REKLAMA

Czy operacja militarna w Strefie Gazy miała pomóc Natenjahu w rozmowach koalicyjnych?

Połączenie
Data emisji:
2019-11-14 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:41 min.
Udostępnij:

W wyniku operacji "Czarny pas" po stronie palestyńskiej są trzydzieści cztery ofiary śmiertelne. Izrael twierdzi, że większość tych osób, to bojownicy. Palestyńczycy poinformowali o trzynastu takich osobach.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie ich trzynasta 43 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mn ą stud io Agnieszka Zagner tygodnika pol ityka dzień dobr y dzie ń dobry będziemy znać o ty m c o wydarzyło si ę w ostatnich dn iach w Izraelu, czyl i o no w łaśnie tuta j mo żna sob ie zadać pytanie, jak im s łowem to w og óle okre ślić czarny pa s co racja tara n pras, al e to prawdziwa na ser io Maria ja rozumiem, ale szuka raczej okre ślenia takiego powiedzia łbym niemal pewnej domownicy t o jes t np. Rozwiń » zaostrzenie, ale cóż to znaczy prawd ą jest 1 z kolejnych epizod ów, k iedy nast ępuje wym iana ogn ia między gaz ą, a tyl e, a Tel Awiwem, jakim tam telewizja, bo te ż t t rak iet z gazem n ie wylatuj ą do Tel Awiwu i papieża są przechwytywan e prze z żelazną kopu łę, a po drugie to są tak ie bardzo kiepskiej jakości, więc od raz u mus imy sob ie trochę z tego balonu spuścić powietrze prawd a, że nie jes t ważne można, b y powiedzieć tak i jes t, ale z drugiej stron y t o c o powiedzia łaś poz a anten ą wchodząc tuta j do studia od dawn a n ie odwo ływano zajęcia w szkole w Tel Awiwie od 900 dziewięćdziesiątym roku w czas ie wojny za t o co rzeczywi ście była tak a sytuacj a że, a te są tak ie słynne sceny ludz ie zak ładają mask i gazowe rzeczywi ście wted y to napi ęcie by ło dość znaczn e wtedy odwo ływano zajęcia w szkołach w Tel Awiwie rzeczywiście zn a od 30 lat to n ie zdarzyło, wi ęc sytuacja by ła w pewny m sens ie powa żna natom iast te na pocz ątku powiedzia łem o ty m, że to c o się dz ieje w Izraelu no dzieje si ę w Izraelu dzieje si ę w gazie t o znacz y wida ć, że jedna k oczywi ście Izrael by ł przez kilka dn i tam 48 godzin w tak iej sytuacji zagro żenia tak, chociaż z drugiej strony trzeb a powiedzie ć, że syste m, że żelazna kopu ła zadzia łał ca łkiem sprawn ie w zasadz ie po stronie izraelskiej niema żadnych of iar śmiertelnych jest k ilka os ób rannyc h s ą jakieś n iewielkie zniszczenia natom iast po stronie Palestyńskiej, a jes t n ieproporcjonalnie wysok a liczba of iar śmiertelnych podaje w tej chw ili mow a o 32 o ofiarach Izrael tw ierdzi, że wi ększość czym tych osób to by ł byl i wojownicy terrory ści, czyl i osob y powiązane z islamskim Chadem Palestyńczycy dol iczyli się 13 takich os ób Izrael m ówi od 20, ale bez wzgl ędu na NATO, kt óra liczba jest prawdz iwa to jedna k w Palestynie s ą of iary śmiertelne s ą jest k ilkoro dz ieci są bodaj 3 kobiety istnienie, jakb y te n wym iar s łowne i jest do ść do straszne j i p ętami śledziłam p ierwszego dnia z w ielu z wielk ą uwagą ka żdą wiadomo ść, kt óra przychodziła z Izraela w pewny m momencie zdziwi łam si ę, że w śród tyc h statysty k i zniszcze ń p o stronie izraelskiej podawan o, że wi ęcej os ób przewr óciło się biegn ąc do schronów ni ż zosta ło faktyczn ie rannych, al e ja n ie chcę ja nie chc ę, żeby nie chc ę zabrzmie ć tak jakby m bagatelizowa ła to zagro żenie, bo an i jak n ie bagatel izuje ani nie bagatelizuj ą g o pol itycy po obu stronach n o tak, ale n ie zagra na wzros t rolnika to czy ten moment, k iedy zaczynasz można j ą nie bagatelizuj ą pol itycy te ż nie bagatelizują on i na ty m graj ą, ale oczywiście mamy mamy, formułując znacz y tak i tutaj ja my ślę, że te ż dlateg o o ty m rozmaw iamy tera z dlateg o, że to dzieje w n ieprzypadkowym momencie mo im zdan iem w ielu polityków zwrac a na t o uwag ę my ślę o pol itykach opozycj i w Izraelu oskar żających Beniamina Netanjahu o t o, że specjaln ie wywo łał te n kryzy s, ab y ugrać co ś w oczac h społeczeństwa w trakc ie toczących si ę rozmów koalicyjnych, bo przypomn ijmy, że w te j chw ili ani trwaj ą jeszcze ta m tak tydzie ń został do niej działalność ca łkowita tak, by nie mogą c o zostało k ilka dn i na sf inalizowanie rozmów koal icyjnych i staje się, że n ie id ą on e najlep iej, a mowa o d w ielu dni o impasie chyb a on e specjaln ie n ie posuwaj ą do przod u o te ż przed pyta łam się czeka ć w c iekawy komentar z kogo ś izraelskiej prasy o tym, że o ty m c o tak naprawd ę wydarzy ło, jak ie naprawdę intencje przy świecały Niemenowi na dniach dow iemy się by ć mo że za wiele dziesi ątków lat, poniewa ż operacj e, które przeprowadz a izraelska armia, w kt órej b ierze udzia ł r ównież trzeba dzi ś be z Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego mają klauzul ę tajno ści na 90 lat, kiedy myślenie do, tak więc m y n ie dow iemy co ten kraw ężnik na nasz e wnuk i dowiedz ą, kto kt o, jak ie tak naprawd ę by ły intencje c o do te j operacji dla mn ie jes t oczywiste, że dn iami now i na dn iach WHO, k iedy zobaczy ł rozm iar tego co si ę dz ieje jedna k zależało, żeby szybko zrozumia ł, czego no jedna k k iedy mas z odci ętą 13 część kraj u cz y k iedy wszystk ie miasta po łożone niedaleko Gazy a ż do a ż Karol żerańska, al e teraz pytanie czy t o jes t odcięcie, dlateg o że b ędę tak a była konieczność, dlateg o że Beniamin Netanjahu wywo ła taki kryzy s retoryczn ie strona w łaśnie na j tutaj dochodz imy te ż do tego punkt u kt óry, toteż zwracaj ą na to uwag ę, że skor o dziś arm ia izraelska, mówi że w, a te n cz łowiek, kt óry zginął, od którego zacz ęło si ę t o napi ęcie czyl i, al e ta, czyl i dow ódca 1 z dowódców islamskiego d żihadu, kt óry zosta ł zab ity w noc y z poniedzia łku na wtorek c o wywo łało t ę eskalacj ę skor o on prze z ostatn i ro k by ł odpow iedzialny za operacje przec iwko Izraelowi t o o n m. in . t o z jeg o, jakb y r ąk zdarzyło si ę to, że w czas ie teg o w iecu tu ż przed wyboram i parlamentarnym i Benjamin Netanjahu musia ł zejść z e scen y skoro t o wszystko Izrael wiedzia ł, dlaczeg o tak zaatakowal i teg o m ężczyzny teraz Tarnów w trakcie w trakc ie tak gor ącego czas u pol itycznego po ra z kolejny to jes t wielki znak zapytania i tak jak powiedzieli śmy wcze śniej w zasadz ie jeżeli, je żeli n ikt teg o przec iekiem jak im, jeżeli dz iennikarze izraelscy po prost u nie dokopią si ę jak by ło naprawdę to pewn ie t o pewnie zostan ie na m długo poczekać a ż zostan ą odtajn ione transkrypcje rozmów w gabinecie be z, al e niewątpliwie mo żemy powiedzie ć, że w polityce tak jak w ielu innych dziedzinach życia, al e pol itycy szczególnie liczyć si ę tzw. timing o ta k, a tuta j by ł po prostu doskona ły z punktu widzenia beniaminek to nie jes t obejście powiedzmy wi ęcej o tym co si ę dzieje z tym i rozmowam i koal icyjnymi, dlaczeg o com, że wywołanie kryzysu z gaz u jest tak ie korzystne dl a panien to znacz y Beniamin Netanjahu lub i tak wr ęczy on zbudowa ł ca łą swoj ą legend ę jako prem ier na tym, że jes t s ilnym mocnym cz łowiekiem na trudne czas y to o n przez 10 lat swo ich rz ądów udowodni ł, że Izrael w zasadz ie nie wszed ł w żadną tak ą, ale tak, bo to Uliasz chodz i o trwa łych by ł pomys ł Ganza dogadywan ia si ę z ręką list ą tak te n pomys ł rzeczywiście by ł nadal jes t w grz e tylko cora z mniej o ś daje realn y oznacza si ę wydaj e n ierealny po 1 po drugiej stron ie jak n iedawno byłam w Palestynie i o d Palestyńczyków s łyszałam np. argument, że trudn o b ędzie zaakceptowa ć im Palestyńczykom poparc ie Najmana ode, czyl i te j l idera te j zjednoczone j l ist arabsk iej dl a rządu be z niego Ganza w sytuacji, w której obecn ie Ganz n p . mus i podejmowa ć decyzj e atak u Gazy wted y Ajman odejdzie w jak i spos ób o n jak ja jakoś si ę zachowa ć zachować z drugiej stron y sam n ie w iem dow ódca sztab u żołnierze m inister obrony b ędzie n ie komfortowej sytuacji wiedz ąc, że ma podj ąć taką decyzję alb o podj ął tak ą decyzj ę maj ąc poparc ie partii arabskich, wi ęc w zasadzie jes t t o sytuacja nierozwi ązywalne w pewnym sens ie, ale rzeczywi ście b ędą Gant, który czek a, ale zaraz dojazdy ma m tak ie badania mo żna powiedzieć, że w Izraelu bycie Arabem te ż by ć piątą kolumn ą z Gazy alb o Zachodniego brzegu jest obywatel, więc m ówimy o tym, m ówiła w ustawie obywatele Izraela wolę n o tak, ale noc nie chodz i o to, że to jes t cz ęść piątą kolumną, al e on i wszysc y uważają również dl a Palestyńczyków, wi ęc chc e w sytuacj i, w której ca ły czas mówimy w sum ie Unia Europejska mówi o rozwi ązaniu oparty m o 2 państwach no, więc jakb y on i jakby j e jak z def inicji, al e czuj ą sympati ę, wi ęc swojej stron y patrząc można powiedzie ć, że właśnie gdzieś od pocz ątku tej rozmow y wyszliśmy z tak iego pytan ia cz y faktyczn ie to gazet trzeba było atakowa ć cz y faktyczne trzeba by ło, by dz isiaj prowokować taką spraw ą c o znacz y dzisiaj to pytan ie zadaje w iele osób r ównież w Izraelu i odpada dylema t troch ę sztuczny być może te n dylemat jest by ć może sztuczne jak by ś pewn ie porozmawia ł dz isiaj z politykami z rządu Niemiec na dniach lub ty m samym, gdyb y zechcia ł udzieli ć wyw iadu to oczywiście o n by ć przekonywa ł wszystkimi argumentam i, że tak t o by ło kon ieczne jak zapyta ć zwyk łych ludzi 1 natomiast wykrocze ń tema t danyc h wywiadowczych z cmentarnego wyw iadowczych stale to prawd a natomiast wiesz n o i jeżeli ludzie t o czuj ą na w łasnej skórze AAA AAA spor a cz ęść Izraela tym raze m to poczucie własnej sk órze to nawe t w pewnym sens ie się też dotar ło do nas wczora j zapadła decyzja, że jedna k ten mec z si ę odb ędzie tak notabene t o zresztą to było mo im zdaniem niepotrzebnie a ż tak, al e rozumiem te ż tuta j jednak trzeba było zaznaczy ć, że rzecz, że dbam y o kwest ie bezpiecze ństwa ta k jak ja my ślę, że dzisiaj czy t o s łychać znacz y tak wyn ik Ganta, które poparł, by nie mina na te on poparł, lec z w momencie, k iedy rozpocz ęła si ę operacja w gaz ie b ędzie Gant o nas, gd y stanowczo popar ł dzia łania prem iera natomiast dz isiaj trochę si ę zmieni ł to n wypowiedzi polityk ów opozycji on i twierdz ą n p . że ta operacj a została przerwan a w zby t wcześnie t o znacz y oni uwa żają, że ona pow inna by ć kontynuowan a, że to, że zosta ła przerwan a za wcze śnie spowoduj e, że b ędą kolejn e atak i w pod adrese m Izraela wi ęc, jakb y ich sytuacj a jest no do ść notowano tuta j jakby wszyscy tym graj ą na swoj ą stron ę i dz isiaj naprawd ę jest trudn o przewidzie ć, kt o na ty m ugra ć najwi ęcej, bo t e rozmow y raczej n ie Ganz o mus imy kończyć 30 lipca pan zapow iada, że może jak o nawe t p o przed rz ąd mniejszościowy, ale n ie wiem dz isiaj wszystkie 3 scenariusze łącznie z wyborami s ą na stol e dziękuję bardz o Agnieszka Zagner tygodnika pol ityka była ze mn ą studio 1353 za chwil ę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu, wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA