjacj i moj e interesy zreszt ą mam g łęboko w powa żaniu jest praktyczn ie w Sojuszu Północnoatlantyckim niezmiennie jeste m sceptyczny wobec tyc h z tak iego przekonania że, że to jes t absolutnie kluczowe, że t o jest najwa żniejsze, b o jak patrz ę na to Przeżyj t o co dz ieje się cho ćby w kwest ii rewolucj i technologicznej no t o t e argument y geograficzne raczej mog ą n ie wytrzyma ć konfrontacj i z przysz łością, ale dzia ła na ty m etap ie Turcy doskonal e sobie z ty m radz ą doskonal e odgrywają różne r óbta, i o d Europy od Stanów zjednoczonyc h i nawet o d Rosji, kt óra no n o traktuje jak o teg o mn iejszego partnera prosz ę zwrócić uwagę, że m imo wszystko stara si ę prezentowa ć tak ą politykę wobe c Turcji, jakb y dostarcza Turcji rozwi ązań unijnych i t o c o mogą argumentowa ć, że rzeczywiście late m ukrywają dzi ękuję bardz o Karol Wasilewski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był z e mną stud ia trzynasta 37 za chwil ę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA