REKLAMA

Nie jesteśmy liderem wzrostu gospodarczego

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2019-11-14 12:40
Prowadzący:
Czas trwania:
13:24 min.
Udostępnij:

Dynamika PKB poniżej 4 proc., to sytuacja, z którą mamy do czynienia po raz pierwszy od czwartego kwartału 2016 roku.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
rapor t gospodarcze 42 minuty po godz inie dwunastej t o jes t rapor t gospodarczy w radiu TOK FM Maciej Głogowski dzie ń dobr y zaprasza m w tym raporc ie b ędziemy przygl ądać si ę w publ ikowanym dziś dan e o nasze j gospodarce wydawała na m si ę przynajmn iej na m, że wzrost gospodarcz y w trzec im kwartale teg o rok u by ł jedna k nieco wyższe okazuj e się, że wyni ósł 39 % 3 i dziewięćdziesiątych trzec i kwartał tego roku w por ównaniu do trzec iego kwarta łu rok u Rozwiń » ubiegłego n o 460 % mieli śmy w kwartale drugim c o si ę dz ieje z nasz ą gospodarką czy t o jes t wyra źne s ilne spowolnienie czy też dok ładnie to c o miało siedzieć o ty m, rozmawiać b ędziemy w raporcie ju ż za chwil ę wr ócimy tak że w łaściwie pow iemy co z cenam i, bo mam y tak że opubl ikowany wskaźnik inflacji o ty m, również ma m nadziej ę zdążymy porozmawiać poza ty m w raporc ie gospodarczy m pozosta łe informacje już tera z w kr ótkim przegl ądzie wiadomości bie żących rz ąd przyj ął projek t nowelizujący ustawy akcyzowe j, kt óry zakłada wzros t stawek 10 % na alkoho l tyto ń tak im tak ą informacj ę z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów rząd l iczy, że dodatkowe wp ływy do bud żetu 2020 roku przekroczył 1 , 5 miliarda z łotych, a wi ęc poszuk iwanie pieni ędzy do przyszłorocznego budżetu trwa przypomn ę tak że wczora j grup y pos łów prawa i sprawiedliwości z łożyły poselsk ie projekt y ustaw likwiduj ących tzw. trzydziestokrotno ść, czyl i limit osk ładkowania do ZUS - u ora z wprowadzające f inansowanie na wyp łatę trzynastej emerytur y z fundusz u solidarno ściowego sporo tyc h projekt ów leg islacyjnych w nowe j kadencj i Sejmu i za chwil ę w nowym rz ądzie Prezesa Rady Ministrów pan Mateusz Morawiecki dz isiaj został powierzona zosta ła m isja tworzen ia noweg o rz ądu za chwil ę b ędzie powołany nowy rz ąd w przysz łym tygodniu wyg łoszone exposé zobaczym y jak prem ier w swo im wystąpieniu programowym odniesie si ę do tych propozycj i, które już teraz poznaliśmy no i na koniec te j cz ęści raport u jeszcz e c iekawostka dz isiaj prezes PZU poinformowa ł, że grup a PZU przeanal izuje możliwość przej ęcia Mbanku przede wszystk im pod k ątem możliwości uzyskan ia trudne słowo n ielubiane przez e mnie, al e jak najbardz iej prawdziwe prz y pod k ątem mo żliwości uzyskan ia synerg ii z pos iadanym w swo im portfelu bank u Pekao SA i Alior to tyl e w pierwszej cz ęści raport u gospodarczeg o oczywi ście n ie zapomnia łem o rynk u walutowy m frank 3 zł 94 g r euro 4 z ł 29 funt 501501 USD 3 z ł 90 g r raport gospodarcz y go ściem raportu gospodarczeg o dziś jest pan dr Jarosław Janecki szko ła główna handlowa w Warszawie dzień dobr y panie doktorze dzień dobry, a mo że przesadziłem, m ówiąc że mam y g łębokie spowolnienie gospodarcz e w trzec im kwartale ta k jak poda ł dzisiaj GUS 39 nie przesadzi ł pa n redakto r, je żeli b ędziemy m ówili o tych danyc h, o kt órych pan redakto r wspomnia ł, czyli 39 versus 46 w drug im kwartal e natom iast trzeba je si ę on e 1 z większym pesymistą ah a ja byłem pesymist ą dla, dlateg o że patrz ąc na na to c o si ę dzia ło w gospodarc e w trzec im kwartale o d stron y zarówno popytow y, jaki podażowe, czyl i t o co widzieli śmy w danyc h miesięcznych je śli chodzi o produkcję przemys łową i sprzedaż detaliczną t o te dan e nie nastraja ły zbyt optym istycznie, a teraz dl a państwa jeszcz e dodate k dane, które dz isiaj pokaza ł GUS wst ęp na sygnale pod koniec l istopada zajrzym y do struktur y wzrostu gospodarczeg o zobaczym y jak dalec e konsumpcj a wciąż wspiera ła te n wzros t gospodarczy c o innego się dobreg o n ie wydarzyło zobaczymy jak i eksportuj ą wk ład t o wzrostu gospodarczeg o li ście 1 ciekawostka tak a do zapami ętania dynam ika PKB poni żej 4 %, kt órą jak dz isiaj podał GUS zanotowaliśmy to jes t sytuacja, z kt órą mamy do czyn ienia po raz p ierwszy jak sobie sprawdzi łem od czwarteg o kwarta łu 2016 to mi wysz ło, że szesnasteg o tak dok ładnie także trochę min ęło czas u troch ę minęło czas u i al e z drugiej stron y też trzeb a popatrzy ć, że szereg i wyr ównane sezonow o pokazuj ą nieco ni ższe ni ż spade k dynam iki PKB zaledw ie o zaledw ie o 1 punktu procentowego 40 w trzec im kwartale 41 w drug im kwartal e, a je żeli por ównamy sob ie t o różnice czyli jak a władnym dynam ika wyrównana sezonow o w ubiegłym rok u o te j porze t o różnica jes t te ż 1 proc, czyl i praktyczn ie pod wzgl ędem pod wzgl ędem statystycznym zbyt w iele się n ie zmieni ło natom iast nale ży zwrócić uwag ę na komponent y dz isiaj dzisiejszej perspektywy upraw a tyc h danyc h szczegółowych jeszcze nie mamy, ale ju ż dzisiaj mo żemy powiedzie ć że, że z ca łą pewno ścią dynam ika konsumpcji, kt óra jes t najwa żniejsza z punkt u w idzenia naszego produkt u krajoweg o brutto t o jes t oko ło 60 % ca łej warto ści produkt u krajoweg o brutt o n o ta dynamika konsumpcj i by ła ni ższa, dlaczeg o dlateg o, że je żeli spojrzym y na średnią warto ść sprzedaży detal icznej w trzec im kwartale mieli śmy j ą n a w okol icach 480 %, a w drugim kwartale t o by ło pona d 7 %, czyli w idzimy, że t o wyra źnie mamy wra żenie wyra źne spowoln ienie konsumpcj i z drugiej strony o d stron y z kole i produkcyjne j poda żowej wyst ępują tak ie same podobny w ka żdym raz ie tendencje cz y mam y do czyn ienia z ni ższą średnią dynamiką produkcj i przemysłowej trzec im kwartal e w porównaniu zar ówno z drugim kwartale mogłem, jak i z trzecim kwarta łem w ubieg łym rok u bardzo poważne rzeczy pan w ie t o, ale wci ąż le żeć czy konsumpcja, kt óra była motore m gospodarczym czy pieni ądze, kt óre dostajemy dostali śmy w ramac h poszerzoneg o program u 500 plus emeryc i dostal i trzynastą emeryturę w ty m roku czy t e pieni ądze wydajemy przeznaczamy na konsumpcję czy t e dane tego n ie potw ierdza wydajemy nada l natom iast ta dynamika naszyc h wydatków jes t niższa ni ż w okresach poprzez c o z tym i pieni ędzmi ku r óżne rzeczy kupiła przede wszystkim przed e wszystk im cora z więcej wydajemy jedna k na us ługi, a w łaśnie, a to co do tego danych nie widać że, gdyb y na usługi te nie da te ż widać te ż wida ć natom iast ko ńczą może albo zaczynaj ą si ę w razie marsza łek, że tema t dynam iki produkcj i chcia łam zwr ócić uwag ę na 1 rzecz 22 najważniejsze komponent y, kt óre decydują o wzro ście dynam iki PKB były prawdopodobn ie s łabsze w trzec im kwartal e, czyli mus i to przed e wszystk im o popyc ie konsumpcyjny m i z 1 strony produkcja z drugiej stron y prawdopodobn ie inwestycja r ównież n ieco mniej do łożyły si ę do wzrost u PKB t o c o prawdopodobn ie na s uratowa ło przez jeszcz e wi ększym spadk iem dynam iki PKB to jes t ekspor t nett o różnica pomi ędzy eksporte m importem, dlaczego dlateg o, że je żeli dynamika konsumpcj i spada prawdopodobnie dynamika importu b ędzie r ównież na m obni żało si ę w cz y jeste śmy w faz ie spowoln ienia gospodarczeg o jak najbardz iej tak jes t t o jak powiedział dość jedna k co ś naturalnego, aczkolwiek n o w idzi pan sygna ły, że po trzecim kwartal e w kwartale czwarty m PKB odb ije m ija n ie należałoby oczekiwa ć teg o zarówno je śli chodzi o dan e w uj ęciu tak im realnym, jak i od sezonowyc h cz y zbli żamy si ę n p . w 2020 roku do dynam iki PKB bardz iej w okol icach 3 % jak większość prognoz w te j chw ili jes t i mamy zapomnieć o tyc h dynamika powyżej 4 % tak jak t o by ło dotychczas mo że zacznę o d tego rok u dlateg o, że w ty m rok u ban k centralny zakłada dynamik ę wzrost u 43 % po 3 kwartałach mam y 41, więc osi ągnięcie tej dynamiki na ten ro k za łożonej powyżej 4 % b ędzie trudno ta dynamika mo że by ć w okolicach 4 przyszły rok zdecydowan ie dynam ika w pobli żu 3 % 3 % powiedzia ł, czyj a ja jeste m konsumentem podatnikiem w Polsce i obywatele m będę odczuwał alb o w jak i sposób b ędą t u wzrost gospodarcz y na poziomie 3 % c o to praktycznie n ie b ędzie oznaczał du żo będzie zale żało o d dzia łań rządu, dlateg o że wraz ze spowoln ienia wzrost u gospodarczeg o b ędziemy m ieli n ieco gorsz e wp ływy do bud żetu w ślad za ty m mo że pojawi ć wi ększe def icyt, a m inister finans ów premier mog ą rozpatrywać r óżne mo żliwości zwi ększenia obci ążeń f iskalnych w cel u kr ótkoterminowego zasypan ia n iedoboru, który pojaw i się uwag i na ni ższe dochody budżetowe cz y pan ostrzeg a tera z na s podatników konsument ów przed ty m, że by ć mo że będziemy obciążeni, bo b ędzie w bud żecie brakowa ło pieniędzy mo że tak być mo że tak być, aczkolwiek m inister finansów r ównież dobrz e może powiedzie ć oka jako ś prze żyjemy te 2 lata spowolnienia i mus imy się pogodzi ć z wyższym def icytem, a ja jeszcze chcia łbym wiedzieć c o pan a zdan iem dla b iznesu oznaczają co się b ędzie dzia ło, bo ju ż widzimy, że w f irmach tworz y si ę mniej etatów t o dynamika jest ni ższa to w idzimy w danyc h o zatrudnieniu NBP ostatnio w swoje j projekcji PKB inflacji pokaza ł nawe t możliwość n iewielkiego jedna k wzrost u bezrobocia czy t o jes t także spotk a na s w łaśnie wzrost bezroboc ia w przyszłym rok u alb o przynajmn iej wyhamowanie dynamiki wyn ik wzrost u wynagrodzeń wyhamowanie dynam iki wzrost u wynagrodzeń nast ąpi z ca łą pewnością, ale t o b ędzie wynika ło może n ie tyl e same j aktywności gospodarcze j w ca łym kraju, al e ono m. in . z uwag i na t o, że inne obciążenia, które b ędą nak ładane na przedsiębiorstwa no wymusz a n iejako nieco ni ższy wzrost płac si ę tutaj przed e wszystk im o progach progra m PPK, czyli pracowniczych w ramach kapitału, a kt óre w przysz łym roku b ędą rozszerzone rozszerzony i t o mo że spowodować globaln ie, że ta dynamika płac b ędzie niższa właśnie, a c o t o c o ta hamująca gospodark a jak to wszystko co się w te j chw ili dz ieje będzie przekładało się pan a zdan iem na mniejsze firmy trzeba b ędą miały już maj ą mn iej zam ówień będą musia ły oszczędzać cz y czy czy cz y tylko tyle, o czy m już powiedzia ł wstrzymają si ę z podwyżkami będą dr ążone innymi regulacjami, je żeli mówimy o og ólnej skal i nowych zamówień w całej gospodarce t o wg danyc h GUS ta skal a nowych zam ówień w trzecim kwartal e by ła podobn a do zam ówień, jakie mieli śmy w ubiegłym roku o te j porze tuta j nie ma du żych zmian natom iast t o c o mo że niepokoić t o jes t zm iana wska źnika ogólnego kl imatu w sektorze produkcyjny m, kt óry po raz p ierwszy od n o i zn ów grudnia 2016 rząd stara się w łaśnie ten 2016 rok jes t tak im punkte m odn iesienia teg o un ijnej najgorsze j ostatnio sytuacj i tak i mam y po raz p ierwszy na m inusie o ty m, kl imaty wśród przedsi ębiorców to zagra t o sygna ł, że ze w przemyśle mo że być gorzej i wszystk ie f irmy, które s ą zwi ązane z przemysłem dzia łają w ty m sektorz e gospodarki będą miały się gorze j, a inflacja 2 ,5 % Pogan pokazan a dziś przez GUS t o bez zaskocze ń tak be z zaskocze ń tuta j ca łe szczęście, że n ie jes t wy ższa o halę znow u sprawiają, że firmy od razu by ć za pierwsze lata przy wyrok u pa n dr Jarosław Janecki ekonomista szko ła g łówna handlow a w Warszawie dzi ękuję za rozmowę powiedzia łem, że informacje Radia TOK FM po n ich audycja po łączenie Jakub Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA