REKLAMA

Jak odróżnić przeziębienie od grypy?

Przewodnik TOK FM Na Zdrowie
Data emisji:
2019-11-14 13:50
Prowadzący:
Czas trwania:
01:18 min.
Udostępnij:

Zaczyna się sezon przeziębień i grypy. Jeśli grypę potraktujemy jako przeziębienie, to możemy ją zlekceważyć. To wielki błąd. Grypa jest chorobą znacznie cięższą niż przeziębienie. Ma powikłania. W skrajnym wypadku może doprowadzić do śmierci

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
przewodnik TOK FM na zdrow ie dzień dobry Ewa Podolska zaczyn a się sezo n przezi ębień gryp y jak odróżnić jedn o od drug iego wart o ponie ść jeśli kryt e potraktujem y jako przezi ębienie może j ą zlekcewa żyć t o wielki błąd gryp a jest chorob ą znacznie cięższe ni ż przed nimi ma powik łania skrajny m wypadku mo że doprowadzi ć do śmierci w ubieg łym sezonie jes ienno z imowym, który trw a do 15 marc a 2019 roku zmar ł na gryp ę 108 osób t o t e, kt órych Rozwiń » stwierdzono obecno ść w irusa znacznie wi ększa jes t liczba takich os ób, u kt órych n ie podan o grypy jako przyczyn ę zgonu cz y np. niewydolno ść krążeniowo oddechow ą, a wi ęc jak rozpozna ć gryp ę bardz o charakterystyczn y jes t początek gryp a zwala z n óg dosz ło w ieczorem trochę źle si ę czuje rano już n ie mog ę stać lu b Reno była zdrow a w południe zacz ęły bole ć mi ęśnie, a wieczorem le ży w łóżku z wysok ą gor ączką dreszczami w przeciwie ństwie do grypy przezi ębienie rozw ija si ę powol i zazwyczaj przez k ilka dn i wi ęcej jutr o Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZEWODNIK TOK FM NA ZDROWIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA