REKLAMA

Iracki Kurdsytan: wciąż przybywają nowi uchodźcy [relacja z obozu]

Światopodgląd
Data emisji:
2019-11-14 15:00
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
11:06 min.
Udostępnij:

Marcin Żyła z Tygodnika Powszechnego w rozmowie z Agnieszką Lichnerowicz opowiada o rzeczywistości młodszej części mieszkańców obozu uchodźców, który odwiedził w Kurdystanie. Więcej można wyczytać w jego artykule

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgl ąda Agnieszka Lichnerowicz serdeczn ie zapraszam państwa na światopogląd, a w n im ta k jak pa ństwo już słyszeliście o d ani dra gane k wr ócimy do dyskusj i o 3 o zn iesieniu l imitu trzydziestokrotno ści, poniewa ż pos łowie prawa i sprawiedliwo ści tak to of icjalnie wygl ąda te n projek t zgłosili co oznacz a jeszcze omini ęcie całego projekt u konsultacji, więc mo żemy sob ie porozmawiać o, chocia ż w Senacie tera z jes t inna siła, al e rozmaw iamy Rozwiń » też o z o ty m jak i pensj i m inimalnej obawiaj ą si ę szp itale obawiaj ą si ę samorządy, bo t o jes t pytan ie skor o rz ąd uważa tak jak zresztą bardzo w ielu, że pensj a minimalna pow inna być wyższa na t o pytanie czy n ie pow inien r ównież ponie ść odpowiedzialności za t o, żeby w ta m, gdz ie jest właśnie jeg o rola, gdzie jes t rola pa ństwa rol a publ iczna t e w zwy żkę pensji m inimalnej sfinansować pow iemy też o otwartyc h przesłuchania, kt óre zacz ęły si ę wczora j w ameryka ńskim kongres ie mają teoretyczn ie doprowadzi ć do impeachmentu prezydenta Donalda trampa te ż opowiemy 2 dni po rocznicy niepodleg łości jak to wygl ądało na Dolnym Śląsku Śląsku zbuntowany m pokoleniu ludz i, z kt órych cz ęść pojechała ostateczn ie walczy ć w hiszpańskiej wojnie domowe j po stronie Republikańskiej, ale zaczn iemy o d lektur y tygodn ika powszechnego w stud iu Radia TOK FM w Krakowie Marcin żyła z tygodn ika powszechnego właśnie dzień dobry umacnia dzie ń dobry, dlatego że w najnowszy m numerz e jes t reporta ż Marcina z dochód k u cz y obozu pod huk iem to jedn o z większych m iast w irackim Kurdystanie, czyli w te j cz ęści Iraku, w kt órej mieszkaj ą Kurdowie, kt órzy na zasadzie stworzyli Quazi państwo prze z ostatnie 2 dekady powiedzmy i w związku z ty m, że to jes t tak a stab ilniejsze cz ęść teg o reg ionu, gdz ie od 5 lat uciekaj ą r óżni ludz ie, których z iemie by ły atakowan e g łównie prze z pa ństwo islamskie t o byl i jest dzi ś t o byl i chrześcijanie t o byl i muzu łmanie Kurdowie cz y Arabowie ostatn ie czekaj ą też mieszka ńcy r óżowy zaatakowane j z kolei prze z Turcję jak wyn ika z informacji, które uzyska łam w przedstaw icielstwie rz ądu teg o autonomicznego Kurdystanu jes t około 1 000 000 ludzi, kt órzy s ą pod opieką teg o autonom icznego rządu t y by łeś w oboz ie, który niedaleko s ędzia, czyli te j teg o reg ionu zaatakowaneg o prze z państwo islamskie, gdzie m ieszkali Żydzi, gdz ie m ówi si ę o ludobójstwie t o znacz y o zabójstwach, ale i o porwan iach kob iet dzieci co si ę stało w 25 lat temu jak wyn ik swego tekst u jes t uderzające część tych ludz i dopiero wrac a z niewoli kiedy śmy tak bardzo bardzo w iele osób wr óciło w ostatn ich miesi ącach m. in. wiosną teg o roku t o s ą trudne powroty dosta ł te ż połączenia po w ielu latac h rozłąki cz łonków rodz in najcz ęściej matek z e swo imi dziećmi, bywa że t e dzieci przebywa ły na terenach kontrolowanyc h prze z pa ństwo islamskie cz y w niewoli pa ństwa islamskiego można można te ż tak czase m powiedzie ć przez prze z k ilka lat 4 nawet 5 lat o d samego pocz ątku, bo przecie ż w 2014 roku t o pseudo pa ństwo ten pseud o kal ifat zosta ło zadeklarowan e jeg o istnienie to s ą bardzo często dz ieci, kt óre trafia ły ta m n p . jak 1 z bohaterów cz y nas os ób opisanych w ty m tek ście jest ch łopiec, który wted y miał 9 lat dzisiaj ma lat mn iej wi ęcej 13 razem z n im jeg o trójka brac i by ła także przetrzymywan a prze z pa ństwo islamskie 1 dano się udało si ę wykupi ć lo s dwójki pozosta łych jes t nadal n ieznany w ty m wszystkim jes t oczywi ście matk a, kt óra przez 5 lat swoich dzieci n ie widzia ła w ty m wszystkim s ą t e dz ieci, kt óre by ły świadkami ja k mi opow iadano zab ójstwa ich ojca n o i to wszystk o z tym, z czym t e dz ieci cz y nastolatkowie czase m już przechodz ą, czyl i g igantyczna traum a, kt óra wymag a przepracowan ia tak bardzo du ża m ówi si ę, k iedy m ówimy o uchod źcach tzw . łowca wewnętrznych czy wszystkich ludziach, którzy musieli ucieka ć z tak imi of iarami wojny bardz o dużo m ówimy o tak ich kwest iach str icte somatycznyc h o ob iedzie o b ólu, ale tak że w tych bezp iecznych rejonach tak że w momenc ie, kiedy właściwie pow inno si ę odczuwa ć radości i szczęście dopiero wted y tak naprawdę zaczyn a si ę prac a, kt óra w tych 2 obozach pod hukiem da ł ja szar y ja jest przede wszystkim prac ą dl a dla psycholog ów dl a stomatologów właśnie, b o z drugiej stron y ni ż bezpiecznie, a z drugiej stron y czyta łem takie reporta że, że po atak u Turcji na pow iedzmy Rożawy i pote m jak syryjsc y Kurdowie przestal i pilnować w ierzy, w kt órych przetrzymywal i bojowników, a z tzw . pa ństwa islamskiego to momentaln ie w takich obozac h, w kt órych mieszkają of iary teg o państwa islamskiego wrac a strac h i paranoja t o znaczy tworz y t o opowie ść reporta ż Marcina żył jes t opowie ścią o tak naprawd ę o psych iatrycznej psycholog icznym wsparciu których, kt órego bardz o bardz o potrzebują ludzie n ie potrafi ą si ę woln ą nie potrafi ą i ść do przodu o mo że tak już dawno, al e można całkowicie oczywi ście s ą całkowicie prz y blokowan ie jest podw ójnie bolesne, bo dotyczy to n ie tylk o ich cierpienia wewn ętrznego cz y niemo żności niemo żności takiego praktyczneg o funkcjonowania al e, tote ż dotyczy k łopotów po pojednaniu c ieczy cz y ponowny m zjednoczen iu si ę z rodzicami czy z tym i matkam i rozma ite techn iki rozma ite sztuczki przede wszystk im prac e n a na wyobraźnię z tym i dzie ćmi stosują psychologow ie psychiatrzy t o jest fantastyczn e projektory, tote ż warto podkre ślić prowadzą prz y wsparc iu polskiego MSZ -u Polacy z Warszawskiego KIK - u Słowacy tak iej organizacji Step in on i m. in. opracuj ą, próbując walczyć z tym i tzw. też lekami, czyl i tymi przypadkam i z przesz łości najszczęśliwszych wspomnie ń które, kt óre jakiś czas wracaj ą on i mówią jeśli widzia łeś tym dz ieciom tak mówią je śli widzia łeś co ś straszneg o spr óbuj sob ie wyobrazić, że to by ł f ilm, że to jest w ina, że masz gdzie ś obok może si ęgnąć po p ilota do telewizora mo że ten f ilm pod głośnik ściszyć możesz go wyłączyć on i mówią nosi w sobie no ś przy sobie jaki ś mi ły zapach niech to b ędzie te n zapac h kt óry, k iedy poczuje jeszcze raz ca łym swo im cia łem jakiś straszn y zapach z czas ów wojny jaki ż jakiś smr ód z tamtyc h czasów żebyś, żeby sobie przedstawi ł t o do nosa i wr ócił do tej rzeczywisto ści, w której jes t też oczywi ście też prac a na lata też wydaj ą się wart o zaznaczyć kropl a w morzu potrzeb po części t o jest wa żne, żeby teraz s łuchacze n ie odnie śli wra żenie mam y bardz o gorąca dyskusj a o ty m, jak iego wsparc iem jeste śmy w stan ie powinni śmy udzielić i tu m ówimy jeszcze powt órzy o 1 000 000 ludzi część z n ich od 45 lat przebyw a cz y w obozac h tymczasowych cz y gdzie ś kątem bl iskich cz ęść pewn ie urz ądziła się lep iej i now i ciągle przybywaj ą w ci ągu teg o ostatniego miesi ąca jes t 15  000 ludzi, a op iekuje si ę n imi autonom iczny rz ąd Kurdystanu i oczywi ście organ izacje mi ędzynarodowe, które ciągle wzywaj ą te ż do wsparcia rz ądy pa ństw na całym świecie oczywiście, al e te ż w dalszy m ci ągu ma ło wart o tutaj te ż sobie pomyśleć cz y to nie jes t tylk o wyłącznie sytuacj i irackiego Kurdystanu wszerz, kiedy pomy ślimy o ty m, że w obliczu tureckiej ofensyw y trudno powiedzieć, że wojna w Stali si ę skończyła, ale jedna k spory tere n teg o kraju na spadek teren u tego kraj u ju ż działania wojenne się nie tocz ą i uchodźcy bardzo w ielu z nich cz y to z Libanu czy Jordanii do tej do te j chw ili wracają on i wracaj ą z tymi traum a mi to bardz o często decyzje n ie s ą tak dramatyczn e decyzj e, które trzeba było mo że instynktownie czase m podejmowa ć w momencie, kiedy najechal i wie ś miasto, k iedy trzeba ucieka ć swo im dobytkiem, ale t o s ą r ównież wa żące na ca łym życiu decyzj ę cz y zostać cz y wrócić trzeb a pogodzi ć się z e stratą dz iecka, kt órym nie słyszeliśmy o d wielu lat czy jedna k jeszcz e mieć t ę nadziej ę na t o są dylemat y, kt óre można mnożyć ta k jak powiedziałem prze z setki tysięcy mo że nawe t prze z przez m iliony i tuta j wsparcie psycholog iczne, kt óre zawsze z regu ły gdzie ś tam w ty m tak im katalog u pomoc y jest niestety gdzieś ta m na końcu, bo to ju ż tak, by p o po ty m wszystkim ono te ż jes t n iezwykle ważne i fantastyczna sprawa, że przynajmn iej w ty m ułamku procenta gdzieś si ę udaj e pomo c cytuj e się publ ikacji wysokiego kom isarza ONZ ds. uchod źców wykaz najcz ęstszych zaburze ń psychicznych dz ieci uchod źców pkt 1 zespół stres u pourazoweg o objaw y stałe unikanie bod źców strac h przed samotno ścią wycofan ie ponowne prze żywanie niektórych aspekt ów traum y koszmar y obraz y trwa ły objaw y zwi ększonego pobudzen ia bra k koncentracj i ten ob óz, w którym by ły jeszcz e na koniec powiedzmy t o jes t taki chyb a trzeb a powiedzie ć tymczasowy jedna k forma m ieszkalnictwa s ą nam ioty tak, których nam ioty i kontener y tak że tak częściowo normuje tę cz ęść częściowo kontener y oczywiście to n ie jes t nic na stałe n ie jest t o żadna żadna zabudow a trwa ła paradok s jak t o często tak ich obozac h poleg a na tym, że m imo te j ca łej tymczasowości i c i tak iej sztuczno ści architektury można powiedzieć czy czysteg o otoczenia t o są bardz o często m iejsca, które daj ą pewne mo żliwości, których uciekinierzy n ie m ieliby gdzie indziej p isze w tek ście m. in. takim doros łym człowieku czterdz iesto letnim, kt óry wyprowadził dużą część swoje j ws i, kiedy zaatakowa ł j ą państwo islamskie prze z górę znał drog ę by ł pasterze m najlepiej w tym obozie trafi ł po raz p ierwszy do szko ły i tote ż s ą emocje to te ż są emocj e, z którymi trzeb a sobie jakoś radzić czasem prz y wsparc iu ludz i z zewnątrz więcej do czytajcie państwo w reportażu Marcina żyły w najnowszym, że te n w numerz e tygodn ika powszechneg o bardz o dzi ękuję za rozmow Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA