REKLAMA

Jak wzrost płacy minimalnej odbije się na budżecie samorządów?

Światopodgląd
Data emisji:
2019-11-14 15:20
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
13:06 min.
Udostępnij:

Z dziennikarzem ekonomicznym Piotrem Wójcikiem rozmawiała Agnieszka Lichnerowicz. Wzrost płacy minimalnej był tylko jednym z tematów, ale nie zabrakło też dyskusji o zniesieniu limitu 30-krotności składek na ZUS oraz podatku solidarnościowym.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgl ąd Agnieszka Lichnerowicz przez Skypea po łączyliśmy się z dziennikarzem ekonom icznym Piotrem Wójcikiem dzie ń dobr y dzie ń dobre kilka by ł bardz o c iekawych dyskusji toczym y tak ich społeczno-ekonomicznyc h bardz o c iekawa pana opinii i pozwalam y sob ie zacz ąć o d pensji minimalnej, bo ona ju ż od styczn ia o d przysz łego roku ma wzrosn ąć do 2 tysięcy 600 prawo sprawiedliwo ść rz ądzące zapowiadało kolejny wzros t do 3000 aż mówi Asz, bo t o Rozwiń » duży wzros t niezależnie o d tego c o c o c o słuchacze my ślą do 4000 zł to 2600 naturalnie raczej chyb a n ie budz i tak iego sprzec iwu albo ubył głów uznajm y, że to nikt nie b ędzie tera z temate m nasze j dyskusji natomiast nie mam y bardz o pa n te ż dostrzega tak i tren d paradoksalny m, że rząd og łosił podwy żkę tej pensj i o p łacy minimalnej, al e c i, którzy pracuj ą w sektorach publ icznych w r óżnych formac h prawnyc h mogą tyc h pieniędzy n p . n ie zobaczy ć albo nawe t ucierpie ć z 1 strony znajd ą pa ństwo na stronie tokfm tekst moj e kole żanki Anny Gmiterek-Zabłockiej, w kt órej on a rozmawia z w ładzami Tomaszowa lubelsk iego, kt óry m ówi o tym, że n ie stać g o na podwyżkę te j płacy m inimalnej i zam ierza zmniejszy ć po prost u eta t ludziom obawę także będą pracowa ć tyl e samo za t e same pieni ądze tylko formalnie t o będą pracowa ć mniej, a z drugiej strony mam y opow ie niepokój z e strony szefostwa i tak cz ęsto zad łużonych szp itali może ich n ie sta ć na podn iesienie te j p łacy minimalnej, szczeg ólnie że nawet pracown icy, kt órzy są obj ęci r óżnymi porozum ieniami sektorowymi to te ż był, chocia ż ta pensja nie musi by ć zgodnie z t ą podwy żką zgodn ie z prawem podniesiona na t o dyrektorz y mówią n ie możemy podnie ść proszon o personelowi sprzątające tylk o, żeby zrobił więcej szkód ni ż ratownicy medyczn i czy pielęgniarki i czy t o jest tak że rz ąd nie bardzo chc e ponie ść odpowiedzialno ść za swoj ą decyzje, kt óre naturalnie ma prze z w ielu jes t Witana pozytywnie mo że ja si ę wypowiem się wszystkim w temac ie Tomaszowa lubelsk iego, jak o że pracowałem prze z kilka lat w administracji publ icznej to w łaśnie w administracji samorz ądowej, więc mamy jakiś ta m spos ób wyrob ione zdanie na te n tema t są przede wszystkim n ie zna m jeszcz e szczeg ółów plan u burm istrza Tomaszowa nie w iemy, a komu zaproponuje, a t o zmn iejszenie etatu trzeb a pamiętać, że zmniejszenie etat u dl a pracown ika etatowego musi si ę wi ązać z podp isaniem aneks u umowy pracownik n ie musi się na t o zgodzić być mo że za jaki ś grup y pracownik ów, kt óry ma mo żna zmniejszy ć ten eta t be z be z uszczerbku, jakb y na ich komfort pracy, czyli t o s ą np. punkt y, w kt órych w, kt órym po prost u przez d ługi czas si ę siedzi czekana na kl ienta np. punkt obsługi mieszka ńca, więc ci ężko ocenia ć sam ą decyzję natom iast chodz i o generalnie prac ę w samorz ądzie to to ma m do niej 2 uwagi po p ierwsze, tam rzeczywi ście zarabia si ę koszmarn ie mało i to nie tylko samyc h urzędach m iast, ale przede wszystk im w jednostkac h podległych samorządowi Chrzanowska ch łopcy są b iblioteki, w których zn ów zacznie ubiegać strof y silne t o są te ż urz ędy pracy, a różne ta m Zumy, czyl i do urzędu dotycz y zajmuj ący si ę ulicami wodociągami tak dalej, więc ta m zarobk i s ą rzeczywiście koszmarn y z drugiej stron y wiem, że prezydent, gdyb y w ty m urzędzie miar pracowa łem obci ęto ludz iom nawet z godziny prac y do 6 godzin do tego co się mn iej wi ęcej sprowadza to obcięcie do 34 etatu, a to i tak 99 % jedna k byśmy wyrabiało wynika z teg o, że po prostu, gd y jedna k struktur a zatrudnienia jes t w samorz ądzie bardzo dz iwna z 1 strony staramy si ę koszmarnie ma ło z drugiej stron y jest po prost u ta m du żo pracownik ów, którzy cz ęsto wykonuj ą z czynno ści zupe łnie niepotrzebne, więc je śli podwy żka płacy m inimalnej doprowadz i do z 1 strony zwi ększenia zarobków jest, a z drugiej strony jedna k bardz iej racjonalnego zarządzania kadram i w samorządzie t o tylko dobrze oczywiście t o wcale nie musi si ę wiązać z e zwoln ieniami po prost u, a w łodarze m iast mog ą n ie og łaszać konkurs ów na nowe stanowiska, gd y osob y odchodzą, gd y osob y odchodzą na emeryturę obecn ie wygląda tak że zasadzie automat u si ę otwiera konkurs, gd y tylko kto ś przejdz ie na emerytur ę konkursem tak sam o jes t z zatrudn ianiem na na s na zast ępstwo tuta j może moim zdan iem tuta j w ładze wszystk ich samorządów mają bardz o du że pol e do popisu s łyszę, że pani bazowa ć na pytania n ie znacz y, bo albo rozumie co pa n tylko, żebym im bardz iej chodzi mi jednak idea, że ludzie, którzy tak jak pa n mówił zarabiaj ą bardz o ma ło w samorz ądzie rząd og łasza podwyżkę pensj i m inimalnej natomiast n ie przeznacz a na t o żadnych środków, żeby pieni ądze posz ły ta m gdz ie by samorz ądy i tak są os łabione jak w iemy f inansowo r ównież r óżnymi decyzjam i podatkowymi, ab y szpitale też n ie maj ą żadnych dodatkowych pieni ędzy na podn iesienie te j pensj i m inimalnej, czyli tam, gdz ie w pewny m sensie no c i, którzy rządzą odpowiadaj ą za dystrybucj ę środków to jest proble m z podn iesieniem te j pensji m inimalnej na t u s ą 2 sprawy po pierwsze, t e dodatkowe wp ływy prz y podn iesieniu pensj i minimalnej pojawią się n iejako automatyczn ie samorz ądy samorz ądy uzyskuj ą połowę wpływów z PIT w Polsce, wi ęc podn iesienie p łacy minimalnej automatycznie zwi ększy dochod y z PIT, a połowa te k tych dodatkowyc h wpływów trafi do samorządów, a wi ęc si łą rzeczy będą mog ły t o dodatkowe pieni ądze przeznaczyć m. in. na wzros t pensji, a dziś chodzi o z e szp itala służby zdrow ia oczywiście zwi ększenie p łacy m inimalnej również większym, a wp ływy do NFZ, ponieważ sk ładka zdrowotn a jest odprowadzane, ponieważ po prost u b ędzie wy ższa sk ładka zdrowotn a w ty m momenc ie będzie więcej oczywiście nie w stosunk u do PKB, al e wi ęcej nominalnie pojaw i się pieni ędzy w NFZ, więc b ędzie można o d przysz łego rok u, a chocia żby zwiększyć wycen ę usług, bo do teg o tak naprawd ę si ę sprowadzać, czyli trzeb a będzie zwi ększyć n p . w łaśnie wycen y us ług medycznych cz y tak będzie on o cz y trzeba pamiętać, że m y tak naprawdę rozmawiamy o rzeczach, kt óre dopiero nastąpią, al e radz i si ę szefostwo szpitali i inne choćby prezydenci m iast martwi ą jak maj ą sfinansowa ć tak oczywiście na bardzo dobrz e zgłaszają swoje zastrze żenia wcze śniej, gdyż by ć może ud a się wymusi ć na rz ądzie wprowadzen ia konkretnych zm ian chocia żby taki w łaśnie jak zwi ększenie wycen y usług medycznych myśli pan przed e wszystk im jest no c o znacz y tak naprawdę wycen y us ług medycznych powinny by ć wyceniane pow inny by ć modyf ikowane co roku, ponieważ co rok u rosną pensj e c o roku rosn ą płace i z tego c o wiem nie jeste m specjalist ą ogrodu służby zdrow ia, ale generaln ie co rok u jednak jes t jaka ś my modyf ikacje wycen wycen a usług medycznych, więc n o tak musi n o tak musi by ć trzeb a pamiętać n p . ca łkiem n iedawno były też spor e podwy żki dla piel ęgniarek też by ły r óżne obaw y o to, ale nie zwi ększyła si ę z niej n ie zwiększyła si ę pul a pieni ędzy długo nast ąpiły kreatywn e przesuni ęcia księgowe, żeby to sfinansować z rodak a, bo ta m po prostu od miast z zarz ądcą jes t gotowy no w łaśnie na potrzebn e podwyżki, bo mówimy ca ły cza s o tym, że są potrzeby finansowe rządu rz ąd obawia si ę m ówić o podatkac h np. możemy tera z przez 30 krotności natomiast w łaśnie wykonuje tak ie ruch y, które kosztuj ą g o n ic natomiast inni ja t o jes t moj e wrażenie inni zaczynają muszą sob ie pote m z tym poradzić choćby samorządy szp itale na własną rękę to s ą przykłady tak t o prawda t o znaczy, i ż chodzi o samorz ądy urząd w ielu la t jest sytuacj a tak a że, a państwo scedował j e na n ie przeróżne zadan ia tzw. zadania zlecon e na zadania zlecone zawsze pa ństwo pow inno przekazać pieniądze jako ś dz iwnym trafem zawsze by ło tych pieni ędzy trochę mniej niższy niż t e samorządy na t o b y potrzebowa ły, cho ć akura t ot o sytuację n o to jest fakte m, że p łaca m inimalna była, jakb y na g łównym, a kluczową kwesti ą w kampanii wyborczej PiS-u no no i by ł PiS oczywiście przygotowa ł sob ie prawa ob ietnice n ie do ko ńca nie do ko ńca lub w og óle, a nie n o n ie przemyślał teg o u tych przeróżnych efekt ów, bo efekt y wprowadzen ia płacy mi pod noszenia bardz o szybk iego płacy m inimalnej tak naprawdę dwukrotn ie wyższego ni ż w ostatnim czas ie, bo PiS planuje tak wygodnyc h Mal podwy ższenie płacy m inimalnej w ci ągu 5 lat tymczase m wcze śniejsze pod wcze śniejsze podwojen ie płacy m inimalnej zaj ęło na m dekadę czy można powiedzie ć, że je śli oczywi ście plan y PiS się spe łnią t o przysp ieszymy dwukrotn ie temp o wzrost u p łacy minimalnej, chociaż ja te ż ma m jednak w ątpliwości czy rząd rzeczywi ście te plan y spełni mo im zdaniem moim zdaniem zatrzyma m się b ędzie podnoszon e do tyc h 3000, czyli 2021 roku osi ągniemy 3000 rząd b ędzie m ógł jak b y pochwalić się ty m, że proszę spe łni kolejn e kolejn e kolejn ą obietnicę natomiast ju ż pozosta ł i 3000 moim zdan iem spokojn ie do udźwignięcia nie b ędziemy się jeszcze wcal e jako ś bardz o, a wyr óżniać na tl e innych krajów OECD, bo wtedy dal, a p łaca m inimalna będzie wynosił mniej wi ęcej 52 % średniego wynagrodzen ia je śli utrzymam y wzros t wynagrodzeń ta k jak jes t obecn ie apotem ju ż b ędzie w łaśnie dostosowywanie si ę do zmieniaj ących si ę warunk ów i tylk o realizowania wyborcac h takich kolejn a w jeszcz e, bo jeszcz e chcia łam trzydziestokrotności by łyby przy p dyskusj ę o zn iesieniu l imitu do ZUS-u wp łynęło jak o projek t poselski, wi ęc mo żemy sobie, chocia ż w radiu porozmawia ć, b o tak to z konsultacjam i b ędzie jak zwykle no tutaj jes t bardz o c iekawa dyskusja, bo ona nie jest te ż, by opinię w niej nie s ą tak oczywiste t o znaczy z 1 strony te n argument przeciwnik ów zniesienia limitu jes t tak i, że ma ich poczuc ie, że rz ąd pieni ędzy potrzebuj e dzi ś będą dlateg o znos i t e ten limit dostan ie t e dodatkow e pieni ądze aktor pote m wyp łacić te emerytury no t o już n ie jeg o problem, a c o pa n na to, gd y ja kiedyś by łem zwolenn ikiem zn iesienia trzydziestokrotności obecnie jeste m racze j sceptyk iem teg o rozwi ązania z tego okr ęgu z teg o względu, że mo że ono i wygeneruj e na pewn o napi ęcia w system ie ubezpieczeń spo łecznych w przysz łości po prost u ludzie, a trzeba będzie wyp łacać bardz o wysokie emerytury ludziom zamożnym c i ludz ie zamożni zwykle te ż żyją dłużej ni ż c i mniej zamożni, wi ęc inne, wi ęc wygeneruj e to spor e napi ęcia jeste m zwolenn ikiem zdecydowanie inne zwi ększenia obciążeń publicznoprawnych dla osób n i wi ęcej zarabiających natomiast dajemy si ę, że można t o zrobi ć ono przed e wszystk im systemem podatkowym, a n ie jes t systemem składka t o, ab y wprost powiedzieć, o c o chodz i o podn iesienie podatk ów nic oczywiście ta k ta k ta k tak wprowadzen ie dodatkowe j stawk i PIT, a zmniejszenie obniżenie roczneg o progu i to by ł generowa łoby te ż wzros t wzros t dochod ów bud żetowych, a bez obci ążania system u ubezpieczeń społecznych to by łoby dużo dużo, ale przejście mówi si ę te ż tak iej sytuacj i, że zg łosi si ę trzydziestokrotno ść tych składek oprócz tego wprowadzi ć, jakby towarzysz ący przep is, który pow iezie, a wobe c powy żej jakiego ś poziomu emerytur si ę nie wypłaca, czyli ci ludz ie p łaciliby wy ższe składki ale jakb y sk ładki, b y trac ili nie otrzymywaliby z teg o tytu łu wyższych emerytur tylk o, że to moim zdan iem jes t ono niekonstytucyjne zima jes t wszystk im m ówienie wpros t chcemy zwi ększyć obci ążenia dl a najbogatszyc h, bo potrze b, bo bud żet i r óżne projekt y teg o potrzebują, ale t o chyb a PiS uznaj e, że n ie może tego powiedział, że tak ie wra żenie, jakbym no i dlateg o wg mnie du żo lepszym po prost u byłaby reform a systemu podatkoweg o w k ierunku progresj i kompleksowa reforma, kt óra mia łaby te ż osoby f izyczne prowadz ące dzia łalność gospodarcz ą, a i on a byłaby generowa ła dużo mn iej napi ęć w system ie ubezpieczeń spo łecznych i opr ócz tego mogłaby nawet n ie wi ęcej dochodów bud żetowych bardz o jak zwykl e dzi ękuje Piotr Wójcik dz iennikarz ekonomiczny pa ństwa gościem Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA