REKLAMA

Co czyni protesty w Boliwii wyjątkowe na tle innych w Ameryce Południowej?

Połączenie
Data emisji:
2019-11-14 14:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
23:41 min.
Udostępnij:

Morales jest postacią w historii Boliwii wyjątkowa. Według dzisiejszych rozmówców zapisze się obok ojców założycieli tego państwa. Jest reprezentantem rdzennych mieszkańców. Przejął władzę w 2006 roku pod hasłem wprowadzenia szeregu programów społecznych.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie czternasta 5 Jakub Janiszewski prz y mikrofonie ze mn ą w studiu dr Jan wroc ławska Ballack o środka studi ów ameryka ńskich Uniwersytetu Warszawskiego dzie ń dobry dzień dobry o środka anal iz pol itologicznych dok ładnie, ale Uniwersytetu Warszawskiego i Adam Traczyk Global przez Skype cz y dobre dzień dobr y będziemy m ówić o ty m c o wydarzyło si ę co dz ieje si ę właśnie cały czas w Boliwii c o zaczęło się może spr óbujemy si ę cofn ąć do pocz ątku Rozwiń » tego tyc h ostatn ich serii kryzysu właśnie t o jes t kilka kryzysów nakładających si ę na siebie cz y do wyborów 25 października, k iedy EVO Morales mia ł obj ąć czwart ą kadencję, a pote m się okaza ło przynajmn iej tak można t o opisywa ć patrz ąc z perspektyw y polskiej, że także organizacje mi ędzynarodowe mają spore zastrzeżenia c o do przeb iegu tyc h wybor ów organizacja pa ństwa te n ameryka ńskich wspar ła te dążenia opozycj i do teg o, żeby jednak by ła drug a tura i si ę zacz ęło tak du żym skr ócie uważam za dobre sytuacj e w ogóle nie jest prost e tylk o bardzo skompl ikowana już nawe t skomplikowa ła si ę wcześniej, bo ju ż samo to, że to czwart a tura mia ła na czwart a kadencj a miała być na t o ju ż jes t tak ie nie do ko ńca jasne, dlaczeg o prawda powinna być 2 kadencje ka żde nast ępne już ma tuta j gdzieś ta m w podtekście jakie ś demokratyczn e zagranie i t o czwart a kadencj a r ównież n ie do ko ńca pow inna si ę w ogóle zaczynacie natom iast EVO Morales wci ąż mia ł tutaj w ielkie nadzieje na t o, że wygr a wygr a w pierwszej turz e z wielkim sukcese m, że jes t wciąż uw ielbiany podziwiany i t d. tymczasem okaza ło si ę że przy l iczeniu tyc h głosów n o już widzieli śmy, że by ły jakie ś jakie ś problem y przerwan o w którymś momencie, gdy ta m jes t spraw ą były sprawozdan ia z tyc h z tyc h wynik ów na bie żąco przerwan o na oko ło dob ę podawan ie tyc h bie żących wskazań potem si ę okaza ło rzeczywi ście wygra ł pierwsz ą tur ę i z przewag ą pona d dziesi ęcioprocentowy na kontrkandydata 40 areną oczywiście ścieżka ma 8 morale natom iast Carlos mesa je śli zaś ma 6 co oznaczało, że rzeczywi ście drugiej tur y man ie by ć tymczasem n o jedna k ludz ie wyszl i na ul ice, protestuj ąc przec iwko ich zdan iem n ieuczciwemu l iczeniu g łosów i tutaj okazało si ę, że te n wybuc h protestów jest bardz o bardzo s ilny nie ga śnie m imo teg o, że n o Morales bardz o jasno o świadczył, że o n jes t zwyci ęzcą te j te j pierwszej tury i og łosił się ju ż ty m prezydentem o d teg o momentu to znaczen ie teg o g łosu organizacji pa ństw amerykańskich było istotne cz y n ie by ło o tyl e by ło istotne by ło istotne dla ca łej sytuacj i, al e by ło istotne również przed e wszystkim, dlateg o że wskazan o n a na torz e eksperc i pow inni powo łać komisję, która powinna si ę przyjrze ć bardzo dok ładnie tem u w jak i sposób głosowano w jak i spos ób l iczono głosy i w momenc ie, gd y og łoszono wyn iki te j te j kontroli okaza ło si ę rzeczywiście organ izacja pa ństw amerykańskich ma powa żne zastrze żenia wskazuje na to, że dosz ło do man ipulacji podcza s liczenia g łosów i t o był te n momen t, kiedy rzeczywi ście te wydarzen ia potoczy ły si ę jeszcz e szybciej w te j chw ili mam y tak ą sytuację, że pani Ewa ma Moralesa nie ma kolizji an i wreszcie ca łej w ierchuszki kraj u, a rządzi w te j chw ili p ierwsza zast ępczyni Senatu przewodnicz ącego Senatu opozycji z czeg o wyn ika ta totalna nieobecność ca łej reszt y EVO Morales zrzekł si ę znacz y z łożył z łożył dymisj ę i również jeg o rz ąd z łożył dymisję i t o jest wyjechałem ran o sta n faktyczn y wyjechał musia łby si ę rzeczywiście ucieka ć, a Meksyk udzieli ł m u azyl u pol itycznego tam w te j chw ili przebywa przebyw a ta m te ż cz ęść parlamentarzyst ów i cz ęść os ób wspieraj ących Moralesa zresztą wydawa ło się, że w ty m momencie jes t tak napi ęta sytuacj a po ogłoszeniu tyc h man ipulacji prze z prze z komisję ob a rzeczywiście mog ło dojść t o do tak ich aktów przemoc y, kt óre mogły zagrozi ć zdrow iu życiu moral e zate m o n postanowi ł wyjechać n ie tylk o z teg o powod u obawia si ę o swoj e życie, ale r ównież ja k na to wskazywa ł, ab y uspokoi ć te protesty te, kt óre pozwol i nazwa ła t o wyjazd opuszczen ie kraju ucieczka t o jest t o jes t sytuacj a, w kt órej teoretycznie wybran y na kolejn ą kadencj ę prezydent nagl e pakują manatk i wyje żdża do innych najpierw dokonał dym isji w traktacie z łożyły z łożyły urząd nie jes t już w te j chw ili prezydentem, ponieważ do nich prze z nikogo nie był zmuszon y, wi ęc po prost u wyjecha ł tak NATO NATO patrzymy natomiast t o jest Meksyk udz iela zreszt ą nie pierwszy ra z i pewn ie ostatn i w tak ich sytuacjac h udz iela azyl u i rzeczywi ście tuta j w zaprosi ł zaprosi ł Moralesa, kt óry z teg o z te j mo żliwości skorzystał, aczkolwiek o d raz u zapowiedział, że wr óci wr óci i t o będzie chciał doprowadzić do teg o, żeby do najmu m ówił o tym, że sa m b ędzie startowa ł w wyborac h, że tam t o władze będzie si ę odzyska ć dz isiaj ju ż nieco inaczej się wypowiadać, m ówi że n ie b ędzie walczy ł o prezydenturę zobaczymy jak t o się potocz y w ka żdym razie n ie sk łada broni Adam Traczyk jakaś interpretacja tego gestu c o t o w łaściwie jes t tak czy warto powiedzie ć też jedno s łowo przy jedno z Danią, ale się te ż posta ć w h istorii Boliwii absolutnie wyjątkowa t o jest posta ć, kt óra be z wzgl ędu ocen iamy pozytywn ie negatywnie t o jest postać Polity, kt óra Ano zapisze się h istorii Boliwii wraz z jakby z ojcam i teg o pa ństwa jak Simon Bolivar 3 dla Andresa de Santa Cruz, a tak że p óźniejsi w ielcy pol itycy jak Wiktor pasywny m s ą n p . t o jest p ierwszy prezydent Boliwii pochodz ący z lud u boliwijskiego można, b y tak powiedzieć pierwszy t u by ć rdzenny m prezydent przedstaw iciele lud u ajmar a pa ństwo, które n o i osob y pochodzenia rdzenneg o, czyli potomkowie Indian tak cz y Indianie n o stanowią większość t o pokazuj e jak wyj ątkowym jak wyjątkowym pol itykiem o n jes t im faktyczn ie te n do niego tera z wyjazd mo żna bardz o różnie interpretować warto te ż zwr ócić uwag ę, że o n pod napore m arm ii ustąpił z e swojego stanow iska, a jeszcze wcze śniej zapowiedzia ł, że przeprowadz i drug ą, która wyboru cz y przeprowadz i powt órzenia tych wybor ów mimo tak t e protest y n ie ustały, więc jeste śmy tuta j faktycznie tak im w takim patrz ą, jakb y politycznym, bo bol i faktyczn ie tera z nie ma w ładz kt óre, które faktyczn ie był można powiedzie ć, że one są t e właściwe te w łaściwe w ładze faktyczn ie wiceprzewodnicz ąca Senatu og łosiła się og łosiła prezydent szkoły odby ła si ę uroczystość, al e zostan ie zatw ierdzona przez Senat w Senacie nie ma kworu m aktualn ie czy zostały zerwan e kworum n o bo przecież partia moral e sama ma w n im większość, więc senatorowie nie staw ili si ę na te j na tej ceremonii formaln ie na n ie zosta ła jeszcze zatwierdzone, mimo że si ę prezydenck ą og łosiła jednocze śnie pozostali senatorow ie, jakb y partii wi ększościowej wybran ie noweg o przewodniczącego Senatu po dym isji poprzedn ika, a wi ęc po pasach ta k tak tak a próżna i dlateg o ta sytuacj a tak a bardz o chaotyczna, ale i tak bardz o n ieprzejrzysta i do końca n ie wiadomo da ć absolutnie n ie wiadomo, jaką si ę tera z potocz y moral e zapow iedziom tera z w wywiadzie, kt órego wzrok udzielił ju ż Meksyku, że jes t gotowy wrócić jes t gotowy te ż n ie kandydowa ć, ab y uspokoi ć uspokoić sytuację, a ale, al e jak m ówią jesteśmy kos y w ielka niewiadoma w łącznie z samy m sfa łszowania wyborów czy te zarzut y s ą oczywi ście bardz o powa żne i w ielce prawdopodobn e, że dosz ło do istotnych man ipulacji, al e jednocze śnie wiemy z h istorii organ izacja pa ństw ameryka ńskich jes t pod bardzo s ilnym wpływem pol itycznym Waszyngtona oraz by ł wielkim 1 z najwi ększych przeciwników Stanów zjednoczonyc h na kontynencie czekaj ą na s konkluzji teg o raport u, który m ówi że, o ile faktyczn ie Morales doprowadzi ł szybsz y spowodowa ł poważne niedoci ągnięcia czy powa żna man ipulacja to symulacj e wskazują, że t ą pierwszą turę i tak b y wygra ć, żeby wygrałby t ą pierwsz ą turę mes a byłby drug i n ie uzyskałby prawdopodobn ie cz y wielkim prawd a z prawdopodobie ństwem 60 % wymaganej przewagi w 1000 mandatów n ie osi ągnie 50 %, al e wygrałby tortury i t o pokazuje, że to poparc ie dla moral e SA m imo tyc h wszystkich, jakby na 5 konstytucji czy z tak iej takich skrajnych nagiąć konstytucj ę tylk o si ę posun ą szczególnie w ostatnich 3 latach ci ągle jes t du ży dlatego ta sytuacja, gd y na ziemi na wzrost VAT ora z fakt u na ul icach jest absolutn ie nieprzejrzysta i n ie com + 1 oglądać do zewnętrznych obserwator ów, żeby jeszcze ciekawiej zdaje si ę przed samym i wyborami m ówił, że je żeli on je wygra to mo że doj ść do praw icowego zamachu stan u wsp ieranego przez Waszyngton t o była tak a zagrywka wyborcza to n ie jes t nasze i tak n ie czy moralne powtarz a o d bardzo dawna zwrac a uwag ę na proble m imperializmu ameryka ńskiego w Ameryce Łacińskiej pr óby wyw ierania wpływu jes t tak iego s łynne pow iedzonko, że stan y Zjednoczone s ą jedyny m pa ństwem mamy obydw u Ameryk, których nigdy n ie dojdz ie do zamach u stanu, gdy ż nie ma ta m ambasady amerykańskiej c o Gross właśnie ambasad a amerykańska jes t zawsz e tak im centrum klucz a pol itycznego przeciwko demokratyczn ie wybrany m wybrany m prezydento m wi ęc, jakb y tuta j mam y mam y to zabezpieczenie si ę, która jednocze śnie opiera si ę na nap ęd na h istorycznych h istorycznych faktach nawet w ostatn ich latach do świadczyliśmy w Ameryce Łacińskiej sytuacji w ielokrotnie sytuacj i, które mo żna nazwać tak im zamachem stan u w białych rękawiczkach t o oznaczać usuni ęcie firmy lew icowej prezydent Dilmy Rousseff z urz ędu prezydenta teoretyczn ie odbywał się te n cały proce s zgodn ie z konstytucj ą, ale jednocze śnie bra k by ło powod ów, kt óre wymaga konstytucj a ją usun ąć mieliśmy tak i podobn y mechanizm później wrócono jeszcz e Lula d a Silvę do do LM już n ie mieszkają do tego tych innych, bo t o na m tak skomplikuje obraze k, że n igdy z tego n ie wyjdziemy zresztą i tak mus imy póki co na m się zatrzymać wr ócimy po informacjach 14171425 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mn ą w studiu dr Hanna Gocławska, bo ja k z o środka anal iz pol itologicznych Uniwersytetu Warszawskiego w prze z Skype Adam Traczyk Global la rozmaw iamy o ty m co dzieje si ę w Boliwii o o ty m, chaosie pol itycznym, kt óre ta m wybuch u po t o w wyborac h, kt óre w łaściwie n ie do ko ńca wiadomo, kt o wygrał wydaj e si ę, że wygra ł rzeczywiście rz ądzący do tej pory EVO Morales no al e też pojaw ia si ę pytanie cz y grał czysto w tyc h wyborac h na tak czy owak warto chyba te ż parę s łów potem czy m w og óle EVO Morales się wsławił oba Adam Traczyk twierdzi zarz ąd jest wyjątkowa posta ć jak rozum iem c o do teg o jes t pełna zgoda to znaczy, je żeli popatrze ć na n iego na jeg o dzia łania w kontek ście kraj ów Ameryki Łacińskiej to jes t rzeczywiście niezwykła dość do te j pory by ł t o prezydent, który rz ądził najd łużej 14 lat blisko 14 lat t o jest ju ż niez ły kawał czas u i zd ążył w w ty m okres ie zmieni ć policję c o do tego nie ma żadnych w ątpliwości przej ął w ładzę w łaśnie po Carlosie m y si ę, czyl i ty m są on e dz isiaj kont r kandydac ie w 2006 roku pod has łem na przeprowadzen ie program ów wprowadzen ie program u społecznych, al e też wydźwięk nie ci ęcia teg o n iebytu pol itycznego ekonom icznego spo łecznego tak naprawdę n o w te j w ielkiej ogromne j rzeszy ludzi, których n ikt n igdy wcześniej si ę n ie upomniał, którzy zawsz e gdzie ś ta m byl i bardzo marg inalizowanie, a przed e wszystk im chodz i o t e spo łeczności tubylcz e kt óre, je żeli chodzi o liczebno ść t o przecie ż przewa żają w Boliwii całkowicie c o najmniej 60 % ludno ści Boliwii to są t o s ą ludy tubylcz e cz y w jak i sposób zwi ązane z łotym Indianami, którzy do te j pory w od o d od, b y przecież pokole ń zamieszkuj ą tereny mówi o ty m, że około 36 jest tyc h narod ów, kt óre tworz ą utworzyły cz y po w łaśnie zarz ądów Moralesa tworzy ły t o w ielonarodowe wielonarodow ą wielonarodowe pa ństwo Boliwii i pod tak ą nazw ą Boliwię znali śmy do te j por y dzisiaj najprawdopodobniej odejdziemy o d tej nazwy znow u b ędzie tylk o Republika boli Wiczy cz y cz y po prost u Boliwia natom iast na morale wprowadził t ę w ielo narodowo ść wprowadzi ł flag ę, która odwoływała si ę w iele kolorowych flagę, kt óra odwoływała się w łaśnie t e w ielonarodowe te j te j po tak iej bardz o r óżnorodne du żej r óżnorodności natomiast dzisiaj ta flag a została wyprowadzona z parlament u, cho ć jest konstytucyjnie uznan e za symbo l Boliwii zosta ła publ icznie spalon a i policja, która przesz ła na stronę opozycj i ściągała sobie z mundur ów, więc odchodz i si ę od o d teg o od tyc h haseł morale upomniał się o d tyc h wszystk ich, kt órzy do tej por y wyżej gdzieś ta m na marg inesie spo łeczeństwa chc e wejść s łowa bo kt o odchodz i też pytan ie, kto odchodzi o d tych hase ł znacz y pod czy imi sztandaram i i po tak prze z kog o dokonywan a jes t jeśli mo żna powiedzieć kontrrewolucji no to troch ę tak wygl ąda Boliwia jes t dz isiaj bardz o podz ielona te ż n ie przeb iega tak jednoznaczn ie po połowie natom iast na jes t opozycj a te ż wcal e n ie jednolita jednorodna, al e powiedzmy, że dz isiaj jednak Carlos mes a, czyl i rywa l g łówne i wcze śniejszy prezydent jest tak i kojarzon y z neol iberalizmem i z tym i bia łymi tradycyjnym i el itami o n tak ie has ła jednak rzucan e s ą pod chwyt y one bardz o ch ętnie prze z prze z opozycję, kt óra jedna k chyb a w du żym stopn iu oczekuję, że dojdz ie do powrot u tego do te j Boliwii sprze d Morales czy t o jes t w og óle mo żliwe natomiast mus imy zwr ócić uwag ę, że prze z okre s rz ądów Moralesa mam y wspania łe wskaźniki makroekonom iczne w Oliwie prze z prze z wi ększość teg o okres u Boliwia ro śnie PKB rośnie prze z ostatn ie lat a o bl isko 5 % roczn ie mam y bardz o niskie bezrobocie an i rozgo ści niską inflację je śli chodz i o nierówności spo łeczne r ównież spadły m ówi si ę r óżne s ą statystyki, al e niekt órzy podają 15 % 23 % żyje t o jes t duże osiągnięcie t o jes t ogromn e osiągnięcie o tym n ie mo żemy zapomnie ć nawe t je śli moral e jes t krytykowany i odszed ł z dużym stopn iu w nies ławie, a czy był jaki ś tak pow iem naturaln y nast ępca Moralesa czy te ż właściwie można powiedzieć, że to c o się wydarzy ło dowodz i w łaśnie, że ta sukcesja w og óle nieby ła żaden sposób planowan a an i żaden spos ób rozważana prze z n iego Morales, je żeli przed łużał te n swoj ą swoj e kadencje n ie chcia ł odda ć w ładzy po 2 kadencjach koniecznie zaplanowa ł trzecią dz isiaj czwartą c o bardz o jednoznacznie wskazuj e, że o n nie liczy ł na to, że wychow a sobie tuta j już następcy tylk o sa m sa m chcia ł rz ądzić i on uznawa ł si ę za dat ę centrum Boliwii bardz o si ę identyfikował to jes t chyb a efekt teg o n ie s łuchał też ludzi prawd a n ie s łuchał ludz i, kt órzy stw ierdzili że cza s na zmiany tak że, że t o ju ż jes t jeg o przekroczenia pewnej pewne j tak iej Demokratycznej teg o demokratyczneg o minimum po prost u Adam Traczyk t o sam o pytan ie odno śnie opozycji t o znaczy z czego si ę w łaściwie dzisiaj sk łada, kt o jest je j liderem tak to jes t bardzo c iekawe pytan ie potem protest u przeciwko parali żowi są zupełnie inne ni ż wszystk ie inne protest y, kt óre widzimy teraz w Ameryce Łacińskiej Chile Ekwador to są zupełnie procesy te nie s ą tak pan i doktor mówiła protest y jak on a na tle społeczno-ekonomicznym te wskaźniki ci ągle s ą sądy s ą świetne s ą na jedno z na s może nie są teraz świat dzisiaj jest to świetna, al e jak ten ca ły przekr ój jes t naprawdę wyjątkowym w h istorii i Boliwii Ameryki Łacińskiej jak zwr ócił uwag ę na bardz o radykalnie praw icowy nur t tak iej skrajne j praw icy chrze ścijańskiej liderem jes t Luis Fernando Kama cie t o jes t obecn ie rz ąd obecn ie polityk taki, kt óry jeszcze k ilka tygodni temu n ikt n ie słyszał b iznesmen pochodz ący z z bogateg o reg ionu tak ich tradycyjn ie opozycyjneg o wzgl ędem ma Moralesa, czyl i z miasta Santa Cruz na n izinach boliwijskich i inne t o jes t osoba, która w momenc ie, kiedy si ły, jakby policyjny wdar ły si ę do parlament u do Pałacu prezydenckiego o n takim w ielkim herbie, który jes t n a na pod łodze po łożył Biblia ukl ęknął i powiedzia ł, że teraz zam ierza w Oliwie Chrystusowi, że tera z Boliwia należy d o do Boga i patr z mam a n igdy już tutaj zwrócić pan a mama t o jes t matk a ziemia, kt óra odgryw a bardz o istotn ą rolę w zespol e jak wierze ń tradycyjnyc h boliwijskich zwi ązek jak człowieka spo łeczności z matką ziemi ą jak bardz o istotnie akcentowane szczeg ólnie na polu symbol icznym, a to pokazuj e t o te n rasistowski bardz o silny te ż nur t tej opozycji zresztą mac ie jak o m łody cz łowiek by ł cz łonkiem takiej organizacji, kt órą można nazwać tak ą prawicową boj ówką tak ą troszeczkę zawsz e porównania są ci ężkie, żeby prze łożyć na polskie warunki, al e tak ą boj ówką formacji m łodzieży Wszechpolskiej można, b y powiedzie ć, które na met ę ambasada ameryka ńska okre ślała jak o jako organ izacja gotową nadu życia u żywającą przemoc y, a si ęgającą, jakb y po ideologi ę rasistowską no one tera z 1 z g łównych z g łównych twarzy te j tej tej opozycj i Carlos mesa jes t bardz iej tak ą umiarkowaną w łaśnie twarz ą, a jednocześnie, jakb y ca ła ta ca ła wszystkie protesty jak s ą jak te ż podsycan e prze z prze z część same j opozycj i bol iwijskiej pokazuj ą, że jedyny m pomys łem tej opozycj i w łaśnie powr ót do do przysz łości sam fakt Carlos mes a, który 14 lat tem u zostałby usunięty, czyl i ci ęcia odszed ł z urzędu prezydenta ust ąpić moral e Sowiej, że znow u tera z kandyduj e nie ma żadnego alternatywneg o pozytywnego program u wobe c wobec wobe c rz ądów Moralesa patronem co ś jeszcze wracam do teg o, b y do teg o praw icowego skrajnego skrzyd ła patrone m tego ruch u jest Branko Markowicz cz ęsto 1 z najbogatszyc h, bo Libijczyków, kt óra obecnie przebyw a w Brazylii Kama c ie na samy m pocz ątku protestów zrobił sobie te ż nie ma pamiątkowe zdj ęcie, żeby jak uwiarygodni ć te n 1 z wybranką rynkow i pochodzen ia chorwack iego jest 1 z najwi ększych pol itycznych wrog ów Moralesa, a części 1 jedno słowo powiedzie ć uzupełnienie tego co m ówiła pani doktor, o czy m s ą o sukcesie gospodark i boliwijskiej warto zwr ócić uwag ę, że reformy, cho ć w w ielu wypadkac h radykaln e one n ie by ły tak radykalnie i tak skrajnej, bo typowanej do logiki, jaką by ły n p . w ęzłem prywatyzacja nacjonalizacja Boliwii dotyczyła przed e wszystk im tych najwa żniejszych sektorów gospodark i i najcz ęściej znacjonalizowano firmy z łoża, kt óre wcześniej wcze śniejszych latach zostały sprywatyzowane n ie by ł jako ś masoweg o program u nacjonalizacji c o średnio o m iejsce w du żej m ierze Wenezueli przede wszystkim stre s znacjonalizowano najwa żniejsze złoża, czyli cz y m ówimy tutaj przede wszystkim o gaz ie, a wart o pami ętać jako jak o ciekawostkę, że prace jedyny m sektore m, który n ie został sprywatyzowan y w Chile za rz ądów Pinocheta t o była mie ć to pokazuje, że t e nawe t skrajn ie l iberalne rządy chcą mieć chc ą trzymać r ękę na na Puszczy na d najwa żniejszym najważniejszym surowc ów dla radnego krajów i to te ż zrobi ł zrobi ł Morales dziękuję bardz o Adam Traczyk Global l a PiS dr Hanna Gocławska Bolek z o środka anal iz politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego byli z e mn ą 100 bliznami antracy t n ieustannie dzi ękuję bardzo 1436 za chwilę informacje za momen t p o po program przygotowa ła Anna Piekutowska wydawa ła Katarzyna Murawska realizowa ł Kamil Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA